Račun iz rač. plana

OPIS

 

AOP

Ostvareno prehtodne godine

Godišnji plan

Planirano za razdoblje

Ostvareno tekuće razdoblje

Index
(7/6 * 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

6

PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+038+052+065+080+093)

001

 

 

 

 

 

61

Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+031+034)

002

 

 

 

 

 

611

Porez i prirez na dohodak (AOP 004+005+006+007+008+009-010+011)

003

 

 

 

 

 

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

004

 

 

 

 

 

6112

Porez i prirez od samostalnih djelatnosti

005

 

 

 

 

 

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

006

 

 

 

 

 

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

007

 

 

 

 

 

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

008

 

 

 

 

 

6116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

009

 

 

 

 

 

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

010

 

 

 

 

 

6118

Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

011

 

 

 

 

 

612

Porez na dobit (AOP 013+014+015+016-017)

012

 

 

 

 

 

6121

Porez na dobit od poduzetnika

013

 

 

 

 

 

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

014

 

 

 

 

 

6123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

015

 

 

 

 

 

6124

Porez na dobit po godišnjoj prijavi

016

 

 

 

 

 

6125

Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi

017

 

 

 

 

 

613

Porezi na imovinu (AOP 019+020+021+022+023)

018

 

 

 

 

 

6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu

019

 

 

 

 

 

6132

Porez na nasljedstva i darove

020

 

 

 

 

 

6133

Porez na kapitalne i financijske transakcije

021

 

 

 

 

 

6134

Povremeni porez na imovinu

022

 

 

 

 

 

6135

Ostali stalni porez na imovinu

023

 

 

 

 

 

614

Porezi na robu i usluge (AOP 025+026+027+028+029+030)

024

 

 

 

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

025

 

 

 

 

 

6142

Porez na promet

026

 

 

 

 

 

6143

Trošarine

027

 

 

 

 

 

6144

Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

028

 

 

 

 

 

6145

Porez na korištenje dobara ili izvođenja aktivnosti

029

 

 

 

 

 

6146

Ostali porezi na robu i usluge

030

 

 

 

 

 

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 032+033)

031

 

 

 

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

032

 

 

 

 

 

6152

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

033

 

 

 

 

 

616

Ostali prihodi od poreza (AOP 035+036+037)

034

 

 

 

 

 

6161

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe

035

 

 

 

 

 

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

036

 

 

 

 

 

6163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

037

 

 

 

 

 

62

Doprinosi (AOP 039+044+049)

038

 

 

 

 

 

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 040+041+042+043)

039

 

 

 

 

 

6211

Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavca

040

 

 

 

 

 

6212

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac

041

 

 

 

 

 

6213

Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

042

 

 

 

 

 

6214

Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje

043

 

 

 

 

 

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 045+046+047+048)

044

 

 

 

 

 

6221

Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavca

045

 

 

 

 

 

6222

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac

046

 

 

 

 

 

6223

Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

047

 

 

 

 

 

6224

Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje

048

 

 

 

 

 

623

Doprinosi za zapošljavanje (AOP 050+051)

049

 

 

 

 

 

6231

Doprinosi za zapošljavanje od zaposlenika kod poslodavca

050

 

 

 

 

 

6232

Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac

051

 

 

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (AOP 053+056+059+062)

052

 

 

 

 

 

631

Pomoći od imozemnih vlada (AOP 054+055)

053

 

 

 

 

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

054

 

 

 

 

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

055

 

 

 

 

 

632

Pomoći od međunarodnih organizacija (AOP 057+058)

056

 

 

 

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

057

 

 

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

058

 

 

 

 

 

633

Pomoći iz proračuna (AOP 060+061)

059

 

 

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

060

 

 

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

061

 

 

 

 

 

634

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države (AOP 063+064)

062

 

 

 

 

 

6341

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

063

 

 

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

064

 

 

 

 

 

64

Prihodi od imovine (AOP 066+075)

065

 

 

 

 

 

641

Prihodi od financijske imovine (AOP 067+068+069+070+071+072+073+074)

066

 

 

 

 

 

6411

Prihodi od kamata za dane zajmove

067

 

 

 

 

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

068

 

 

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

069

 

 

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

070

 

 

 

 

 

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

071

 

 

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

072

 

 

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti poduzeća, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

073

 

 

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

074

 

 

 

 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 076+077+078+079)

075

 

 

 

 

 

6421

Naknade za koncesije

076

 

 

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

077

 

 

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

078

 

 

 

 

 

6424

Naknade za ceste

079

 

 

 

 

 

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (AOP 081+086)

080

 

 

 

 

 

651

Administrativne (upravne) pristojbe (AOP 082+083+084+085)

081

 

 

 

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

082

 

 

 

 

 

6512

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

083

 

 

 

 

 

