PRILOG E

PROGRAM IZOBRAZBE I DNEVNIK VJEŽBENIKA PALUBE
 

OSOBNI PODACI

IME I PREZIME  
ADRESA
NADNEVAK I MJESTO ROĐENJA
BROJ POM. KNJIŽICE
POMORSKO UČILIŠTE  
ADRESA BRODARSKE TVRTKE
DRŽAVA  
NADLEŽNO MINISTARSTVO  
 

PODACI O SLUŽBI NA BRODU

REDNI BROJ BRODA

IME BRODA I LUKA UPISA

VRIJEME U SLUŽBI

POTPIS ZAPOVJED­NIKA BRODA

NADNEVAK

VRIJEME

 

 

 

UKRCAJ

ISKRCAJ

M.

D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PODACI O BRODU
REDNI BROJ BRODA:_____________
IME BRODA:_____________ POZIVNI ZNAK:______________

OPĆI PODACI

 

 

Bruto tonaža

 

 

Neto tonaža

 

 

Dužina preko svega

 

 

Širina

 

 

Visina

 

 

Ljetni gaz

 

 

Ljetno nadvođe

 

 

Ukupna nosivost

 

 

Istisnina praznog broda

 

 

Kapacitet za bale

 

m3

Kapacitet za žito

 

m3

Kapacitet za tekući teret

 

m3

Kapacitet za hlađeni teret

 

m3

Ukupni balastni kapacitet

 

t

 

STROJ

 

 

Vrsta stroja

 

 

Vrsta parnog kotla

 

 

Vrsta goriva

 

 

Dnevna potrošnja

 

 

Kapacitet spremnika goriva

 

 

Snaga pogonske osovine

 

kW

Vijci

 

 

Komercijalna brzina

 

 

Broj okretaja vijka

 

 

 

SIDRA

 

TIP I TEŽINA

 

Lijevo

 

 

Desno

 

 

Rezervno

 

 

Ostala

 

 

Dužina sidrenog lanca

 

 

Vrsta sidrenog vitla

 

 

 

OPREMA ZA VEZ

 

DUŽINA I Ø

 

Vrsta prirodnog užeta

 

 

Vrsta umjetnog užeta

 

 

Čelična užad

 

 

Uže za tegljenje

 

 

Vrsta priteznog vitla

 

 TERETNI UREĐAJBROJ I SWL

Samarice

 

 

 

Dizalice

 

 

 

Teretna vitla

 

 

 

Ostala oprema

 

 

 

Vrsta grotlenih poklopaca:

 

 

 

a) Glavna paluba

 

 

 

b) Međupaluba

 

 

 

 

NAVIGACIJSKA OPREMA

 

Kompasi

 Vrsta

a) Magnetski

 

b) Zvrčni

 

 

 

Radari

 

Brzinomjer

 

Dubinomjer

 

Ostala oprema i nav. pom.

 

 

 

 

OPREMA ZA SPAŠAVANJE

 

Broj i kapacitet

Čamci

 

Splavi

 

Čamac za prikupljanje

 

Sohe (vrsta)

 

Kolutovi za spašavanje (broj)

 

 

 

Protupožarni uređaji – prijen.

Soda/kiselina

Broj i kapacitet

 

Pjena

 

Prah

 

Ugljik dioksid

 

Protupožarna crijeva (broj i Ø)

 

Uređaji za disanje (broj, vrsta)

 

 

 


NAPUTAK ZA VOĐENJE DNEVNIKA

ZADACI UPOZNAVANJA
Neposredno nakon ukrcaja na brod vježbenik je dužan čim prije obaviti navedene zadatke. Svrha ovih zadataka je upoznati se sa smještajem svih uređaja na zapovjedničkom mostu kao i komunikacijskih uređaja i svih sustava u službi sigurnosti plovidbe. Potrebno je nacrtati na papiru plan zapovjedničkog mosta sa svim uređajima, plan svih paluba na kojima treba upisati simbolima sva sredstva za spašavanje i protupožarna sredstva.
Ovjerene crteže crtati u mjerilu papira i priložiti ih uz Dnevnik.

1. SIGURNOST
Poznavanje međunarodnih i nacionalnih propisa od velike je važnosti glede sigurnosti na moru. Mjere predostrožnosti koje se odnose na navedene zadatke moraju biti proučene u samom početku vježbanja. Posebnu pozornost treba posvetiti pripremi kormila za nuž­du, prebacivanju sa automatskog kormilarenja na kormilarenje za nuždu. Vježbeniku treba dopustiti samostalan rad ali ne prije nego stekne potrebno iskustvo.

2. RUKOVANJE SREDSTVIMA ZA SPAŠAVANJE
Navedene zadatke treba obaviti za vrijeme vježbi spuštanja čamaca i napuštanja broda. Zapovijedanje u vježbama treba prakticirati nakon stjecanja iskustva i nakon potpunog upoznavanja dužnosti članova posade prigodom vježbe.

3. ZAŠTITA OD POŽARA I PROTUPOŽARNA SREDSTVA
ź Temeljito predznanje o rukovanju sredstvima za zaštitu od požara neophodno je za praktičnu uporabu za vrijeme vježbi na brodu. Nakon stjecanja iskustva vježbeniku treba omogućiti zapovijedanje protupožarnim grupama.

4. OPĆI BRODSKI POSLOVI
Zadaci uključuju poslove koji su vezani uz vrijeme rada na palubi. Posebnu pozornost treba usmjeriti prema samostalnom radu vježbenika s teretnim uređajima kao i održavanju palubne opreme.

5. OBNAŠANJE STRAŽE
Zahtjeve navedenih Konvencija potrebno je proučiti. U službi na straži vježbenik je dužan provesti najmanje šest mjeseci (preporuča se jednako sa svakim od časnika).
Vježbanje radarskog plotiranja potrebito je izvršiti na priloženim obrascima u Dnevniku. Rezultate plotiranja treba opisati, kao i postupke izbjegavanja sudara ako to zahtijeva grafički prikaz. Prikaz poznavanja Pravila izbjegavanja sudara na moru zasniva se na prepoznavanju svjetla, znakova i zvučnih signala.

6. NAVIGACIJA
Obuhvaća sve navigacijske zadatke časnika u straži. Svrha ovih zadataka je što veći samostalan rad vježbenika. Treba koristiti različite metode dobivanja pozicije broda. Navigacijski proračuni moraju biti priloženi u Dnevniku prema datumima izvršenja. Način izvođenja proračuna mora se zasnivati na više različitih načina:
a) računski,
b) tablično,
c) primjnom programa za računala.

7. MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM
Vježbe kormilarenja i rukovanja telegrafom su obvezatne. Potpuno razumijevanje zapovjedi na engleskom jeziku.

