FIZIKA

UVOD

Nastavni program iz fizike temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama o prirodi. Program uključuje temeljne sadržaje kojima učenici trebaju ovladati da bi razumjeli pojave u prirodi i primijenili ih u svakodnevnom životu. Nastava fizike u korelaciji je s ostalim prirodoznanstvenim predmetima (kemija, biologija, geografija) i s matematikom, što učenicima omogućuje stvaranje cjelovite predodžbe prirode.
Program se osniva na iskustvenom učenju (problemska i istraživačka nastava), čime se učenici nastoje zainteresirati i potaknuti na dublje proučavanje fizike. Program se sastoji od obveznih i izbornih nastavnih tema. U pojedinoj temi navode se ključni pojmovi i obrazovna postignuća koja učenici trebaju usvojiti.

CILJ

Nastava fizike treba učenicima omogućiti razumijevanje prirodnih pojava, osnovno poznavanje metoda i tehnika znanstvenoga istraživanja prirode, primjenu usvojenih spoznaja iz fizike u svakodnevnom životu, tehnici i proizvodnji, te razvijanje sposobnosti znanstvenoga mišljenja i samostalnoga rješavanja problema.

ZADAĆE

Učenike treba:
– upoznati s najvažnijim prirodnim pojavama, stanjima i procesima te im omogućiti razumijevanje fizičkih zakona i zakonitosti,
– poučiti kako znanstvenim jezikom fizike opisivati zanimljive pojave i procese u prirodi i svakodnevici,
– motivirati da postavljaju pitanja i tragaju za odgovorima,
– poučiti da osmisle, izvode i analiziraju jednostavne pokuse, postavljaju pretpostavke i stvaraju jednostavne slike o pojavama,
– osposobiti za primjenu spoznaja i metoda fizike u suvremenom životu, tehnici i proizvodnji te za stjecanje tehničke i prirodoznanstvene kulture,
– poticati na logičko i samostalno zaključivanje te u njima, pri proučavanju prirodnih pojava, razviti kritičko mišljenje i prosuđivanje,
– uvoditi u znanstveni način razmišljanja i odgajati za ispravan odnos prema prirodi i čovjekovoj okolini,
– osposobiti za samostalno rješavanje problema, ali i za konstruktivnu suradnju pri timskome radu.

NAPOMENE

Potanke upute za nastavu fizike navedene su u Predgovoru i Dodatnim napomenama HNOS-a i čine sastavni dio ovoga programa. HNOS sadržava razradbu svih tema navedenih u ovome programu. Poseban je naglasak ovoga programa na postignućima koja učenici trebaju ostvariti te na temeljnim metodičkim postupcima kojima se to postiže.
Fizika je temeljna i tipična eksperimentalna znanost, pa se pokus/eksperiment predlaže kao središnja sastavnica nastave. Od nastavnika se očekuje kreativnost u odabiru i pripremi pokusa, te u usmjeravanju i vođenju učenika u istraživanju fizičkih pojava.
Redoslijed tema unutar pojedine nastavne cjeline nastavnik može samostalno oblikovati u skladu s odgovarajućim metodičkim pristupom. Primjerice, u sedmom razredu teme od 15. do 19. mogu se sažeti u četiri teme i obraditi ovim slijedom:

15. Energija
Ključni pojmovi: elastična energija, gravitacijska potencijalna energija, kinetička energija.
Obrazovna postignuća: opisati oblike energije kroz primjere; opisati elastičnu, gravitacijsku potencijalnu i kinetičku energiju.

16. Pretvorbe energije
Ključni pojmovi: pretvorba energije.
Obrazovna postignuća: objasniti, na različitim primjerima, pretvorbe energije iz jednoga oblika u drugi oblik.

17. Rad
Ključni pojmovi: rad sile, džul (joule), J.
Obrazovna postignuća: opisati, kroz primjere, rad sile; objasniti rad kao pretvorbu energije i obratno: objasniti povećanu energiju tijela kao uloženi rad; objasniti ovisnost rada o sili i putu na kojem sila djeluje; primijeniti znanje na primjerima i u zadatcima.

18. Snaga
Ključni pojmovi: vrijeme, sekunda, s, snaga, vat (watt), W.
Obrazovna postignuća: opisati snagu na primjerima iz života; izmjeriti vrijeme obavljenoga rada; primijeniti znanje na primjerima i zadatcima.

