Redni broj Šifra pomagala NAZIV POMAGALA, MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, POTROŠNIH MATERIJALA I POPRAVKA POMAGALA  Indikacija prema članku Pravilnika Pomagalo, popravak, rezervni dio i potrošni materijal propisuje Pomagalo odobrava Obveza povrata pomagala Jedinica mjere pomagala: Količina odobrenog pomagala do:   Rok uporabe pomagala prema dobi osigurane osobe (Članak 13. Pravilnika) Jedinična vrijednost pomagala, rezervnog dijela, potrošnog materijala i popravka u kunama Ukupna vrijednost pomagala u kunama Medicinska indikacija/kriterij za ostvarivanje prava na pomagalo  
  I II III IV
  do 7. godine iznad 7. do 18.god. iznad 18. do 65.god. iznad 65. god.
1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13
    ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA                            
    A) ORTOPEDSKA POMAGALA                            
    PROTEZE                            
    1. PROTEZE ZA RUKE                            
  APRA 1.1. Proteze za šaku i prste (djelomična amputacija)                            
 1. APRA01X Proteza za batrljak šake i prste, kozmetička, plastična čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god.  1,5 god  3 god.  5 god.     obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
2. APRA02V Proteza za batrljak šake i prste, funkcionalna, mehanička čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god.  1,5 god  3 god.  5 god.     obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
3. APRA03T Proteza za batrljak šake i prste, funkcionalna, mioelektronička-transkarpalna čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god 3 god 3 god 5 god     obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
  APRA 1.2. Proteze za šaku (dezartikulacijski batrljak)                            
4. APRA04R Proteza za šaku, kozmetička, plastična, gumena šaka čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god 1,5 god 3 god 5 god     obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
5. APRA05P Proteza za šaku, funkcionalna, mehanička čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1 2 god 3 god 3 god 5 god     obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
6. APRA06N Proteza za šaku, funkcionalna, mioelektronička-dezartikulacijska čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god 3 god 3 god 5 god     obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
  APRP 1.3. Proteze za podlakticu (transradijalni batrljak)                            
7. APRP01G Proteza za podlakticu, kozmetička, plastična, gumena šaka čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god.  1,5 god  3 god.  5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
8. APRP02E Proteza za podlakticu, funkcionalna, mehanička čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   2 god.  3 god.  3 god. 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
9. APRP03C Proteza za podlakticu, funkcionalna, mioelektronička čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god  3 god.  3 god. 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
  APRP 1.4. Proteze za lakat (dezartikulacijski batrljak)                            
10. APRP04A Proteza za lakat, kozmetička, plastična, gumena šaka čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god. 1,5 god 3 god 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
11. APRP058 Proteza za lakat, funkcionalna, mehanička čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   2 god. 3 god. 3 god. 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
12. APRP066 Proteza za lakat, funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 3 god. 3 god. 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
  APRN 1.5. Proteze za nadlakticu (transhumeralni batrljak)                            
13. APRN01W Proteza za nadlakticu, kozmetička, plastična, gumena šaka čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god. 1,5 god. 3 god. 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
14. APRN02U Proteza za nadlakticu, funkcionalna, mehanička čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   2 god. 3 god. 3 god. 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
15. APRN03S Proteza za nadlakticu, funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 3 god. 3 god. 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
  APRN 1.6. Proteze za rame (dezartikulacijski batrljak)                            
16. APRN04Q Proteza za rame, kozmetička, plastična, gumena šaka čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god. 1,5 god. 3 god. 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
17. APRN05O Proteza za rame, funkcionalna, mehanička čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   2 god. 3 god. 3 god. 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
18. APRN06M Proteza za rame funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 3 god. 3 god. 5 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
    1.7. Ležišta                            
  APRL 1.7.1.  Ležište proteze za šaku                            
19. APRL09W Ležište proteze za šaku, mehaničke čl. 27. ortoped, fizijatar  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 1 god. 2 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
20. APRL109 Ležište proteze za šaku, mioelektroničke, transkarpalne čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
21. APRL117 Ležište proteze za šaku, mioelektroničke, dezartikulacijske čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APRL 1.7.2. Ležište proteze za podlakticu                            
22. APRL029 Ležište proteze za podlakticu, kozmetičke čl. 27. ortoped, fizijatar  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 1 god. 2 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
23. APRL037  Ležište proteze za podlakticu, mehaničke čl. 27. ortoped, fizijatar  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
24. APRL045  Ležište proteze za podlakticu, mioelektroničke čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APRL 1.7.3. Ležište proteze za lakat                            
25. APRL125 Ležište proteze za lakat, kozmetičke čl. 27. ortoped, fizijatar  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 1 god. 2 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
26. APRL133 Ležište proteze za lakat, mehaničke čl. 27. ortoped, fizijatar  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
27. APRL141 Ležište proteze za lakat, mioelektroničke čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APRL 1.7.4. Ležište proteze za nadlakticu                            
28. APRL053 Ležište proteze za nadlakticu, kozmetičke čl. 27. ortoped, fizijatar  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 1 god. 2 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
29. APRL061 Ležište proteze za nadlakticu, mehaničke čl. 27. ortoped, fizijatar  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
30. APRL070 Ležište proteze za nadlakticu, mioelektroničke čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APRL 1.7.5. Ležište proteze za rame                            
31. APRL08Y Ležište proteze za rame, kozmetičke čl. 27. ortoped, fizijatar  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 1 god. 2 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
32. APRL150 Ležište proteze za rame, mehaničke čl. 27. ortoped, fizijatar  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 1 god. 2 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
33. APRL16Y Ležište proteze za rame, mioelektroničke čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   6 mj. 1 god. 2 god. 3 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APRH 1.8. Šaka                            
34. APRM013 Kozmetička, pjenasta čl. 27. ortoped, fizijatar    NE kom 1   1 god. 1,5 god. 2 god. 2 god.     nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
35. APRM030 Kozmetička, gumena čl. 27. ortoped, fizijatar    NE kom 1   1 god. 1,5 god. 3 god. 4 god.     nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
36. APRM021 Kozmetička, pustena čl. 27. ortoped, fizijatar    NE kom 1   1 god. 1,5 god. 3 god. 4 god.     nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
37. APRM07S Mehanička čl. 27. ortoped, fizijatar    NE kom 1   1 god. 3 god. 3 god. 5 god.     nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
38. APRM08Q Mioelektronička, standardna čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 3 god. 3 god. 5 god.     nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
39. APRM09O Mioelektronička, dječja čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 3 god.         nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
40. APRM101 Mioelektronička, transkarpalna čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 3 god. 3 god. 5 god.     nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
41. APRM110 Mioelektronička, dezartikulacijska čl. 27. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 3 god. 3 god. 5 god.     nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti
    1.9. Hvataljke i radni nastavci                            
  APRD 1.9.1. Hvataljke                            
42. APRD035 Hvataljka (standardna) čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
43. APRD07Y Hvataljka (za djecu) čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god.           ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
44. APRD08W Hvataljka (za mladež) čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god.         ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
45. APRD09U Hvataljka (za radne aktivnosti) čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
46. APRK01J Vezni element za pričvršćenje hvataljki čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
  APRD 1.9.2. Radni nastavci                            
47. APRD027 Kuka čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
48. APRD019 Obruč čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
49. APRD107 Okretni obruč čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
50. APRD051 Hvataljka sa stezaljkom čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
51. APRD115 Vezni element za pričvrščenje radnog nastavka čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
  APRZ 1.10. Zglobovi                            
52. APRZ01A Zglob lakta čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   2 god. 2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
53. APRZ028 Zglob lakta, skeletni čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   2 god. 2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
54. APRZ036 Zglob ramena, skeletni čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   2 god. 2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
  APR 1.11. Ostali dijelovi                            
55. APRB01P Navlaka za batrljak podlaktice čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 12   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
56. APRB02N Navlaka za batrljak nadlaktice čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 12   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
57. APRE011 Estetska rukavica čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1       1 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
58. APRE020 Estetska rukavica (dječja) čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   6 mj. 1god.         ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
59. APRS01T Suspenzija za podlaktičnu protezu čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1,5 god. 3 god. 3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
60. APRS02R Suspenzija na  nadlaktičnu protezu čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1,5 god. 3 god. 3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
61. APRS03P Silikonski uložak za protezu podlaktice čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god. 1 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
62. APRS04N Silikonski uložak za protezu nadlaktice čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god. 1 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
63. APRS05L Svornjak za silikonski uložak čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
64. APRS06J Bravica za silikonski uložak čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
65. APRS07H Kozmetički dio za nadlakticu čl. 27. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   6 mj. 1 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
  APRD 1.11.1. Dijelovi za mioelektroničku protezu                            
66. APRD060 Akumulator čl. 92. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
67. APRD123 Elektrode čl. 92. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
68. APRD131 Kabel za elektrodu čl. 92. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
    2. PROTEZE ZA NOGE                            
  APNS 2.1. Proteze za stopalo (djelomična amputacija)                            
69. APNS05B Proteza za transmetatarzalni batrljak čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
70. APNS069 Proteza za batrljak po Lisfrancu ili Chopartu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, kratka čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   8 mj. 1,5 god. 2 god. 3 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
71. APNS02H Proteza za batrljak po Lisfrancu ili Chopartu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, duga čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   8 mj. 1,5 god. 2 god. 3 god.     primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka
72. APNS077 Proteza za batrljak po Lisfrancu ili Chopartu, sa stopalnom pločom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god.       primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
  APNS 2.2. Proteza za batrljak po Pirogoffu ili Symeu (transmaleolarni batrljak)                            
73. APNS03F Proteza za batrljak po Pirogoffu ili Symeu, standardna čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   8 mj. 1,5 god. 2 god. 3 god.     prva primjena, u pravilu bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća u protetičkoj ambulanti
74. APNS085 Proteza za batrljak po Pirogoffu ili Symeu sa stopalom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god.       prva primjena, u pravilu bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna moguća timski u protetičkoj ambulanti,stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
  APNP 2.3. Proteze za potkoljenicu (transtibijalni batrljak)                                                            
75. APNP01E Proteza za potkoljenicu, plastična, egzoskeletna, s natkoljeničnim dijelom, SACH stopalo čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1       3 god. 3 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
76. APNP136 Proteza za potkoljenicu, plastična,  egzoskeletna,  SACH stopalo čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god. 1,5 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
77. APNP03A Proteza za potkoljenicu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, egzoskeletna, dinamičko stopalo (za aktivne) čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god. 1,5 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti,stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
78. APNP072 Proteza za potkoljenicu, modulska, čelik, SACH stopalo čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1,5 god 2 god 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
79. APNP08Z Proteza za potkoljenicu, modulska, titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god.       prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
  APEG 2.4. Proteze za koljeno (transgenikularni batrljak)                            
80. APEG01G Proteza za koljeno, modulska, čelik čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1,5 god 2 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
81. APEG02E Proteza za koljeno modulska, koljeno s kočnicom, čelik čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1,5 god 2 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
82. APEG03C Proteza za koljeno, modulska, hidraulično koljeno, titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god.       prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
  APNN 2.5. Proteze za natkoljenicu (transfemoralni batrljak)                            
83. APNN01U Proteza za natkoljenicu, drvena, koljeno s kočnicom, SACH stopalo čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1,5 god. 2 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
84. APNN15I Proteza za natkoljenicu, gerijatrijska, plastična-pjenasta, koljeno s kočnicom, SACH stopalo čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1         4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
85. APNN09E Proteza za natkoljenicu, modulska, gerijatrijska, koljeno s kočnicom, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1         4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
86. APNN16G Proteza za natkoljenicu, modulska, jednoosovinsko koljeno, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1,5 god. 2 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
