PRIRODA I DRUŠTVO

UVOD

Nastava prirode i društva u razrednoj nastavi ponajprije pridonosi intelektualnom i socijalno-emocionalnom razvoju učenika.
Nastavni predmet ujedinjuje sadržaje različitih znanstvenih područja, prirodoslovnih i društvenih (kemije, fizike, biologije, geografije, povijesti, hrvatskoga jezika, informatike...). Tijekom poučavanja učenici trebaju ovladati ključnim pojmovima koji omogućuju nadograđivanje sadržaja prirodnih i društvenih predmeta u višim razredima osnovne škole.
Nastavni plan prirode i društva u prvom, drugom i trećem raz­redu uključuje 70 nastavnih sati godišnje (2 školska sata tjedno), a u četvrtom 105 nastavnih sati godišnje (3 školska sata tjedno).

CILJ

Cilj je nastave prirode i društva doživjeti i osvijestiti složenost, raznolikost i međusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju u čovjekovu prirodnom i društvenom okružju, razvijati pravilan odnos prema ljudima i događajima, snošljivo i otvoreno prihvaćati različite stavove i mišljenja te poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici.

ZADAĆE

Učenik treba:
– upoznati vlastitu ulogu kao i uloge drugih ljudi u neposrednom okruženju,
– upoznati svoje okruženje (obitelj, razred, školu, mjesto, zavičaj, državu),
– istraživati i upoznavati zavičajne posebnosti (kulturu, običaje i sl.),
– razvijati sposobnost snalaženja u prostoru i vremenu,
– otkrivati i upoznavati živu i neživu prirodu, njezinu raznolikost, povezanost i promjenljivost,
– oblikovati pozitivan vrijednosni odnos prema živim bićima i prirodi kao cjelini,
– razvijati poštovanje prema prirodnoj, kulturnoj i društvenoj sredini te odgovoran odnos prema okolišu,
– razvijati i sustavno unaprjeđivati zdravstveno-higijenske navike,
– biti osposobljen za pravilno i sigurno ponašanje u prometu (pridržavanje propisa),
– upoznati svoja prava i dužnosti i prava drugih ljudi u neposrednom okruženju.

1. RAZRED

TEME

1. Ja sam učenik
Ključni pojmovi: učenik, učitelj, razred.
Obrazovna postignuća: primjenjivati osnovna pravila pristojnoga ponašanja (pozdravljanje, ispričavanje, iskazivanje molbe).

2. Moja škola
Ključni pojmovi: učionica, naziv škole.
Obrazovna postignuća: znati naziv svoje škole; imenovati prostorije u školi; navesti njihovu namjenu; snalaziti se u školi.

3. Život i rad u školi
Ključni pojmovi: djelatnici u školi, kućni red škole.
Obrazovna postignuća: upoznati djelatnike u školi (ravnatelj, stručni suradnici, tehničko osoblje), primjenjivati najvažnije odredbe kućnoga reda (početak nastave, ponašanje u učionici i izvan nje).

4. Snalazimo se u prostoru
Ključni pojmovi: položaj u prostoru.
Obrazovna postignuća: odrediti položaj predmeta u prostoru, snalaziti se u prostoru prema zadanim odrednicama (lijevo, desno, gore, dolje, ispred, iza, naprijed, natrag).

5. Članovi obitelji
Ključni pojmovi: obitelj, članovi obitelji.
Obrazovna postignuća: imenovati članove svoje obitelji.

6. Život u obitelji
Ključni pojmovi: zanimanje, dužnosti.
Obrazovna postignuća: navesti čime se bave roditelji, nabrojiti svoje dužnosti (briga o kućnim ljubimcima).

7. Dom
Ključni pojmovi: dom, stan, kuća.
Obrazovna postignuća: razlikovati pojmove: dom, stan, kuća.

8. Odgovorno ponašanje u domu
Ključni pojmovi: sigurnost, odgovornost, opasnost.
Obrazovna postignuća: poštovati upute o odgovornom ponašanju kada je učenik sam u domu ili odlazi iz doma, izbjegavati opasnosti.

9. Mjesto u kojem živim
Ključni pojmovi: rodno mjesto, mjesto stanovanja.
Obrazovna postignuća: znati naziv mjesta stanovanja i točno navesti svoju adresu.

10. Promet
Ključni pojmovi: promet, prometnica, pješaci, vozači, vozila.
Obrazovna postignuća: razumjeti potrebu poštovanja prometnih pravila; odgovorno sudjelovanje u prometu kao pješak ili vozač bicikla.

11. Ponašanje pješaka u prometu
Ključni pojmovi: pješak, pješački prijelaz, semafor.
Obrazovna postignuća: osposobiti se za sigurno kretanje prometnicom i prelaženje preko nje; funkcija pješačkoga prijelaza i semafora.

12. Put od kuće do škole
Ključni pojmovi: sigurnost u prometu.
Obrazovna postignuća: osposobiti se za sigurno i samostalno kretanje od kuće do škole (učenik pješak, školski autobus, tramvaj...).

13. Priroda se mijenja (jesenske promjene)
Ključni pojmovi: jesen.
Obrazovna postignuća: uočiti jesenske promjene u neposrednoj okolini i njihov utjecaj na život.

14. Zima
Ključni pojmovi: zima, snijeg.
Obrazovna postignuća: uočavati promjene u prirodi i njihov utjecaj na život; razlikovati zimu od jeseni.

15. Priroda se budi - proljeće
Ključni pojmovi: proljeće, vjesnici proljeća.
Obrazovna postignuća: imenovati tipične vjesnike proljeća, uočavati i pratiti promjene u prirodi i njihov utjecaj na život; razlikovati jesen, zimu i proljeće.

16. Bliži se ljeto
Ključni pojmovi: ljeto, ljetovanje, godišnja doba.
Obrazovna postignuća: uočavati i pratiti promjene u prirodi i njihov utjecaj na život; razlikovati godišnja doba prema najvažnijim obilježjima (načelo zavičajnosti).

17. Dan, doba dana
Ključni pojmovi: dan, doba dana.
Obrazovna postignuća: razlikovati doba dana; snalaziti se u vremenu (odrediti i imenovati jutro, prije podne, podne, poslije podne, večer, noć).

18. Dani u tjednu
Ključni pojmovi: tjedan
Obrazovna postignuća: imenovati pravim redoslijedom sve dane u tjednu; naučiti da je tjedan razdoblje od sedam dana.

19. Jučer, danas, sutra
Ključni pojmovi: jučer, danas, sutra.
Obrazovna postignuća: pravilno primjenjivati pojmove: jučer, danas, sutra.

20. Osobna čistoća
Ključni pojmovi: čistoća, osobna čistoća.
Obrazovna postignuća: razumjeti i znati objasniti važnost održavanja osobne čistoće.

21. Zdravlje
Ključni pojmovi: zdravlje, pravilna prehrana, zaštita od bolesti.
Obrazovna postignuća: razumjeti važnost redovite i zdrave prehrane, očuvanja zdravlja, liječenja i cijepljenja.

22. Čistoća okoliša
Ključni pojmovi: okoliš.
Obrazovna postignuća: spoznati važnost održavanja čistoće prostora, predmeta i okoliša; prepoznati utjecaj čovjeka na okoliš.

