TALIJANSKI JEZIK

UVOD

U osnovnim školama u Hrvatskoj talijanski jezik je zastupljen je kao prvi strani jezik (od 1. do 8. razreda), kao drugi strani jezik (od 4. do 8. razreda), kao materinski jezik pripadnika talijanske nacionalne manjine, i kao jezik društvene sredine u dvojezičnim područjima RH.
Stoljetna povezanost Hrvatske i Italije, uvjetovana zemljopisnom blizinom, dovela je do mnogostrukih dodira na društveno-kulturološkom, umjetničkom, povijesnom, gospodarstvenom i političkom planu. Upravo su zato u hrvatskom književnom jeziku, a i nekim hrvatskim narječjima, prisutni utjecaji talijanskoga jezika na leksičkom i morfosintaktičkom planu. U nastavi talijanskoga kao stranoga jezika u osnovnim školama učitelji će poticati učenike da sami pronađu međukulturalne i međujezične utjecaje.
Odgojni i obrazovni ciljevi nastave talijanskoga jezika i opis razina obrazovnih postignuća prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike12 navedeni su u zajedničkom Uvodu za strane jezike.13
_____
12
Usp. Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Vijeće Europe, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
13
Vidi str. 6780

Talijanski kao prvi strani jezik

1. RAZRED
prva godina učenja

CJELINE I TEME

1.  Pozdravi: pri susretu i opraštanju na neformalnoj i formalnoj razini
Ključne strukture i izričaji: Ciao! Buon giorno! Buona sera! Arrivederci!

 2. Predstavljanje
Ključne strukture i izričaji: Chi sei? Io sono… Come ti chiami? Mi chiamo… Chi è? È…

3.  Komunikacijski obrasci pri susretu
Ključne strukture i izričaji: Come stai? Bene/benissimo/male.

4. Imenovanje osoba: predstavljanje prijatelja i članova uže obitelji
Ključne strukture i izričaji: Questo è...? Questa è...? Sì, questo è.../questa è... il papà/la mamma/il fratello.

5.  Učenik i školsko okruženje: osnovni opis školskoga prostora, pribora i školskih aktivnosti
Ključne strukture i izričaji: Che cos’è? È un libro, un quaderno, una matita, una gomma. Ascolto, parlo, scrivo.

6.  Pojam broja: određivanje broja predmeta od 1 do 10, brojenje učenika i poznatih predmeta
Ključne strukture i izričaji: uno, due, tre… Quanti… ci sono? Quante… ci sono?

7. Izricanje dobi: izricanje vlastite dobi i dobi prijatelja
Ključne strukture i izričaji: Quanti anni hai?(Ne) ho… Quanti anni ha?(Ne) ha…

8. Opis osoba i stvari: određivanje veličine i prepoznavanje osnovnih boja
Ključne strukture i izričaji: Com’è...? Come sono...? Piccolo, grande, rosso, verde...

9. Razredni međujezik: osnovne naredbe i uljudno ophođenje
Ključne strukture i izričaji: Alzati! Alzatevi! Prendi! Prendete! Ripeti! Ripetete! Per favore signora… Per favore, dammi… Prego… Grazie!

10. Osnovni rječnik uz tradicionalne blagdane: nazivi blagdana, čestitanje
Ključne strukture i izričaji: San Nicolò, Santa Lucia, la Befana, il Natale, il Capodanno, la Pasqua, Buon Natale! Felice Capodanno!

11. Proslava rođendana: čestitanje i izricanje želja
Ključne strukture i izričaji: Buon compleanno! Tanti auguri!

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije, pjesmice i brojalice. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, učenik i izvanškolska okolina, igre i igračke.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 1. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 120 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja i mehaničkog usvajanja i globalne uporabe do 200 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksičkoga gradiva ne uvodi se više od 4 do 5 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu. Leksik se ciklički ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke se strukture ne tumače eksplicitno, nego ih učenici pamte, usvajaju i koriste globalno u strukturama koje su povezane s prigodom.
Glagoli (razina prepoznavanja, razumijevanja, i globalne uporabe)
– glagoli essere i avere, prva tri lica prezenta u potvrdnom i niječnom obliku
– učestali glagoli vezani uz tematska područja u 1., 2. i 3. licu jednine prezenta u potvrdnom i niječnom obliku
– imperativ u okviru tematskih područja na razini razumijevanja 2. lice jednine i 2. lice množine
Zamjenice (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– osobne zamjenice za prva tri lica jednine
– pokazne zamjenice
Imenice (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– globalno razlikovanje jednine i množine muškog i ženskog roda imenica
Član (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– neodređeni član i određeni član uz imenice u jednini i množini muškog i ženskog roda
Pridjevi (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– razlikovanje jednine i množine muškoga i ženskoga roda učestalih pridjeva
– slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju
Brojevi (razina uporabe)
– glavni brojevi od 0 do 10
Prijedlozi
– na razini razumijevanja i globalne uporabe
– učestali prijedlozi u jezičnim obrascima
Prilozi (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– prilozi vremena i učestali prilozi mjesta
Rečenice
– jednostavne rečenice od 2 do 4 elementa u potvrdnom i niječnom obliku
– osnovne upitne rečenice s Chi? Che cosa? Quanto? Dove? Come?
Na razini prepoznavanja
– oblici za množinu, prezent glagola essere, avere i nekih učestalih glagola u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku prezent glagola chiamarsi u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku u kontekstu situacije
– imperativ u okviru tematskih područja
– množina osobnih zamjenica
– brojevi do 31 kod određivanja datuma u mjesecu

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura obradit će se: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini, oslovljivanje, predstavljanje sebe i drugih, izražavanje vlastite dobi, imenovanje i opis predmeta i osoba, potvrđivanje i nijekanje, osnovni komunikacijski obrasci uljudnog ophođenja, traženje usluge i zahvaljivanje, čestitanje blagdana i rođendana.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Postupno se uočavaju sličnosti i kulturološke razlike uz razvijanje razumijevanja i tolerancije prema različitostima, primjerice, komunikacijski obrasci uljudnog ophođenja, čestitanja i svetkovanja blagdana, prigodne brojalice i pjesmice, talijanska vlastita imena i prezimena.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE
– neverbalno i verbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje vizualnog (slikovnog) i auditivnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje kraćih rečenica i pitanja

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA
– sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih značajki talijanskoga jezika prema zvučnome uzorku
– sposobnost verbalnoga reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja jednostavnih pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja i odgovaranja na takva pitanja.
– sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanomu predlošku
– sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata
– sposobnost korištenja više jednostavnih rečenica u nizu (2 do 3) za predstavljanje sebe, opis stvari.

ČITANJE
– pamćenje grafijske slike riječi i izdvojenih rečenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka, glasno čitanje u skupini ili individualno (pojedinačno) (u 2. polugodištu)

PISANJE
– preslikavanje izdvojenih riječi i kraćih rečenica prema grafijskomu predlošku
– slaganje riječi iz predloženoga niza slova
STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– postupno usvajanje osnovnih strategija pamćenja značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje vizualnih i auditivnih poticaja
– izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava
– postupno korištenje bilježnice i udžbenika uz izradbu osobnoga slikovnog rječnika
– stjecanje znanja na osnovi promatranja i izvođenja zaključaka tijekom nastave izvan učionice
– postupni razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika

2. RAZRED
druga godina učenja

CJELINE I TEME
1. Pozdravi: pozdravi pri susretu i opraštanju na neformalnoj i formalnoj razini
Ključne strukture i izričaji: Ciao! Buon giorno! Buona sera! Arrivederci! ArrivederLa! Buona notte!...

2. Predstavljanje: predstavljanje sebe i drugih osoba, komunikacijski obrasci pri susretu
Ključne strukture i izričaji: Chi sei? Sono... Chi è? È… Questo è... Questa è... Questi sono... Queste sono....

3.  Moja obitelj: predstavljanje vlastite obitelji
Ključne strukture i izričaji: mio, mia, tuo, tua, suo, sua. Questo è il mio papà/mio nonno/mio fratello... Questa è la mia mamma/mia nonna/mia sorella.

4.  Prepoznavanje i imenovanje predmeta: školski pribor i školski prostor; aktivnosti u školi
Ključne strukture i izričaji: Che cosa c'è...? C'è.../Ci sono... Nello zaino/nella cartella c'è.../ci sono... l'astuccio, la penna, i quaderni, i libri... Nella classe ci sono: la lavagna, i banchi, le sedie... Che cosa fai a scuola? A scuola leggo, scrivo, disegno, gioco...

5. Pojam broja: brojevi od 1 do 20 i redni brojevi od 1 do 5
Ključne strukture i izričaji
: Quanti.../Quante. ci sono? Ci sono 5,8,10 libri/matite... Dov’è…? Nel primo/nel secondo/nel terzo banco.

6. Dani u tjednu i godišnja doba: imenovanje dana u tjednu i godišnjih doba
Ključne strukture i izričaji: Che giorno è? È lunedì... Che stagione è? È primavera...

7. Moj dom: imenovanje prostorija u kući, snalaženje u prostoru, aktivnosti u kući
Ključne strukture i izričaji: Dov’è...?Dove sono...? Sopra, sotto, a destra, a sinistra... Che cosa fai in cucina? Mangio... Che cosa fai nel soggiorno? Guardo la televisione... Nella mia stanza scrivo i compiti, gioco...

8. Hrana i piće: imenovanje pojmova, izražavanje osobnih stajališta prema jelu i piću
Ključne strukture i izričaji: Che cosa mangi? Che cosa bevi? Ti piace…? Mi piace... Non mi piace... La pizza, la pasta, il cioccolato, il formaggio, il pane, il prosciutto, il panino, il latte, la limonata,l'acqua...

9. Kućni ljubimci: osnovni opis i glasanje
Ključne strukture i izričaji: Che animale hai? Che animale ti piace? Il cane, il gatto, il canarino,
il pesciolino, la tartaruga... Com'è...? Piccolo/grande, bello/brutto... Come fa...?

10. Atmosferske prilike: opisivanje trenutačne vremenske situacije
Ključne strukture i izričaji: Che tempo fa? Fa bel tempo... Fa brutto tempo... Fa caldo... Fa freddo... C'è il sole. Ci sono le nuvole. Piove. Nevica.

11. Blagdani i svetkovine: imenovanje blagdana, čestitanje
Ključne strukture i izričaji: Buone feste! Buon Natale! Felice Anno Nuovo! Buona Pasqua! Auguri! Santa Lucia, San Nicolò, il carnevale, la festa della mamma/del papà. Talijanske maske: Arlecchino! Pulcinella!


IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije, pjesmice i brojalice.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama.Tijekom 2. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 200 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja do 250 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksičkog gradiva ne uvodi se više od 5 do 6 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu. Leksik se ciklički ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke se strukture ne tumače eksplicitno nego ih učenici pamte, usvajaju i koriste globalno u strukturama koje su povezane sa situacijom, na razini prepoznavanja, razumijevanja i uporabe.

Glagoli (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– glagoli essere i avere, prva tri lica prezenta u potvrdnom i niječnom obliku, c’č i ci sono
– učestali glagoli vezani uz tematska područja u 1., 2. i 3. licu jednine prezenta te u 1. i 3. licu množine prezenta u potvrdnom i niječnom obliku
– imperativ u okviru tematskih područja na razini razumijevanja, 2. lice jednine i 2. lice množine
Zamjenice (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– osobne zamjenice za prva tri lica jednine i 1. i 3. lice množine
– pokazne zamjenice
Imenice (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– globalno razlikovanje jednine i množine te muškog i ženskoga roda imenica
Član (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– neodređeni i određeni član uz imenice u jednini i množini muškog i ženskoga roda
Pridjevi
– razlikovanje jednine i množine muškog i ženskog roda pridjeva
– slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju
– posvojni pridjevi u 1., 2. i 3. licu jednine muškog i ženskoga roda
Brojevi
– glavni brojevi od 1 do 20
– redni brojevi do 5
Prijedlozi
– na razini razumijevanja i globalne uporabe učestali prijedlozi u jezičnim uzorcima
Prilozi
– prilozi vremena i učestali prilozi mjesta
Rečenice
– jednostavne rečenice od 2 do 4 elementa u potvrdnom i niječnom obliku
– upitne rečenice s Chi? Che cosa? Quanto? Dove? Come? Dov’č? Com’č?
Na razini prepoznavanja
– oblici za množinu prezenta glagola essere, avere, i nekih učestalih pravilnih i nepravilnih glagola u pozitivnom, negativnom i upitnom obliku. Oblici Ti piace...? Mi piace.. Mi piacciono
– imperativ u okviru tematskih područja..
– osobne zamjenice u množini
– uporaba člana uz imenice za rodbinske odnose uz koje stoji prisvojni pridjev
– glavni brojevi do 31 kod označavanja datuma
– redni brojevi do 12 za određivanje slijeda mjeseci

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru predloženih tema i struktura predviđene su funkcije: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini, predstavljanje sebe i drugih, izricanje pripadanja, izražavanje vlastite dobi, imenovanje i opis predmeta i osoba, izražavanje količine, izražavanje vlastitog gledišta, osnovni komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja, čestitanje blagdana i rođendana.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Postupno se uočavaju sličnosti i kulturološke razlike uz razvijanje razumijevanja i tolerancije prema drugačijem. Usvajaju se komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja, čestitanja i svetkovanja blagdana, prigodne brojalice i pjesmice.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE
– neverbalno i verbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje vizualnog (slikovnog) i auditivnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje kraćih rečenica i pitanja
GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA
– sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema zvučnom uzorku
– sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih akustičnih uzoraka izdvojenih riječi, rečenica, brojalica i pjesmica
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanomu predlošku
– sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata
– sposobnost korištenja više rečenica u nizu pri opisivanju osoba i predmeta
ČITANJE
– pamćenje grafijske slike riječi i izdvojenih rečenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka, glasno čitanje kraćih rečenica i dijaloga u skupini ili pojedinačno (individualno)
– čitanje abecede
PISANJE
– preslikavanje riječi i rečenica prema grafijskomu predlošku
– odabir zaokruživanjem ili podcrtavanjem
– sposobnost pisanja prema uzorku
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju (prema uzorku) te pisanje kraćih rečenica

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– postupno usvajanje pamćenja značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje vizualnih i auditivnih poticaja
– izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava i sposobnost organizacije prostora u bilježnici
– korištenje udžbenika i bilježnice uz izradbu osobnoga slikovnog rječnika
– stjecanje znanja na osnovi promatranja i izvođenja zaključaka tijekom nastave izvan učionice i škole
– postupni razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku (Europski jezični portfolio EJP)
 

3. RAZRED
treća godina učenja


CJELINE I TEME
1.
 Predstavljanje: predstavljanje prijatelja i šire obitelji
Ključne strukture i izričaji: Chi è questo/questa? Questo è il mio amico… mio zio, cugino. Questa è la mia amica… mia zia… mia cugina.

