Dodatak III.

 

OBRASCI I SADRŽAJ DOKUMENATA

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     OBRAZAC broj 1.

____________________________________

  (Naziv (ime) i sjedište podnositelja prijave)

 

 

PRIJAVA br. ____________

ZA UZIMANJE UZORAKA I ISPITIVANJE KAKVOĆE SJEMENA (ZA JEDNU VRSTU,

SORTU, ODNOSNO MJEŠAVINU)

 

1. Pravna osoba kojoj se podnosi prijava __________________________________________________________

2. Biljna vrsta _____________________________________________________________________________

3. Sorta hibrid _____________________________________________________________________________

4. Kategorija   _____________________________________________________________________________

5. Porijeklo sjemena (Proizvođač i broj Uvjerenja o priznavanju usjeva, broj certifikata osobnosti) ________________________________________________________________________________________

6. Dorađivač sjemena _______________________________________________________________________

7. Podaci o partiji sjemena koja se prijavljuje:

  

 

Broj partije (deklaracije)

Veličina partije ,u kg

Broj pakiranja

Masa jednog pakiranja

Naziv preparata za dezinfekciju i sl.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Posebni-dodatni zahtjevi za neka ispitivanja ili za izbor metode ispitivanja _______________________

       

9. Mjesto, potanja lokacija, vrsta ambalaže i način uskladištenja partije sjemena koja se prijavljuje  

 

   _________________________________________________________________________________

   

 

   

         Datum podnošenja prijave ________________       (M. P.)                 Podnositelj prijave

 

                                                                                                _________________________            

 

     

                                                       

                                                                                                                                                         OBRAZAC broj 2.

__________________________________________________________

(Naziv i adresa laboratorija koji je izvršio ispitivanje)

 

 

IZVJEŠĆE br. _________

O KAKVOĆI SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA

 

1.Ime ili naziv podnositelja prijave______________________________________________________

 

2.Broj prijave za uzimanje uzoraka i ispitivanje kakvoće sjemena _______________________________

 

3.Biljna vrsta, sorta, hibrid, mješavina i kategorija __________________________________________

 

4.Porijeklo sjemena: _______________________________________________________________

                 (broj Uvjerenja o priznavanju usjeva certifikat osortnosti)

 

5.Dorađivač sjemena, uvoznik: ________________________________________________________

 

6.Broj i datum zapisnika o uzorkovanju: __________________________________________________

 

7.Veličina partije, broj i masa pakiranja: __________________________________________________

 

8.Utvrđena kakvoća:

  Analiza br. ____________________

 

 

Broj
partije
sjemena

Čistoća
sjemena
u %

Sadržaj u%

Energija
klijanja
u %

Klijavost
sjemena
u %

Nenor-
malni
klijanci

%

 

Neklijavo sjeme u %


Udio
vlage

%

Masa
1000
sjemenki

Svega

Tvrdo sjeme

Svježe sjeme

Mrtvo sjeme

Osta-

lo neklijavo
sjeme

Drugih vrsta

Korova

Inertnih tvari

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                  

8.1.    Ostali nalazi   ___________________________________________________________________

 

8.2.    Naziv nađenih drugih vrsta i broj zrna __________________________________________________

 

8.3.    Naziv nađenog korova i broj zrna _____________________________________________________

 

8.4.    Zdravstveno stanje ________________________________________________________________

                                                 (naziv ispitivanih bolesti i utvrđeni postotak)

      ________________________________________________________________________________

                                                   (naziv ispitivanih štetočinja i nađeni broj)

 

 9.     Primijenjene metode ispitivanja ________________________________________________________

 

10.     Nalaz po posebnim - dodatnim ispitivanjima ili metodama ispitivanja (samo ako je u prijavi traženo)

        ________________________________________________________________________________

 

11.     Napomena _______________________________________________________________________

 

        Datum izrade izvješća _______________________   (M. P.)            Odgovorna osoba u pravnoj osobi

                                                                                              ____________________________________

 

 

 

 

                                                                        OBRAZAC broj 3.