23. Blagdani
Ključni pojmovi: blagdan.
Obrazovna postignuća: sudjelovati u obilježavanju blagdana; čestitanje blagdana.
_____
* Tijekom školske godine obilježavamo Dane kruha, Božić, Uskrs i Dan državnosti. Dane spomena na mrtve učenici obilježavaju sa svojim obiteljima.

2. RAZRED

TEME

1. Ponašanje u školi i odnosi među učenicima
Ključni pojmovi: pristojno ponašanje, učenička prava i dužnosti, razumijevanje, uvažavanje.
Obrazovna postignuća: pristojno se ponašati u školi i izvan nje; mirno rješavati sukobe, međusobno se pomagati i uvažavati; upoznati prava i dužnosti učenika.

2. Obitelj
Ključni pojmovi: uža obitelj, šira obitelj.
Obrazovna postignuća: razlikovati užu i širu obitelj; imenovati članove uže obitelji (otac, majka, djeca) i šire obitelji (roditelji, djeca, djedovi i bake).

3. Rodbina
Ključni pojmovi: rodbina.
Obrazovna postignuća: znati da je svaka obitelj proširena rodbinom.

4. Kultura stanovanja
Ključni pojmovi: obiteljska kuća, stambena zgrada, zajedničke prostorije.
Obrazovna postignuća: razlikovati obiteljsku kuću i stambenu zgradu; upoznati zajedničke prostorije u stambenoj zgradi (stubište, dizalo, podrum, tavan); upoznati kućni red i usvojiti pravila ponašanja u zgradi.

5. Kućanski uređaji
Ključni pojmovi: kućanski uređaji.
Obrazovna postignuća: upoznati kućanske uređaje i njihovu svrhovitost; uočiti važnost pravilne uporabe ispravnih kućanskih uređaja.

6. Zaštita od požara
Ključni pojmovi: požar, vatrogasci, vatrogasni uređaj.
Obrazovna postignuća: razlikovati vatru od požara; uočiti opasnost i štetne posljedice požara (osobito šumskoga); upoznati mjere opreza; znati telefonski broj vatrogasne službe (93, 112); poslati pravilnu poruku o mjestu požara.

7. Upoznajmo svoje mjesto
Ključni pojmovi: središte mjesta (sela, grada).
Obrazovna postignuća: upoznati značajne građevine u blizini škole.

8. Moj zavičaj
Ključni pojmovi: zavičaj.
Obrazovna postignuća: upoznati zavičaj u kojem učenik živi; zamjećivati posebnosti svojega zavičaja: izgled, biljke, životinje (domaće životinje, divlje životinje), djelatnost ljudi.

9. Zanimanja ljudi
Ključni pojmovi: zanimanja ljudi.
Obrazovna postignuća: upoznati različita zanimanja u neposrednom okruženju.

10. Kulturne ustanove
Ključni pojmovi: kulturne ustanove.
Obrazovna postignuća: upoznati i razlikovati kulturne ustanove u zavičaju; znati osnovnu namjenu pojedinih kulturnih ustanova.

11. Vode u zavičaju
Ključni pojmovi: vode tekućice/vode stajaćice/Jadransko more.
Obrazovna postignuća: upoznati najpoznatije vode u zavičaju i odrediti ih (stajaćica – tekućica – more).

12. Prometni znakovi
Ključni pojmovi: prometni znakovi.
Obrazovna postignuća: upoznati prometne znakove u blizini škole; odrediti značenje prometnih znakova važnih za pješake, sigurno se kretati prometnicom.

13. Putujemo
Ključni pojmovi: autobus, vlak, brod, zrakoplov.
Obrazovna postignuća: razlikovati autobusni i željeznički kolodvor, zračnu i brodsku luku; shvatiti važnost prometne povezanosti u zavičaju.

14. Jesen u zavičaju
Ključni pojmovi: promjene u prirodi, listopadno drveće, zimzeleno (vazdazeleno) drveće.
Obrazovna postignuća: uočiti glavna vremenska obilježja jeseni u zavičaju; razlikovati listopadno i zimzeleno (vazdazeleno) drveće u zavičaju; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad).

15. Zima u zavičaju
Ključni pojmovi: promjene u prirodi.
Obrazovna postignuća: uočiti glavna obilježja zime u mjestu u kojem živimo; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad).

16. Proljeće u zavičaju
Ključni pojmovi: promjene u prirodi.
Obrazovna postignuća: uočiti glavna obilježja proljeća; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad).

17. Ljeto u zavičaju
Ključni pojmovi: promjene u prirodi, turizam.
Obrazovna postignuća: povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad).

18. Zaštita i čuvanje okoliša
Ključni pojmovi: čovjek, okoliš, otpad, smeće, onečišćenje.
Obrazovna postignuća: razumjeti utjecaj čovjeka na okoliš, navesti postupke kojima učenici mogu pridonijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju okoliša, razlikovati otpad od smeća i razvrstavati ga u odgovarajuće spremnike.

19. Ura (sat)
Ključni pojmovi: ura, jedinice za vrijeme.
Obrazovna postignuća: uopznati i imenovati jedinice za mjerenjevremena na uri-satu, minuta, sekunda; očitati vrijeme na uri (satu).

20. Mjesec, godina
Ključni pojmovi: mjesec, godina, datum (nadnevak).
Obrazovna postignuća: imenovati mjesece u godini, odrediti redni broj mjeseca; odrediti broj dana u mjesecu pomoću kalendara, čitati kalendar, napisati datum (nadnevak).

21. Dijete
Ključni pojmovi: djevojčica, dječak.
Obrazovna postignuća: zamjećivati tjelesne razlike i sličnosti dječaka i djevojčica.

22. Zdravlje
Ključni pojmovi: higijenske navike, zdravlje i bolest.
Obrazovna postignuća: usvojiti osnovne higijenske navike; razumjeti povezanost higijenskih navika i zdravlja; odijevati i obuvati čistu odjeću i obuću u skladu s vremenskim okolnostima i prigodama; razumjeti važnost boravka na svježem zraku i bavljenja športom.

23. Prehrana
Ključni pojmovi: obroci, namirnice, prehrana.
Obrazovna postignuća: upoznati namirnice važne za naše zdravlje; uočiti povezanost raznolike i redovite prehrane sa zdravljem.

24. Zdravstvene ustanove
Ključni pojmovi: zdravstvena ustanova, zdravstveni djelatnici, hitna pomoć.
Obrazovna postignuća: upoznati zdravstvene ustanove i zdravstveno osoblje (liječnik, medicinska sestra, stomatolog /zubar/, ljekarnik), poslati pravilnu poruku o potrebi hitne pomoći telefonski broj 94 (112).

25. Blagdani i praznici
Ključni pojmovi: blagdan, praznik.
Obrazovna postignuća: obilježiti blagdane i praznike u RH; upoznati tradicionalne običaje obilježavanja blagdana.

3. RAZRED

TEME

1. Strane svijeta
Ključni pojmovi: glavne i sporedne strane svijeta.
Obrazovna postignuća: odrediti glavne i sporedne strane svijeta i znati ih zapisati kraticama; imenovati strane svijeta na kojima Sunce izlazi i zalazi i prema tome se snalaziti.

2. Stajalište i obzor
Ključni pojmovi: stajalište, obzor (vidokrug, horizont).
Obrazovna postignuća: odrediti stajalište i obzor; snalaziti se pomoću kompasa, s pomoću Sunca ili nekih znakova na zemlji.

