Lista 2.

 

Lista 2.  sadrži aditive koji  nemaju određeni  E-broj, a  većinom se razvrstavaju u pomoćne  tvari  u procesu proizvodnje (osim dijela  tvari za sprečavanje pjenjena). U Listi je naznačeno tehnološko funkcionalno svojstvo i  ograničenje  količine dopuštenog ostatka u namirnicama.

 

redni broj

 

naziv aditiva

funkcionalno svojstvo

dopušten ostatak u namirnici

u mg/kg

1.

Slitine od 2 ili više nabrojenih metala (uključujući i Al)

katalizatori

 

2.

Krom

< 0.1

3.

Bakar

< 0.1

4.

Bakreni kromat

 

5.

Bakreni kromit

 

6.

Željezni sulfat

 

7.

Mangan

< 0.4

8.

Molibden

< 0.1

9.

Nikal

< 0.1 za alkohol

< 0.8 za čvrsta ulja

0.2 - 1 hidr. ulja

10.

Paladij

< 0.1

11.

Platina

< 0.1

12.

Kalijev metal

< 0.1

13.

Kalijev metilat (metoksid)

< 1

14.

Kalijev etilat (etoksid)

< 1

15.

Natrijev  amid

< 1

16.

Natrijev etilen (natrijev etilat)

< 1

17.

Natrijev metal

< 1

18.

Trifluormetan sulfonska kiselina

< 0.01

19.

Cirkonij

< 0.01

20.

Amonij

"

 

21.

Amonijev  bisulfid

"

 

22.

Natrijev metabisulfit

katalizatori

 

23.

Natrijev  metilat

"

 

24.

Adsorbirajuće gline ( izbjeljene, prirodne ili aktivirane zemlje)

tvari  za bistrenje, filtraciju i adsorpciju

 

25.

Albumin

 

26.

Klormetilirana aminirana stiren-divinilbenzen smola

< 1

27.

Diatomejska zemlja

 

28.

Divinilbenzen-etilvinilbenzen kopolimer

2 x 10 -5

29.

Fulerova zemlja

tvari za bistrenje, filtraciju i adsorpciju , tvari  za taloženje

 

 

30.

Grupa  smola -ionskih izmjenjivača

tvari za bistrenje, filtraciju i adsorpciju , tvari za taloženje, ionski izmjenjivači

 

31.

Kaolin

tvari za taloženje-filtraciju

tvari za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje

 

32.

Polimaleinska kiselina i Na-polimaleat

"

 

<5

33.

Poliakrilamid/polinatrij akrilat kopolimer

tvari za bistrenje, filtraciju i adsorpciju

 

34.

Magnezijev acetat

 

 

35.

Diklorofluoro metan

tvari za podhlađivanje i hlađenje

tvari za otapanje i ekstrakciju

100

36.

Diklorodifluoro metan

 

37.

Oksistearin

modifikatori kristalizacije masnoća

 

 

 

redni broj

 

naziv aditiva

funkcionalno svojstvo

dopušten ostatak u namirnici

u mg/kg

38.

Natrijev dodecilbenzen sulfonat

modifikatori kristalizacije masnoća

 

 

39.

Perlit

tvari za bistrenje, filtraciju i adsorpciju

 

40.

Polimaleinska kiselina i natrij polimaleat

< 5

41.

Biljni ugljen (aktiviran)

 

42.

Drvna prašina

 

43.

Oktadecil amonium acetata ( u amonijevom kloridu )

tvari protiv sljepljivanja

 

44.

Natrijev dodecilbenzensulfonat

tvari za odmašćivanje krutih masnoća,  tvari za pranje i ljuštenje -skidanje ljuske, kore, kožice

< 2 ( voće i povrće, meso , perad)

45.

Natrijev lauril sulfat

detergenti   ( tvari za močenje), tvari za odmašćivanje krutih masnoća , modifikatori kristalizacije masnoća

< 1

46.

Metil glukozid estera kokosovog ulja

detergenti   ( tvari  za močenje)

 

320

47.

Kvarterni amonijevi spojevi

 

48.

Natrijev ksilen sulfonat

< 1

49.

Akrilat-akrilamid smola

tvari za taloženje

10 - u šećernoj otopini

50.

Sušeni riblji mjehur

 

51.

Kompleksi topljivih aluminijevih soli i fosforne kiseline

 

52.

Dimetilamin-epiklorhidrin kopolimer

< 5

53.

Osušena i usitnjena krvna plazma

 

54.

Modificirana akrilamidna smola

 

55.

