BIOLOGIJA

UVOD

Nastavni program biologije temelji se na osnovnim sadržajima bioloških znanosti i učenicima omogućuje upoznavanje živog svijeta a i zakonitosti koje u njemu vladaju. U 7. razredu učenici trebaju steći predodžbu o razvoju živih bića na Zemlji i spoznati bogatstvo živog svijeta koje se očituje u raznolikosti vrsta. U 8. razredu posebna se pozornost posvećuje građi i funkcijama ljudskog organizma. Učenici potrebna predznanja stječu u nastavnom predmetu priroda u 5. i 6. razredu.

CILJ

Cilj nastave biologije je da učenici steknu znanje o osnovnim biološkim zakonitostima, temeljnoj građi i funkcijama živih bića, da razviju prirodoznanstveni način mišljenja, upoznaju metode istraživanja prirode, razviju spremnost i primjerenu odgovornost za primjenu stečenih znanja u životu.

ZADAĆE

Učenik treba:
– usvojiti znanje o raznolikosti i povezanosti živog svijeta i postupnosti njegova razvoja,
– upoznati ljudski organizam, osnovnu građu i funkciju,
– razviti interes za prirodoznanstvena istraživanja, za napredak u biologiji i za područja njezine primjene (poljodjelstvo, zdravstvo, biotehnologija),
– razviti umijeće promatranja, bilježenja promatranog, izvođenja zaključaka iz raspoloživog materijala o rasporedu i ustroju živoga svijeta,
– razviti stav o odgovornosti za vlastito zdravlje,
– razviti pozitivan stav prema biologiji, želju za samostalnim učenjem, postavljanjem pitanja i provođenjem jednostavnih pokusa radi dobivanja odgovora,
– razviti stav prema životu kao vrijednosti i upoznati mogućnosti očuvanja i zaštite prirode, upoznati ljepote svoje okoline (zavičaj, domovina) i značaj očuvanja prirodnih ljepota i bogatstva za zdravlje i kvalitetu života.

NAPOMENA

Izborne teme se uvrštavaju u nastavni plan i program pojedinoga razreda dogovorom učenika i učitelja, koji odlučuju koje će i koliko će od ponuđenih tema obraditi. Umjesto predloženih mogu se uvrstiti teme po vlastitom izboru.
Redoslijed pojedinih tema moguće je mijenjati. Ako učitelj prosudi da je to prikladnije za usvajanje predviđenih sadržaja.
Pri obradi nastavnih tema valja uzeti u obzir zavičajne osobitosti. Pri obradi nastavnog gradiva, gdje god je to moguće, poželjno je primjenjivati praktičan rad.
Preporuča se koristiti Internet kao način dobivanja dodatnih obavijesti i podataka.

7. RAZRED

TEME

1. Pojava života na Zemlji
Ključni pojmovi: kemijska i biološka evolucija, fosili, geološka doba.
Obrazovna postignuća: obrazložiti pojavu i razvoj života na Zemlji; navesti uvjete na Zemlji koji su omogućili razvoj živih bića; opisati znanstveno utemeljene pretpostavke o tijeku kemijske evolucije i pojavi prvih živih bića; navesti geološka doba i prevladavajuće organizme u njima; opisati važnost fosila u spoznavanju nekadašnjeg života na Zemlji.

2. Raznolikost živoga svijeta
Ključni pojmovi: biološka carstva, autotrofni i heterotrofni organizmi, saprofiti, paraziti (nametnici) aerobni i anaerobni organizmi.
Obrazovna postignuća: prikazati podjelu živoga svijeta u više različitih carstava; navesti najpoznatija carstva: monere, protisti, gljive, biljke i životinje; razlikovati način ishrane autotrofnih i heterotrofnih organizama, saprofita i parazita; usporediti aerobne i anaerobne organizme.