 

ZAPISNIK br. ___________

O UZORKOVANJU POLJOPRIVREDNOG SJEMENA NA TEMELJU

 

Prijava br. ________________________     

 

Datum uzorkovanja__________________    

 

Mjesto uzorkovanja __________________    

 

1. Vrsta sjemena ___________________________________________________________

 

2. Sorta i kategorija _________________________________________________________      

 

3. Broj partije _____________________________________________________________     

 

4. Naziv proizvođača _______________________________________________________      

 

5. Broj uvjerenja o priznavanju usjeva ili broj odgovarajućeg certifikata     

  _______________________________________________________________________

 

6. Uvoznik i vlasnik sjemena ___________________________________________________     

 

7. Masa partije sjemena ________Broj pakiranja________ Masa 1 pakiranja ______________

 

8. Broj sjemenki u pakiranju (ako se pakira po broju sjemenki), naziv i dimenzije frakcije (za kalibrirano sjeme) _____________________________________________________________________________     

 

9. Tretirano _______________ u dozi ________________________________________

 

10. Masa prosječnog  _______________________________________________________

 

11. Šifra uzorka ___________________________________________________________

 

12. U laboratoriju utvrditi kakvoću sjemena    _____________________________

 

NAPOMENA: Uzorkovanje izvršeno prema Pravilniku o kakvoći poljoprivrednog sjemena

          ____________________________________________________________________________

       

 

        Nazočni kod uzorkovanja                       Uzorkovanje obavio

__________________________________              

 

___________________________________        _________________________________                      

 

__________________________________

       

 

 

 

 

OBRAZAC broj 4

 

 

_________________________________

Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva

 

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE I PRODUŽENJE VALJANOSTI DEKLARACIJE ZA SJEME POLJOPRIVREDNOG BILJA  BR. ________

 

 

1.       Biljna vrsta  __________________________________

2.       Sorta  _______________________________________

3.       Kategorija  ___________________________________

4.       Proizvođač-uvoznik  ___________________________

5.       Broj uvjerenja o priznavanju usjeva, certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza  ___________________________

6.       Broj i datum svjedodžbe o zdravstvenom stanju usjeva ili Fitocertifikat _______________________________

7.       Broj izvorne deklaracije (U slučaju  produženja ili prepakiranja )_____________________________________

8.        Zemlja porjekla sjemena _________________________________________

 

 

 

Redni broj

 

Broj deklaracije

Broj izvješća o kakvoći

 

Godina proizvodnje

 

Masa partije

Masa jednog pakiranja ili broj zrna

 

Broj pakiranja

Naziv preparata za dezinfekciju sjemena

 

Naziv i veličine frakcije

 

Klijavost

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.        Rok važenja deklaracije  ________________________

10.     Vrsta deklaracije na ambalaži (samoljepiva, za prošivanje, za vezanje)  _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

  Datum podnošenja zahtjeva                           (M.P.)                                          Podnositelj zahtjeva

 

 

_______________________                                                                       ______________________

 

 

 

 

OBRAZAC broj 4.a

 

 

_________________________________

Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva

 

 

ZAHTJEV  br. _________________

ZA IZDAVANJE I PRODUŽENJE VALJANOSTI DEKLARACIJE MJEŠAVINE SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA

 

1. Broj deklaracije  ____________________

 

 

Redni broj

 

Biljna vrsta

 

Sorta

 

Postotni udio

 

Kategorija

 

Broj deklaracije

Broj izvješća o kakvoći

 

Godina proizvodnje

 

Klijavost

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       Masa partije  ________________________

3.       Masa jednog pakiranja  ________________

4.       Broj pakiranja  _______________________

5.       Broj uvjerenja o priznavanju usjeva, certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza  ___________________________

6.       Broj i datum svjedodžbe o zdravstvenom stanju usjeva ili Fitocertifikat  _______________________________

7.       Broj izvorne deklaracije (U slučaju  produženja ili prepakiranja )_____________________________________

8.       Rok važenja deklaracije  _________________________________________________________________

9.        Vrsta deklaracije na ambalaži (samoljepiva, za prošivanje, za vezanje)  _______________________________

 

 

 

 