8. KOMUNIKACIJE
Prema prigodama treba vježbati Morseovu signalizaciju sa svijetiljkom prema drugom brodu ili prema obali. Preporuča se uporaba Standardnog pomorskog navigacijskog riječnika.

9. METEOROLOGIJA
Pozornost treba usmjeriti ka vođenju Brodskoga meteorološkog dnevnika i osnovnih znanja iz meteorologije.

10. RUKOVANJE S TERETOM – BROD ZA SUHI TERET
U obavljanju ovih zadataka pozornost treba usmjeriti ka sljedećem:
a) provjeri teretnog uređaja prije ukrcaja i iskrcaja tereta,
b) pregledu ulaza u brodska skladišta,
c) nadzoru nad ukrcajem i iskrcajem tereta,
d) provjeri pravilnog odvajanja tereta,
e) poznavanju svih pravila IMDG Kodeksa za teret,
f) provjeri nastalih šteta na teretu,
g) vođenju Palubnog dnevnika.
Proračuni stabilnosti broda moraju biti upisani u ovaj Dnevnik prema datumima izvođenja. Mogu se koristiti različite metode izrade zadataka.

11. RUKOVANJE S TERETOM – BROD ZA TEKUĆI TERET
Vježbenik mora temeljito proučiti naputke glede rukovanja brodom i teretom. Prije početka radova u svezi s teretnim operacijama potrebno je temeljito znanje o svim postupcima. Posebnu pozornost treba obratiti mjerama predostrožnosti za zaštitu okoliša, pregledu veza broda glede velikih promjena u gazu.

12. UPOZNAVANJE SA STROJARNICOM
Ovi zadaci trebaju biti obavljeni u suradnji s upraviteljem stroja.

OSTALE DJELATNOSTI
Upisuju se zadaci koji nisu navedeni u prethodnim poglavljima.

ZADACI UPOZNAVANJA

REDNI BROJ BRODA: ________________________
 

Z A D A C I

 

ZADATAK OBRAĐEN I IZVRŠEN

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

NAPOMENE

Naučiti postavke op­reme na zapovjedničkom mostu

 

 

 

 

Naučiti međunarodni komunikacijski sustav

 

 

 

 

Naučiti postupak prebacivanja s automatskog na ručno kormilarenje

 

 

 

 

Upoznati smještaj svih sredstava za spašavanje

 

 

 

 

Upoznati smještaj pro­tu­po­žarne opreme, kao i međunarodne pri­ključnice

 

 

 

 

Upoznati smještaj i način rada protupožarnih detektora, alarma i neprenosivog protupožarnog sustava

 

 

 

 

Pročitati uputstva za vježbu, raspored za uzbunu i uputstva za postupak u nuždi

 

 

 

 

Naučiti signale za požar, za nuždu i napuštanje broda

 

 

 

 

Naučiti način zaustavljanja glavnog stroja u slučaju nužde, kao i daljinske kontrole

 

 

 

 


1. SIGURNOST

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

1. Pročitati i usvojiti pravila brodarske tvrtke
2. Pročitati knjižicu ILO – prevencija nesreće na brodu u luci, i na moru ili nacionalni kodeks o sigurnosti na radu
3. Pročitati i razumjeti pravila sigurnog postupanja s:
a) Tankerima
b) Tankerima za prijevoz ke­mikalija
c) Brodovima za prijevoz plina
d) Brodovima za prijevoz rasutog tereta
e) Pravilima za prijevoz žita
f) IMDG kodeksom
g) Drvom kao palubnim teretom
h) Ostalim vrstama brodova
4. Objasniti postupak predostrožnosti za ulazak u zatvorene prostore
5. Baždariti i primjeniti spravu za mjerenje količine kisika
6. Provjeriti i uporabiti pokazivača zapaljivog plina (ako je primjenjiv)
7. Uporabiti ostale opreme za otkrivanje plina
8. Provjeriti kormilarski uređaj prije isplovljenja
9. Prebaciti upravljanje kormilom s mosta na kormilarenje u nuždi
10. Pomagati prigodom upućivanja kormila u nuždi (u strojarnici)
11. Pravilno uporabiti zaštitnu odjeću i opremu

 

 

 

 

 

 

2. RUKOVANJE SREDSTVIMA ZA SPAŠAVANJE

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

1. Razumjevanje oznaka na sredstvima za spašavanje uz poštovanje najvećeg dozvoljenog broja osoba u sredstvu za spašavanje
2. Priprema i spuštanje čamaca za spašavanje uz nadzor nadležnog časnika
3. Upravljanje čamcem:
a) Na vesla
b) Na motor
c) Na jedra (ako postoje u čamcu)

 

 

 

 

 

4. Poznavanje uporabe pirotehnike u čamcima za spašavanje
5. Postavljanje prijenosne radiostanice u čamac i prikaz uporabe
6. Poznavanje uporabe radio plutače za otkrivanje mjesta nesreće u sredstvu za preživljavanje
7. Upućivanje i rukovanje strojem u spasilačkom sredstvu
8. Pregled opreme u čamcima i sredstvima za spašavanje
9. Pregled hrane i vode zahtijevane po osobi u sredstvima za spašavanje
10. Pomaganje u održavanju:
a) Čamaca za spašavanje i spasilačkih čamaca
b) Soha i drugih sličnih uređaja
c) Pojaseva i prsluka za spašavanje
d) Ostalih sredstava za spašavanje
(posebne vrste)
11. Poznavanje smještaja i načina rukovanja sa:
a) Brodskom pirotehnikom
b) Uređajem za bacanje užeta
c) Radioplutačom za otkrivanje mjesta nesreće
d) Sredstvima radioveze prema Konvenciji o traganju i spašavanju na moru
12. Upoznati postupak »čovjek u moru«
13. Naučiti postupak spuštanja evakuacijskog tobogana

 

 

 

 

 


3. ZAŠTITA OD POŽARA I PROTUPOŽARNA SREDSTVA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

1. Objasniti postupak uporabe prijenosnih uređaja za gašenje požara:
a) Soda/kiselina
b) Pjena
c) Prah
d) Ugljik dioksid
e) Ostalo
2. Sudjelovati u održavanju i ponov­nom punjenju prijenosnih uređaja za gašenje požara

 

 

 

 

 

3. Sudjelovati u kontroli i održavanju sljedećih stvari, tamo gdje su postavljene:
a) Protupožarnih detektora
b) Protupožarnih alarma
c) Uređaja za raspršivanje (sprinkler)
d) Neprenosivih uređaja na pjenu
e) Ugljik dioksid sustava
4. Uporaba uređaja za disanje u protupožarnim vježbama
5. Zapovijedati protupožarnom skupinom za vrijeme vježbe
6. Obaviti protupožarnu ophodnju
7. Znati smještaj i način upućivanja protupožarne pumpe
8. Znati protupožarne mjere za vrijeme zavarivanja ili rada otvorenim plamenom