3. Najjednostavniji oblici života na Zemlji
Ključni pojmovi: virusi, bakterije.
Obrazovna postignuća: prepoznati bakterije kao jednostanične organizme bez jezgre; razlikovati bakterije koje uzrokuju bolesti od bakterija važnih za život na Zemlji; istaknuti viruse kao najjednostavnije žive oblike koji se razmnožavaju; opisati građu virusa; navesti nekoliko primjera bolesti uzrokovanih bakterijama i virusima; navesti primjere osnovnih mjera zaštite od zaraze.

4. Stanica s jezgrom
Ključni pojmovi: autotrofna i heterotrofna stanica, stanična tjelešca.
Obrazovna postignuća: prepoznati osnovne dijelove stanice i obrazložiti njihove zadaće; povezati kloroplaste s fotosintezom; prirediti jednostavan mikroskopski preparat; praktičnim radom samostalno prikazati rukovanje mikroskopom (sitnozorom).

5. Stanične diobe
Ključni pojmovi: kromosom, geni, stanične diobe: mitoza, mejoza.
Obrazovna postignuća: opisati gene kao nositelje nasljednih osobina; usporediti broj kromosoma u stanica nastalih mitozom i mejozom; razlikovati mitozu od mejoze; istaknuti da se u razvoju spolnih stanica broj kromosoma smanjuje na polovicu početnoga broja.

6. Praživotinje
Ključni pojmovi: jednostanični organizam, papučica, euglena.
Obrazovna postignuća: navesti i opisati papučicu i euglenu kao predstavnike jednostaničnih organizama; usporediti građu euglene ili papučice s građom bakterijske stanice; obrazložiti zašto euglena može biti proizvođač i potrošač; istaknuti osobine euglene slične i biljkama i životinjama; opisati ulogu trepetljika (kod papučice) i hranidbenih mjehurića; navesti važnost ljuštura krednjaka u nastajanju stijena.

7. Alge
Ključni pojmovi: alge, steljka.
Obrazovna postignuća: razlikovati jednostanične i mnogostanične alge; razlikovati alge s obzirom na pigment: zelene, smeđe, crvene; obrazložiti značenje jednostaničnih alga u izmjeni tvari (kisika i ugljikova dioksida); opisati građu mnogostanične alge; promatrati i opisati nekoliko vrsta morskih ili slatkovodnih alga (ovisno o zavičaju); prirediti mikroskopski preparat spirogire i kišne alge.

8. Gljive
Ključni pojmovi: micelij, hife, plodište, spore, otrovne gljive.
Obrazovna postignuća: usporediti gljive s biljkama i životinjama (ne proizvode hranu, nego upijaju hranjive tvari iz okoliša); prepoznati i opisati gljive kao heterotrofne organizme; usporediti parazitske i saprofitske gljive; opisati lišaj kao simbiozu; navesti koristi i štete od gljiva; povezati važnost poznavanja otrovnih gljiva sa zdravljem ljudi.

9. Spužve i žarnjaci
Ključni pojmovi: sjedilački organizmi, zadružni život, žarne stanice, simetrija tijela.
Obrazovna postignuća: obrazložiti zašto spužve ubrajamo u životinje; istaknuti usložnjivanje građe u spužvi (mnogostaničnost); obrazložiti na prirodnom materijalu vanjski izgled spužvi (otvori za strujanje vode); prepoznati zašto su žarnjaci životinje unatoč sjedilačkom životu; opisati način probave u žarnjaka; obrazložiti pojavu tkiva i zrakaste simetrije tijela; navesti evolucijski nove osobine žarnjaka (mrežasti živčani sustav).

10. Plošnjaci
Ključni pojmovi: virnjaci, metilji, trakavice, dvobočna simetrija.
Obrazovna postignuća: navesti evolucijski napredak u tjelesnoj građi; prepoznati virnjake; obrazložiti što su dvospolci; opisati prilagodbe nametnika; navesti opasnosti i opisati načine zaraze metiljima ili trakavicom.

11. Oblići
Ključni pojmovi: dječja glista i trihina.
Obrazovna postignuća: navesti evolucijski napredak u građi oblića (prohodno probavilo, razdvojenost spolova); nabrojiti nametnike: dječja glista, bijela glistica i zavojita trihina; obrazložiti važnost obveznoga veterinarskoga pregleda mesa, obradbe namirnica visokom temperaturom; istaknuti važnost održavanja osobne higijene kao zaštite od zaraza nametnicima.

