TEHNIČKA KULTURA

UVOD

Tehnička kultura nastavni je predmet u kojem se stječu opća tehničko-tehnološka znanja i razvijaju umijeća primjene ukupno stečenih znanja iz različitih nastavnih predmeta i područja. Pritom se razvija djelatna sposobnost, radni odgoj i odgovornost učenika.
Naime, tehničko-tehnološki sadržaji mogu se izučavati na šest razina:
– kultura i odgoj,
– obrazovanje,
– osposobljavanje,
– stvaranje tehnologije,
– poduzetništvo,
– istraživanje i stvaralaštvo.
U ovom nastavnom predmetu usmjereni smo na početnu razinu »kulture i odgoja«, gdje učenici stječu znanje i upućuju se u primjenu znanja, ali bez stroge obveze da to i ostvare. Nastavni program sustavno je zasnovan u skladu sa shematski prikazanim elementima koji čine jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu.

Tehnološki proces (TP) čine tehnički materijalni elementi, a uključivanjem čovjeka nastaje radni proces (RP) s dodatnim naznačenim elementima. Izvođenje radnoga procesa započinje informacijom o radnoj zadaći (I), prema kojoj se odabiru materijal (M) energija (E) i tehnička sredstva (TT) za preradbu materijala prema pravilima rada (PR) u prikladne proizvode. Pritom treba voditi računa o sigurnosti i zaštiti na radu (Si), socijalno-ekonomskim odnosima (So) i otpadcima nastalim u procesu (Eko).
Posebnost ovoga nastavnoga predmeta ogleda se u njegovu doprinosu raznovrsnim općeobrazovnim i odgojnim postignućima učenika osnovne škole.
Doprinosi su sljedeći:
1. Govor i komunikacija: usvajanje tehničkoga nazivlja, poticanje i vježbanje priopćajnih sposobnosti pri raščlambi tehničkih izradaka, rasprave o izratku te uvođenje natjecateljskoga komunikativnoga ponašanja.
2. Pojedinac i društvo: zajednički rad u skupini, poticanje snošljivosti i međusobnoga poštovanja pri izradbi izratka, razvijanje pojedinačnih sposobnosti i odgovornosti za učinjeno, profesionalno usmjerenje u međusobnom razgovoru učenika pri zajedničkom radu na zadatku.
3. Priroda i tehnika: sustavno razmišljanje i razvoj strategije za rješenje problema, primjena i provjera prirodoznanstvenih spoznaja u rješavanju neposredne zadaće, primjena suvremenih tehnoloških znanja.
4. Stvaralaštvo i istraživanje: poticanje stvaralaštva i sposobnosti oblikovanja pojedinačnim pokazivanjem osobnih mogućnosti i pronalazačko rješavanje problema, razvoj mogućnosti predočivanja pri sustavnom rastavljanju sklopova te planiranjem i projektiranjem objekata.
5. Zdravlje i kretanje: razvoj svijesti o zdravlju i sigurnosti pri uporabi alata i obradi materijala te razvoj fine motorike.
6. Održivi razvoj: pri izvođenju radnih vježbi nastaju otpadci, a održivi razvoj pretpostavlja nastavak života i rada na istom lokalitetu.
7. Održanje neovisnosti države i društva: ovo mogu ostvariti samo tehnički obrazovani i osposobljeni građani.
8. Rad, red, rezultat: provođenjem radnih vježbi učenici spoznaju da se planskim radom i redom uvijek može postići zadovoljavajući ishod.
Navedena postignuća nastavnoga predmeta sukladna su usvojenim ciljevima razvoja obrazovanja EU u 21. stoljeću izraženima kroz sintagme: obrazovanje za zaposlenje, samostalno djelovanje pojedinca i dobro funkcionirajuće društvo.

CILJ

Cilj je nastave tehničke kulture izgraditi djelatni, poduzetnički i stvaralački tehničko-tehnološki način mišljenja te osposobiti učenike za prepoznavanje i primjenu tehničkih tvorevina u životnom okružju.