 

 

 

 

 

  

4. OPĆI BRODSKI POSLOVI

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

RAD S BRODSKIM KONOPIMA:
1. Vježbanje uzlova
2. Izrada upletki
3. Pomaganje kod izrade upletki od čelik-čela

 

 

 

 

 

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE BRODA:
1. Priprema površine za bojenje
2. Bojenje, kao i uporaba rasprskivača
3. Čišćenje i pregled vodenih spremnika
4. Čišćenje skladišnih i kaljužnih prostora
5. Čišćenje unutarnjih brodskih prostora

 

 

 

 

 

RUKOVANJE PALUBNOM OPREMOM UZ NADZOR ČASNIKA:
1. Rukovanje dizalicama
2. Rukovanje samaricama
3. Rukovanje brodskim vitlima
4. Rukovanje grotlenim poklopcima

 

 

 

 

 

ODRŽAVANJE PALUBNE OPREME:
1. Podmazivanje palubnih uređaja i opreme
2. Pomaganje u održavanju pomičnih i nepomičnih dijelova snasti i opute
3. Rastavljanje dijelova snasti i opute
4. Nadzor teretne opreme prema svjedodžbama, uz ovjeru prvog časnika palube

 

 

 

 

 

ZADACI U SUHOM DOKU:
1. Pregled kobilice, lista kormila, vijka i katodne zaštite
2. Pregled očišćenog i obojenog podvodnog dijela trupa
3. Pregled sidara i sidrenih lanaca
4. Pregled oznaka sidrenih lanaca i obnova po potrebi
5. Pregled sidrenih spremnika i utvrđivanje metode osiguranja sidrenog lanca
6. Pregled stanja predajnika – prijemnika dubinomjera
7. Pregled stanja predajnika – prijemnika brzinomjera

 

 

 

 

 

OSTALI OPĆI POSLOVI:
1. Pomaganje u pripremi brodskih ljestvi, sigurnosnog rukohvata i mreže
2. Mjerenje visine tekućine u kaljužama i spremnicima
3. Pregled ukrcanih brodskih zaliha i pomoć pri slaganju
4. Rukovanje uređajem za mehaničko provjetravanje skladišta (gdje je postavljeno)
5. Zatvaranje i pokrivanje zrakolovki
6. Pregled broda glede slijepih putnika
7. Pomaganje u pripremi broda za loše vrijeme

 

 

 

 

 

 

5. OBNAŠANJE STRAŽE

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

OBNAŠANJE STRAŽE NA ZAPOVJEDNIČKOM MOSTU
Vježbenik posjeduje temeljito teoretsko znanje za časnika u straži prema odredbi II/1 STCW konvencije 1978. i praktično znanje za časnika u straži sadržanih u Rezoluciji 1. Konferencije o obuci i stručnoj osposobljeno– sti pomoraca 1978.
1. Provesti najmanje šest mjeseci u službi na straži uz nadzor nadležnog časnika:
a) U službi s trećim časnikom palube
b) U službi s drugim časnikom palube
c) U službi s prvim časnikom palube
2. Naučiti pravilan postupak zamjene časnika u straži

 

 

 

 

 

3. Vježbanje radarskog plotiranja u uvjetima lijepog vremena, analiza situacije i usporedba rezultata s vizuelnim motrenjem
4. Upoznati se sa svim okolnostima u kojima je časnik u straži dužan obavijestiti zapovjednika
5. Upoznati se s dužnostima časnika u straži prigodom ukrcaja i iskrcaja peljara
6. Obavljati stražu na sidrištu uz nadzor nadležnog časnika
7. Upoznavanje i pravilno tumačenje Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru 1972.:
Pravilo 1.
Pravilo 2.
Pravilo 3.
Pravilo 4.
Pravilo 5.
Pravilo 6.
Pravilo 7.
Pravilo 8.
Pravilo 9.
Pravilo 10.
Pravilo 11.
Pravilo 12.
Pravilo 13.
Pravilo 14.
Pravilo 15.
Pravilo 16.
Pravilo 17.
Pravilo 18.
Pravilo 19.
Pravilo 20.
Pravilo 21.
Pravilo 22.
Pravilo 23.
Pravilo 24.
Pravilo 25.
Pravilo 26.
Pravilo 27.
Pravilo 28.
Pravilo 29.
Pravilo 30.
Pravilo 31.
Pravilo 32.
Pravilo 33.
Pravilo 34.
Pravilo 35.

 

 

 

 

 

Pravilo 36.
Pravilo 37.
Pravilo 38.
Dodatak I
Paragraf 1.
Paragraf 2.
Paragraf 3.
Paragraf 4.

 

 

 

 

 

Paragraf 5.
Paragraf 6.
Paragraf 9.
Dodatak II
Dodatak III
Dodatak IV

OBNAŠANJE STRAŽE U LUCI
Vježbenik posjeduje temeljito teoretsko i praktično znanje za časnika palube u straži u luci, sadržanih u Rezoluciji 3. usvojenih od Konferencije o obuci i stručnoj osposobljenosti pomoraca 1978.
1. Obnašati stražu u luci uz nadzor nadležng časnika
2. Provjeravati stanje brodskog veza i brodskih ljestvi
3. Čitanje gazova i provjera dubine mora pod kobilicom
4. Vođenje palubnog dnevnika
5. Provjeravanje spremnosti broda za isplovljenje i izrada kontrolne liste (prije isplovljenja) s prvim časnikom palube
6. Pomaganje pri izradi kontrolne liste (prije uplovljenja) s nadležnim časnikom palube

 

 

 

 

  

RADARSKO PLOTIRANJE

datum:.................