Poliakrilna kiselina i  njene soli

 

56.

Poliakrilamid

tvari za taloženje, tvari za pranje i ljuštenje-skidanje ljuske, kore, kožice

 

< 1 (voće i povrće)

57.

Potpuno hidrolizirani kopolimeri metilakrilata    i divenilbenzena

ionski izmjenivači (smole)

 

58.

Potpuno hidrolizirani terpolimeri metilakrilata, ( ili strirena)  divinilbenzina i akrilonitrila

 

59.

Metil akrilat-divinilbenzendietilen glikol divinil eter terpolimer  ( i varijacije )

 

60.

Umreženi polistiren ( prvo klormetiliran, zatim aminiran sa trimetilaminom, dimetilaminom, dietilentriaminom, trietilentetraminom)

 

61.

Dietilentriamin, trietilentetramin, tetraetilenpentamin umrežen sa epiklorhidrinom

 

62.

Epiklorhidrin umrežen s amonijakom 

 

63.

Polistiren-divinilbenzen umrežen sa trimetilamonijskim grupama

 

 

 

64.

Reakcijska smolna smjesa od formaldehida, acetona i tetraetilen pentamina

 

65.

Stiren-divinilbenzen umreženi kopolimer, najprije klormetiliran, zatim aminiran sa dimetilaminom i oksidiran sa hidrogenperoksidom od čega smola ne sadrži više od 15 % vinil N,N-dimeti-benzilamin-N-oksida i ne više od 6, 5 % dušika.

 

66.

Sulfit modificirani umreženi fenol-formaldehid sa rezultirajućom modifikacijom u grupama sulfonske kiseline u bočnim lancima

 

67.

Sulfonirani antracitni ugljen ( spec. čistoće)

 

68.

Sulfonirani kopolimer stirena i divinil benzena

ionski izmjenivači (smole)

 

69.

Polietilen-polistiren baza modificirana reakcijom sa klormetileterom, a zatim aminirana trimetilaminom, dietilentriaminom ili dimetiletanolaminom

membrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redni broj

 

naziv aditiva

funkcionalno svojstvo

dopušten  ostatak u namirnici

u mg/kg

70.

Polimeri i polietilen - polistirenske baze modificirane reakcijom s klormetileterom te nakon toga aminirane s trimetilaminom, dietilentriaminom ili dimetiletanolaminom

membrane

 

 

71.

Sulfonirani  tetrapolimer stirena, divinilbenzena i akrilonitrila i metil akrilata deriviran iz smjese monomera koja je sadržavala ne više od 2 % akrilonitrila i metil akrilata

 

72.

Polimeri i kopolimeri koji sadrže slijedeće komponente: celuloze, polisulfon sulfoniran polisulfonom, polietilensulfon sulfoniran poletilensulfonom, fluoropolimeri, polisulfonamidi, alifatski/aromatski poliamidi i kopoliamidi, poliesteri, poliolefini,      poliakrilonitrili, polistiren sulfoniran polistirenom, hitin/hitosan i derivati, poliurea-poliuretani, polieteri i poliamini

 

73.

Butil stearat

tvari za podmazivanje, otpuštanje,  za oblikovanje, tvari protiv sljepljivanja

 

74.

Ricinusovo ulje

tvari za podmazivanje, otpuštanje,  za oblikovanje, tvari protiv sljepljivanja, tvari za otapanje i ekstrakciju

 

75.

Etoksilirani mono i digliceridi

tvari za podmazivanje, otpuštanje,  za oblikovanje, tvari protiv sljepljivanja

 

76.

Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

77.

 

Masnoće i voskovi biljnog i životinjskog podrijetla

 

78.

Masne kiseline iz: loja, pamučnog sjemena i sojinog ulja

 

79.

Oksidabilno polimerizirano sojino ulje

 

80.

Djelomično hidrogenirano biljno ulje

 

81.

Poliglicerolni ester dimernih masnih kiselina sojinog ulja

 

82.

Poliglicerol polilinoleat

 

83.

Stearati ( kalcijev , aluminijev, kalijev i natrijev )

 

 

84.

Biljni trigliceridi

 

85.

Hipoklorit

tvari za kontrolu rasta mikoorganizama

 

86.

Jodofori

 

87.

Kvarterni amonijevi spojevi

 

88.

Laktoperoksid  sistem ( laktoperoksidaza, glukoza oksidaza, soli tiocijanata)

 

89.

Dinatrijev cijanoditioamidokarbonat

 

90.

Dinatrijev etilen bis ditiokarbamat

 

91.