ZADAĆE

Opća zadaća nastave tehničke kulture je navesti učenike na prvu primjenu svekolikih znanja u tehnici i tehnologiji i razvoj opće tehničke kulture koju čine znanje i djelovanje.
Pojedinačne zadaće jesu:
– upoznati učenike s vrstama životnog okružja, njihovim svojstvima i zadaćom tehnike;
– objasniti pojam tehnike, tehnologije, tehnološkog i radnog procesa;
– omogućiti učenicima spoznaju značenja izražavanja tehničkim crtežom te razvoj elementarnih umijeća sposobnost i znanje čitanja jednostavnih crteža (npr. tlocrta graditeljskih objekata, plana grada, ponudbenih i sklopnih crteža tehničkih tvorevina);
– upoznati vrste, svojstva, postupke obradbe i primjenu najznačajnijih gradivnih materijala za izradu tehničkih tvorevina;
– omogućiti učenicima spoznaju primjene sile, rada i energije, te oblik korištenja energije za obavljanje rada u različitim djelatnostima;
– spoznati temeljne vrste tehničkih tvorevina, znati njihovu uporabu i moći ih prepoznati u okružju;
– razviti osnovno umijeće pisanja uz pomoć računala, slanje poruka i traženje obavijesti na internetu;
– postići naviku korištenja tehnološkog algoritma rada, koji uključuje sve sastavne elemente tehničko-tehnoloških sadržaja, pri izvođenju poslova na primjerima radnih vježbi izrade tehničkih tvorevina;
– prepoznati moguća zanimanja u tehničko-tehnološkoj djelatnosti različitih područja;
– omogućiti učenicima s posebnim obrazovnim potrebama (oštećena) vida, sluha, otežane glasovne komunikacije, tjelesnoga oštećenja, s lakšim mentalnim smetnjama, s poremećajima u ponašanju) sudjelovanje u radnim vježbama i postizanje uspjeha u odabranim tehničko-tehnološkim sadržajima obrazovanja i rada;
– omogućiti učenicima upoznavanje sadržaja iz predloženoga izbornoga programa za zadovoljenje njihovih pojedinačnih interesa.
U procesu ostvarivanja pojedinačnih zadaća treba ustrajno isticati normirano, plansko djelovanje: korak po korak, i praktičnu vrijednost onoga što se radi. Time se neprekidno stvara »tehnička atmosfera« i osigurava postizanje navedenih ciljeva obrazovanja u EU.