3. Plan mjesta
Ključni pojmovi: plan.
Obrazovna postignuća: snalaziti se na planu mjesta ili dijela grada.

4. Zemljovid
Ključni pojmovi: reljef, geografska (zemljopisna) karta – zemljovid.
Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičaja na modelu reljefa; razlikovati značenje tonova boja na zemljopisnoj karti; snalaziti se na zemljovidu, tj.odrediti strane svijeta; pokazati na zemljovidu planinu, nizinu, vodu, naselje, prometnicu.

5. Izgled zavičaja*
a) nizinski zavičaj
Ključni pojmovi: nizinski zavičaj.
Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičajne regije; uočiti tipičnost naselja u zavičajnoj regiji; prikupljati, istraživati i usustavljivati nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji; pokazati zavičajnu regiju na zemljovidu.
b) brežuljkasti zavičaj
Ključni pojmovi: brežuljkasti zavičaj.
Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičajne regije; uočiti tipičnost naselja u zavičajnoj regiji; prikupljati, istraživati i usustavljivati nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji; pokazati zavičajnu regiju na zemljovidu.
c) gorski zavičaj
Ključni pojmovi: gorski zavičaj.
Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičajne regije; uočiti tipičnost naselja u zavičajnoj regiji; prikupljati, istraživati i usustavljivati nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji; pokazati zavičajnu regiju na zemljovidu.
d) primorski zavičaj
Ključni pojmovi: primorski zavičaj.
Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičajne regije; uočiti tipičnost naselja u zavičajnoj regiji; prikupljati, istraživati i usustavljivati nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji; pokazati zavičajnu regiju na zemljovidu.

6. Vode zavičaja
Ključni pojmovi: vode tekućice, vode stajaćice, živi svijet.
Obrazovna postignuća: razlikovati vode tekućice od voda stajaćica; uočavati, razlikovati i imenovati vode u zavičajnom području, prepoznati najpoznatije biljke i životinje u vodama.

7. Značenje vode za život ljudi
Ključni pojmovi: čovjek, voda.
Obrazovna postignuća: razumjeti važnost vode za život ljudi, biljaka i životinja; upoznati različite načine vodoopskrbe; razlikovati čistu od pitke vode; uočiti utjecaj čovjeka na onečišćenje i potrošnju vode.

8. Pokus
Ključni pojmovi: pokus, promjena stanja vode: tekućina, led, vodena para.
Obrazovna postignuća: izvoditi jednostavne pokuse i zaključke o pojavnim oblicima vode.

9. Jadransko more
Ključni pojmovi: more, obala, otok i poluotok.
Obrazovna postignuća: razlikovati pojmove: obala, otok i poluotok; razlikovati more od ostalih voda prema izgledu, okusu, veličini i različitom biljnom i životinjskom svijetu koji ga obogaćuje.

10. Podneblje, vremenska obilježja zavičajne regije
Ključni pojmovi: podneblje.
Obrazovna postignuća: uočavati, pratiti, bilježiti, uspoređivati i razlikovati vremenske pojave pojedinih godišnjih doba; uočiti međusobnu ovisnost podneblja i životne zajednice u zavičajnom području; nabrojiti tipične biljke i životinje zavičaja.

11. Gospodarske djelatnosti zavičajne regije
Ključni pojmovi: gospodarstvo, gospodarske djelatnosti.
Obrazovna postignuća: upoznati značajne gospodarske djelatnosti zavičaja; uočiti i razumjeti vezu djelatnosti ljudi s izgledom zavičaja i prirodnim uvjetima.

12. Gospodarstvo i kvaliteta okoliša
Ključni pojmovi: zaštita i čuvanje okoliša.
Obrazovna postignuća: upoznati i razumjeti vezu između djelatnosti ljudi i onečišćenja okoliša i navesti primjere iz zavičaja; predlagati mjere zaštite; upoznati jednu zakonom zaštićenu biljku ili životinju.

13. Moja županija
Ključni pojmovi: županija.
Obrazovna postignuća: upoznati županijsko središte ili grad u zavičaju; pronaći ga na zemljopisnoj karti; razumjeti značaj središta za život ljudi.

14. Sadašnjost, prošlost i budućnost – predci i potomci
Ključni pojmovi: sadašnjost, prošlost, budućnost, predci, potomci.
Obrazovna postignuća: razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost na temelju događaja iz vlastite prošlosti i prošlosti svojih predaka; razlikovati predke i potomke.

15. Vremenska crta
Ključni pojmovi: lenta ili crta vremena.
Obrazovna postignuća: razumjeti pojam desetljeće, stoljeće i tisućljeće; snalaziti se na vremenskoj crti (lenti vremena) – odrediti stoljeće.

16. Moj zavičaj u prošlosti
Ključni pojmovi: kulturno - povijesni spomenici zavičaja.
Obrazovna postignuća: upoznati važne kulturnopovijesne spomenike zavičaja; istraživati i povezivati temeljem povijesnih izvora (predmeti, fotografije, mape, karte...).

17. Promet
Ključni pojmovi: kopneni, zračni i vodeni promet.
Obrazovna postignuća: razlikovati vrste prometnica koje povezuju zavičaj s drugim mjestima te pokazati cestu ili prugu na zemljovidu zavičajne regije ili na zemljovidu RH; razlikovati vrste gradskoga prijevoza; pridržavati se prometnih pravila i sigurno se kretati prometnicom.

18. Zdravlje
Ključni pojmovi: briga za osobno zdravlje, zarazne bolesti, liječenje.
Obrazovna postignuća: razumjeti način prijenosa zaraznih bolesti (dodirom, slinom, krvlju); pridržavati se liječničkih uputa; znati prepoznati zlostavljanje i zatražiti pomoć.
____
* Obrađuju se: zavičajna regija u kojoj učenik živi, vode u zavičajnoj regiji, vremenska obilježja zavičajne regije, gospodarstvene djelatnosti zavičajne regije.

4. RAZRED

TEME

1. Priroda
Ključni pojmovi: priroda, živa i neživa priroda, životni uvjeti.
Obrazovna postignuća: razumjeti pojam prirode; razlikovati živu od nežive prirode; uočiti suodnos žive i nežive prirode i uvjeta života.

2. Sunce – uvjet života
Ključni pojmovi: sunce, svjetlost, toplina.
Obrazovna postignuća: uočiti povezanost sunca i života na Zemlji; štititi se od štetnoga djelovanja sunca.

3. Voda – uvjet života
Ključni pojmovi: svojstva vode, kruženje vode u prirodi, vrelište, ledište.
Obrazovna postignuća: upoznati osnovna svojstva vode na temelju pokusa; razumjeti kruženje vode u prirodi; razumjeti utjecaj čovjeka na onečišćenje, čuvanje i potrošnju vode.

4. Zrak – uvjet života
Ključni pojmovi: zrak, svojstva zraka, sastav zraka.
Obrazovna postignuća: upoznati svojstva zraka na temelju pokusa; znati sastav zraka (kisik, dušik, ugljikov dioksid); razumjeti važnost zraka za život; razumjeti važnost zaštite zraka od onečišćenja.

5. Tlo – uvjet života
Ključni pojmovi: tlo, svojstva tla.
Obrazovna postignuća: razlikovati vrste tla (boja, izgled); znati da je najplodnije tlo crnica.