OSTALE PREPORUKE:

7. razred:
Tema 2., O tijelima, i tema 7., Građa tvari, mogu se obraditi u nizu (ako je vremenski usklađeno s kemijom).
Preporuča se da se tema 20., Unutarnja energija, i tema 25., Promjena unutarnje energije radom i toplinom, obrade na jednostavan način primjeren uzrastu učenika.

8. razred:
Teme 12. i 13. mogu se spojiti u temu pod nazivom Električni otpor i Ohmov zakon.
Teme 19. i 20. mogu se spojiti u temu pod nazivom Postanak, opis i vrste valova.
Teme 24. i 25. mogu se spojiti u temu pod nazivom Odbijanje svjetlosti, zrcala.

7. RAZRED

TEME

1. Uvod u fiziku
Ključni pojmovi: fizika, metoda, pokus (eksperiment).
Obrazovna postignuća: opisati čime se bavi fizika; objasniti pojam pokusa (eksperimenta) navodeći primjere.

2. O tijelima
Ključni pojmovi: čvrsta tijela, tekućine, plinovi.
Obrazovna postignuća: opisati i razlikovati čvrsta tijela, tekućine i plinove na primjerima; opisati prijelaze čvrstih tijela u tekućine, tekućina u plinove i obratno.

3. Mjerenje duljine
Ključni pojmovi: fizička veličina, mjerenje, duljina, metar, m.
Obrazovna postignuća: opisati pojam fizičke veličine i mjerenja (fizička veličina kao umnožak brojčane vrijednosti i mjerne jedinice); mjeriti duljinu metrom; izražavati duljinu različitim mjernim jedinicama; razlikovati značenja za kilo, deci, centi i mili.

4. Mjerenje ploštine plohe i obujma tijela
Ključni pojmovi: ploština plohe, kvadratni metar, m2, obujam tijela, kubni metar, m3, litra, l, L.
Obrazovna postignuća: mjeriti ploštine geometrijskih ploha i obujme (geometrijskih i drugih) tijela; izražavati ploštinu i obujam različitim mjernim jedinicama.

5. Mjerenje mase tijela
Ključni pojmovi: tromost (ili inercija), masa tijela, kilogram, kg.
Obrazovna postignuća: opisati kroz primjere masu kao mjeru tromosti tijela; navesti nepromjenljivost (stalnost) mase neovisno o položaju tijela bilo gdje u svemiru; procijeniti i izmjeriti vagom mase nekih tijela; izraziti mase tijela različitim mjernim jedinicama.

6. Gustoća tvari
Ključni pojmovi: gustoća tijela, tvar, gustoća tvari, kilogram po kubnome metru, kg/m3.
Obrazovna postignuća: opisati gustoću tvari; razlikovati gustoću tvari od gustoće tijela; objasniti vezu gustoće tekućine (voda, ulje) i čvrstih tvari s plivanjem tijela; određivati gustoće različitih tijela i izraziti ih različitim mjernim jedinicama.

7. Građa tvari
Ključni pojmovi: čestice tvari.
Obrazovna postignuća: navesti i objasniti primjere za čestičnu građu tvari i postojanje međuprostora između čestica.

8. Sila
Ključni pojmovi: međudjelovanje, sila, vektor.
Obrazovna postignuća: prepoznati i opisati međudjelovanja i učinke sile u prirodi; opisati način na koji djeluje sila teža, električna i magnetska sila - na daljinu i dodirom; nacrtati i objasniti silu kao vektor.

9. Elastična sila i mjerenje sile
Ključni pojmovi: elastična sila, produženje, njutn (newton), N.
Obrazovna postignuća: objasniti razmjernost produženja opruge i sile koja djeluje na nju; nacrtati graf ovisnosti produženja o sili – pravac iz ishodišta koordinatnog sustava; izmjeriti silu dinamometrom.

10. Sila teža
Ključni pojmovi: sila teža, težina.
Obrazovna postignuća: opisati i razlikovati silu težu (kojom Zemlja djeluje na tijelo) i težinu (kojom tijelo djeluje na podlogu ili ovjes); primijeniti znanje o sili teži i težini u jednostavnim problemskim zadatcima.

11. Trenje
Ključni pojmovi: sila trenja, faktor trenja, težina (pritisna sila).
Obrazovna postignuća: prepoznati silu trenja na primjerima iz života; objasniti utjecaj sile trenja na gibanje tijela; povezati faktor trenja s kakvoćom dodirnih ploha (podloge i tijela na podlozi); izmjeriti i izračunati silu trenja.