2. Opis ljudskoga tijela: osnovni dijelovi tijela i njihov opis (boje)
Ključne strukture i izričaji: il viso,la testa, il corpo, le braccia, le mani, le gambe, i piedi... Com'è? Come sono? Alto, basso, piccolo, grande. Di che colore sono gli occhi di...? Neri, azzurri, marroni, blu, verdi... Come sono i capelli di...? Neri, biondi, rossi, castani, lunghi, corti, ricci, lisci...

3. Osobna higijena: higijenske navike tijekom dana, higijenski pribor
Ključne strukture i izričaji:
Che cosa fai nel bagno? Mi lavo, mi pettino, mi lavo i denti, mi asciugo... il sapone, il
dentifricio, lo spazzolino da denti, l’asciugamano... Che cosa fa..? Si lava...

4.  Godišnja doba i vremenske prilike: godišnja doba i mjeseci, dnevne vremenske prilike te odabir prikladne odjeće
Ključne strukture i izričaji: Che stagione è? È... Che tempo fa? Fa... Che cosa ti metti oggi? Fa caldo. Mi metto il vestito, i pantaloni jeans... Fa freddo. Mi metto la giacca a vento, il maglione...

5. Proslava rođendana: pisanje pozivnica, čestitanje, darovi, hrana i piće
Ključne strukture i izričaji: Ti invito al mio compleanno... Tanti auguri! Buon compleanno! Quanti anni hai? Ne ho... I regali: un libro, un CD, una maglietta, i pennarelli... Che cosa prepari? Preparo i dolci, la torta, i panini, la pizza, le bibite... Hai fame? Hai sete? Ho fame. Prendo... Ho sete. Prendo... Ha fame. Ha sete. Prende...

6. Čitanje sata: glavni brojevi do 31, redni brojevi do 12.
Ključne strukture i izričaji: Che ora è ? Che ore sono? È l'una. È mezzogiorno. È mezzanotte. Sono le tre. Il primo settembre... Dicembre è il dodicesimo mese dell'anno.

7. Blagdani i svetkovine: nazivi blagdana i svetkovina, čestitanja
Ključne strukture i izričaji: San Nicolò, Santa Lucia, la Befana, la Festa della mamma /del papà, Buon Natale! Buone feste! Felice Anno Nuovo! La mia famiglia festeggia il Natale... prepariamo... compriamo..

IZBORNE TEME
U sklopu 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije, bajke, pjesmice i brojalice. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, obradba jedne bajke Biancaneve (likovi i osnovni sadržaj).

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 3. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 300 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja i mehaničkog usvajanja do 350 leksičkih jedinica kao i usvajanje predloženih gramatičkih struktura na razini prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe. Leksik i jezične strukture tumače se i provjeravaju uz primjenu zornih nastavnih sredstava (predmeta, slikovnih kartica, postera slikovnog rječnika, CD-a i CDI-a), pokreta i mimike te se stalno ponavljaju uz primjenu različitih tehnika rada i uz povezivanje sa svim osjetilima. Novi se leksik predstavlja uz korištenje poznatih struktura i uz povezivanje s već obrađenim gradivom. Pri obradi novih leksičkih sadržaja ne uvodi se više od 5 do 6 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Jezične se strukture usvajaju mehanički uz postupno osvješćivanje njihova značenja u tekstu i povezivanje s poznatim rječnikom.

Glagoli
(razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– prezent glagola essere i avere u potvrdnom i niječnom obliku
– prezent učestalih glagola vezanih uz tematska područja u potvrdnom i niječnom obliku
– glagol fare u prezentu u drugom i trećem licu jednine, u pitanjima
– povratni glagoli u prezentu, prva tri lica jednine
– imperativ u okviru tematskih područja na razini razumijevanja i mehaničke uporabe 2. lica jednine i 2. lica množine
Zamjenice (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– osobne zamjenice u svim licima
– pokazne zamjenice
– upitne zamjenice
Imenice
– globalno razlikovanje i uporaba jednine i množine muškog i ženskog roda imenica
– slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju
Član (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– neodređeni i određeni član za muški i ženski rod u jednini i množini uz imenice
– član uz neke imenice za rodbinske odnose pred kojima stoji posvojni pridjev
Pridjevi
– razlikovanje jednine i množine muškog i ženskog roda pridjeva
– slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju
– uporaba pokaznih pridjeva u jednini i množini
– oblici posvojnih pridjeva
Brojevi
– glavni brojevi od 1 do 31
– redni brojevi do 12
Prijedlozi
– na razini razumijevanja i globalne uporabe u jezičnim uzorcima
Prilozi
– prilozi vremena i učestali prilozi mjesta
Rečenice
– jednostavne rečenice od više elementa u potvrdnom i niječnom obliku
– upitne rečenice sa Chi? Che cosa? Com’č? Come sono? Dov’č? Dove sono? Quanto? Per chi č? Perché?
Na razini prepoznavanja
– prezent povratnih glagola u množini
– imperativ uz uljudno oslovljavanje
– uporaba određenog člana uz rodbinske odnose
– uporaba određenog člana ili ispuštanje člana uz dane u tjednu, označivanje datuma
– posvojni pridjevi u množini

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru predloženih tema i struktura obrađuju se jezične funkcije: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini, predstavljanje sebe, prijatelja i šire obitelji, imenovanje predmeta i izricanje odnosa u prostoru, opisivanje predmeta i osoba, opisivanje ljudskog tijela, čestitanje i zahvaljivanje, izražavanje stajališta prema hrani i piću, izražavanje svojine, čitanje sata i opisivanje atmosferskih prilika, izražavanje količine, potvrđivanje i nijekanje.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Postupno se razvija razumijevanje i tolerancija prema stranoj kulturi i običajima i načinu ophođenja u svakodnevnim situacijama. Usvajaju se komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja, čestitanja i svetkovanja blagdana, prigodne brojalice i pjesmice.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE
– neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje vizualnog (slikovnog) i auditivnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje kraćih rečenica i pitanja

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA
– sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih značajki talijanskog jezika prema zvučnom uzorku
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka ili izdvojenih riječi, kraćih rečenica, brojalica, pjesmica
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata i uz izmjene nekih elemenata
– sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanome predlošku
– sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata
– sposobnost korištenja više rečenica u nizu pri opisivanju osoba, predmeta i situacija
– sposobnost prepričavanja kraćih poznatih tekstova uz likovne poticaje

ČITANJE
– pamćenje grafijske slike riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
– glasno čitanje rečenica i dijaloga nakon odslušanih zvučnih uzoraka

PISANJE
– prepisivanje kraćih rečenica prema predlošku
– zaokruživanje i podcrtavanje točnih odgovora, precrtavanje suvišnih elemenata
– sposobnost prepisivanja prema uzorku
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju (prema uzorku) te pisanje kraćih rečenica
– sposobnost povezivanja elemenata predloženog teksta i pismeno odgovaranje na pitanja
– pisanje rečenica prema prethodno usvojenim i zadanim elementima

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– postupno usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje vizualnih i auditivnih poticaja
– izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava
– postupno korištenje udžbenika i bilježnice uz izradbu osobnoga slikovnog rječnika, sposobnost pronalaženja riječi u abecednom rječniku u udžbeniku
– stjecanje znanja na osnovi promatranja i zaključivanja tijekom nastave izvan učionice i škole
– razvijanje strategija pamćenja grafijske slike riječi
– postupni razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku (EJP)

4. RAZRED
četvrta godina učenja

CJELINE I TEME

1. Moja okolina i ja: iznošenje osobnih podataka o sebi i osobama iz vlastitog okruženja
Ključne strukture i izričaji: Mi chiamo… Sono di… Vivo a… Abito in… al numero… Frequento la quarta classe. La mia scuola… i miei amici.

2.  lobodno vrijeme: izvanškolske aktivnosti, športovi, dani u tjednu, mjeseci, redni brojevi do 20.
Ključne strukture i izričaji: Cosa fai...? Vado al cinema, in gita, al parco… Frequento un corso di… Il mio sport preferito è... Il lunedì ho il corso d’inglese... La scuola inizia il primo settembre.

3. Prijevozna sredstva u gradu: javna i individualna
Ključne strukture i izričaji: Vado a scuola in autobus/tram/bicicletta. Prendo il tram numero…

4. Stanovanje: opis prostora, aktivnosti u pojedinim prostorijama
Ključne strukture i izričaji: Dov'è...? Dove sono...? A destra, a sinistra, davanti, dietro, sotto, sopra. Nel soggiorno/nella mia stanza c’è... ci sono.... Che cosa fai in cucina...

5.  Raspored dana: određivanje vremena i obroci
Ključne strukture i izričaji: la mattina, il pomeriggio, la sera… la prima colazione, la merenda, il pranzo, la cena… Per merenda mangio/bevo...

6.  Odlazak u kupovinu: tržnica, veletrgovina; imenovanje voća i povrća, određivanje cijena, brojevi do 100
Ključne strukture i izričaji:
Al mercato/supermercato compro la frutta, la verdura… Quanto costa...? Un euro/due euro… Pago alla cassa.

7.  Izlet na selo: domaće životinje i njihovo glasanje, opis domaćih životinja i korist od njih
Ključne strukture i izričaji: Vado in campagna… Nella fattoria ci sono molti animali… Come fa...? Che cosa dà...?

8.  Posjet zoološkomu vrtu: vrste divljih životinja i njihov opis
Ključne strukture i izričaji: Allo ZOO ci sono… Come sono...?

9.  Blagdani i svetkovine: nazivi i čestitanje
Ključne strukture i izričaji: il Natale, il Capodanno, la Pasqua, la Festa della mamma/del papà...


IZBORNE TEME
U sklopu 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije, pjesmice i brojalice. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, proširivanje teme tržnice ili upoznavanje s likovima iz bajki.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 4. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 350 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja i mehaničkog usvajanja do 500 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksičkoga gradiva ne uvodi se više od 6 do 7 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu. Rječnik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima. Nakon 4. godine učenja jezika predviđa se postizanje jezične razine A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke se strukture ne tumače eksplicitno, nego ih učenici pamte, usvajaju i koriste globalno u strukturama koje su povezane sa situacijom.

Glagoli
(razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– prezent glagola essere i avere u potvrdnom i niječnom obliku
– prezent učestalih glagola vezanih uz tematska područja u svim licima jednine i množine na globalnoj razini u potvrdnom i niječnom obliku
– glagoli andare i fare u prezentu u prva tri lica jednine i u 3. licu množine na globalnoj razini
– povratni glagoli u prezentu, prva tri lica jednine
– imperativ u okviru tematskih područja na razini razumijevanja i mehaničke uporabe, 2. lica jednine i 2. lica množine
Zamjenice (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– osobne zamjenice u svim licima
– pokazne zamjenice
Imenice
– globalno razlikovanje i uporaba jednine i množine muškog i ženskog roda imenica
– slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju
Član (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– neodređeni član i određeni član za muški i ženski rod u jednini i množini uz imenice
– uporaba određenog člana uz imenice za rodbinske odnose
Pridjevi (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– razlikovanje jednine i množine muškog i ženskog roda pridjeva
– slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju
– uporaba pokaznih pridjeva u jednini i množini
– oblici posvojnih pridjeva
Brojevi
– glavni brojevi od 1 do 100
– redni brojevi do 20
Prijedlozi
– na razini razumijevanja i globalne uporabe u priopćajnim (komunikacijskim) obrascima
Prilozi
– prilozi vremena i učestali prilozi mjesta
Rečenice
– jednostavne rečenice od više elemenata. Upitne rečenice s: Chi? Che cosa? Com’č? Come sono? Dov’č? Dove sono? Quanto? Per chi č? Perché? Quando?
Na razini prepoznavanja
– učestali nepravilni glagoli u prezentu u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– povratni glagoli u prezentu u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– imperativ uz uljudno oslovljavanje
– partitivni član za određivanje količine, uporaba prijedloga di bez člana za određenu količinu

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura obradit će se jezične funkcije: iznošenje podataka o sebi i osobama iz vlastitog okruženja, prihvaćanje i davanje prijedloga (planiranje slobodnoga vremena), opisivanje izvanškolskih aktivnosti i športova, izricanje stajališta, izricanje vremena, odabir školskog pribora, opisivanje i snalaženje u prostoru (škola i okruženje), razumijevanje, izvršavanje i izdavanje naredbi u školskom okruženju, izražavanje osobnoga stajališta prema određenom prijevoznom sredstvu u gradu, izricanje stava prema prostoru u kojem se živi, uljudno ophođenje prilikom kupovanja i odabira određenih proizvoda, traženje i davanje informacija, izražavanje osobnoga stajališta prema kućnim ljubimcima, izražavanje želja te čestitanja prigodom blagdana.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim ciljevima i sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Razvija se razumijevanje i tolerancija prema različitostima i upućuje na uočavanje sličnosti. Usvajaju se komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja prigodom posjete restoranu, kupovanju u trgovini, traženju informacija o smještaju određene ustanove. Svetkovanje blagdana, čestitanje i prigodni običaji mogu se povezati s recitacijama i pjesmicama. Razvija se interkulturalna kompetencija.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE
– neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje vizualnog (slikovnog) i auditivnog jezičnog sadržaja
– razumijevanje pitanja i kraćih rečenica
– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA
– sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izoliranih riječi, rečenica i pjesmica
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama
– sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku
– sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata
– sposobnost korištenja više rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija
– sposobnost prepričavanja kraćih tekstova uz likovne poticaje

ČITANJE

– pamćenje grafijske slike riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
– glasno čitanje rečenica, dijaloga i kraćih tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka

PISANJE

– prepisivanje rečenica i kraćih tekstova prema predlošku
– podcrtavanje i zaokruživanje točnog odgovora
– povezivanje elemenata predloženog teksta u rečenice
– sposobnost prepisivanja prema uzorku uz dodavanje novih elemenata
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje kraćih rečenica
– sposobnost povezivanja elemenata predloženog teksta i pismeno odgovaranje na pitanja
– pisanje kraćih ciljanih diktata
– primjena grafijskih pravila karakterističnih za talijanski jezik
STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– postupno usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje vizualnih i auditivnih poticaja
– izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava
– korištenje udžbenika, radne bilježnice, bilježnice i slikovnoga rječnika i abecednoga rječnika u udžbeniku
– stjecanje znanja na osnovi promatranja i zaključivanja tijekom nastave izvan učionice i škole
– razvoj svijesti pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku: usvajanju talijanskoga jezika
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i napretku drugih (EJP)

5. RAZRED
peta godina učenja

CJELINE I TEME

1.  Okruženje u kojem živim: rodbinske veze, prijatelji, pripadnost Europi
Ključne strukture i izričaji: Mi chiamo… Sono di… Vivo a… Abito in via… al numero… I membri della mia famiglia… Sono croato/a, italiano/a. I miei amici italiani si chiamano… vivono a…

 

2. Škola: aktivnosti u školi, nastavni predmeti i raspored sati
Ključne strukture i izričaji: A scuola il lunedì ho la lezione d’italiano. Ascolto, parlo, disegno, scrivo, leggo. La mia materia preferita è... L’orario delle lezioni...