  Datum podnošenja zahtjeva                (M.P.)                               Podnositelj zahtjeva

 

 

_______________________                                                                       ______________________

 

 

                                                                               

 

                       

OBRAZAC broj 4.b

 

_________________________________

Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva

 

 

ZAHTJEV  br. _________________

ZA IZDAVANJE DEKLARACIJE ZA GOMOLJE LUKOVICE I PODANKE U MJEŠAVINI

 

1. Broj deklaracije  ____________________

 

Redni broj

Biljna vrsta

(narodno ime i latinsko ime)

 

Postotni udio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       Masa partije  ________________________

3.       Masa jednog pakiranja  ________________

4.       Broj pakiranja  _______________________

5.       Veličina lukovica, gomolja (kalibraža)  ___________________________

6.       Broj i datum svjedodžbe o zdravstvenom stanju usjeva ili Fitocertifikat  _______________________________

7.       Rok važenja deklaracije  ________________________________________________________________

8.        Vrsta deklaracije na ambalaži (samoljepiva, za prošivanje, za vezanje)  _______________________________

 

 

 

 

 

 

  Datum podnošenja zahtjeva                (M.P.)                               Podnositelj zahtjeva

 

 

_______________________                                                                       ______________________

 

 

 

                                                               

 

ZNAK ZAVODA                                                                                       

  OBRAZAC broj 5                                

DEKLARACIJA

O KAKVOĆI SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA BR. _________

(UZ OTPREMNICU)

 

__________________________________________________________________________

(Naziv i sjedište pravne osobe koja je podnijela zahtjev za deklariranje)

I. Osnovni podaci o sjemenu

 

1. Biljna vrsta (narodno ime, latinski naziv) ________________________________________

2. Sorta___________________ 3. Kategorija _____________________________________

4. Godina proizvodnje ili uvoza__________________________________________________

5. Proizvođač ______________________________________________________________

             (naziv i sjedište, a za sjeme iz uvoza dobavljač i zemlja porjekla)

6. Dorađivač ______________________________________________________________

                                   (naziv i sjedište)

7. Broj i datum uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva, OECD certifikata, odnosno certifikata o sortnosti sjemena što ga je izdala zemlja izvoza ___

8. Broj i datum svjedodžbe o zdravstvenom stanju ili fitocertifikat _______________________

9. Količina, u kg ____________________________________________________________

10. Broj pakiranja i neto masa jednog pakiranja u partiji sjemena, u kg ___________________

11. Serijski brojevi deklaracija na  ambalaži _______________________________________

12. Naziv preparata kojim je sjeme tretirano i klauzula _______________________________

13. Broj sjemenki u pakiranju (ako se pakira po broju sjemenki) _______________________

14. Izvorni broj deklaracije (ako je sjeme prepakirano ili je produljen rok valjanosti)_________

 

II. Utvrđena kakvoća

 

Naziv ovlaštenog laboratorija koji je obavljao ispitivanje _____________________________

Broj i datum izvješća o kakvoći sjemena _________________________________________

1. Čistoća, u % ____________________________________________________________

2. Udio vlage, u % __________________________________________________________

3. Klijavost, u % ___________________________________________________________

4. Energija klijanja, u %  _____________________________________________________

5. Masa 1.000 sjemenki _____________________________________________________

6. Udio drugih biljnih vrsta ____________________________________________________

                                                (naziv i broj zrna)

7. Udio korova _____________________________________________________________

                                         (naziv i broj zrna)

8. Naziv i dimenzije frakcije za kalibrirano sjeme  _____________________________________

___________________________________________________________________________

 

9. Datum do kojeg važi deklaracija  ___________________________

 

Datum izdavanja deklaracije ___________________                      Odgovorna pravna osoba

 

                                                                                      ( M. P.)       ________________________

                                                                                                               

 

                                OBRAZAC broj 5a.