12. Težište i ravnoteža tijela
Ključni pojmovi: težišnica, težište, ravnoteža.
Obrazovna postignuća: opisati težišnicu, težište i ravnotežu tijela; protumačiti težište kao hvatište sile teže; primijeniti znanje na praktičnim primjerima.

13. Poluga i primjene poluge
Ključni pojmovi: poluga, krak sile.
Obrazovna postignuća: opisati krak sile kao udaljenost sile od oslonca; objasniti uporabu poluge; primijeniti znanje na jednostavnim zadatcima.

14. Tlak
Ključni pojmovi: tlak, paskal (pascal), Pa.
Obrazovna postignuća: opisati tlak na primjerima; primijeniti znanje na jednostavnim zadatcima.

15. Rad
Ključni pojmovi: rad sile, džul (joule), J.
Obrazovna postignuća: opisati kroz primjere rad sile; objasniti ovisnost rada o sili i putu na kojem sila djeluje; primijeniti znanje na primjerima i u zadatcima.

16. Energija
Ključni pojmovi: energija, kinetička energija, pretvorba energije.
Obrazovna postignuća: opisati oblike energije kroz primjere; objasniti energiju uz pomoć kinetičke energije; objasniti pretvorbe energije na primjerima; izračunati energiju i rad u jednostavnim primjerima.

17. Gravitacijska energija
Ključni pojmovi: gravitacijska potencijalna energija.
Obrazovna postignuća: opisati gravitacijsku energiju; povezati gravitacijsku energiju s radom na različitim primjerima pretvorbe energije; izračunati vrijednost gravitacijske energije u jednostavnim primjerima.

18. Elastična energija
Ključni pojmovi: elastična energija, potencijalna energija.
Obrazovna postignuća: opisati elastičnu energiju na primjerima; objasniti elastičnu i gravitacijsku energiju kao oblike potencijalne energije.

19. Snaga
Ključni pojmovi: vrijeme, sekunda, s, snaga, vat (watt), W.
Obrazovna postignuća: opisati snagu na primjerima iz života; izmjeriti vrijeme obavljenoga rada; primijeniti znanje na primjerima i zadatcima.

20. Unutarnja energija
Ključni pojmovi: unutarnja energija, toplina, temperatura.
Obrazovna postignuća: razlikovati i opisati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu; objasniti promjenu unutarnje energije tijela zbog prijelaza topline između tijela i okoline.

21. Toplinsko širenje tijela
Ključni pojmovi: toplinsko širenje tijela.
Obrazovna postignuća: opisati promjenu obujma različitih tvari s promjenom temperature; objasniti ovisnost obujma tijela o temperaturi te povezati s gustoćom tijela; protumačiti anomaliju vode.

22. Mjerenje temperature
Ključni pojmovi: Celsiusov stupanj, °C, kelvin, K, nula apsolutne temperature.
Obrazovna postignuća: izmjeriti temperaturu termometrom i izraziti je u °C i u K.

23. Prijelaz topline
Ključni pojmovi: vođenje, strujanje, zračenje.
Obrazovna postignuća: navesti i opisati primjere prijelaza topline vođenjem, strujanjem i zračenjem.

24. Mjerenje topline
Ključni pojmovi: specifični toplinski kapacitet, džul po kilogramu i kelvinu, J/(kg K).
Obrazovna postignuća: opisati specifični toplinski kapacitet kao svojstvo tvari; objasniti njegovo značenje na primjerima iz života.

25. Promjena unutarnje energije radom i toplinom
Ključni pojmovi: zakon očuvanja energije.
Obrazovna postignuća: navesti primjere iz života o pretvorbi rada i topline u unutarnju energiju; objasniti zakon očuvanja energije na različitim primjerima.

IZBORNE TEME:
1. Hidrostatički i hidraulički tlak
2. Rad na kosini (kosina, duljina i visina kosine)
3. Pretvaranje topline u rad (rad iz topline, rad koji obavlja plin, toplinski strojevi)
4. Pravilo smjese za mjerenje topline (temperatura smjese, predana toplina, primljena toplina)
5. Energija i energetika (rad, energija, pretvorbe energije, toplina, unutarnja energija)
6. Struktura atoma i elementarne čestice tvari

8. RAZRED

TEME

1. Strujni krug i njegovi elementi
Ključni pojmovi: izvori, trošila i spojne žice (električni vodovi).
Obrazovna postignuća: sastaviti strujni krug s osnovnim elementima; nacrtati shematski strujni krug grafičkim simbolima i objasniti ulogu svakog elementa strujnoga kruga.