6. Život biljke
Ključni pojmovi: biljka cvjetnjača, korijen, stabljika, list, cvijet, plod.
Obrazovna postignuća: razlikovati glavne dijelove biljke; razumjeti osnovnu ulogu glavnih dijelova biljke; uočiti važnost biljaka za život.

7. Život životinja
Ključni pojmovi: domaće životinje, divlje životinje.
Obrazovna postignuća: razlikovati skupine životinja prema vrsti prehrane; objasniti međusobnu ovisnost biljaka i životinja.

8. Travnjak
Ključni pojmovi: životna zajednica, životni uvjeti.
Obrazovna postignuća: razumjeti povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici travnjaka; upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i životinja travnjaka.

9. Šuma
Ključni pojmovi: životna zajednica, životni uvjeti.
Obrazovna postignuća: razlikovati listopadnu, zimzelenu (vazdazelenu) i mješovitu šumu; upoznati najpoznatije šumske životinje; uočiti međusobnu ovisnost biljaka i životinja šume; uočiti razloge ugroženosti životne zajednice i navesti načine zaštite (požar), znati da je nestručno ubiranje gljiva i šumskih plodova opasno za život.

10. More
Ključni pojmovi: životna zajednica, životni uvjeti.
Obrazovna postignuća: upoznati i razlikovati najpoznatije biljke i životinje u moru i uz more; razumjeti važnost mora za RH (turizam, brodogradnja, ribarstvo); navesti uzroke onečišćenja mora i razumjeti važnost očuvanja čistoće mora.

11. Prirodne posebnosti Republike Hrvatske
Ključni pojmovi: zaštićena područja, nacionalni parkovi, parkovi prirode.
Obrazovna postignuća: upoznati nacionalne parkove u RH; nabrojiti parkove prirode i zaštićena područja u svojem zavičaju; razumjeti važnost zaštite biljaka i životinja u RH.

12. Čovjek
Ključni pojmovi: čovjek, zajednica, ljudska prava.
Obrazovna postignuća: razumjeti čovjekov život i ulogu u zajednici; razumjeti jednakost i prava svih ljudi u zajednici; upoznati važna prava djeteta.

13. Ljudsko tijelo
Ključni pojmovi: dijelovi tijela, organizam.
Obrazovna postignuća: razumjeti da je ljudsko tijelo cjelina (organizam); znati važnost čuvanja tijela od ozljeda i štetnih utjecaja.

14. Moje tijelo
Ključni pojmovi: promjene na tijelu, pubertet.
Obrazovna postignuća: razumjeti da se rastom i razvojem mijenja tijelo i ponašanje (pubertet); razumjeti važnost pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti; razumjeti štetnost ovisnosti; prepoznavati različite oblike zlostavljanja; znati kome se obratiti u slučaju problema.

15. Hrvati i nova domovina
Ključni pojmovi: Hrvati, kršćanstvo.
Obrazovna postignuća: odrediti vrijeme doseljenja Hrvata u novu domovinu; odrediti stoljeće primanja kršćanstva; upoznati najznačajnije vladare iz dinastije Trpimirović (Tomislav, Krešimir, Zvonimir).

16. Hrvatska u europskom okruženju
Ključni pojmovi: povijest, država, zajednica.
Obrazovna postignuća: razumjeti da je Hrvatska tijekom povijesti imala svoju državu i bila u zajednici s drugim narodima.

17. Kulturnopovijesne znamenitosti RH
Ključni pojmovi: spomenici UNESCO-a.
Obrazovna postignuća: upoznati dio hrvatske povijesti na temelju najbližeg kulturnopovijesnoga spomenika /gradovi i spomenici UNESCO-a, koji su dio svjetske baštine/.

18. Samostalna Republika Hrvatska
Ključni pojmovi: samostalna i neovisna država, Domovinski rat, Europska unija
Obrazovna postignuća: razumjeti da je Hrvatska bila u sastavu Jugoslavije, osamostalila se, a zatim je pobjedom u Domovinskom ratu obranila svoju samostalnost, svoju budućnost planira ostvariti u zajednici s europskim narodima; razumjeti značenje pojma Domovinski rat (obrana od agresije na domovinu); znati da je 1991. proglašena samostalna RH; imenovati prvoga predsjednika RH; imenovati sadašnjega predsjednika RH.

19. Simboli domovine
Ključni pojmovi: simbol, zastava, grb, himna, hrvatska kuna.
Obrazovna postignuća: nabrojiti simbole RH; opisati simbole RH; znati da svaka država ima svoje simbole.

20. Zagreb – glavni grad RH
Ključni pojmovi: glavni grad, političko središte (Markov trg).
Obrazovna postignuća: imenovati glavni grad RH i odrediti mu smještaj na zemljovidu; objasniti da je Zagreb danas političko, kulturno, upravno, zdravstveno, prosvjetno, športsko središte RH; upoznati najznačajnije kulturno-povijesne spomenike grada.

21. Stanovništvo RH
Ključni pojmovi: narod, jezik, vjera.
Obrazovna postignuća: imenovati narod i nacionalne manjine koji čine stanovništvo RH; imenovati službeni jezik i pismo u RH; nabrojati vjere u RH.

22. RH i susjedne zemlje
Ključni pojmovi: susjedne zemlje, prirodne i umjetne granice.
Obrazovna postignuća: odrediti na zemljovidu susjedne zemlje; razlikovati prirodne i umjetne granice i pokazati ih na zemljovidu; objasniti važnost prometne i gospodarske povezanosti sa susjednim državama.

23. Brežuljkasti krajevi Republike Hrvatske

a. Prirodno-zemljopisni uvjeti brežuljkastih krajeva
Ključni pojmovi: brežuljkasti kraj, reljefna obilježja, podneblje.
Obrazovna postignuća: upoznati i na zemljovidu pokazati brežuljkaste krajeve RH i zavičajna područja brežuljkastih krajeva; na zemljovidu pokazati najveće rijeke i brežuljke brežuljkastih krajeva; uočiti obilježja reljefa i podneblja brežuljkastih krajeva.
b. Gospodarstvo brežuljkastih krajeva RH
Ključni pojmovi: gospodarstvene djelatnosti.
Obrazovna postignuća: razumjeti uvjetovanost prirodno zemljopisnih uvjeta i gospodarstva; navesti osnovne gospodarstvene djelatnosti brežuljkastih krajeva; razumjeti važnost gospodarstva brežuljkastih krajeva za cijelu RH.
c. Naselja brežuljkastih krajeva
Ključni pojmovi: gradska središta, sela.
Obrazovna postignuća: imenovati i na zemljovidu pokazati gradska središta; opisati naselja i izgled sela.
d. Povijesne i kulturne znamenitosti brežuljkastih krajeva
Ključni pojmovi: kulturnopovijesni spomenici, pučki običaji (narodna baština).
Obrazovna postignuća: navesti kulturnopovijesne spomenike i najpoznatije povijesne osobe svojega kraja; upoznati pučke običaje svojega kraja.