    

ZNAK ZAVODA                                                     

 

DEKLARACIJA

O KAKVOĆI SJEMENA GOMOLJA  BR. ________

(UZ OTPREMNICU)

    __________________________________________________________________________

(Naziv i sjedište pravne osobe koja je podnijela zahtjev za deklariranje)

           

I. Osnovni podaci o sjemenu

 

1. Biljna vrsta (narodno ime, latinski naziv)___________________________________________

2. Sorta ________________ 3. Kategorija _________________________________________

4. Godina   proizvodnje ili uvoza __________________________________________________

5. Proizvođač sjemena _________________________________________________________

            (naziv i sjedište, a za sjeme iz uvoza dobavljač i zemlja porjekla)

6. Dorađivač sjemena __________________________________________________________

                                   (naziv i sjedište)

7. Broj i datum uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva odnosno certifikata

    o sortnosti sjemena što ga je izdala zemlja izvoza ____________________________________

8. Broj i datum svjedodžbe o zdravstvenom stanju ili fitocertifikat _________________________                    

9., Količina, u kg _____________________________________________________________

10. Broj pakiranja i neto masa jednog pakiranja u partiji sjemena u kg ______________________

11. Serijski brojevi deklaracija na ambalaži __________________________________________

12. Naziv preparata kojim je tretirano i klauzula _______________________________________

 

II. Utvrđena kakvoća

 

Naziv ovlaštenog laboratorija ____________________________________________________

Broj i datum izvješća o kakvoći sjemena ____________________________________________

1. Sortna čistoća u % __________________________________________________________

2. Mehaničke primjese u % ______________________________________________________

3. Mehanički oštećeni gomolji u % _________________________________________________

4. Veličina gomolja u poprečnom presjeku (kalibraža): od ______ do _____ mm

5. Datum do kojega važi deklaracija ________________________________________________

Datum izdavanja deklaracije ______________________________________________________

 

 

                               

                                                                                    (M. P.)                   Odgovorna pravna osoba

                                        _______________________

 

                                              

 

 

 

 

Obrazac broj 5b

ZNAK ZAVODA

DEKLARACIJA

O KAKVOĆI LUKOVICA BR: __________
(UZ OTPREMNICU)

________________________________________________________

(Naziv i sjedište pravne osobe koja je podnijela zahtjev za deklariranje)

I. Osnovni podaci o sjemenu

 

1. Biljna vrsta (narodno ime, latinski naziv)____________________________________________________________

3. Sorta-Hibrid _____________________________________________ 3. Kategorija _____________________________

4. Godina proizvodnje ili uvoza _________________________________________________________________________


5. Proizvođač sjemena ___________________________________________________________________________________

                                                                  (naziv i sjedište, a za sjeme iz uvozaidobavljač i zemlja porjekla)

6. Dorađivač sjemena ____________________________________________________________________________________

                                                                     (naziv i sjedište)

7.Broj i datum uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva. OECD certifikata, odnosno certifikata o sortnosti sjemena što ga je izdala zemlja izvoza _____________________________________________________________________________________________

8.Broj i datum svjedodžbe o zdravstvenom stanju ili fitocertifikat ___________________________________

9.Količina, u kg ______________________________________________________________________________________________

10. Broj pakiranja i neto masa jednog pakiranja u partiji sjemena, u kg ____________________________

11. Serijski brojevi deklaracija na ambalaži _____________________________________________________________

12. Naziv preparata kojim je sjeme tretirano i klauzula _______________________________________________

13. Izvorni broj deklaracije (ako su lukovice prepakirane )_________

 

II. Utvrđena kakvoća

 

Naziv ovlaštenog laboratorija ___________________________________________________________________________

Broj i datum izvješća o kakvoći sjemena: _______________________________________________________________

1. Veličina lukovica (kalibraža): ___________________________________________________________________________

5. Datum do kojega važi deklaracija: _____________________________________________________________________

Datum izdavanja deklaracije ______________________________________________________________________________

 

 

 

(M.P.)

Odgovorna pravna osoba

_________________________________________

                                                               

 

 

                                                               

 

                                                                                                                                                OBRAZAC broj 5c.

ZNAK ZAVODA

 

DEKLARACIJA

O KAKVOĆI SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA U MJEŠAVINI

BR. _______________

(UZ OTPREMNICU)

__________________________________________________________________________

(Naziv i sjedište pravne osobe koja je podnijela zahtjev za deklariranje)

 

I. Osnovni podaci o sjemenu

1.