2. Električni vodiči i izolatori
Ključni pojmovi: vodič i izolator.
Obrazovna postignuća: navesti i razlikovati vodiče i izolatore; složiti strujni krug kojim će se ispitati je li tvar (tijelo) vodič ili izolator.

3. Spajanje trošila u strujnome krugu
Ključni pojmovi: serijski i paralelni spoj.
Obrazovna postignuća: sastaviti strujni krug i nacrtati shemu strujnoga kruga sa serijski ili paralelno spojenim trošilima; objasniti praktičnu primjenu različito spojenih trošila.

4. Učinci električne struje
Ključni pojmovi: toplinski, svjetlosni, magnetski i kemijski učinci.
Obrazovna postignuća: prepoznati i navesti uređaje (bez načina rada) u kojima se primjenjuju različiti učinci električne struje.

5. Magneti i magnetsko djelovanje električne struje
Ključni pojmovi: magnet, elektromagnet, magnetska sila.
Obrazovna postignuća: opisati magnetsko djelovanje (magnetski učinak) struje, primjena elektromagneta.

6. Električni naboji i njihovo međudjelovanje
Ključni pojmovi: elektriziranje trljanjem, električni naboj, kulon (coulomb), C, električna sila.
Obrazovna postignuća: objasniti na primjerima postojanje električnih naboja; navesti vrste naboja i njihovo međudjelovanje.

7. Elektroni, pokretljivi ioni i električna struja
Ključni pojmovi: nositelji naboja: elektroni i ioni, struja kao pojava.
Obrazovna postignuća: opisati električnu struju kao usmjereno gibanje nositelja naboja; objasniti primjere kada su nositelji električne struje elektroni (u metalima), a kada ioni (u tekućinama i plinovima).

8. Mjerenje električne struje
Ključni pojmovi: električna struja, amper, A, ampermetar.
Obrazovna postignuća: spajati ampermetar u strujni krug i izmjeriti električnu struju.

9. Električni napon
Ključni pojmovi: električni napon, volt, V, voltmetar.
Obrazovna postignuća: opisati električni napon kao energiju po jediničnome naboju koja se iz električnog izvora prenosi strujnim krugom; spajati voltmetar u strujni krug i mjeriti električni napon na trošilu.

10. Elektromagnetska indukcija
Ključni pojmovi: inducirani električni napon, elektromagnetska indukcija.
Obrazovna postignuća: opisati pojavu induciranja električnoga napona u zavojnici gibanjem magneta u odnosu na zavojnicu.

11. Rad i snaga električne struje
Ključni pojmovi: rad električne struje, džul (joule), J, snaga električne struje, vat (watt), W.
Obrazovna postignuća: opisati rad i snagu električne struje; primijeniti izraze za rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima.

12. Električni otpor
Ključni pojmovi: električni otpor, om (ohm), W.
Obrazovna postignuća: opisati električni otpor različitih trošila kao svojstvo vodiča; odrediti električni otpor kao količnik električnoga napona i električne struje.

13. Ohmov zakon
Ključni pojmovi: stalni otpor.
Obrazovna postignuća: opisati i obrazložiti Ohmov zakon: električna struja razmjerna je električnome naponu – količnik električnoga napona na trošilu i električne struje kroz trošilo je stalan; nacrtati grafički prikaz ovisnosti električne struje o naponu za različite otpore.

14. Opasnost i zaštita od električnoga udara
Ključni pojmovi: ljudsko tijelo – električni vodič, tlo i zemlja – vodič, izolatori, zatvaranje električnoga kruga pri električnom udaru.
Obrazovna postignuća: opisati zatvaranje električnoga udara pri neopreznom rukovanju s izvorom električnog napona; objasniti načine zaštite od električnog udara i pripomoći unesrećenome.

15. Gibanje i brzina
Ključni pojmovi: put, vremenski interval, brzina, metar u sekundi, m/s.
Obrazovna postignuća: usporediti i odrediti srednje brzine gibanja nekih tijela.

16. Jednoliko i nejednoliko gibanje
Ključni pojmovi: jednoliko gibanje, nejednoliko gibanje.
Obrazovna postignuća: razlikovati stalnu brzinu (jednoliko gibanje) i srednju brzinu (nejednoliko gibanje); nacrtati grafički prikaz ovisnosti puta o vremenu i brzine o vremenu.

