PRILOG »D«

 

Obrazac 1, list 1/3

 

ISKAZNICA POTREBNE TOPLINE ZA GRIJANJE

prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti kod zgrada,

za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu

 

I. ISKAZ POTREBNE TOPLINE ZA GRIJANJE ZGRADE (podaci iz glavnog projekta zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu)1

1. OZNAKA PROJEKTA

2. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

 

 

Lokacija zgrade (katastarska čestica, ulica, kućni broj, naselje s poštanskim brojem)

 

Mjesec i godina izrade projekta

 

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m2)

 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m3)

 

Faktor oblika zgrade f0 (m-1)

 

Ploština korisne površine zgrade AK (m2)

 

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, toplansko)

 

Vrsta i način korištenja obnovljive energije

 

Učešće obnovljive energije u potrebnoj toplini za grijanje (%)

 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,min (°C)

 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,max (°C)

 

3. POTREBNA TOPLINA ZA GRIJANJE ZGRADE

Godišnja potrebna toplina za grijanje Qh (kW·h/a)

 

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Qh'' (kW·h/m2·a)
(za stambene zgrade)

najveća dopuštena

izračunata

 

 

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade Qh' (kW·h/m3·a)
(za nestambene zgrade)

najveća dopuštena

izračunata

 

 

                       

 ___________

1) popunjava projektant glavnog projekta zgrade  u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu

 

Obrazac 1, list 2/3

 

4. DRUGA ENERGETSKA OBILJEŽJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade HT' [W/(m2·K)]

najveći dopušteni

izračunati

 

 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka HT (W/K)

 

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem HV (W/K)

 

Ukupni godišnji gubici topline Ql (J)

 

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi (J)

 

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Qs (J)

 

Ukupni godišnji iskoristivi dobici topline Qg (J)

 

5. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektantska tvrtka (naziv i adresa)

 

 

Projektant glavnog projekta zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig)

 

Glavni projektant građevine (potpis i žig)

 

Datum i pečat projektantske tvrtke

 

 

Obrazac 1, list 3/3

 

II. IZJAVA IZVOĐAČA RADOVA2

Izvođač radova (naziv i adresa)

 

Glavni inženjer gradilišta (ime i prezime)

 

Mjesec i godina završetka gradnje

 

Ovom Izjavom potvrđuje se da su radovi na zgradi odnosno dijelu zgrade iz točke I. ove Iskaznice izvedeni sukladno tehničkim rješenjima i uvjetima za građenje iz glavnog projekta zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu ……………………….. (upisati oznaku projekta) i sukladno odredbama Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti kod zgrada.

Datum, potpis glavnog inženjera gradilišta, pečat tvrtke izvođača radova

 

 

___________

2) popunjava izvođač radova prije tehničkog pregleda

 

Obrazac 2, list 1/2

 

ISKAZNICA POTREBNE TOPLINE ZA GRIJANJE

prema poglavlju VI Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti kod zgrada, za

zgradu grijanu na temperaturu višu od 12 °C a manju od 18 °C

 

I. ISKAZ POTREBNE TOPLINE ZA GRIJANJE ZGRADE (podaci iz glavnog projekta zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu)1

1. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

 

Lokacija zgrade (katastarska čestica, ulica, kućni broj, naselje s poštanskim brojem)

 

Mjesec i godina izrade projekta

 

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m2)

 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m3)

 

Faktor oblika zgrade f0 (m-1)

 

Ploština korisne površine zgrade AK (m2)

 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,min (°C)

 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,max (°C)

 

2. TRANSMISIJSKI TOPLINSKI GUBICI ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade HT' [W/(m2·K)]

najveći dopušteni

izračunati

 

 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka HT (W/K)

 

3. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektantska tvrtka (naziv i adresa)

 

Projektant glavnog projekta zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig)

 

Glavni projektant građevine (potpis i žig)

 

Datum i pečat projektantske tvrtke

 

 

Obrazac 2, list 2/2

 

II. IZJAVA IZVOĐAČA RADOVA2

Izvođač radova (naziv i adresa)

 

Glavni inženjer gradilišta (ime i prezime)

 

Mjesec i godina završetka gradnje

 

Ovom Izjavom potvrđuje se da su radovi na zgradi odnosno dijelu zgrade iz točke I. ove Iskaznice izvedeni sukladno tehničkim rješenjima i uvjetima za građenje iz glavnog projekta u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu ………………………..(upisati oznaku projekta) i sukladno odredbama Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti kod zgrada.

Datum, potpis glavnog inženjera gradilišta, pečat tvrtke izvođača radova

 

________       

1 popunjava projektant glavnog projekta zgrade  u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu

2 popunjava izvođač radova prije tehničkog pregleda