MATEMATIKA

UVOD

Osuvremenjivanje plana i programa ima cilj naći kompromis između tradicionalnog i novih stajališta u nastavi matematike. Glavna je značajka promjena u tome da su iz programa izostavljeni sadržaji za čije uvođenje na razini osnovne škole nema znanstvenog opravdanja, kao i dijelovi koji su neprimjereni mogućnostima i dobi učenika, a dodani su sadržaji koji se danas primjenjuju i prijeko su potrebni.
Programski sadržaj matematike je izrađen na sljedećim načelima:
– da učenicima u osnovnoj školi treba dati znanja koja su nužna svim učenicima neovisno o izboru njihova budućeg zanimanja;
– da opseg, sadržaj i metode nastave treba uskladiti s dobi učenika;
– da treba razvijati i produbljivati matematičko mišljenje učenika i osposobljivati ih za osmišljavanje i rješavanje raznih praktičnih problema.
Pri izradbi i opisu programa polazilo se i pazilo na sljedeće stavove:
Matematika je jedan od temeljnih nastavnih predmeta u osnovnoj školi i to zbog znanja koja su bitna za uspješno uključivanje u rad, gospodarstvo, suvremenu tehnologiju i društvo. Nesumnjiva je odgojna vrijednost matematike u formiranju ličnosti, razvijanju intelekta, razvijanju logičkog mišljenja, razvijanju stvaralačke sposobnosti pri rješavanja problema, razvijanju radnih navika, razvijanju točnosti u radu, razvijanju osjećaja za kvantitativne (količinske) odnose i razvijanju prostornog zora.
U postojećoj osnovnoj školi matematika je predmet s dugotrajnom tradicijom i dobro definiranim sadržajima te nisu potrebni veliki zahvati u sadašnjim programima, stoga su polaznu osnovu pri izradbi Programa za matematiku tvorili postojeći programi i HNOS.
U nastavi matematike nema mnogo činjenica koje treba pamtiti i težište je rada na razumijevanju pojmova i uvježbavanju pojedinih postupaka. Činjenica je da je matematika velikom broju učenika jedan od najtežih predmeta. Uspjelo se količinski smanjiti gradivo i to tako da su izostavljeni pojedini složeniji dijelovi, koji su se do sada tradicionalno učili, odnosno da su prebačeni u izborne sadržaje. Npr. odustalo se od računanja s velikim brojevima (bez džepnog računala) i od većine dokaza, dok su problemski i zahtjevniji zadatci djelomice prebačeni u izborne sadržaje. Koji su zadatci zahtjevniji, ostavlja se slobodnoj procjeni nastavnika. Izostavljeni su i mnogi strani stručni nazivi.
Nastavni program naglašava primjenu matematike na koju treba gledati i kao na praktični, korisni predmet koji učenici moraju razumjeti i mogu znati primijeniti na razne probleme u svojem okružju. U radu s učenicima treba težiti uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije na temeljima suvremene metodike nastave matematike.

CILJ

Cilj nastave matematike je stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematičke pismenosti i razvijanje sposobnosti i umijeća rješavanja matematičkih problema.

ZADAĆE

Učenik treba
– naučiti matematički se izražavati pismeno i usmeno,
– razviti vještinu pisanja, čitanja i uspoređivanja brojeva,
– usvojena matematička znanja znati primjenjivati u svakodnevnom životu,
– razviti sposobnosti i vještine osnovnih matematičkih problema potrebnih za nastavak školovanja,
– spoznavati matematiku kao koristan i nužan dio znanosti, tehnologije i kulture,
– osposobljavati za apstraktno mišljenje, logičko zaključivanje i precizno formuliranje pojmova,
– razvijati osjećaj odgovornosti i kritičnosti prema svome i tuđem radu,
– razvijati sposobnost za samostalni rad, odgovornost za rad, točnost, urednost, sustavnost, preciznost i konciznost u pisanom i usmenom izražavanju.
 

RAZREDNA NASTAVA

1. RAZRED

TEME

1. Tijela u prostoru
Ključni pojmovi: kugla, valjak, kocka, kvadar i piramida.
Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati kuglu, valjak, kocku, kvadar i piramidu među predmetima iz neposredne okoline, na modelima geometrijskih tijela i na ilustracijama.

2. Ravne i zakrivljene plohe
Ključni pojmovi: ravna ploha, zakrivljena ploha.
Obrazovna postignuća: razlikovati ravne plohe od zakrivljenih ploha.

3. Ravne i zakrivljene crte
Ključni pojmovi: crta, ravna crta, izlomljena crta, zakrivljena crta.
Obrazovna postignuća: razlikovati ravne, izlomljene i zakrivljene crte; crtati zakrivljene, izlomljene i ravne crte.

4. Točka
Ključni pojmovi: sjecište crta, točka.
Obrazovna postignuća: isticati točke kružićem ili križićem; označavati točku velikim tiskanim slovima; spajati ravnom ili zakrivljenom crtom dvije točke.

5. Odnosi među predmetima
Ključni pojmovi: veći – manji, unutar – izvan.
Obrazovna postignuća: procijeniti odnose među predmetima.

6. Geometrijski likovi
Ključni pojmovi: geometrijski lik, krug, trokut, pravokutnik, kvadrat.
Obrazovna postignuća: prepoznati, imenovati i razlikovati krug, trokut, pravokutnik i kvadrat.

7. Brojevi od 1 do 5
Ključni pojmovi: broj, brojenje.
Obrazovna postignuća: zapisivati i čitati brojeve 1, 2, 3, 4, 5; brojiti od 1 do 5 i od 5 do 1.

8. Uspoređivanje brojeva do 5
Ključni pojmovi: uspoređivanje brojeva.
Obrazovna postignuća: odrediti odnose među brojevima: zapisivati zadani odnos znamenkama i znakovima =, <, >.

9. Zbrajanje brojeva od 1 do 5
Ključni pojmovi: brojevi 1, 2, 3, 4, 5, zbrajanje, računska radnja.
Obrazovna postignuća: usvojiti dodavanje broja 1; zapisivati zbrajanje matematičkim znakovima; zbrajati brojeve od 1 do 5.

10. Oduzimanje brojeva od 1 do 5
Ključni pojmovi: brojevi 1, 2, 3, 4, 5, oduzimanje, računska radnja.
Obrazovna postignuća: usvojiti oduzimanje broja 1; zapisivati oduzimanje matematičkim znakovima; oduzimati brojeve od 1 do 5.

11. Broj 0
Ključni pojmovi: broj 0.
Obrazovna postignuća: rješavati zadatke u kojima je 0 rezultat ili jedan od članova u računskoj radnji.

12. Brojevna crta
Ključni pojmovi: brojevna crta.
Obrazovna postignuća: odrediti mjesto broja na brojevnoj crti; zbrajati i oduzimati na brojevnoj crti.

13. Brojevi od 6 do 10
Ključni pojmovi: brojevi 6, 7, 8, 9, 10.
Obrazovna postignuća: razumjeti nastajanje niza brojeva do 10; zapisivati i čitati brojeve do 10; brojiti od 1 do 10 i od 10 do 1; zbrajati, oduzimati i uspoređivati u skupu brojeva do 10.

14. Zamjena mjesta pribrojnika
Ključni pojmovi: pribrojnici, zbroj, zamjena mjesta pribrojnika.
Obrazovna postignuća: rabiti nazive pribrojnici i zbroj; primijeniti svojstvo zamjene mjesta pribrojnika.

15. Veza zbrajanja i oduzimanja
Ključni pojmovi: umanjenik, umanjitelj, razlika, veza zbrajanja i oduzimanja.
Obrazovna postignuća: rabiti nazive umanjenik, umanjitelj, razlika; primjenjivati vezu zbrajanja i oduzimanja.

16. Brojevi od 11 do 20
Ključni pojmovi: brojevi od 11 do 20, znamenka, jedinica, desetica.
Obrazovna postignuća: zapisati dvoznamenkasti broj kao zbroj desetica i jedinica; zapisivati, čitati i brojiti do 20.

17. Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi
Ključni pojmovi: jednoznamenkasti brojevi, dvoznamenkasti brojevi.
Obrazovna postignuća: znati da se znamenkama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mogu zapisati svi brojevi; uočiti mjesnu vrijednost znamenke u dvoznamenkastom broju.

18. Uspoređivanje brojeva do 20
Ključni pojmovi: uspoređivanje brojeva.
Obrazovna postignuća: odrediti odnose među brojevima; zapisati zadani odnos među brojevima do 20.

19. Redni brojevi do 20
Ključni pojmovi: glavni broj, redni broj.
Obrazovna postignuća: razlikovati glavni i redni broj; zapisivati i čitati redne brojeve do 20.

20. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20
Ključni pojmovi: zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja brojeva do 20.

21. Zadatci riječima
Ključni pojmovi: zadatak zadan riječima.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom rješavanja zadataka zadanih riječima.

2. RAZRED

TEME

1. Brojevi do 100
Ključni pojmovi: brojenje, brojevi do 100, stotica.
Obrazovna postignuća: čitati, pisati i brojiti do 100; pravilno izgovarati brojeve do 100; razumjeti strukturu brojeva do 100 kao zbroj desetica i jedinica; odrediti mjesto svakoga broja na brojevnoj crti.

2. Uspoređivanje brojeva do 100
Ključni pojmovi: brojevi do 100, uspoređivanje brojeva, odnosi: veći, manji, jednaki.
Obrazovna postignuća: usporediti i matematičkim zapisom izraziti odnos među brojevima do 100.

3. Redni brojevi do 100
Ključni pojmovi: redni brojevi, glavni brojevi.
Obrazovna postignuća: razlikovati redne brojeve od glavnih brojeva; rednim brojem odrediti mjesto u nizu; pravilno pisati i čitati redne brojeve do 100.

4. Rimske brojke do dvanaest
Ključni pojmovi: rimske brojke.
Obrazovna postignuća: čitati rimske brojke do 12, rimskim brojkama zapisivati brojeve do 12.

5. Zbrajanje i oduzimanje desetica
Ključni pojmovi: zbrajanje desetica, oduzimanje desetica.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja desetice do 100.

6. Zbrajanje dvoznamenkastoga i jednoznamenkastoga broja
Ključni pojmovi: zbrajanje, dvoznamenkasti broj, jednoznamenkasti broj.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom zbrajanja dvoznamenkastoga i jednoznamenkastog broja.

7. Oduzimanje jednoznamenkastoga broja od dvoznamenkastoga broja
Ključni pojmovi: oduzimanje jednoznamenkastoga broja od dvoznamenkastoga broja.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom oduzimanja jednoznamenkastoga broja od dvoznamenkastoga broja.

8. Zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva do 100
Ključni pojmovi: zbrajanje, oduzimanje, dvoznamenkasti brojevi.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja dvoznamenkastih brojeva.

9. Zbrajanje i oduzimanje triju i više brojeva
Ključni pojmovi: zbrajanje, oduzimanje, zagrade.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom rješavanja zadatka uz uporabu zagrada i bez uporabe zagrada.

10. Jedinice za novac
Ključni pojmovi: jedinice za novac.
Obrazovna postignuća: upoznati jedinice za hrvatski novac; osposobiti se za služenje novcem.

11. Dužina kao spojnica dviju različitih točaka
Ključni pojmovi: točka, dužina.
Obrazovna postignuća: nacrtati i imenovati dužinu te označiti krajnje točke; razlikovati točke koje pripadaju ili ne pripadaju dužini.

12. Stranice kvadrata, pravokutnika i trokuta
Ključni pojmovi: stranica kvadrata, stranica pravokutnika, stranica trokuta.
Obrazovna postignuća: označiti stranice kvadrata, pravokutnika i trokuta kao dužine.

13. Množenje brojeva
Ključni pojmovi: zbrajanje, pribrojnik, množenje, umnožak, faktor.
Obrazovna postignuća: razumjeti množenje kao zbrajanje jednakih pribrojnika; pisati množenje matematičkim zapisom.

14. Zamjena mjesta faktora
Ključni pojmovi: množenje, faktor, zamjena mjesta faktora.
Obrazovna postignuća: razumjeti i primijeniti svojstvo komutativnosti množenja.

15. Množenje brojem 2
Ključni pojmovi: množenje brojem 2.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja brojem 2.

16. Množenje brojem 5
Ključni pojmovi: množenje brojem 5.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja brojem 5.

17. Dijeljenje brojeva
Ključni pojmovi: dijeljenje, veza množenja i dijeljenja.
Obrazovna postignuća: razumjeti dijeljenje kao operaciju obrnutu od množenja; razumjeti i primjenjivati vezu množenja i dijeljenja; pisati dijeljenje matematičkim zapisom.

18. Dijeljenje brojem 2
Ključni pojmovi: dijeljenje brojem 2.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom dijeljenja brojem 2.

19. Dijeljenje brojem 5
Ključni pojmovi: dijeljenje brojem 5.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom dijeljenja brojem 5.

20. Množenje i dijeljenje brojem 3
Ključni pojmovi: množenje i dijeljenje brojem 3.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja i dijeljenja brojem 3.

21. Množenje i dijeljenje brojem 4
Ključni pojmovi: množenje i dijeljenje brojem 4.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja i dijeljenja brojem 4.

22. Množenje brojevima 1 i 0
Ključni pojmovi: množenje brojevima 1 i 0.
Obrazovna postignuća: razumjeti da je umnožak zadanoga broja i broja 1 jednak zadanomu broju; razumjeti da je umnožak bilo kojega broja 1 i 0 jednak 0.

23. Brojevi 1 i 0 u dijeljenju
Ključni pojmovi: brojevi 1 i 0 u dijeljenju.
Obrazovna postignuća: razumjeti da je rezultat dijeljenja bilo kojega broja brojem 1 jednak tomu broju; razumjeti da 0 podijeljena brojem različitim od 0 daje 0 i da se 0 ne dijeli.

24. Množenje i dijeljenje brojem 10
Ključni pojmovi: množenje i dijeljenje brojem 10.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja i dijeljenja brojem 10.

25. Množenje i dijeljenje brojem 6
Ključni pojmovi: množenje i dijeljenje brojem 6.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja i dijeljenja brojem 6.

26. Množenje i dijeljenje brojem 7
Ključni pojmovi: množenje i dijeljenje brojem 7.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja i dijeljenja brojem 7.

27. Množenje i dijeljenje brojem 8
Ključni pojmovi: množenje i dijeljenje brojem 8.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja i dijeljenja brojem 8.

28. Množenje i dijeljenje brojem 9
Ključni pojmovi: množenje i dijeljenje brojem 9.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja i dijeljenja brojem 9.

29. Tablica množenja
Ključni pojmovi: množenje, tablica množenja.
Obrazovna postignuća: ovladati tablicom množenja u skupu brojeva do 100.

30. Parni i neparni brojevi
Ključni pojmovi: parni i neparni brojevi.
Obrazovna postignuća: razlikovati parne i neparne brojeve.

31. Izvođenje više računskih radnji
Ključni pojmovi: redoslijed izvođenja računskih radnji.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom računanja s više računskih radnji uz uporabu zagrada i bez uporabe zagrada.

3. RAZRED

TEME

1. Brojevi do 1000
Ključni pojmovi: brojevi do 1000, tisućica, četveroznamenkasti broj.
Obrazovna postignuća: čitati, pisati i brojiti do 1000.

2. Slovo kao znak za broj
Ključni pojmovi: slovo kao znak za broj.
Obrazovna postignuća: razumjeti uporabu slova kao znaka za broj.

3. Uspoređivanje brojeva do 1000
Ključni pojmovi: uspoređivanje brojeva.
Obrazovna postignuća: uspoređivati i matematičkim zapisom izraziti odnos među brojevima do 1000.

4. Pisanje dvoznamenkastih i troznamenkastih brojeva
Ključni pojmovi: dvoznamenkasti broj, troznamenkasti broj.
Obrazovna postignuća: pisati dvoznamenkaste i troznamenkaste brojeve u obliku
73 = 7·10 + 3, 205 = 2·100 + 0·10 + 5.

