Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Iznos

1

2

3

4

PRIMICI

6

PRIMICI POSLOVANJA (AOP 002+003+004+005+006+007)

001

 

61

Porezi

002

 

62

Doprinosi

003

 

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

004

 

64

Primici od imovine

005

 

65

Primici od adimistrativnih pristojbi i po posebnim propisima

006

 

66

Ostali primici

007

 

3

IZDACI POSLOVANJA (AOP 009+021+049+066+074+084+091)

008

 

31

Izdaci za zaposlene (AOP 010+015+017)

009

 

311

Plaće (AOP 011+012+013+014)

010

 

3111

Plaće za redovan rad

011

 

3112

Plaće u naravi

012

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

013

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

014

 

312

Ostali rashodi za zaposlene (AOP 016)

015

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

016

 

313

Doprinosi na plaće (AOP 018+019+020)

017

 

3131

Doprinisi za mirovinsko osiguranje

018

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

019

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

020

 

32

Materijalni izdaci (AOP 022+026+033+043)

021

 

321

Naknade troškova zaposlenima (AOP 023+024+025)

022

 

3211

Službena putovanja

023

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

024

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

025

 

322

Izdaci za materijal i energiju (AOP 027+028+029+030+031+032)

026

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni izdaci

027

 

3222

Materijal i sirovine

028

 

3223

Energija

029

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

030

 

3225

Sitni inventar i auto gume

031

 

3226

Vojna oprema

032

 

323

Izdaci za usluge (AOP 034+035+036+037+038+039+040+041+042)

033

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

034

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

035

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

036

 

3234

Komunalne usluge

037

 

3235

Zakupnine i najamnine

038

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

039

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

040

 

3238

Računalne usluge

041

 

3239

Ostale usluge

042

 

329

Ostali nespomenuti izdaci poslovanja (AOP 044+045+046+047+048)

043

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

044

 

3292

Premije osiguranja

045

 

3293

Reprezentacija

046

 

3294

Članarine

047

 

3299

Ostali nespomenuti izdaci poslovanja

048

 

34

Financijski izdaci (AOP 050+055+061)

049

 

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 051+052+053+054)

050

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

051

 

3412

Kamte za izdane mjenice

052

 

3413

Kamate za izdane obveznice

053

 

3419

Kamate za ostale vrijednosne papire

054

 

342

Kamate za primljene zajmove (AOP 056+057+058+059+060)

055

 

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

056

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

057

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

058

 

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih tgovačkih društava

059

 

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

060

 

343

Ostali financijski izdaci (AOP 062+063+064+065)

061

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

062

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

063

 

3433

Zatezne kamate

064

 

3434

Ostali nespomenuti financijski izdaci

065

 

35

Subvencije (AOP 067+070)

066

 

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 068+069)

067

 

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

068

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

069

 

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
(AOP 071+072+073)

070

 

3521

Subvencije bankama i ostalin financijskim institucijama izvan javnog sektora

071

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

072

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima

073

 

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (AOP 075+078+081)

074

 

361

Pomoći inozemnim vladama (AOP 076+077)

075

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

076

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

077

 

362

Pomoći međunarodnim organizacijama (AOP 079+080)

078

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

079

 

3622

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama

080

 

363

Pomoći unutar opće države (AOP 082+083)

081

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

082

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

083

 

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 085+088)

084

 

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 086+087)

085

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

086

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

087

 

372

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 089+090)

088

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

089

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

090

 

38

Ostali izdaci (AOP 092+095+098+103+106+109)

091

 

381

Tekuće donacije (AOP 093+094)

092

 

3811

Tekuće donacije u novcu

093

 

3812

Tekuće donacije u naravi

094

 

382

Kapitalne donacije (AOP 096+097)

095

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

096

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

097

 

383

Kazne, penali i naknade štete (AOP 099+100+101+102)

098

 

3831

Naknade štete pravnim i fizičkim osobama

099

 

3832

Penali, ležarine i drugo

100

 

3833

Naknada štete zaposlenicima

101

 

3834

Ugovorne kazne i ostale naknade šteta

102

 

384

Izdaci iz proteklih godina (AOP 104+105)

103

 

3841

Materijalni izdaci iz proteklih godina

104

 

3842

Ostali izdaci iz proteklih godina

105

 

385

Izvanredni izdaci (AOP 107+108)

106

 

3851

Nepredviđeni izdaci do visine proračunske pričuve

107

 

3859

Ostali izvanredni izdaci

108

 

386

Kapitalne pomoći (AOP 110+111+112)

109

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

110

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

111

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

112

 

 

Neto primici iz poslovnih aktivnosti (AOP 001-008)

113

 

 

Neto izdaci iz poslovnih aktivnosti (AOP 008-001)

114

 

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

7

Primici od prodaje nefinancijske imovine (AOP 116+117+118+119)

115

 

71

Primici od prodaje neproizvedene imovine

116

 

72

Primici od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

117

 

73

Primici od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

118

 

74

Primici od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

119

 

4

Izdaci za nabavu nefinancijske imovine (AOP 121+135+169+175+178)

120

 

41

Izdaci za nabavu neproizvedene imovine (AOP 122+126+133)

121

 

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 123+124+125)

122

 

4111

Zemljišta

123

 

4112

Rudna bogatstva

124

 

4113

Ostala prirodna materijalna imovina

125

 

412

Nematerijalna imovina (AOP 127+128+129+130+131+132)

126

 

4121

Patenti

127

 

4122

Koncesije

128

 

4123

Licence

129

 

4124

Ostala prava

130

 

4125

Goodwill

131

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

132

 