Biljna vrsta

(narodno ime i latinski naziv)

Sorte u mješavini

Kategorije sjemena

Udio u mješavini (%)

Broj deklaracije sjemena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proizvođač sjemena: _______________________________________________________

(naziv i sjedište, a za sjeme iz uvoza - uvoznik)

3. Dorađivač sjemena: ________________________________________________________

(naziv i sjedište, a za sjeme iz uvoza - dobavljač)

4. Broj i datum uvjerenja o priznavanju sjemenskih usjeva, OECD certifikat, odnosno certifikata o sortnosti sjemena što ga je izdala zemlja ________________________________________

5. Broj i datum svjedodžbe o zdravstvenom stanju ili fitocertifikat ________________________

6. Koičina u kg: _____________________________________________________________

7. Broj pakiranja i neto masa jednog pakiranja, u partiji sjemena, u kg _____________________

8. Serijski brojevi deklaracija na ambalaži: __________________________________________

9. Izvorni broj deklaracije (ako je sjeme prepakirano ili je produljen rok valjanosti)___________

 

II. Utvrđena kakvoća

 

1. Naziv ovlaštenog laboratorija __________________________________________________

2. Broj i datumizvješća o kakvoći sjemena

 

Biljna vrsta

(narodno ime i latinski naziv)

Sorta

Klijavost

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Čistoća u % ______________________________________________________________

 

4. Datum do kojega važi deklaracija: ______________________________________________

 

Datum izdavanja deklaracije ____________________________________________________

 

(M. P.)

Odgovorna osoba

___________________________

                                                       

 

 

OBRAZAC broj 5d.

 

ZNAK ZAVODA

DEKLARACIJA

O KAKVOĆI GOMOLJA, LUKOVICA I PODANAKA U MJEŠAVINI

BR. _______________

(UZ OTPREMNICU)

__________________________________________________________________________

(Naziv i sjedište pravne osobe koja je podnijela zahtjev za deklariranje)

I. Osnovni podaci o sjemenu

1.

Biljna vrsta

(Narodno ime i latinski naziv)

 

Udio u mješavini (%)

 

 

 

 

 

 

2. Proizvođač sjemena: _______________________________________________________

(naziv i sjedište, a za sjeme iz uvoza - uvoznik)

3. Dorađivač sjemena: ________________________________________________________

(naziv i sjedište, a za sjeme iz uvoza - dobavljač)

4. Broj i datum svjedodžbe o zdravstvenom stanju ili fitocertifikat ________________________

5. Koičina u kg: _____________________________________________________________

6. Broj pakiranja i neto masa jednog pakiranja, u partiji sjemena, u kg _____________________

7. Serijski brojevi deklaracija na ambalaži: __________________________________________

 

II. Utvrđena kakvoća

 

1.Naziv ovlaštenog laboratorija ________________________________________________

2. Broj i datum izvješća o kakvoći

 

 

Biljna vrsta

(narodno ime i latinski naziv)

Veličina lukovica, gomolja

(frakcije)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Datum do kojega važi deklaracija:  ________________________________

Datum izdavanja deklaracije _______________________________________

 

(M. P.)

Odgovorna osoba

                                                                                                      _____________________

               

 

 

 

 

                                                                                                OBRAZAC broj 6.

___________________________________________________

(Naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe koja deklarira micelij)

 

DEKLARACIJA

O KAKVOĆI PRESADNICA BR. _________________

(UZ OTPREMNICU)

 

Broj
partije

Vrsta

Sorta hibrid

Deklaracija o kakvoći sjemena

Količina (kom)

Broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju

Proizvođač ili zemlja izvoza

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za točnost podataka navedenih u ovoj deklaraciji odgovaramo moralno i materijalno.