12. Mekušci
Ključni pojmovi: puževi, školjkaši, glavonošci, plašt, stopalo.
Obrazovna postignuća: razlikovati skupine mekušaca: puževi, školjkaši i glavonošci; obrazložiti evolucijski napredak u organizaciji puža (otvoren krvotok); temeljem promatranja prepoznati predstavnike nekih ugroženih vrsta mekušaca; obrazložiti potrebu zaštite i očuvanja ugroženih vrsta morskih mekušaca.

13. Kolutićavci
Ključni pojmovi: gujavica, kolutićava građa tijela.
Obrazovna postignuća: opisati osobitosti kolutićave građe tijela; navesti evolucijski napredak u građi tijela (zatvoreni krvotok); temeljem promatranja opisati kretanje gujavice; obrazložiti značenje gujavice za kakvoću tla (humus).

14. Kukci i ostali člankonošci
Ključni pojmovi: podjela člankonožaca, uzdušnice, vanjski tjelesni pokrov, preobrazba.
Obrazovna postignuća: obrazložiti na primjeru kukca osobitosti u građi člankonožaca (glava, prsa, zadak, člankoviti udovi, tjelesni pokrov); istaknuti ulogu uzdušnica; povezati prilagodbe kukaca na životne uvjete; imenovati predstavnike ostalih skupina člankonožaca; opisati preobrazbu kukca; opisati ulogu člankonožaca kao prenosilaca bolesti (krpelj); imenovati neke otrovne člankonošce.

15. Bodljikaši
Ključni pojmovi: ježinac, vodožilni sustav.
Obrazovna postignuća: obrazložiti osobitosti građe bodljikaša na primjeru ježinca; nabrojiti predstavnike bodljikaša; obrazložiti povezanost zrakaste simetrije tijela s načinom života i prehranom; obrazložiti potrebu zaštite i očuvanja morskih bodljikaša.

16. Svitkovci
Ključni pojmovi: kopljača, svitak, kralježnica.
Obrazovna postignuća: opisati osobitosti građe svitkovaca (kopljača, kralježnjaci); navesti i obrazložiti evolucijski napredak u građi tijela (unutarnji potporanj tijela i kralježnica).

17. Ribe
Ključni pojmovi: peraje, škrge, plivaći mjehur.
Obrazovna postignuća: navesti prilagodbe organizama na život u vodi: oblik tijela, škrge, peraje, plivaći mjehur; opisati građu riba (vensko srce, arterije, vene, kralježnica, pokrov tijela, mozak i osjetila); obrazložiti sličnost rasporeda kostiju prsne peraje resoperke i udova kopnenih kralježnjaka.

18. Vodozemci
Ključni pojmovi: disanje kožom i plućima, preobrazba.
Obrazovna postignuća: nabrojiti predstavnike skupina vodozemaca; usporediti prilagodbe na život u vodi i na kopnu; usporediti građu punoglavca i ribe; obrazložiti napredak u građi žabe: srce, disanje; opisati preobrazbu vodozemca; objasniti potrebu zaštite vodozemaca.

19. Gmazovi
Ključni pojmovi: kopneni kralježnjaci, pokrov tijela.
Obrazovna postignuća: opisati prilagodbe gmazova za život na kopnu (disanje, kretanje, pokrov tijela); navesti evolucijski napredak u građi unutrašnjih organa; prepoznati i imenovati predstavnike pojedinih skupina gmazova; obrazložiti postupke pružanja prve pomoći u slučaju ugriza otrovnice; obrazložiti potrebu očuvanja i zaštite gmazova.

20. Ptice
Ključni pojmovi: krila, perje, šuplje kosti, stalna temperatura tijela.
Obrazovna postignuća: opisati značajke građe ptica (krvotok, disanje i probava); obrazložiti pojam stalne temperature tijela; opisati prilagodbe ptica načinima kretanja (voda, tlo, zrak); obrazložiti brigu za potomstvo u ptica; temeljem promatranja prepoznati najčešće zavičajne vrsta ptica; obrazložiti potrebu očuvanja i zaštite ptica.