5. Zbrajanje i oduzimanje višekratnika broja 100
Ključni pojmovi: višekratnik broja 100.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja višekratnika broja 100

6. Zbrajanje i oduzimanje troznamenkastoga broja i jednoznamenkastoga broja.
Ključni pojmovi: zbrajanje, oduzimanje, jednoznamenkasti broj, troznamenkasti broj.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom zbrajanja troznamenkastog i jednoznamenkastoga broja, ovladati postupkom oduzimanja jednoznamenkastoga broja od troznamenkastoga broja.

7. Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 100
Ključni pojmovi: pisano zbrajanje i oduzimanje.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom pisanoga zbrajanja i oduzimanja dvoznamenkastih brojeva do 100.

8. Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1000
Ključni pojmovi: pisano zbrajanje i oduzimanje.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom pisanoga zbrajanja i oduzimanja brojeva do 1000.

9. Ravnina, likovi u ravnini
Ključni pojmovi: ravnina, likovi u ravnini.
Obrazovna postignuća: shvaćati ravninu kao neograničenu ravnu plohu i likove kao dio ravnine.

10. Pravac, polupravac i dužina kao dijelovi pravca
Ključni pojmovi: pravac, polupravac, dužina.
Obrazovna postignuća: nacrtati i označiti pravac i polupravac; nacrtati dužinu kao dio pravca i istaknuti njezine krajnje točke.

11. Mjerenje dužine
Ključni pojmovi: jedinična dužina, mjerenje dužine.
Obrazovna postignuća: upoznati jedinice za mjerenje dužine; izmjeriti zadanu dužinu jediničnom dužinom; prenositi zadane dužine; crtati dužine zadane duljine; preračunavati mjerne jedinice za duljinu.

12. Množenje zbroja brojem
Ključni pojmovi: množenje zbroja.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja zbroja brojem.

13. Množenje i dijeljenje brojeva s 10 i 100
Ključni pojmovi: množenje brojem 10 i 100, množenje i dijeljenje višekratnika.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja dvoznamenkastoga broja brojem 10 i brojem 100; ovladati postupkom dijeljenja višekratnika broja 10 brojem 10 i višekratnika broja 100 brojem 100.

14. Množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem
Ključni pojmovi: množenje, višekratnik broja 10, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja višekratnika broja 10 jednoznamenkastim brojem; ovladati postupkom množenja dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem; primjenjivati svojstvo distributivnosti množenja.

15. Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem
Ključni pojmovi: pisano množenje.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom pisanoga množenja dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem.

16. Dijeljenje zbroja brojem
Ključni pojmovi: dijeljenje zbroja.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom dijeljenja zbroja brojem.

17. Dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem
Ključni pojmovi: dijeljenje, dvoznamenkasti broj, jednoznamenkasti broj, ostatak dijeljenja.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom dijeljenja dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem, bez ostatka i s ostatkom.

18. Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga i troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem
Ključni pojmovi: pisano dijeljenje, jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj, troznamenkasti broj.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom pisanoga dijeljenja dvoznamenkastog i troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem, s ostatkom i bez ostatka.

19. Pravci koji se sijeku i usporedni pravci
Ključni pojmovi: pravci koji se sijeku, sjecište, usporedni pravci.
Obrazovna postignuća: crtati pravce koji se sijeku i odrediti im sjecište; crtati usporedne pravce.

20. Okomiti pravci
Ključni pojmovi: okomiti pravci.
Obrazovna postignuća: prepoznati okomite pravce; crtati okomite pravce.

21. Krug, kružnica
Ključni pojmovi: krug, kružnica, središte, polumjer i promjer.
Obrazovna postignuća: crtati kružnicu šestarom; prenositi dužinu; razlikovati krug i kružnicu.

22. Mjerenje obujma tekućine
Ključni pojmovi: obujam tekućine; mjerenje obujma tekućine; mjerne jedinice za obujam tekućine.
Obrazovna postignuća: upoznati jedinice za mjerenje obujma tekućine (litra, decilitar) i preračunavati ih.

23. Mjerenje mase
Ključni pojmovi: mjerenje mase, mjerne jedinice za masu.
Obrazovna postignuća: upoznati jedinice za mjerenje mase (gram, dekagram, kilogram) i zapisivati ih; preračunavati jedinice za mjerenje mase.

4. RAZRED

TEME

1. Brojevi do milijun
Ključni pojmovi: brojevi do milijun; višeznamenkasti brojevi.
Obrazovna postignuća: čitati, pisati i brojiti do milijun.

2. Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenke
Ključni pojmovi: dekadske jedinice, mjesna vrijednost znamenaka.
Obrazovna postignuća: razumjeti i odrediti mjesnu vrijednost znamenaka u brojevima do milijun.

3. Uspoređivanje brojeva do milijun
Ključni pojmovi: uspoređivanje brojeva.
Obrazovna postignuća: uspoređivati brojeve do milijun.

4. Pisano zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do milijun
Ključni pojmovi: pisano zbrajanje, pisano oduzimanje.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom pisanoga zbrajanja i oduzimanja brojeva do milijun.

5. Kut
Ključni pojmovi: kut, vrh kuta, krakovi kuta.
Obrazovna postignuća: shvaćati kut kao dio ravnine omeđen polupravcima; crtati, imenovati i označivati vrh i krakove kuta.

6. Pravi kut
Ključni pojmovi: pravi kut.
Obrazovna postignuća: crtati i označavati pravi kut.

7. Šiljasti i tupi kutovi
Ključni pojmovi: šiljasti i tupi kut.
Obrazovna postignuća: crtati šiljasti i tupi kut; razlikovati pravi, šiljasti i tupi kut.

8. Pisano množenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem
Ključni pojmovi: pisano množenje.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom pisanoga množenja višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem.

9. Pisano množenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem
Ključni pojmovi: pisano množenje.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom pisanoga množenja višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem udesno.

10. Trokut
Ključni pojmovi: trokut, vrhovi, stranice i kutovi trokuta.
Obrazovna postignuća: crtati trokut; istaknuti i označiti vrhove, stranice i kutove trokuta.

11. Vrste trokuta s obzirom na stranice
Ključni pojmovi: raznostraničan, jednakokračan i jednakostraničan trokut.
Obrazovna postignuća: uspoređivati duljine stranica trokuta; razlikovati, crtati i imenovati trokute s obzirom na duljinu stranica.

12. Pravokutni trokut
Ključni pojmovi: pravi kut, pravokutni trokut.
Obrazovna postignuća: prepoznati, imenovati, crtati i pravilno označiti pravokutni trokut.

13. Opseg trokuta
Ključni pojmovi: opseg trokuta.
Obrazovna postignuća: razumjeti opseg trokuta kao zbroj duljina njegovih stranica; izračunati opseg trokuta.

14. Pravokutnik i kvadrat
Ključni pojmovi: pravokutnik, kvadrat, stranice, vrhovi i kutovi pravokutnika i kvadrata.
Obrazovna postignuća: prepoznati, razlikovati i crtati pravokutnik i kvadrat; označivati stranice, vrhove i kutove pravokutnika i kvadrata.

15. Opseg pravokutnika i kvadrata
Ključni pojmovi: opseg pravokutnika i kvadrata.
Obrazovna postignuća: razumjeti i izračunati opseg pravokutnika i kvadrata.

16. Mjerenje površina
Ključni pojmovi: jedinični kvadrat, kvadratna mreža, površina.
Obrazovna postignuća: mjeriti površinu prekrivanjem jediničnim kvadratima; služiti se kvadratnom mrežom u određivanju površine.

17. Površina pravokutnika i kvadrata
Ključni pojmovi: površina kvadrata i pravokutnika, mjerne jedinice za mjerenje površine.
Obrazovna postignuća: računati površinu kvadrata i pravokutnika; znati mjere za površinu (kvadratni centimetar, kvadratni decimetar, kvadratni metar).

18. Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem
Ključni pojmovi: pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom pisanoga dijeljenja višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem; rabiti vezu množenja i dijeljenja.

19. Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem
Ključni pojmovi: pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja, dvoznamenkasti broj.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom pisanoga dijeljenja duljim postupkom višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem; rabiti vezu množenja i dijeljenja.