6513

Ostale upravne pristojbe

084

 

 

 

 

 

6514

Ostale pristojbe

085

 

 

 

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima (AOP 087+088+089+090+091+092)

086

 

 

 

 

 

6521

Prihodi državne uprave

087

 

 

 

 

 

6522

Prihodi vodouprave

088

 

 

 

 

 

6523

Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebenim zakonom

089

 

 

 

 

 

6524

Doprinosi za šume

090

 

 

 

 

 

6525

Mjesni samodoprinos

091

 

 

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

092

 

 

 

 

 

66

Ostali prihodi (AOP 094+098+106+109)

093

 

 

 

 

 

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) (AOP 095+096-097)

094

 

 

 

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

095

 

 

 

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

096

 

 

 

 

 

6613

Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun

097

 

 

 

 

 

662

Kazne (AOP 099+100+101+102+103+104+105)

098

 

 

 

 

 

6621

Carinske kazne

099

 

 

 

 

 

6622

Kazne za devizne prekršaje

100

 

 

 

 

 

6623

Porezne kazne

101

 

 

 

 

 

6624

Kazne za privredne prijestupe

102

 

 

 

 

 

6625

Prometne kazne

103

 

 

 

 

 

6626

Krivične kazne

104

 

 

 

 

 

6627

Ostale kazne

105

 

 

 

 

 

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (AOP 107+108)

106

 

 

 

 

 

6631

Tekuće donacije

107

 

 

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

108

 

 

 

 

 

664

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna (AOP 110+111+112)

109

 

 

 

 

 

6641

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja

110

 

 

 

 

 

6642

Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

111

 

 

 

 

 

6643

Prihodi na temelju ugovornih obveza

112

 

 

 

 

 

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 114+126+154+171+179+189+196)

113

 

 

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene (AOP 115+120+122)

114

 

 

 

 

 

311

Plaće (AOP 116+117+118+119)

115

 

 

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

116

 

 

 

 

 

3112

Plaće u naravi

117

 

 

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

118

 

 

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

119

 

 

 

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene (AOP 121)

120

 

 

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

121

 

 

 

 

 

313

Doprinosi na plaće (AOP 123+124+125)

122

 

 

 

 

 

3131

Doprinisi za mirovinsko osiguranje

123

 

 

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

124

 

 

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

125

 

 

 

 

 

32

Materijalni rashodi (AOP 127+131+138+148)

126

 

 

 

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima (AOP 128+129+130)

127

 

 

 

 

 

3211

Službena putovanja

128

 

 

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

129

 

 

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

130

 

 

 

 

 

322

Rashodi za materijal i energiju (AOP 132+133+134+135+136+137)

131

 

 

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

132

 

 

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

133

 

 

 

 

 

3223

Energija

134

 

 

 

 

 

3224

Materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

135

 

 

 

 

 

3225

Sitni inventar i auto gume

136

 

 

 

 

 

3226

Vojna oprema

137

 

 

 

 

 

323

Rashodi za usluge (AOP 139+140+141+142+143+144+145+146+147)

138

 

 

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

139

 

 

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

140

 

 

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

141

 

 

 

 

 

3234

Komunalne usluge

142

 

 

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

143

 

 

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

144

 

 

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

145

 

 

 

 

 

3238

Računalne usluge

146

 

 

 

 

 

3239

Ostale usluge

147

 

 

 

 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 149+150+151+152+153)

148

 

 

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

149

 

 

 

 

 

3292

Premije osiguranja

150

 

 

 

 

 

3293

Reprezentacija

151

 

 

 

 

 

3294

Članarine

152

 

 

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

153

 

 

 

 

 

34

Financijski rashodi (AOP 155+160+166)

154

 

 

 

 

 

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 156+157+158+159)

155

 

 

 

 

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

156

 

 

 

 

 

3412

Kamate za izdane mjenice

157

 

 

 

 

 

3413

Kamate za izdane obveznice

158

 

 

 

 

 

3419

Kamate za ostale vrijednosne papire

159

 

 

 

 

 

342

Kamate za primljene zajmove (AOP 161+162+163+164+165)

160

 

 

 

 

 

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

161

 

 

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

162

 

 

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

163

 

 

 

 

 

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih tgovačkih društava

164

 

 

 

 

 

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

165

 

 

 

 

 

343

Ostali financijski rashodi (AOP 167+168+169+170)

166

 

 

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

167

 

 

 

 

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

168

 

 

 

 

 

3433

Zatezne kamate

169

 

 

 

 

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

170

 

 

 

 

 

35

Subvencije (AOP 172+175)

171

 

 

 

 

 

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 173+174)

172

 

 

 

 

 

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

173

 

 

 

 

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

174

 

 

 

 

 

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (AOP 176+177+178)

175

 

 

 

 

 