NAPOMENE

Program tehničke kulture sastoji se od triju dijelova: temeljni program, izborni program i izvannastavne djelatnosti.
Predviđa se da bi u nastavi tehničke kulture trebala biti primijenjena isključivo radna metoda u trima inačicama:
– rad učenika u tehničkom pokusu spoznaje sadržaja u skupnome radu;
– rad učenika u vježbi izrade jednostavnih tehničkih tvorevina u pojedinačnome i skupnome radu;
– rad učenika na projektnom konstrukcijskom zadatku u skupnom i pojedinačnome radu.
Posebno je vrijedna inačica rad učenika na projektnom zadatku koji se ostvaruje u trima fazama: analiza, sinteza izrade i ocjenjivanje ostvarenoga, primjerice, u petom razredu, tema br. 14. Način djelovanja mehanizma, može biti obrađena na sva tri predložena načina na primjeru remenskoga mehanizma i to:
– u tehničkom pokusu, mjerenjem broja okretaja i promjera remenica te izračunavanjem prijenosnog omjera;
– u vježbi izrade remenskoga mehanizma prema čvrsto zadanim veličinama;
– u izradbi projekta i slaganja konstrukcije remenskoga mehanizma od standardnih elemenata, primjerice, LEGO prema zadanom cilju koji se želi postići (smještaj mehanizma u ograničenom prostoru te zadan samo broj okretaja pogonskoga i gonjenoga vratila).
Rad u projektnom zadatku razvija opće stvaralačko-istraživačke sposobnosti učenika za rješavanje problemskih zadataka.
Pri izvođenju svake nastavne teme valja nastojati dovesti učenike u ova stanja:
– da vide tvarnu tvorevinu sadržaja teme,
– da mjere veličine tehničkih tvorevina u tehničkom pokusu i radnom procesu izrade tvorevina,
– da fizičkim radom nešto i materijalno oblikuju; naprave, proizvedu, stvore.
Radi toga je u prijedlogu programa većina nastavnih tema postavljena općenito, tako da se iz naziva ne iščitava način njihove metodičke obradbe. Tek nakon pokusne provedbe program će biti konkretnije iskazan, kao npr. za peti razred.
Izborni programi dopuna su temeljnomu programu. Njima se učenicima omogućuje spoznavanje osnova suvremene tehnike i tehnologije iz posebnih područja te stjecanje praktičnih umijeća, ovisno o njihovim sklonostima i psihofizičkim osobinama. Tako učenici mogu birati programe koji su potrebni za njihovo daljnje školovanje, te i programe kojima bi stekli neka korisna znanja i vještine. Učenici ih biraju u petom, šestom, sedmom i osmom razredu prema osobnom interesu; dakako, ovisno o mogućnostima i opremljenosti škole. Izborni programi izvode se neprekidno, tijekom školske godine, po dva sata tjedno, odnosno 70 sati godišnje. Izborni programi izvode se u skupini od najviše 15 učenika u slogu po 2 sata.
Škola može učenicima ponuditi slobodan izbor jednoga izbornoga programa ili više njih. Važno je istaknuti da se slobodnim izborom sadržaja povećava motivacija učenika.
Izvannastavne tehničke djelatnosti obuhvaćaju sustavno okupljanje učenika u tehničkim sekcijama i klubovima mladih tehničara. U pravilu, priređuju se i održavaju u prostorima škole, po provjerenim programima i u suradnji s udrugama tehničke kulture. Sudjelovanje u radu izvannastavnih tehničkih djelatnosti je dragovoljno.
Cjelovit prikaz plana i sadržaja svake nastavne teme naveden je u HNOS-u nastave Tehničke kulture i predstavlja sastavni dio ovoga programa. HNOS sadržava razradbu svih tema programa, uključujući ovdje navedeni obvezni dio te dodatne i izborne sadržaje koji se mogu obraditi, a ovdje nisu navedeni.

5. RAZRED

TEME

1. Životno okružje čovjeka i zadaća tehnike
Ključni pojmovi: priroda, društvo i tehnika.
Obrazovna postignuća: prepoznati prirodne, društvene i tehničke elemente osobnoga okruženja.

2. Vidljivi dijelovi osobnoga računala
Ključni pojmovi: središnja jedinica računala i ulazno – izlazne naprave.
Obrazovna postignuća: imenovati sve vidljive dijelove računala i pokazati ih.

3. Način rada računala
Ključni pojmovi: procesor, spremnik (memorija), ulazno – izlazne naprave.
Obrazovna postignuća: slobodnim iskazom opisati tijek podataka u računalu.

4. Operacijski sustav računala i računalni programi
Ključni pojmovi: operacijski sustav, radna površina, slikovna podloga i računalni program.
Obrazovna postignuća: promijeniti sliku radne površine; pokrenuti program i zatvoriti program.

5. Osnove pisanja teksta
Ključni pojmovi: radni prozor, vrste traka i kretanje po tekstu.
Obrazovna postignuća: isključiti i ponovno uključiti pojedine trake s naredbama i alatima; kretati se po gotovom tekstu; osnovno oblikovanje.

6. Pribor i norme u tehničkom crtanju
Ključni pojmovi: pribor i norme.
Obrazovna postignuća: razlikovati papir po (A) formatu; prepoznati i imenovati dijelove pribora za tehničko crtanje, prepoznati i imenovati vrste crta.

7. Crtanje plašteva geometrijskih tijela i kotiranje
Ključni pojmovi: plašt, mreža, geometrijsko tijelo, kotiranje i skica.
Obrazovna postignuća: moći prepoznati tehnički crtež plašta odabranoga geometrijskoga tijela.

8. Pravokutno projiciranje
Ključni pojmovi: nacrt, tlocrt i bokocrt.
Obrazovna postignuća: nacrtati nacrt, tlocrt i bokocrt jednostavnoga predmeta.