 3. Slobodno vrijeme: izvanškolske aktivnosti, športovi, tjedni raspored aktivnosti
Ključne strukture i izričaji: Faccio parte del coro/della squadra di… Il mio sport preferito è… Pratico il nuoto…mo alleno... Vado in gita/al cinema…

4.   Prijevozna sredstva: gradska i međugradska prijevozna sredstva, snalaženje u prostoru, ponašanje u prometu
Ključne strukture i izričaji: Dov'è...? Dove sono...? La fermata è a destra/a sinistra/davanti/dietro... Prendo il tram/il treno/l’aereo... A che ora parte/arriva... Essere in ritardo/in orario.

5.  Vrste stanovanja: opis mjesta u kojem živim, opis prostora u kojem živim; njihova usporedba
Ključne strukture i izričaji: Abito in /città/campagna/un condominio/un appartamento/una casa, al... piano.

6.  Raspored dana: obveze i dnevne aktivnosti u kući
Ključne strukture i izričaji: La mattina/il pomeriggio/la sera… mi alzo, mi lavo, faccio colazione, pranzo, ceno. Di solito, ogni giorno, spesso, qualche volta, mai.

7. Kupovanje: vrste trgovina, načini plaćanja, brojevi do 1000
Ključne strukture i izričaji: Al centro commerciale compro… Per favore mi dia… Mi dica… Quanto costa...? Pago in contanti/con la carta di credito.

8. Godišnja doba: klimatske značajke, trajanje, plodovi, odjeća i obuća
Ključne strukture i izričaji: Che stagione è? Che tempo fa? Preferisco... perché... L’autunno inzia... e finisce... La frutta e la verdura tipica di ogni stagione. Fa freddo, mi metto...

9. Blagdani i svetkovine: imenovanje blagdana i svetkovina, izražavanje vlastitih sklonosti prema određenim proslavama
Ključne strukture i izričaji: La mia festa preferita è... perché...

IZBORNE TEME
U skolpu 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije, pjesme i priče. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, individualni i ekipni športovi, poznati hrvatski i talijanski športaši, športski rekviziti, izradba panoa i prikupljanje izvornih materijala.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 5. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 450 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja i mehaničkog usvajanja do 650 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksičkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi više od 7 do 8 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu. Rječnik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Pristup gramatici postaje kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljivanje usvojenoga gradiva. Gramatika se tumači u kontekstu situacije bez mehaničkog pamćenja paradigmi i ispitivanja pravila izvan konteksta.
Glagoli
– prezent glagola essere i avere u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– prezent glagola 1., 2. i 3. konjugacije vezanih uz tematska područja u svim licima jednine i množine u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– prezent nepravilnih glagola andare i fare u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– prezent povratnih glagola 1., 2. i 3. konjugacije u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– imperativ u okviru tematskih područja na razini razumijevanja i uporabe u dnevnoj komunikaciji, 2. i 3. lice jednine i 2. lice množine
Zamjenice
– osobne zamjenice u svim licima
– pokazne zamjenice
– povratne zamjenice
Imenice
– uporaba jednine i množine muškog i ženskog roda imenica
– slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju
Član
– neodređeni član i određeni član za muški i ženski rod u jednini i množini uz imenice
– uporaba određenog člana uz imenice
– uporaba određenog člana uz imenice za rodbinske odnose uz koje stoji posvojni pridjev (proširivanje)
Pridjevi
– jednina i množina muškog i ženskog roda pridjeva
– slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju
– pokazni pridjevi u jednini i množini
– posvojni pridjevi u jednini i množini
Brojevi
– glavni brojevi od 1 do 1000
– redni brojevi do 20
– uporaba brojeva uz određivanje datuma
Prijedlozi
– uporaba učestalih prijedloga u ustaljenim izrazima
– spajanja prijedloga s određenim članom (globalno)
Prilozi
– prilozi vremena i učestali prilozi mjesta
– mjesto priloga u rečenici (globalno)
Rečenice
– rečenice od više elemenata. Upitne rečenice sa: Chi? Che cosa? Com’č? Come sono? Dov’č? Dove sono? Quanto? Per chi? Per chi č? Perché...? Quando?
Na razini prepoznavanja
– imperativ u svim licima
– neki oblici kondicionala prezenta u uljudnom oslovljavanju
– osnovne matematičke operacije
– spajanje prijedloga s određenim članom
– neki učestali prilozi načina

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura obradit će se jezične funkcije: iznošenje podataka o sebi i osobama iz vlastitoga okruženja, izražavanje stavova prema školi, školskim aktivnostima i nastavnim predmetima, opisivanje izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti, stavovi učenika i motivacija za odabir športa ili neke druge aktivnosti, orijentacija u prostoru: traženje i davanje informacija, opisivanje vlastitoga životnog prostora i aktivnosti unutar njega, izdavanje i izvršavanje naredbi u školskom okruženju, osnovni oblici uljudbe, izražavanje osobnoga stajališta prema određenomu prijevoznomu sredstvu, komunikacijski obrasci pri odabiru artikala, kupovini i plaćanju, izražavanje mišljenja o vremenu i atmosferskim prilikama, izražavanja želja te čestitanja blagdana.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Razvija se tolerancija i empatija prema stranoj kulturi i običajima. Usvajaju se i stalno proširuju komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja u različitim situacijama svakodnevnog života. Koriste se izvorni audio i videomaterijali, prigodne recitacije i pjesmice. Uočavaju se stereotipi i neke predrasude o stranoj kulturi i običajima i ukazuje se na potrebu njihova uklanjanja.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik
– povezivanje audiovizualnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje pitanja i kraćih usmenih i pisanih tekstova

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA

– sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja i odgovaranje na takva pitanja
– sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama
– sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku
– sposobnost sudjelovanja u mini-dijalozima uz izmjenu nekih elemenata
– sposobnost korištenja više rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija prema predlošku
– sposobnost prepričavanja kraćih tekstova uz poticaje

ČITANJE

– pamćenje grafijske slike riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
– glasno čitanje rečenica, dijaloga i kraćih tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka

PISANJE

– prepisivanje rečenica i kraćih tekstova prema predlošku
– odgovaranje na pitanja o poznatom sadržaju
– pisanje diktata s poznatim elementima
– provjera razumijevanja tekstova u zadatcima na višestruki izbor
– popunjavanje vježbi prema zadanim uzorcima
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje kraćih rečenica
– sposobnost povezivanja elemenata predloženog teksta uz dodavanje novih elemenata
– pismeno odgovaranje na osobna pitanja
– pisanje kraćih vođenih sastava (4 – 5 rečenica)
STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– postupno usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta
– izradba dodatnih nastavnih vizualnih i auditivnih sredstava
– korištenje udžbenika, radne bilježnice, bilježnice i slikovnoga rječnika i abecednoga rječnika
– sposobnost uočavanja analogija i zaključivanja na osnovi primjera
– stjecanje znanja na osnovi promatranja, istraživanja i zaključivanja tijekom nastave izvan učionice i škole
– razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i napretku drugih (EJP)

6. RAZRED
šesta godina učenja

CJELINE I TEME

1. Početak školske godine: planovi, organizacija školskih i izvanškolskih aktivnosti
Ključne strukture i izričaji: Quest'anno farò un corso di... Mi iscriverò a... I miei progetti sono...
Domani
studierò..., giocherò..., chiamerò..

2. Komunikacija na daljinu: telefon, mobitel, SMS poruke, e-mail, slanje razglednica i pisama, pošta
Ključne strukture i izričaji: Una telefonata: Pronto, chi parla? Il telefonino: SMS ( i messaggini). Alla posta: per favore mi dia un francobollo/un modulo... Vorrei spedire una raccomandata, un telegramma,...

3.  Poziv na proslavu rođendana ili obljetnice: organizacija proslave, hrana i piće, čestitanja; obiteljski odnosi
Ključne strukture i izričaji: Ho mangiato...,ho bevuto... Alla festa invito...Vieni? D’accordo!... Mi dispiace, non posso... No, grazie, devo... Per la festa compro... Preparo la tavola: metto... Descrivo la mia famiglia: mia moglie, mia nipote,.... Alla festa...

4.  Priprema obroka: tipični talijanski i hrvatski gastronomski specijaliteti, poznati recepti, usporedba obroka u Italiji i u Hrvatskoj
Ključne strukture i izričaji: Per preparare la macedonia di frutta ci vuole.../gli ingredienti... Lava!... Mescola!... Le specialità italiane: il panettone... I pasti principali in Italia... In Croazia mangiamo...

5.  Trgovine: odlazak u kupovinu, određivanje količine, načini pakiranja prehrambenih proizvoda, konfekcijski brojevi odjeće i obuće, tipični talijanski proizvodi, zanati i zanimanja, uslužne djelatnosti
Ključne strukture i izričaji: Vado in macelleria, in panetteria... Compro: 2 etti di..., una bottiglia di... 1 chilo di... Quanto/Quanta/Quanti/Quante...? La mia taglia è... Calzo (porto) il numero... Dal fruttivendolo compro... Quanto costa? Quanto vengono? I prodotti tipici italiani: la Moka, la pizza...

6.  Moj grad: znamenitosti, kulturne ustanove, galerije, muzeji, što mi se sviđa u mojem gradu, zašto volim živjeti u gradu
Ključne strukture i izričaji:
Zagabria è la capitale... Si trova... La piazza principale... Nella mia città ci sono... Vivere in una grande città... Il turista: Per favore, come posso arrivare a...? Prenda il tram numero 9...

7. Izlet u Italiju: Firenza (ili neki drugi grad), prijevozno sredstvo, smještaj, dojmovi s izleta
Ključne strukture i izričaji: Sono andato in gita a... In gita a Firenze ho visitato... Ho viaggiato in macchina (in autobus)... Ho alloggiato in... Mi è piaciuto...

8.  Šport: vrste športova, zdrav život
Ključne strukture i izričaji
: Lo sport che mi piace è... perché... Mi alleno ... Pratico... Gli sport in Italia... Gli sport individuali o di gruppo... Se vuoi stare bene pratica... Un'intervista con un calciatore.

9.  Blagdani i svetkovine: običaji u Italiji i Hrvatskoj
Ključne strukture i izričaji: Gli Italiani festeggiano... mangiano... si scambiano i regali... In Croazia festeggiano... I piatti tipici...


IZBORNE TEME
U sklopu 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije i pjesme. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, organizacija izleta, prikupljanje materijala, izradba plana puta i proračun cijene ili obradba pripremanja talijanskog specijaliteta, sastojci, način pripreme, podrijetlo.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 6. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 550 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja i mehaničkog usvajanja do 700 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksika ne treba uvoditi više od 7 do 8 leksičkih jedinica po nastavnom satu. Rječnik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva. Gramatika se tumači u kontekstu situacije bez mehaničkoga pamćenja paradigmi i ispitivanja pravila izvan konteksta.

Glagoli
– prezent nepravilnih glagola 1., 2. i 3. konjugacije: venire, dare, fare, potere, rimanere, stare, dovere, volere
– prezent glagola 1. konjugacije na -care, -gare--scare
– futur I. glagola essere i avere
– futur I. 1., 2. i 3. konjugacije pravilnih glagola
– futur I. povratnih glagola triju konjugacija
– futur I. nepravilnih glagola: venire, dare, fare, potere, rimanere, stare, dovere
– futur I. glagola 1. konjugacije na -ciare, -gare, -sciare
– perfekt pravilnih glagola 1., 2. i 3. konjugacije, s pomoćnim glagolom avere ili essere, tvorba pravilnih i nepravilnih participa prošlih
– perfekt povratnih glagola
– imperativ glagola 1., 2. i 3. konjugacije
– imperativ glagola essere i avere
– imperativ nepravilnih glagola: venire, dire, dare, fare, rimanere

Član
– oblici i uporaba partitivnoga člana
Zamjenice
– nenaglašeni oblici direktnih osobnih zamjenica

Pridjevi
– oblici i uporaba pokaznih pridjeva questo e quello
– oblici i uporaba pridjeva bello
– stupnjevanje pridjeva
– stupnjevanje pridjeva buono; uporaba
– stupnjevanje pridjeva: cattivo, alto, basso i njihova uporaba
– oblici i uporaba pokaznih pridjeva questo i quello ispred imenica

Brojevi
– glavni brojevi od 1000 nadalje
– pisanje brojeva riječima
– označivanje datuma, pisanje datuma

Prijedlozi
– oblici i uporaba padežnih prijedloga: DI, A, DA, IN, SU, CON, PER

Prilozi
– prilozi vremena i učestali prilozi mjesta

Rečenice
– upitne rečenice, neupravni govor kad je u glavnoj rečenici glavno vrijeme

Na razini prepoznavanja
– nenaglašene osobne zamjenice u akuzativu, njihovo mjesto u rečenici i slaganje s participom prošlim glagola u perfektu
– mjesto opisnih pridjeva uz imenice
– učestali prilozi načina i njihovo mjesto u rečenici, izrazi za pojačavanje negacije

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura obradit će se jezične funkcije: iznošenje osobnih planova za iduću školsku godinu, opisivanje školskih i izvanškolskih aktivnosti, komunikacijski obrasci, sposobnost komuniciranja telefonom, mobitelom, SMS porukama, elektroničkom poštom, e-mailom, razglednicama, kratkim pismima, komunikacija u javnim ustanovama. Opisivanje, pozivanje, izražavanje odnosa među članovima obitelji, izražavanje zadovoljstva, zahvaljivanje, izražavanje stajališta, uspoređivanje, izražavanje vlastitoga ukusa pri kupovanju, izricanje dojmova s putovanja, opis geografskoga položaja, znamenitosti i kulturnih institucija, muzeja i galerija, opisivanje vlastitoga grada, izražavanje privrženosti i osobnog stajališta prema športovima, zdravoj prehrani i životu. Izražavanje dojmova o svetkovinama i običajima u Italiji i Hrvatskoj.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Koriste se komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja tijekom uobičajenih dnevnih aktivnosti, čestitanja i svetkovanja. Izvorni tekstovi, prigodne recitacije i pjesmice, audio i videomaterijali, zemljopisne karte, planovi gradova, podatci o kulturnim spomenicima i kulturnim znamenitostima bit će korisne kulturološke informacije koje će razvijati interkulturalnu kompetenciju, toleranciju i empatiju prema stranoj kulturi. Koristeći različite izvore informacija, uočavat će se stereotipi i uklanjat će se predrasude o stranoj kulturi te poticati učenike na njihovo kritičko prosuđivanje.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik
– povezivanje vizualnog (slikovnoga) i auditivnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje pitanja i jednostavnih tekstova
– razumijevanje osnovnih namjera sugovornika

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA

– sposobnost ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskoga jezika prema uzorku
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka
– sposobnost prepričavanja poznatoga teksta te vođenje dijaloga o poznatoj temi
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama
– sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku
– sposobnost sudjelovanja u dijalozima uz izmjenu nekih elemenata
– sposobnost opisivanja osoba, predmeta i situacija
– sposobnost prepričavanja tekstova uz poticaje i bez njih
– sposobnost povezivanja određene teme s vlastitim iskustvom

ČITANJE

– pamćenje grafijske slike riječi, izdvojenih rečenica i jednostavnih tekstova na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
– glasno čitanje rečenica, dijaloga i tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka
– čitanje i razumijevanje kraćih izvornih uputa, informacija i poruka, čitanje SMS-a i e-maila i tekstova na internetu.