 

 

 

 

Mjesto i datum                                    M. P.                                                  Odgovorna osoba

______________________                                                              ________________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                OBRAZAC broj 6.a

(Naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe koja deklarira micelij)

 

DEKLARACIJA

O KAKVOĆI MICELIJA GLJIVA BR. _________________

(UZ OTPREMNICU)

 

Broj
partije

Vrsta

Soj

Količina

Vrsta podloge

Broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju micelija ili fitocertifikat

Proizvođač ili zemlja izvoza

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za točnost podataka navedenih u ovoj deklaraciji odgovaramo moralno i materijalno.

 

 

 

 

 

Mjesto i datum                                        M. P.                                      Odgovorna osoba

______________________                                                              ________________________

 

 

 

Deklaracija o kakvoći sjemena poljoprivrednog bilja na ambalaži

mora sadržavati sljedeće podatke:

Znak zavoda

 1.        Naziv i sjedište pravne osobe koja podnosi zahtjev za deklariranje sjemena

 2.        Broj deklaracije priložene uz otpremnicu (broj partije sjemena)

 3.        Biljna vrsta

 4.        Sorta

 5.        Kategorija

 6.        Datum do kojega važi deklaracija

 7.        Naziv preparata kojim je sjeme tretirano i klauzula

 8.        Neto masa pakiranja, u kg ili g ili broj zrna

 9.        Izjava o prepakiranju ako je obavljeno s brojem ishodišne partije

10.       Zemlja porijekla

11.       Dodatne informacije o sjemenu (podaci moraju biti činjenični i odnositi se na sjeme)

Deklaracija o kakvoći sjemena poljoprivrednog bilja u mješavini na ambalaži mora sadržavati sljedeće podatke:

Znak zavoda

 1.        Naziv i sjedište pravne osobe koja deklarira sjeme

 2.        Broj deklaracije (partije sjemena)

 3.        Biljne vrste

 4.        Sorte (ako postoji)

 5.        Kategoriju

 6.        Postotni udio pojedine vrste ili sorte (ako se navodi sorta)

 7.        Datum do kojeg važi deklaracija

 8.        Neto masa jednog pakiranja

 9.        Izjava o prepakiranju ako je obavljeno s brojem ishodišne partije

10.       Dodatne informacije o sjemenu (podaci moraju biti činjenični i odnositi se na sjeme)

11.       Zemlja porijekla

Deklaracija o kakvoći gomolja ili lukovica na ambalaži mora sadržavati sljedeće podatke:

Znak Zavoda

1.         Naziv i sjedište pravne osobe koja deklarira sjeme

2.         Broj deklaracije (partije sjemena)

3.         Biljna vrsta

4.         Sorta

5.         Kategorija

6.         Veličina gomolja ili lukovica (kalibraža)

7.         Neto masa pakiranja, u kg ili broj gomolja (lukovica)

8.         Naziv preparata kojim je sjeme tretirano i klauzula

9.         Datum do kojeg važi deklaracija

10.       Izjava o prepakiranju, ako je obavljeno, s brojem ishodišne partije

11.       Zemlja porijekla

12.       Dodatne informacije o sjemenu (podaci moraju biti činjenični i odnositi se na sjeme)

Deklaracija o kakvoći gomolja, lukovica ili podanaka u mješavini na ambalaži mora sadržavati sljedeće podatke:

Znak zavoda

1.         Naziv i sjedište pravne osobe koja deklarira mješavinu

2.         Biljne vrste u mješavini

3.         Postotni udio komponenti

4.         Veličina frakcija (kalibraža) ako postoji

5.         Datum do kojeg važi deklaracija

6.         Neto masa jednog pakiranja

7.         Izjava o prepakiranju, ako je obavljeno, s brojem ishodišne partije

8.         Zemlja porijekla

9.         Dodatne informacije o sjemenu (podaci moraju biti činjenični i odnositi se na sjeme)

 

 

                                                                                                                                Obrazac br. 7.

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG SJEMENA

 

Redni broj

Vrsta

Sorta

Kategorija

Proizvođač ili zemlja porijekla

Naturalno sjeme

Čisto sjeme

Brojevi partija

Masa partije

Masa jednog pakiranja

Broj pakiranja

Izvješće o kakvoći

Broj dokumenta o sortnosti

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                               

                                OBRAZAC broj 8..