Etilendiamin

 

92.

N-alkil (C12-C16) dimetil benzilklorid

 

93.

Dušična kiselina

tvari za kontrolu rasta mikoorganizama

tvari otapanje i ekstrakciju

 

94.

Peroctena kiselina

tvari za kontrolu rasta mikoorganizama

 

95.

Kalijev -N-metilditiokarbamat

 

96.

Propilen oksid

 

 

97.

Natrijev klorid

tvari za kontrolu rasta mikoorganizama

 

98.

Natrijev dimetilditiokarbamat

 

 

redni broj

 

naziv aditiva

funkcionalno svojstvo

dopušten  ostatak u namirnici

u mg/kg

99.

 Klorin doksid

tvari za kontrolu rasta mikoorganizama

 

100.

Vodik peroksid

tvari za kontrolu rasta mikoorganizama, tvari za pranje i ljuštenje-skidanje ljuske, kore, kožice

 

101.

Salamura  ( sa NaCl)

tvari za smrzavanje i hlađenje

 

102.

Glicerol mono, di i triacetat

tvari za otapanje i ekstrakciju

 

 

103.

Voda

 

104.

Glicerol tributirat

 

105.

Izobutanol

 

106.

Aceton (dimetilketon)

< 30  (arome)

0.1 -2  ( boje)

107.

Butil acetat

< 0.1

108.

Etil acetata

109.

Diklormetan

tvari za otapanje i ekstrakciju, otapala koja se koriste u proizvodnji aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

< 2 (arome,  boje)

5 ( dekof. kava , čaj)

 

< 0.02 (jestiva ulja)

110.

Etilmetilketon  ( butanon)

1 (arome)

5 ( masti i ulja)

20 ( dekof. kava , čaj)

111.

Butan-1-ol

1 ( i u bojilima)

<1000

112.

Butan-2-ol

1

113.

Heksan

tvari za otapanje i ekstrakciju

 

< 0.1-1 ( arome)

5 ( jestiva ulja i kakako )

5  (maslac)

10 ( proteinski proizvodi)

10 ( odmašćeno brašno )

10-30 (odmašćeno sojino brašno )

114.

Metilacetat

1 (arome)

20 (dekof. kava , čaj)

20 ( rafinacija šećera)

115.

Cikloheksan

< 1 ( i u jestivim uljima)

116.

Dietileter

< 2 ( i u bojilima)

117.

Izobutan

<1

118.

Metilpropan-1-ol

1

119.

Smjesa alkilen oksida, alkil alkohola i masnih kiselina

tvari za pranje i ljuštenje -skidanje ljuske, kore, kožice

<0.001 -0,01

120.

Smjesa alifatskih kiselina ( valerijanske, kapronske, kaprilne i pelargonske )

0.04-0.11

121.

a-alkil-omega -hidroksi-polioksietilen

0.001 ( urepi)

0 u šećeru

122.

Dialkanoamin

0.001 u repi

0 u šećeru

123.

Ditiokarbamat

 

124.

Etilen diklorid

0.00001 u repi

0 u šećeru

125.

Etilenglikol monobutil eter

0.00003 u repi

0 u šećeru

126.

 Oleinska kiselina

 

 

127.

Linearna undecilbenzensulfonska kiselina

0.001 u repi

0 u šećeru

128.

Monoetanol amin

 

 

Monoetanol 8 %

"

100 (voće i povrće)

0.0001 u repi

0 u šećeru

1 ( voće i povrće)

 

redni broj

 

naziv aditiva

funkcionalno svojstvo

dopušten  ostatak u namirnici

u mg/kg

129.

Natrijev 2-etilheksil sulfat

tvari za pranje i ljuštenje -skidanje ljuske, kore, kožice

< 20 ( voće i povrće)

130.

Natrijev hipoklorit

 

131.

Na - naftalenmetil sulfonati

<0.1 ( voće i povrće)

132.

Trietanolamin

0.00005 u repi

0 u šećeru

133.

Tetranatrijev EDTA

0.000003 u repi, 0 u šećeru

134.

Organofosfati

 

135.

Natrijev n-alkilbenzen sulfonati

 

136.

Amonijev ortofosfat

 

137.

Kalijev bromid

 

138.

Aluminijev oksid

ostale pomoćne tvari

 

139.

Amonij nitrat

 

140.

Alkilen oksid

 

141.

Akrilni ester sa primarnim i tercijalnim aminogrupama

 

142.

Alil izocijanat

 

143.

Giberelinska kiselina

 

144.