9. Izrada geometrijskoga tijela od kartona
Ključni pojmovi: geometrijsko tijelo i karton.
Obrazovna postignuća: izraditi geometrijsko tijelo od kartona.

10. Drvo, vrste drva i alati za obradu
Ključni pojmovi: drvo, vrste drva i ručni alati za obradu drva.
Obrazovna postignuća: prepoznati odabrane vrste drva i nabrojiti njihova svojstva; nabrojiti neke alate za obradu drva.

11. Izrada modela
Ključni pojmovi: vjetrenjača, model i maketa.
Obrazovna postignuća: izraditi model ili maketu.

12. Primjena sile, rada i energije
Ključni pojmovi: sila, rad i energija.
Obrazovna postignuća: opisati što je rad i energija i moći izračunati veličinu rada.

13. Način djelovanja alata
Ključni pojmovi: alat i pribor.
Obrazovna postignuća: objasniti pravilo djelovanja i navesti primjere alata.

14. Način djelovanja mehanizma
Ključni pojmovi: mehanizam.
Obrazovna postignuća: pokazati sklop mehanizama na primjerima složenih uređaja.

15. Prometni znakovi i propisi
Ključni pojmovi: znakovi upozorenja, znakovi izričitih naredbi, znakovi obavijesti i vozila s pravom prvenstva (npr. pravila i sigurno kretanje ulicom kao pješak i biciklist).
Obrazovna postignuća: prepoznati značenje i ponašati se u skladu s prometnim znakovima.

Popis primjera vježbi za svih 15 prethodno upisanih nastavnih tema
1. Analiza prostora učionice i stvari iz okoliša vidljivih kroz prozore učionice.
2. Pravilno uključiti i isključiti računalo. Prepoznati i imenovati sve vidljive dijelove računala.
3. Priključivanje miša, tipkovnice, zvučnika, monitora i pisača.
4. Promijeniti sliku radne površine. Namjestiti datum i pokazivanje vremena na računalu. Promijeniti čuvar zaslona.
5. Oblikovati neispravno napisan tekst prema zadanom uzorku.
6. Pronaći papir formata A4 i na njega postaviti raznostranični trokut. Izvesti povlačenje i imenovati četiri vrste crta.
7. Nacrtati i kotirati jednu plohu kvadra. Izraditi tehnički crtež plašta kvadra.
8. Nacrtati nacrt, tlocrt i bokocrt predmeta složenoga od dviju kutija šibica.
9. Izrada kocke ili kvadra od kartona.
10. Ispitivanje odabranih svojstava drva.
11. Izraditi model vjetrenjače ili zračne jedrilice.
12. U vježbi podizanja školske torbe spoznati korištenje sile i energije učenika za obavljanje rada.
13. Pokazivanje i imenovanje odabranih ručnih alata. Vježba primjene ključa za skidanje metalnih čepova boca. Mjerenje sile na kliještima za sječenje žice.
14. Od kartona izraditi dvije remenice i izvesti sastavljanje remenskoga mehanizma na pripremljenom postolju. Izbrojiti broj zubi lančanika bicikla i izračunati prijenosni omjer okretanja.
15. Izraditi odabrani prometni znak i postaviti ga na pripremljeni stalak.

IZBORNE TEME
1. Tehničko pismo
2. Vožnja bicikla
3. Temeljni oblici energije

6. RAZRED

TEME

1. Mjerila i vrste crteža prema namjeni
Ključni pojmovi: mjerila crtanja, vrste crteža prema namjeni.
Obrazovna postignuća: navesti i primijeniti vrste mjerila crtanja.

2. Simboli i kotiranje u graditeljstvu
Ključni pojmovi: normirani simboli crtanja u graditeljstvu (npr. simbol za prozor, vrata, umivaonik, kada za kupanje...).
Obrazovna postignuća: prepoznati normirane graditeljske simbole u graditeljstvu.

3. Crtanje tlocrta učionice
Ključni pojmovi: mjerilo crtanja, simboli u graditeljstvu, kotiranje (npr. izmjeriti učionicu i nacrtati tlocrt).
Obrazovna postignuća: izraditi tehnički crtež tlocrta učionice.