PISANJE

– prepisivanje rečenica i tekstova prema predlošku
– zaokruživanje točnoga odgovora, podcrtavanje zadanih elemenata
– odgovaranje na pitanja o poznatom sadržaju
– pisanje diktata s poznatim elementima
– provjera razumijevanja tekstova u zadatcima višestrukog izbora
– popunjavanje vježbi prema zadanim uzorcima
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje kraćih rečenica
– sposobnost povezivanja elemenata predloženoga teksta uz dodavanje novih elemenata
– pismeno odgovaranje na osobna pitanja i postavljanje pitanja
– pisanje vođenih sastava (do 10 rečenica)
– pisanje čestitki, kratkih poruka, e-maila, SMS-a, ispunjavanje obrazaca

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– postupno usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta
– izradba dodatnih nastavnih audiovizualnih sredstava
– korištenje udžbenika, radne bilježnice, bilježnice i rječnika
– uočavanje analogija i pravilnosti u jezičnom ustroju i njihova primjena
– stjecanje znanja na osnovi promatranja, istraživanja i izvođenja zaključaka tijekom nastave izvan učionice i škole
– sposobnost povezivanja riječi u tematska područja
– razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i napretku drugih
– sposobnost međusobnoga vrjednovanja učenika (EJP)

7. RAZRED
sedma godina učenja

CJELINE I TEME

1. Putovanje: odabir odredišta, odabir prijevoznog sredstva (prednosti i nedostatci), turistička agencija, kupnja karata, spremanje prtljage
Ključne strukture i izričaji: Potremmo partire per…Vorrei andare a/in…Mi piacerebbe visitare... Viaggiare in treno, in autobus, in aereo. Arrivare a destinazione. All'agenzia turistica posso chiedere informazioni, comprare i biglietti…Preparare i bagagli.

2.  Zračna luka: odlazak u zračnu luku, aktivnosti prije, u tijeku i nakon leta
Ključne strukture i izričaji: L'autobus per l'aeroporto parte da…L'aereo parte alle…Controllare i bagagli, il passaporto. L'aereo decolla… prende quota… L'atterraggio… L'hostess, il pilota.

3.  Rim: povijesni, umjetnički i turistički aspekti, snalaženje u stranome gradu
Ključne strukture i izričaji:
Oggi visitiamo…Sarebbe interessante vedere…Per arrivare in…Prendiamo la metropolitana. Dove si trova...? Consultare la pianta.

4.  Posjet tipičnomu restoranu: komunikacija u restoranu, odabir autohtone hrane i pića
Ključne strukture i izričaji: Prenotare un tavolo per... Consultare la lista dei cibi e delle bibite…Chiamare il cameriere. Per primo prendo… Per secondo prendiamo…Per favore il conto! Il servizio (non) è compreso.

5.  Život mladih: izlasci, mjesta izlazaka, druženje, glazba
Ključne strukture i izričaji: La sera mi piace uscire con…Vado in discoteca…Mi piace la musica di…Stasera andiamo al cinema, a teatro, al concerto di…

6.  Ljudsko tijelo: širenje poznatoga rječnika (vokabulara), lakši zdravstveni problemi, komunikacija pri traženju pomoći
Ključne strukture i izričaji: Non mi sento bene... mi fa male...Vado dal medico/all'ambulatorio/all'ospedale/al pronto soccorso. Con la ricetta vado in farmacia.

7. Prirodne ljepote Italije: nacionalni parkovi, vulkani, Alpe, Sicilija ili Sardinija
Ključne strukture i izričaji: I parchi nazionali in Italia sono…Le Alpi si trovano…I vulcani sono…La Sicilia… Le bellezze naturali…I monumenti storici…

8.  Talijanska popularna glazba: poznati pjevači, naslovi pjesama, festivali popularne glazbe
Ključne strukture i izričaji: I miei cantanti preferiti sono… So cantare... Seguo il festival della canzone...

9.  Blagdani i svetkovine: običaji uz proslave svetkovina i blagdana
Ključne strukture i izričaji: Il Natale, il Capodanno, la Pasqua, il Carnevale…Le tradizioni e le specialità gastronomiche.


IZBORNE TEME
U sklopu 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije i pjesme. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja, primjerice, obradba jedne talijanske pokrajine.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 7. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 800 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja i mehaničkog usvajanja oko 950 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksika predviđa se obradba od 8 do 9 leksičkih jedinica po nastavnom satu. Rječnik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima

GRAMATIČKE STRUKTURE
Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz uporabu gramatičkog nazivlja i usustavljivanje gradiva. Gramatika se tumači i provjerava u kontekstu situacije bez mehaničkog zapamćivanja paradigmi i pravila.

Glagoli
– bezlični oblici (si mangia, si beve, ci si diverte) i bezlični izrazi (č bello, č possibile/impossibile, bisogna, č necessario) s infinitivom
– kondicional I. pravilnih i nekih nepravilnih glagola (essere, avere, andare, dare, volere, potere, dovere, piacere)
– tvorba imperfekta pravilnih i nepravilnih glagola (essere, avere, fare, dare, stare, bere, piacere)
– uporaba imperfekta te uporaba imperfekta i perfekta
– tvorba i uporaba gerundiva; glagol stare u prezentu i imperfektu + gerundiv
– nepravilni glagoli u obrađenim vremenima i načinima: concludere, piacere, rompere, salire, scegliere, scendere, sedere (sedersi), svolgere, uscire, vivere
Imenice
– neke učestale imenice s nepravilnom množinom
Član
– uporaba neodređenog i određenog člana
– određeni član s prijedlozima
– ispuštanje člana u nekim izrazima
Pridjevi
– slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju
Zamjenice
– naglašene osobne zamjenice (subjekt, objekt), nenaglašene osobne zamjenice (direktni objekt) te njihovo slaganje s participom prošlim, nenaglašene osobne zamjenice (indirektni objekt)
– uporaba partitivne zamjenice NE i njezino slaganje s participom prošlim
– razlika između ci i ne u funkciji nenaglašenih zamjenica i priložnih oznaka
Brojevi
– ponavljanje glavnih i rednih brojeva
Prilozi
– tvorba i uporaba priloga načina
– stupnjevanje nekih priloga
– prilozi mjesta i vremena
Prijedlozi
– prijedlozi te prijedlozi spojeni s određenim članom, uporaba
Rečenice
– upitne, vremenske, pogodbene u sadašnjosti
Na razini prepoznavanja
– gerundiv umjesto zavisnih rečenica, pogodbene rečenice u prošlosti Se potevo venivo subito.
– uporaba određenog člana uz geografska i vlastita imena i prezimena

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura obradit će se jezične funkcije: izražavanje vlastitih sklonosti pri planiranju i odabiru odredišta putovanja (izleta), prijevoznoga sredstva te uvažavanje i prihvaćanje mišljenja drugih, odgovarajući komunikacijski obrasci, komunikacija u zračnoj luci, traženje informacija, opisivanje grada, spomenika te povijesnih i turističkih znamenitosti, komunikacijski obrasci u restoranu pri odabiru jela i pića, naručivanje, izražavanje vlastitih sklonosti, opisivanje posjećenih lokaliteta, uspoređivanje sa sličnim lokalitetima u vlastitoj zemlji, izražavanje zadovoljstva/nezadovoljstva, traženje medicinske pomoći, izražavanje boli i nelagode, izražavanje slaganja/neslaganja s mišljenjem drugih, opisivanje značenja pojedinih praznika te načina slavljenja i obilježavanja.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Obrasci uljudnoga ophođenja u javnim prijevoznim sredstvima, restoranima, prilikom posjeta kulturnim i povijesnim spomenicima i ostalim institucijama, traženje informacija o redu vožnje, turističkim prospektima, služenje zemljopisnom kartom, planom grada, itd., pridonijet će razvoju kulturološke kompetencije i boljem razumijevanju strane kulture, uz uočavanje sličnosti i razlika, razvijajući toleranciju i empatiju prema stranoj kulturi.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik
– povezivanje audiovizualnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje pitanja i kraćih usmenih tekstova
– razumijevanje namjera sugovornika

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA
– sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskoga jezika
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka
– sposobnost prepričavanja poznatog teksta te vođenje dijaloga o poznatoj temi
– sposobnost verbalnoga reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama
– sposobnost sudjelovanja u dramatizacijama prema zadanom predlošku
– sposobnost sudjelovanja u dijalozima uz izmjenu nekih elemenata

ČITANJE

– pamćenje grafijske slike riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih i pisanih uzoraka
– glasno čitanje rečenica, dijaloga i tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka
– korektno čitanje tekstova i bez zvučnih uzoraka
– čitanje i razumijevanje kraćih izvornih uputa i poruka, čitanje SMS poruka, e-maila, Interneta

PISANJE

– prepisivanje tekstova prema predlošku (kao vježba za diktat)
– odgovaranje na pitanja o poznatom sadržaju
– pisanje diktata s poznatim elementima
– provjera razumijevanja tekstova u zadacima višestrukoga izbora
– popunjavanje vježbi prema zadanim uzorcima
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje rečenica
– sposobnost povezivanja elemenata predloženoga teksta uz dodavanje novih elemenata
– pismeno odgovaranje na osobna pitanja
– pisanje vođenih sastavaka (do 10 rečenica)
– pisanje čestitki, kratkih poruka, SMS poruka, e-maila, ispunjavanje obrazaca i vođenje bilježaka

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– usvajanje izgovora, značenja novih riječi i gramatičkih struktura uz korištenje audiovizualnih poticaja i pisanoga teksta
– izradba dodatnih nastavnih audiovizualnih sredstava i postera
– korištenje udžbenika, radne bilježnice, bilježnice i rječnika i drugih izvora znanja
– stjecanje znanja na osnovi promatranja, istraživanja, analize podataka i zaključivanja tijekom nastave izvan učionice i škole
– uočavanje analogija i pravilnosti u jezičnom ustroju i njihova primjena u novom tekstu
– uočavanje sličnosti i razlika između stranoga i materinskoga jezika ili među stranim jezicima
– sposobnost rješavanja problema uz korištenje novih tehnologija (Internet, računalo)
– razvijanje strategije suradničkog učenja i sposobnosti izlaganja o rezultatima rada u skupini
– razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i o napretku drugih (EPJ)

8. RAZRED
osma godina učenja

CJELINE I TEME

1.  Neke poznate povijesne ličnosti: istraživači, znanstvenici, književnici i umjetnici (osnovni podatci); zanimanja
Ključne strukture i izričaji: I famosi inventori italiani sono... I grandi musicisti/pittori/scultori sono... Gallileo Gallilei è nato a... nel ... secolo. Le sue scoperte, le sue opere principali...

2. Školski sustav: usporedba školskoga sustava u Italiji i u Hrvatskoj; pisanje životopisa
Ključne strukture i izričaji: La scuola elementare in Italia/in Croazia, i diversi tipi di scuola media (inferiore, superiore), iscriversi all'università, laurearsi. Il mio curriculum vitae.

3.  Računalo i Internet: prednosti i nedostatci
Ključne strukture i izričaji: Invio un' e-mail, frequento vari siti... navigo in Internet. Vantaggi e svantaggi del computer.

4. Odjeća i obuća: talijanska moda i stilisti; rasprostranjenost talijanske modne industrije u svijetu
Ključne strukture i izričaji: Mi tolgo... mi vesto... mi svesto... provo nel camerino... Fare uno sconto... avere i prezzi fissi... pagare alla cassa... prendere lo scontrino. I grandi stilisti italiani sono...

5.  Talijanska televizija i tisak: televizijski program i vrste emisija; vrste filmova, dnevni i tjedni tisak, novinski članci, promidžbeni oglasi
Ključne strukture i izričaji: Seguo il programma televisivo da...a... seguo le telenovelle... i programmi musicali, i film, il telegiornale sul primo canale. Stasera andrà in onda... I giornali e le riviste italiane sono... Le pagine pubblicitarie presentano...

6.  Talijanski gradovi: značajke nekih gradova, osobitosti suvremene Italije
Ključne strukture i izričaji: Napoli, Milano, Venezia, storia e cultura, importanza economica, specialità gastronomiche, problemi sociali, inquinamento, traffico.

7. Ekološki aspekti života: život u gradu, život na selu, ljubav prema životinjama i borba za opstanak rijetkih vrsta
Ključne strukture i izričaji: Vantaggi e svantaggi della vita in città e in campagna, diritti degli animali, animali in via d’estinzione, la protezione/l’abbandono degli animali.

8.  Blagdani i svetkovine: narodni običaji Italije; značenje gesta u talijanskoj kulturi
Ključne strukture i izričaji: Tradizioni, feste e folclore: il Palio di Siena, la regata storica di Venezia, il Carnevale di Venezia e di Viareggio; la gesticolazione degli italiani.