3521

Subvencije bankama i ostalin financijskim institucijama izvan javnog sektora

176

 

 

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

177

 

 

 

 

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima,malim i srednjim poduzetnicima

178

 

 

 

 

 

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (AOP 180+183+186)

179

 

 

 

 

 

361

Pomoći inozemnim vladama (AOP 181+182)

180

 

 

 

 

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

181

 

 

 

 

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

182

 

 

 

 

 

362

Pomoći međunarodnim organizacijama (AOP 184+185)

183

 

 

 

 

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

184

 

 

 

 

 

3622

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama

185

 

 

 

 

 

363

Pomoći unutar opće države (AOP 187+188)

186

 

 

 

 

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

187

 

 

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

188

 

 

 

 

 

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 190+193)

189

 

 

 

 

 

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 191+192)

190

 

 

 

 

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

191

 

 

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

192

 

 

 

 

 

372

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 194+195)

193

 

 

 

 

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

194

 

 

 

 

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

195

 

 

 

 

 

38

Ostali rashodi (AOP 197+200+203+208+211+214)

196

 

 

 

 

 

381

Tekuće donacije (AOP 198+199)

197

 

 

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

198

 

 

 

 

 

3812

Tekuće donacije u naravi

199

 

 

 

 

 

382

Kapitalne donacije (AOP 201+202)

200

 

 

 

 

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

201

 

 

 

 

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

202

 

 

 

 

 

383

Kazne, penali i naknade štete (AOP 204+205+206+207)

203

 

 

 

 

 

3831

Naknade štete pravnim i fizičkim osobama

204

 

 

 

 

 

3832

Penali, ležarine i drugo

205

 

 

 

 

 

3833

Nakande štete zaposlenicima

206

 

 

 

 

 

3834

Ugovorne kazne i ostale naknade šteta

207

 

 

 

 

 

384

Rashodi iz proteklih godina (AOP 209+210)

208

 

 

 

 

 

3841

Materijalni rashodi iz proteklih godina

209

 

 

 

 

 

3842

Ostali rashodi iz proteklih godina

210

 

 

 

 

 

385

Izvanredni rashodi (AOP 212+213)

211

 

 

 

 

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

212

 

 

 

 

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

213

 

 

 

 

 

386

Kapitalne pomoći (AOP 215+216+217)

214

 

 

 

 

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

215

 

 

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvimaizvan javnog sektora

216

 

 

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

217

 

 

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

218

 

 

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

219

 

 

 

 

 

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 219-218)

220

 

 

 

 

 

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 218-219)

221

 

 

 

 

 

 

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 113-220 ili 113+221)

222

 

 

 

 

 

 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-222)

223

 

 

 

 

 

 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 222-001)

224

 

 

 

 

 

92211

Višak prihoda poslovanja - preneseni

225

 

 

 

 

 

92221

Manjak prihoda poslovanja - preneseni

226

 

 

 

 

 

96

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

227

 

 

 

 

 

9661

Obračunati prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu - nenaplaćeni

228

 

 

 

 

 

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 230+242+274+278)

229

 

 

 

 

 

71

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (AOP 231+235)

230

 

 

 

 

 

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 232+233+234)

231

 

 

 

 

 

7111

Zemljišta

232

 

 

 

 

 

7112

Rudna bogatstva

233

 

 

 

 

 

7113

Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine

234

 

 

 

 

 

712

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 236+237+238+239+240+241)

235

 

 

 

 

 

7121

Patenti

236

 

 

 

 

 

7122

Koncesije

237

 

 

 

 

 

7123

Licence

238

 

 

 

 

 

7124

Ostala prava

239

 

 

 

 

 

7125

Goodwill

240

 

 

 

 

 

7126

Ostala nematerijalna imovina

241

 

 

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 243+248+256+261+266+269)

242

 

 

 

 

 

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 244+245+246+247)

243

 

 

 

 

 

7211

Stambeni objekti

244

 

 

 

 

 

7212

Poslovni objekti

245

 

 

 

 

 

7213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

246

 

 

 

 

 

7214

Ostali građevinski objekti

247

 

 

 

 

 

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 249+250+251+252+253+254+255)

248

 

 

 

 

 

7221

Uredska oprema i namještaj

249

 

 

 

 

 

7222

Komunikacijska oprema

250

 

 

 

 

 

7223

Oprema za održavanje i zaštitu

251

 

 

 

 

 

7224

Medicinska i laboratorijska oprema

252

 

 

 

 

 

7225

Instrumenti, uređaji i strojevi

253

 

 

 

 

 

7226

Sportska i glazbena oprema

254

 

 

 

 

 

7227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

255

 

 

 

 

 

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 257+258+259+260)

256

 

 

 

 

 

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

257

 

 

 

 

 

7232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

258