u kunama (bez lp.)

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Planirano
(godišnji plan)

Ostvareno

1

2

3

4

5

01

Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)

001

 

 

011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
(AOP 003+004+005)

002

 

 

0111

Izvršna i zakonodavna tijela

003

 

 

0112

Financijski i fiskalni poslovi

004

 

 

0113

Vanjski poslovi

005

 

 

012

Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)

006

 

 

0121

Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji

007

 

 

0122

Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija

008

 

 

013

Opće usluge (AOP 010+011+012)

009

 

 

0131

Opće usluge vezane za službenike

010

 

 

0132

Sveukupno planiranje i statističke usluge

011

 

 

0133

Ostale opće usluge

012

 

 

014

Osnovna istraživanja

013

 

 

015

Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge

014

 

 

016

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

015

 

 

017

Transakcije vezane za javni dug

016

 

 

018

Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

017

 

 

02

Obrana (AOP 019+020+021+022+023)

018

 

 

021

Vojna obrana

019

 

 

022

Civilna obrana

020

 

 

023

Inozemna vojna pomoć

021

 

 

024

Istraživanje i razvoj obrane

022

 

 

025

Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani

023

 

 

03

Javni red i sigurnost (025+026+027+028+029+030)

024

 

 

031

Usluge policije

025

 

 

032

Usluge protupožarne zaštite

026

 

 

033

Sudovi

027

 

 

034

Zatvori

028

 

 

035

Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost

029

 

 

036

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

030

 

 

04

Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)

031

 

 

041

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)

032

 

 

0411

Opći ekonomski i trgovački poslovi

033

 

 

0412

Opći poslovi vezani uz rad

034

 

 

042

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036+037+038)

035

 

 

0421

Poljoprivreda

036

 

 

0422

Šumarstvo

037

 

 

0423

Ribarstvo i lov

038

 

 

043

Gorivo i energija (AOP 040+041+042+043+044+045)

039

 

 

0431

Ugljen i ostala kruta mineralna goriva

040

 

 

0432

Nafta i prirodni plin

041

 

 

0433

Nuklearno gorivo

042

 

 

0434

Ostala goriva

043

 

 

0435

Električna energija

044

 

 

0436

Ostale vrste energije

045

 

 

044

Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047+048+049)

046

 

 

0441

Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva

047

 

 

0442

Proizvodnja

048

 

 

0443

Građevinarstvo

049

 

 

045

Promet (AOP 051+052+053+054+055)

050

 

 

0451

Cestovni promet

051

 

 

0452

Promet vodnim potovima

052

 

 

0453

Željeznički promet

053

 

 

0454

Zračni promet

054

 

 

0455

Promet cjevovodima i ostali promet

055

 

 

046

Komunikacije

056

 

 

047

Ostale industrije (AOP 058+059+060+061)

057

 

 

0471

Distribucija i skladištenje

058

 

 

0472

Hoteli i restorani

059

 

 

0473

Turizam

060

 

 

0474

Višenamjenski razvojni projekti

061

 

 

048

Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)

062

 

 

0481

Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

063

 

 

0482

Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

064

 

 

0483

Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija

065

 

 

0484

Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo

066

 

 

0485

Istraživanje i razvoj: Promet

067

 

 

0486

Istraživanje i razvoj: Komunikacije

068

 

 

0487

Istraživanje i razvoj: Ostale industrije

069

 

 

049

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

070

 

 

05

Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)

071

 

 

051

Gospodarenje otpadom

072

 

 

052

Gospodarenje otpadnim vodama

073

 

 

053

Smanjenje zagađivanja

074

 

 

054

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

075

 

 

055

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

076

 

 

056

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

077

 

 

06

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+082+083+084)

078

 

 

061

Razvoj stanovanja

079

 

 

062

Razvoj zajednice

080

 

 

063

Opskrba vodom

081

 

 

064

Ulična rasvjeta

082

 

 

065

Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti

083

 

 

066

Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

084

 

 

07

Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)

085

 

 

071

Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087+088+089)

086

 

 

0711

Farmaceutski proizvodi

087

 

 

0712

Ostali medicinski proizvodi

088

 

 

0713

Terapeutski pribor i oprema

089

 

 

072

Službe za vanjske pacijente (AOP 091+092+093+094)

090

 

 

0721

Opće medicinske usluge

091

 

 

0722

Specijalističke medicinske usluge

092

 

 

0723

Zubarske usluge

093

 

 

0724

Paramedicinske usluge

094

 

 

073

Bolničke službe (AOP 096+097+098+099)

095

 

 

0731

Usluge općih bolnica

096

 

 

0732

Usluge specijalističkih bolnica

097

 

 

0733

Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo

098

 

 

0734

Usluge centara za njegu i oporavak

099

 

 

074

Službe javnog zdravstva

100

 

 

075

Istraživanje i razvoj zdravstva

101

 

 

076

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

102

 

 

08

Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)

103

 

 

081

Službe rekreacije i sporta

104

 

 

082

Službe kulture

105

 

 

083

Službe emitiranja i izdavanja

106

 

 

084

Religijske i druge službe zajednice

107

 

 

085

Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije

108

 

 

086

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

109

 

 

09

Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)

110

 

 

091

Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)

111

 

 

0911

Predškolsko obrazovanje

112

 

 

0912

Osnovno obrazovanje

113

 

 

092

Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)

114

 

 

0921

Niže srednjoškolsko obrazovanje

115

 

 

0922

Više srednjoškolsko obrazovanje

116

 

 

093

Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje

117

 

 

094

Visoka naobrazba (AOP 119+120)

118

 

 

0941

Prvi stupanj visoke naobrazbe

119

 

 

0942

Drugi stupanj visoke naobrazbe

120

 

 

095

Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

121

 

 

096

Dodatne usluge u obrazovanju

122

 

 

097

Istraživanje i razvoj obrazovanja

123

 

 

098

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

124

 

 

10

Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136)

125

 

 

101

Bolest i invaliditet (AOP 127+128)

126

 

 

1011

Bolest

127

 

 

1012

Invaliditet

128

 

 

102

Starost

129

 

 

103

Sljednici

130

 

 

104

Obitelj i djeca

131

 

 

105

Nezaposlenost

132

 

 

106

Stanovanje

133

 

 

107

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

134

 

 

108

Istraživanje i razvoj socijalne zaštite

135

 

 

109

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

136