 


VLASTITI BROD:


PROMATRANI BROD:

Kp =

Kpr =

Vb =

Vr =

 

Kp =

 

V =

 

CPA =

 

TCPA =

ANALIZA RADARSKOG PLOTIRANJA

(OPISNO)

 

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:

_________________________

 


6. NAVIGACIJA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

RADOVI NA POMORSKOJ KARTI:
1. Objasniti simbole i skraćenice na pomorskim kartama
2. Uporaba kataloga pomorskih karata – izbor karata za plovidbu
3. Ucrtavanje kurseva i azimuta
4. Prenošenje pozicija s jedne pomorske karte na drugu
5. Mjerenje udaljenosti i proračun vremena dolaska
6. Ispravljanje pomorskih karata uz nadzor

 

 

 

 

 

UPORABA NAVIGACIJSKIH PRIRUČNIKA I ISPRAVLJANJE UZ NADZOR:
1. Popisa svjetionika
2. Popisa radiosignala
3. Peljara

 

 

 

 

 

ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA I UCRTAVANJE NA POMORSKU KARTU:
1. Uporabom radara
2. Uporabom zvrčnih kompasnih ponavljača
3. Uporabom radiosmjerala
4. Uporabom sekstanta (uz ispravak grešaka sekstanta)
5. Uporabom dubinomjera
6. Uporabom GPS uređaja

 

 

 

 

 

NAVIGACIJSKI PRORAČUNI:
1. Proračun loksodrome i ortodrome
2. Proračun pozicije broda pomoću nebeskih tijela (uz kontrolu stanja kronometra)
3. Kontrola devijacije magnetskog i zvrčnog kompasa, kao i upisivanje u knjigu devijacije
4. Proračun visoke i niske vode za glavne i sporedne luke
5. Proračun dubine mora za neko vrijeme, kao i proračun vremena za danu dubinu
6. Proračun brzine, smijera struje, kao i zanosa
7. Proračun dnevnoga prevaljenog puta, kao i udaljenosti do odredišta

 

 

 

 

 

           

 

 

PRORAČUN LOKSODROME I ORTODROME

datum:....................

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:

                                                            _________________________

 

 


PRORAČUN POZICIJE BRODA POMOĆU
NEBESKIH TIJELA
 

datum:..................
 

  


CRTEŽ PRORAČUNATE POZICIJE BRODA

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:                                                        

                                                             _________________________

 

 


PRORAČUN VISOKE I NISKE VODE

ZA GLAVNE I SPOREDNE LUKE
datum:......................

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:

                                                              __________________________

 

 


PRORAČUN DUBINE MORA ZA  ODREĐENO VRIJEME I
PRORAČUN  VREMENA ZA POZNATU DUBINU

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:
                                                                 _________________________


 

 


TABLICA ZA VISINSKU RAZLIKU IZMEĐU
GLAVNE I SPOREDNE LUKE KOD PRORAČUNA
VISOKIH I NISKIH VODA

 

 

7. MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM
 

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

1. Kormilariti uz pomoć zvrčnog kompasa
2. Kormilariti uz pomoć magnetskog kompasa
3. Kormilariti za vrijeme ulaska i izlaska iz luke
4. Razumijevati naredbe za kormilarenje
5. Rukovati telegrafom, telefonima na mostu i brodskom sirenom za vrijeme ulaska i izlaska iz luke
6. Voditi knjigu manevriranja brodom
7. Objasniti važnost sinkronizacije satova sa strojarnicom
8. Pomagati kod vezivanja i odvezivanja broda na pramcu i krmi
9. Rukovati vitlima za vez
10. Pomagati kod pripreme sidra za obaranje
11. Pomaganje kod dizanja sidra i osiguravanja sidra za plovidbu
12. Pomagati i nadgledati slaganje užadi za vez
13. Pripremati peljarske ljestve i biti u pripravi za vrijeme dolaska i odlaska peljara

 

 

 

 

 

 
8. KOMUNIKACIJE

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

1. Održavati svjetiljke i baterije za dnevnu signalizaciju
2. Vježbati morseovu signalizaciju brod – brod i brod – kopno
3. Vježbati uz nadzor uporabu radiotelefona koristeći Standardni pomorski navigacijski riječnik
4. Naučiti postupak upućivanja radiotelefonskoga automatskog alar­mnog signala
5. Koristiti Međunarodni signalni kodeks

 

 

 

 

 


9. METEOROLOGIJA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

1. Procjeniti smjer i snagu vjetra
2. Procjeniti stanje mora
3. Procjeniti vidljivost
4. Očitavati:
a) Termometar
b) Higrometar
c) Barometar i barograf
5. Prepoznavati vrste oblaka
6. Uporabiti meteorološki ključ za ispunjavanje Brodskoga meteorološkog dnevnika

 

 

 

 

 


10. RUKOVANJE S TERETOM – BROD ZA SUHI TERET

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

1. Pomagati u čišćenju i pripremanju brodskih skladišta
2. Provjeravati čistoću kaljuža
3. Provjeravati odljeve s palube i iz skladišta
4. Zatvarati i otvarati obodni poklopac na balastnom skladištu
5. Provjeriti vodonepropusnost poklopaca grotala
6. Nadzirati otvaranje grotlenih poklopaca
7. Provjeriti ograde na otvorima skladišta
8. Pregledati ljestve i rukohvate i izvjestiti o bilo kojoj pronađenoj šteti
9. Nadgledati postavljanje priručnog drveta prije i za vrijeme ukrcaja tereta
10. Pregledati uređaj za podizanje prije početka rada i za vrijeme rukovanja s teretom
11. Postavljati skladišna svjetla
12. Pregledati prohodnost palubnih prolaza
13. Pomagati časniku palube nadzirući ukrcaj i iskrcaj tereta
14. Pomagati pril razdvajanju tereta
15. Pregledati upute IMDG kodeksa prije početka rukovanja opasnim teretom
16. Nadzirati provođenje zahtjeva IMDG kodeksa za vrijeme rukovanja opasnim teretom

 

 

 

 

 

17. Pripremiti i uporabiti plan tereta
18. Očitavanjem gaza provjeriti količinu ukrcanog ili iskrcanog tereta
19. Proračunati stabilnost broda
20. Pomagati u zatvaranju i osiguranju skladišnih poklopaca za plovidbu
21. Provjeriti sigurnosne privezaljke za:
a) Spremnike
b) Vozila
c) Palubni teret
22. Sudjelovati u spremanju i osiguranju samarica i palubnih dizalica
23. Naznačiti svaku štetu na teretu ili brodu i izvjestiti prvog časnika palube

 

 

 

 

 

 

11. RUKOVANJE S TERETOM – BROD ZA TEKUĆI TERET

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

1. Pročitati i razumjeti Međunarodni sigurnosni vodič za tankere i terminale, kao i brodske instruk­cijske knjige
2. Pomagati nadležnom časniku u pripremi za:
a) Ukrcaj
b) Iskrcaj
c) Balastiranje
d) Čišćenje spremnika
3. Provoditi mjere za sprječavanje zagađenja:
a) Postavljati odlijevne čepove
b) Postavljati tava za skupljanje tekućine
c) Postavljati upijajući materijal
d) Zatvoriti ventile mora i gdje je prikladno osigurati ih
e) Zatvoriti poklopcima prirubnice na višecijevnim priključcima

 

 

 

 