20. Izvođenje više računskih radnji
Ključni pojmovi: zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, zagrade.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom rješavanja zadatka s više računskih radnji uz uporabu zagrada i bez uporabe zagrada.

21. Kvadar i kocka
Ključni pojmovi: kvadar, kocka, strane, bridovi i vrhovi.
Obrazovna postignuća: upoznati kvadar i kocku, znati bitna obilježja kvadra i kocke; odrediti njihove strane, bridove i vrhove.

22. Obujam kocke
Ključni pojmovi: kocka, obujam kocke, mjere za obujam.
Obrazovna postignuća: mjeriti obujam kocke slaganjem jediničnih kocaka; upoznati jedinice za mjerenje obujma (kubični centimetar i kubični decimetar).

PREDMETNA NASTAVA

5. RAZRED


TEME

1. Prirodni brojevi
Ključni pojmovi: prirodni broj, brojevni pravac, jedinična dužina.
Obrazovna postignuća: zapisivati i čitati prirodne brojeve i veće od 1 000 000; usvojiti svojstva prirodnih brojeva: broj 1 najmanji je prirodni broj, broj nula nije prirodni broj, ne postoji najveći prirodni broj.

2. Uspoređivanje prirodnih brojeva
Ključni pojmovi: prirodni broj, uspoređivanje prirodnih brojeva, zaokruživanje prirodnih brojeva.
Obrazovna postignuća: usporediti dva prirodna broja; usvojiti postupak zaokruživanja zadanih prirodnih brojeva do zadane dekadske jedinice.

3. Zbrajanje prirodnih brojeva
Ključni pojmovi: prirodni broj, zbrajanje prirodnih brojeva, pribrojnik, zbroj.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak zbrajanja prirodnih brojeva uz uporabu procjene, postupak i svojstva zbrajanja znati primijeniti u zadatcima iz životnih situacija.

4. Oduzimanje prirodnih brojeva
Ključni pojmovi: prirodni broj, oduzimanje prirodnih brojeva, umanjenik, umanjitelj, razlika.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak oduzimanja prirodnih brojeva uz uporabu procjene.

5. Množenje prirodnih brojeva
Ključni pojmovi: prirodni broj, množenje prirodnih brojeva, faktor, umnožak.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak pisanoga množenja prirodnih brojeva uz uporabu procjene; množenje s 10, 100, 1000.

6. Osnovna svojstva množenja
Ključni pojmovi: prirodni broj, množenje prirodnih brojeva, svojstva množenja prirodnih brojeva.
Obrazovna postignuća: razumjeti i primjenjivati komutativnost, asocijativnost i distributivnost množenja; uočiti kada je primjenom tih svojstava postupak računanja kraći, lakši i jednostavniji.

7. Dijeljenje prirodnih brojeva
Ključni pojmovi: prirodni broj, dijeljenje prirodnih brojeva, djeljenik, djelitelj, količnik.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak dijeljenja s dvoznamenkastim brojem; znati upotrebljavati vezu između množenja i dijeljenja uz procjenu rezultata; uočiti problem broja nule pri dijeljenju.

8. Izvođenje više računskih radnji
Ključni pojmovi: računska radnja.
Obrazovna postignuća: uvježbati računske radnje s prirodnim brojevima uz poštovanje redoslijeda računskih radnji i prioriteta zagrada; uključiti zadatke s pretvaranjem mjernih jedinica; primjenjivati stečena znanja u zadatcima iz životnih situacija.

9. Uporaba džepnoga računala
Ključni pojmovi: džepno računalo.
Obrazovna postignuća: osposobiti učenike za uporabu standardiziranoga džepnog računala u jednostavnim računima uz uporabu procjene rezultata.

10. Djelitelj i višekratnik
Ključni pojmovi: djelitelj, višekratnik, biti djeljiv.
Obrazovna postignuća: razlikovati pojmove višekratnik, djelitelj, biti djeljiv i znati za zadani prirodni broj manji od 1000 odrediti djelitelje i nabrojiti nekoliko višekratnika.

11. Svojstva djeljivosti
Ključni pojmovi: djeljivost zbroja, djeljivost razlike, djeljivost umnoška.
Obrazovna postignuća: uočiti djeljivost zbroja (razlike) brojeva brojem kojim je djeljiv svaki od tih brojeva; uočiti djeljivost umnoška zadanih faktora brojem kojim je djeljiv barem jedan od faktora.

12. Djeljivost s 10, 5, 2, 3, 9
Ključni pojmovi: pravila djeljivosti s 10, 5, 2, 3 i 9.
Obrazovna postignuća: usvojiti i primjenjivati pravila djeljivosti s 10, 5, 2, 3 i 9.

13. Prosti i složeni brojevi
Ključni pojmovi: djeljivost, prosti broj, složeni broj.
Obrazovna postignuća: razlikovati proste i složene brojeve; odrediti je li zadani broj prost ili složen.

14. Rastavljanje broja na proste faktore
Ključni pojmovi: rastavljanje broja na proste faktore.
Obrazovna postignuća: zadani broj rastaviti na proste faktore.

15. Zajednički djelitelji. Najveći zajednički djelitelj
Ključni pojmovi: zajednički djelitelj, najveći zajednički djelitelj, relativno prosti brojevi.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak određivanja zajedničkih djelitelja, najvećega zajedničkoga djelitelja i prepoznavati relativno proste brojeve.

16. Zajednički višekratnici. Najmanji zajednički višekratnik
Ključni pojmovi: zajednički višekratnik, najmanji zajednički višekratnik.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak određivanja zajedničkih višekratnika i najmanjega zajedničkog višekratnika za dva zadana broja.

17. Pravac, polupravac, dužina
Ključni pojmovi: pravac, polupravac, dužina, udaljenost točaka, pruga.
Obrazovna postignuća: crtati i označavati dužinu, polupravac i pravac, istražiti međusobni položaj dvaju pravaca; razviti sposobnost mjerenja duljine dužine, preračunavati mjerne jedinice za duljinu i procjenjivati mjere; primjenjivati stečeno znanje; crtati okomite i usporedne pravce s pomoću dvaju trokuta; crtati prugu.

18. Simetrala dužine
Ključni pojmovi: dužina, polovište dužine, simetrala dužine.
Obrazovna postignuća: crtati i definirati simetralu dužine i polovište dužine; razumjeti, analizirati i primjenjivati svojstva simetrale dužine.

19. Kružnica i krug
Ključni pojmovi: kružnica, krug, središte kružnice, polumjer kružnice, promjer kružnice.
Obrazovna postignuća: crtati, označivati i definirati kružnicu i krug, te njihov polumjer, promjer, tetivu, kružni luk, polukrug, kružni isječak i odsječak te kružni vijenac.

20. Paralelogram
Ključni pojmovi: paralelogram, pravokutnik, kvadrat.
Obrazovna postignuća: definirati, crtati paralelogram te mu označivati vrhove, stranice i kutove; na osnovi uočenoga svojstva stranica paralelograma i veličina njegovih kutova definirati kvadrat, pravokutnik i romb; primjenjivati stečena znanja na zadatcima iz životnih situacija; izračunavati opseg paralelograma, opseg i površinu pravokutnika i kvadrata; preračunavati mjerne jedinice za površinu.

21. Kut. Mjerenje kutova
Ključni pojmovi: kut, vrh, krak, kutni stupanj, kutna minuta, kutna sekunda, mjera (veličina) kuta.
Obrazovna postignuća: crtati različite kutove s pomoću kutomjera, isticati ih i označivati; mjeriti veličine kutova; uočavati razlike između različitih vrsta kutova.

22. Sukuti i vršni kutovi
Ključni pojmovi: sukut, vršni kut.
Obrazovna postignuća: prepoznavati i crtati sukute i vršne kutove te izračunavati mjeru kuta ako je poznata mjera sukuta.

23. Trokut i vrste trokuta
Ključni pojmovi: trokut, jednakokračni trokut, jednakostranični trokut, pravokutni trokut, opseg trokuta.
Obrazovna postignuća: crtati trokut, pravilno ga označivati; razlikovati i imenovati vrste trokuta; crtati jednakokračni i jednakostranični trokut te pravokutni trokut s pomoću dvaju trokuta; konstruirati trokutu opisanu kružnicu; izračunavati opseg trokuta.