24. Nizinski krajevi Republike Hrvatske

a. Prirodno-zemljopisni uvjeti nizinskih krajeva RH
Ključni pojmovi: izgled nizinskih krajeva, reljefna obilježja, podneblje.
Obrazovna postignuća: upoznati i na zemljovidu pokazati nizinske krajeve RH i zavičajna područja nizinskih krajeva; na zemljovidu pokazati najveće rijeke; uočiti važnost rijeka, ali i štete (poplave); uočiti obilježja (reljef, podneblje) nizinskih krajeva.
b. Gospodarstvo nizinskih krajeva RH
Ključni pojmovi: gospodarstvene djelatnosti.
Obrazovna postignuća: razumjeti uvjetovanost prirodno-zemljopisnih uvjeta i gospodarstva; navesti osnovne gospodarstvene djelatnosti nizinskoga kraja; razumjeti važnost gospodarstva nizinskih krajeva za RH.
c. Naselja nizinskih krajeva
Ključni pojmovi: gradska središta, sela.
Obrazovna postignuća: imenovati i na zemljovidu pokazati gradska središta; opisati naselja i izgled sela;.
d. Povijesne i kulturne znamenitosti nizinskoga kraja
Ključni pojmovi: kulturnopovijesni spomenici, pučki običaji (narodna baština).
Obrazovna postignuća: navesti kulturnopovijesne spomenike i najpoznatije povijesne osobe svoga kraja; upoznati pučke običaje kraja u kojem se živi.

25. Primorski krajevi Republike Hrvatske

a. Prirodno-zemljopisni uvjeti primorskih krajeva
Ključni pojmovi: izgled primorskih krajeva, reljef, podneblje.
Obrazovna postignuća: upoznati i na zemljovidu pokazati primorske krajeve RH i zavičajna područja primorskih krajeva; na zemljovidu pokazati najveće rijeke i gore; nabrojiti najpoznatije vjetrove; uočiti obilježja (reljef, podneblje) primorskih krajeva.
b. Gospodarstvo primorskih krajeva RH
Ključni pojmovi: gospodarstvene djelatnosti.
Obrazovna postignuća: razumjeti uvjetovanost prirodno-zemljopisnih uvjeta i gospodarstva; navesti osnovne gospodarstvene djelatnosti; razumjeti važnost gospodarstva primorskih krajeva za cijelu RH.
c. Naselja primorskih krajeva
Ključni pojmovi: gradska središta, sela.
Obrazovna postignuća: nabrojiti i na karti pokazati gradska središta, opisati izgled naselja.
d. Povijesne i kulturne znamenitosti primorskih krajeva
Ključni pojmovi: kulturnopovijesni spomenici, pučki običaji (narodna baština).
Obrazovna postignuća: navesti kulturnopovijesne spomenike i nabrojiti najpoznatije povijesne osobe svojega kraja; upoznati pučke običaje kraja u kojem se živi.

26. Gorski krajevi Republike Hrvatske

a. Prirodno-zemljopisni uvjeti gorskih krajeva
Ključni pojmovi: izgled gorskih krajeva, reljef, podneblje.
Obrazovna postignuća: upoznati i na zemljovidu pokazati gorske dijelove RH i zavičajna područja gorskih dijelova; pokazati na zemljovidu najveće rijeke i gore; uočiti obilježja (reljef, podneblje) gorskih krajeva.
b. Gospodarstvo gorskih krajeva
Ključni pojmovi: gospodarstvene djelatnosti.
Obrazovna postignuća: razumjeti uvjetovanost prirodno-zemljopisnih uvjeta i gospodarstva; navesti osnovne gospodarstvene djelatnosti; razumjeti važnost gospodarstva gorskih krajeva za cijelu RH.
c. Naselja gorskih krajeva
Ključni pojmovi: gradska središta, sela.
Obrazovna postignuća: nabrojiti i na zemljovidu pokazati gradska središta; opisati izgled naselja i sela.
d. Povijesne i kulturne znamenitosti gorske Hrvatske
Ključni pojmovi: kulturnopovijesni spomenici, pučki običaji (narodna baština).
Obrazovna postignuća: navesti kulturnopovijesne spomenike i najpoznatije povijesne osobe svojega kraja; upoznati pučke običaje svojega kraja.

PRIRODA

UVOD

Nastavni predmet priroda u 5. i 6. razredu osnovne škole omogućuje sjedinjivanje, povezivanje i prirodoslovno poimanje cjelina koje se odnose na raznolika područja prirode. Stoga ovaj predmet pridonosi stvaranju učenikove cjelovite slike o svemu što nas okružuje u svijetu.
Pojedine su se teme oblikovale u cjeline sjedinjivanjem različitih područja, zajednica i procesa s različitih stajališta. Tako su ostvarene veze između nastavnih predmeta (geografija, tehnička kultura, hrvatski jezik, tjelesna i zdravstvena kultura).
Smanjivanje količine činjenica koje učenik treba zapamtiti omogućuje više aktivnoga uključivanja učenika u nastavni proces.

CILJ

Nastava prirode treba potaknuti zanimanje učenika za cjelovitost prirode, za njezino istraživanje i razumijevanje na temelju znanstvenih spoznaja i dostignuća.

ZADAĆE

Učenicima treba:
– promatranjem procesa i pojava u prirodi objasniti osnovne zakonitosti prirode,
– poticati zanimanje za opažanje u prirodi, istraživanje i logično zaključivanje o sastavnicama i ustroju živoga svijeta,
– razvijati svijest o važnosti očuvanja prirode,
– predočiti i objasniti temeljnu građu i ulogu organizama,
– omogućiti samostalno i točno izvođenje pokusa i praktičnih radova,
– razvijati i njegovati kritičko mišljenje i zaključivanje na temelju opažanja,
– razvijati odgovornost za vlastito zdravlje,
– omogućiti upoznavanje s temeljnim načelima suvremenog poljodjelstva,
– pružiti mogućnost za suradničko učenje i navikavanje na zajednički rad.

NAPOMENE ZA ŠESTI RAZRED

Izborne teme se uvrštavaju u nastavni plan i program pojedinoga razreda dogovorom učenika i učitelja, koji odlučuju koje i koliko od ponuđenih tema će obraditi. Umjesto predloženih, mogu se uvrstiti teme po vlastitom izboru.
Redoslijed pojedinih tema moguće je mijenjati ako učitelj prosudi da je to prikladnije za usvajanje predviđenih sadržaja.
Pri obradi nastavnih tema valja uzeti u obzir zavičajne osobitosti. Pri obradi nastavnog gradiva, gdje god je moguće, poželjno je primjenjivati praktičan rad. Preporuča se koristiti Internet kao način dobivanja dodatnih podataka.
*         Od četiri predložene zajednice šuma obrađuje se jedna, koja je svojstvena kraju u kojem škola djeluje. Po želji učitelja, šume je moguće obrađivati po slojevima.
**       Od dviju predloženih vrsta kopnenih voda obrađuje se jedna, koja je znakovita za kraj u kojem škola djeluje.
***     Od dviju predloženih zajednica travnjaka obrađuje se jedna, koja je svojstvena kraju u kojem škola djeluje.

5. RAZRED

TEME

1. Prirodne znanosti i spoznavanje prirode
Ključni pojmovi: živa i neživa priroda, prirodne znanosti, povećalo, svjetlosni mikroskop (sitnozor), mikroskopski preparat.
Obrazovna postignuća: prepoznati da je priroda sve što postoji; navesti što proučava biologija; zaključiti da prirodu proučavamo promatranjem i pokusom i da je ona u stalnim promjenama; opisati osnovne osobine živih bića; objasniti pojam mikrosvijet; prepoznati pribor za mikroskopiranje; pripremiti svježi preparat za mikroskopiranje; praktičnim radom samostalno prikazati izoštravanje vidnoga polja pod malim povećanjem mikroskopa.