 

f) Provjeravati more u blizini broda
g) Provjeravati propuštanje na priključcima i palubnom cijevovodu
4. Pomagati nadležnom časniku za vrijeme:
a) Ukrcaja
b) Iskrcaja
c) Balastiranja
d) Čišćenje spremnika uključujući ispiranje naftom ako je primjenjivo
e) Oslobađanje plina
5. Naučiti signale koji se uporabljuju između broda i obale za vrijeme ukrcajnih oper.
6. Naučiti i usvojiti uporabu opreme u teretnoj kontrolnoj prostoriji
7. Pomagati u rukovanju ventilima za spremnike, kao i za zatvaranje i sušenje spremnika
8. Objasniti zašto brod ne smije biti pretežak prije ukrcaja tereta
9. Pomagati u uporabi sustava inertnog plina
10. Voditi Dnevnik ukrcaja tereta, uz nadzor
11. Nabrojiti zahtijevane ulazeće podatke u Knjigu o uljima
12. Opisati postupak ulaska u zatvorene prostore
13. Pripremiti sigurnosnu opremu i pomagati pri ulasku u spremnike
14. Izvršiti proračun tereta
15. Upotrijebiti ukrcajne instrumente za provjeru momenta poprečnih sila i momenata savijanja
16. Uporabiti međusklopni detektor ulje/voda
17. Rukovati sistemom za nadzor i kontrolu iskrcaja
18. Očitavati mjerne instrumente za visinu praznog dijela spremnika, kao i tlaka u njemu
19. Sondirati spremnike, kao i izmjeriti temperaturu i uzeti uzorke iz istih

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

3

4

5

6

 

C O M P A R T M E N T

WGT.

FULL
%

GRAIN
HEEL. MOM.

FROM BASE LINE

FROM A
PERPENDIC.

SLA-
CK

 

 

 

 

LEVER

MOM.

LEVER

MOM.

 

 

T

 

TM

M

TM

M

TM

TM

LIGHT SHIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPARES, CREW & EFFECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISCHELLANEOUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE HORIZONTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE VERTICAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H E A V Y  F U E  L O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I E S E L  O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L U B R I C A T I O N  O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R E S H  W A T E R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A R G O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A L L A S T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O T A L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


PRORAČUN STABILNOSTI BRODA

datum:...............

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:
                                                                                   ____________

 


12. UPOZNAVANJE SA STROJARNICOM

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

1. Naučiti načine napuštanja strojarnice u slučaju nužde
2. Upoznati se s smještajem i načinom uporabe uređaja za gašenje požara u strojarnici kao i ine sigurnosne opreme
3. Provesti po jedan dan u straži sa svakim od časika u plovidbi
4. Provesti jedan dan upoznavajući se s načinom održavanja strojarnice
5. Biti nekoliko puta nazočan u strojarnici za vrijeme ulaska ili izlaska iz luke
TANKERI
6. Biti nekoliko puta nazočan u strojarnici za vrijeme upućivanja i zaustavljanja teretnih crpki

 

 

 

 

 

 

OSTALE DJELATNOSTI

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADL.
ČASNIK

POTPIS
1. Č. PAL.

 

 

 

 

 

 

 

TRAINING PROGRAMME AND ON BOARD TRAINING RECORD BOOK FOR DECK CADETS

PARTICULARS OF CADET

Name in full:

 

Home Address:

 

Place and Date of Birth:

 

Seafarer’s Book No:

 

Educational Center:

 

Address of the Shipping Company:

 

Country:

 

Competent Ministry:

 


SHIPBOARD SERVICE RECORD

SHIP’S No

SHIP’S NAME AND PORT OF REGISTRY

SEAGOING SERVICE

MASTER’S SIGNATURE

DATES

TOTAL SERVICE

JOINED

LEFT

M.

D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTICULARS OF SHIP
SHIP’S NUMBER:_____________
SHIP’S NAME:______________ CALL SIGN:_______________

 

GENERAL PARTICULARS

 

 

Gross tonnage

 

 

Net tonnage

 

 

Length OA

 

 

Breadth

 

 

Depth

 

 

Summer draft

 

 

Summer freeboard

 

 

Deadweight

 

 

Light displacement

 

 

Bale capacity

 

m3

Grain capacity

 

m3

Liquid capacity

 

m3

Refrigerated capacity

 

m3

Total capacity of ballast

 

t

MAIN ENGINE

 

 

Type of engine

 

 

Type of boiler

 

 

Type of bunker

 

 

Daily consumption

 

 

Bunker capacity

 

 

Main engine output

 

kW

Screws

 

 

Service speed

 

 

Rev. of screw per minute

 

 

ANCHORS

TYPE AND WEIGHT

 

Port

 

 

Starboard

 

 

Spare

 

 

Length of anchor chain

 

 

Type of anchor winch

 

 

 

MOORING GEAR

 

length and Ø

 

Type of Natural fibre

 

 

Type of Synthetic fibre

 

 

Wires

 

 

Type of towing spring

 

 

Type of mooring winch

 

 


CARGO HANDLING GEAR


Number and SWL

Derricks

 

 

 

Cranes

 

 

 

Cargo winches

 

 

 

Other gear

 

 

 

Type of hatch covers

 

 

 

 

 

a) Main deck

 

 

 

b) Tween-deck

 

NAVIGATIONAL

EQUIPMENT

 

 

 Type

a) Magnetic compass

 

b) Gyro

 

 

 

Radars

 

Log

 

Echo sounder

 

Other equipment and navigational aids

 

 

 

 

LIFESAVING EQUIPMENT

 

Number and capacity

Lifeboats

 

Life-rafts

 

Rescue boat

 

Davits (type)

 

Life rings (number)

 

 

 

PORTABLE FIREFIGHTING

EQUIPMENT

Number and capacity

Foam

 

Dry powder

 

CO2

 

Fire hoses (number and diam)

 

Breathing apparatus

 

(number and type)

 

 The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents.

GUIDELINES FOR COMPLETION OF THE RECORD BOOK

TASKS OF FAMILIARIZATION
A cadet should complete tasks listed bellow as soon as possible after joining a ship. The scope of these tasks is familiarization with the location of the equipment on the bridge, as well as the location of communicational equipment and all systems regarding safety of the navigation.
The scheme of the navigating bridge with equipment and the scheme of all decks with symbols for firefighting equipment and lifesaving appliances must be drawn on the paper. Verified schemes must be enclosed with the Record Book.

1. SAFETY
Knowledge of the international and national regulations has great importance regarding safety at sea. The precaution measures referring to listed tasks must be studied in the beginning of the training. Special attention should be paid to the preparation for emergency steering and change over to emergency steering.
A cadet should perform his tasks under supervision until he gains sufficient experience.