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne pjesme i tekstovi. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, podrobnija obradba jedne talijanske regije, izradba postera i prikupljanje izvornih materijala.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 8. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 1000 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja u tekstu oko 1100 leksičkih jedinica. Pri obradbi novog leksika ne bi trebalo uvoditi više od 9 do 10 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu. Rječnik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima. Nakon 8 godina učenja jezika predviđa se postizanje razine A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Pristup gramatici kognitivan je i eksplicitan uz uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva. Gramatika se tumači i provjerava u kontekstu situacije bez mehaničkog zapamćivanja paradigmi i pravila.

Glagoli
– oblici imperativa pravilnih i nepravilnih glagola s nenaglašenim osobnim zamjenicama
– nepravilni glagoli u obrađenim vremenima i načinima: cogliere, nascere, piacere, porre, produrre, risolvere, svolgere, tacere, tenere, vivere
– uvježbavanje upotrebe glagolskih vremena obrađenih do 8. razreda
Imenice
– tvorba ženskog roda imenica (iznimke)
– tvorba množine imenica (iznimke)
Pridjevi
– tvorba ženskog roda pridjeva (iznimke)
– tvorba množine pridjeva (iznimke)
– oblici i uporaba nekih neodređenih pridjeva
Član
– ispuštanje člana i uporaba člana uz zemljopisno nazivlje te osobna imena i prezimena
Zamjenice
– odnosne zamjenice che, di cui, il quale, la quale, del quale, della quale…
– nenaglašene osobne zamjenice u dativu ili akuzativu i njihovo združivanje s imperativom, gerundivom i infinitivom
– združivanje nenaglašenih zamjenica s ecco
– združivanje nenaglašenih zamjenica u dativu i akuzativu i njihovo mjesto u rečenici samo na razini razumijevanja i prepoznavanja u tekstu
Brojevi
– izricanje cijena, nadnevka, godina, stoljeća, mjera i težina
Prilozi
– prilozi kojima se izražava sumnja/dvojba
Prijedlozi
– prijedlozi te prijedlozi spojeni s određenim članom: uporaba
Rečenice
– odnosne rečenice
– upravni i neupravni govor
– pogodbene rečenice (Si + prezent ind., prezent/futur, Si + imperfekt ind., imperfekt)
Na razini razumijevanja
– uporaba oblika konjunktiva prezenta koji su istovjetni s oblicima za imperativ u 3. licu jednine i množine u zavisnim rečenicama iza glagola želje, volje, sumnje, itd.
– združeni oblici nenaglašenih osobnih zamjenica (dativ + akuzativ) i njihovo mjesto u rečenici
– združeni oblici nenaglašenih osobnih zamjenica i njihovo spajanje s imperativom, infinitivom, gerundivom i s ecco.
– izricanje stoljeća; trinaesto stoljeće il Duecento

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura obrađuju se jezične funkcije: iznošenje podataka o poznatim ličnostima, i analiza utjecaja na talijansku društvenu stvarnost, opisivanje školskoga sustava u Italiji i Hrvatskoj, komunikacijski obrasci: pisanje životopisa, uporaba informatičkoga nazivoslovlja na talijanskom, izražavanje gledišta prema uporabi računala i moderne tehnologije na mladež, izbor i opis odjevnih predmeta (komunikacijski obrasci), iznošenje mišljenja o poznatim talijanskim stilistima i televizijskom programu, izražavanje sklonosti prema različitim vrstama programa, praćenje talijanskoga tiska, povlađivanje ili kritika, opis nekih većih talijanskih gradova, iznošenje pozitivnih i negativnih značajki današnje Italije, gledište prema životu u gradu i na selu, diskusija o ekologiji i očuvanju okoliša, opisivanje tradicionalnih i folklornih običaja i blagdana u Italiji te usporedba sa sličnim običajima u Hrvatskoj, iznošenje osobnoga iskustva.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja u javnim prijevoznim sredstvima, restoranima, prilikom posjeta kulturnim i povijesnim spomenicima i ostalim institucijama u gradovima, uporaba turističkih prospekata, zemljopisne karte, plana grada; poznavanje talijanske povijesti, kulture i nekih značajnijih umjetničkih djela i ličnosti proširit će znanje o stranoj zemlji i omogućit će bolje razumijevanje njezine kulture proširujući interkulturalnu kompetenciju. Kritički stav prema stereotipima i predrasudama o stranoj kulturi i običajima pridonijet će boljem razumijevanju vlastite kulture.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik
– povezivanje audiovizualnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje pitanja i didaktičkih i kraćih izvornih tekstova
– razumijevanje namjera sugovornika

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA

– sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka
– sposobnost prepričavanja poznatog teksta te vođenje dijaloga o poznatoj temi
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama
– sposobnost sudjelovanja u dramatizacijama
– sposobnost sudjelovanja u dijalozima
– sposobnost stvaranja novih dijaloga bez zadanog predloška i izricanje osobnih stavova
– sposobnost opisivanja osoba, predmeta i situacija
– sposobnost prepričavanja tekstova uz poticaje i bez njih
– sposobnost primjene obrađenih tema na osobna iskustva

ČITANJE

– pamćenje grafijske slike riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih i pisanih uzoraka
– glasno čitanje rečenica, dijaloga i tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka i bez njih
– čitanje i razumijevanje izvornih uputa i poruka, čitanje SMS-a, e-maila i interneta

PISANJE

– odgovaranje na pitanja o poznatom sadržaju
– pisanje diktata s poznatim elementima
– provjera razumijevanja tekstova u zadatcima višestrukog izbora
– popunjavanje vježbi prema zadanim uzorcima
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje rečenica
– sposobnost povezivanja elemenata predloženog teksta uz dodavanje novih elemenata
– pismeno odgovaranje na osobna pitanja
– pisanje vođenih sastava (do 20 rečenica)
– pisanje čestitki, kratkih poruka, SMS-a, e-maila, ispunjavanje obrazaca i vođenje bilježaka, pisanje biografije

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– usvajanje izgovora, značenja novih riječi i gramatičkih struktura uz primjenu audiovizualnih poticaja i pisanoga teksta
– izradba dodatnih nastavnih audiovizualnih ili pisanih tekstova ili tematskih panoa
– korištenje udžbenika, radne bilježnice, bilježnice, rječnika i časopisa na stranom jeziku
– korištenje novih tehnologija u traženju informacija, samostalno pronalaženje potrebnih informacija i njihovo korištenje
– stjecanje znanja na osnovi istraživanja, analize podataka i zaključivanja tijekom nastave izvan učionice i škole
– sposobnost pretpostavljanja i izvođenja zaključaka
– razvoj suradničkog učenja
– sposobnost prikazivanja rezultata skupnog ili individualnog istraživanja (poster, izlaganje)
– uočavanje analogija i pravilnosti u jezičnom ustroju i njihova primjena u novom tekstu
– uočavanje sličnosti i razlika između stranoga i materinskoga jezika ili među stranim jezicima
– razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i napretku drugih (EJP)
 

Talijanski kao drugi strani jezik

4. RAZRED
prva godina učenja

CJELINE I TEME

1.Predstavljanje i pozdravljanje: formalna i neformalna razina, osnovni komunikacijski obrasci pri susretu
Ključne strukture i izričaji: Ciao! Buongiorno! Buonasera! Arrivederci! Come ti chiami?Mi chiamo... Chi sei? Sono... Come stai...? Sto bene/male. Come sta? Chi è? Questo è un bambino. Questa è una bambina.

2. Moja obitelj i moji prijatelji: predstavljanje članova uže obitelji i prijatelja, određivanje gdje se tko nalazi
Ključne strukture i izričaji:
Chi è? Questo è il papà/il nonno/l'amico di... Questa è la mamma/la nonna/la sorella/l'amica di...Il bambino, i bambini, la bambina, le bambine...
Dov'è...? Dove sono...?

3.  Moj dom:opis kuće i stanovanja, imenovanje osnovne opreme u kući, određivanje gdje se što nalazi   
Ključne strukture i izričaji: Che cos'è...? È... Che cosa c' è? C' è... Dov'è...? È..., Non è..., in cucina, nel bagno, nel soggiorno, ecc.

4.  Moje igračke: imenovanje i opis predmeta, igračke i igre, osnovne boje, određivanje boja predmeta, brojevi od 0-10
Ključne strukture i izričaji: Ho/hai/ha/tanti giocattoli... Il trenino è grande. I vagoni sono rossi. La matita è gialla. Quanti...? Quante...? Cinque, otto… Per favore…? Grazie, prego... Com'è...? Come sono...? Di che colore è..? Di che colore sono...?

5.  Život u školi: opis prostora i osnovne aktivnosti u školi, određivanje pripadnosti, izvršavanje naredbi u školskom okruženju
Ključne strukture i izričaji: Che cosa fai? Canto, leggo, scrivo, disegno, porto... Di che colore è...? La mia/tua/sua mela è rossa... Com'è...? Il mio/tuo/suo panino è buono... Ascoltate! Disegnate! Sedetevi!

6. Ljudsko tijelo: osnovni dijelovi tijela, opis osoba
Ključne strukture i izričaji: Com'è il ragazzo?Il ragazzo è piccolo/grande/bello/buono... Com'è la ragazza? La ragazza è buona... Come sono i ragazzi/le ragazze? I ragazzi sono piccoli/grandi/belli... Le ragazze sono piccole...

7.  Odjeća:imenovanje i opis odjeće, boje
Ključne strukture i izričaji: Che cos' è..? Che cosa c' è..? C' è... Di che colore è...? Che cosa /ti metti/si mette...? Io mi metto.../lui si mette... Lei si mette la maglietta gialla e una bella gonna... Il mio maglione/la mia gonna/ è sopra.../ sotto...

8.  Godišnja doba i atmosferske prilike: opis dnevne vremenske situacije, prikladna odjeća, izražavanje osobnih stavova
Ključne strukture i izričaji: Mi piace.../Non mi piace... perché... Che stagione è...? È... Che tempo fa? Fa caldo, fa freddo... Ho caldo, ho freddo, mi metto...

9. Proslava s prijateljima: aktivnosti u prirodi i u školi, izražavanje osobnih stavova
Ključne strukture i izričaji: Invito tanti amici... preparo... Ho paura di.../Non ho paura di... Dov'è...? Dove sono...? davanti.../ dietro...

10. Životinje: imenovanje i opis domaćih i nekih divljih životinja, kućni ljubimci i životinje u zoološkom vrtu, glasanje životinja i korist od domaćih životinja
Ključne strukture i izričaji
: Come fa...? Dov'è..? Dove sono...? Come sono...? Che cosa dà la gallina? La gallina dà…

11. Blagdani i svetkovine: nazivi, čestitanje, običaji
Ključne strukture i izričaji: San Nicolò, Santa Lucia, la Befana, Natale, Capodanno, Pasqua. Buone feste! Buon Natale! Felice Anno Nuovo! Buona Pasqua! Tanti auguri!

 IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije, pjesmice i brojalice. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, izradba pozivnica u vrijeme blagdana, postera, čestitaka, prikupljanje slikovnog materijala i izradba panoa.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 1. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 120 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja i mehaničkog usvajanja do 200 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksika ne bi trebalo uvoditi više od 5 do 6 leksičkih jedinica po nastavnom satu. Rječnik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Gramatičke se strukture ne tumače eksplicitno, nego ih učenici usvajaju mehanički, a zatim se postupno osvješćuje njihovo značenje u tekstu uz povezivanje s poznatim rječnikom.

Glagoli (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– prezent glagola essere i avere u prva tri lica jednine i 3. lice množine u potvrdom i niječnom obliku
– prezent učestalih glagola vezanih uz tematska područja u prva tri lica jednine i u 3. licu množine
– glagol fare u prezentu u prva tri lica jednine
– povratni glagoli chiamarsi i mettersi u prezentu, prva tri lica jednine
– imperativ u okviru tematskih područja na razini razumijevanja i mehaničke uporabe; 2. lice jednine i 2. lice množine
Zamjenice (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– osobne zamjenice uz glagole
– pokazne zamjenice
Imenice (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– globalno razlikovanje i uporaba jednine i množine muškog i ženskog roda imenica
– slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju
Član (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– neodređeni član i određeni član za muški i ženski rod u jednini i množini uz imenice
Pridjevi (razina prepoznavanja, razumijevanja i globalne uporabe)
– razlikovanje jednine i množine muškog i ženskog roda pridjeva
– slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju
– uporaba pokaznih pridjeva u jednini i množini
– oblici posvojnih pridjeva za muški i ženski rod u prva tri lica jednine
Brojevi
– glavni brojevi od 0 do 10
– redni brojevi do 5
Prijedlozi
– na razini razumijevanja i globalne uporabe u jezičnim uzorcima
Prilozi
– prilozi vremena i učestali prilozi mjesta
Rečenice
– jednostavne rečenice od više elemenata. Upitne rečenice s: Chi?, Che cosa?, Com’č?, Come?, Dove?, Dov’č?, Per chi č?, Quanto?, Quanta?, Quanti?, Quante?
Na razini prepoznavanja
– prezent glagola avere, essere i učestalih glagola uz tematska područja u svim licima u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– prezent glagola chiamarsi u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– imperativ glagola u okviru tematskih područja
– osobne zamjenice u množini
– brojevi do 31 za označivanje datuma u mjesecu
– neki učestali prilozi načina

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura obrađuju se jezične funkcije: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini, predstavljanje sebe, prijatelja i obitelji, imenovanje predmeta i opisivanje odnosa u prostoru, opisivanje ljudskoga tijela, izražavanje stajališta, izražavanje svojine, opisivanje atmosferskih prilika, izražavanje količine, potvrđivanje i nijekanje, osnovni komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja, čestitanja i zahvaljivanja.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja, opis stanovanja i života djece u Italiji, čestitanja i svetkovanja blagdana, prigodne recitacije i pjesmice razvijat će postupno razumijevanje prema stranoj kulturi i različitostima pridonoseći razvoju interkulturalne kompetencije. Usporedba se može proširiti i na prvi strani jezik.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

– neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje audiovizualnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje pitanja i kraćih rečenica
– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA

– sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izoliranih riječi, rečenica i pjesmica
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama
– sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku
– sposobnost sudjelovanja u mini-dijalozima uz izmjenu nekih elemenata
– sposobnost korištenja više rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija
– sposobnost prepričavanja kraćih tekstova uz likovne poticaje

ČITANJE

– pamćenje grafijske slike riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
– glasno čitanje rečenica, dijaloga i kraćih tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka
– čitanje abecede

PISANJE

– prepisivanje rečenica i kraćih tekstova prema predlošku
– podcrtavanje ili odabir zaokruživanjem točnoga odgovora, precrtavanje suvišnih elemenata
– povezivanje riječi i slike
– sposobnost prepisivanja prema uzorku
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje kraćih rečenica
– sposobnost povezivanja elemenata predloženog teksta i pismeno odgovaranje na pitanja
– pisanje kraćih ciljanih diktata

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– postupno usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje audiovizualnih poticaja
– izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava
– korištenje udžbenika, radne bilježnice, bilježnice i slikovnoga rječnika
– sposobnost kreativne uporabe leksika i struktura u novim situacijama u individualnom radu ili u skupini
– stjecanje znanja na osnovi promatranja, analize i zaključivanja tijekom nastave izvan učionice i škole
– razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i o napretku razreda kao cjeline (EJP)

5. RAZRED
druga godina učenja

CJELINE I TEME

1. Predstavljanje i pozdravljanje: neformalna i formalna razina, osnovni komunikacijski obrasci
pri susretu
Ključne strukture i izričaji:
Buongiorno! Buonasera! Buonanotte! Arrivederci! ArrivederLa, signora! Come ti chiami? Mi chiamo... Chi è? È un ragazzo, una ragazza...
Chi sei ? Sono un... una...