4. Tehnička svojstva plastike i gume
Ključni pojmovi: plastika, guma (npr. čvrstoća, tvrdoća i elastičnost).
Obrazovna postignuća: navesti tehnička svojstva plastike i gume.

5. Mjerenje i ocrtavanje pri obradi drva, plastike i gume
Ključni pojmovi: kotni broj, mjerna jedinica, tolerancija, kotni broj.
Obrazovna postignuća: izvesti ocrtavanje predmeta prema tehničkom crtežu.

6. Izrada uporabnoga predmeta od drva ili plastike
Ključni pojmovi: montažni crtež, faze izrade, izvedba spojeva (npr. stalak za olovke ili okvir za slike).
Obrazovna postignuća: izraditi zadani predmet prema tehničkom crtežu.

7. Materijali u graditeljstvu
Ključni pojmovi: cement, vapno, gips, cement, mort, prirodni materijali.
Obrazovna postignuća: navesti vrste vezivnih materijala i primjere njihove uporabe u graditeljstvu.

8. Iskorištavanje energije vode
Ključni pojmovi: vrste vodne energije, način korištenja vodne energije (npr. vodenica, hidroelektrana).
Obrazovna postignuća: objasniti način i navesti primjere korištenja vodne energije.

9. Toplinska energija goriva
Ključni pojmovi: vrste goriva, tri uvjeta izgaranja, toplinska vrijednost goriva (npr. požar i gašenje požara).
Obrazovna postignuća: navesti tri uvjeta izgaranja i objasniti toplinsku vrijednost goriva.

10. Način djelovanja aparata, strojeva i agregata
Ključni pojmovi: aparat, stroj, agregat (npr. električni štednjak, motor automobila, kompresorski pokretni agregat u graditeljstvu).
Obrazovna postignuća: objasniti čemu služi stroj, aparat i agregat.

11. Vrste i zadaće strojeva
Ključni pojmovi: vrste skupa strojeva, zadaće strojeva pojedine skupine (npr. pumpa [crpka], motor s unutrašnjim izgaranjem i digitalni informacijski strojevi).
Obrazovna postignuća: prepoznati energetske, radne i informacijske strojeve.

12. Osnovno uređivanje teksta
Ključni pojmovi: vrste pogleda, izgled slova (podebljana, nakošena, podcrtana, obojena), poravnanje teksta.
Obrazovna postignuća: odabrati oblik slova i poravnati tekst prije njegova ispisa.

13. Brisanje, kopiranje i zamjena dijelova teksta
Ključni pojmovi: brisanje teksta, premještanje teksta, zamjena teksta.
Obrazovna postignuća: brisati nepotreban tekst u dokumentu, izrezati ga i premještati na druge dijelove dokumenta, kopiranjem ga umnažati po istom dokumentu ili prebacivati u nove dokumente.

14. Mape i datoteke
Ključni pojmovi: mapa, datoteka (npr. mapa - »škola«, a datoteka je učenik).
Obrazovna postignuća: razlikovati datoteke od mapa; uobličiti novu mapu; premjestiti mapu i datoteku; kopirati mapu i datoteku; pomicanjem miša upravljati pomicanjem značke na zaslonu monitora te premještati datoteke iz jedne mape u drugu.

15. Elektronička pošta
Ključni pojmovi: mape u elektroničkoj pošti, upravljanje porukama, opasnost od virusa.
Obrazovna postignuća: upotrebljavati pribor za elektroničku poštu.

IZBORNE TEME
1. Prizvodne i uslužne djelatnosti
2. Struktura i pogon brodova i zrakoplova
3. Strojevi i agregati u poljodjelstvu, graditeljstvu i prerađivačkoj industriji

7. RAZRED

TEME

1. Tehnika, tehnologija, tehnološki i radni proces
Ključni pojmovi: tehnologija, proces (npr. tehnika i tehnologija gradnje obiteljske kuće).
Obrazovna postignuća: navesti definiciju (odredbu) tehnologije i sastavnice radnoga procesa.

2. Vrste crteža prema načinu izrade
Ključni pojmovi: skica, original (izvornik), kopija (prijepis), shema (nacrt).
Obrazovna postignuća: prepoznati vrste crteža prema načinu izrade.