87. APNN10S Proteza za natkoljenicu, modulska, jednoosovinsko samokočeće koljeno, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
88. APNN17E Proteza za natkoljenicu, modulska, višeosovinsko koljeno, čelik, plastično ili drveno ležište, dinamičko stopalo (za aktivne) čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god.       prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
89. APNN12O Proteza za natkoljenicu, modulska, višeosovinsko koljeno, čelik, ležište s mekom stijenkom  (ISNY), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god.       prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
90. APNN18C Proteza za natkoljenicu, modulska, višeosovinsko koljeno, titan, ležište s mekom stijenkom (ISNY), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god.       prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
91. APNN13M Proteza za natkoljenicu modulska, višeosovinsko koljeno, čelik, ležište s mekom stijenkom (CAT - CAM), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god.       prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
92. APNN19A Proteza za natkoljenicu, modulska, višeosovinsko koljeno, titan, ležište s mekom stijenkom (CAT-CAM), dinamičko stopalo  (za visoko aktivne)
čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god.       prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
  APEC 2.6. Proteze za kuk (dezartikulacijski batrljak)                            
93. APEC01B Proteza za kuk, modulska, čelik, SACH stopalo čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1,5 god 2 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
94. APEC037 Proteza za kuk, modulska, titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god.       prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova
    2.7. Ležišta                            
  APPL 2.7.1. Ležište proteze za batrljak stopala                            
95. APPL01E Ležište  proteze za batrljak po Lisfrancu ili Chopartu, sa stopalom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     8. mj. 1,5 god.       zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APPL 2.7.2. Ležište proteze za batrljak po Pirogoffu ili Symeu                            
96. APPL09X Ležište proteze za batrljak po Pirogoffu ili Symeu čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1,5 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
97. APPL048 Ležište proteze za batrljak po Pirogoffu ili Symeu sa stopalom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     8 mj. 1,5 god.       zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APPL 2.7.3. Ležište proteze za potkoljenicu                            
98. APPL056 Ležište proteze za potkoljenicu, plastične čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
99. APPL064 Ležište proteze za potkoljenicu, plastične, pojačane ugljičnim vlaknima čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
100. APPL10C Ležište  proteze za potkoljenicu, modulske čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
101. APPL11A Ležište  proteze za potkoljenicu, s natkoljeničnim dijelom čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
102. APPL128 Privremeno ležište proteze za potkoljenicu čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 1 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APEL 2.7.4. Ležište proteze za koljeno                            
103. APEL01D Ležište proteze  koljena čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APNL 2.7.5. Ležište proteze za natkoljenicu                            
104. APNL019 Ležište proteze za natkoljenicu, drvene čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
105. APNL15Y Ležište proteze za natkoljenicu, plastične čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
106. APNL123 Ležište proteze za natkoljenicu, s mekom stijenkom (ISNY) čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
107. APNL131 Ležište proteze za natkoljenicu, s mekom stijenkom (CAT - CAM) čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
108. APNL16W Privremeno ležište proteze za natkoljenicu čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 1 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APCL 2.7.6. Ležište proteze kuka                            
109. APCL018 Ležište proteze kuka čl. 28. i 29. ortoped,  fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
  APST 2.8. Stopalo                            
110. APST015 SACH stopalo, standard čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
111. APST120 Gerijatrijsko stopalo čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1         3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
112. APST031 Dinamičko stopalo (za aktivne) čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     2 god. 2 god.       ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
113. APSTO58 Dinamičko stopalo (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 2 god.       ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
114. APST13Y Stopalo gibljivo u gležnju čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 2 god. 3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
115. APST14W Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 2 god.       ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
116. APST15U Stopalo od ugljičnih vlakana, za batrljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 3 god.       ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
117. APST16S Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 3 god.       ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
118. APST17Q Stopalo za djecu čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god. 2 god.         ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
    2.9. Zglobovi (koljeno i kuk)                            
  APNK 2.9.1. Koljeno                            
119. APNK01H Drveno koljeno čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1,5 god. 2 god. 3 god. 4 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
120. APNK02F Drveno koljeno s kočnicom čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     2 god. 3 god. 4 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
121. APNK03D Jednoosovinsko koljeno, čelik čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     2 god. 3 god. 4 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
122. APNK235 Jednoosovinsko koljeno, titan čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     3 god. 3 god. 4 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
123. APNK243 Gerijatrijsko koljeno čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1         4 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
124. APNK251 Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god. 4 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
125. APNK260 Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     3 god. 3 god. 4 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
126. APNK27Y Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god. 4 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
127. APNK28W Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     3 god. 3 god. 4 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
128. APNK29U Višeosovinsko koljeno, čelik čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1     3 god. 3 god. 4 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
129. APNK307 Višeosovinsko koljeno, titan čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     3 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
130. APNK315 Jednoosovinsko koljeno, hidraulično čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     3 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
131. APNK323 Višeosovinsko koljeno, hidraulično čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     3 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
132. APNK331 Koljeno za djecu, jednoosovinsko čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   1,5 god. 1,5 god.         ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
133. APNK340 Koljeno za djecu, višeosovinsko čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     1,5 god.         ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
  APNK 2.9.2. Dezartikulacijsko koljeno                            
134. APNK180 Dezartikulacijsko koljeno , čelik čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
135. APNK35Y Dezartikulacijsko koljeno , titan čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
136. APNK219 Dezartikulacijsko  koljeno, s kočnicom, čelik čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
137. APNK36W Dezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, titan čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
138. APNK37U Dezartikulacijsko koljeno, hidraulično čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
  APKK 2.9.3 Kukovi                            
139. APKK01S Zglob kuka s kočnicom, čelik čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
140. APKK02Q Zglob kuka, čelik čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
141. APKK03O Zglob kuka, titan čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     2 god. 3 god. 5 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
142. APKK04M Zglob kuka, dječji čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   1,5 god. 2 god.         ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
    2.10 Ostali dijelovi                            
  APNB 2.10.1 Navlake za batrljak                            
143. APNB03B Kompresijska navlaka za batrljak potkoljenice čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
144. APNB049 Kompresijska navlaka za batrljak natkoljenice čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
145. APNB01F Navlaka za batrljak potkoljenice čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 12   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
146. APNB02D Navlake za batrljak koljena i natkoljenice čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 12   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
147. APNB057 Navlake za nogu kod primjene ortoproteze čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 12   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
148. APNB065 Navlaka za navlačenje proteze čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 2   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
149. APNB073 Gel navlaka za batrljak po Chopartu i Lisfrancu čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   3.mj. 6. mj. 6. mj. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
150. APNB081 Gel navlaka za batrljak potkoljenice čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   3.mj. 6. mj. 6. mj. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
151. APNB090 Gel navlaka za batrljak koljena i natkoljenice čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   3.mj. 6. mj. 6. mj. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
152. APNB10D Elastična koljenica suspenzijska čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
  APNU 2.10.2. Ulošci za proteze                            
153. APNU013 Meki uložak proteze za potkoljenicu čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
154. APNU021 Meki uložak proteze za koljeno čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
155. APSU01Y Silikonski uložak proteze za potkoljenicu čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1     1 god. 1 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
156. APSU02W Silikonski uložak proteze za natkoljenicu čl. 28. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1     1 god. 1 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
  APND 2.10.3. Ostali tehnički dijelovi                            
157. APND24M Svornjak za silikonski uložak čl.  92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
158. APND25K Bravica za silikonski uložak čl.  92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
159. APND26I Modulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena čl.  92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
160. APND27G Kozmetička spužvasta navlaka za protezu potkoljenice čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1,5 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
161. APND28E Kozmetička spužvasta navlaka za protezu koljena i natkoljenice čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1,5 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
162. APND29C Kozmetička spužvasta navlaka za protezu kuka čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1,5 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
163. APND30Q Kozmetička spužvasta navlaka za protezu potkoljenice čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
164. APND31O Kozmetička čarapa za protezu koljena i natkoljenice čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
165. APND32M Kozmetička čarapa za  protezu kuka čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   6 mj. 1 god. 1,5 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
166. APND010 Vijak za stopalo, čelik čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
167. APND33K Vijak za stopalo, titan čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
168. APND34I Spojnica za stopalo, čelik čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
169. APND35G Spojnica za stopalo, titan čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
170. APND36E Cijevna spojnica,čelik čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
171. APND37C Cijevna spojnica, titan čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
172. APND38A Cijev kratka, čelik čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
173. APND398 Cijev kratka, titan čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
174. APND40M Cijev duga, čelik čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
175. APND41K Cijev duga, titan čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
176. APND42I Nožni zglobni dio ( maleol ) za stopalo čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
177. APND43G Pojas za suspenziju proteze  potkoljenice čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
178. APND44E Pojas za suspenziju proteze natkoljenice čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
179. APND45C Pojas za suspenziju proteze natkoljenice, TES čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1     1,5 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
180. APND46A Vakuum ventil čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
181. APND478 Vakuum ventil s cijevi čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
182. APND486 Vakuum ventil za ležište s mekom stijenkom čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
183. APND494 Vakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom stijenkom čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
184. APND50I Spojna pločica za kozmetiku čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   1 god. 1,5 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze
  AONK 3. ORTOPROTEZE                            
185. AONK126 Ortoproteza za potkoljenicu,  plastična, SACH stopalo čl. 29. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1 god. 1,5 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
186. AONK134 Ortoproteza za potkoljenicu,sa zglobnim elementom,modulska,dinamičko stopalo čl. 29. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   1,5 god. 2 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
187. AONK222 Ortoproteza s ortotičkim zglobovima koljena, SACH stopalo čl. 29. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1,5 god. 2 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
188. AONK27R Ortoproteza s ortotičkim zglobovima koljena, modulska,dinamičko stopalo čl. 29. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   1,5 god. 2 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
189. AONK23Z Ortoproteza za natkoljnicu, plastična, SACH stopalo čl. 29. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   1,5 god. 2 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
190. AONK24X Ortoproteza za natkoljenicu, modulska, s dezartikulacijskim koljenom, dinamičko stopalo čl. 29. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   1,5 god. 2 god. 3 god. 4 god.     prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti
  APCL 3.1.  Ležište za ortoproteze                            
191. APCL026 Ležište ortoproteze za potkoljenicu čl. 29. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
192. APCL034 Ležište ortoproteze za natkoljenicu čl. 29. ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti
    4. ORTOZE                            
    4.1. Ortoze za ruku                            
  AORZ 4.1.1. Ortoze za prste, ručni zglob i šaku                            
193. AORZ08S Ortoza za prst, stabilizacijska čl. 31. ortoped,  kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     kod rupture tetiva (gotov proizvod)
194. AORZ09Q Ortoza za prst, dinamička, fleksijska ili ekstenzijska čl. 31. ortoped,  kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     za liječenje kontrakture (gotov proizvod)