2. Veliki odmor: aktivnosti za vrijeme školskog odmora, užina, druženje, uljudno ophođenje
Ključne strukture i izričaji: Durante l'intervallo ho fame/ho sete... Che cosa hai per merenda? Ho... Per favore mi dai la tua merendina/ il tuo panino... Volentieri, ecco.... Grazie. Prego.

3. Školski pribor: nabrajanje i opis školskog pribora; matematičke operacije
Ključne strukture i izričaji: Che cosa c' è? C' è... ci sono... Dov'è l' insegnante? Dove sono i ragazzi? Quanti libri/quante matite ci sono...? Ci sono 8... Che cos'è? È uno zaino... Com'è...? Lo zaino è nuovo. Chi è? È uno scolaro, un ragazzo, una ragazza... Com'è...? Come sono...? Il ragazzo è bravo. I ragazzi sono bravi.

4. Proslava rođendana: pozivnice, čestitke, pokloni; boje
Ključne strukture i izričaji: Quanti anni hai? (Ne)ho... Ti invito al mio compleanno... Preparo... compro... Buon compleanno! Auguri! Benvenuti! Un regalo per te... Grazie... Dove? Vicino, lontano... Com'è? Come sono? Di che colore è...? Di che colore sono...?

5.  Slobodno vrijeme: raspored dnevnih i tjednih aktivnosti, dani u tjednu
Ključne strukture i izričaji: Scriviamo i compiti, metto in ordine... prendo... vado al cinema/a teatro/al compleanno/al supermercato... Vado a piedi... È sabato, è tardi. Il lunedì e il giovedì ho ...

6.  Prijevozna sredstva: gradski i međugradski prijevoz, priprema za putovanje, stanovanje u gradu
Ključne strukture i izričaji: Prendo l'autobus, vado dai nonni, abitano al primo/al sesto, al... piano. Faccio la mia valigia e parto per... I miei zii partono domani…

7.  Izlet: odnos među prijateljima, higijenske navike, snalaženje u prostoru, godišnja doba i mjeseci
Ključne strukture i izričaji: Il fine settimana in montagna... Chi si lava? Io mi vesto, non mi lavo... Nel bagno... Vicino, lontano, sotto, sopra, davanti, dietro... A che ora? Alle sette, alle... Che stagione è? È... Che tempo fa? I mesi dell'anno…

8.  Obrok u obitelji: vrsta hrane, pripremanje stola, ponašanje za stolom
Ključne strukture i izričaj: È ora di pranzo/di cena... Aiuto la mamma/il papà... Apparecchio la tavola.Sulla tavola mettiamo... Che cosa abbiamo per pranzo/per cena? Leggo i numeri... Che ora è?Che ore sono? Sono le...Alle otto...

9.  Blagdani i svetkovine: čestitke i običaji
Ključne strukture i izričaji: la festa della mamma/del papà, Natale, Capodanno, il carnevale, la Pasqua, Buon Natale! Felice Anno Nuovo! Buona Pasqua! Buon compleanno! Auguri!

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije, bajke i pjesmice. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, pričom Pinocchio (osnovni likovi i pouka).

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 2. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 200 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja i mehaničkog usvajanja do 300 leksičkih jedinica. Pri obradi novog leksika ne bi trebalo uvoditi više od 6 do 7 leksičkih jedinica po nastavnom satu. Rječnik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima.

GRAMATIČKE STRUKTURE
Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva prve godine učenja. Gramatičke se strukture tumače u kontekstu situacije bez mehaničkoga pamćenja i ispitivanja gramatičkih pravila i paradigmi izvan konteksta.

Glagoli
– prezent glagola essere i avere u potvrdom, niječnom i upitnom obliku
– prezent glagola 1., 2. i 3. konjugacije vezanih uz tematska područja u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– prezent nepravilnih glagola andare i fare u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– prezent povratnih glagola 1., 2. i 3. konjugacije u potvrdnom, niječnom i upitnom obliku
– imperativ u okviru tematskih područja na razini razumijevanja i uporabe u dnevnoj komunikaciji, 2. lice jednine i 2. lice množine
Zamjenice
– osobne zamjenice u svim licima u nominativu
– pokazne zamjenice questo/a/i/e
Imenice
– jednina i množina muškoga i ženskoga roda imenica
– slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju
Član
– neodređeni član i određeni član za muški i ženski rod u jednini i množini uz imenice
Pridjevi
– jednina i množina muškoga i ženskoga roda pridjeva
– slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju
– pokazni pridjeva u jednini i množini
– posvojni pridjevi za muški i ženski rod u jednini i množini
Brojevi
– glavni brojevi od 1 do 100
– redni brojevi do 12
– uporaba brojeva uz određivanje datuma
Prijedlozi
– uporaba najučestalijih prijedloga u izrazima
– pravilo spajanja prijedloga DI s određenim članom u kontekstu
Prilozi
– prilozi vremena i učestali prilozi mjesta
Rečenice
– jednostavne rečenice od više elemenata. Upitne rečenice s: Chi?, Che cosa?, Com’č?, Come sono?, Dov’č?, Dove sono?, Quanto?, Per chi č?, Perché?, Quando?
Na razini prepoznavanja
– imperativ glagola u okviru tematskih područja, oblici za uljudno oslovljavanje
– uporaba prezenta za izricanje budućnosti
– uporaba određenog člana ili ispuštanje člana ispred imenica za rodbinske odnose ispred kojih je prisvojni pridjev
– izražavanje količine partitivnim članom ili samo prijedlogom di

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura obrađuju se jezične funkcije: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini, predstavljanje sebe, prijatelja i obitelji, imenovanje i opisivanje predmeta i izražavanje odnosa u prostoru, opis dnevnih higijenskih navika, izražavanje stajališta, izražavanje svojine, opisivanje atmosferskih prilika i godišnjih doba, izražavanje vremena, izražavanje količine, potvrđivanje i nijekanje, osnovni komunikacijski obrasci uljudnog ophođenja, čestitanje i zahvaljivanje.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja, tipična talijanska vlastita imena, kultura stanovanja, tipična talijanska jela, čestitanje i svetkovanje blagdana, prigodne recitacije i pjesmice postupno će proširivati znanje o stranoj zemlji i razvijati osjećaje empatije i tolerancije prema različitostima. Usporedba s poznatim sadržajima iz prvoga stranog jezika doprinosi razvoju interkulturalne kompetencije.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

– neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje audiovizualnoga jezičnog sadržaja
– razumijevanje pitanja i kraćih rečenica, razumijevanje osnovnih namjera sugovornika
– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA

– sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku
– sposobnost pamćenja i pravilnog ponavljanja govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi, rečenica i pjesmica
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama
– sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku
– sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata
– sposobnost korištenja više rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija
– sposobnost prepričavanja kraćih tekstova uz likovne poticaje

ČITANJE

– čitanje i razumijevanje riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
– glasno čitanje i razumijevanje rečenica, dijaloga i kraćih tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka
– sposobnost čitanja i razumijevanja kraćih uputa i poruka

PISANJE

– prepisivanje rečenica i kraćih tekstova prema predlošku
– zaokruživanje točnoga odgovora, podcrtavanje ili precrtavanje suvišnih elemenata teksta
– uočavanje razlika između grafije i izgovora u talijanskom jeziku uz usvajanje osnovnih pravila grafije
– uočavanje razlika između grafijskih pravila u talijanskom i hrvatskom jeziku
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje rečenica
– sposobnost povezivanja elemenata predloženog teksta i pismeno odgovaranje na pitanja
– pisanje kraćih ciljanih diktata
– sposobnost pisanja jednostavnih rečenica, čestitki, kratkih poruka na razglednici ili u obrascu s osobnim podatcima

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje audiovizualnih poticaja
– uočavanje analogija i pravilnosti u jezičnom ustroju u kontekstu rečenice
– sposobnost primjene stečenih znanja u novim situacijama u individualnom radu ili u radu u skupini
– izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava
– korištenje udžbenika, radne bilježnice, bilježnice, slikovnoga rječnika i rječnika
– stjecanje znanja na osnovi promatranja, analize i zaključivanja tijekom nastave izvan učionice i škole
– razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja, samoocjenjivanja i svijesti o vlastitom napretku (EJP) i napretku drugih

6. RAZRED
treća godina učenja

CJELINE I TEME

1. Pozdravi: formalna i neformalna razina, osnovni komunikacijski obrasci pri susretu
Ključne strukture i izričaji: Ciao! Arrivederci! Buon giorno! Buona sera! Buona notte! Buon riposo! ArrivederLa! Come stai? Bene, grazie.

2.  Početak školske godine: školski praznici, planovi za budućnost i organizacija školskih i izvanškolskih aktivnosti
Ključne strukture i izričaji: Quando iniziano le lezioni? L'orario, le attività extrascolastiche, le vacanze estive. Quest’anno seguirò un corso di...

3.  Poštanske pošiljke: pošta, vrste poštanskih pošiljki, slanje pošiljaka, ispunjavanje obrazaca, plaćanje, pisanje razglednica, SMS-a, e-maila
Ključne strukture i izričaji: Una cartolina, una lettera, l'indirizzo, il francobollo, andare alla posta, spedire un telegramma, un pacco, compilare il modulo per... pagare allo sportello.

4.  Vrste telefonskih komunikacija: telefon, telefonska govornica, mobitel, korisni telefonski brojevi
Ključne strukture i izričaji: Il telefono, telefonare (tra poco, tra un'ora, domani...), una cabina telefonica. Pronto, chi parla? Consultare l'elenco telefonico, il cellulare (il telefonino), un SMS, un' e-mail.

5.  Kupovanje: trgovački centri, male trgovine, tržnica; odabir prehrambenih proizvoda, voća, povrća i pića
Ključne strukture i izričaji: andare al mercato/al supermercato/nel negozio di fronte, ho bisogno di... fare le compere, fare la spesa, la frutta, la verdura, le bibite, pagare alla cassa, prendere lo scontrino.

6.   Glavni brojevi do 1000 000: izricanje cijene proizvoda u kunama i eurima; izricanje nadnevaka i čitanje sata; redni brojevi do 20
Ključne strukture i izričaji: Scusi, quanto costa? 150 kune, 2 euro… Che giorno è? Scrivere la data. Dicembre è il dodicesimo mese dell'anno. Che ora è? È... Sono le...

7.  Talijanska kuhinja: tipična talijanska jela, gastronomski specijaliteti, obroci tijekom dana, prehrambene navike
Ključne strukture i izričaji: Faccio la prima colazione alle… Pranzo/ceno con… Ieri ho mangiato… Ho cominciato con l'antipasto, per primo/per secondo ho preso… I cibi tipici italiani: la pizza, i ravioli, gli spaghetti...

8.  Odnosi u porodici: rodbinske veze, pripremanje porodične proslave
Ključne strukture i izričaji: Oggi è il compleanno/l'anniversario/l'onomastico di… La famiglia: il marito, la moglie, i figli, gli zii, i cugini, i nonni. Preparare la tavola per la festa di…

9.   Športovi: ekipni i individualni športovi, odgojni utjecaj športa na mlade
Ključne strukture i izričaji: Sono sportivo, pratico… mi alleno… La mia squadra ha perso/ha vinto. Il mio sport preferito è…

10. Izlet na kraju školske godine: snalaženje u nepoznatom gradu, korištenje plana grada, davanje osnovnih podataka o vlastitom gradu ili selu, korištenje zemljopisne karte
Ključne strukture i izričaji: Mettersi d'accordo, fare una gita a… consultare la pianta della città… Per favore, dov'è…? Presento la mia città.


IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije, pjesme i tekstovi. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, osnovni geofizički podatci o Italiji i njezinim najpoznatijim gradovima.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 3. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 300 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja do 450 leksičkih jedinica. Pri obradi novoga leksika preporuča se uvođenje od 7 do 8 leksičkih jedinica po nastavnom satu. Rječnik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima.

GRAMATIČKE STRUKTURE
U šestom je razredu pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva iz prethodnih razreda. Gramatika se tumači u kontekstu situacije bez mehaničkog pamćenja i ispitivanja gramatičkih pravila i paradigmi izvan konteksta.