21. Sisavci
Ključni pojmovi: sisanje majčina mlijeka, dlake, maternica.
Obrazovna postignuća: obrazložiti po čemu su sisavci najrazvijeniji kralježnjaci (građa mozga, građa srca, velikoj površina pluća, stalna tjelesna temperatura, pokrov tijela, posteljica, pupčana vrpca, briga za mlade); razlikovati prilagodbe sisavaca na različite načine života; razlikovati i razvrstati sisavce u osnovne skupine (jednootvori, tobolčari i plodvaši).

22. Mahovine
Ključni pojmovi: stabalce, listići, spore.
Obrazovna postignuća: navesti prilagodbe prvih biljaka životu na kopnu; prepoznati mahovine na temelju prirodnih uzoraka kao najjednostavnije građene biljke; opisati na predlošku životni ciklus mahovine; prirediti listiće mahovine za mikroskopiranje.

23. Papratnjače
Ključni pojmovi: korijen, stabljika, list.
Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati osnovne skupine papratnjača; opisati građu i razmnožavanje; prepoznati na prirodnim uzorcima biljna tkiva i organe; usporediti građu i razvoj papratnjača s mahovinama; obrazložiti evolucijsku važnost papratnjača; promatrati i prepoznati vrstu papratnjače iz zavičaja; temeljem promatranja pod mikroskopom (sitnozorom) opisati sporangije sa sporama.

24. Golosjemenjače
Ključni pojmovi: sjemeni zametak, sjemenke.
Obrazovna postignuća: obrazložiti zašto pojava sjemenke predstavlja evolucijski napredak; razlikovati glavne skupine golosjemenjača; navesti predstavnike golosjemenjača; opisati građu golosjemenjače; promatranjem prirodnoga materijala povezati građu dijelova biljke (češer, list) i golosjemenjaču kojoj pripadaju (bor, smreka, jela).

25. Kritosjemenjače
Ključni pojmovi: cvijet, plod, jednosupnice, dvosupnice.
Obrazovna postignuća: navesti značajke kritosjemenjača kao najrazvijenijih i najrasprostranjenijih biljaka našega doba; obrazložiti građu cvijeta u funkciji oprašivanja i oplodnje; navesti prilagodbe plodova i sjemenaka za rasprostranjivanje; razlikovati jednosupnice od dvosupnica; promatranjem prirodnoga materijala povezati građu dijelova biljke i skupinu kritosjemenjača kojoj pripadaju.

26. Evolucija
Ključni pojmovi: evolucija, prirodna selekcija (odabiranje, izolacija), promjenjivost vrsta, Darwin.
Obrazovna postignuća: obrazložiti biološku evoluciju; navesti dokaze evolucije živoga svijeta; obrazložiti čimbenike evolucije i proces nastajanja novih vrsta (prirodno odabiranje, izolacija); obrazložiti Darwinovu teoriju tumačenja razvoja života na Zemlji.

IZBORNE TEME:
1. Istraživanje u biologiji
2. Zanimljivosti iz života zadružnih kukaca
3. Štetnici u poljoprivredi i šumarstvu
4. Raznolikost kritosjemenjača
5. Bioindikatori
 

8. RAZRED

TEME

1. Roditelji i potomci
Ključni pojmovi: srodnost i raznolikost, nasljeđivanje, nasljedne i nenasljedne promjene.
Obrazovna postignuća: opisati gene kao nositelje nasljednih osobina; razlikovati spolno od nespolnog razmnožavanja; istaknuti da pri spolnom razmnožavanju sudjeluju oba roditelja – žena/ženka i muškarac/mužjak, odnosno ženska jajna stanica i muška spolna stanica – spermij te da su potomci raznoliki; obrazložiti važnost genske raznolikosti za opstanak života; opisati kako muške spolne stanice (spolni kromosomi X i Y) određuju spol.