24. Osnosimetrični likovi
Ključni pojmovi: os simetrije, osna simetrija, osnosimetrične točke.
Obrazovna postignuća: uočavati i razlikovati osnosimetrične likove na crtežu i u našem okruženju.

25. Razlomci
Ključni pojmovi: razlomak, brojnik, nazivnik, razlomačka crta, mješoviti broj.
Obrazovna postignuća: vizualizirati pojam razlomka; uočavati ekvivalenciju između dijeljenja i razlomka; usvojiti način zapisivanja i čitanja razlomka te značenje brojnika i nazivnika; usvojiti način zapisivanja i čitanja razlomka u obliku mješovitoga broja; pretvarati razlomak u mješoviti broj i obratno.

26. Uspoređivanje, zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika
Ključni pojmovi: razlomak, uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika, zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika.
Obrazovna postignuća: istražiti koji je od dvaju razlomaka jednakih nazivnika veći; znati je li zadani razlomak veći ili manji od 1; usvojiti postupak zbrajanja i oduzimanja razlomaka jednakih nazivnika.

27. Proširivanje i skraćivanje razlomaka
Ključni pojmovi: razlomak, proširivanje razlomka, skraćivanje razlomka.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak proširivanja razlomka zadanim brojem te uočavati koji je razlomak skrativ; usvojiti postupak skraćivanja razlomka do neskrativoga razlomka; primjenjivati stečeno znanje u rješavanju zadataka u životnim situacijama.

28. Decimalni razlomci
Ključni pojmovi: decimalni broj, decimalna točka (decimalni zarez), cijeli i decimalni dio broja, decimalna mjesta, decimale.
Obrazovna postignuća: istražiti i usvojiti pojam decimalnoga broja; usvojiti postupak za pretvaranje zadanoga decimalnoga broja u decimalni razlomak i obratno; uvježbati čitanje i pisanje decimalnih brojeva.

29. Prikazivanje decimalnih brojeva na pravcu
Ključni pojmovi: decimalni broj, brojevni pravac.
Obrazovna postignuća: smještati decimalne brojeve s jednom decimalom na brojevni pravac.

30. Uspoređivanje decimalnih brojeva
Ključni pojmovi: decimalni broj, uspoređivanje decimalnih brojeva.
Obrazovna postignuća: istražiti koji je od dvaju decimalnih brojeva veći; poredati tri ili više decimalnih brojeva po veličini.

31. Zaokruživanje decimalnih brojeva
Ključni pojmovi: decimalni broj, zaokruživanje decimalnoga broja.
Obrazovna postignuća: zaokruživati decimalne brojeve do zadanoga broja decimala, procjenjivati rezultat.

32. Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva
Ključni pojmovi: decimalni broj, zbrajanje decimalnih brojeva, oduzimanje decimalnih brojeva.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak zbrajanja i oduzimanja decimalnih brojeva; rabiti računanje i procjenu u rješavanju zadataka iz svakidašnjice.

33. Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama
Ključni pojmovi: decimalni broj, dekadska jedinica, množenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama, dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupke množenja i dijeljenja decimalnih brojeva dekadskim jedinicama; rabiti procjenu rješenja prije računanja; primjenjivati stečeno znanje na preračunavanje mjernih jedinica.

34. Množenje decimalnih brojeva
Ključni pojmovi: decimalni broj, množenje decimalnih brojeva, umnožak.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak množenja decimalnih brojeva na jednostavnijim brojevima, te nakon izvođenja operacije rezultat usporediti s procjenom rezultata i rezultatom dobivenim džepnim računalom.

35. Dijeljenje decimalnih brojeva prirodnim brojevima
Ključni pojmovi: decimalni broj, dijeljenje decimalnih brojeva prirodnim brojevima.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak dijeljenja decimalnoga broja prirodnim brojem te dobiveni rezultat usporediti s procjenom rješenja; usvojiti postupak prikazivanja razlomaka u obliku decimalnoga broja; rabiti pisano računanje, računanje džepnim računalom i procjenu za rješavanje zadataka iz svakidašnjice.

36. Dijeljenje decimalnih brojeva decimalnim brojevima
Ključni pojmovi: decimalni broj, dijeljenje decimalnih brojeva decimalnim brojevima.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak dijeljenja decimalnoga broja decimalnim brojem te dobiveni rezultat usporediti s procjenom rješenja; rabiti pisano računanje, računanje džepnim računalom i procjenu za rješavanje zadataka iz svakidašnjice.

6. RAZRED

TEME

1. Svođenje razlomaka na zajednički nazivnik
Ključni pojmovi: razlomak, zajednički nazivnik.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak svođenja dvaju razlomaka na najmanji zajednički nazivnik i primjenjivati stečeno znanje pri rješavanju zadataka.

2. Uspoređivanje razlomaka
Ključni pojmovi: razlomak, uspoređivanje razlomaka.
Obrazovna postignuća: poredati po veličini i uspoređivati razlomke s različitim nazivnicima (do 100).

3. Brojevni pravac
Ključni pojmovi: razlomak, brojevni pravac.
Obrazovna postignuća: organizirati brojevni pravac, procijeniti i odrediti između kojih se dvaju prirodnih brojeva nalazi zadani razlomak; na brojevni pravac smještati točke pridružene zadanim razlomcima s nazivnikom manjim od 10.

4. Zbrajanje i oduzimanje razlomaka
Ključni pojmovi: razlomak, zbrajanje razlomaka, zbroj razlomaka, oduzimanje razlomaka, razlika razlomaka.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak zbrajanja i oduzimanja razlomaka različitih nazivnika; izračunavati jednostavnije brojevne izraze; stečena znanja razumjeti i primjenjivati na rješavanje zadataka iz svakidašnjice.

5. Množenje razlomaka
Ključni pojmovi: razlomak, množenje razlomaka, umnožak razlomaka.
Obrazovna postignuća: razumjeti i usvojiti postupak množenja razlomaka; stečeno znanje primjenjivati; snalažljivo i točno računati koristeći svojstva množenja.

6. Dijeljenje razlomaka
Ključni pojmovi: razlomak, recipročni razlomak, dijeljenje razlomaka, količnik razlomaka.
Obrazovna postignuća: uvesti pojam recipročnoga broja; razumjeti i usvojiti postupak dijeljenja razlomaka; rabiti pisano računanje, računanje džepnim računalom i procjenu rješenja zadataka iz svakidašnjice.

7. Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ključni pojmovi: kut, presječnica ili transverzala.
Obrazovna postignuća: definirati pojam presječnice; prepoznati kutove uz presječnicu i njihova svojstva te stečeno znanje primjenjivati na rješavanju zadataka.

8. Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ključni pojmovi: kut, kutovi s usporednim kracima, kutovi s okomitim kracima.
Obrazovna postignuća: prepoznavati, uspoređivati i uspostavljati veze među kutovima s usporednim ili okomitim kracima.

9. Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ključni pojmovi: trokut, vrh trokuta, stranica trokuta, kut trokuta.
Obrazovna postignuća: razlikovati vrste trokuta; istražiti i primjenjivati pravilo odnosa kutova i stranica u trokutu.

10. Zbroj kutova trokuta
Ključni pojmovi: trokut, kut, mjera kuta.
Obrazovna postignuća: dokazati i usvojiti tvrdnju da je zbroj mjera (veličina) kutova u trokutu 180°; izračunavati veličinu nepoznatoga kuta trokuta.

11. Simetrala kuta
Ključni pojmovi: kut, simetrala kuta.
Obrazovna postignuća: usvojiti pojam simetrale kuta; konstruirati simetralu te istražiti njezina svojstva; konstruirati trokutu upisanu kružnicu.

12. Konstrukcija kutova od 60°, 30°, 90°, 45°
Ključni pojmovi: kut, konstrukcija kuta.
Obrazovna postignuća: konstruirati kutove primjenjujući svojstva simetrale kuta; prenositi zadane kutove.