Glagoli
– prezent nepravilnih glagola venire, dare, dire, potere, rimanere, stare, dovere, volere, bere u potvrdnom i niječnom i upitnom obliku
– prezent glagola 1. konjugacije na -care, -gare, -scare
– futur I. pomoćnih glagola essere i avere
– futur I. pravilnih glagola 1., 2. i 3. konjugacije
– futur I. povratnih glagola 1., 2. i 3. konjugacije
– futur I. nepravilnih glagola venire, andare, dare, dire, fare, potere, volere, dovere, stare, bere
– futur I. glagola na -care, -gare, -scare
– perfekt pravilnih glagola 1., 2. i 3. konjugacije s pomoćnim glagolom avere i essere
– tvorba pravilnih i nepravilnih participa perfekta
– perfekt povratnih glagola
– imperativ glagola na -are, -ere, -ire (2. lice jednine i 2. lice množine, a ostali oblici na razini prepoznavanja i razumijevanja)
Zamjenice
– osobne zamjenice u svim licima u nominativu
– nenaglašene lične zamjenice za treće lice u akuzativu
– pokazne zamjenice questo/a/i/e
Imenice
– jednina i množina muškog i ženskog roda imenica
– slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju
Član
– partitivni član
– određeni član i njegova uporaba uz imenice za rodbinske odnose pred kojima je posvojni pridjev
Pridjevi
– pokazni pridjevi questo, quello u jednini i množini
– oblici pridjeva bello ispred imenica
– pravilno stupnjevanje pridjeva
– nepravilno stupnjevanje pridjeva buono
Brojevi
– glavni brojevi do 1 000 000
– redni brojevi do 20
– uporaba brojeva uz određivanje datuma
Prijedlozi
– uporaba prijedloga u izrazima s članom i bez njega
– pravilo spajanja prijedloga DI, A, DA, IN, SU, CON, PER s određenim članom u kontekstu
Prilozi
– prilozi vremena i učestali prilozi mjesta
Rečenice
– jednostavne rečenice od više elemenata. Upitne rečenice s: Chi?, Che cosa?, Com’č?, Come sono?, Dov’č?, Dove sono?, Quanto?, Per chi?, Per chi č?, Perché?, Quando?
Na razini prepoznavanja
– imperativ za uljudno oslovljavanje
– neki oblici kondicionala prezenta u uljudnom obraćanju
– imenice s različitim oblicima za muški i ženski rod
– nepravilni oblici komparacije nekih pridjeva, primjerice cattivo...
– uporaba prijedloga s određenim članom ili bez njega u izrazima

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura prisutne su jezične funkcije: komunikacijski obrasci na neformalnoj i formalnoj razini, predstavljanje sebe, prijatelja i obitelji, komunikacija unutar obitelji, imenovanje predmeta i određivanje odnosa u prostoru, traženje i davanje informacija, izražavanje stajališta, izražavanje svojine, izražavanje količine i cijene, potvrđivanje i nijekanje, prepričavanje dojmova o doživljajima na izletu, izricanje osobnoga stava prema športskim aktivnostima i provođenju slobodnoga vremena, izražavanje slaganja ili neslaganja s nekim prijedlogom

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja na pošti, u dućanu, itd.., uporaba eura u odnosu na kunu, tipična talijanska jela i obroci, čestitanja i svetkovanje blagdana, prigodne recitacije i pjesmice (izvorni audiovideo materijali), upoznavanje s osnovnim geofizičkim smještajem Italije i najpoznatijih gradova proširuju kulturološku kompetenciju učenika razvijajući interkulturalnu kompetenciju i toleranciju uz razvijanje svijesti o vlastitoj kulturi. U pristupu sadržajima mogu se koristiti informacije stečene tijekom učenja prvoga stranoga jezika.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

– slušanje s razumijevanjem, slušanje i gledanje filma ili videa s razumijevanjem
– neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje audiovizualnog jezičnog sadržaja
– razumijevanje pitanja i uputa
– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA

– sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izoliranih riječi, rečenica, dijaloga i pjesmica
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama
– sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku
– sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata
– sposobnost traženja objašnjenja i informacija
– sposobnost korištenja više rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija
– sposobnost prepričavanja kraćih tekstova uz likovne ili tekstualne poticaje
– sposobnost iznošenja osobnih gledišta i iskustava

ČITANJE

– čitanje i razumijevanje riječi, rečenica i kraćih tekstova na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
– glasno čitanje rečenica, dijaloga i kraćih tekstova nakon odslušanih zvučnih uzoraka
– čitanje kraćih i jednostavnih izvornih tekstova (uputa, naslova, reklama), SMS-a, e-maila, tekstova s interneta

PISANJE


– prepisivanje rečenica i kraćih tekstova prema predlošku ili podcrtavanje točnog odgovora te precrtavanje suvišnih elemenata
– sposobnost prepisivanja prema uzorku uz dodavanje novih elemenata
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje sadržajno povezanih rečenica
– sposobnost povezivanja elemenata predloženog teksta
– pismeno odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja
– pisanje kraćih diktata
– pisanje kraćih sastava uz pomoć natuknica
– pisanje kraćih poruka i bilježaka, SMS-a, e-maila

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje audiovizualnih poticaja
– uočavanje analogija i pravilnosti u jezičnom ustroju uz mogućnost njihove primjene na sličnim primjerima
– sposobnost povezivanja riječi u tematska područja i primjena uspješnih strategija za njihovo pamćenje
– izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava (postera, mapa)
– korištenje udžbenika, radne bilježnice, bilježnice i slikovnoga rječnika i rječnika
– stjecanje znanja na osnovi promatranja, istraživanja, analize i zaključivanja tijekom nastave izvan učionice i škole
– razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– usmeno i pismeno opisivanje predmeta, ilustracija, osoba i radnji
– sposobnost organizacije individualnog rada i rada u skupini na rješavanju postavljenog zadatka
– sposobnost pretpostavljanja i izvođenja zaključaka na osnovi primjera
– sposobnost izlaganja postignutih rezultata
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku (EJP) i vrednovanje drugih
 

7. RAZRED
četvrta godina učenja


CJELINE I TEME

1. Putovanje: priprema, odlazak na željeznički kolodvor, obavijesti o polasku vlakova, red vožnje, kupnja karata, spremanje prtljage
Ključne strukture i izričaji: Parto per… Vado alla stazione ferroviaria/all'ufficio informazioni/allo sportello. Consulto l'orario delle partenze. Prenoto un posto… Compro un biglietto di andata e ritorno per…
Preparo i bagagli…

2. Željeznički kolodvor: aktivnosti na kolodvoru, grafički simboli na kolodvoru i u vlaku i njihovo značenje
Ključne strukture i izričaji: Prendo un carrello, consulto il monitor, convalido i biglietti. Il treno parte dal binario… Compro i giornali all' edicola… Salgo sul treno…i simboli grafici/la stazione/il treno.

3. Rim: povijesni, umjetnički i turistički Rim; snalaženje u nepoznatom gradu
Ključne strukture i izričaji: una visita turistica, i monumenti, una guida turistica, come usare la pianta della città.

4. Posjet tipičnomu talijanskomu restoranu: gastronomski specijaliteti i tipični jelovnik, ponašanje za stolom, pripremanje stola za različite svetkovine, izražavanje vlastitoga stajališta prema odabiru jela i pića
Ključne strukture i izričaji: A cena in un tipico ristorante italiano, prenotare un tavolo vicino a.../ nell'angolo… Consultare la lista dei cibi e delle bibite. Il cameriere consiglia il menu... le specialità sono… Prenda… No, grazie. Ci porti il conto! Mi piace... non mi piace... preferisco...

5. Život mladih: izlasci, odabir mjesta izlaska, druženje
Ključne strukture i izričaji: In città i giovani si divertono…in pizzeria/al bar/in pasticceria/in discoteca... Dove si trova...? A destra, a sinistra, dietro, davanti…

6. Ljudsko tijelo: dijelovi tijela (prošireno), lakši zdravstveni problemi, komunikacija pri traženju medicinske pomoći
Ključne strukture i izričaji: Le parti del corpo umano, all' ambulatorio, la visita, il medico, l' infermiera, avere la febbre, fare le radiografie, la ricetta.

7. Zanati i zanimanja: djelatnik, mjesto odvijanja djelatnosti, proizvodi
Ključne strukture i izričaji: Il panettiere, la panetteria, il pane/il pizzaiolo, la pizzeria, la pizza/il pasticcere, la pasticceria, le paste/il fioraio, la fioreria, i fiori/il medico, l'ospedale, l'ambulatorio, curare i malati/la comessa, il negozio, gli articoli…

8. Ljetni praznici: odabir načina provođenja ljetnih praznika, turistička agencija, prijevozna sredstva
Ključne strukture i izričaji: Le vacanze estive, al mare/in montagna/all'estero, in un albergo/in campeggio/in una pensione, chiedere informazioni all'agenzia turistica. I mezzi di trasporto: l'aereo, la macchina, il treno…

9. Italija: zemljopisni položaj, klima, regije, gradovi, prirodne ljepote
Ključne strukture i izričaji: Le regioni, i capoluoghi; l'ambiente alpino/montano/della pianura/mediterraneo;i mari, i laghi, le isole.


IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije, pjesme i tekstovi. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, gestualno sporazumijevanje među Talijanima, značenje učestalih gesta u svakodnevnom životu Talijana uz usporedbu s vlastitom kulturom.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 4. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 450 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja do 600 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksika preporučuje se uvođenje od 8 do 9 leksičkih jedinica po nastavnom satu. Rječnik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima.

GRAMATIČKE STRUKTURE
U sedmom razredu pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatičkog nazivlja i usustavljivanje gradiva iz prethodnih razreda. Gramatika se tumači u kontekstu situacije bez mehaničkoga pamćenja i ispitivanja gramatičkih pravila i paradigmi izvan konteksta.

Glagoli
– ponavljanje prezenta, futura I., imperativa i perfekta obrađenih pravilnih i nepravilnih glagola
– tvorba i uporaba imperfekta pravilnih i nepravilnih glagola triju konjugacija: essere, avere, andare, dare, volere, potere, dovere, piacere
– razlika u uporabi perfekta i imperfekta u talijanskom jeziku
– kondicional I. pravilnih glagola triju konjugacija, kondicional nekih nepravilnih glagola (essere, avere, andare, dare, volere, potere, dovere, piacere), uporaba kondicionala u talijanskom
– tvorba i uporaba gerundiva; uporaba glagola stare u prezentu i imperfektu + gerundiv,
– učestali nepravilni glagoli u obrađenim vremenima i načinima
Zamjenice
– naglašene osobne zamjenice u svim licima u nominativu (subjekt) i akuzativu (direktni objekt)
– naglašene osobne zamjenice s prijedlozima
– nenaglašene osobne zamjenice u akuzativu (direktni objekt) i njihovo slaganje s participom perfekta
– nenaglašene osobne zamjenice u dativu (indirektni objekt)
– uporaba partitivne zamjenice NE i slaganje s participom perfekta
Imenice
– jednina i množina muškog i ženskog roda imenica
– imenice s nepravilnom množinom (dijelovi ljudskog tijela)
– slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju
Član
– uporaba neodređenog i određenog člana
– uporaba padežnih prijedloga
– ispuštanje člana u nekim izrazima
Pridjevi
– slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju
– nepravilno stupnjevanje pridjeva (u kontekstu situacije)
Brojevi
– ponavljanje
Prijedlozi
– uporaba najučestalijih prijedloga
– pravilo spajanja prijedloga s određenim članom u kontekstu
– uporaba prijedloga u izrazima
Prilozi
– prilozi vremena i učestali prilozi mjesta i načina
– pravilna tvorba i uporaba priloga načina
Rečenice
– rečenice od više elemenata. Upitne rečenice s: Chi?, Che cosa?, Com’č?, Come sono?, Dov’č?, Dove sono?, Quanto?, Per chi?, Perché?, Quando?
Na razini prepoznavanja
– uporaba gerundiva umjesto zavisne rečenice
– uporaba nenaglašenih zamjenica u dativu ili akuzativu i njihovo mjesto u rečenici
– uporaba ili ispuštanje određenog člana u izrazima, uz imena zemalja, pokrajina, gradova i ostalog geografskog nazivlja, član uz osobna imena i prezimena.

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura prisutne su jezične funkcije: komunikacijski obrasci na neformalnoj i formalnoj razini, predstavljanje sebe, prijatelja i obitelji, imenovanje predmeta i opisivanje odnosa u prostoru, traženje i davanje informacija, izražavanje gledišta i želja, izražavanje svojine, predlaganje, prihvaćanje i odbijanje prijedloga, opisivanje prošlih događaja i sjećanja, opisivanje ljudskoga tijela i zdravstvenoga stanja, izražavanje nelagode i boli, traženje savjeta, opisivanje kulturnih znamenitosti i izražavanje osobnih dojmova, izražavanje količine, potvrđivanje i nijekanje, komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja na javnim mjestima, zahvaljivanje.

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi učenika. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja i izražavanje gestama u svakodnevnoj komunikaciji među Talijanima, tipični talijanski restorani i gastronomska ponuda, mogućnosti smještaja u turističkim odredištima, upoznavanje sa zemljopisnim i klimatskim uvjetima u Italiji, znamenitosti Rima, upoznavanje nekih regija s regionalnim središtima, služenje zemljopisnom kartom sadržaji su koji ciljano proširuju interkulturalnu kompetenciju učenika razvijajući interes i razumijevanje za različitosti. Slični sadržaji povezuju se s nastavom prvoga stranoga jezika.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

– neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje audiovizualnog ili pisanog jezičnog sadržaja
– razumijevanje pitanja i tekstova s poznatim elementima
– prepoznavanje i razumijevanje kraćih usmenih izvornih poruka (televizijske reklame, izvorne pjesme, itd.)
– razumijevanje jednostavnih auditivnih i audiovizualnih izvornih poruka
– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik u kontekstu usmenih poruka

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA

– sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku i bez njega
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi, rečenica, dijaloga, kraćih tekstova i pjesmica
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne, likovne i zvukovne) poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama
– sposobnost sudjelovanja u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku ili bez njega
– sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu elemenata
– sposobnost traženja informacija i objašnjenja
– sposobnost korištenja više rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija i izražavanje osobnih stavova i želja
– sposobnost prepričavanja kraćih tekstova uz predložak ili bez njega
– sposobnost prepričavanja događaja u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti

ČITANJE

– čitanje i razumijevanje rečenica i tekstova na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
– glasno čitanje i razumijevanje rečenica, dijaloga i kraćih tekstova bez neposrednog uzorka
– čitanje i razumijevanje kraćih izvornih poruka (recepti za pripremu jela, plan grada, jelovnik, upute, turističke obavijesti, SMS poruke, e-mail, internet, itd.)