 

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI PRESADNICA - MICELIJA GLJIVA

Redni
broj

Vrsta

Sorta
Soj

Porijeklo
sjemena

Dekla-
racija
broj

Broj
presadnica
(micelija
gljiva)

Broj
isporučenih
presadnica
(micelija gljiva)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

                                                                                          OBRAZAC broj 9.

                   

EVIDENCIJA O IZDANIM DEKLARACIJAMA

Redni
broj

Datum

Pod-nosi-
telj
zahtjeva

Broj
zahtjeva

Broj
dekla-
racije

Broj
izvješća
o kakvoći

Vrsta

Sorta
hibrid

Kate-
gorija

God.
proiz-
vodnje

Masa
partije
kg

Masa
jednog
pakiranja

Broj
paki-
ranja

Serijski
brojevi
deklara-
cije na
pakiranju

Naziv i veličine
frakcije

Rok
valjanosti
deklaracije

Broj
uvjerenja o priznavanju
usjeva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac broj 10.

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJI

_______________________________________________

INSPEKCIJA BILINOGOJSTVA

Klasa:__________________

Ur.broj:_________________

ZAPISNIK

o uzimanju uzorka za inspekcijske potrebe

1. Naziv i sjedište vlasnika sjemena: ___________________________________________

2. Redni broj partije sjemena: ________________________________________________

3. Broj deklaracije: ________________________________________________________

4. Broj pakiranja: _________________________________________________________

5. Vrsta i oblik ambalaže: ___________________________________________________

6. PODACI IZ DEKLARACIJE UZ OTPREMNICU

I Osnovni podaci o sjemenu

II Utvrđena kakvoća

1._________________________________

(biljna vrsta, narodno i latinsko ime)

1._________________________________

(naziv laboratorija koji je vršio ispitivanje)

2._________________________________

(sorta, hibrid)

2._________________________________

(broj i datum izvješća o kakvoći sjemena)

3._________________________________

(kategorija)

3._________________________________

(Čistoća, %)

4._________________________________

(godina proizvodnje)

4._________________________________

(Udio vlage, %)

5._________________________________

(proizvođač)

5._________________________________

(Klijavost, %)

6._________________________________

(uvoznik)

6._________________________________

(Energija klijanja, %)

7._________________________________

(broj dokumenta o sortnosti)

7._________________________________

(Masa 1000 sjemenki)

8._________________________________

(količina, kg)

8._________________________________

(Udio drugih biljnih vrsta, %)

9._________________________________

(broj pakiranja u partiji i neto masa jednog pakiranja)

9._________________________________

(Udio korova, %)

10.________________________________

(serijski brojevi deklaracija na ambalaži)

10.________________________________

(Broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju)

11.________________________________

(naziv preparata kojim je tretirano)

11.________________________________

(Datum važenja deklaracije)

12.________________________________

(broj sjemenki ili dimenzije frakcije)

12.________________________________

(Datum izdavanja deklaracije)

7. Masa pojedinačnog pakiranja:_____________________________________________

8. Način zatvaranja, plombiranja i deklariranja___________________________________

(prošivanjem, ljepljenjem, vezanjem)

9. Mjesto uzimanja uzorka:__________________________________________________

10. Uvjeti smještaja skladištenja: _____________________________________________

(podno skladište, polica u trgovini, silos, kamion, vagon, brod, visina hrpe i sl.)

11. Podaci o otpremi: _____________________________________________________

(broj i datum otpremnice, tovarnog lista, broj kamiona, vagona)

12. Količina sjemena od koje je uzorak uzet: ____________________________________

13. Specifične okolnosti: ___________________________________________________

______________________________________________________________________

11. Šifra kojom je označen uzorak: ___________________________________________

Uzorak je uzet na način propisan Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za kakvoću, pakiranje i deklariranje sjemena poljoprivrednog bilja (“Narodne novine”, br. ______________).

Na uzorku obaviti ispitivanje čistoće, klijavosti, energije klijanja i zdravstvenog stanja sjemena.

Mjesto i datum: _________________________

VLASNIK SJEMENA                                                                                            INSPEKTOR

___________________                                                                                          ____________