13. Sukladnost trokuta
Ključni pojmovi: trokut, sukladnost trokuta.
Obrazovna postignuća: istražiti i usvojiti pojam sukladnosti trokuta; usvojiti simbol sukladnosti; znati riješiti jednostavnije zadatke primjenom znanja o sukladnosti trokuta.

14. Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ključni pojmovi: trokut, konstrukcija i crtanje trokuta.
Obrazovna postignuća: skicirati, analizirati i konstruirati trokut te raspraviti rješenje.

15. Površina trokuta
Ključni pojmovi: trokut, visina trokuta, površina trokuta.
Obrazovna postignuća: usvojiti pojam visine trokuta i crtati visine kod svih vrsta trokuta; koristeći znanje o površini pravokutnika, zornim prikazom doći do formule za površinu trokuta; izračunavati površinu trokuta ako mu je poznata duljina stranice i duljina visine na tu stranicu; stečeno znanje primjenjivati u zadatcima iz svakidašnjice.

16. Cijeli brojevi
Ključni pojmovi: cijeli broj, pozitivni i negativni cijeli broj.
Obrazovna postignuća: razlikovati pozitivne i negativne cijele brojeve i prepoznavati ih u primjerima iz svakidašnjice.

17. Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ključni pojmovi: cijeli broj, brojevni pravac, jedinična dužina.
Obrazovna postignuća: smještati cijele brojeve na brojevni pravac.

18. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ključni pojmovi: cijeli broj, suprotni brojevi, apsolutna vrijednost.
Obrazovna postignuća: razumjeti pojam suprotni broj; određivati apsolutnu vrijednost cijeloga broja; određivati cijele brojeve ako je zadana njihova apsolutna vrijednost.

19. Uspoređivanje cijelih brojeva
Ključni pojmovi: cijeli broj, uspoređivanje cijelih brojeva.
Obrazovna postignuća: zadane cijele brojeve poredati po veličini.

20. Zbrajanje cijelih brojeva
Ključni pojmovi: cijeli broj, zbrajanje cijelih brojeva, zbroj cijelih brojeva.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak zbrajanja cijelih brojeva, postupak i svojstva zbrajanja primjenjivati u zadatcima iz životnih situacija.

21. Oduzimanje cijelih brojeva
Ključni pojmovi: cijeli broj, oduzimanje cijelih brojeva, razlika cijelih brojeva.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak oduzimanja cijelih brojeva, primjenjivati znanje pri rješavanju jednostavnijih zadataka.

22. Rad sa zagradama
Ključni pojmovi: zagrade.
Obrazovna postignuća: ovladati postupkom izračunavanja izraza sa zagradama.

23. Množenje cijelih brojeva
Ključni pojmovi: cijeli broj, množenje cijelih brojeva, umnožak cijelih brojeva.
Obrazovna postignuća: odrediti umnožak cijelih brojeva; prepoznavati zajednički faktor u jednostavnijim zadatcima i izlučiti ga; primjenjivati stečeno znanje u rješavanju zadataka iz svakidašnjice.

24. Dijeljenje cijelih brojeva
Ključni pojmovi: cijeli broj, dijeljenje cijelih brojeva, količnik cijelih brojeva.
Obrazovna postignuća: odrediti količnik dvaju cijelih brojeva; rabiti pisano računanje, računanje džepnim računalom i procjenu pri rješavanju zadataka iz svakidašnjice.

25. Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ključni pojmovi: racionalni broj, pozitivni i negativni racionalni broj.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati pozitivne i negativne racionalne brojeve; zapisivati racionalne brojeve (u obliku razlomka i decimalnog broja).

26. Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ključni pojmovi: racionalni broj, brojevni pravac.
Obrazovna postignuća: organizirati brojevni pravac, procjenjivati i određivati između kojih se dvaju cijelih brojeva nalazi zadani racionalni broj; na brojevni pravac smještati točke pridružene zadanim racionalnim brojevima s nazivnikom manjim od 10.

27. Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ključni pojmovi: racionalni broj, uspoređivanje pozitivnoga i negativnoga racionalnoga broja, uspoređivanje dvaju negativnih racionalnih brojeva.
Obrazovna postignuća: uspoređivati racionalne brojeve zapisane u obliku razlomaka ili decimalnoga broja i primjenjivati stečeno znanje na primjerima iz svakidašnjice.

28. Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ključni pojmovi: racionalni broj, zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva, zbroj i razlika racionalnih brojeva.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupke zbrajanja i oduzimanja racionalnih brojeva; izračunavati jednostavnije brojevne izraze; postupak, svojstva zbrajanja i procjenu primjeniti u zadatcima iz životnih situacija.

29. Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ključni pojmovi: racionalni broj, množenje i dijeljenje racionalnih brojeva, umnožak i količnik racionalnih brojeva.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupke za množenje i dijeljenje racionalnih brojeva; upotrebljavati i primjenjivati stečeno znanje.

30. Jednadžba oblika ax + b = 0
Ključni pojmovi: linearna jednadžba s jednom nepoznanicom, rješenje linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom, ekvivalentne jednadžbe.
Obrazovna postignuća: rješavati jednadžbe oblika ax + b = 0 i jednostavnije jednadžbe koje se mogu svesti na taj oblik; usvojiti pojam rješenja jednadžbe; provjere rješenja; objasniti postupak rješavanja.

31. Primjena linearne jednadžbe
Ključni pojmovi: linearna jednadžba s jednom nepoznanicom, nepoznata veličina, ekvivalentne jednadžbe.
Obrazovna postignuća: razvijati razumijevanje i analiziranje problemskih zadataka; upotrebljavati usvojeno znanje i moći zapisati jednostavnije probleme u obliku linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

32. Četverokut
Ključni pojmovi: četverokut, dijagonala, paralelogram, trapez.
Obrazovna postignuća: prepoznavati, crtati i pravilno označivati četverokut; crtati dijagonale četverokuta; razlikovati vrste četverokuta; analizirati njihova svojstva; prepoznavati ih u okolini.

33. Zbroj kutova u četverokutu
Ključni pojmovi: četverokut, kut, mjera kuta.
Obrazovna postignuća: usvojiti i objasniti tvrdnju da je zbroj veličina (mjera) kutova u četverokutu 360°; izračunavati veličinu nepoznatoga kuta.

34. Konstrukcije paralelograma
Ključni pojmovi: paralelogram, crtanje i konstrukcija paralelograma.
Obrazovna postignuća: primjenjujući svojstva paralelograma, skicirati, analizirati i crtati ili konstruirati paralelogram te raspraviti rješenje.

35. Površina paralelograma i trapeza
Ključni pojmovi: paralelogram, trapez, površina paralelograma, površina trapeza.
Obrazovna postignuća: zornim prikazom, koristeći znanje o površini trokuta i pravokutnika, doći do formule za površinu paralelograma i trapeza; procjenjivati i izračunavati površinu paralelograma i trapeza u jednostavnijim zadatcima iz svakidašnjice.

7. RAZRED

TEME

1. Koordinatni sustav na pravcu
Ključni pojmovi: koordinatni sustav na pravcu, ishodište, jedinična dužina, koordinata točke.
Obrazovna postignuća: znati racionalnim brojevima pridruživati točke brojevnoga pravca.

2. Pravokutni koordinatni sustav u ravnini
Ključni pojmovi: uređeni par, koordinatne osi, pravokutni koordinatni sustav u ravnini, koordinate točke.
Obrazovna postignuća: određivati točke koordinatne ravnine ako su im zadane koordinate i obratno; očitati koordinate zadane točke.

3. Omjer i proporcija (razmjer)
Ključni pojmovi: omjer, proporcija (razmjer).
Obrazovna postignuća: određivati bilo koji nepoznati član proporcije koristeći osnovno svojstvo proporcije.

4. Proporcionalne veličine
Ključni pojmovi: proporcionalnost (razmjernost), koeficijent proporcionalnosti.
Obrazovna postignuća: prepoznavati proporcionalne veličine u zadatcima iz svakidašnjice.

5. Primjena proporcionalnosti na rješavanje problema iz svakidašnjice
Ključni pojmovi: proporcionalnost (razmjernost), koeficijent proporcionalnosti.
Obrazovna postignuća: primjenjivati matematički postupak na zadatke iz svakidašnjice.