195. AORZ103 Ortoza za palac, oponens, plastična čl. 31. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     statička ortoza: kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođene mane, paralize ruke, zbog lezije živaca i nakon rekonstruktivnih zahvata (gotov proizvod)
196. AORZ015 Ortoza za ručni zglob i palac, stabilizacijska, plastična čl. 31. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     statička ortoza: kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođene mane, paralize ruke, zbog lezije živaca i nakon rekonstruktivnih zahvata (gotov proizvod)
197. AORZ023 Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična čl. 31. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     statička ortoza: kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođene mane, paralize ruke, zbog lezije živaca i nakon rekonstruktivnih zahvata (gotov proizvod)
198. AORZ031 Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična čl. 31. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     statička ortoza: kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođene mane, paralize ruke, zbog lezije živaca i nakon rekonstruktivnih zahvata (izradba po sadrenom odljevu)
199. AORZ111 Ortoza za razgibavanje prstiju, ekstenzijska čl. 31. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     dinamička ortoza: u konzervativnom ili operacijskom liječenju lezija živaca i tetiva (izradba po sadrenom odljevu)
200. AORZ040 Ortoza za razgibavanje prstiju, fleksijska čl. 31. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     dinamička ortoza: u konzervativnom ili operacijskom liječenju lezija živaca i tetiva (izradba po sadrenom odljevu)
  AORL 4.1.2. Ortoze za lakat                            
201. AORL01E Ortoza za lakat, stabilizacijska, plastična čl. 31. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     kod klijenuti ruke (izradba po sadrenom odljevu)
202. AORL056 Ortoza za lakat i ručni zglob, zglobna, plastična čl. 31. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     kod reumatoidnog artritisa, klijenuti ruke i nakon rekonstruktivnog zahvata (izradba po sadrenom odljevu)
203. AORL064 Ortoza za epikondilitis čl. 31. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     manžeta (gotov proizvod)
  AORR 4.1.3. Ortoze za lakat i rame                            
204. AORR01W  Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska čl. 31. ortoped, kirurg, Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     nakon operacije na ramenu i nadlaktici (tekstilna, mitela, gotov proizvod)
205. AORR06M Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska čl. 31. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     kod otvorene ili artroskopske stabilizacije ramena, artroplastike, prijeloma proksimalnog humerusa, rekonstrukcije rotatorne manžete, luksacije ramena i klijenuti (tekstilna, gotov proizvod)
206. AORR03S Ortoza za rame i lakat, abdukcijska čl. 31. ortoped, kirurg, Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     kod rekonstrukcije rotatorne manžete, artroplastike, osteosinteze i transpozicije mišića ramena (tekstilna, jastuk, gotov proizvod)
    4.2.Ortoze za noge                            
  AONK 4.2.1. Ortoza za nožni zglob i stopalo                            
207. AONK054 Ortoza za stopalo, zglobna, korektivna čl. 32. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj. 8 mj.         za korekciju metatarsus adductus III stupnja (rigidni) za djecu do 18 godina (izradba po sadrenom odljevu)
208. AONK046 Ortoza za hallux valgus, korektivna čl. 32. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     8 mj.         za djecu od 10-18 godina (izradba po sadrenom odljevu)
209. AONK25V Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna čl. 32. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     1 god. 2 god. 2 god.     za konzervativno liječenje rupture Ahilove tetive (gotov proizvod)
210. AONT02C Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska čl. 32. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj. 1 god. 2 god. 2 god.     za trajnu uporabu kod klijenuti ili kroničnog instabiliteta (plastična, izradba po sadrenom odljevu) (uloživa u standardnu obuću)
211. AONK26T Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska čl. 32. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     1 god. 1 god. 1 god.     za kretanje, nakon loše saniranog prijeloma gležnja i kroničnog instabiliteta (tekstilna s postraničnim pojačanjem, gotov proizvod) (uloživa u standardnu obuću)
212. AONS07A Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna čl. 32. ortoped, fizijatar, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 1 god. 2 god. 2 god.     za kretanje, kod klijenuti stopala bilo koje geneze (plastična, gotov proizvod) - (bez cipele - uloživa u standardnu obuću)
213. AONS02K Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna čl. 32. ortoped, fizijatar, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1       2 god. 2 god.     za kretanje, kod klijenuti stopala bilo koje geneze (žičana, spojena s cipelom, izradba po mjeri)
214. AONS03I Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna čl. 32. ortoped, fizijatar, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1       2 god. 2 god.     za kretanje, kod klijenuti stopala bilo koje geneze (čelična, spojena s cipelom, izradba po mjeri)
215. AONS04G Ortoza za nožni zglob i stopalo, zglobna čl. 32. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 1 god. 2 god. 2 god.     za kretanje, kod klijenuti stopala bilo koje geneze (plastična, izradba po sadrenom odljevu)(uloživa u standardnu obuću)
216. AONS088 Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana čl. 32. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1       3 god. 3 god.     za kretanje, kod klijenuti stopala bilo koje geneze (od ugljičnih vlakana, izradba po sadrenom odljevu)
217. AONS096 Ortoza za nožni zglob i stopalo, zglobna čl. 32. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1       3 god. 3 god.     za kretanje, kod klijenuti stopala bilo koje geneze (od ugljičnih vlakana, izradba po sadrenom odljevu) (uloživa u standardnu obuću)
  AONT 4.2.2. Ortoze za koljeno                            
218. AONT144 Podiverna manžeta čl. 33. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     8 mj. 1 god. 1 god.     kod Morbus Osgood-Schlatter i entezitisa patelarnog ligamenta (gotov proizvod)
219. AONT072 Ortoza za stabilizaciju patele čl. 33. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 8 mj. 1 god. 1 god.     kod konzervativnog ili postoperacijskog liječenja  instabiliteta patele (tekstilna s pojačanjem, gotov proizvod)
220. AONT064 Ortoza za stabilizaciju koljena čl. 33. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     1 god. 1 god. 1 god.     kod hemartrosa, kroničnog sinovitisa i kroničnog instabiliteta (tekstilna s mekim postraničnim pojačanjem, gotov proizvod)
221. AONZ01W Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga čl. 33. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     2 god. 2 god. 2 god.     kod konzervativnog liječenja rupture kolateralnih ligamenata, nakon luksacije koljena, te za konzervativno i operacijsko liječenje rupture stražnje ukrižene sveze (gotov proizvod)
222. AONZ17G Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga čl. 33. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     kod konzervativnog liječenja rupture kolateralnih ligamenata, nakon luksacije koljena, te za konzervativno i operacijsko liječenje rupture stražnje ukrižene sveze (izradba po sadrenom odljevu)
223. AONT03A Ortoza za koljeno, zglobna, unilateralna, rasteretna čl. 33. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     za rasterećenje femorotibijalnog zgloba nakon kirurškog liječenja hondralnog defekta (gotov proizvod)
224. AONT152 Ortoza za koljeno, zglobna, unilateralna, rasteretna čl. 33. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     za rasterećenje femorotibijalnog zgloba nakon kirurškog liječenja hondralnog defekta (izradba po sadrenom odljevu)
225. AONT048 Ortoza za stabilizaciju koljena, tutor čl. 33. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     za postoperacijsku imobilizaciju koljena (tekstilna, gotov proizvod)
226. AONT056 Ortoza za stabilizaciju koljena, tutor čl. 33. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     za postoperacijsku imobilizaciju koljena (plastična, izradba po sadrenom odljevu) ali samo ako imobilizacija traje duže od 6 tjedana
  AO 4.2.3 Ortoze za kuk                            
227. AONK02A Remenčići po Pavliku čl. 34. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.           kod djece u liječenju razvojnog iščašenja kuka (gotov proizvod)
228. AONK206 Terapijske abdukcijske gaće čl. 34. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.           kod displazije kukova
229. AONK01C Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska čl. 34. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.           kod stabilizacije reponiranog kuka (gotov proizvod)
230. AONK09V Atlanta ortoza čl. 34. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 1 god.         iznimno, kod Legg-Calvé-Perthesove bolesti ili u produžetku liječenja razvojnog iščašenja dječjeg kuka (izradba po sadrenom odljevu)
231. AOCF01M Ortoza za kuk, zglobna čl. 34. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1       2 god. 2 god.     nakon luksacije kuka ili luksacije endoproteze, kod reimplantacije endoproteze, tumorske endoproteze i stanja »visećeg kuka« (plastična, gotov proizvod)
232. AOCF02K Ortoza za kuk, zglobna čl. 34. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1       2 god. 2 god.     nakon luksacije kuka ili luksacije endoproteze, kod reimplantacije endoproteze, tumorske endoproteze i stanja »visećeg kuka« (plastična, izradba po sadrenom odljevu)
  AON 4.2.4. Ortoze za koljeno, nožni zglob i stopalo (KAFO)                            
233. AONK18T Abdukcijska ortoza za noge, korekcijska čl. 35. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 8 mj.         jednokratno nakon operacije, za održavanje korigiranog položaja noge kod bolesnika s CP (plastična, izradba po sadrenom odljevu)
234. AONZ02U Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna čl. 35. ortoped i fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj. 8-12 mj.         za kretanje, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze (zglob koljena, plastika-metal, izradba po sadrenom odljevu)
235. AONZ18E Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna čl. 35. ortoped i fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1       3 god. 3 god.     za kretanje, kod spastične klijenuti bilo koje geneze (zglob koljena, ugljična vlakna-metal, izradba po sadrenom odljevu)
236. AONZ03S Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna čl. 35. ortoped i fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj. 8-12 mj. 2 god. 2 god.     za kretanje, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze (plastika-metal, izradba po sadrenom odljevu)
237. AONZ19C Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna čl. 35. ortoped i fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1       3 god. 3 god.     za kretanje, kod spastične klijenuti bilo koje geneze (ugljična vlakna-metal, izradba po sadrenom odljevu)
  AONZ 4.2.5. Ortoze za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo (HKAFO)                            
238. AONZ10U Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna čl. 35. ortoped i fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj. 8-12 mj. 2 god. 2 god.     za kretanje, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze (plastika-metal, izradba po sadrenom odljevu)
239. AONZ20Q Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna čl. 35. ortoped i fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1       3 god. 3 god.     za kretanje, kod spastične klijenuti bilo koje geneze (ugljična vlakna-metal, izradba po sadrenom odljevu)
240. AONZ11S Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, trozglobna čl. 35. ortoped fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj. 8-12 mj. 2 god. 2 god.     za kretanje, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze (plastika-metal, izradba po sadrenom odljevu)
241. AONZ21O Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, trozglobna čl. 35. ortoped fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1       3 god. 3 god.     za kretanje, kod spastične klijenuti bilo koje geneze (ugljična vlakna-metal, izradba po sadrenom odljevu)
242. AONZ13O Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, recipročna

čl. 35. ortoped fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 3 god. 3 god.     za kretanje, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze (plastika-metal, izradba po sadrenom odljevu)
  AODS 4.2.6. Dijelovi za ortoze                            
243. AODS015 Stremen čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova ortoze
244. AODS040 Zglob kuka čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova ortoze
245. AODS05Y Zglob koljena čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova ortoze
246. AODS06W Zglob gležnja čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova ortoze
247. AODS07U Tračnica (šina), metalna čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova ortoze
248. AODS08S Tračnica (šina), plastična čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova ortoze
    4.3. Ortoze za kralježnicu (trup)                            
  AOVR 4.3.1.  Ortoze za vratnu kralježnicu                            
249. AOVR015 Ortoza za vratnu kralježnicu, elastična čl. 36. ortoped, kirurg,  fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     kod učestale akutizacije bolnog sindroma vrata, uz vrtoglavice, evidentiranog u povijesti bolesti primarne zdravstvene zaštite, nakon operativnog zahvata (elastična, gotov proizvod)
250. AOVR023 Ortoza za vratnu kralježnicu, kruta čl. 36. ortoped, kirurg,  fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     nakon ozljede, učestalog bolnog sindroma evidentiranog u povijesti bolesti primarne zdravstvene zaštite, operativnog zahvata (polukruta, gotov proizvod)
251. AOVR031 Ortoza za vratnu kralješnicu, kruta (Philadelphia) čl. 36. ortoped, kirurg,  fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     kod ozljede ili patološkog prijeloma i nakon operativnog zahvata (kruta, gotov proizvod)
252. AOVR07U Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna

čl. 36. ortoped, kirurg,  fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god. 2 god. 2 god.     za imobilizaciju kralježnice kod ozljede, patološkog prijeloma, spondilodeze i  atlantoaksijalne luksacije kod RA (s naramenicama, podesiva, gotov proizvod)
  AOFK 4.3.2. Ortoze za vratnu, prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu                            
253. AOFK10Z Millwaukee ortoza, korektivna, CTLSO čl. 36. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   1 god. 2 god.         kod idiopatske skolioze Cobbov kut 20-45 stupnjeva, do Risser 4, kod kifoze Cobbov kut veći od 50 stupnjeva (izradba po sadrenom odljevu)
  AOFK 4.3.3. Ortoze za prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu                            
254. AOFK03V Potporno-rasteretna ortoza, TLSO čl. 36. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     1 god. 2 god. 2 god.     kod učestalog bolnog sindroma evidentiranog u povijesti bolesti primarne zdravstvene zaštite, ponovljenih operativnih zahvata kod diskus hernije i denzitometrijski dokazane osteoporoze (tekstilna, pojačana, gotov proizvod)
255. AOFK04T Potporno-rasteretna ortoza, TLSO čl. 36. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     1 god. 2 god. 2 god.     kod učestalog bolnog sindroma evidentiranog u povijesti bolesti primarne zdravstvene zaštite, ponovljenih operativnih zahvata kod diskus hernije i denzitometrijski dokazane osteoporoze (tekstilna, pojačana, izradba po mjeri)
256. AOFK05R Ortoza za imobilizaciju prsne i slabinskokrižne kralježnice čl. 36. ortoped, kirurg, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     1 god. 2 god. 2 god.     za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice i nakon spondilodeze (plastična, izradba po sadrenom odljevu)
257. AOFK02X Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Vogt-Bähler ili CASH čl. 36. ortoped, kirurg, Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     1 god. 2 god. 2 god.     za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice i nakon spondilodeze (gotov proizvod, prilagodba)
258. AOFK01Z Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett čl. 36. ortoped, kirurg, Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     1 god. 2 god. 2 god.     za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice i nakon spondilodeze (gotov proizvod, prilagodba)
259. AOFK13T Ortoza po Cheneau, korektivna, TLSO čl. 36. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 1 god.         kod idiopatske skolioze, Cobbov kut od 20 stupnjeva na više, do Risser 4 (izradba po sadrenom odljevu)
260. AOFK16N Ortoza, polivalvularna, sa zdjeličnom košarom, korektivna, TLSO čl. 36. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 1 god.         kod idiopatske skolioze, Cobbov kut veći od 20 stupnjeva, do Risser 4 (izradba po sadrenom odljevu)