PISANJE

– prepisivanje rečenica i kraćih tekstova prema predlošku
– odabir zaokruživanjem, podcrtavanjem i povezivanjem elemenata teksta
– sposobnost pisanja prema uzorku i bez njega
– popunjavanje teksta riječima koje nedostaju te pisanje rečenica i kraćih tekstova sadržajno povezanih s obrađenim temama
– sposobnost povezivanja elemenata predloženog teksta i pismeno odgovaranje na pitanja
– pisanje diktata i kraćih sastavaka
– pisanje pitanja na zadani tekst
– pisanje bilježaka nakon odslušanog ili pročitanog teksta
– pisanje kraćeg teksta o osobnim dojmovima i nazorima (pismo, razglednica), pisanje SMS poruka i e-maila

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje audiovizualnih i tekstualnih poticaja
– uočavanje analogija i pravilnosti u jezičnom ustroju i sposobnost njihove samostalne primjene
– uočavanje i povezivanje sličnosti i razlika u jezičnim ustrojima (strani – materinski jezik.; strani – strani jezik.)
– izrada dodatnih nastavnih sredstava (postera, mapa)
– korištenje udžbenika, radne bilježnice, bilježnice, slikovnog rječnika, rječnika i drugih izvornih materijala
– stjecanje znanja na osnovi istraživanja, analize i zaključivanja tijekom nastave izvan učionice i škole
– korištenje novih tehnologija u pronalaženju potrebnih podataka
– sposobnost pretpostavljanja i izvođenja zaključaka na osnovi primjera
– razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– sposobnost usmenog ili kraćeg pismenog izlaganja o događajima iz svakodnevnog života
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku (EJP)
– razvoj sposobnosti međusobnoga vrjednovanja učenika i njihovog napretka

8. RAZRED
peta godina učenja

CJELINE I TEME

1. Početak školske godine: prepričavanje dojmova s praznika, opis osoba, njihovo ponašanje, značaj (karakter) i izgled
Ključne strukture i izričaji: Il ritorno a scuola, le chiacchiere dopo le lezioni. La descrizione delle persone e del loro carattere: alto/basso/magro/cordiale/allegro/geloso/egoista...

2. Tisak za mlade: pisma uredništvu, odnosi s roditeljima i vršnjacima, problemi mladih, izgled, simpatije, itd. Pravila društvenoga ponašanja
Ključne strukture i izričaji: il giornalino per ragazzi, l'angolo della posta, i problemi dei giovani, il rapporto con i genitori, l'aspetto fisico, il rapporto con i fratelli, il primo amore, chiedere/ dare consigli a…

3. Ustrojstvo zajedničkoga druženja: priprema zajedničkog provoda, kupovanje i spremanje zakuske, odabir glazbe; horoskopski znakovi, stajalište prema horoskopu; određivanje datuma i pisanje datuma
Ključne strukture i izričaji: avere una casa/un appartamento a disposizione, organizzare una festa tra amici, l'oroscopo e la superstizione, indicare la data.

4. Odnosi među narodima: kontinenti i njihovi stanovnici, različite zemlje, nacionalnosti, jezici, zastave, zajednički problemi; ekologija i zdrav život; očuvanje Zemlje od zagađenja, ekološko osvješćivanje i svjesno djelovanje na očuvanju okoliša u gradu i u prirodi
Ključne strukture i izričaji: I continenti, gli stati, le bandiere, le nazionalità e le lingue. I problemi delle grandi città, l’inquinamento, il traffico, l’acqua potabile, i rifiuti, come salvare la natura.

5. Svakodnevni život tipične talijanske obitelji: ponašanje članova obitelji, upute prije odlaska na dnevne obveze, odnosi među članovima obitelji
Ključne strukture i izričaji: una giornata tipica di una famiglia italiana, aver fretta, essere in ritardo, trovare una scusa, fare attenzione…

6. Prometna sredstva: gradski i međugradski promet, prometna sredstva i prometni znakovi, problemi gradskoga prometa, pravila ponašanja u prometu, manja prometna nezgoda
Ključne strukture i izričaji: (non) andare d'accordo, chiedere il permesso, un incidente stradale; i mezzi di trasporto: il tram, la metropolitana, il pullman, la nave, la nave traghetto, rispettare la segnaletica stradale.

7. Sudjelovanje na natjecanju: iznošenje mišljenja o prednostima i nedostatcima sudjelovanja na natjecanju; odnos među vršnjacima
Ključne strukture i izričaji: presentarsi a un concorso di... fare il tifo per... la giornata di un/una concorrente, essere in forma, partecipare a…

8. Uloga televizije u svakodnevnom životu obitelji: odabir programa, usporedba talijanskoga i hrvatskoga programa, kritičan odnos prema pojedinim emisijama, korištenje videoteka i DVD-a
Ključne strukture i izričaji: seguire una trasmissione, i programmi iniziano… il telegiornale, la pubblicità, guardare un film giallo/di fantascienza/western/umoristico/documentario/un programma interessante/ noioso.

9. Kupovanje odjeće i obuće: određivanje konfekcijskoga broja odjeće i obuće, problemi pri odabiru, odabir odjeće i obuće prema vremenskim prilikama, ponašanje u trgovini, najpoznatije robne kuće u Italiji i kod nas. Poznati talijanski modni kreatori
Ključne strukture i izričaji: i grandi magazzini, le compere, gli sconti, le svendite, l'abbigliamento, le calzature. I grandi magazzini italiani sono… Gli stilisti più noti sono...

10. Prognoza vremena: vremenske prilike u različitim godišnjim dobima, značenje simbola na prognostičkoj karti
Ključne strukture i izričaji: Che tempo fa? Fa bel/brutto tempo, piove, nevica, soffia il vento, il cielo è sereno/nuvoloso. Il mare è calmo/mosso...

IZBORNE TEME
U okviru 10% nastavnih sati godišnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju učenika prigodne recitacije, pjesme i tekstovi. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja. Primjerice, blagdani i svetkovine i talijanska tradicija njihova slavljenja uz usporedbu sa sličnim tradicijama kod nas.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA
Leksička područja naznačena su u predloženim nastavnim temama. Tijekom 5. godine učenja jezika predviđa se aktivna uporaba oko 700 leksičkih jedinica, a na planu razumijevanja do 850 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksika ne bi trebalo uvoditi više od 9 do 10 leksičkih jedinica po nastavnom satu. Rječnik se ciklički ponavlja i proširuje novim sadržajima. Nakon 5 godina učenja jezika učenici mogu postići razinu A1+ prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Učenici će samo u nekim područjima moći dostignuti razinu A2.

GRAMATIČKE STRUKTURE
U osmom je razredu pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz uporabu gramatičkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva iz prethodnih razreda. Gramatika se tumači u kontekstu situacije bez mehaničkoga pamćenje i ispitivanja gramatičkih pravila i paradigmi izvan konteksta.

Glagoli
– ponavljanje i utvrđivanje svih obrađenih vremena i načina pravilnih i nepravilnih glagola prema kontekstu
– glagoli piacere i andarsene u obrađenim vremenima i načinima
– uporaba nenaglašenih zamjenica (ili dativ ili akuzativ) uz glagolska vremena i načine
– glagoli tipa mettere – mettersi, lavare - lavarsi, guardare – guardarsi, itd. i njihova uporaba u perfektu
Imenice
– tvorba ženskog roda imenica
– imenice s različitim oblikom za muški i ženski rod
– množina imenica, grafijska pravila kod pisanja nekih oblika
– nepravilna množina imenica
– imenice kod kojih se u množini mijenja samo član
Pridjevi
– tvorba ženskog roda i množine, grafijska pravila kod pisanja nekih oblika
– slaganje pridjeva s imenicom u rodu i broju
– razlika između molto, poco, tanto u funkciji pridjeva i priloga
Član
– uporaba člana uz imena kontinenata, zemalja i zemljopisnih naziva
– uporaba člana u ustaljenim izrazima
Zamjenice
– naglašene osobne zamjenice u svim licima u nominativu (subjekt) i akuzativu (direktni objekt)
– naglašene osobne zamjenice s prijedlozima
– nenaglašene osobne zamjenice u dativu (indirektni objekt) i u akuzativu (direktni objekt) i njihovo mjesto u rečenici u odnosu na glagol
– nenaglašena zamjenica NE i njezino mjesto u odnosu na glagol u prezentu i perfektu, slaganje sa glagolom u perfektu
– združivanje nenaglašenih zamjenica u dativu ili akuzativu s 2. licem jednine imperativa glagola fare, dare, dire, stare, andare, združivanje zamjenica s imperativima glagola
– spajanje zamjenica s ECCO
– spajanje nenaglašenih zamjenica u dativu ili akuzativu s infinitivom i gerundom
– odnosne zamjenice CHE, DI CUI, itd.
Brojevi
– izricanje cijene, nadnevka, mjera i težine
Prijedlozi
– uporaba najučestalijih prijedloga
– pravilo spajanja prijedloga s određenim članom u kontekstu
– uporaba prijedloga u izrazima
Prilozi
– prilozi vremena, mjesta i načina
– uporaba priložnih oznaka CI i NE i razlika u uporabi u odnosu na nenaglašene zamjenice CI i NE
Rečenice
– rečenice od više elemenata. Upitne rečenice s: Chi?, Che cosa?, Com’č?, Come sono?, Dov’č?, Dove sono?, Quanto?, Per chi...?, Perché..?, Quando?
– upravni i neupravni govor, odnosne rečenice
Na razini prepoznavanja
– uporaba oblika konjunktiva prezenta koji su istovjetni s oblicima imperativa, konjunktiv prezenta u zavisnim rečenicama iza glagola sumnje, želje, itd.
– združene nenaglašene osobne zamjenice dativ + akuzativ i njihovo mjesto u rečenici, združivanje tih oblika s imperativom, gerundivom, infinitivom i s ecco
– odnosne zamjenice che, di cui... il quale, del quale, u odnosnim rečenicama.
– pogodbene rečenice u sadašnjosti i u prošlosti: Se posso, vengo/verrň da te. Se potevo, venivo.

JEZIČNE FUNKCIJE
U okviru obrađenih tema i jezičnih struktura prisutne su jezične funkcije: komunikacijski obrasci na neformalnoj i formalnoj razini, izricanje sudova o sebi, prijateljima i obitelji, opis osoba i njihovih karakternih osobina, opisivanje odnosa među osobama, opisivanje vremenskih i prostornih odnosa, traženje i davanje informacija, izražavanje stavova i želja, izražavanje osjećaja radosti, slaganja i neslaganja, ljubomore, suosjećanja i kritike, izražavanje svojine i pripadnosti, opisivanje prošlih događaja i sjećanja i iznošenje osobnih planova za budućnost, davanje savjeta, ocjena i uputa, zabranjivanje i izražavanje zadovoljstva i nezadovoljstva, nuđenje, odbijanje i prihvaćanje ponude, zahvaljivanje, čestitanje, uvjeravanje, izricanje žaljenja, ispričavanje, izražavanje količine i mjere, potvrđivanje i nijekanje

KULTURA I CIVILIZACIJA
U pristupu kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi i interesima učenika. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophođenja, tipična talijanska obitelj, odnosi adolescenata s roditeljima, život mladih u Italiji, način zabave, moda, modni kreatori, problemi života u gradu i ekologija, televizijski programi, tisak za mlade, multikulturalnost i suživot među narodima, blagdani i svetkovine s karakterističnim običajima sadržaji su koji razvijaju interkulturalnu kompetenciju i pobuđuju interes učenika za dodatno proširivanje nekih tema. Sadržaji se povezuju i s nastavom prvoga stranoga jezika.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

– neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
– povezivanje audiovizualnog pisanog jezičnog sadržaja
– razumijevanje pitanja i tekstova s poznatim elementima
– razumijevanje usmenih izvornih poruka (reklame, upute s razglasa, televizijski program, kraće informacije, meteorološki izvještaj, upute o stanju na cestama, meteorološke informacije, izvorne talijanske pjesme
– uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik
– razumijevanje osnovnih uzvika uz gestualno sporazumijevanje među Talijanima

GOVORENJE: IZGOVOR, GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA

– sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku i bez njega
– sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izoliranih riječi, rečenica, dijaloga, kraćih tekstova i pjesama
– sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne poticaje
– sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obrađenih tematskih sadržaja
– sposobnost opisivanja i davanja mišljenja i savjeta na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama
– sposobnost sudjelovanja u dramatizacijama i raspravama prema zadanom predlošku ili bez njega
– sposobnost traženja obavijesti i objašnjenja
– sposobnost korištenja više rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija i izražavanje osobnih nazora, sudova i želja
– sposobnost prepričavanja obrađenih tekstova uz predložak ili bez njega
– sposobnost prepričavanja događaja u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti
– sposobnost izdavanja naredbi u neformalnom i formalnom obliku

ČITANJE

– čitanje i razumijevanje rečenica i tekstova na razini prethodno obrađenih uzoraka
– glasno čitanje i razumijevanje rečenica, dijaloga i tekstova bez neposrednog uzorka
– čitanje i razumijevanje izvornih poruka, odabrani tekstovi iz dnevnog ili tjednog tiska, upute za uporabu, reklame, televizijski program, e-mail, SMS poruke, internet

PISANJE

– pisanje rečenica i kraćih tekstova prema predlošku
– zaokruživanje, podcrtavanje ili precrtavanje elemenata u tekstu
– sposobnost pisanja prema uzorku i bez njega
– popunjavanje teksta riječima ili rečenicama koje nedostaju te pisanje kraćih tekstova sadržajno povezanih s obrađenim temama
– sposobnost povezivanja elemenata predloženog teksta, pismeno odgovaranje na pitanja
– pisanje diktata i kraćih sastava
– pisanje pitanja na zadani tekst
– pisanje bilježaka nakon odslušanog ili pročitanog teksta
– pisanje kraćeg teksta o osobnim dojmovima, nazorima i problemima (pismo, razglednica, dnevnik, pismo uredništvu časopisa za mlade, životopis, SMS, e-mail)

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM
– usvajanje izgovora, značenja riječi i gramatičkih struktura uz korištenje audiovizualnih i tekstualnih poticaja
– uočavanje analogija i pravilnosti u jezičnom ustroju i sposobnost njihove samostalne primjene
– uočavanje i povezivanje sličnosti i razlika u jezičnim ustrojima (strani jezik – materinski jezik.; strani jezik – strani jezik)
– izradba dodatnih nastavnih sredstava, dosjea, tematskih panoa, postera
– korištenje udžbenika, radne bilježnice, bilježnice, slikovnog rječnika, rječnika, gramatike i drugih izvornih materijala, Interneta, televizije, videa, CD-roma, DVD-a
– korištenje uspješnih strategija u učenju jezika, individualno i suradničko učenje
– stjecanje znanja na osnovi promatranja, istraživanja, analize i izvođenja zaključaka tijekom nastave izvan učionice i škole
– sposobnost pretpostavljanja i izvođenja zaključaka na osnovi primjera
– razvoj svijesti o pripadnosti skupini učenika koji rade na zajedničkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika
– usmeno i pismeno opisivanje predmeta, ilustracija, osoba, događaja i vlastitih doživljaja
– razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku (EJP)
– razvoj sposobnosti međusobnoga vrjednovanja učenika i njihovoga napretka