6. Grafički prikaz proporcionalnosti
Ključni pojmovi: grafički prikaz proporcionalnosti.
Obrazovna postignuća: grafički prikazivati proporcionalnost; iz zadanoga grafičkog prikaza odčitavati vrijednosti, tj. koordinate točke.

7. Obrnuta proporcionalnost
Ključni pojmovi: obrnuto proporcionalne veličine.
Obrazovna postignuća: prepoznavati obrnuto proporcionalne veličine na primjerima iz svakidašnjice; određivati razmjerom i formulom nepoznate veličine u zadatcima.

8. Postotak. Računanje s postotcima
Ključni pojmovi: postotak.
Obrazovna postignuća: računati s postotcima te ih primjenjivati na zadatke iz znanosti i svakodnevnoga života.

9. Jednostavni kamatni račun
Ključni pojmovi: kamate, kamatna stopa, glavnica.
Obrazovna postignuća: određivati kamate i primjenjivati ih na zadatke iz svakidašnjice.

10. Prikazivanje i analiza podataka
Ključni pojmovi: obilježje skupa objekata, frekvencija i relativna frekvencija, tablični prikaz, stupčasti dijagram, kružni dijagram.
Obrazovna postignuća: prepoznati obilježje skupa objekata, određivati vrijednosti tog obilježja; prikazivati prikupljene podatke o tom obilježju s pomoću tablice frekvencija i relativnih frekvencija te grafički s pomoću stupčastoga dijagrama i kružnoga dijagrama; izračunavati aritmetičku sredinu te interpretirati dobivene podatke.

11. Vjerojatnost slučajnoga događaja
Ključni pojmovi: slučajni događaj, elementarni događaj, relativna frekvencija događaja, vjerojatnost događaja.
Obrazovna postignuća: navesti elementarne događaje, prepoznavati koji su elementarni događaji povoljni za zadani događaj, izračunavati vjerojatnost događaja.

12. Dijeljenje dužine na jednake dijelove i u zadanom omjeru
Ključni pojmovi: omjer duljina dviju dužina.
Obrazovna postignuća: dijeliti dužinu na jednake dijelove i u zadanom omjeru.

13. Sličnost trokuta i primjena
Ključni pojmovi: slični trokuti, koeficijent sličnosti.
Obrazovna postignuća: usvojiti pojam sličnosti trokuta; znati poučke o sličnosti trokuta; izračunavati duljine stranica sličnih trokuta; izračunavati opseg i površinu sličnih trokuta.

14. Mnogokut
Ključni pojmovi: mnogokut (n-terokut), dijagonale mnogokuta, kutovi mnogokuta.
Obrazovna postignuća: usvojiti pojam mnogokuta i crtati mnogokut; određivati ukupni broj dijagonala mnogokuta; određivati zbroj veličina kutova mnogokuta.

15. Pravilni mnogokuti
Ključni pojmovi: pravilni mnogokut, karakteristični trokut, konstrukcija pravilnoga mnogokuta.
Obrazovna postignuća: istaknuti karakteristični trokut u pravilnom mnogokutu, konstruirati pravilne mnogokute sa 6, 8 i 12 stranica; crtati pravilni peterokut s pomoću karakterističnoga trokuta služeći se kutomjerom.

16. Opseg i površina mnogokuta
Ključni pojmovi: mnogokut, opseg mnogokuta, površina mnogokuta.
Obrazovna postignuća: izračunavati opseg i površinu mnogokuta.

17. Kružnica i krug
Ključni pojmovi: kružnica, krug, središte, polumjer i promjer kružnice.
Obrazovna postignuća: razlikovati pojmove kružnice i kruga; znati da je kružnica određena trima točkama koje nisu na istom pravcu; određivati međusobni položaj dviju kružnica.

18. Odnos središnjega i obodnoga kuta. Talesov poučak.
Ključni pojmovi: kružnica, središnji kut, obodni kut, Talesov poučak.
Obrazovna postignuća: znati da je obodni kut jednak polovini pripadnoga središnjega kuta; usvojiti činjenicu da je svaki obodni kut nad promjerom kružnice pravi kut.

19. Pravac i kružnica
Ključni pojmovi: tangenta kružnice, diralište tangente, sekanta.
Obrazovna postignuća: usvojiti da pravac i kružnica mogu imati dvije zajedničke točke, jednu zajedničku točku ili da nemaju nijednu zajedničku točku; konstruirati tangente kružnice u njezinoj točki.

20. Opseg kruga
Ključni pojmovi: krug, polumjer kruga, opseg kruga, broj p.
Obrazovna postignuća: izračunavati opseg kruga i primjenjivati znanje na zadatke iz svakidašnjice.

21. Kružni luk
Ključni pojmovi: kružnica, kružni luk, duljina kružnoga luka.
Obrazovna postignuća: izračunavati duljinu kružnoga luka.

22. Površina kruga
Ključni pojmovi: krug, površina kruga.
Obrazovna postignuća: izračunavati površinu kruga; primjenjivati znanje na rješavanje zadataka iz svakidašnjice; izračunavati površinu kružnoga isječka.

23. Sustav linearnih jednadžbi
Ključni pojmovi: sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama, rješenje sustava.
Obrazovna postignuća: provjeravati je li zadani uređeni par rješenje sustava.

24. Metoda supstitucije
Ključni pojmovi: sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama, supstitucija ili zamjena.
Obrazovna postignuća: usvojiti metodu supstitucije; načiniti provjeru rješenja.

25. Metoda suprotnih koeficijenata
Ključni pojmovi: sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama, suprotni koeficijent.
Obrazovna postignuća: usvojiti postupak metode suprotnih koeficijenata; načiniti provjeru rješenja.

26. Primjena sustava linearnih jednadžbi
Ključni pojmovi: sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama, supstitucija, suprotni koeficijenti.
Obrazovna postignuća: u zadanim primjerima samostalno odrediti koja od dviju metoda dovodi do jednostavnijega načina rješavanja; svoditi problemske zadatake na rješavanje sustava dviju jednadžbi; izreći, zapisivati i provjeravati rješenje te ga po potrebi raspraviti.

27. Linearna funkcija
Ključni pojmovi: linearna funkcija, vrijednost funkcije.
Obrazovna postignuća: usvojiti način zapisivanja funkcije; izračunavati vrijednosti funkcije; primjenjivati znanje na rješavanje zadataka iz svakidašnjice.

28. Graf linearne funkcije, jednadžba pravca
Ključni pojmovi: graf linearne funkcije, eksplicitni oblik jednadžbe pravca, nultočka.
Obrazovna postignuća: crtati graf linearne funkcije i iz nacrtanoga grafa iščitavati vrijednost funkcije; procjenjivati i provjeravati (računski i grafički) pripada li zadana točka grafu funkcije; određivati nultočke zadane linearne funkcije računski i grafički; opisivati ovisnost dviju veličina s pomoću tablice i grafa.

29. Tok linearne funkcije
Ključni pojmovi: nagib pravca, rastuća funkcija, padajuća funkcija.
Obrazovna postignuća: usvojiti značenje nagiba pravca i odsječka na osi y i njihovu geometrijsku interpretaciju; ispitivati rast ili pad linearne funkcije prema nagibu pravca.

30. Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi
Ključni pojmovi: pravac, nagib pravca, usporednost pravaca, presjek pravaca, sjecište, koordinate sjecišta.
Obrazovna postignuća: iskazivati uvjet usporednosti dvaju pravaca; iz jednadžbi pravaca odrediti jesu li pravci usporedni, poklapaju li se ili se sijeku; rješavati sustav linearnih jednadžbi grafički i računskim putem; provjeriti rješenje; odrediti grafičkom metodom ima li sustav dviju linearnih jednadžbi jedno, nijedno ili beskonačno mnogo rješenja.

8. RAZRED

TEME

1. Kvadriranje racionalnih brojeva
Ključni pojmovi: racionalni broj, kvadrat broja, kvadriranje.
Obrazovna postignuća: kvadrirati racionalne brojeve i procjenjivati vrijednosti kvadrata.