261. AOFK15P Ortoza po Becker-Gschwendu, korektivna, TLSO čl. 36. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 1 god.         kod adolescentne kifoze, Cobbov kut veći od 40 stupnjeva (izradba po sadrenom odljevu)
262. AOFK21T Boston ortoza, korektivna čl. 36. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 1 god.         kod torakolumbalne i lumbalne idiopatske skolioze, Cobbov kut veći od 20 stupnjeva, do Risser 4 (gotov proizvod, prilagodba)
  AOFK 4.3.4. Ortoze za slabinskokrižnu kralježnicu                            
263. AOFK06P Potporno-rasteretna ortoza, LSO čl. 36. ortoped  fizijatar kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     1 god. 2 god. 2 god.     kod učestalog bolnog sindroma evidentiranog u povijesti bolesti primarne zdravstvene zaštite, ponovljenih operativnih zahvata kod diskus hernije i denzitometrijski dokazane osteoporoze (tekstilna, pojačana, gotov proizvod)
264. AOFK17L Potporno-rasteretna ortoza, LSO čl. 36. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1     1 god. 2 god. 2 god.     kod učestalog bolnog sindroma evidentiranog u povijesti bolesti primarne zdravstvene zaštite, ponovljenih operativnih zahvata kod diskus hernije i denzitometrijski dokazane osteoporoze (tekstilna, pojačana, izradba po mjeri)
265. AOFK18J Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice čl. 36. ortoped kirurg fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 1 god. 2 god. 2 god.     za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice i nakon spondilodeze (plastična, izradba po sadrenom odljevu)
266. AOFK12V Florida ortoza čl. 36. ortoped kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 1 god. 2 god. 2 god.      za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice i nakon spondilodeze (izradba po sadrenom odljevu)
267. AOFK08L Ortoza korektivna, LSO čl. 36. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 1 god.         kod idiopatske skolioze, Cobbov kut 20–45 stupnjeva, do Risser 4 (plastična, izradba po sadrenom odljevu)
268. AOFK14R Ortoza, valvularna, sa zdjeličnom košarom, korektivna, LSO čl. 36. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 1 god.         kod idiopatske skolioze, Cobbov kut 20–45 stupnjeva, do Risser 4 (izradba po sadrenom odljevu)
  AONK 4.3.5. Ortoza za prsni koš                            
269. AONK19R Ortoza za kokošja prsa, korekcijska čl. 36. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   8 mj. 8 mj.         u periodu rasta (plastika, metal, izradba po mjeri)
    5. ORTOPEDSKE CIPELE                            
  AOCP 5.1. Ortopedske cipele                            
270. AOCP018 Pes equinus čl. 37. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju, individualna izradba po sadrenom odljevu
271. AOCP026 Pes equinovarus čl. 37. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju, individualna izradba po sadrenom odljevu
272. AOCP05Z Pes excavatus čl. 37. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju, individualna izradba, po sadrenom odljevu
273. AOCP16T Talus verticalis čl. 37. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju,  individualna izradba po sadrenom odljevu
274. AOCP034 Pes adductus čl. 37. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     samo postoperativno, za bolesnike koji hodaju,  individualna izradba po sadrenom odljevu
275. AOCP042 Pes paralyticus
čl. 37. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju (kod kljenuti stopala koju je moguće ortopedskom cipelom kontrolirati), individualna izradba po mjeri ili sadrenom odljevu
276. AOCP06X Skraćenje noge od 1,5 cm na više kod djece (do 18 godina) i od 2,5 cm na više kod odraslih
čl. 37. ortoped, fizijatar, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     od 1,5 cm na više kod djece (do 18 godina) i od 2,5 cm na više kod odraslih, individualna izradba po mjeri ili sadrenom odljevu
277. AOCP106 Ukočen gornji nožni zglob ili više drugih zglobova stopala čl. 37. ortoped, fizijatar, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju, individualna izradba, po mjeri ili sadrenom odljevu
278. AOCP122 Izrazite trofičke promjene s ulceracijom stopala, neurogenom artropatijom ili
elefantijazom
čl. 37. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju, individualna izradba po mjeri ili sadrenom odljevu
279. AOCP13Z Teška deformacija stopala i gležnja nakon loše saniranog prijeloma, zbog čega nije 
moguće korištenje konfekcijske obuće
čl. 37. ortoped, fizijatar, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju, individualna izradba, po mjeri ili sadrenom odljevu
280. AOCP17R Hallux valgus superductus čl. 37. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju a kod kojih postoji kontraindikacija za operativno liječenje, individualna izradba, po mjeri ili sadrenom odljevu
281. AOCP114 Digitus superductus I, II i V prsta stopala čl. 37. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju a kod kojih postoji kontraindikacija za operativno liječenje, individualna izradba, po mjeri ili sadrenom odljevu
282. AOCP18P Teške upalne i destruktivne promjene kod reumatoidnog artritisa stopala ili gornjega
nožnog zgloba, zbog čega nije moguće korištenje konfekcijske obuće
čl. 37. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju, individualna izradba, po mjeri ili sadrenom odljevu
283. AOCP14X Nedostatak palca ili tri prsta stopala, ili manjak dijela nožja ili donožja, kada se ne
koristi proteza
čl. 37. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju, individualna izradba po mjeri ili sadrenom odljevu
284. AOCP15V Ortopedske cipele kao sastavni dio ortoze čl. 37. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju, individualna izradba po mjeri ili sadrenom odljevu
285. AOUP01Z Ortopedska cipela, unutrašnja ("U" cipela)

čl. 37. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj. 1 god. 2 god.     za bolesnike koji hodaju, individualna izradba, po mjeri ili sadrenom odljevu
  AOOU 6. ORTOPEDSKI ULOŠCI                            
286. AOOU01J Ortopedski ulošci za djecu, korekcijski čl. 38. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj.         kod Pedes planovalgi III. stupnja, iz polietilenske pjene (izradba po mjeri), do 16. godine života
287. AOOU02H Ortopedski ulošci za djecu, korekcijski

čl. 38. ortoped Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   6 mj. 8 mj.         kod Pedes planovalgi III. stupnja, kožni (izradba po mjeri),  do 16. godine života
  EP 7. ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE                            
288. EPZK08S Podlaktične štake s podešavanjem visine, za djecu čl. 39. ortoped kirurg fizijatar   DA par 1   1 god. 3 god. 3 god. 3 god.     za privremenu uporabu propisuju se prema članku 7. ovog Pravilnika
289. EPZK031 Podlaktične štake s podešavanjem visine, za odrasle čl. 39. ortoped kirurg fizijatar   DA par 1   1 god. 3 god. 3 god. 3 god.     za privremenu uporabu propisuju se prema članku 7. ovog Pravilnika
290. EPZK06W Štake s podlakatnim dijelom čl. 39. ortoped kirurg fizijatar   DA kom 1   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za bolesnike s kontrakturom lakta (RA)
291. EPZK05Y Potpazušne štake s podešavanjem visine čl. 39. ortoped kirurg fizijatar   DA par 1   1 god. 3 god. 3 god. 3 god.     za privremenu uporabu propisuju se prema članku 7. ovog Pravilnika
292. EPKH07X Štap sa četiri noge, kod hemipareze čl. 39. ortoped fizijatar   DA kom 1   1 god. 3. god. 3 god. 5 god.     za privremenu uporabu propisuju se prema članku 7. ovog Pravilnika
293. EPKH028 Hodalica sa četiri noge, dvije ručke, s gumama, kruta ili gibljiva čl. 39. ortoped fizijatar kirurg Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1   1 god. 3. god. 3 god. 5 god.     za privremenu uporabu propisuju se prema članku 7. ovog Pravilnika
294. EPKH036 Hodalica s dva rukohvata, dvije noge i dva kotača čl. 39. ortoped fizijatar kirurg Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1   1 god. 3. god. 3 god. 5 god.     za privremenu uporabu propisuju se prema članku 7. ovog Pravilnika
295. EPKH052 Hodalica s tri kotača i  rukohvatima čl. 39. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1   1 god. 3. god. 3 god. 5 god.     za privremenu uporabu propisuju se prema članku 7. ovog Pravilnika
296. EPKH044 Hodalica sa četiri kotača čl. 39. ortoped fizijatar kirurg Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1   1 god. 3. god. 3 god. 5 god.     za privremenu uporabu propisuju se prema članku 7. ovog Pravilnika
297. EPKH06Z Hodalica za djecu čl. 39. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1   1 god. 3. god.         za privremenu uporabu propisuju se prema članku 7. ovog Pravilnika
  AOIK 8. INVALIDSKA KOLICA                            
298. AOIK14G Invalidska kolica za osobe ograničene u aktivnostima čl. 43. i 44. ortoped ili fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala DA kom 1   2 god. 3 god. 4 god.  7 god.     obnovljena kolica za privremenu uporabu po članku 7. ovog Pravilnika propisuju se za bolesnike  u terminalnom stadiju maligne bolesti, za bolesnike koji se privremeno ne mogu kretati sa štakama ili hodalicom radi: nesraslog prijeloma kuka ili koljena, kod amputacije nogu do primjene proteze, za bolesnike koji u dnevnim aktivnostima ovise o tuđoj pomoći, ali samostalno mogu voziti kolica na kraće relacije - vožnja kolica prema Barthelovom indexu  2-3
299. AOIK04K Invalidska kolica standardne izrade za odrasle čl. 43. i 44. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala DA kom 1       4 god.  7 god.     kod bolesnika s trajnom onesposobljenosti kretanja kao posljedice neurološke bolesti odnosno bolesti lokomotornog sustava, uz priloženi klinički i funkcionalni status i medicinsko-tehnički mjerni list
300. AOIK12K Invalidska kolica za odrasle osobe, aktivna čl. 43. i 44. ortoped ili fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1       4 god.  7 god.     kod prve opskrbe i kod promjene funkcionalnog statusa ova se kolica primjenjuju timski u ovlaštenoj rehabilitacijskoj ustanovi, priložiti medicinsko-tehnički mjerni list
301. AOIK02O Invalidska kolica za odrasle, pogon jednom rukom čl. 43. i 44. ortoped fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala DA kom 1        4 god.  6 god.     uz Povijest bolesti i Potvrdu o pomagalu obvezan i medicinsko-teh-nički mjerni list
302. AOIK01Q Invalidska kolica  za odrasle na pogon  polugom čl. 43. i 44. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala DA kom 1        4 god.  6 god.     uz Povijest bolesti i Potvrdu o pomagalu obvezan i medicinsko-teh-nički mjerni list
303. AOIK05I Invalidska kolica s težištem pomaknutim unazad čl. 43. i 44. ortoped ili fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala DA kom 1   3 god.  3 god. 4 god.  7 god.     kod prve opskrbe ova se kolica primjenjuju timski u ovlaštenoj rehabilitacijskoj ustanovi, uz obvezu testiranja i medicinsko-tehnički mjerni list
304. AOIK03M Invalidska kolica za odrasle, s posebnom prilagodbom čl. 43. i 44. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1       4 god.  7 god.     uz Povijest bolesti i Potvrdu o pomagalu obvezan i medicinsko-teh-nički mjerni list
305. AOIK08C Invalidska kolica za djecu, standardne izrade čl. 43. i 44. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala DA kom 1   3 god. 3 god.         uz Povijest bolesti i Potvrdu o pomagalu obvezan i medicinsko-tehnički mjerni list
306. AOIK13I Invalidska kolica za djecu, aktivna čl. 43. i 44. ortoped ili fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   3 god. 3 god.         kod prve opskrbe i kod promjene funkcionalnog statusa ova se kolica primjenjuju timski u ovlaštenoj rehabilitacijskoj ustanovi, uz  medicinsko-tehnički mjerni list
307. AOIK07E Invalidska kolica za djecu, s posebnom prilagodbom čl. 42. i 44. ortoped ili fizijatar  u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   3 god. 3 god.         kod prve opskrbe i kod promjene funkcionalnog statusa ova se kolica primjenjuju timski u ovlaštenoj rehabilitacijskoj ustanovi, uz  medicinsko-tehnički mjerni list
308. AOIK09A Elektromotorna invalidska kolica čl. 45. ortoped ili fizijatar  u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1      6 god.  6 god.  10 god.     kod prve opskrbe i kod promjene funkcionalnog statusa ova se kolica primjenjuju timski u ovlaštenoj rehabilitacijskoj ustanovi, uz medicinsko-tehnički mjerni list                                                                                     - za djecu od navršene 16. godine uz pismenu suglasnost roditelja, skrbnika odnosno osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj
309. AOIK10O Invalidska kolica s toaletnim dodatkom čl. 41. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala DA kom 1    4 god.  5 god.  5 god.  10 god.     kod trajnog neuroškog deficita uz obrazloženje indikacije i klinički status
    8.1. Jastuk za kolica                            
310. AOID09R Jastuk za kolica čl. 52. izabrani doktor, ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   2 god. 2 god. 3 god. 3 god.     kod amputacija donjih ekstremiteta, hemiplegija i hemipareza, para i tetrapareza, kod osoba koje za kretanje koriste invalidska kolica i nemaju potpuni gubitak senzibiliteta 
  AOID 8.2. Dijelovi za invalidska kolica                            
311. AOID018 Vanjska guma zadnja čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 2    1 god.  1 god.  1 god.  2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
312. AOID026 Vanjska guma prednja čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 2    1 god.  1 god.  1 god.  2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
313. AOID034 Zračnica zadnja čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 2    1 god.  1 god.  1 god.  2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
314. AOID042 Zračnica prednja čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 2    1 god.  1 god.  1 god.  2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
315. AOID05Z Puna guma prednja čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 2    2 god.  2 god. 2 god. 3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
316. AOID06X Puna guma zadnja čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 2    2 god.  2 god. 2 god. 3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
317. AOID114 Kočnica čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 2   2 god. 2 god. 2 god.  3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
318. AOID18P Kočnica za jednu ruku čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
319. AOID17R Kočnica s produžetkom čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
320. AOID14X Sigurnosni pojas čl. 92. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
321. AOID202 Pojas za trup čl. 92. ortoped, fizijatar  Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
322. AOID23V Potporna i rasteretna pelota čl. 92. ortoped ili fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.     kod prve opskrbe i kod promjene funkcionalnog statusa timska primjena u ovlaštenoj ustanovi
323. AOID13Z Naslon za glavu čl. 92. ortoped ili fizijatar (kod prvog propisivanja u ovlaštenoj ustanovi) Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.     kod prve opskrbe i kod promjene funkcionalnog statusa timska primjena u ovlaštenoj ustanovi
324. AOID122 Oslonac za ruke čl. 92. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
325. AOID15V Oslonac za ruke s podešavanjem visine čl. 92. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
326. AOID24T Oslonac za noge čl. 92. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
327. AOID08T Sjedište invalidskih kolica čl. 92. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
328. AOID07V Naslon za leđa čl. 92. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1    2 god.  3 god.  3 god. 3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
329. AOID25R Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije čl. 92. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1    2 god.  3 god.  3 god. 3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
330. AOID106 Akumulator za elektromotorna invalidska kolica čl. 92. ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 2    3 god.  3 god.  3 god.  3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
331. AOID16T Sigurnosni kotač čl. 92. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
332. AOID19N Držač za štake čl. 92. ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj   NE kom 1   4 god. 4 god. 4 god. 6 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
333. AOID21Z Gaćice za abdukciju za sjedenje u invalidskim kolicima kod spastičara čl. 92. ortoped, fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.     kod prve opskrbe i kod promjene funkcionalnog statusa timska primjena u ovlaštenoj ustanovi
334. AOID22X Remen za stopala čl. 92. ortoped, fizijatar   NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
335. AOID26P Prednji metalni štitnik za dječja kolica čl. 92. ortoped, fizijatar   NE kom 1    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
336. AOID27N Upravljačka kutija za elektromotorna kolica čl. 92. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1      2 god.  2 god.  3 god.      