2. Od stanice do mnogostaničnoga organizma
Ključni pojmovi: stanica, osnovna građa stanice; jednostanični organizmi, mnogostanični organizmi, dioba stanice.
Obrazovna postignuća: prepoznati na crtežu i imenovati glavne dijelove stanice; navesti da je stanica osnovna jedinica građe živih bića, navesti glavne dijelove stanice; usporediti biljnu i životinjsku stanicu; pokazati i imenovati staničnu stijenku, vakuolu i kloroplaste; razlikovati jednostanični organizam od mnogostaničnoga organizma; povezati diobu stanice s razmnožavanjem jednostaničnih i rastom mnogostaničnih organizama.

3. Građa i uloge životinjskoga organizma
Ključni pojmovi: beskralježnjaci, kralježnjaci, organ, sustav organa.
Obrazovna postignuća: razlikovati beskralježnjake od kralježnjaka; prepoznati i imenovati predstavnike skupina kralježnjaka; izdvojiti dijelove tijela kralježnjaka i imenovati nekoliko organa, zaključiti da kralježnjaci imaju jedinstven plan građe.

4. Kretanje životinja
Ključni pojmovi: kretanje životinja, organi za kretanje.
Obrazovna postignuća: obrazložiti važnost kretanja životinja; razlikovati načine kretanja u vodi, na kopnu i u zraku; obrazložiti tvrdnju da su organi za kretanje prilagodba organizama okolišu u kojem žive.

5. Životinje i njihova potreba za hranom i kisikom
Ključni pojmovi: probavilo i zubalo, biljožder, mesožder, svežder, disanje i krvotok.
Obrazovna postignuća: obrazložiti važnost hrane za život organizama; prepoznati i imenovati organe probavnoga sustava; usporediti prilagodbe probavila na različitu vrstu hrane; razlikovati biljoždere, mesoždere i sveždere; odrediti što je krvotok te obrazložiti njegovu važnost za život; imenovati dijelove krvotoka i organa za disanje i navesti primjere njihove važnosti i važnost izlučivanja za život.

6. Razmnožavanje i ponašanje životinja
Ključni pojmovi: nespolno razmnožavanje, spolno razmnožavanje, briga za potomstvo, zajednice životinja, ponašanje životinja.
Obrazovna postignuća: razlikovati nespolno i spolno razmnožavanje; prikazati temeljne značajke razmnožavanja riba, ptica i sisavaca; obrazložiti kako živa bića osiguravaju razmnožavanjem opstanak vrste; povezati razmnožavanje životinja s brojnošću potomaka i brigom za potomstvo; imenovati neke zajednice životinja; navesti oblike ponašanja životinja kao prilagodbu na način života u prirodi.

7. Čovjekove životne potrebe i prehrambene navike
Ključni pojmovi: biološko (prirodno), društveno (socijalno) i misaono biće; hrana i hranjive tvari, pravilna prehrana.
Obrazovna postignuća: obrazložiti povezanost bioloških potreba čovjeka s njegovim misaonim i društvenim potrebama; opisati načine zadovoljavanja osnovnih životnih potreba; zaključiti da čovjek zadovoljava svoje potrebe svjesnim djelovanjem; navesti nekoliko prava i obveza čovjeka u zajednici (obitelj, razredni odjel, domovina); odrediti važnost hrane za organizam; imenovati hranjive tvari; obrazložiti važnost pravilne prehrane i predložiti dnevne obroke; opisati pravilne prehrambene navike.

8. Pubertet – promjene i teškoće u sazrijevanju
Ključni pojmovi: pubertet, spolni sustav, higijena tijela, ovisnost.
Obrazovna postignuća: obrazložiti što je pubertet prepoznati promjene (fizičke, spolne i psihičke) koje se događaju u pubertetu; povezati pojave mjesečnice i polucije sa spolnim sazrijevanjem; razlikovati unutarnje organe za razmnožavanje muškaraca (sjemenici, sjemenovodi, mokraćna cijev) i žena (jajnici, jajovodi, maternica, rodnica); obrazložiti potrebu održavanja higijene i steći pravilne higijenske navike; navesti primjere opasnosti za zdravlje od pušenja, alkohola, zloporabe lijekova i droga.

9. Biljka cvjetnjača – sjemenka (klijanje)
Ključni pojmovi: biljka cvjetnjača (sjemenjača), organi biljke cvjetnjače, građa sjemenke, klijanje, jednosupnica, dvosupnica.
Obrazovna postignuća: prepoznati biljku cvjetnjaču; imenovati organe biljke cvjetnjače; razlikovati spolne i nespolne organe biljke cvjetnjače; protumačiti klijanje; navesti i dokazati uvjete klijanja; prepoznati povoljan položaj klice u sjemenci.

10. Korijen – građa i uloga
Ključni pojmovi: građa korijena, uloge korijena, difuzija i osmoza.
Obrazovna postignuća: opisati građu korijena; izdvojiti uloge korijena kao organa biljke cvjetnjače; obrazložiti ulogu korijenovih dlačica; obrazložiti važnosti difuzije i osmoze za život biljke.

11. Stabljika – građa i uloga
Ključni pojmovi: vrste stabljika, uloge stabljike, kapilarnost.
Obrazovna postignuća: razlikovati zeljaste i drvenaste stabljike; prepoznati podzemne stabljike (lukovica, gomolj i podanak); obrazložiti ulogu stabljike; istaknuti važnost kapilarnosti; opisati uzlazni tok vode u biljci.

12. List - građa i uloga
Ključni pojmovi: list.
Obrazovna postignuća: opisati vanjsku građu lista; prepoznati staničnu građu lista, kloroplaste, puči i lisne žile; na temelju pokusa istražiti pojavu transpiracije, fotosinteze i disanja biljaka; navesti primjere važnosti procesa fotosinteze za život na Zemlji; povezati građu lista s ulogom koju obavlja.

13. Cvijet i plod – građa i uloga
Ključni pojmovi: cvijet, cvat, oprašivanje, plod, rasprostranjivanje biljaka.
Obrazovna postignuća: opisati građu cvijeta i njegovu ulogu u životu biljke cvjetnjače; razlikovati proces oprašivanja od oplodnje; usporediti različite prilagodbe cvjetova u načinu oprašivanja; opisati građu ploda i njegovu ulogu u životu biljke cvjetnjače; razlikovati vrste plodova; povezati prilagodbe plodova i sjemenaka s načinom njihova rasprostranjivanja.

14. Uzgoj i potrošnja hrane kod nas i u svijetu
Ključni pojmovi: glad, vrsta, odlika (sorta), pasmina, odabiranje i križanje.
Obrazovna postignuća: obrazložiti postojanje problema gladi u svijetu; navesti važnost proizvodnje hrane za zadovoljavanje životnih potreba čovjeka; povezati pojavu gladi uz ratove, prirodne nepogode i epidemije bolesti; obrazložiti podrijetlo uzgojenih biljaka i životinja; obrazložiti posljedice udomaćivanja, križanja i odabiranja životinja i biljaka željenih osobina.