17. Promjena brzine i akceleracija
Ključni pojmovi: akceleracija (ubrzanje i usporenje), metar u sekundi na kvadrat, m/s2.
Obrazovna postignuća: opisati akceleraciju i navesti njezinu mjernu jedinicu; odrediti akceleraciju u primjerima iz života.

18. Jednoliko ubrzano gibanje
Ključni pojmovi: jednoliko ubrzano gibanje, slobodni pad.
Obrazovna postignuća: opisati jednoliko ubrzano gibanje kao gibanje sa stalnom akceleracijom; objasniti slobodni pad kao primjer jednoliko ubrzanoga gibanja; nacrtati grafički prikaz ovisnosti brzine o vremenu.

19. Sila i gibanje
Ključni pojmovi: masa, sila, promjena brzine djelovanjem silom.
Obrazovna postignuća: objasniti kvalitativno temeljni zakon gibanja: ako je ukupna (rezultanta) sila na tijelo različita od nule, ona tijelu daje akceleraciju (tijelo se giba ubrzano).

20. Postanak i vrste valova
Ključni pojmovi: titranje čestica sredstva, transverzalni i longitudinalni val.
Obrazovna postignuća: opisati valne pojave i objasniti prijenos energije valom; razlikovati i opisati vrste valova.

21. Opis vala
Ključni pojmovi: valna duljina, frekvencija (učestalost), brzina vala.
Obrazovna postignuća: opisati kvalitativno odnos valne duljine, frekvencije i brzine; primijeniti na primjerima vezu između valnih veličina.

22. Zvuk
Ključni pojmovi: zvučni izvori, brzina zvuka, zvuk kao longitudinalni val.
Obrazovna postignuća: opisati nastajanje i rasprostiranje zvuka u različitim sredstvima; usporediti brzine zvuka u zraku, vodi i drugim sredstvima.

23. Rasprostiranje svjetlosti
Ključni pojmovi: svjetlosni izvori, svjetlosna zraka, pravocrtno rasprostiranje svjetlosti, sjena.
Obrazovna postignuća: objasniti ideju pravocrtnog rasprostiranja svjetlosti te da je brzina svjetlosti najveća moguća brzina u prirodi.

24. Odbijanje svjetlosti – sferno zrcalo
Ključni pojmovi: odbijanje svjetlosti, ravno zrcalo, prividna slika.
Obrazovna postignuća: opisati odbijanje svjetlosti od različitih predmeta oko nas; objasniti zakonitost odbijanja svjetlosti od ravnoga zrcala; konstruirati sliku i odrediti narav (prirodu) slike.

25. Odbijanje svjetlosti – sferna zrcala
Ključni pojmovi: sferno zrcalo, žarište i žarišna daljina zrcala, stvarna i prividna slika.
Obrazovna postignuća: opisati narav slike koju stvara sferno zrcalo; objasniti primjenu sfernih zrcala u svakodnevnom životu.

26. Lom svjetlosti
Ključni pojmovi: lom svjetlosti, potpuno odbijanje svjetlosti.
Obrazovna postignuća: opisati i nacrtati lom svjetlosti na granici optičkih sredstava; objasniti potpuno odbijanje svjetlosti kao granični slučaj loma svjetlosti na primjerima.

27. Leće
Ključni pojmovi: sabirne i rastresne leće, jakost leće, recipročni metar, 1/m.
Obrazovna postignuća: konstruirati sliku i odrediti narav slike koju stvara leća; primijeniti leće u različitim primjerima.

28. Razlaganje svjetlosti na boje
Ključni pojmovi: optička prizma, razlaganje svjetlosti na boje.
Obrazovna postignuća: navesti primjere i objasniti razlaganje bijele svjetlosti na boje.

IZBORNE TEME
1. Odbijanje i lom valova
2. Poluvodiči – osnova računala (čisti poluvodiči, N-poluvodič, P-poluvodič, PN-spoj, tranzistor)
3. Pretvorbe energije u električnim izvorima (baterija, generator, fotoelement, termoelement)
4. Primjena magnetskoga djelovanja električne struje (magnetsko djelovanje petlje i zavojnice, međudjelovanje zavojnice i magneta, način rada ampermetra i elektromotora)
5. Svjetlost – elektromagnetski val (spektar elektromagnetskih valova)
6. Laserska svjetlost (nekoherentni i koherentni izvori svjetlosti, laser)