  EPEP 9. EPITEZE (ESTETSKE PROTEZE)                            
337. EPEP015 Umjetna uška čl. 46. kirurg (plastičar),  spec. ORL Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     1 god. 1 god. 1 god.     propisuje se u ovlaštenoj ustanovi
338. EPEP023 Umjetni nos čl. 46. kirurg (plastičar),  spec. ORL Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     1 god. 1 god. 1 god.     propisuje se u ovlaštenoj ustanovi
339. EPEP031 Umjetna usna čl. 46. kirurg (plastičar),  spec. ORL Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     1 god. 1 god. 1 god.     propisuje se u ovlaštenoj ustanovi
340. EPEP040 Umjetno lice čl. 46. kirurg plastičar Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1     1 god. 1 god. 1 god.     propisuje se u ovlaštenoj ustanovi
  AOEU 10. ELEKTRONSKI UREĐAJI                            
341. AOEU01A Funkcionalni elektronski jednokanalni stimulator (FES) čl. 47. fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   4 god. 4 god. 4 god. 5 god.     u pravilu se propisuje kao ortotsko pomagalo s terapijskim učinkom kod neurološkog deficita uslijed oštećenja gornjega  motornog neurona (uz predočenje testiranja s traženim uređajem)
342. AOEU044 Funkcionalni elektronski dvokanalni peronealni stimulator (FEPA) čl. 47. fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   4 god. 4 god. 4 god. 5 god.     u pravilu se propisuje kao ortotsko pomagalo s terapijskim učinkom kod neurološkog deficita uslijed oštećenja gornjega  motornog neurona (uz predočenje testiranja s traženim uređajem)
343. AOEU028 Funkcionalni elektronski dvokanalni stimulator čl. 47. fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   4 god. 4 god. 4 god. 5 god.     u pravilu se propisuje kao ortotsko pomagalo s terapijskim učinkom kod neurološkog deficita uslijed oštećenja gornjega  motornog neurona (uz predočenje testiranja s traženim uređajem)
344. AOEU08V Funkcionalni elektronski četverokanalni stimulator čl. 47. fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   4 god. 4 god. 4 god. 5 god.     u pravilu se propisuje kao ortotsko pomagalo s terapijskim učinkom kod neurološkog deficita uslijed oštećenja gornjega  motornog neurona (uz predočenje testiranja s traženim uređajem)
345. AOEU06Z Elektronski stimulator čl. 47. fizijatar u ovlaštenoj ustanovi Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   4 god. 4 god.         kod primarnog noćnog mokrenja
  AOER 10.1. Rezervni dijelovi za elektronske uređaje                            
346. AOER01Y Komplet rezervnih dijelova za funkcionalni elektronski jednokanalni stimulator - originalno pakiranje čl. 92. ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala,     originalno pakiranje
347. AOER02W Komplet rezervnih dijelova za funkcionalni elektronski dvokanalni peronealni stimulator - originalno pakiranje čl. 92. ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala,     originalno pakiranje
348. AOER03U Komplet rezervnih dijelova za funkcionalni elektronski dvokanalni stimulator - originalno pakiranje čl. 92. ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala,     originalno pakiranje
349. AOER04S Komplet rezervnih dijelova za funkcionalni elektronski četverokanalni stimulator - originalno pakiranje čl. 92. ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala,     originalno pakiranje
350. AOER05Q Komplet rezervnih dijelova za elektronski stimulator - originalno pakiranje čl. 92. ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 2 god.         ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala,     originalno pakiranje
351. AOER06O Ručni prekidač za elektronske uređaje čl. 92. ugovorni isporučitelj Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova pomagala
    B) DRUGA POMAGALA                            
  AOIK Toaletni stolac                            
352. AOIK11M Toaletni stolac s posudom čl. 48.  fizijatar, ortoped Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1     10. god. 10. god. 10. god.     Kod definitivnih stanja lokomotornog sustava, ako osigurana osoba koja nije inkontinentna ne ispunjava uvjete za invalidska kolica s toaletnim dodatkom
  AOTR Rukavice, rukavi, nogavice                            
353. AOTR02X Kožne rukavice za vožnju invalidskih kolica čl. 49. ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   1. god. 1. god. 1. god. 1. god.     Za pokretanje invalidskih kolica na ručni pogon
354. AOTR05R Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom čl. 50. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   1. god. 1. god. 1. god. 1. god.      
355. AOTR06P Elastično-kompresivne terapijske nogavice čl. 50. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   1. god. 1. god. 1. god. 1. god.      
356. AOTR07N Elastično-kompresivna terapijska odjeća za ostale dijelove tijela čl. 50. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   1. god. 1. god. 1. god. 1. god.      
357. AOTR08L Elastično-kompresivno-terapijske rukavice pri keloidu nastalom iza opeklina čl. 50. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   1. god. 1. god. 1. god. 1. god.      
358. AOTR09J Elastično-kompresivno-terapijski rukav pri keloidu nastalom iza opeklina čl. 50. ortoped, kirurg Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   1. god. 1. god. 1. god. 1. god.      
359. AOTR10Z Platneno-terapijska rukavica i rukav podloženi s vazelinskom gazom pri keloidu nastalom iza opeklina čl. 50. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE par 1   1. god. 1. god. 1. god. 1. god.      
  EPPU Utege i suspenzor                            
360. EPPU01B Utega jednostrana s čeličnim perom, za ingvinalnu, femoralnu i skrotalnu kilu čl. 51. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.  1 god.  1 god.  2 god.     ingvinalne, femoralne, skrotalne kile koja se ne može operacijski izliječiti
361. EPPU029 Utega jednostrana na gumenom pojasu za ingvinalnu, femoralnu i skrotalnu kilu čl. 51. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.  1 god.  1 god.  2 god.     ingvinalne, femoralne, skrotalne kile koja se ne može operacijski izliječiti
362. EPPU037 Utega jednostrana, gumena za pupčanu kilu čl. 51. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.  1 god.  1 god.  2 god.     pupčana kila koja se ne može operacijski izliječiti
363. EPPU045 Utega obostrana s čeličnim perom za ingvinalne, femoralne i skrotalne kile čl. 51. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.  1 god.  1 god.  2 god.     ingvinalne, femoralne, skrotalne kile koja se ne može operacijski izliječiti
364. EPPU053 Utega obostrana na gumenom pojasu za ingvinalne, femoralne i skrotalne kile čl. 51. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.  1 god.  1 god.  2 god.     ingvinalne, femoralne, skrotalne kile koja se ne može operacijski izliječiti
365. EPPU061 Anus bandaža (receptakulum) čl. 51. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.  1 god.  1 god.  2 god.     bandaža anusa
366. EPPU070 Suspenzor po mjeri čl. 51. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.  1 god.  1 god.  2 god.     individualni suspenzor
  EPTP Trbušni pojasevi                            
367. EPTP01O Trbušni pojas, tekstilni za obostrane ingvinalne, femoralne i skrotalne kile čl. 51. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.  1 god.  1 god.  2 god.     ingvinalne, femoralne, skrotalne kile koja se ne može operacijski izliječiti
368. EPTP02M Trbušni pojas, tekstilni za pupčanu kilu čl. 51. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.  1 god.  1 god.  2 god.     ingvinalne, femoralne, skrotalne kile koja se ne može operacijski izliječiti
369. EPTP03K Trbušni pojas, tekstilni za trbušnu kilu čl. 51. kirurg, izabrani doktor, ginekolog Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj.  1 god.  1 god.  2 god.     trbušna kila
370. EPTP07C Trbušni pojas, tekstilni za trudnice čl. 51. kirurg, izabrani doktor, ginekolog Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1      1 god.  1 god.       za trudnice s izričito slabom trbušnom stjenkom
371. EPTP08A Trbušni elastični pojas za stomu čl. 51. kirurg, urolog, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   6 mj. 1 god. 1 god. 2 god.     kod stome
  EPAJ Antidekubitalna pomagala                            
372. EPAJ02C Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) čl. 52. kirurg, ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    3 god.  3 god.  3 god.  3 god.      para i tetraplegije
373. EPAJ048 Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) čl. 52. kirurg, ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    3 god.  3 god.  3 god.  3 god.      para i tetraplegije
374. EPAJ03A Antidekubitalni madrac čl. 52. kirurg, ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   10 god. 10 god. 10 god. 10 god.     kod  osoba s tetraplegijom ASIA A i B, neurološkog nivoa cervikotorakalnog prijelaza, veći dio dana provode u krevetu, sa ili bez dekubitalnih ulceracija kože na nekoliko različitih lokacija
375. EPAJ056 Antidekubitalni madrac s kompresorom čl. 52. kirurg, ortoped, fizijatar Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   5 god. 5 god. 5 god. 5 god.     kod osoba s paraplegijom kada uz senzomotorni gubitak postoje dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3–4) na nekoliko različitih lokacija, kod potpuno nepokretnih osoba koje imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3–4) na nekoliko različitih lokacija
  EPSH Pokrivala za rane                            
376. EPSM293 Alginat, cca 25 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kronična rana sa srednjom do jakom sekrecijom, dekubitalna rana iznad II. stupnja
377. EPSM30H Alginat, cca 90 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kronična rana sa srednjom do jakom sekrecijom, dekubitalna rana iznad II. stupnja
378. EPSM12L Alginat, cca 200 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kronična rana sa srednjom do jakom sekrecijom, dekubitalna rana iznad II. stupnja
379. EPSM13J Alginat  za kavitete čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE g 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     za kavitete, kod  kronične rane sa srednjom do jakom sekrecijom, dekubitalna rana iznad II. stupnja
380. EPSM189 Hidrokoloid cca 36 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     rana sa slabijim i srednjim obimom sekrecije
381. EPSM16D Hidrokoloid cca 100 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     rana sa slabijim i srednjim obimom sekrecije
382. EPSM17B Hidrokoloid cca 225 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     rana sa slabijim i srednjim obimom sekrecije
383. EPSM349 Hidrokoloid s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza), cca 30 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja
384. EPSM357 Hidrokoloid s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza), cca 100 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod površinske ili duboke rane sa obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja
385. EPSM365 Hidrokoloid s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza), cca 200 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja
386. EPSM41B Silikonsko pokrivalo za rane, cca 60 cm² čl. 53. Dermatovenerolog, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     za rane čistoga dna, kod bulozne epidermolize i kod opeklina II stupnja za vrijeme kućnog liječenja, kontrola specijaliste svaka 3 mjeseca
387. EPSM429 Silikonsko pokrivalo za rane, cca 100 cm² čl. 53. Dermatovenerolog, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     za rane čistoga dna, kod bulozne epidermolize i kod opeklina II stupnja za vrijeme kućnog liječenja, kontrola specijaliste svaka 3 mjeseca
388. EPSM437 Silikonsko pokrivalo za rane, cca 200 cm² čl. 53. Dermatovenerolog, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     za rane čistoga dna, kod bulozne epidermolize i kod opeklina II stupnja za vrijeme kućnog liječenja, kontrola specijaliste svaka 3 mjeseca
389. EPSM390 Pokrivalo za rane impregnirano natrijevim kloridom, cca 50 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod inficirane rane s izrazito jakom sekrecijom
390. EPSM40D Pokrivalo za rane impregnirano natrijevim kloridom, cca 100 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod inficirane rane s izrazito jakom sekrecijom
391. EPSM14H Pokrivalo  s dodatkom aktivne substance – srebra i/ili aktivnog ugljena, cca 25 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     za kronične inficirane rane s jakom sekrecijom
392. EPSM533 Pokrivalo  s dodatkom aktivne substance – srebra i/ili aktivnog ugljena, cca 100 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     za kronične inficirane rane sa jakom sekrecijom
393. EPSM541 Pokrivalo  s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza) s dodatkom aktivne substance – srebro i/ili aktivni ugljen, cca 30 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod infcirane površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja
394. EPSM550 Pokrivalo  s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza) s dodatkom aktivne substance - srebro i/ili aktivni ugljen, cca 100 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod infcirane površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja
395. EPSM56Y Pokrivalo  s visokoupijajućim vlaknima (natrijkarboksimetilceluloza) s dodatkom aktivne substance – srebro i/ili aktivni ugljen, cca 200 cm² čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 10   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod infcirane površinske ili duboke rane s obilnom sekrecijom, mogućnost visokog upijanja
396. EPSM373 Gel za rane s nekrotičnim naslagama čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE g 150   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod suhe nekrotične rane za pospješenje uklanjanja nekroze
397. EPSM381 Gel za rane koje cijele čl. 53. kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE g 150   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     za rane čistog dna i rubova u fazi cijeljenja
  EPUD Umjetna dojka, platneni grudnjak                            
398. EPUD011 Umjetna dojka privremena čl. 54. kirurg, ginekolog   NE kom 1     6 mj. 6 mj. 6 mj.     nakon amputacije dojke
399. EPUD020 Umjetna dojka od silikona, cjelovita čl. 54. kirurg, ginekolog   NE kom 1     1 god. 1 god. 18 mj.     nakon amputacije dojke
400. EPUD04W Umjetna dojka od silikona, djelomična čl. 54. kirurg, ginekolog   NE kom 1     1 god. 1 god. 18 mj.     nakon amputacije dojke
401. EPUD03Y Grudnjak za umjetnu dojku čl. 54. ginekolog, kirurg, izabrani doktor   NE kom 2     1 god. 1 god.  1 god.     platneni grudnjak s umetkom kod amputacije dojke koji se odobrava osiguranoj osobi umjesto trajne umjetne dojke ako je to za nju povoljnije
  EPUV Vlasulje                            
402. EPUV01Y Vlasulja za žene s kratkim vlaknom čl. 55. dermatolog, izabrani doktor   NE kom 1     2 god.  2 god.  2 god.     privremeni ili trajni gubitak kose (kao posljedice zračenja kemoterapije, hormonalne disfunkcije ili kod skalpiranja kože glave radi ozljede)
403. EPUV02W Vlasulja za žene s dugim vlaknom čl. 55. dermatolog, izabrani doktor   NE kom 1      2 god.  2 god. 2 god.     privremeni ili trajni gubitak kose (kao posljedice zračenja kemoterapije, hormonalne disfunkcije ili kod skalpiranja kože glave radi ozljede)
404. EPUV03U Vlasulja za muškarce čl. 55. dermatolog, izabrani doktor   NE kom 1      2 god.  2 god.  2 god.     privremeni ili trajni gubitak kose (kao posljedice zračenja kemoterapije, hormonalne disfunkcije ili kod skalpiranja kože glave radi ozljede)
405. EPUV04S Vlasulja za djecu čl. 55. dermatolog, izabrani doktor   NE kom 1    1 god.  1 god.         privremeni ili trajni gubitak kose (kao posljedice zračenja kemoterapije, hormonalne disfunkcije ili kod skalpiranja kože glave radi ozljede)
    Pomagala za probavni sustav                            
  EPSV Stoma vrećice plastične za izmet u kolostome                            
406. EPSV24F JEDNODIJELNI SUSTAV - Samoljepive  vrećice za izmet, kod kolostome s posebnim filterom, peletom protiv neugodnih mirisa, te zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, promjer 19–70 mm čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 60 vrećica i 60 peleta    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod kolostome
407. EPSV02R JEDNODIJELNI SUSTAV - Samoljepive vrećice za izmet kod kolostome s filterom i mikroporoznom tkaninom promjera 19–65 mm čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 60 vrećica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod kolostome
408. EPSV03P DVODIJELNI SUSTAV - Veličina 32 mm: vrećice za izmet (s filterom ili bez filtera) kod kolostome, zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom  čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 60 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod kolostome
409. EPSV04N DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 38 mm: vrećice za izmet (s filterom ili bez filtera) kod kolostome, zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 60 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod kolostome
410 EPSV05L DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 45 mm: vrećice za izmet (s filterom ili bez filtera) u kolostome, zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 60 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod kolostome
411 EPSV06J DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 57 mm: vrećice za izmet (s filterom ili bez filtera) kod kolostome, zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 60 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod kolostome
412 EPSV07H DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 70 mm: vrećice za izmet (s filterom ili bez filtera) kod kolostome, zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) čl. 56. kirurg, internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 60 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod kolostome
413. EPSV08F DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 100 mm: vrećice za izmet kod kolostome i standardnim podložnim pločicama čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 60 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod kolostome
414. EPSV09D Stoma zatvarač s filterom promjera 19 - 65 mm, samoljepiv čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 30 zatvarača    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod kolostome
  EPSV Stoma plastične vrećice za izmet, kod ileostome                            
415. EPSV25D JEDNODIJELNI SUSTAV – Samoljepive vrećice za izmet kod ileostome s posebnim filterom, te zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, promjera 19-70 mm čl. 56. kirurg, internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 30 vrećica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod ileostome
416. EPSV11P JEDNODIJELNI SUSTAV – Samoljepive vrećice za izmet kod ileostome  s mikroporoznom tkaninom promjera 19-65mm čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 30 vrećica i 2 kvačice    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod ileostome
417. EPSV12N DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 32 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 kvačice, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 56. kirurg, internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod ileostome
418. EPSV13L DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 38 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 kvačice, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod ileostome
419. EPSV14J DVODIJELNI SUSTAV - Veličina 45 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 kvačice, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod ileostome
420. EPSV15H DVODIJELNI SUSTAV - Veličina 57 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 kvačice, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod ileostome
421. EPSV16F DVODIJELNI SUSTAV - Veličina 70 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 kvačice, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod ileostome
422. EPSV17D DVODIJELNI SUSTAV - Veličina 100 mm: Vrećice za izmet kod ileostome s 2 kvačice i standardnim podložnim pločicama čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod ileostome
423. EPSV18B Stoma zatvarač s filterom promjera 19 - 50 mm čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 30 zatvarača    1 mj.  1 mj.  1 mj.  1 mj.     kod ileostoma