3. Izrada radioničkih crteža predmeta
Ključni pojmovi: okvir i zaglavlje crteža, skiciranje (ocrt) predmeta (npr. pincete i držača za britvicu).
Obrazovna postignuća: objasniti postupak izrade i namjenu radioničkoga crteža te izraditi jednostavni radionički crtež odabranoga predmeta.

4. Proizvodnja i svojstva metala
Ključni pojmovi: proizvodnja sirovoga željeza, svojstva kovina (npr. čvrstoća, tvrdoća i elastičnost).
Obrazovna postignuća: navesti temeljna svojstva metala.

5. Mjerenje, ocrtavanje i rezanje materijala
Ključni pojmovi: mjerenje, ocrtavanje, rezanje (npr. kutija za vijke i matice).
Obrazovna postignuća: rezati metal ručnom pilom i škarama.

6. Spajanje lima (npr. lemljenjem, vijcima i zakovicama)
Ključni pojmovi: lem, sredstvo za čišćenje, lemnik.
Obrazovna postignuća: izvesti spoj limova.

7. Korozija i postupci zaštite metala
Ključni pojmovi: oksidacija, hrđanje, korozija (npr. korozijska zaštita broda).
Obrazovna postignuća: zaštititi lim od korozije.

8. Hidroelektrane i termoelektrane
Ključni pojmovi: elektrana, način rada hidroelektrane i termoelektrane, dalekovodna električna mreža (npr. pokazati crtež poznatih elektrana u Hrvatskoj).
Obrazovna postignuća: objasniti način rada hidroelektrane i termoelektrane.

9. Električna instalacija u kući
Ključni pojmovi: fazni vodič, razvodna ploča, osigurač (npr. strujni krug: izvor, vodič, trošilo).
Obrazovna postignuća: razlikovati vodiče, osigurače i trošila te zamijeniti oštećeni osigurač na pravilan način.

10. Hladnjaci
Ključni pojmovi: kompresor, kondenzator, isparivač (npr. kućanski hladnjak).
Obrazovna postignuća: objasniti način rada kućanskoga hladnjaka.

11. Električni grijač vode
Ključni pojmovi: električni grijač, termoregulator (npr. istaknuti opasnost od udara električne struje).
Obrazovna postignuća: opisati način rukovanja i sigurnoga korištenja električnoga grijača vode.

12. Tablice u programima za obradu teksta
Ključni pojmovi: elementi tablice (stupac, redak, ćelija), namještanje visine retka i širine stupca, spajanje i razdvajanje ćelija (npr. izračunati srednju tjednu temperaturu zraka).
Obrazovna postignuća: umetnuti u tekst tablicu zadanoga broja redova i stupaca; unijeti podatke u tablicu.

13. Crtanje programom za obradu teksta
Ključni pojmovi: traka za crtanje, crtanje osnovnih likova, skupina objekata (npr. kruga, trokuta, kvadrata i elipse).
Obrazovna postignuća: nacrtati zadane objekte, obraditi ih crtama različitih boja i debljina te ih naredbom za okupljanje spojiti u jednu cjelinu.

14. Pretraživanje obavijesti na Internetu
Ključni pojmovi: naprednije mogućnosti pretrage, uporaba pronađenih obavijesti (npr. korištenje znakova navoda u tekstu).
Obrazovna postignuća: smanjiti ishode pretrage na točnije određene stranice.

15. Rad s porukama
Ključni pojmovi: odgovor na poruku, prosljeđivanje poruke, privitci.
Obrazovna postignuća: pravilno upravljati porukama elektroničke pošte.

IZBORNE TEME
1. Zanimanja u metalskoj industriji
2. Vodna i kanalizacijska instalacija
3. Lijevanje materijala (npr. gips, plastika, metal)

8. RAZRED

TEME

1. Izrada sheme jednostavnoga elektroničkoga sklopa
Ključni pojmovi: elektronički simboli, simboli aktivnih i pasivnih elektroničkih sastavnica.
Obrazovna postignuća: izraditi i “čitati” sheme jednostavnih elektroničkih sklopova.