2. Kvadriranje umnoška i količnika
Ključni pojmovi: kvadrat umnoška, umnožak kvadrata, kvadrat količnika, količnik kvadrata.
Obrazovna postignuća: kvadrirati umnožak i količnik te transformirati umnožak kvadrata i količnik kvadrata.

3. Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
Ključni pojmovi: kvadrat zbroja, kvadrat razlike, razlika kvadrata.
Obrazovna postignuća: kvadrirati zbroj i razliku dvaju brojeva; prepoznati u algebarskim izrazima kvadrat zbroja i kvadrat razlike; rastaviti razliku kvadrata na faktore.

4. Potencije s bazom 10
Ključni pojmovi: potencija, baza potencije, eksponent potencije, potenciranje.
Obrazovna postignuća: potencirati broj 10 prirodnim eksponentom; potencirati broj 10 cjelobrojnim eksponentom; računati s potencijama s bazom 10.

5. Drugi korijen
Ključni pojmovi: drugi (kvadratni) korijen, korjenovanje, približna vrijednost drugoga korijena.
Obrazovna postignuća: procjenjivati vrijednosti drugoga korijena pozitivnoga racionalnog broja; procjenjivati cjelobrojni dio vrijednosti drugoga korijena; izračunavati i približno određivati drugi korijen uporabom džepnoga računala.

6. Računanje s korijenima
Ključni pojmovi: drugi korijen, korjenovanje, djelomično korjenovanje; racionalizacija nazivnika.
Obrazovna postignuća: računati s korijenima; djelomično korjenovati; racionalizirati nazivnik
.

7. Pitagorin poučak
Ključni pojmovi: poučak, Pitagorin poučak, obrat poučka.
Obrazovna postignuća: znati izreku, smisao i zorni dokaz Pitagorina poučka; izreći obrat Pitagorina poučka te izračunavati duljinu jedne stranice pravokutnoga trokuta ako su zadane duljine ostalih stranica.

8. Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ključni pojmovi: kvadrat, pravokutnik, dijagonala.
Obrazovna postignuća: izračunavati duljinu dijagonale kvadrata i pravokutnika.

9. Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ključni pojmovi: jednakostranični trokut, jednakokračni trokut, visina trokuta.
Obrazovna postignuća: rješavati zadatke koji povezuju visinu i stranicu jednakostraničnoga trokuta, odnosno osnovicu, krak i visinu na osnovicu jednakokračnoga trokuta.

10. Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ključni pojmovi: romb, trapez.
Obrazovna postignuća: izračunavati duljine dijagonala romba; izračunavati duljinu visine jednakokračnog trapeza.

11. Realni brojevi
Ključni pojmovi: racionalni broj, beskonačni periodički decimalni broj, iracionalni broj, realni broj.
Obrazovna postignuća: zapisivati racionalne brojeve u obliku decimalnoga broja; razlikovati racionalne i iracionalne brojeve; odrediti odnose između skupova N, Z, Q, I i R.

12. Realni brojevi i brojevni pravac
Ključni pojmovi: Pitagorin poučak, realni broj, skup realnih brojeva, brojevni pravac.
Obrazovna postignuća: konstruirati dužine duljina Ö2 i Ö3; prikazivati na brojevnom pravcu točke pridružene realnim brojevima.

13. Grafovi funkcija  y=x2  i y=Öx
Ključni pojmovi: funkcija, graf funkcije, funkcija y=x2 , funkcija y=Öx, parabola.
Obrazovna postignuća: izračunavati vrijednost funkcije za određene vrijednosti argumenta x; rješavati jednadžbu x2 = a; crtati grafove funkcija y=x2 i y=Öx; odrediti ili procijeniti koordinate točaka na grafu.

14. Vektori
Ključni pojmovi: vektor, jednakost vektora, suprotni vektori.
Obrazovna postignuća: crtati zadane vektore, prepoznati i crtati jednake i suprotne vektore.

15. Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ključni pojmovi: zbrajane vektora, zbroj vektora, oduzimanje vektora, razlika vektora.
Obrazovna postignuća: zbrajati i oduzimati vektore primjenom pravila trokuta.

16. Translacija
Ključni pojmovi: preslikavanje ravnine, translacija (usporedni pomak).
Obrazovna postignuća: translatirati točku, dužinu, pravac, trokut i kružnicu; prepoznati lik koji je nastao translacijom drugoga.

17. Osna simetrija
Ključni pojmovi: preslikavanje ravnine, osna simetrija, os simetrije.
Obrazovna postignuća: određivati osnosimetričnu sliku točke, dužine, pravca, trokuta i kružnice; prepoznati osnosimetričan lik; konstruirati simetralu dužine i simetralu kuta.

18. Centralna simetrija
Ključni pojmovi: preslikavanje ravnine, centralna simetrija, centar (središte) simetrije.
Obrazovna postignuća: određivati centralnosimetričnu sliku toč­ke, dužine, pravca, trokuta i kružnice; prepoznati centralnosimetrični lik; određivati centar simetrije.

19. Rotacija
Ključni pojmovi: preslikavanje ravnine, rotacija (vrtnja), središte rotacije, kut rotacije.
Obrazovna postignuća: rotirati zadani lik ako je zadano središte rotacije i njezin kut.

20. Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ključni pojmovi: točka, pravac, ravnina, prostor.
Obrazovna postignuća: znati da je ravnina određena s tri nekolinearne točke; odrediti ravninu ako su joj zadane neke točke; odrediti (na modelu kvadra) pripada li neka točka nekoj ravnini.

21. Međusobni položaji pravaca i ravnina
Ključni pojmovi: pravci, ravnine i međusobni odnosi.
Obrazovna postignuća: na modelu kvadra određivati međusobne položaje pravaca i ravnina; znati sustavno prebrojiti sve pravce određene danim točkama koji su usporedni, odnosno koji nisu usporedni s danom ravninom.

22. Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ključni pojmovi: okomitost pravca i ravnine, okomitost dviju ravnina.
Obrazovna postignuća: na modelu kvadra prepoznati je li zadani pravac okomit na ravninu ili nije; prepoznati jesu li zadane ravnine okomite ili nisu; brojiti pravce određene danim točkama koji su okomiti na danu ravninu; prebrojiti ravnine koje su okomite na danu ravninu.

23. Ortogonalna projekcija točke na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ključni pojmovi: ortogonalna projekcija točke na ravninu, udaljenost točke od ravnine.
Obrazovna postignuća: odrediti ortogonalnu projekciju točke i dužine na ravninu; odrediti udaljenost točke od ravnine.

24. Prizma
Ključni pojmovi: geometrijska tijela, prizma, mreža prizme.
Obrazovna postignuća: prepoznati i opisivati prizme; određivati broj vrhova, bridova i strana prizme; crtati skice piramida i njihove mreže.

25. Oplošje i obujam prizme
Ključni pojmovi: prizma, oplošje prizme, obujam (volumen) prizme.
Obrazovna postignuća: određivati oplošje i obujam prizme.

26. Piramida
Ključni pojmovi: geometrijska tijela, piramida, mreža piramide.
Obrazovna postignuća: prepoznati i opisivati piramide; određivati broj vrhova, bridova i strana piramida; crtati skice piramida i njihove mreže.

27. Oplošje i obujam piramide
Ključni pojmovi: piramida, oplošje piramide, obujam piramide.
Obrazovna postignuća: određivati obujam i oplošje piramide.

28. Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ključni pojmovi: geometrijska tijela, valjak, mreža valjka, oplošje valjka, obujam valjka.
Obrazovna postignuća: crtati skicu valjka i njegovu mrežu; izračunavati obujam i oplošje valjka.

29. Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ključni pojmovi: geometrijska tijela, stožac, izvodnica stošca, mreža stošca, oplošje stošca, obujam stošca.
Obrazovna postignuća: crtati skicu stošca i njegovu mrežu; izračunavati obujam i oplošje stošca.

30. Kugla i sfera. Oplošje i obujam kugle
Ključni pojmovi: geometrijska tijela, kugla, polumjer kugle, sfera, oplošje kugle, obujam kugle.
Obrazovna postignuća: crtati skicu sfere i kugle; uočavati glavne kružnice; izračunavati oplošje i obujam kugle.