Odje-ljak

Sku-pina

Razred

Pod-

razred

Naziv

NACE Rev. 1.11)

 

 

 

 

 

 

Područje A

 

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima

 

 

01.1

 

 

Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja

 

 

 

01.11

 

Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d. n.

01.11

 

 

 

01.11.0

Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d. n.

 

 

 

01.12

 

Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala

01.12

 

 

 

01.12.1

Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala, osim skupljanja šumskih gljiva

 

 

 

 

01.12.2

Skupljanje šumskih gljiva

 

 

 

01.13

 

Uzgoj voća, oraha i sličnog orašastog voća, usjeva za pripremanje napitaka i začina

01.13

 

 

 

01.13.1

Vinogradarstvo

 

 

 

 

01.13.2

Uzgoj voća, oraha i sličnog orašastog voća, usjeva za pripremanje napitaka i začina, osim vinogradarstva

 

 

01.2

 

 

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

 

 

 

01.21

 

Uzgoj goveda, proizvodnja mlijeka

01.21

 

 

 

01.21.1

Uzgoj goveda za proizvodnju mesa

 

 

 

 

01.21.2

Uzgoj goveda za mlijeko i priplod

 

 

 

01.22

 

Uzgoj ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi

01.22

 

 

 

01.22.1

Uzgoj ovaca i koza

 

 

 

 

01.22.2

Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

 

 

 

01.23

 

Uzgoj svinja

01.23

 

 

 

01.23.0

Uzgoj svinja

 

 

 

01.24

 

Uzgoj peradi

01.24

 

 

 

01.24.0

Uzgoj peradi

 

 

 

01.25

 

Uzgoj ostalih životinja

01.25

 

 

 

01.25.0

Uzgoj ostalih životinja

 

 

01.3

 

 

Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)

 

 

 

01.30

 

Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)

01.30

 

 

 

01.30.0

Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)

 

 

01.4

 

 

Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga; uređenje i održavanje krajolika

 

 

 

01.41

 

Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; uređenje i održavanje krajolika

01.41

 

 

 

01.41.0

Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; uređenje i održavanje krajolika

 

 

 

01.42

 

Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga

01.42

 

 

 

01.42.1

Usluge umjetnoga osjemenjivanja

 

 

 

 

01.42.2

Ostale uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga

 

 

01.5

 

 

Lov, stupičarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima

 

 

 

01.50

 

Lov, stupičarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima

01.50

 

 

 

01.50.0

Lov, stupičarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima

 

02

 

 

 

Šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima

 

 

02.0

 

 

Šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima

 

 

 

02.01

 

Šumarstvo i sječa drva

02.01

 

 

 

02.01.0

Šumarstvo i sječa drva

 

 

 

02.02

 

Usluge povezane sa šumarstvom i sječom drva

02.02

 

 

 

02.02.0

Usluge povezane sa šumarstvom i sječom drva

 

 

Područje b 

 

Ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

Ribarstvo, uzgoj riba i usluge povezane s njima

 

 

05.0

 

 

Ribarstvo, uzgoj riba i usluge povezane s njima

 

 

 

05.01

 

Ribarstvo

05.01

 

 

 

05.01.1

Oceanski i morski ribolov

 

 

 

 

05.01.2

Slatkovodni ribolov

 

 

 

05.02

 

Uzgoj riba

05.02

 

 

 

05.02.1

Morska mrijestilišta i ribnjaci

 

 

 

 

05.02.2

Slatkovodna mrijestilišta i ribnjaci

 

 

Područje c 

 

Rudarstvo i vađenje

 

 

 

 

 

 

 

Potpodručje ca 

 

vađenje energetskih sirovina

 

10

 

 

 

Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta

 

 

10.1

 

 

Vađenje i briketiranje kamenoga ugljena

 

 

 

10.10

 

Vađenje i briketiranje kamenoga ugljena

10.10

 

 

 

10.10.0

Vađenje i briketiranje kamenoga ugljena

 

 

10.2

 

 

Vađenje i briketiranje lignita i mrkoga ugljena

 

 

 

10.20

 

Vađenje i briketiranje lignita i mrkoga ugljena

10.20

 

 

 

10.20.0

Vađenje i briketiranje lignita i mrkoga ugljena

 

 

10.3

 

 

Vađenje i briketiranje treseta

 

 

 

10.30

 

Vađenje i briketiranje treseta

10.30

 

 

 

10.30.0

Vađenje i briketiranje treseta

 

11

 

 

 

Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

 

 

11.1

 

 

Vađenje sirove nafte i zemnoga plina

 

 

 

11.10

 

Vađenje sirove nafte i zemnoga plina

11.10

 

 

 

11.10.0

Vađenje sirove nafte i zemnoga plina

 

 

11.2

 

 

Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

 

 

 

11.20

 

Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

11.20

 

 

 

11.20.0

Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

 

12

 

 

 

Vađenje  uranovih i torijevih  ruda

 

 

12.0

 

 

Vađenje  uranovih i torijevih  ruda

 

 

 

12.00

 

Vađenje  uranovih i torijevih  ruda

12.00

 

 

 

12.00.0

Vađenje  uranovih i torijevih  ruda

 

 

 

 

 

 

 

Potpodručje cb

 

vađenje ruda i kamena, osim energetskih sirovina

 

13

 

 

 

Vađenje metalnih ruda

 

 

13.1

 

 

Vađenje željeznih ruda

 

 

 

13.10

 

Vađenje željeznih ruda

13.10

 

 

 

13.10.0

Vađenje željeznih ruda

 

 

13.2

 

 

Vađenje ruda obojenih metala, osim uranovih i torijevih ruda

 

 

 

13.20

 

Vađenje ruda obojenih metala, osim uranovih i torijevih ruda

13.20

 

 

 

13.20.0

Vađenje ruda obojenih metala, osim uranovih i torijevih ruda

 

14

 

 

 

Vađenje ostalih ruda i kamena

 

 

14.1

 

 

Vađenje kamena

 

 

 

14.11

 

Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

14.11

 

 

 

14.11.0

Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

 

 

 

14.12

 

Vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede

14.12

 

 

 

14.12.0

Vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede

 

 

 

14.13

 

Vađenje škriljevaca

14.13

 

 

 

14.13.0

Vađenje škriljevaca

 

 

14.2

 

 

Vađenje šljunka, pijeska i gline

 

 

 

14.21

 

Vađenje šljunka i pijeska

14.21

 

 

 

14.21.0

Vađenje šljunka i pijeska

 

 

 

14.22

 

Vađenje gline i kaolina

14.22

 

 

 

14.22.0

Vađenje gline i kaolina

 

 

14.3

 

 

Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva

 

 

 

14.30

 

Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva

14.30

 

 

 

14.30.0

Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva

 

 

14.4

 

 

Proizvodnja soli

 

 

 

14.40

 

Proizvodnja soli

14.40

 

 

 

14.40.0

Proizvodnja soli

 

 

14.5

 

 

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

 

 

 

14.50

 

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

14.50

 

 

 

14.50.0

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.