2. Vrste i svojstva polimernih materijala
Ključni pojmovi: vrste polimera (prirodni i umjetni), svojstva umjetnih polimera.
Obrazovna postignuća: navesti svojstva umjetnih polimera i primjere proizvoda izrađenih od plastike.

3. Savijanje, lijepljenje i zavarivanje plastike
Ključni pojmovi: savijanje, lijepljenje, zavarivanje (npr. izrada stalka za olovke i kutije za elektroničke elemente).
Obrazovna postignuća: izvesti savijanje i spajanje plastičnih dijelova lijepljenjem i zavarivanjem.

4. Izrada spojeva električnih vodiča
Ključni pojmovi: spoj, vodič, izolator (npr. strujni krug sa sklop­kom).
Obrazovna postignuća: izvesti spojeve električnih vodiča zapletanjem žice, spojnicama i lemljenjem.

5. Pasivni i aktivni elektronički elementi
Ključni pojmovi: pasivni elektronički elementi, aktivni elektronički elementi.
Obrazovna postignuća: objasniti ulogu pasivnih i aktivnih elektroničkih elemenata i uočiti njihov značaj u fizičkom smanjenju sklopa.

6. Ispravljač izmjenične struje
Ključni pojmovi: dioda, poluvalni i punovalni ispravljač.
Obrazovna postignuća: navesti i objasniti primjere pretvorbe izmjenične u istosmjernu električnu struju.

7. Izrada jednostavnoga elektroničkoga sklopa
Ključni pojmovi: titrajni krug, multivibrator, R-C vremenska konstanta, punjenje i pražnjenje kondenzatora (npr. zujalica, semafor...).
Obrazovna postignuća: izraditi tiskanu pločicu kaširanim bakrom.

8. Generatori izmjenične struje i elektromotori
Ključni pojmovi: generator, izmjenična struja, frekvencija izmjenične struje, elektromotor (npr. generator - alternator i elektropokretač na automobilu).
Obrazovna postignuća: objasniti način rada generatora izmjenične struje; objasniti način rada elektromotora.

9. Električni uređaji u automobilu
Ključni pojmovi: akumulator, električni pokretač, alternator.
Obrazovna postignuća: nadzor ispravnosti punjenja akumulatora.

10. Izrada pokretanje i upravljanje robotom
Ključni pojmovi: električni, hidraulički i pneumatski pogon (npr. robotska kolica i ruka).
Obrazovna postignuća: objasniti ulogu elektromotora, elektromagneta i razloge primjene istosmjernog motora.

11. Program za izradu prezentacije
Ključni pojmovi: traka s izbornicima, osnovne alatne trake, oblikovanje prezentacije, otvaranje i spremanje prezentacije, oblikovanje, načini pogleda na slajdove.
Obrazovna postignuća: uobličiti jednostavnu prezentaciju; uređivati tekst na slajdu.

12. Uređivanje prezentacije
Ključni pojmovi: premještanje slajdova u pogledu obrisa, kopiranje i brisanje slajdova, ispis prezentacije, umetanje i oblikovanje ilustracije (npr. izraditi prezentaciju o učionici).
Obrazovna postignuća: uređivati vlastite prezentacije; ispisivati prezentacije; postavljati sliku na slajd i pronalaziti odgovarajuće slike za vlastitu prezentaciju.

13. Povezivanje na Internet
Ključni pojmovi: modem, lokalna mreža, protivirusni program.
Obrazovna postignuća: objasniti potrebu za bržim internetskim vezama u budućnosti, samostalno prilagoditi biranu vezu za kućnu uporabu.

14. Obrazovni sadržaji na Webu
Ključni pojmovi: obrazovne stranice, internetski sustav za učenje, e-učenje (npr. projektni zadatak zemljopisnoga položaja Hrvatske).
Obrazovna postignuća: naučiti osnove samostalnoga učenja s pomoću sadržaja na Internetu; upotrebljavati obrazovne portale i jednostavne sustave za učenje.

IZBORNE TEME
1. Korozija i postupci zaštite metala
2. Zanimanja u elektrotehnici i polimerstvu
3. Izrada elektroničkih sklopova