  EPSV Ostala pomagala za probavni sustav                            
424. EPSV199 Rektalna sonda čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 365    1 god.  1 god.  1 god.  1 god.      
425. EPSV20N Irigator set za stoma otvor, promjera 45 i 70 mm čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1    2 god.  5 god.  5 god.  1 god.      
426. EPSV26B Rukavac za irigator, samoljepivi čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE paket (10 rukavaca) 16   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.      
427. EPSV21L Plastične štrcaljke od 20 - 100 ccm sa sondom za prehranu čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 10    1 god.  1 god.  1 god.  1 god.      
428. EPSV22J Plastična štrcaljka s gumenim crijevom za prehranu čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 10   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.      
429. EPSV383 Nazogastrična sonda čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 52   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za bolesnike kod kojih postoji indikacija za prehranu putem nazogastrične sonde
430. EPSM10P Pasta za stome čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE gram 40   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod stome
431. EPSM11N Puder za stome čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE gram 20   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod stome
432. EPSM31F Elastični pojas za stoma pomagala čl. 56. kirurg,  internist, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 4   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     kod stome
    Pomagala kod urinostome                            
  EPUS Plastične vrećice kod urinostome                            
433. EPUS087 JEDNODIJELNI SUSTAV – Samoljepive vrećice za urin u urinostome s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom i 2 adaptera, promjer 19–65 mm čl. 57. urolog,  kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom  30 vrećica  i 2 adaptera   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod urinostoma
434. EPUS095 DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 32 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera, i nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 57. urolog,  kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod urinostoma
435. EPUS10J DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 38 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera,  nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 57. urolog,  kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod urinostoma
436. EPUS11H DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 45 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera,  nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 57. urolog,  kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod urinostoma
437. EPUS12F DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 57 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera, i nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) ili posebnim za stome s otežanom njegom čl. 57. urolog,  kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod urinostoma
438. EPUS13D DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 70 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera, i nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom, te podložnim pločicama (standardnim ili fleksibilnim) čl. 57. urolog,  kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod urinostoma
439. EPUS14B DVODIJELNI SUSTAV – Veličina 100 mm: Vrećice za urin u urinostome, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo i 2 adaptera, te standardnim podložnim pločicama čl. 57. urolog,  kirurg, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 20 vrećica i 10 baznih pločica   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod urinostoma
    Pomagala za urogenitalni sustav                            
  EPUS Kondomi                            
440. EPUS02J Kondomi silikonski samoljepljivi s otvorom za plastične vrećice za urin za osobe alergične na lateks čl. 58. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 365   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
441. EPUS03H Kondomi lateks koji se lijepe s ljepljivom trakom s otvorom za plastičnu vrećicu za urin čl. 58. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 365   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
442. EPUS04F Kondomi lateks koji se lijepe ljepilom, s otvorom za plastičnu vrećicu za urin čl. 58. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 365   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
443. EPUS191 Kondomi lateks samoljepljivi s otvorom za plastičnu vrećicu za urin čl. 58. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 365   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
444. EPSM05J Ljepilo za kondome čl. 58. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 18   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za uporabu kondoma, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
445. EPSM06H Sredstvo za skidanje ljepila čl. 58. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 365   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za uporabu kondoma
  EPUS Plastične vrećice za urin                            
446. EPUS05D Vrećice za urin uz nogu s ispustom, nepovratnim ventilom i sa zaštitnom tkaninom od strukturiranog mikrofibera i 2 vezivne trake – (500 – 750 ml) čl. 58. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 120   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina,kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
447. EPUS22B Vrećice za urin uz nogu s ispustom, nepovratnim ventilom i sa zaštitnom tkaninom od strukturiranog mikrofibera i 2 vezivne trake – (1000 – 1300 ml) čl. 58. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 120   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina,kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
448. EPUS06B Vrećice za urin  za višekratnu uporabu s nepovratnim ventilom i ispustom - 2000 ml čl. 58. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 120   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina,kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
449. EPUS079 Vrećice za urin za jednokratnu uporabu bez ispusta  – 2000 ml čl. 58. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 400   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina,kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
  EPUS Kateteri                            
450. EPUS159 Kateteri jednokratni za urin, za samokatetrizaciju (za muškarce i žene) čl. 59. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1200       1 god. 1 god.     inkontinencija urina,kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
451. EPUS239 Kateteri jednokratni za urin, za samokatetrizaciju  (za djecu) čl. 59. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1200   1 god. 1 god.         inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
452. EPUS167 Urinarni kateteri, od silikona (po Foleyu) čl. 59. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 12   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
453. EPUS175 Urinarni kateteri, od silikoniziranog latexa (po Foleyu) čl. 59. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 28   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
454. EPSM04L Gel za podmazivanje i dezinfekciju uretre pri samokateteriziranju i kateteriziranju čl. 59. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom cca. 6 ml  600 kom   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za podmazivanje i dezinfekciju uretre kod kateterizacije i samokateterizacije,                                                            sterilno pakiranje, količina sukladna broju kateterizacija, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi,  u slučaju većeg pakiranja određeno je 3 ml po jednoj kateterizaciji
455. EPSM03N Ogledalo uz nogu pri samokateterizaciji žena čl. 59. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 2   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za kateterizaciju, kod prve primjene prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ovlaštenoj ustanovi
456. EPUS183 Gumeni receptakulum sa spremnikom za urin čl. 59. urolog, fizijatar izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 2   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     inkontinencija urina
  EPPL Pelene                            
457. EPPL01H Pelene obične čl. 60.  izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1100        1 god.  1 god.     osobe starije od 18 godina kod inkontinencije (isključuju kombinaciju s anatomskim ulošcima, mrežastim gaćicama i visokoupijajućim pelenama za noć)
458. EPPL04B Pelene u spoju s gaćicama, za djecu čl. 60. pedijatar, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1100   1 god. 1 god.         osobe starije od 3 godine, kod inkontinencije (isključuju kombinaciju s anatomskim ulošcima, mrežastim gaćicama i visokoupijajućim pelenama za noć) – tjelesna težina od 9 do 25kg.
459. EPPL067 Pelene u spoju s gaćicama, malene čl. 60. pedijatar, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1100   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     osobe starije od 3 godine, kod inkontinencije (isključuju kombinaciju s anatomskim ulošcima, mrežastim gaćicama i visokoupijajućim pelenama za noć) – od 25 do 40 kg tjelesne težine - prema obujmu kukova.
460. EPPL083 Pelene u spoju s gaćicama: male (prema obujmu kukova) čl. 60. pedijatar, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1100   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     osobe starije od 3 godine, kod inkontinencije (isključuju kombinaciju s anatomskim ulošcima, mrežastim gaćicama i visokoupijajućim pelenama za noć)
     
     
  EPPL Pelene, anatomski ulošci, gaćice                            
461. EPPL091 Pelene u spoju s gaćicama: srednje (prema obujmu kukova) čl. 60. izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 730     1 god. 1 god. 1 god.     osobe starije od 7 godina, kod inkontinencije. Kod prvog propisivanja, sukladno medicinskoj indikaciji, pomagalo iznimno može propisati i nadležni doktor specijalista zdravstvene ustanove.
462. EPPL10F Pelene u spoju s gaćicama: velike (prema obujmu kukova) čl. 60. izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 730     1 god. 1 god. 1 god.     osobe starije od 7 godina, kod inkontinencije. Kod prvog propisivanja, sukladno medicinskoj indikaciji, pomagalo iznimno može propisati i nadležni doktor specijalista zdravstvene ustanove.
463. EPPL075 Pelene u spoju s gaćicama, za noć, visokoupijajuće: srednje (prema obujmu kukova) čl. 60. izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 365     1 god. 1 god. 1 god.     osobe starije od 7 godina, kod inkontinencije. Kod prvog propisivanja, sukladno medicinskoj indikaciji, pomagalo iznimno može propisati i nadležni doktor specijalista zdravstvene ustanove.
464. EPPL11D Pelene u spoju s gaćicama, za noć, visokoupijajuće: velike (prema obujmu kukova) čl. 60. izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 365     1 god. 1 god. 1 god.     osobe starije od 7 godina, kod inkontinencije. Kod prvog propisivanja, sukladno medicinskoj indikaciji, pomagalo iznimno može propisati i nadležni doktor specijalista zdravstvene ustanove.
465 čl. 60. Liječničko povjerenstvo za pomagala NE                   osobe starije od 7 godina, kod inkontinencije. Kod prvog propisivanja, sukladno medicinskoj indikaciji, pomagalo iznimno može propisati i nadležni doktor specijalista zdravstvene ustanove.
466 čl. 60. Liječničko povjerenstvo za pomagala NE                   osobe starije od 7 godina, kod inkontinencije. Kod prvog propisivanja, sukladno medicinskoj indikaciji, pomagalo iznimno može propisati i nadležni doktor specijalista zdravstvene ustanove.
465. EPPL03D Anatomski ulošci po mjeri, za dan: srednje standardne veličine čl. 60. izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1100     1 god. 1 god. 1 god.     osobe starije od 7 godina, kod inkontinencije. Kod prvog propisivanja, sukladno medicinskoj indikaciji, pomagalo iznimno može propisati i nadležni doktor specijalista zdravstvene ustanove.
466. EPPL12B Anatomski ulošci po mjeri, za dan: velike standardne veličine čl. 60. izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 1100     1 god. 1 god. 1 god.     osobe starije od 7 godina, kod inkontinencije. Kod prvog propisivanja, sukladno medicinskoj indikaciji, pomagalo iznimno može propisati i nadležni doktor specijalista zdravstvene ustanove.
467. EPPL059 Gaćice mrežaste elastične, prema tjelesnoj težini: srednje čl. 60.  izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 40     1 god. 1 god. 1 god.     osobe starije od 7 godina, kod inkontinencije. Kod prvog propisivanja, sukladno medicinskoj indikaciji, pomagalo iznimno može propisati i nadležni doktor specijalista zdravstvene ustanove.
468. EPPL139 Gaćice mrežaste elastične, prema tjelesnoj težini:  velike čl. 60.  izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 40     1 god. 1 god. 1 god.     osobe starije od 7 godina, kod inkontinencije. Kod prvog propisivanja, sukladno medicinskoj indikaciji, pomagalo iznimno može propisati i nadležni doktor specijalista zdravstvene ustanove.