418

Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 134)

133

 

4181

Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine

134

 

42

Izdaci za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 136+141+149+154+159+162+167)

135

 

421

Građevinski objekti (AOP 137+138+139+140)

136

 

4211

Stambeni objekti

137

 

4212

Poslovni objekti

138

 

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

139

 

4214

Ostali građevinski objekti

140

 

422

Postrojenja i oprema (AOP 142+143+144+145+146+147+148)

141

 

4221

Uredska oprema i namještaj

142

 

4222

Komunikacijska oprema

143

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

144

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

145

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

146

 

4226

Sportska i glazbena oprema

147

 

4227

Uređaji, strojevi i operma za ostale namjene

148

 

423

Prijevozna sredstva (AOP 150+151+152+153)

149

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

150

 

4232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

151

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

152

 

4234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

153

 

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 155+156+157+158)

154

 

4241

Knjige u knjižnicama

155

 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)

156

 

4243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

157

 

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

158

 

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 160+161)

159

 

4251

Višegodišnji nasadi

160

 

4252

Osnovno stado

161

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 163+164+165+166)

162

 

4261

Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava

163

 

4262

Ulaganja u računalne programe

164

 

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

165

 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

166

 

428

Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 168)

167

 

4281

Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

168

 

43

Izdaci za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 170+173)

169

 

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 171+172)

170

 

4311

Plemeniti metali i drago kamenje

171

 

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

172

 

438

Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti (AOP 174)

173

 

4381

Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti

174

 

44

Izdaci za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 176)

175

 

441

Izdaci za nabavu zaliha (AOP 177)

176

 

4411

Strateške zalihe

177

 

45

Izdaci za dodatna ulaganja na nefinancijskoj movini (AOP 179+181+183+185+187)

178

 

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 180)

179

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

180

 

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 182)

181

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

182

 

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 184)

183

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

184

 

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 186)

185

 

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

186

 

458

Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 188)

187

 

4581

Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

188

 

 

Neto primici iz transakcija na nefinancijskoj imovini (AOP 115-120)

189

 

 

Neto izdaci iz transakcija na nefinancijskoj imovini (AOP 120-115)

190

 

TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 192+193+194+195)

191

 

81

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

192

 

82

Primici od prodaje vrijednosnih papira

193

 

83

Primici od prodaje dionica i udjela u galvnici

194

 

84

Primici od zaduživanja

195

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 197+198+199+200+201)

196

 

51

Izdaci za dane zajmove

197

 

52

Izdaci za vrijednosne papire

198

 

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

199

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

200

 

55

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

201

 

1 i 2

Ostali primici (AOP 203+204+205+206+207+208+209+210)

202

 

 

Depoziti

203

 

 

Jamčevni polozi

204

 

 

Naplaćena potraživanja od zaposlenih

205

 

 

Povrati više plaćenih poreza i doprinosa

206

 

 

Naplaćena ostala potraživanja

207

 

 

Naplaćeni čekovi

208

 

 

Naplaćene mjenice

209

 

 

Ostali nespomenuti primici

210

 

1 i 2

Ostali izdaci (AOP 212+213+214+215+216+217)

211

 

 

Depoziti

212

 

 

Jamčevni polozi

213

 

 

Isplate zaposlenima koje nisu izdaci

214

 

 

Iskupljeni čekovi

215

 

 

Iskupljene mjenice

216

 

 

Ostali nespomenuti izdaci

217

 

 

Neto primici iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (AOP 191+202-196-211)

218

 

 

Neto izdaci iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (AOP 196+211-191-202)

219

 

 

UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 113+189+218-114-190-219)

220

 

 

UKUPNI NETO IZDACI (AOP 114+190+219-113-189-218)

221

 

11**

NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA

222

 

11**

NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA

223

 

 

POVEĆANJE NOVČANIH SREDSTAVA (AOP 223-222)

224

 

 

SMANJENJE NOVČANIH SREDSTAVA (AOP 222-223)

225

 

DODATNI PODACI

 

Nagrade

226

 

 

Darovi

227

 

 

Otpremnine

228

 

 

Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj

229

 

 

Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene

230

 

 

Naknade za prijevoz na posao i s posla

231

 

 

Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji

232

 

 

Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu

233

 

 

Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti

234

 

 

Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti

235

 

 

Kamate za izdane obveznice u zemlji

236

 

 

Kamate za izdane obveznice u inozemstvu

237

 

 

Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji

238

 

 

Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu

239

 

 

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti

240

 

 

Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada

241

 

 

Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija

242

 

 

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

243

 

 

Kamate za primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

244

 

 

Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih trgovačkih društava

245

 

 

Kamate za primljena zajmove od ostalih inozemnih trgovačkih društava

246

 

 

Naknade za nezaposlene

247

 

 

Naknade za mirovine i dodatke

248

 

 

Porodiljne naknade

249

 

 

Obiteljska mirovina

250

 

 

Naknade za dječiji doplatak

251

 

 

Pomoć obiteljima i kućanstvima

252

 

 

Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

253

 

 

Naknade za mirovine i dodatke

254

 

 

Stipendije i školarine

255

 

 

Porodilje naknade i oprema za novorođenčad

256

 

 

Pomoć nezaposlenim osobama

257

 

 

Sufinanciranje cijene prijevoza

258

 

 

Pomoć i njega u kući

259

 

 

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

260

 

 

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

261

 

 

Kapitalne pomoći privatnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

262

 

 

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora

263

 

 

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima

264

 

 

Kapitalne pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

265

 

 

Kontrolni zbroj (AOP 226 do AOP 265)

266