2. DNA molekula
Ključni pojmovi: kromosomi, DNA molekula, genom, mutacije.
Obrazovna postignuća: navesti što je genom; obrazložiti zašto u jednom organizmu sve stanice imaju isti zapis ili genom; obrazložiti da se genom sastoji od DNA molekula; imenovati DNA i RNA kao nasljednu tvar; istaknuti da DNA sadržava gene koji su nositelji nasljednih svojstava u svih živih bića; objasniti što su mutacije (promjene); istaknuti važnost mutacija koje se prenose na potomstvo i glavni su pokretač prilagodbe živih organizama; obrazložiti da mutacije mogu nositi upute za razvoj bolesti koje su tada nasljedne (genetske bolesti).

3. Građa i funkcija ljudskoga organizma
Ključni pojmovi: stanica, izvanstanična tekućina, tkiva, organi, organski sustavi ljudskoga tijela.
Obrazovna postignuća: povezati osobitosti građe i uloge različitih stanica; navesti postojanje izvanstanične tekućine kao unutarnjega okoliša; opisati usložnjivanje građe ljudskoga organizma (stanice, tkiva, organi, sustavi organa); istaknuti zdravstveno značenje vode za piće te povezati važnost nadoknade vode i soli izgubljene znojenjem.

4. Građa i uloga spolnih organa
Ključni pojmovi: muški i ženski spolni organi, sporedna spolna obilježja.
Obrazovna postignuća: povezati građu i ulogu spolnih organa; istaknuti važnost poznavanja menstruacijskog ciklusa; opisati pojavu menstruacije i polucije kao znak spolne zrelosti organizma i mogućnosti oplodnje; obrazložiti zašto spolnu zrelost treba pratiti odgovorno spolno ponašanje; povezati menstruacijski ciklus s plodnim i neplodnim danima; navesti osnovne načine kontracepcije i obrazložiti ulogu kontracepcije.

5. Začeće i razvitak djeteta prije rođenja
Ključni pojmovi: oplodnja ili začeće, razvoj ploda, trudnoća, porođaj.
Obrazovna postignuća: opisati razvoj ploda prije rođenja; razlikovati pojmove trudnoća i porođaj; nabrojiti znakove trudnoće: izostanak mjesečnice, tjelesne promjene; opisati ulogu posteljice i pupčane vrpce; razlikovati pojmove zametak i plod; obrazložiti potrebu odgovornoga ponašanja u trudnoći.

6. Od rođenja do smrti
Ključni pojmovi: životna razdoblja: rođenje, djetinjstvo, pubertet, mladenaštvo, zrela dob, starost i smrt.
Obrazovna postignuća: prepoznati značajke pojedinih razdoblja u životu čovjeka; usporediti tjelesno i spolno sazrijevanje; navesti sličnosti i razlike među spolovima; promatrati i opisati promjene na članovima obitelji i znancima tijekom različitih životnih razdoblja.

7. Odgovorno spolno ponašanje
Ključni pojmovi: zdravlje i osobna higijena spolnih organa, humani odnos među spolovima.
Obrazovna postignuća: navesti spolno prenosive bolesti i njihove uzročnike; navesti načine prevencije prenošenja spolno prenosivih bolesti; istaknuti značenje spolnoga odnosa sa zaštitnim sredstvima.

8. Kosti i veze među kostima
Ključni pojmovi: kostur, kost, hrskavica, veze među kostima.
Obrazovna postignuća: istaknuti kostur kao potporanj tijela; opisati kako zglobovi omogućuju pokretanje; obrazložiti ulogu kostura pri kretanju tijela i zaštiti unutarnjih organa; navesti sastav koštane tvari i obrazložiti važnost kalcija u prehrani; povezati način života i pravilan razvoj građe kostiju, obrazložiti ulogu vitamina D i sunčanja (rahitis); povezati koštanu srž sa stvaranjem krvnih stanica; pokazati pružanje prve pomoći pri prijelomu, uganuću, iščašenju; obrazložiti posljedice nepravilnoga držanja tijela pri mirovanju i kretanju.

