Red.
br.Šifra
pomagala


NAZIV POMAGALA,
REZERVNIH DIJE-
LOVA I POTROŠNIH
MATERIJALA

Indika-cija
prema
članku
Pravil-
nika


Pomagalo
propisuje


Pomagalo
odobrava


Obveza
povrata
pomagala nakon uporabnog roka

Jedi-
nica
mjere
poma-
gala
Koli-
čina
odo-
brenog
poma-
gala


Rok uporabe pomagala prema dobi osigurane osobe (članak 15. Pravilnika)


Jedinična
vrijednost
pomagala,
rezervnog
dijela i
potrošnog
materijala

 

 


Ukupna
vrijednost
poma-
gala u
kunama za
odobrenu
količinu

 

 Način
proizvodnje
pomagala
(serijski/indi-
vidualno)

 

 Medicinska indikacija/uvjeti za
ostvarivanje prava na pomagalo

 

 

I.

II.

III.

IV.

do 7. godine

iznad 7. do 18. god.

Iznad 18. do 65. god.

Iznad 65. god.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

CSUB

F) SURDOTEHNIČKA POMAGALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

631

CSUB02A

Svjetlosni signalizator plača djeteta

čl. 80.

spec. ORL

Liječničko povjerenstvo PU

NE

kom.

1

3 god.

5 god.

10 god.

10 god.

2.891,80

2.891,80

serijski

 

632

CSUB046

Svjetlosna budilica

čl. 80.

spec.ORL

Liječničko povjerenstvo PU

NE

kom.

1

3 god.

5 god.

10 god.

10 god.

1.230,20

1.230,20

serijski

 

633

CSUB054

Vibracijska budilica

čl. 80.

spec.ORL

Liječničko povjerenstvo PU

NE

kom.

1

3 god.

5 god.

10 god.

10 god.

1.120,50

1.120,50

serijski

 

634

CSUB062

Telefaksni uređaj

čl. 80.

spec.ORL, audiolog

Liječničko povjerenstvo Direkcije

NE

kom.

1

 

 

10 god.

10 god.

1.925,00

1.925,00

serijski

osobe s potpunim gubitkom sluha koje žive same ili u kućanstvu s osobama koje također imaju potpuni gubitak sluha