Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Ostvareno prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Index
(5/4)

1

2

3

4

5

6

6

PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+003+004+005)

001

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

002

 

 

 

64

Prihodi od imovine

003

 

 

 

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

004

 

 

 

66

Ostali prihodi

005

 

 

 

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 007+008+009+010+011+012+013)

006

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene

007

 

 

 

32

Materijalni rashodi

008

 

 

 

34

Financijski rashodi

009

 

 

 

35

Subvencije

010

 

 

 

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

011

 

 

 

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

012

 

 

 

38

Ostali rashodi

013

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

014

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

015

 

 

 

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 015-014)

016

 

 

 

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 014-015)

017

 

 

 

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

018

 

 

 

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 020+021+022+023+024)

019

 

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

020

 

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

021

 

 

 

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

022

 

 

 

44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

023

 

 

 

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj movini

024

 

 

 

 

UKUPNI PRIHODI (AOP 001+018)

025

 

 

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 006-016+019 ili AOP 006+017+019)

026

 

 

 

DODATNI PODACI

 

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

027

 

 

 

 

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

028

 

 

 

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

029

 

 

 

6613

Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun

030

 

 

 

664

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna                      

031

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene kod korisnika

032

 

 

 

311

Plaće

033

 

 

 

dio 311*

Neto plaća kod korisnika

034

 

 

 

dio 311**

Porez i prirez iz plaća kod korisnika

035

 

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

036

 

 

 

313

Doprinosi na plaće

037

 

 

 

32

Materijalni rashodi kod korisnika

038

 

 

 

3211

Službena putovanja

039

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

040

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

041

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

042

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

043

 

 

 

3223

Energija

044

 

 

 

3225

Sitni inventar i auto gume

045

 

 

 

3226

Vojna oprema

046

 

 

 

323

Rashodi za usluge

047

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

048

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

049

 

 

 

3292

Premije osiguranja

050

 

 

 

3293

Reprezentacija

051

 

 

 

3294

Članarine

052

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

053

 

 

 

382

Kapitalne donacije

054

 

 

 

4112

Rudna bogatstva

055

 

 

 

4113

Ostala prirodna materijalna imovina

056

 

 

 

418

Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 

057

 

 

 

4211

Stambeni objekti

058

 

 

 

4212

Poslovni objekti

059

 

 

 

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

060

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

061

 

 

 

422

Postrojenja i oprema

062

 

 

 

423

Prijevozna sredstva

063

 

 

 

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

064

 

 

 

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

065

 

 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

066

 

 

 

428

Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

067

 

 

 

438

Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti

068

 

 

 

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

069

 

 

 

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

070

 

 

 

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

071

 

 

 

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

072

 

 

 

458

Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

073

 

 

 

 

Kontrolni zbroj (AOP 027 do 073)

074