2. OPERATING WITH LIFESAVING APPLIANCES
Listed tasks should be performed during launching and abandon ship drills. A cadet should not command in the drills until he gains experience and becomes acquainted with all the duties of the crew during the drill.

3. FIRE PROTECTION AND FIREFIGHTING EQUIPMENT
Thorough knowledge regarding handling with firefighting equipment is necessary for practical performance during drills on board. After gaining experience a cadet should be given an opportunity to command firefighting teams.

4. GENERAL DUTIES ON BOARD
Tasks include duties connected to operations on the deck. Special attention should be paid to independent operating of cargo handling gear and maintenance of deck equipment.

5. MAINTAINING A NAVIGATIONAL WATCH
The requirements of the stated Conventions are to be studied. A cadet must perform watchkeeping service for a period of not less than six months. (It is recommended equally with each of the officers.)
Practice of radar plotting must be done on the enclosed forms in the Record Book. The results must be described as well as the procedures for avoiding collision if such procedure requires drawing. The performance of knowledge of Regulations for Preventing Collisions at Sea is based on recognition of lights, symbols and sound signals.

6. NAVIGATION
Includes all navigational tasks of the officers maintaining the watch. The scope of these tasks is as independent as possible practice of the cadet.
Various methods should be used for determining ship’s position. Navigational calculation must be enclosed with the Record Book in compliance with the date it was done. These calculations must be based on various methods:
0 computation
1 tables
2 computer

7. MANOEUVRE THE SHIP
Practices of steering and handling of engine telegraph are mandatory. Complete understanding of commands in English is compulsory.

8. COMMUNICATIONS
When appropriate a cadet should practice Morse Code by light to another ship or coast. The use of IMO Standard Marine Communicational Vocabulary is recommended.

9. METEOROLOGY
Attention should be paid to keeping Ship’s Meteorological Log and basic knowledge from meteorology.

10. CARGO HANDLING – DRY CARGO SHIP
While performing these tasks attention should be paid to the following:
0 check of cargo handling gear prior to loading and unloading the cargo
1 inspection of entrances into the cargo holds
2 supervision of loading and unloading of cargo
3 check of correct separation of cargo
4 knowledge of all regulations of IMDG Code referring to cargo.
5 check of any damage to cargo
6 keeping the Deck Log
Stability calculations must be recorded in this Record Book in compliance with the date it was done. Various methods may be used for the calculation.

11. CARGO HANDLING – TANKER
A cadet must thoroughly study guidelines regarding operating the ship and cargo. Prior to cargo handling practice a thorough knowledge of all procedures is required. Special attention should be paid to the precaution measures for protection of the environment and supervising the mooring lines due to considerable changes in draft.

12. FAMILIARIZATION WITH THE ENGINEROOM
These tasks should be performed in cooperation with chief engineer.

OTHER ACTIVITIES
The tasks not listed in previous chapters are recorded here.

FAMILIARIZATION TASKS
ORDINAL NUMBER OF THE SHIP:
 

TASKS

TASK PROCESSED AND PERFORMED

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CHIEF M.

REMARKS

LEARN THE LOCATION OF EQUIPMENT ON THE NAVIGATING BRIDGE

 

 

 

 

LEARN THE INTERNATIONAL COMMUNICATION SYSTEM

 

 

 

 

LEARN PROCEDURE OF CHANGING OVER FROM AUTOMATIC TO MANUAL STEERING

 

 

 

 

FAMILIARIZE WITH LOCATION OF ALL LIFESAVING APPLIANCES

 

 

 

 

FAMILIARIZE WITH LOCATION OF FIREFIGHTING EQUIPMENT AND INTERNATIONAL CONNECTION

 

 

 

 

FAMILIARIZE LOCATION AND OPERATION OF FIRE DETECTOR AND FIXED FIREFIGHTING SYSTEM

 

 

 

 

READ GUIDELINES FOR DRILLS, MUSTER LISTS AND PROCEDURES FOR EMERGENCY SITUATIONS

 

 

 

 

LEARN THE ALARM SIGNALS FOR FIRE, EMERGENCY AND ABANDON SHIP

 

 

 

 

LEARN THE METHOD OF STOPPING THE MAIN ENGINE IN THE EMERGENCY INCLUDING REMOTE CONTROLS

 

 

 

 

These tasks should be done as soon as possible after a cadet joins the ship.
The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents.

1. SAFETY

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

1. Read and understand the regulations of the shipping company
2. Read the book ILO-pre­vention of accidents on board in port or at sea or national code of safety at work.
3. Read and understand regulations for safe operations with:
0 Tankers
1 Chemical tankers
2 Gas tankers
3 Bulk carriers
4 Regulations for carriage of grain
5 IMDG Code
6 Wood as the deck cargo
7 Other types of ships
4. Explain precaution procedure for entrance into the enclosed spaces
5. Calibrate and use an oxygenmeter
6. Check and use an indicator of combustible gases (if applicable)
7. Use other equipment for gas detection
8. Check steering equipment prior to departure
9. Change over from bridge steering to emergency steering
10. Assist during start-up of emergency steering (in the engineroom)
11. Proper usage of protective clothing and equipment

 

 

 

 

 

 

2. OPERATING WITH LIFESAVING APPLIANCES

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

0 Understanding of labels on lifesaving appliances with respect of maximum number of persons allowed on board lifesaving appliances.

 

 

 

 

 

1 Preparation and launching of the lifeboat with supervision of the officer in charge.
2 Operating the boat:
a) rowboat
b) engine powered boat
c) sailing boat (if applicable)
3 Knowledge of using the pyrotechnics in the lifeboats.
4 Setting a portable radio-station into the boat and demonstration of its use.
5 Knowledge of using the EPIRB buoy in the lifesaving appliances.
6 Starting up and operating the engine in the lifesaving appliances.
7 Survey of the equipment in the boats and lifesaving appliances.
8 Survey of food and water required per person in lifesaving appliances.
9 Assistance in maintenance of:
0 lifeboats and rescue boats
1 davits and other devices
2 liferings and jackets
3 other lifesaving appliances
10 Knowledge of location and operation with:
1. pyrotechnics on board
2. line-throwing appliance
3. means of radio communications in compliance with Convention for the Search and Rescue at Sea
11 Familiarize with procedure man over board
12 Learn the procedure of lowering

 

 

 

 

 

 

3. FIRE PROTECTION AND FIREFIGHTING EQUIPMENT

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

– Explain the procedure regarding the use of portable firefighting extinguishers:
0 water
1 dry powder
2 CO2

 

 

 

 

 

3 foam
4 others
– Participate in mainte­nance and refilling of por­table firefighting equipment
– Participate in control and maintenance of the following equipment on board:
0 fire detection devices
1 fire alarms
2 sprinkler systems
3 fixed foam systems
4 CO2 system
– Use of breathing apparatus.
– Command the fire fighting team during the drill.
– Perform the fire patrol.
– Familiarize with the location and the method of starting up the fire pump
– Familiarize with fire protection measures during welding and work with open fire.