Glicerolni ester adipinske kiseline

 

145.

 Metil glikozid ni ester kokosovog ulja

 

146.

 Masne kiseline sojinog ulja

 

147.

Etilen oksid-propilen oksid kopolimeri i blokkopolimeri

 

148.

Masni alkohol-glikolni eter

 

149.

Hidrofilni masni acil esteri

 

150.

Metil glikozidna voda

 

151.

Modificirani viši alkoholi

 

152.

Neionogeni alkilen oksid sa emulgatorom

 

153.

Oksalna kiselina

 

154.

Polialkilen oksid, u smjesi sa  masnim kis.kiselinama

 

155.

Polietoksilirani alkohol, modificirani

 

156.

Poliglikol kopolimer

 

157.

Kalijev giberelat

 

158.

Natrij poliakrilat-akrilamidna smola

 

159.

Taninske kiseline sa quebracho ekstraktom

 

160.

 Amonijev nitrat

 

161.

Amil acetat

 

162.

Kalcijev sulfat

 

163.

Kokosovo ulje

 

164.

Glicerol tripropionat

 

165.

Izopropilni alkohol

 

166.

Laktilirani mono esteri

 

167.

Magnezijev citrat

 

168.

Magnezijev tartarat

 

169.

Mješavina etilen i propilen oksida, kopolimera i estera, ricinusovog ulja i polietilen glikola

 

170.

Mješavina prirodnih i sintetskih masnih acil derivata uz dodane emulgatore

 

171.

Poliakrilat

 

172.

Poliakrilati sa karboksilnim grupama

 

173.

Polietilen glikol

 

174.

Polivinil polipirolidon

 

175.

Polivinil pirolidon

 

176.

Kalijev klorid

 

177.

Natrij

 

 

178.

Natrijev heksametafosfat

 

179.

Natrijev poliakrilat

"

 

180.

Otopina:  polifosfata,  soli polikarboksilne kiseline, polialkilen glikola, natrijevog hidroksida

 

 

 

redni broj

 

naziv aditiva

funkcionalno svojstvo

dopušten  ostatak u namirnici

u mg/kg

181.

Sorbitan masni acil esteri i polioksietilen-20-sorbitan masni acil esteri

ostale pomoćne tvari

 

 

 

182.

Sulfonirani kopolimeri stirena i divinilbenzena

 

183.

Površinski aktivni esteri sa neutralnim nosačima

 

 

184.

Biljni esteri masnih kiselina

 

185.

Acil ( hidrofilni) masnih kiselina

 

186.

Ksiloza

 

187.

Alkilen oksid

tvari za sprečavanje pjenjenja

(*)

 

188.

Kokosovo ulje

 

189.

Etilenoksid-propilenoksid kopolimeri

 

190.

Polialkilen glikolester masnih kiselina (sa 1-5 mola etilen  oksida ili propilen oksida)

 

191.

Glikol ester masnih alkohola

 

192.

 

Masni alkoholi (C8-C30)

 

193.

Hidrogenizirano kokosovo ulje

5-15

194.

Hidrofilni masni acilesteri, lančasti

 

195.

a-metilglikozid, vodena otopina

 

196.

Smjesa etilen i propilen oksida, kopolimeri i esteri ricinusovog ulja i polietilen glikol esteri

 

197.

Neionogeni alkilen oksid s emulgatorima

 

198.

Oksoalkoholi (C8-C30)

 

199.

Polialkilen oksid u kombinaciji sa masnim kiselinama

 

200.

Poliglikol kopolimer

 

201.

Polioksietilen esteri (C8-C30) masnih kiselina

 

202.

Polioksipropilen esteri (C8-C30) masnih kiselina

 

203.

Polioksietilen esteri (C8-C30) oksoalkohola

 

204.

Polioksipropilen esteri (C8-C30) oksoalkohola

 

205.

Metilglikozid ester kokosovog ulja

 

206.

Smjesa polioksietilen i polioksipropilen estera (C8-C30) masnih kiselina

 

207.

Modificirani viši alkoholi

 

208.

Polioksietilen (20) sorbitan acil ester  i  sorbitan acilni ester masnih kiselina

 

209.

Površinski aktivne tvari sa neutralnim nosiocima

 

210.

Acilni esteri biljnih masnih kiselina ( hidrofilni)

 

211.

Polipropilen-polietilen blok polimer

"

 

 

 

* - Tvari za sprječavanje pjenjenja su aditivi koji nemaju E-broj i za razliku od pomoćnih tvari u procesu proizvodnje moraju se deklarirati.