9. Mišići
Ključni pojmovi: poprečnoprugasti, srčani i glatki mišići.
Obrazovna postignuća: razlikovati poprečnoprugaste mišiće koji rade pod utjecajem naše volje i mišiće (srčani i glatki) koji nisu pod utjecajem naše volje; obrazložiti električnu prirodu rada mišića; povezati veze između mišića i kostiju s pokretanjem ljudskog tijela; obrazložiti važnost redovite i umjerene tjelesne aktivnosti za normalan rad mišića; usporediti promjene u mišićima tijekom mišićnog rada, umora i odmora.

10. Živčana stanica i živac
Ključni pojmovi: živčana stanica, živčano vlakno, živac.
Obrazovna postignuća: povezati građu i uloge živčane stanice (kratki i dugi ogranci); obrazložiti električnu prirodu živčanoga impulsa, pojmove podražljivost i električnu provodnost živčane stanice i živca; navesti sinapsu kao specifičnu vezu između živčanih stanica ili živčanih stanica i mišićnih vlakana.

11. Živčani sustav
Ključni pojmovi: središnji, periferni i autonomni živčani sustav.
Obrazovna postignuća: razlikovati središnji, periferni, autonomni i voljni živčani sustav i navesti njihove uloge; obrazložiti refleks i njegovu zaštitnu ulogu, opisati kako autonomni živčani sustav upravlja organima kojih rad nije pod utjecajem naše volje; opisati ovisnost ozljeda središnjega i perifernoga živčanoga sustava o zdravlju čovjeka; nabrojiti najčešće bolesti živčanoga sustava: potres mozga, meningitis, epilepsija, dječja paraliza, moždana kap.

12. Ovisnosti
Ključni pojmovi: nikotinizam, alkoholizam, narkomanija.
Obrazovna postignuća: obrazložiti pojam ovisnosti; obrazložiti vezu između alkoholizma, nesreća na radu i u prometu, zlostavljanja, kriminala, gubitka samopoštovanja; razlikovati kratkotrajne i dugotrajne posljedice ovisnosti na zdravlje; navesti opasnosti i štete koju ovisnost donosi pojedincu, obitelji, društvu.

13. Osjetilo vida
Ključni pojmovi: oko, osjet vida.
Obrazovna postignuća: imenovati dijelove oka; opisati nastanak slike u oku i mozgu; navesti svojstva oka i nedostatke vida: kratkovidnost, dalekovidnost, upala očne sluznice, siva mrena, daltonizam, slabovidnost, sljepoća.

14. Osjetila – osjet sluha i ravnoteže
Ključni pojmovi: uho, osjet sluha i ravnoteže.
Obrazovna postignuća: imenovati dijelove uha; opisati zaštitu pri radu s bukom; prepoznati zanimanja koja ugrožavaju sluh; navesti mane i bolesti sluha.

15. Ostala osjetila (mirisa, okusa, boli, opipa, hladnoće, topline)
Ključni pojmovi: osjetilo okusa, osjetilo mirisa, kožna osjetila.
Obrazovna postignuća: navesti mnogobrojnost osjeta; istaknuti značenje osjeta u preživljavanju, kvaliteti življenja i međusobnome sporazumijevanju; navesti osjetila za njuh, okus i osjetila u koži (toplo, hladno, bol, dodir) te i opisati građu osjetila (stanice, tjelešca, živci).

16. Hormonska regulacija
Ključni pojmovi: hormoni, žlijezde s unutarnjim izlučivanjem.
Obrazovna postignuća: razlikovati žlijezde s vanjskim i unutarnjim izlučivanjem; obrazložiti značenje hormona za životne procese; usporediti i povezati ulogu živčanoga sustava s ulogom žlijezda s unutarnjim izlučivanjem; imenovati nekoliko hormona (tiroksin, adrenalin, inzulin, hormon rasta, spolni hormoni).