 

 

 

 

 

 

4. GENERAL DUTIES ON BOARD

TASKS

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

PRACTICE WITH SHIP’S ROPES
1. Practice of knots
2. Practice of splices
3. Assistance while wire splices are being made

 

 

 

 

 

MAINTENANCE AND CLEANING OF THE SHIP
1. Preparation of the surface for painting
2. Painting and use of sprayer
3. Cleaning and survey of water tanks
4. Cleaning of holds and bilges
5. Cleaning of the spaces in the superstructure.

 

 

 

 

 

OPERATION WITH DECK EQUIPMENT WITH SUPERVISION OF THE OFFICER
1. Operating the cranes
2. Operating the derricks
3. Operating the winches
4. Operating the hatch covers

 

 

 

 

 

MAINTENANCE OF THE DECK EQUIPMENT
1. Lubricating the deck equipment
2. Assistance in maintenance of fixed and movable parts of the rigging and cordage
3. Dismantling the rigging and cordage’
4. Supervision of the cargo handling gear regarding certificates with certification of the chief mate.

 

 

 

 

 

TASKS IN A DRY DOCK
1. Survey of the keel, rudder plate, screw and cathodic protection
2. Survey of the cleaned and painted underwater part of the hull
3. Survey of the anchors and anchor cable
4. Survey of the marks of the anchor cable and renewal
5. Survey of the anchor store and determination of the method for securing the anchor cable
6. Survey of the transmitter and receiver of the echo sounder
7. Survey of the transmitter and receiver of the ship’s log

 

 

 

 

 

OTHER GENERAL DUTIES
1. Assistance in preparation of the ladder, handholds and a net.
2. Measuring of the level of liquid in the bilges and tanks
3. Survey of the stores and assistance in stowing
4. Handling with device for mechanical ventilation of the holds (where fitted)
5. Closing and covering of air flaps
6. Survey of the ship regarding stowaway.
7. Assistance in preparation of the ship for bad weather

 

 

 

 

 

           

 

5. MAINTAINING THE NAVIGATIONAL WATCH

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

MAINTAINING THE WATCH AT THE NAVIGATING BRIDGE
A cadet has basic knowledge of the officer on the watch in compliance with the provision II/I of the STCW Convention 1978 and practical knowledge of the officer keeping the watch from the Resolution of the 1st Conference on Training and Competences of the Seafarers 1978.
1. Spend at least 6 months keeping the watch with the supervision of the officer in charge:
– Keeping the watch with the 3rd mate
– Keeping the watch with the 2nd mate
– Keeping the watch with the chief mate
2. Learn the correct procedure of shifting the officers on the watch.
3. Practice radar plotting when it is nice weather, analysis of the situation and comparison of the results with visual observations.
4. Familiarize with all circumstances when officer must call the master.
5. Familiarize with duties of the officer on the watch during embarkation and disembarkation of the pilot.
6. Keep the anchor watch with supervision of the officer in charge.
7. Familiarization and correct explanation of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972:
Regulation 1
Regulation 2
Regulation 3
Regulation 4
Regulation 5
Regulation 6
Regulation 7

 

 

 

 

 

Regulation 8
Regulation 9
Regulation 10
Regulation 11
Regulation 12
Regulation 13
Regulation 14
Regulation 15
Regulation 16
Regulation 17
Regulation 18
Regulation 19
Regulation 20
Regulation 21
Regulation 22
Regulation 23
Regulation 24
Regulation 25
Regulation 26
Regulation 27
Regulation 28
Regulation 29
Regulation 30
Regulation 31
Regulation 32
Regulation 33
Regulation 34
Regulation 35
Regulation 36
Regulation 37
Regulation 38
Annex I
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annex II
Annex III
Annex IV

 

 

 

 

 

KEEPING THE WATCH IN A PORT
A cadet has theoretical and practical knowledge regarding the officer on watch in a port from the Resolution 3 of the Conference on Training and Competences of the Seafarers 1978.

 

 

 

 

 

1. Keep the watch in a port with supervision of the officer in charge.
2. Check the mooring lines and ladders.
3. Read the drafts and check the underkeel clearance.
4. Keep the deck log.
5. Check the readiness of the ship and filling the check list (prior to departure) with the 1st mate
6. Assistance while filling the checklist (before arrival) with the officer in charge.

 

 

 

 

 

 

RADAR PLOTTING

date:.................

 

OWN SHIP:

OBSERVED SHIP:

Ctr =

Crel =

V =

Vrel =

 

Ctr =

 

V =

 

CPA =

 

TCPA =

The Record Book consists of 8 pages of the above stated contents.

 

ANALYSIS OF RADAR PLOTTING

(DESCRIPTIVE)

 

SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

_________________________________

 

The Record Book consists of 8 pages of the above stated contents.
 

6. NAVIGATION

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

PRACTICE ON CHARTS:
1. Explain symbols and abbreviations on charts
2. Use of catalogue of charts and choice of charts for the route.
3. Lay down the courses and bearings
4. Change of fixes from one chart to another.
5. Measuring of distances and calculation of ETA.
6. Correction of charts with supervision.

 

 

 

 

 

USE OF NAVIGATIONAL MANUALS AND CORRECTION WITH SUPERVISION:
0 0 List of lights
2. List of radio signals
3. Pilots.

 

 

 

 

 

POSITION FINDING AND LAY DOWN IN CHART BY:
1. Radar
2. Gyro repeater
3. Radio detection finder
4. Sextant (with correction of errors)
5. Echo sounder
6. GPS

 

 

 

 

 

NAVIGATIONAL CALCU­LATIONS OF:
1. Rhumb line and great circle
2. Position of the ship by the celestial bodies (with control of the chronometer)
3. Control of the deviation of the gyro and magnetic compass and writing the deviation record book.
4. High and low water for main and secondary ports.
5. Depth of the sea for the given time and the time for the given depth.
6. Speed, direction and drift of the current.
7. Daily rate and distance to the destination.

 

 

 

 

 

    

CALCULATION OF THE GREAT CIRCLE AND THE RHUMB LINE

date:....................

 

SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

_________________________________

 

The Record Book consists of 3 pages of the above stated contents.
 

FINDING POSITION BY THE CELESTIAL BODIES

date:....................