15. Uzgoj i zaštita biljaka i životinja
Ključni pojmovi: tlo, gnojidba, zaštita biljaka, seosko gospodarstvo i farma, zaštita domaćih životinja.
Obrazovna postignuća: navesti temeljne spoznaje o načelima suvremenoga poljodjelstva u smislu očuvanja okoliša i prirodne ravnoteže; obrazložiti što je tlo; objasniti kako nastaje humus; navesti o čemu ovisi plodnost tla; usporediti prihranjivanje umjetnim i prirodnim gnojivima; odrediti što je kompost i zelena gnojidba; razlikovati kemijska sredstva od biološke zaštite; prepoznati najpoznatije vrste voća, povrća i žitarica koje koristimo u prehrani; istaknuti vrijednost voća, povrća i žitarica u svakodnevnoj prehrani; navesti primjere koristi koje čovjek ima od domaćih životinja; istaknuti načine zaštite domaćih životinja.

IZBORNE TEME:
1. Pravilna prehrana: radionica
2. Ribarstvo mora i kopnenih voda – izvor zdrave hrane
3. Kućni ljubimci
4. Uzgoj ukrasnih biljaka

6. RAZRED

TEME

1. Živa bića, stanište i životni uvjeti
Ključni pojmovi: jedinka, stanište, životni uvjeti, hranidbeni odnosi, biološka raznolikost.
Obrazovna postignuća: razlikovati osnovne pojmove u ustrojstvu živoga svijeta u prirodi (jedinka, populacija, stanište); obrazložiti pojmove životna zajednica i ekološki sustav; obrazložiti protjecanje tvari i energije; navesti primjere prilagodba organizama životnim uvjetima staništa; obrazložiti povezanost proizvođača, potrošača i razlagača; istražiti životne uvjete na odabranoj postaji (izmjeriti: temperaturu zraka, tla, vode, procijeniti količinu svjetlosti); povezati utjecaj životnih uvjeta na opstanak i rasprostranjenost živih bića; obrazložiti pojam biološka raznolikost.

2. Biljke i gljive u šumi
2.1. Biljke i gljive kontinentalne listopadne šume
Ključni pojmovi: kontinentalna listopadna šuma, slojevitost šume, prilagodbe biljaka.
Obrazovna postignuća: opisati osnovna obilježja kontinentalne listopadne šume; razlikovati slojeve šume; usporediti svijetle šume sa sjenovitim; prepoznati pitomi kesten, obični grab i kupinu; navesti primjere jestivih, nejestivih i otrovnih vrsta.

2.2. Biljke i gljive kontinentalne vazdazelene šume
Ključni pojmovi: kontinentalna vazdazelena šuma, slojevitost šume, prilagodbe biljaka.
Obrazovna postignuća: opisati osnovna obilježja šume; usporediti šume jele i miješane šume jele i bukve; razlikovati slojeve šume; obrazložiti pojam sjenovite šume; prepoznati i opisati biljke uočene na odabranoj postaji staništa; razlikovati mahovine, lišajeve i gljive; navesti primjere jestivih, nejestivih i otrovnih vrsta gljiva

2.3. Biljke i gljive primorske vazdazelene šume
Ključni pojmovi: primorska vazdazelena šuma, slojevitost šume, prilagodbe biljaka.
Obrazovna postignuća: opisati osnovna obilježja primorske vazdazelene šume, razlikovati slojeve šume; prepoznati biljke uočene na odabranoj postaji; opisati njihove prilagodbe; obrazložiti nastanak bušika; razlikovati paprat, lišajeve, mahovine i gljive; navesti primjere jestivih i otrovnih vrsta gljiva.

2.4. Biljke i gljive primorske listopadne šume
Ključni pojmovi: primorska listopadna šuma, slojevitost šume, prilagodbe biljaka.
Obrazovna postignuća: opisati osnovna obilježja primorske listopadne šume; razlikovati slojeve šume; razlikovati lišajeve, mahovine, paprati, gljive; navesti primjere jestivih i otrovnih vrsta gljiva.

3. Životinje u šumi

3.1. Životinje kontinentalne listopadne šume
Ključni pojmovi: prilagodbe životinja, hranidbeni odnosi, prirodna ravnoteža.
Obrazovna postignuća: prepoznati najčešće životinje; opisati prilagodbe životinja; navesti primjere hranidbenih odnosa; prepoznati životnu zajednicu šume kao dio jedinstvene cjeline ekosustava; povezati prirodnu ravnotežu šume s biljkama i životinjama u hranidbenim lancima.

3.2. Životinje kontinentalne vazdazelene šume*
Ključni pojmovi: prilagodbe životinja, hranidbeni odnosi; prirodna ravnoteža.
Obrazovna postignuća: prepoznati najčešće životinje; opisati prilagodbe životinja; prikazati hranidbeni odnos potkornjaka i velikoga djetlića; navesti primjere hranidbenih odnosa; prepoznati životnu zajednicu šume kao dio jedinstvene cjeline ekosustava; povezati prirodnu ravnotežu šume s biljkama i životinjama u hranidbenim lancima.

3.3. Životinje primorske vazdazelene šume
Ključni pojmovi: prilagodbe životinja, hranidbeni odnosi, prirodna ravnoteža.
Obrazovna postignuća: prepoznati najčešće životinje; opisati prilagodbe životinja životnim uvjetima; navesti primjere hranidbenih odnosa; navesti životnu zajednicu šume kao dio jedinstvene cjeline ekosustava; povezati prirodnu ravnotežu šume s biljkama i životinjama u hranidbenim lancima; opisati opasnosti od unesenih vrsta (mungos).

3.4. Životinje primorske listopadne šume
Ključni pojmovi: prilagodbe životinja, hranidbeni odnosi; prirodna ravnoteža.
Obrazovna postignuća: prepoznati najčešće životinje; opisati prilagodbe životinja životnim uvjetima; navesti primjere hranidbenih odnosa; prepoznati životnu zajednicu šume kao dio jedinstvene cjeline ekosustava; povezati prirodnu ravnotežu šume s biljkama i životinjama u hranidbenim lancima.

4. Korist od šuma, onečišćenje i zaštita
Ključni pojmovi: gospodarenje šumama, utjecaj čovjeka na okoliš, zaštita šume
Obrazovna postignuća: navesti područja s najviše šuma u Hrvatskoj; navesti koristi koje nam pružaju šume; opisati štetna djelovanja pretjeranoga iskorištavanja šuma (erozija) i kiselih kiša; istaknuti uzroke nestanka biljnih i životinjskih vrsta; prepoznati ugrožene i/ili zaštićene biljne i životinjske vrste u Hrvatskoj; istaknuti znakove vezane uz očuvanje i zaštitu prirode; nabrojiti zaštićena prirodna područja zavičaja; navesti ugrožene i/ili zaštićene biljne i životinjske vrste u zavičaju i uzroke ugroženosti; protumačiti biološku raznolikost na Zemlji.

5. Energija i njezini oblici – Sunčeva energija
Ključni pojmovi: energija.
Obrazovna postignuća: obrazložiti važnost Sunčeve energije za život na Zemlji; imenovati različite oblike energije u prirodi i oko nas; opisati pretvorbu jednoga oblika u drugi oblik energije; istaknuti da sva goriva posjeduju pohranjenu energiju i prikazati da se ona gorenjem pretvara u toplinsku energiju (toplinu); obrazložiti da iz fosilnih goriva koristimo pohranjenu Sunčevu energiju iz prošlosti; navesti moguće posljedice pretjeranoga korištenja fosilnih goriva.