17. Krvotok
Ključni pojmovi: krv, srce, krvne žile.
Obrazovna postignuća: raščlaniti sastav krvi i obrazložiti ulogu krvi; navesti bolesti koje se prenose krvlju; istaknuti potrebu opreza pri dodiru s tuđom krvlju (ljudskom i životinjskom); povezati građu srca s krvnim optokom; opisati put krvi; obrazložiti ulogu srca kao crpke koja potiskuje krv do svake stanice u organizmu; razlikovati arterije i vene; obrazložiti i povezati ulogu limfnih žila s krvotokom; odrediti položaj srca u prsnom košu; temeljem praktičnoga rada prikazati mjerenje pulsa i krvnog tlaka; pokazati pružanje prve pomoći pri zaustavljanju krvarenja.

18. Zaštita organizma od bolesti
Ključni pojmovi: imunost, bijele krvne stanice, limfni čvorovi.
Obrazovna postignuća: razlikovati stečenu i urođenu imunost; obrazložiti ulogu protutijela i njihovu povezanost s leukocitima; povezati zarazu HIV virusom s gubitkom imunosti; prepoznati alergene kao tvari koje uzrokuju alergije; pokazati na slici nakupine limfnih čvorova na tijelu.

19. Organi za disanje i glas
Ključni pojmovi: disanje, pluća, izmjena plinova.
Obrazovna postignuća: nabrojiti organe dišnoga sustava; opisati izmjenu plinova u plućima; obrazložiti biološku oksidaciju; obrazložiti povezanost uloge dišnoga i krvožilnoga sustava; navesti potrebu zaštite dišnoga sustava od prašine, plinova (nošenje zaštitnih sredstava); obrazložiti štetnost pušenja za dišne organe i glasnice; navesti važnost disanja na nos, boravka u prirodi, zaštitu od promuklosti i oštećenja glasnica (naprezanje glasnica).

20. Građa, uloga i bolesti probavnih organa
Ključni pojmovi: probavni organi, mehanička i kemijska probava.
Obrazovna postignuća: imenovati dijelove probavnoga sustava i opisati njihovu ulogu; obrazložiti ulogu probave u razgradnji hrane; povezati građu probavnoga sustava čovjeka s ishranom namirnicama biljnoga i životinjskoga podrijetla; navesti važnost higijenskih navika, redovite i pravilne njege zubi, redovitoga odlaska zubaru.

21. Izmjena tvari, protok energije i zdrava prehrana
Ključni pojmovi: hranjive tvari, izmjena tvari u stanici, oslobađanje energije.
Obrazovna postignuća: obrazložiti važnost hrane kao izvora gradivnih tvari, energije i zaštitnih tvari; razlikovati najvažnije sastojke hrane i obrazložiti utjecaj prehrane na zdravlje; prepoznati važnost unošenja balastnih tvari i redovitoga pražnjenja crijeva.

22. Sustav organa za izlučivanje
Ključni pojmovi: bubreg, mokraćovod, mokraćni mjehur, mokraćna cijev.
Obrazovna postignuća: obrazložiti osnovne funkcije bubrega; navesti da se zatajenje obaju bubrega privremeno liječi »umjetnim bubregom« (dijalizom); istaknuti važnost transplantacije za zdravlje čovjeka; pokazati položaj bubrega na tijelu; istaknuti važnost uzimanja tekućine.

23. Koža
Ključni pojmovi: koža, uloga kože.
Obrazovna postignuća: povezati građu i višestruke funkcije (uloge) kože; navesti važnost kože za zdravlje organizma; obrazložiti štetnost djelovanja prekomjernoga izlaganja kože suncu s nastankom raka kože.

24. Podrijetlo čovjeka
Ključni pojmovi: preci čovjeka, praljudi.
Obrazovna postignuća: prepoznati sličnosti između čovjeka i čovjekolikih majmuna zbog zajedničkoga, ali ne izravnoga podrijetla praljudi; navesti osobine koje čovjeka čine različitim od čovjekolikih majmuna i praljudi; upoznati se s primjerima nalaza neandertalca u Hrvatskoj.

IZBORNE TEME
1. Spavanje, budnost i djelatnost mozga
2. Biologija i izazovi budućnosti
3. Zdravlje i bolesti
4. Čovjek kao svemirski putnik
5. Šport i zdravlje
6. Fiziologija ronjenja