469. EPAJ01E Zaštitni podmetač za krevet raznolikih veličina za jednokratnu uporabu čl. 60. izabrani doktor Liječničko povjerenstvo za pomagala NE kom 365    1 god.  1 god.  1 god.  1 god.     kod inkontinencije, a osigurana osoba zbog nepokretnosti dugo leži u krevetu
  EPSR Pomagala  za disanje                            
470. EPSR01O Endotrahealna kanila plastična s priborom čl. 61. Specijalist ORL   NE kom 4    1 god.  1 god.  1 god.  1 god.     kod traheotomija
471. EPSR02M Endotraheolna kanila (metalna) s priborom promjera otvora 4, 5, 6, 7 i 8 mm čl. 61. Specijalist ORL   NE kom 2    1 god.  1 god.  1 god.  2 god.     kod traheotomija
472. EPSR03K Endotraheolna kanila  (metalna) s priborom promjera otvora 9, 10 i 11 mm čl. 61. Specijalist ORL   NE kom 2    1 god.  1 god.  1 god.  2 god.     kod traheotomija
473. EPSR04I Endotraheolna kanila  (metalna) s priborom promjera otvora 12 mm čl. 61. Specijalist ORL   NE kom 2    1 god.  1 god.  1 god.  2 god.     kod traheotomija
474. EPSR05G Endotraheolna kanila  (metalna) s priborom promjera otvora 13, 14, 15 i 16 mm čl. 61. Specijalist ORL   NE kom 2    1 god.  1 god.  1 god.  2 god.     kod traheotomija
475. EPSR06E Koncentrator kisika čl. 61. pulmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1    10 god.  10 god.  10 god.  15 god.     KOBP, kod dugotrajnog liječenja u kući, kisik više od 16 sati dnevno, uz priloženi nalaz analize plinova prije i uz terapiju kisikom
476. EPSR07C Inhalator  čl. 61. pulmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1    4 god.  5 god.  5 god.  10 god.     KOBP    priložiti nalaze plućne funkcije (spirometrije, difuzije i pletizmografije)
477. EPSR54X Aspirator čl. 61. izabrani liječnik, pedijatar, pulmolog, spec.  ORL Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   5 god. 5 god. 5 god. 5 god.     Kod traheotomije i indikacije za aspiracijom viška sekreta
478. EPSR22E Aspiracijski kateteri čl. 61. izabrani liječnik, pedijatar, pulmolog, spec. ORL Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1100   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     Kod traheotomije i indikacije za aspiracijom viška sekreta
479. EPSR16A Pulsni oksimetar čl. 61. spec. pedijatar kliničke ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   2 god. 2 god.         Kod djece sa spinalnom mišićnom atrofijom koja su na kućnom liječenju po indikaciji specijaliste pedijatra kliničke ustanove, količinu odobrava Liječničko povjerenstvo Direkcije uz obrazloženje spec. pedijatra kliničke ustanove
480. EPSR20I Ovlaživač za nos čl. 61. spec. pedijatar kliničke ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE       2 god. 2 god.         Kod djece sa spinalnom mišićnom atrofijom koja su na kućnom liječenju po indikaciji specijaliste pedijatra kliničke ustanove, količinu odobrava Liječničko povjerenstvo Direkcije uz obrazloženje spec. pedijatra kliničke ustanove
481. EPSR266 Ovlaživač zraka za inhalator čl. 61. spec. pedijatar kliničke ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE       1 god. 1 god.         Kod djece sa spinalnom mišićnom atrofijom koja su na kućnom liječenju po indikaciji specijaliste pedijatra kliničke ustanove, količinu odobrava Liječničko povjerenstvo Direkcije uz obrazloženje spec. pedijatra kliničke ustanove
482. EPSR274 Podlošci za endotrahealnu kanilu čl. 61. spec. pedijatar kliničke ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE       1 god. 1 god.         Kod djece sa spinalnom mišićnom atrofijom koja su na kućnom liječenju po indikaciji specijaliste pedijatra kliničke ustanove, količinu odobrava Liječničko povjerenstvo Direkcije uz obrazloženje spec. pedijatra kliničke ustanove
483. EPSR282 Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu-male čl. 61. spec. pedijatar kliničke ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE       1 god. 1 god.         Kod djece sa spinalnom mišićnom atrofijom koja su na kućnom liječenju po indikaciji specijaliste pedijatra kliničke ustanove, količinu odobrava Liječničko povjerenstvo Direkcije uz obrazloženje spec. pedijatra kliničke ustanove
484. EPSR29Z Endotrahealna kanila bez poklopca s korekcijom čl. 61. spec. pedijatar kliničke ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE       1 god. 1 god.         Kod djece sa spinalnom mišićnom atrofijom koja su na kućnom liječenju po indikaciji specijalista pedijatra kliničke ustanove, količinu odobrava Liječničko povjerenstvo Direkcije uz obrazloženje spec. pedijatra kliničke ustanove
485. EPSR30E Endotrahealna maska čl. 61. spec. pedijatar kliničke ustanove Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE       1 god. 1 god.         Kod djece sa spinalnom mišićnom atrofijom koja su na kućnom liječenju po indikaciji specijaliste pedijatra kliničke ustanove, količinu odobrava Liječničko povjerenstvo Direkcije uz obrazloženje spec. pedijatra kliničke ustanove
  EPSR Rezervni dijelovi pomagala za disanje                            
486. EPSR08A Kanila za insuflaciju čl. 92. pulmolog   NE kom 1    3 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
487. EPSR098 Maska i sustav za inhalaciju čl. 92. pulmolog   NE kom 1    3 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
488. EPSR10M Crijevo za dovod kisika s priključcima čl. 92. pulmolog   NE kom 1    3 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
489. EPSR11K Filter za koncentrator čl. 92. pulmolog   NE kom 2    1 god. 1 god. 1 god. 1 god.      
     
  EPSE Pomagala kod šećerne bolesti                            
490. EPSE05H Štrcaljke za inzulin s integriranom iglom za osobe koje dnevno primaju više od jedne doze inzulina čl. 62. internist dijabetolog   NE kom 750   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti, liječene inzulinom sa 2 doze dnevno
491. EPSE06F Štrcaljka za inzulin s integriranom iglom za osobe koje dnevno primaju jednu dozu inzulina  čl. 62. izabrani doktor   NE kom 365   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti, liječene inzulinom sa 1 dozom dnevno
492. EPSE10N Inzulinski injektor u obliku olovke za davanje inzulina  čl. 62. internist dijabetolog   NE kom 1   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti, liječene inzulinom prema broju različitih inzulinskih oblika
493. EPSE11L Igle za uređaje za davanje inzulina za osobe koje jednom dnevno primaju inzulin čl. 62. izabrani doktor   NE kom 365   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti, liječene 1 dozom inzulina dnevno
494. EPSE12J Igle za uređaj za davanje inzulina za osobe koje dnevno primaju više od jedne doze inzulina čl. 62. internist dijabetolog, izabrani doktor   NE kom 750    (do 1500)   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti, liječene inzulinom  4 do 6 doza dnevno u više oblika inzulina i prema broju injekcija dnevno
  EPSE Aparat za mjerenje glukoze u krvi                            
495. EPSE291 Uređaj za brzo očitavanje količine glukoze u krvi čl. 62. internist, pedijatar, dijabetolog Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1   5 god. 5 god. 5 god. 5 god.     za liječenje šećerne bolesti za sve bolesnike koji primaju inzulin 2 i više puta dnevno
  EPSE Dijagnostičke trake za određivanje ketona i glukoze                            
496. EPSE21H Za kontrolu ketona i glukoze u urinu osoba ovisnih o inzulinu koje dnevno obavljaju više od jedne kontrole čl. 62. internist dijabetolog Liječničko povjerenstvo PU NE kom 750   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti, uz liječenje inzulinom, za osobe koje dva puta dnevno kontroliraju urin, uz predočenje dnevnika samokontrole
497. EPSE22F Za kontrolu ketona i glukoze u urinu za odrasle čl. 62. izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 365   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti za bolesnike bez liječenja inzulinom, koji jedan puta dnevno kontroliraju urin, uz predočenje dnevnika samokontrole
498. EPSE23D Trake za kontrolu koncentracije glukoze u krvi okularno očitanje za osobe na tabletama koje dnevno obavljaju više od jedne kontrole glukoze čl. 62. internist dijabetolog Liječničko povjerenstvo PU NE kom do 750   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti  bez liječenja inzulinom u bolesnika koji se liječe tabletama uz predočenje dnevnika samokontrole
499. EPSE24B Trake za kontrolu koncentracije glukoze u krvi – okularno očitanje čl. 62. izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 365   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti u bolesnika koji se liječe dijetom uz predočenje dnevnika samokontrole
500. EPSE259 Trake za mjerenje glukoze u krvi za brzo čitanje uređajem u osoba ovisnih o inzulinu koje dnevno obavljaju više od jedne kontrole glukoze (2 do 3) čl. 62. internist, dijabetolog, izabrani doktor Liječničko povjerenstvo PU NE kom 750   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti u bolesnika koji primaju inzulin dva puta dnevno i provode samokontrolu dva puta dnevno uz predočenje dnevnika samokontrole
501. EPSE31D Trake za mjerenje glukoze u krvi za sve osobe koje trajno primaju inzulin 4–6 puta dnevno čl. 62. internist dijabetolog Liječničko povjerenstvo PU NE kom do 1500   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti u bolesnika koji primaju inzulin dva puta dnevno i provode samokontrolu 4 do 6 puta dnevno uz predočenje dnevnika samokontrole
  EPSE Lancete                            
502. EPSE283 Lancete za vađenje krvi iz prsta - za višestruku kontrolu glukoze u krvi čl. 62. izabrani doktor   NE kom do 1500   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti za blesnike prema broju samokontrola dnevno
  EPSE Potrošni materijal za inzulinsku crpku                            
503. EPSE13H Sustav za infuziju (igle i kateteri) čl. 62. internist dijabetolog Klinike Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kutija (10 setova) 12   2 god. 2 god. 2 god. 2 god.     za liječenje šećerne bolesti na prijedlog internista dijabetologa klinike
504. EPSE14F Spremnik za inzulin čl. 62. internist dijabetolog Klinike Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kutija (10 spremnika) 12   3 god. 3 god. 3 god. 3 god.     za liječenje šećerne bolesti na prijedlog internista dijabetologa klinike
505. EPSE15D Baterije čl. 62. internist dijabetolog Klinike Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE paket (9 komada) 4   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti na prijedlog internista dijabetologa klinike
506. EPSE16B Zaštitna navlaka čl. 62. internist dijabetolog Klinike Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE paket (20 kom) 1   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti na prijedlog internist dijabetologa klinike
507. EPSE179 Pojas za struk čl. 62. internist dijabetolog Klinike Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   1 god. 1 god. 1 god. 1 god.     za liječenje šećerne bolesti na prijedlog internist dijabetologa klinike
  EPPH Potrošni materijal prilikom provođenja kućne hemodijalize                            
508. EPMH07B Bikarbonatna hemodijaliza s membranom dijalizatora od modificirane celuloze čl. 63. internist - nefrolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE komplet 14   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod provođenja kućne hemodijalize
509. EPMH089 Bikarbonatna hemodijaliza s membranom dijalizatora od sintetike čl. 63. internist - nefrolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE komplet 14   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.     kod provođenja kućne hemodijalize
  EPPH Potrošni materijal prilikom provođenja peritonejske dijalize                            
510. EPMH15B Kontinuirana ambulatorna peritonejska dijaliza za odrasle čl. 63. internist - nefrolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE komplet 124       1 mj. 1 mj.     kod provođenja kontinuirane ambulatorne peritonejske dijalize – odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije
511. EPMH169 Kontinuirana ambulatorna peritonejska dijaliza za djecu čl. 63. pedijatar - nefrolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE komplet 124   1 mj. 1 mj.         kod provođenja kontinuirane ambulatorne peritonejske dijalize – odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije
512. EPMH177 Uređaj za grijanje peritonejske otopine čl. 63. internist- pedijatar , nefrolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   10 god. 10 god. 10 god. 10 god.     kod provođenja kontinuirane ambulatorne peritonejske dijalize – odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije
513 EPMH185 Automatizirana peritonejska dijaliza čl. 63. internist - nefrolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE komplet (12l) 31       1mj       kod provođenja kontinuirane ambulatorne peritonejske dijalize – odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije
514 EPMH20H Automatizirana peritonejska dijaliza čl. 63. internist - nefrolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE komplet (15l) 31       1mj       kod provođenja kontinuirane ambulatorne peritonejske dijalize – odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije
515 EPMH21F Automatizirana peritonejska dijaliza za djecu čl. 63. pedijatar - nefrolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE komplet 31   1mj 1mj         kod provođenja kontinuirane ambulatorne peritonejske dijalize – odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije
    C) OČNA POMAGALA                            
  BNOS Okviri za naočale                            
516 BNOS013 Okvir za naočale standardni, plastični čl. 66. oftalmolog   NE kom 1    1 god.  3 god.  4 god. 5 god.      
    Leće za naočale                            
  BNLH Mineralne leće za blizinu odnosno daljinu                            
517 BNLM01X Leće do 2 dioptrije čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
518 BNLM02V Leće od 2 – 4 dioptrije čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
519 BNLM03T Leće 4 – 6 dioptrija čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
520 BNLM04R Leće 6 – 8 dioptrija čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
521 BNLM05P Leće 8 – 10 dioptrija čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
522 BNLM06N Leće 10 – 13 dioptrija čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
523 BNLM07L Leće 13 – 16 dioptrija čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
524 BNLM08J Leće 16 – 20 dioptrija čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
525 BNLM09H Leće iznad 20 dioptrija čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
  BNLH Mineralne torus leće za blizinu odnosno daljinu                            
526 BNLM10V Leće do 2 dioptrije do 2 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
527 BNLM11T Leće od 2 do 4 dioptrije do 2 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
528 BNLM12R Leće od 4 do 6 dioptrija do 2 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
529 BNLM13P Leće od 6 do 8 dioptrija do 2 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
530 BNLM14N Leće od 8 do 10 dioptrija do 2 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
531 BNLM15L Leće od 10 do 13 dioptrija do 2 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
532 BNLM16J Leće od 13 do 16 dioptrija do 2 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
533 BNLM17H Leće od 16 do 20 dioptrija do 2 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
534 BNLM18F Leće do 2 dioptrije do 4 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
535 BNLM19D Leće od 2 do 4 dioptrije do 4 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
536 BNLM20R Leće od 4 do 6 dioptrija do 4 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
537 BNLM21P Leće od 6 do 8 dioptrija do 4 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
538 BNLM22N Leće od 8 do 10 dioptrija do 4 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
539 BNLM23L Leće od 10 do 13 dioptrija do 4 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
540 BNLM24J Leće od 13 do 16 dioptrija do 4 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
541 BNLM25H Leće od 16 do 20 dioptrija do 4 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
542 BNLM26F Leće iznad 20 dioptrija do 4 cilindra čl. 67. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
  BNPL Plastične leće za blizinu odnosno daljinu                            
543 BNPL01E Leće do 2 dioptrije čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
544 BNPL02C Leće od 2 do 4 dioptrije čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
545 BNPL03A Leće od 4 do 6 dioptrija čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
546 BNPL048 Leće od 6 do 8 dioptrija čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
547 BNPL056 Leće od 8 do 10 dioptrija čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
548 BNPL064 Leće od 10 do 13 dioptrija čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
549 BNPL072 Leće od 13 do 16 dioptrija čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
  BNPL Plastične torus leće za blizinu odnosno daljinu                            
550 BNPL08Z Leće do 2 dioptrije, do 2 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
551 BNPL09X Leće od 2 do 4 dioptrije, do 2 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
552 BNPL10C Leće od 4 do 6 dioptrija, do 2 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
553 BNPL11A Leće od 6 do 8 dioptrija, do 2 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
554 BNPL128 Leće od 8 do 10 dioptrija, do 2 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
555 BNPL136 Leće od 10 do 13 dioptrija, do 2 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
556 BNPL144 Leće od 13 do 16 dioptrija, do 2 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
557 BNPL152 Leće do 2 dioptrije, do 4 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
558 BNPL16Z Leće od 2 do 4 dioptrije, do 4 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
559 BNPL17X Leće od 4 do 6 dioptrija, do 4 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
560 BNPL18V Leće od 6 do 8 dioptrija, do 4 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
561 BNPL19T Leće od 8 do 10 dioptrija, do 4 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
562 BNPL208 Leće od 10 do 13 dioptrija, do 4 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
563 BNPL216 Leće od 13 do 16 dioptrija, do 4 cilindra čl. 68. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
  BNLK Mineralne lentikularne leće za blizinu odnosno daljinu                            
564 BNLK01C Leće konkavne (-) do 13 dioptrija čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
565 BNLK02A Leće konkavne (-) od 13 do 20 dioptrija čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
566 BNLK038 Leće konkavne (-) od 20 do 30 dioptrija čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
567 BNLK046 Leće konkavne (-) do 13 dioptrija, do 4 cilindra čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
568 BNLK054 Leće konkavne (-) od 13 do 20 dioptrija, do 4 cilindra čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
569 BNLK062 Leće konkavne (-) od 20 do 30 dioptrija, do 4 cilindra čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
570 BNLK07Z Leće konveksne (+) do 13 dioptrija čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
571 BNLK08X Leće konveksne (+) od 13 do 18 dioptrija čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
572 BNLK09V Leće konveksne (+) preko 18 dioptrija čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
573 BNLK10A Leće konveksne (+) do 13 dioptrija, do 4 cilindra čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
574 BNLK118 Leće konveksne (+) od 13 do 18 dioptrija, do 4 cilindra čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
575 BNLK126 Leće konveksne (+) preko 18 dioptrija, do 4 cilindra čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
  BNLK Plastične lentikularne leće za blizinu odnosno daljinu                            
576 BNLK134 SPH konveksne (+) do 13 dioptrija čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
577 BNLK142 SPH konveksne (+) od 13 do 18 dioptrija čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
578 BNLK19R SPH konkavne (-) do 13 dioptrija čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
579 BNLK206 SPH konkavne (-) od 13 do 18 dioptrija čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
580 BNLK222 TORUS konveksne (+) do 13 dioptrija, do 4 cilindra čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
581 BNLK23Z TORUS konveksne (+) od 13 do 18 dioptrija, do 4 cilindra čl. 69. oftalmolog   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
  BNTL Teleskopske leće za blizinu odnosno daljinu                            
582 BNLT01E Leće za blizinu - sustav staklenih leća čl. 70. oftalmolog očne klinike ili Zavoda Liječničko povjerenstvo PU NE kom 2    4 god.  4 god.  4 god.  5 god.      
583 BNLT02C Leće za daljinu - sustav staklenih leća čl. 70. oftalmolog očne klinike ili Zavoda Liječničko povjerenstvo PU NE kom 2    3 god.  3 god.  3 god.  4 god.      
  BNSP Prizma sferna za leće za blizinu odnosno daljinu                            
584 BNSP01Z Prizma za leće do 3 dioptrije čl. 71. oftalmolog   NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
585 BNSP02X Prizma za leće od 3 do 6 dioptrija čl. 71. oftalmolog   NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
586 BNSP03V Prizma za leće preko 6 dioptrija čl. 71. oftalmolog   NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
  BNSP Prizma u torus leća za blizinu odnosno daljinu                            
587 BNSP04T Prizma za leće do 3 dioptrije čl. 71. oftalmolog   NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
588 BNSP05R Prizma za leće od 3 do 6 dioptrija čl. 71. oftalmolog   NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
589 BNSP06P Prizma za leće više od 6 dioptrija čl. 71. oftalmolog   NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god. 3 god.      
  BNBD Stakla bez dioptrije                            
590 BNBD01M Tamna stakla čl. 73. oftalmolog   NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
591 BNBD02K Obično prozirno staklo čl. 73. oftalmolog   NE kom 2    2 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
592 BNBD04G Plan leća čl. 73. oftalmolog kabineta za leće klinike ili Zavoda Liječničko povjerenstvo PU NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.     kod refrakcijskih anomalija (vrijednost leće 0 dioptrija). Iznimno se može odobriti i djeci do 14 godina.
  BKLN KONTAKTNE LEĆE                            
593 BKLN01I Leće tvrde čl. 74. oftalmolog kabineta za leće klinike ili Zavoda   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
594 BKLN02G Leće polutvrde čl. 74. oftalmolog kabineta za leće klinike ili Zavoda   NE kom 2    1 god.  2 god.  2 god.  3 god.      
595 BKLN03E Leće mekane čl. 74. oftalmolog kabineta za leće klinike ili Zavoda   NE kom 2    1 god. 1 god. 1 god. 1 god.      
596 BKLN04C Leće terapeutske - mekane čl. 74. oftalmolog kabineta za leće klinike ili Zavoda   NE kom 2   6 mj. 6 mj. 6 mj. 6 mj.      
597 BKLN05A Kontaktne leće dioptrijske mekane za djecu - prilagođavajuće čl. 74. oftalmolog kabineta za leće klinike ili Zavoda   NE kom 2   6 mj. 6 mj.          
598 BOPF14K Meka kozmetska kontaktna leća čl. 74. oftalmolog kabineta za leće klinike ili Zavoda Liječničko povjerenstvo PU NE kom 1    1 god.  2 god.  5 god.  5 god.      
  BOPF OČNE PROTEZE                            
599 BOPF01U Očna proteza puna staklena - standardna čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
600 BOPF11Q Očna proteza puna plastična - po mjeri čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    1 god.  2 god.  5 god.  5 god.      
601 BOPF07I Očna protreza ljuskasta plastična - po mjeri čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   1 god 2 god 5 god 5 god      
602 BOPF12O Očna proteza puna plastika prema otisku konjuktivalne vrećice čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    1 god.  2 god.  5 god.  5  god.      
603 BOPF04O Očna proteza puna staklena - po mjeri čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
604 BOPF13M Očna proteza ljuskasta staklena - po mjeri čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    1 god.  2 god.  3 god.  4 god.      
605 BOPF15I Skleralna kozmetska  ljuska čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    1 god.  2 god.  5 god.  5 god.      
606 BOPF16G Orbitalna proteza čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    1 god.  2 god.  5 god.  5 god.      
607 BOPF17E Očna proteza kod keratoproteze čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    1 god.  2 god.  5 god.  5 god.      
608 BOPF18C Očna proteza plastična - standardna čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1    1 god.  2 god.  5 god.  5 god.      
609 BOPF10S Očna proteza plastika-staklo - prilagođavajuća, privremena čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE kom 1   3 mj. 3  mj. 3 mj. 3 mj.      
610 BOPF19A Poliranje plastične očne proteze čl. 75.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije NE broj postupaka 1    6 mj 1 god 1 god 1 god      
  BTTG D) TIFLOTEHNIČKA POMAGALA                            
611 BTTG02I Dugi bijeli štap za slijepe čl. 76.  oftalmolog   NE kom 1    1 god.  1 god.  1 god.  1 god.      
612 BTTG01K Ručni sat za slijepe čl. 76.  oftalmolog   NE kom 1    5 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
613 BTTG03G Braill–ov pisaći uređaj čl. 76.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   15 god. 15 god. 15 god. 15 god.      
614 BTTG04E Četverokanalni kasetofon za slijepe čl. 76.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   5 god. 5 god. 5 god. 5 god.      
615 BTTG086 Čitač ekrana s govornom jedinicom 76.  oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   10 god. 10 god. 10 god.       Za vrijeme redovnog školovanja te prekvalifikacije o istom obavezno priložiti potvrdu
616 BTTG078 Brailleva elektronička bilježnica za slijepe čl. 76. oftalmolog Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije DA kom 1   10 god. 10 god. 10 god.       Za vrijeme redovnog školovanja te prekvalifikacije, o istom obavezno priložiti potvrdu
    E) SLUŠNA POMAGALA                            
  CSUA Slušno pomagalo                            
617 CSUA03G Kanalno slušno pomagalo za djecu čl. 77. spec. ORL Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1    2 god.  5 god.          
618 CSUA06A Džepno slušno pomagalo za zračnu i koštanu vodljivost čl. 77. spec. ORL Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1    2 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
619 CSUA078 Zaušno slušno pomagalo za srednju nagluhost čl. 77. spec. ORL Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1    2 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
620 CSUA086 Zaušno slušno pomagalo za težu i tešku nagluhost čl. 77. spec. ORL Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1    2 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
621 CSUA094 Digitalno slušno pomagalo–kanalno čl. 77. spec. ORL Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1    2 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
622 CSUA10I Digitalno slušno pomagalo – zaušno čl. 77. spec. ORL Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1    2 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
623 CSUA11G Predajnik – Bežični sustav i frekvencijska modulacija čl. 77. spec. ORL Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1    2 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
624 CSUA12E Prijemnik – Bežični sustav i frekvencijska modulacija čl. 77. spec. ORL Liječničko povjerenstvo PU DA kom 1    2 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
    Rezervni dijelovi i potrošni materijal za slušna pomagala                            
  CSRD Osobni umetak za zvukovod                            
625 CSRD017 Osobni umetak za zvukovod – meki želatina čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 1    1 god.  1 god. 1 god. 1 god.      
626 CSRD113 Osobni umetak za zvukovod po mjeri čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 1    1 god.  1 god. 1 god. 1 god.      
627 CSRD025 Tvrdi umetak standard plastika čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 1    1 god.  1 god.  3 god. 3 god.      
628 CSRD033 Biokompatibilni umetak čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 1    1 god.  1 god.  3 god. 3 god.      
  CSRD Baterije i akumulatorske baterije za slušna pomagala, punjač                            
629 CSRD041 Baterija 675A čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 48    1 god.  1 god. 1 god. 1 god.      
630 CSPP163 Baterija 675 SP čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 36   1 mj. 1 mj. 1 mj. 1 mj.      
631 CSRD050 Baterija 312A čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 72    1 god.  1 god. 1 god. 1 god.      
632 CSRD06Y Baterija 230A čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 72    1 god.  1 god. 1 god. 1 god.      
633 CSRD07W Baterija 13A čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 80    1 god.  1 god. 1 god. 1 god.      
634 CSRD08U Baterija LR-6 čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 48    1 god.  1 god. 1 god. 1 god.      
635 CSRD09S Akumulatorska baterija čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 2    1 god.  1 god. 1 god. 1 god.      
636 CSRD105 Punjač akumulatorske baterije čl. 92. spec. ORL (audiolog)   NE kom 1    5 god.  5 god.  5 god.  5 god.      
  CSPU Pribor za slušna pomagala                            
637 CSPU01E Osobni umetak veličine 1 - 5 čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1    1 god.  1 god.  3 god.  3 god.      
638 CSPU02C Vibrator čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1    1 god.  3 god.  3 god.  3 god.      
639 CSPU03A Nosač vibratora čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1    1 god.  3 god.  3 god.  3 god.      
640 CSPU048 Kabel dvožilni čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1    1 god.  3 god.  3 god.  3 god.      
641 CSPU064 Nadomjesci čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1    1 god.  3 god.  3 god.  3 god.      
642 CSPU08Z Adapter čl. 92. ugovorni isporučitelj   NE kom 1    1 god.  3 god.  3 god.  3 god.      
643 CSOU09E Kukica čl. 92. ugovorni isporučitelj