6. Protok tvari i energije
Ključni pojmovi: gibanje tijela, gibanje vode, gibanje zraka, prijenos hranjivih tvari, prijenos topline.
Obrazovna postignuća: navesti povezanost protoka tvari i energije sa životnim procesima u biljkama i životinjama te odnosima u hranidbenim lancima; opisati stalni protok – izmjenu vode i otopljenih tvari kroz staničnu membranu; objasniti na primjeru procesa iz nežive prirode protok tvari i energije.

7. Životni uvjeti u moru i u vodama na kopnu
Ključni pojmovi: dubina, temperatura, prozirnost, svjetlost, slanost.
Obrazovna postignuća: razlikovati životne uvjete u vodi od onih na kopnu; usporediti životne uvjete u moru s uvjetima života u kopnenim vodama; rasčlaniti vrste voda na kopnu; istražiti na odabranoj postaji životne uvjete (izmjeriti temperaturu, prozirnost, svjetlost, slanost, gibanje vode, izloženost vjetru i valovima, a prema mogućnosti i druge parametre).

8. Živa bića priobalnoga i obalnoga morskog područja
Ključni pojmovi: priobalno i obalno područje, biljke slanuše, morske cvjetnjače, prilagodbe životinja.
Obrazovna postignuća: razlikovati priobalno od obalnoga područja, usporediti životne uvjete u priobalnom i obalnom području; prepoznati na odabranoj postaji prisutne biljke, životinje i alge; razvrstati prilagodbe organizama prema životnim uvjetima na obali mora i u moru; prikazati primjere povezanosti organizama kroz hranidbene odnose.

9. Živa bića morskoga dna
Ključni pojmovi: morsko dno, alge i morske cvjetnjače, prilagodbe životinja, simbioza (suživot), hranidbeni odnosi.
Obrazovna postignuća: razlikovati uvjete života na kamenitom, pjeskovitom i muljevitom morskom dnu; navesti prilagodbe organizama životu na morskom dnu; prepoznati simbiozu, prikazati primjere povezanosti organizama kroz hranidbene odnose.

10. Živa bića u otvorenom moru
Ključni pojmovi: otvoreno more, prilagodbe organizama, plankton, ribe, sisavci – hranidbeni odnosi.
Obrazovna postignuća: opisati prilagodbe organizama otvorenom moru; obrazložiti zašto najveće životinje žive u moru; obrazložiti ulogu biljnoga planktona u hranidbenom lancu; prikazati primjere povezanosti organizama kroz hranidbene odnose.

11. Živa bića kopnenih voda

11.1. Živa bića kopnenih voda tekućica
Ključni pojmovi: prilagodbe biljaka, prilagodbe životinja, hranidbeni odnosi.
Obrazovna postignuća: opisati prilagodbe živih bića životnim uvjetima; izvesti pokus i prepoznati pojavu površinske napetosti; temeljem promatranja prepoznati karakteristične biljke, životinje i alge; prikazati primjere povezanosti organizama kroz hranidbene odnose.

11.2. Živa bića kopnenih voda stajaćica
Ključni pojmovi: prilagodbe biljaka, prilagodbe životinja, hranidbeni odnosi.
Obrazovna postignuća: navesti prilagodbe biljaka i životinja životnim uvjetima; izvesti pokus i prepoznati pojavu površinske napetosti; temeljem promatranja prepoznati karakteristične biljke, životinje i alge; prikazati primjere povezanosti organizama kroz hranidbene odnose.

12. Korist od mora i kopnenih voda, onečišćenje i zaštita
Ključni pojmovi: korist od mora i kopnenih voda, onečišćenje i zaštita voda, pročišćivanje vode.
Obrazovna postignuća: navesti koristi koje nam pružaju more i kopnene vode; nabrojiti organizme koji se mogu koristiti u ljudskoj prehrani; opisati načine onečišćenja mora i kopnenih voda; obrazložiti važnost zaštite mora i vodenih staništa; istaknuti potrebu očuvanja podzemnih voda; navesti načine racionalne potrošnje vode u svakodnevnom životu; povezati onečišćenja mora i kopnenih voda s utjecajem na ljudsko zdravlje; navesti primjere kako svaki pojedinac može utjecati na čuvanje i zaštitu mora i kopnenih voda; razlikovati mehaničko i biološko pročišćivanje vode; obrazložiti samopročišćivanje vode; povezati prisustvo vrste organizama u vodi sa stupnjem njezina onečišćenja; izvesti pokus filtriranja onečišćene vode.

13. Travnjaci

13.1. Biljke i životinje kontinentalnih travnjaka
Ključni pojmovi: travnjak, livada, pašnjak, prilagodbe biljaka i životinja, hranidbeni odnosi.
Obrazovna postignuća: navesti prilagodbe biljka i životinja kontinentalnih travnjaka uvjetima života; navesti primjere povezanosti organizama kroz hranidbene odnose; razlikovati travnjak, livadu i pašnjak; opisati nastajanje travnjaka; povezati vrste travnjaka s njihovim bitnim značajkama; na odabranoj postaji istražiti životne uvjete na travnjaku; temeljem promatranja prepoznati na odabranoj postaji prisutne karakteristične životinje i biljke; obrazložiti pojmove šikara, makija, garig (bušik), kamenjar; usporediti uvjete postanka travnjaka i kamenjarskih pašnjaka.

13.2. Biljke i životinje primorskih travnjaka
Ključni pojmovi: travnjak, livada, pašnjak, prilagodbe biljaka, prilagodbe životinja, hranidbneni odnosi.
Obrazovna postignuća: istaknuti prilagodbe biljka i životinja primorskih travnjaka prema uvjetima života; navesti primjere povezanosti organizama kroz hranidbene odnose; razlikovati travnjak, livadu i pašnjak; opisati nastajanje travnjaka; imenovati i povezati vrste travnjaka s njihovim bitnim značajkama; istražiti na odabranoj postaji životne uvjete na travnjaku; obrazložiti pojmove šikara, makija, garig (bušik), kamenjar; usporediti uvjete postanka primorskih travnjaka i kamenjarskih pašnjaka.

14. Iskorištavanje travnjaka
Ključni pojmovi: ispaša, sijeno, ljekovito bilje.
Obrazovna postignuća: prepoznati načine iskorištavanja travnjaka; nabrojiti jestive i ljekovite biljke travnjaka; obrazložiti pravila skupljanja biljaka; navesti ulogu čovjeka u opstanku travnjaka.

15. Životne zajednice oranica i zaštita travnjaka
Ključni pojmovi: biljne kulture, korov, pesticidi.
Obrazovna postignuća: nabrojiti najčešće biljne kulture naših oranica; opisati moguće posljedice pretjerane primjene pesticida i umjetnih gnojiva na biološku raznolikost travnjaka i zdravlje ljudi; promatranjem prepoznati znakove opasnosti na ambalaži sredstava za zaštitu biljaka; obrazložiti pojam korova (slučaj različak i kukolj); promatranjem prepoznati korovske biljke i životinje na oranicama (korovi: slak, pirika, crveni mak, životinje: prepelica, trčka, veliki hrčak, fazan).

IZBORNE TEME:
1. Tropske šume
2. Pravila skupljanja i prešanja biljaka
3. Plavi svijet – Veli Lošinj –Jadranski projekt: dupin
4. Život u bočatoj vodi
5. Ugrožena vlažna i močvarna staništa u Hrvatskoj i u svijetu