 

SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

_________________________________
 

The Record Book consists of 3 pages of the above stated contents (even).
 

DRAWING OF THE POSITION OF THE SHIP

date:....................

 

SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

_________________________________

 

The Record Book consists of 3 pages of the above stated contents (odd).
 

CONTROL OF THE DEVIATION OF THE MAGNETIC AND GYRO COMPASS

date:....................

 

SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

_________________________________

The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents.
 

The content of the following 3 pages is repeated 3 times in the Record Book.

CALCULATION OF HIGH AND LOW WATER FOR MAIN AND SECONDARY PORTS

date:......................

 

SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

_________________________________
 

 

CALCULATION OF THE DEPTH OF THE SEA FOR THE GIVEN TIME AND CALCULATION OF THE GIVEN TIME FOR THE GIVEN DEPTH

 

SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

_________________________________

 

TABLE FOR THE DIFFERENCE IN HEIGHT BETWEEN MAIN AND SECONDARY PORT IN THE CALCULATION OF HIGH AND LOW WATERS
 

7. MANOEUVRING AND OPERATING THE SHIP
 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

1. Steering by gyro compass
2. Steering by magnetic compass
3. Steering during entering or leaving the port
4. Understanding the helm orders
5. Operate with telegraph, phones on the bridge and ship’s siren during entering or leaving the port
6. Write the bell book

 

 

 

 

 

7. Explain importance of adjusting the watches with the engine room
8. Assist berthing and unberthing on bow and stern
9. Operate the winches
10. Assist during dropping the anchor
11. Assist the heaving up of the anchor and securing for the navigation
12. Assist and control of coiling down the ropes
13. Prepare pilot ladders and be ready during embarkation and disembarkation of the pilot

 

 

 

 

 

 

8. COMMUNICATIONS

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

1. Maintain the lamps and batteries for signalling by day
2. Practice Morse code ship to ship and ship to coast
3. Practice the radio-telephony with supervision, using the Standard Marine Navigational Vocabulary
4. Learn the procedure of starting up the automatic radio telephony radio signal
5. Use the International Code of signals

 

 

 

 

 


9. METEOROLOGY

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

1. Estimate force and direction of the wind
2. Estimate sea condition
3. Estimate visibility
4. Read:
a) Thermometer
b) Hygrometer
c) Barometer and barograph
5. Recognize types of clouds
6. Use the meteorological code to fill out the meteorological log book

 

 

 

 

     

10. CARGO HANDLING – DRY CARGO SHIP

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

1. Assist the cleaning and preparation of the ship’s holds
2. Check the bilges
3. Check the drains from the deck and holds
4. Close and open circumferential cover on the ballast tank
5. Check the watertightness of the hatch covers
6. Supervise of the opening of the hatch covers
7. Check the hand guard on the hatch
8. Check the ladders and handholds and report any damage discovered
9. Supervise of placing the dunnage before and during loading of cargo
– – Check the cargo lifting gear before and during cargo handling operations
11. Provide lights in the cargo holds.
12. Check weather passageways are passable.
13. Assist the officer supervising loading and discharging the cargo
14. Assist the separation of cargo
15. Read the guidelines of IMDG code prior to operation with dangerous cargoes
16. Supervise implementing of the provisions of IMDG code during operations with dangerous cargoes
17. Prepare and use the cargo plan
18. Check the quantity of the loaded cargo by draft readings
19. Calculate ship’s stability
20. Assist in closing and securing of hatch covers for navigation

 

 

 

 

 

21. Check the cargo lashings for:
a) Containers
b) Vehicles
c) Deck cargo
22. Participate in preparations and securing of derricks and deck cranes
23. Mark every damage on cargo or the ship and inform the chief mate

 

 

 

 

 

 

11. CARGO HANDLING – TANKER

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

1. Read and understand the International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals and instruction manuals of the ship
2. Assist the officer in charge in preparations for:
a) Loading
b) Discharging
c) Ballasting
d) Tanks cleaning
3. Perform measures for pollution prevention:
a) Place the drain plugs
b) Place the oil tray
c) Place the materials for absorption
d) Close and secure the sea valves where applicable
e) Close the flanges with covers for the connections for more pipes
f) Check the sea in the vicinity of the ship
g) Check the leakage on the connections and deck pipeline
4. Assist the officer in charge during:
a) Loading
b) Discharging
c) Ballasting

 

 

 

 

 

d) Cleaning of the tanks including crude oil washing if applicable
e) Gas freeing
5. Learn the signals used between the ship and coast during loading of the cargo
6. Learn the use of the equipment in the cargo control room
7. Assist in handling with tank and stripping tanks
8. Explain why the ship must not be trimmed by the head prior to loading of the cargo
9. Assist in use of inert gas system
10. Keep the Cargo Record Book with supervision
11. Specify the required incoming data in the oil record book
12. Describe the procedure of entering into the enclosed spaces
13. Prepare the safety equipment and assist while entering the tanks
14. Conduct the cargo calculation
15. Use the loading computers for checking the bending moments and shearing forces
16. Use the oil/water interface detector
17. Operate the system for inspection and control of the discharge
18. Read the measuring instruments for the ullage and pressure in the tank
19. Sound, read the temperature and take the sample from the tanks

 

 

 

 

 

 
CALCULATION OF THE TRIM AND STABILITY
 

 

1

 

 

 

2

3

4

5

6

 

C O M P A R T M E N T

WGT.

FULL

%

GRAIN

HEEL. MOM.

FROM BASE LINE

FROM A

PERPENDIC.

SLA-

CK

 

 

 

 

LEVER

MOM.

LEVER

MOM.

 

 

T

 

TM

M

TM

M

TM

TM

LIGHT SHIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPARES, CREW & EFFECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISCHELLANEOUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE HORIZONTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE VERTICAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H E A V Y  F U E  L O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I E S E L  O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L U B R I C A T I O N  O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R E S H  W A T E R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A R G O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A L L A S T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O T A L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents (even).
 

CALCULATION OF THE SHIP’S STABILITY

date:...............

 

SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

_________________________________

The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents (odd).
 

12. FAMILIARIZATION WITH THE ENGINE ROOM

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

1. Learn the methods of leaving the engineroom in the emergency
2. Familiarize with the location and operation of the firefighting and safety equipment in the engine room
3. Spend one day keeping the watch with each of the officers in the navigation
4. Spend one day familiarizing the maintenance of the engineroom
5. in the engineroom while leaving or entering the port
T A N K E R S
6. in the engine room during starting up and stopping of the cargo pumps

 

 

 

 

 

   

OTHER ACTIVITIES

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.
MATE

 

 

 

 

 

 

 The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents.