ŠIFRA

NAZIV

PLAN

SMANJENJE

NOVI PLAN

 

 

2005.

POVEĆANJE

2005.

010

HRVATSKI SABOR

232.224.802

-9.000.000

223.224.802

01005

Hrvatski sabor

232.224.802

-9.000.000

223.224.802

1000

ZAKONODAVNA VLAST

232.224.802

-9.000.000

223.224.802

A501000

POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA

130.393.000

-8.531.042

121.861.958

3111

Plaće za redovan rad

73.402.700

-8.000.000

65.402.700

3113

Plaće za prekovremeni rad

3.000.000

-300.000

2.700.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.133.900

0

1.133.900

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

11.842.500

-1.100.000

10.742.500

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.298.900

-100.000

1.198.900

3211

Službena putovanja

5.000.000

100.000

5.100.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.860.000

0

1.860.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

0

150.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.100.000

120.000

1.220.000

3223

Energija

1.750.000

0

1.750.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

30.000

0

30.000

3225

Sitni inventar i auto gume

15.000

0

15.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

650.000

-50.000

600.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

13.000.000

239.958

13.239.958

3233

Usluge promidžbe i informiranja

950.000

-100.000

850.000

3234

Komunalne usluge

750.000

0

750.000

3235

Zakupnine i najamnine

3.000.000

9.000

3.009.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

400.000

0

400.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000.000

400.000

1.400.000

3238

Računalne usluge

400.000

0

400.000

3239

Ostale usluge

120.000

0

120.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

7.100.000

50.000

7.150.000

3292

Premije osiguranja

120.000

0

120.000

3293

Reprezentacija

1.500.000

200.000

1.700.000

3294

Članarine

230.000

0

230.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

500.000

0

500.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

35.000

0

35.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

55.000

0

55.000

A501002

PROVEDBA IZBORA

92.691.802

0

92.691.802

3211

Službena putovanja

19.000

-16.329

2.671

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

285.000

-207.834

77.166

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

28.500

-27.928

572

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

9.500

-4.684

4.816

3233

Usluge promidžbe i informiranja

8.075.000

-5.575.000

2.500.000

3235

Zakupnine i najamnine

28.500

-16.945

11.555

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.140.000

-276.819

863.181

3238

Računalne usluge

4.715.650

1.147.350

5.863.000

3239

Ostale usluge

5.058.750

-2.678.694

2.380.056

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

660.850

24.468

685.318

3293

Reprezentacija

95.000

-31.235

63.765

3294

Članarine

9.500

-9.500

0

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

4.750

-4.750

0

3811

Tekuće donacije u novcu

72.561.802

7.677.900

80.239.702

A501004

ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

360.000

0

360.000

3811

Tekuće donacije u novcu

360.000

0

360.000

A501024

REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA

1.000.000

-665.000

335.000

3211

Službena putovanja

90.000

-60.000

30.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

18.000

-15.000

3.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

36.000

-10.000

26.000

3225

Sitni inventar i auto gume

7.000

0

7.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

18.000

0

18.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

13.000

-3.000

10.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

48.000

-40.000

8.000

3235

Zakupnine i najamnine

31.000

-15.000

16.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

290.000

-200.000

90.000

3238

Računalne usluge

36.000

-15.000

21.000

3239

Ostale usluge

72.000

-42.000

30.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

290.000

-250.000

40.000

3293

Reprezentacija

36.000

-15.000

21.000

3294

Članarine

10.000

0

10.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.000

0

5.000

A501025

SEMINARI

 

196.042

196.042

3211

Službena putovanja

 

6.130

6.130

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

2.243

2.243

3237

Intelektualne i osobne usluge

 

61.962

61.962

3239

Ostale usluge

 

1.623

1.623

3293

Reprezentacija

 

124.084

124.084

K250946

OPREMANJE HRVATSKOG SABORA

5.630.000

100.000

5.730.000

4221

Uredska oprema i namještaj

3.800.000

0

3.800.000

4222

Komunikacijska oprema

300.000

100.000

400.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

1.500.000

0

1.500.000

4241

Knjige u knjižnicama

30.000

0

30.000

K501013

INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

1.650.000

-100.000

1.550.000

4123

Licence

50.000

0

50.000

4221

Uredska oprema i namještaj

1.450.000

-100.000

1.350.000

4262

Ulaganja u računalne programe

150.000

0

150.000

K501017

KLIMATIZACIJA DIJELA HRVATSKOG SABORA

500.000

0

500.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

500.000

0

500.000

 

 

 

 

 

015

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

44.596.300

-2.000.000

42.596.300

01505

Ured Predsjednika Republike Hrvatske

44.596.300

-2.000.000

42.596.300

1001

USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU

 

 

 

 

I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU

44.596.300

-2.000.000

42.596.300

A504000

POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA

24.145.600

-1.150.000

22.995.600

3111

Plaće za redovan rad

13.299.500

-1.275.000

12.024.500

3113

Plaće za prekovremeni rad

480.000

0

480.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

265.900

0

265.900

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.135.900

0

2.135.900

3133

Doprinosi za zapošljavanje

234.300

0

234.300

3211

Službena putovanja

1.800.000

0

1.800.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

130.000

20.000

150.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

50.000

0

50.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

600.000

0

600.000

3223

Energija

 

30.000

30.000

3225

Sitni inventar i auto gume

100.000

0

100.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

80.000

0

80.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

650.000

0

650.000

3235

Zakupnine i najamnine

310.000

0

310.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

105.000

0

105.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

750.000

70.000

820.000

3239

Ostale usluge

350.000

0

350.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

300.000

0

300.000

3293

Reprezentacija

1.200.000

0

1.200.000

3294

Članarine

15.000

0

15.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

700.000

0

700.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

20.000

5.000

25.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

550.000

0

550.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

20.000

0

20.000

A504001

TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA

17.600.200

650.000

18.250.200

3111

Plaće za redovan rad

4.483.200

0

4.483.200

3113

Plaće za prekovremeni rad

1.320.000

0

1.320.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

478.800

0

478.800

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

899.500

0

899.500

3133

Doprinosi za zapošljavanje

98.700

0

98.700

3211

Službena putovanja

300.000

0

300.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

230.000

0

230.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

15.000

0

15.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

800.000

0

800.000

3222

Materijal i sirovine

300.000

0

300.000

3223

Energija

1.950.000

150.000

2.100.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

280.000

0

280.000

3225

Sitni inventar i auto gume

185.000

0

185.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.850.000

100.000

1.950.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.140.000

0

3.140.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

15.000

0

15.000

3234

Komunalne usluge

950.000

400.000

1.350.000

3235

Zakupnine i najamnine

10.000

0

10.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

70.000

0

70.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

0

100.000

3238

Računalne usluge

120.000

0

120.000

3239

Ostale usluge

5.000

0

5.000

K504003

OPREMANJE

450.500

0

450.500

4221

Uredska oprema i namještaj

200.000

0

200.000

4222

Komunikacijska oprema

70.000

0

70.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

48.500

0

48.500

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

117.000

0

117.000

4241

Knjige u knjižnicama

15.000

0

15.000

K504004

INFORMATIZACIJA

850.000

0

850.000

4123

Licence

50.000

100.000

150.000

4221

Uredska oprema i namještaj

450.000

0

450.000

4262

Ulaganja u računalne programe

350.000

-100.000

250.000

K504016

UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA

50.000

0

50.000

4251

Višegodišnji nasadi

50.000

0

50.000

T504018

SUMMIT SREDNJOEUROPSKIH PREDSJEDNIKA

1.500.000

-1.500.000

0

3225

Sitni inventar i auto gume

100.000

-100.000

0

3235

Zakupnine i najamnine

800.000

-800.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

-150.000

0

3239

Ostale usluge

50.000

-50.000

0

3293

Reprezentacija

300.000

-300.000

0

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

-100.000

0

 

 

 

 

 

016

OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

53.514.672

0

53.514.672

01605

Obavještajna agencija

53.514.672

0

53.514.672

 

 

 

 

 

017

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

21.670.957

-672.702

20.998.255

01705

Ustavni sud Republike Hrvatske

21.670.957

-672.702

20.998.255

1003

ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

 

 

 

 

TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH

21.670.957

-672.702

20.998.255

A506000

ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

 

 

 

 

TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH

21.205.957

-690.702

20.515.255

3111

Plaće za redovan rad

13.371.232

-401.078

12.970.154

3113

Plaće za prekovremeni rad

861.692

44.020

905.712

3121

Ostali rashodi za zaposlene

306.217

0

306.217

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.206.647

-70.310

2.136.337

3133

Doprinosi za zapošljavanje

242.019

-7.711

234.308

3211

Službena putovanja

14.400

0

14.400

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

229.900

-25.000

204.900

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

68.000

30.000

98.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

635.900

-73.000

562.900

3223

Energija

443.200

0

443.200

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

63.600

0

63.600

3225

Sitni inventar i auto gume

71.800

-30.000

41.800

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

517.000

0

517.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

519.000

0

519.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

120.000

-35.623

84.377

3234

Komunalne usluge

72.500

0

72.500

3235

Zakupnine i najamnine

640.700

-40.000

600.700

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

61.950

0

61.950

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

0

150.000

3238

Računalne usluge

30.000

0

30.000

3239

Ostale usluge

86.000

-30.000

56.000

3292

Premije osiguranja

26.300

0

26.300

3293

Reprezentacija

73.800

15.000

88.800

3294

Članarine

350.000

-67.000

283.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

16.600

0

16.600

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

25.000

0

25.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

1.000

0

1.000

3433

Zatezne kamate

1.500

0

1.500

K506003

INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA

326.000

0

326.000

4221

Uredska oprema i namještaj

326.000

0

326.000

K506004

OPREMANJE USTAVNOG SUDA

139.000

18.000

157.000

4221

Uredska oprema i namještaj

92.000

0

92.000

4222

Komunikacijska oprema

25.000

0

25.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

10.000

10.000

20.000

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

12.000

8.000

20.000

 

 

 

 

 

018

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

9.325.000

0

9.325.000

01805

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

9.325.000

0

9.325.000

1004

TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE

9.325.000

0

9.325.000

A507008

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA

9.045.000

25.000

9.070.000

3111

Plaće za redovan rad

5.695.735

-300.000

5.395.735

3121

Ostali rashodi za zaposlene

150.000

0

150.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

912.835

-47.500

865.335

3133

Doprinosi za zapošljavanje

96.830

-5.500

91.330

3211

Službena putovanja

180.000

100.000

280.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

145.600

0

145.600

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

104.000

0

104.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

150.000

0

150.000

3223

Energija

60.000

0

60.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

20.000

5.000

25.000

3225

Sitni inventar i auto gume

26.000

3.000

29.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

400.000

0

400.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

190.000

200.000

390.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

60.000

0

60.000

3234

Komunalne usluge

220.000

-10.000

210.000

3235

Zakupnine i najamnine

220.000

70.000

290.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

65.000

0

65.000

3238

Računalne usluge

200.000

-20.000

180.000

3239

Ostale usluge

50.000

30.000

80.000

3292

Premije osiguranja

30.000

0

30.000

3293

Reprezentacija

45.000

0

45.000

3294

Članarine

14.000

0

14.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

10.000

0

10.000

K507005

INFORMATIZACIJA AGENCIJE

195.000

-60.000

135.000

4123

Licence

80.000

-20.000

60.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

-40.000

60.000

4262

Ulaganja u računalne programe

15.000

0

15.000

K507007

OPREMANJE AGENCIJE

85.000

35.000

120.000

4221

Uredska oprema i namještaj

50.000

20.000

70.000

4222

Komunikacijska oprema

35.000

15.000

50.000

 

 

 

 

 

019

PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

167.556.000

0

167.556.000

01905

Protuobavještajna agencija

167.556.000

0

167.556.000

 

 

 

 

 

020

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

176.353.807

-14.741.658

161.612.149

02005

Vlada Republike Hrvatske

24.543.960

-1.458.000

23.085.960

1010

IZVRŠNA VLAST

24.543.960

-1.458.000

23.085.960

A508000

OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

17.745.950

-1.440.000

16.305.950

3111

Plaće za redovan rad

6.604.150

-750.000

5.854.150

3113

Plaće za prekovremeni rad

420.000

50.000

470.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

306.000

-67.000

239.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.088.800

-100.000

988.800

3133

Doprinosi za zapošljavanje

120.000

-10.000

110.000

3211

Službena putovanja

650.000

0

650.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

125.000

0

125.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

35.000

-25.000

10.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

600.000

100.000

700.000

3223

Energija

800.000

100.000

900.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

30.000

0

30.000

3225

Sitni inventar i auto gume

25.000

0

25.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2.500.000

-325.000

2.175.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.000.000

-115.000

1.885.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

100.000

0

100.000

3234

Komunalne usluge

400.000

-115.000

285.000

3235

Zakupnine i najamnine

170.000

-30.000

140.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

152.000

0

152.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

550.000

-50.000

500.000

3238

Računalne usluge

210.000

-103.000

107.000

3239

Ostale usluge

80.000

0

80.000

3293

Reprezentacija

700.000

0

700.000

3294

Članarine

5.000

0

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

0

40.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

35.000

0

35.000

A508015

NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

5.008.010

0

5.008.010

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

5.008.010

0

5.008.010

A508024

ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA

 

 

 

 

INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

150.000

560.000

710.000

3238

Računalne usluge

150.000

560.000

710.000

K508011

OPREMANJE VLADE RH

400.000

-175.000

225.000

4221

Uredska oprema i namještaj

400.000

-200.000

200.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

 

25.000

25.000

K508012

INFORMATIZACIJA VLADE RH

1.240.000

-403.000

837.000

4123

Licence

20.000

158.000

178.000

4221

Uredska oprema i namještaj

740.000

-443.000

297.000

4262

Ulaganja u računalne programe

480.000

-118.000

362.000

 

 

 

 

 

02006

Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske

2.439.500

-418.000

2.021.500

1024

PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI

 

 

 

 

ZA POTREBE PREDSJEDNIKA VLADE RH

2.439.500

-418.000

2.021.500

A696002

POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

2.419.500

-418.000

2.001.500

3111

Plaće za redovan rad

1.351.400

-430.000

921.400

3113

Plaće za prekovremeni rad

72.000

90.000

162.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

68.400

-25.000

43.400

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

221.000

-45.000

176.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

24.200

0

24.200

3211

Službena putovanja

125.000

0

125.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

30.000

0

30.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

15.000

0

15.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

55.000

10.000

65.000

3225

Sitni inventar i auto gume

5.000

0

5.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

95.000

10.000

105.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

80.000

0

80.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

160.000

-33.000

127.000

3239

Ostale usluge

5.000

5.000

10.000

3293

Reprezentacija

100.000

0

100.000

3294

Članarine

2.500

0

2.500

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

0

5.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.000

0

5.000

K696009

OPREMANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE RH

20.000

0

20.000

4221

Uredska oprema i namještaj

20.000

0

20.000

02010

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge

12.219.600

-8.185.000

4.034.600

1021

PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM

 

 

 

 

NEPROFITNIM SEKTOROM U RH

1.909.600

-285.000

1.624.600

A509000

OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE

1.309.600

-192.000

1.117.600

3111

Plaće za redovan rad

651.100

-165.000

486.100

3113

Plaće za prekovremeni rad

60.000

10.000

70.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

43.100

-15.000

28.100

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

110.300

-20.000

90.300

3133

Doprinosi za zapošljavanje

12.100

0

12.100

3211

Službena putovanja

40.000

0

40.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

20.000

0

20.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

15.000

40.000

55.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

20.000

0

20.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

60.000

0

60.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

10.000

15.000

25.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

0

20.000

3235

Zakupnine i najamnine

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

65.000

0

65.000

3238

Računalne usluge

10.000

0

10.000

3239

Ostale usluge

120.000

-60.000

60.000

3293

Reprezentacija

10.000

5.000

15.000

3294

Članarine

10.000

-2.000

8.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.000

0

3.000

A509002

SURADNJA DRŽAVE I UDRUGA I IZRADA STRATEGIJE ZA RAZVOJ

 

 

 

 

CIVILNOG DRUŠTVA

220.000

-220.000

0

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

90.000

-90.000

0

3235

Zakupnine i najamnine

30.000

-30.000

0

3239

Ostale usluge

100.000

-100.000

0

A509025

INFORMATIVNI BILTEN SPONA

290.000

0

290.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

50.000

0

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

0

20.000

3239

Ostale usluge

220.000

0

220.000

A509030

SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

70.000

19.000

89.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

10.000

50.000

3235

Zakupnine i najamnine

 

10.000

10.000

3239

Ostale usluge

15.000

0

15.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

15.000

-5.000

10.000

3811

Tekuće donacije u novcu

 

4.000

4.000

K509020

INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

20.000

33.000

53.000

4123

Licence

5.000

8.000

13.000

4221

Uredska oprema i namještaj

15.000

25.000

40.000

K509031

OPREMANJE UREDA VLADE RH ZA UDRUGE

 

75.000

75.000

4221

Uredska oprema i namještaj

 

75.000

75.000

1647

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

10.310.000

-7.900.000

2.410.000

A509014

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE

 

 

 

 

ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

10.000.000

-8.000.000

2.000.000

3811

Tekuće donacije u novcu

10.000.000

-8.000.000

2.000.000

A509024

GRAĐANSKA HRVATSKA – STRATEGIJA RAZVITKA CIVILNOG DRUŠTVA

310.000

100.000

410.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

50.000

0

50.000

3235

Zakupnine i najamnine

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

100.000

250.000

3239

Ostale usluge

80.000

0

80.000

02020

Ured za projekt sukcesije

914.700

-101.000

813.700

1421

PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ

914.700

-101.000

813.700

A512000

PROVOĐENJE SUKCESIJE

879.700

-96.000

783.700

3111

Plaće za redovan rad

317.400

0

317.400

3113

Plaće za prekovremeni rad

24.000

-15.000

9.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

10.400

-2.000

8.400

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

53.000

0

53.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

5.900

0

5.900

3211

Službena putovanja

100.000

-20.000

80.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.000

0

3.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

1.000

0

1.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

5.000

0

5.000

3223

Energija

20.000

-10.000

10.000

3225

Sitni inventar i auto gume

1.000

0

1.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

30.000

-10.000

20.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

20.000

0

20.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

8.000

0

8.000

3234

Komunalne usluge

12.000

-10.000

2.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

250.000

-30.000

220.000

3238

Računalne usluge

5.000

1.000

6.000

3239

Ostale usluge

1.000

0

1.000

3293

Reprezentacija

12.000

0

12.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.000

0

1.000

K512011

OPREMANJE UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE

20.000

0

20.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

20.000

0

20.000

K512012

INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE

15.000

-5.000

10.000

4123

Licence

2.000

0

2.000

4221

Uredska oprema i namještaj

13.000

-5.000

8.000

02021

Stručna služba savjeta za nacionalne manjine

26.350.300

-289.000

26.061.300

1018

OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

26.350.300

-289.000

26.061.300

A732002

KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA

380.000

0

380.000

3235

Zakupnine i najamnine

100.000

0

100.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

90.000

0

90.000

3293

Reprezentacija

120.000

0

120.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

70.000

0

70.000

A732003

NACIONALNE MANJINE

24.500.000

0

24.500.000

3811

Tekuće donacije u novcu

24.500.000

0

24.500.000

A732004

OSVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

955.300

-209.000

746.300

3111

Plaće za redovan rad

547.300

-120.000

427.300

3113

Plaće za prekovremeni rad

30.000

-5.000

25.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

25.600

0

25.600

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

89.500

-15.000

74.500

3133

Doprinosi za zapošljavanje

9.900

0

9.900

3211

Službena putovanja

50.000

-20.000

30.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

30.000

-10.000

20.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

5.000

-4.000

1.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

15.000

0

15.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

30.000

-5.000

25.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000

0

5.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

-10.000

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

0

40.000

3238

Računalne usluge

15.000

-10.000

5.000

3239

Ostale usluge

10.000

-5.000

5.000

3293

Reprezentacija

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

-5.000

5.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.000

0

3.000

A732005

RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

500.000

-80.000

420.000

3211

Službena putovanja

100.000

-50.000

50.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

400.000

-30.000

370.000

K732001

INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

15.000

0

15.000

4123

Licence

5.000

0

5.000

4221

Uredska oprema i namještaj

10.000

0

10.000

02025

Ured za nacionalne manjine

3.012.600

-215.000

2.797.600

1020

OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI

 

 

 

 

NACIONALNIH MANJINA

3.012.600

-215.000

2.797.600

A513000

POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE

1.039.600

-115.000

924.600

3111

Plaće za redovan rad

601.800

-45.000

556.800

3113

Plaće za prekovremeni rad

60.000

-30.000

30.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

43.900

-15.000

28.900

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

102.600

-10.000

92.600

3133

Doprinosi za zapošljavanje

11.300

0

11.300

3211

Službena putovanja

30.000

50.000

80.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

36.000

-25.000

11.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

5.000

-3.000

2.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

15.000

0

15.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

20.000

0

20.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000

-3.000

2.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

2.000

12.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

-20.000

20.000

3238

Računalne usluge

20.000

-10.000

10.000

3239

Ostale usluge

20.000

0

20.000

3293

Reprezentacija

10.000

-3.000

7.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

-3.000

2.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

4.000

0

4.000

A513002

PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

155.000

0

155.000

3211

Službena putovanja

25.000

0

25.000

3235

Zakupnine i najamnine

40.000

0

40.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

60.000

0

60.000

3293

Reprezentacija

30.000

0

30.000

A513013

PROGRAMI ZA ROME

1.780.000

-105.000

1.675.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

100.000

0

100.000

3235

Zakupnine i najamnine

140.000

20.000

160.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

160.000

0

160.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

80.000

-50.000

30.000

3293

Reprezentacija

100.000

-10.000

90.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000

-15.000

15.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.170.000

-50.000

1.120.000

K513010

INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE

26.000

5.000

31.000

4123

Licence

4.000

5.000

9.000

4221

Uredska oprema i namještaj

22.000

0

22.000

K513015

OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE

12.000

0

12.000

4221

Uredska oprema i namještaj

12.000

0

12.000

02030

Ured za zakonodavstvo

3.067.800

-703.000

2.364.800

1032

USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM

 

 

 

 

RH I PRAVNIM PORETKOM

3.067.800

-703.000

2.364.800

A514000

USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM

 

 

 

 

RH I PRAVNIM PORETKOM

3.052.800

-718.000

2.334.800

3111

Plaće za redovan rad

2.134.900

-650.000

1.484.900

3113

Plaće za prekovremeni rad

156.000

50.000

206.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

108.600

-30.000

78.600

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

355.100

-90.000

265.100

3133

Doprinosi za zapošljavanje

39.000

-5.000

34.000

3211

Službena putovanja

30.000

-5.000

25.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

17.200

15.000

32.200

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

40.000

-10.000

30.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

25.000

0

25.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

15.000

0

15.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

3.000

5.000

8.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

110.000

0

110.000

3238

Računalne usluge

8.000

0

8.000

3239

Ostale usluge

5.000

2.000

7.000

3293

Reprezentacija

4.000

0

4.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000

0

1.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.000

0

1.000

K514012

INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

15.000

15.000

30.000

4123

Licence

2.000

15.000

17.000

4221

Uredska oprema i namještaj

13.000

0

13.000

02035

Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora

50.832.394

-1.490.000

49.342.394

1016

OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH

50.832.394

-1.490.000

49.342.394

A515000

OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH

46.022.394

-1.720.000

44.302.394

3111

Plaće za redovan rad

17.418.594

-1.000.000

16.418.594

3113

Plaće za prekovremeni rad

2.350.000

-300.000

2.050.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.374.000

60.000

1.434.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

3.071.883

-200.000

2.871.883

3133

Doprinosi za zapošljavanje

336.917

-20.000

316.917

3211

Službena putovanja

400.000

0

400.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.152.000

90.000

1.242.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

40.000

0

40.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.000.000

0

2.000.000

3222

Materijal i sirovine

3.778.250

0

3.778.250

3223

Energija

2.410.000

0

2.410.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

1.200.000

-125.000

1.075.000

3225

Sitni inventar i auto gume

400.000

0

400.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

4.600.000

100.000

4.700.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.600.000

-100.000

1.500.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

120.000

25.000

145.000

3234

Komunalne usluge

600.000

-200.000

400.000

3235

Zakupnine i najamnine

1.816.000

60.000

1.876.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

230.000

-10.000

220.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

270.000

-100.000

170.000

3238

Računalne usluge

380.000

0

380.000

3239

Ostale usluge

100.000

0

100.000

3292

Premije osiguranja

330.000

0

330.000

3293

Reprezentacija

4.750

0

4.750

3294

Članarine

15.000

0

15.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

0

5.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

20.000

0

20.000

K515007

OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH

590.000

560.000

1.150.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

560.000

660.000

4222

Komunikacijska oprema

410.000

0

410.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

30.000

0

30.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

50.000

0

50.000

K515008

INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH

460.000

0

460.000

4123

Licence

170.000

0

170.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

0

100.000

4262

Ulaganja u računalne programe

190.000

0

190.000

K515016

OBNOVA VOZNOG PARKA

3.760.000

-330.000

3.430.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

3.760.000

-330.000

3.430.000

02042

Ured za protokol Vlade RH

1.913.800

-604.000

1.309.800

1023

PROTOKOL VLADE

1.913.800

-604.000

1.309.800

A686000

PROTOKOL VLADE

1.913.800

-639.000

1.274.800

3111

Plaće za redovan rad

938.200

-400.000

538.200

3113

Plaće za prekovremeni rad

120.000

-25.000

95.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

54.500

-15.000

39.500

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

164.100

-60.000

104.100

3133

Doprinosi za zapošljavanje

18.000

-5.000

13.000

3211

Službena putovanja

150.000

-50.000

100.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

25.000

-5.000

20.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

11.000

-5.000

6.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

90.000

-30.000

60.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

70.000

-20.000

50.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000

0

5.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

15.000

-5.000

10.000

3235

Zakupnine i najamnine

5.000

-3.000

2.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

11.000

0

11.000

3238

Računalne usluge

20.000

-10.000

10.000

3239

Ostale usluge

30.000

0

30.000

3293

Reprezentacija

5.000

-2.000

3.000

3294

Članarine

10.000

-5.000

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

170.000

0

170.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

2.000

1.000

3.000

K686009

INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH

 

35.000

35.000

4123

Licence

 

10.000

10.000

4221

Uredska oprema i namještaj

 

5.000

5.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

20.000

20.000

02044

Ured Vlade RH za unutarnju reviziju

1.734.605

-484.500

1.250.105

1015

NADZOR TIJELA DRŽAVNE IZVRŠNE VLASTI

1.734.605

-484.500

1.250.105

A687000

NADZOR TIJELA DRŽAVNE IZVRŠNE VLASTI

1.550.000

-492.500

1.057.500

3111

Plaće za redovan rad

1.098.700

-350.000

748.700

3113

Plaće za prekovremeni rad

14.400

-5.000

9.400

3121

Ostali rashodi za zaposlene

35.800

-10.000

25.800

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

172.600

-50.000

122.600

3133

Doprinosi za zapošljavanje

19.000

-5.000

14.000

3211

Službena putovanja

20.000

-10.000

10.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

34.500

0

34.500

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

20.000

-10.000

10.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

25.000

-15.000

10.000

3223

Energija

10.000

-10.000

0

3225

Sitni inventar i auto gume

5.000

0

5.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

15.000

-5.000

10.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000

0

5.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

15.000

-5.000

10.000

3234

Komunalne usluge

10.000

-10.000

0

3235

Zakupnine i najamnine

10.000

-5.000

5.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

15.000

-1.500

13.500

3238

Računalne usluge

10.000

-5.000

5.000

3239

Ostale usluge

5.000

0

5.000

3292

Premije osiguranja

 

5.000

5.000

3293

Reprezentacija

6.000

0

6.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000

-1.000

0

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.000

0

3.000

K687003

INFORMATIZACIJA UREDA ZA UNUTARNJI NADZOR

30.000

8.000

38.000

4123

Licence

3.000

8.000

11.000

4221

Uredska oprema i namještaj

27.000

0

27.000

K687010

OBNOVA VOZNOG PARKA

154.605

0

154.605

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

154.605

0

154.605

02046

Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom

24.721.601

-277.000

24.444.601

1035

ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

24.721.601

-277.000

24.444.601

A691000

ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

24.601.601

-287.000

24.314.601

3111

Plaće za redovan rad

3.150.900

-45.000

3.105.900

3121

Ostali rashodi za zaposlene

44.600

-10.000

34.600

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

554.000

-40.000

514.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

488.400

-5.000

483.400

3133

Doprinosi za zapošljavanje

53.600

0

53.600

3211

Službena putovanja

1.300.000

-200.000

1.100.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

70.000

0

70.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

950.000

0

950.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

150.000

0

150.000

3223

Energija

3.000.000

0

3.000.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

160.000

0

160.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

7.500.000

-400.000

7.100.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

25.000

0

25.000

3234

Komunalne usluge

70.000

0

70.000

3235

Zakupnine i najamnine

2.877.101

863.000

3.740.101

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

5.000

0

5.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

50.000

150.000

3238

Računalne usluge

15.000

0

15.000

3239

Ostale usluge

5.000

0

5.000

3293

Reprezentacija

10.000

0

10.000

3294

Članarine

20.000

0

20.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.000.000

-500.000

3.500.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

50.000

0

50.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

3.000

0

3.000

K691007

OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM

100.000

0

100.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

0

100.000

K691008

INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM

20.000

10.000

30.000

4123

Licence

5.000

10.000

15.000

4221

Uredska oprema i namještaj

15.000

0

15.000

02050

Ured za odnose s javnošću

7.990.300

-779.500

7.210.800

1007

INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH

7.990.300

-779.500

7.210.800

A518000

INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH

7.920.300

-800.000

7.120.300

3111

Plaće za redovan rad

1.423.400

-340.000

1.083.400

3113

Plaće za prekovremeni rad

420.000

-140.000

280.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

90.700

-40.000

50.700

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

285.800

-70.000

215.800

3133

Doprinosi za zapošljavanje

31.400

-5.000

26.400

3211

Službena putovanja

250.000

0

250.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

45.000

-10.000

35.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

20.000

-10.000

10.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

80.000

-20.000

60.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

150.000

0

150.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000

5.000

10.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

3.712.000

-150.000

3.562.000

3235

Zakupnine i najamnine

100.000

0

100.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

800.000

30.000

830.000

3238

Računalne usluge

15.000

0

15.000

3239

Ostale usluge

400.000

-50.000

350.000

3293

Reprezentacija

60.000

0

60.000

3294

Članarine

5.000

0

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000

0

2.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.000

0

5.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

20.000

0

20.000

K518003

INFORMATIZACIJA UREDA

50.000

20.500

70.500

4123

Licence

5.000

0

5.000

4221

Uredska oprema i namještaj

45.000

20.500

65.500

K518007

OPREMANJE UREDA

20.000

0

20.000

4221

Uredska oprema i namještaj

20.000

0

20.000

02058

Ured za javnu nabavu

4.011.290

231.880

4.243.170

1524

NADZOR JAVNE NABAVE

4.011.290

231.880

4.243.170

A743000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.771.290

231.880

4.003.170

3111

Plaće za redovan rad

1.463.200

220.000

1.683.200

3113

Plaće za prekovremeni rad

84.000

-40.000

44.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

57.000

0

57.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

239.900

30.000

269.900

3133

Doprinosi za zapošljavanje

26.400

5.000

31.400

3211

Službena putovanja

140.000

-20.000

120.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

36.000

32.000

68.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

100.000

-30.000

70.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

185.000

-50.000

135.000

3223

Energija

167.000

-50.000

117.000

3225

Sitni inventar i auto gume

25.000

-10.000

15.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

269.100

-100.000

169.100

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

80.000

0

80.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

50.000

0

50.000

3234

Komunalne usluge

40.000

-15.000

25.000

3235

Zakupnine i najamnine

59.350

415.500

474.850

3237

Intelektualne i osobne usluge

102.100

0

102.100

3238

Računalne usluge

262.240

-100.000

162.240

3239

Ostale usluge

165.000

0

165.000

3292

Premije osiguranja

25.000

-15.000

10.000

3293

Reprezentacija

60.000

0

60.000

3294

Članarine

 

1.200

1.200

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

120.000

-60.000

60.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

15.000

-5.000

10.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

 

23.180

23.180

K743001

INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA

140.000

0

140.000

4123

Licence

40.000

0

40.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

0

100.000

K743005

OPREMANJE UREDA

100.000

0

100.000

4221

Uredska oprema i namještaj

60.000

0

60.000

4222

Komunikacijska oprema

40.000

0

40.000

02061

Ured za lektoriranje

 

264.000

264.000

1046

OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU

 

264.000

264.000

A773000

POSLOVANJE UREDA ZA LEKTORIRANJE

 

264.000

264.000

3111

Plaće za redovan rad

 

153.000

153.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

 

40.000

40.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

10.000

10.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

30.000

30.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

 

6.000

6.000

3211

Službena putovanja

 

5.000

5.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

3.000

3.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

5.000

5.000

3225

Sitni inventar i auto gume

 

1.000

1.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

5.000

5.000

3239

Ostale usluge

 

3.000

3.000

3293

Reprezentacija

 

1.000

1.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

1.000

1.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

 

1.000

1.000

02087

Ured za ljudska prava

4.191.335

252.000

4.443.335

1011

LJUDSKA PRAVA

2.153.335

220.000

2.373.335

A681000

OSNOVNA AKTIVNOST

1.943.335

-115.000

1.828.335

3111

Plaće za redovan rad

887.400

-50.000

837.400

3113

Plaće za prekovremeni rad

76.000

20.000

96.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

35.600

-5.000

30.600

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

149.400

0

149.400

3133

Doprinosi za zapošljavanje

16.400

0

16.400

3211

Službena putovanja

170.000

-50.000

120.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

24.000

-5.000

19.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

60.000

-35.000

25.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

50.000

5.000

55.000

3223

Energija

35.000

-5.000

30.000

3225

Sitni inventar i auto gume

12.000

-5.000

7.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

95.000

5.000

100.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

15.000

0

15.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

0

40.000

3234

Komunalne usluge

55.000

3.000

58.000

3235

Zakupnine i najamnine

55.000

0

55.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

20.000

60.000

3238

Računalne usluge

35.000

-5.000

30.000

3239

Ostale usluge

22.535

10.000

32.535

3293

Reprezentacija

55.000

-10.000

45.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.000

-8.000

0

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

7.000

0

7.000

A681014

IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA

75.000

0

75.000

3239

Ostale usluge

75.000

0

75.000

A681042

CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA

 

300.000

300.000

3811

Tekuće donacije u novcu

 

300.000

300.000

K681033

OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA

90.000

20.000

110.000

4221

Uredska oprema i namještaj

45.000

0

45.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

45.000

20.000

65.000

K681037

INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA

45.000

15.000

60.000

4123

Licence

5.000

15.000

20.000

4221

Uredska oprema i namještaj

40.000

0

40.000

1013

NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

588.000

-5.000

583.000

A681023

PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

530.000

2.351

532.351

3211

Službena putovanja

170.000

-85.000

85.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

30.000

-10.000

20.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

80.000

35.000

115.000

3235

Zakupnine i najamnine

40.000

0

40.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

95.000

90.351

185.351

3239

Ostale usluge

50.000

0

50.000

3293

Reprezentacija

45.000

-20.000

25.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

-8.000

12.000

A681030

RAD RADNE SKUPINE ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA DJECOM

58.000

-7.351

50.649

3211

Službena putovanja

15.000

-15.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

0

20.000

3239

Ostale usluge

15.000

13.000

28.000

3293

Reprezentacija

8.000

-5.351

2.649

1436

SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA

 

 

 

 

I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

1.450.000

37.000

1.487.000

A681022

PROJEKT NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA

 

 

 

 

I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

1.450.000

37.000

1.487.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

0

50.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.400.000

37.000

1.437.000

 

 

 

 

 

02089

Ured za socijalno partnerstvo

931.800

-87.000

844.800

1028

SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

931.800

-87.000

844.800

A685000

SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

915.800

-97.000

818.800

3111

Plaće za redovan rad

496.400

-45.000

451.400

3113

Plaće za prekovremeni rad

60.000

-30.000

30.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

33.600

-10.000

23.600

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

86.300

-10.000

76.300

3133

Doprinosi za zapošljavanje

9.500

0

9.500

3211

Službena putovanja

30.000

-5.000

25.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

48.000

-10.000

38.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

10.000

20.000

30.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

20.000

10.000

30.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

15.000

-5.000

10.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000

0

5.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

5.000

15.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

64.500

-30.000

34.500

3238

Računalne usluge

13.000

2.000

15.000

3239

Ostale usluge

1.000

0

1.000

3293

Reprezentacija

10.000

0

10.000

3294

Članarine

 

11.000

11.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000

0

1.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

2.500

0

2.500

K685003

INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

16.000

10.000

26.000

4123

Licence

2.000

10.000

12.000

4221

Uredska oprema i namještaj

14.000

0

14.000

02090

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

5.534.962

-201.000

5.333.962

1029

SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

5.534.962

-201.000

5.333.962

A530000

SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

2.154.760

-180.000

1.974.760

3111

Plaće za redovan rad

602.850

-65.000

537.850

3113

Plaće za prekovremeni rad

60.000

-20.000

40.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

35.860

-10.000

25.860

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

102.750

-10.000

92.750

3133

Doprinosi za zapošljavanje

11.300

0

11.300

3211

Službena putovanja

250.000

-30.000

220.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

30.000

-10.000

20.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

70.000

0

70.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

30.000

0

30.000

3223

Energija

10.000

0

10.000

3225

Sitni inventar i auto gume

2.000

0

2.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

120.000

0

120.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000

0

5.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

300.000

0

300.000

3234

Komunalne usluge

10.000

0

10.000

3235

Zakupnine i najamnine

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

300.000

-30.000

270.000

3238

Računalne usluge

15.000

-5.000

10.000

3239

Ostale usluge

35.000

-10.000

25.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

100.000

0

100.000

3293

Reprezentacija

30.000

0

30.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

0

20.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.000

0

5.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

 

10.000

10.000

A530001

PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

2.210.202

0

2.210.202

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.210.202

0

2.210.202

A530007

EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA

255.000

-10.000

245.000

3235

Zakupnine i najamnine

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

0

150.000

3293

Reprezentacija

50.000

0

50.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

35.000

-10.000

25.000

A530014

PROVEDBA NACIONALNE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

680.000

-10.000

670.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

200.000

0

200.000

3235

Zakupnine i najamnine

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

0

200.000

3239

Ostale usluge

200.000

0

200.000

3293

Reprezentacija

50.000

-10.000

40.000

A530019

ANTI DROGA TELEFON

180.000

-20.000

160.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

50.000

-20.000

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

130.000

0

130.000

K530009

OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

30.000

0

30.000

4221

Uredska oprema i namještaj

15.000

0

15.000

4222

Komunikacijska oprema

5.000

0

5.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

10.000

0

10.000

K530017

INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

25.000

19.000

44.000

4123

Licence

5.000

15.000

20.000

4221

Uredska oprema i namještaj

20.000

0

20.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

4.000

4.000

02092

Ured za ravnopravnost spolova

1.943.260

-197.538

1.745.722

1034

ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1.943.260

-197.538

1.745.722

A532004

ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1.402.400

-159.100

1.243.300

3111

Plaće za redovan rad

632.500

-200.000

432.500

3113

Plaće za prekovremeni rad

60.000

-30.000

30.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

49.200

-20.000

29.200

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

107.400

-35.000

72.400

3133

Doprinosi za zapošljavanje

11.800

0

11.800

3211

Službena putovanja

142.500

-10.000

132.500

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

20.000

0

20.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

19.000

-5.000

14.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

28.500

0

28.500

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

25.000

0

25.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

10.000

0

10.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

25.000

55.500

80.500

3235

Zakupnine i najamnine

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

52.500

80.000

132.500

3238

Računalne usluge

10.000

0

10.000

3239

Ostale usluge

5.000

0

5.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

 

20.000

20.000

3293

Reprezentacija

15.000

-1.600

13.400

3294

Članarine

 

38.000

38.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

0

5.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.000

0

3.000

3811

Tekuće donacije u novcu

171.000

-51.000

120.000

A532007

PROMICANJE ZNANJA I SVIJESTI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

200.000

-21.000

179.000

3211

Službena putovanja

10.000

0

10.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

5.000

-5.000

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

95.000

-28.000

67.000

3235

Zakupnine i najamnine

20.000

15.000

35.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

10.000

50.000

3239

Ostale usluge

20.000

-10.000

10.000

3293

Reprezentacija

10.000

-3.000

7.000

A532009

IZRADA NOVE NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI

 

 

 

 

SPOLOVA

90.000

0

90.000

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3235

Zakupnine i najamnine

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

0

40.000

3293

Reprezentacija

10.000

0

10.000

A532011

KNJIGE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

201.500

-32.438

169.062

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

-12.438

27.562

3237

Intelektualne i osobne usluge

47.500

-6.000

41.500

3239

Ostale usluge

114.000

-14.000

100.000

K532003

OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

15.000

0

15.000

4221

Uredska oprema i namještaj

15.000

0

15.000

K532005

INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

34.360

15.000

49.360

4123

Licence

4.360

15.000

19.360

4221

Uredska oprema i namještaj

30.000

0

30.000

 

 

 

 

 

021

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

446.672.967

-1.678.656

444.994.311

02105

Središnji državni ured za upravu

20.600.287

-1.285.675

19.314.612

1526

POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU

20.600.287

-1.285.675

19.314.612

A756000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA

17.127.799

-662.411

16.465.388

3111

Plaće za redovan rad

7.065.290

-600.000

6.465.290

3113

Plaće za prekovremeni rad

200.000

-50.000

150.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

415.440

-100.000

315.440

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.189.620

-190.000

999.620

3133

Doprinosi za zapošljavanje

152.410

-40.000

112.410

3211

Službena putovanja

322.120

0

322.120

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

329.000

-60.000

269.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

103.600

-60.015

43.585

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

318.960

44.010

362.970

3223

Energija

472.640

-110.000

362.640

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

103.600

-50.000

53.600

3225

Sitni inventar i auto gume

51.580

20.000

71.580

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

628.440

398.730

1.027.170

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

750.000

164.060

914.060

3233

Usluge promidžbe i informiranja

154.740

0

154.740

3234

Komunalne usluge

636.320

-60.000

576.320

3237

Intelektualne i osobne usluge

352.640

266.159

618.799

3238

Računalne usluge

141.264

22.005

163.269

3239

Ostale usluge

206.320

-150.000

56.320

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3.000.000

0

3.000.000

3292

Premije osiguranja

51.580

-20.000

31.580

3293

Reprezentacija

82.528

0

82.528

3294

Članarine

198.067

-70.000

128.067

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

154.740

-20.000

134.740

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

42.636

0

42.636

3433

Zatezne kamate

2.132

2.640

4.772

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

2.132

0

2.132

A756001

CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

784.060

-550.540

233.520

3211

Službena putovanja

206.320

-166.320

40.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

51.580

-20.000

31.580

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

51.580

0

51.580

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

51.580

-51.580

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.360

0

10.360

3237

Intelektualne i osobne usluge

309.480

-259.480

50.000

3293

Reprezentacija

51.580

-11.580

40.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

51.580

-41.580

10.000

A756002

SLUŽBENIČKI SUDOVI

600.528

-109.202

491.326

3211

Službena putovanja

51.580

-46.580

5.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

518.000

-52.622

465.378

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.948

-10.000

20.948

K756003

INFORMATIZACIJA

932.900

302.468

1.235.368

3238

Računalne usluge

257.900

242.468

500.368

4222

Komunikacijska oprema

225.000

-220.000

5.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

225.000

-220.000

5.000

4262

Ulaganja u računalne programe

225.000

500.000

725.000

K756004

UREĐENJE I OPREMANJE

855.000

-265.990

589.010

4221

Uredska oprema i namještaj

315.000

44.010

359.010

4222

Komunikacijska oprema

135.000

0

135.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

135.000

-70.000

65.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

90.000

-60.000

30.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

180.000

-180.000

0

K756005

OBNOVA VOZNOG PARKA

300.000

0

300.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

300.000

0

300.000

02110

Uredi državne uprave u županijama

426.072.680

-392.981

425.679.699

1527

OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

426.072.680

-392.981

425.679.699

A760003

OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

424.696.420

-392.981

424.303.439

3111

Plaće za redovan rad

270.973.721

4.761.554

275.735.275

3121

Ostali rashodi za zaposlene

16.184.098

-500.000

15.684.098

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

42.000.927

246.000

42.246.927

3133

Doprinosi za zapošljavanje

4.606.553

49.230

4.655.783

3211

Službena putovanja

1.281.362

-200.000

1.081.362

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

20.500.000

0

20.500.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

551.946

-150.000

401.946

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.202.522

-851.657

9.350.865

3222

Materijal i sirovine

475.000

0

475.000

3223

Energija

10.361.849

-378.954

9.982.895

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

663.855

-550.000

113.855

3225

Sitni inventar i auto gume

449.653

-32.751

416.902

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

19.666.649

-865.000

18.801.649

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

7.973.731

-625.739

7.347.992

3233

Usluge promidžbe i informiranja

412.982

-28.801

384.181

3234

Komunalne usluge

7.087.244

-616.708

6.470.536

3235

Zakupnine i najamnine

2.272.176

-193.366

2.078.810

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

857.046

-200.000

657.046

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.738.227

-689.496

2.048.731

3238

Računalne usluge

2.051.416

689.496

2.740.912

3239

Ostale usluge

727.225

-55.014

672.211

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

1.217.500

0

1.217.500

3292

Premije osiguranja

534.722

-110.000

424.722

3293

Reprezentacija

219.193

-35.000

184.193

3294

Članarine

7.234

-629

6.605

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

342.469

-26.146

316.323

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

233.903

-30.000

203.903

3433

Zatezne kamate

103.217

0

103.217

K760000

UREĐENJE I OPREMANJE

1.376.260

0

1.376.260

4221

Uredska oprema i namještaj

809.260

-9.886

799.374

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

102.000

0

102.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

285.000

9.886

294.886

4262

Ulaganja u računalne programe

180.000

0

180.000

 

 

 

 

 

022

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU

4.412.880

0

4.412.880

02205

Središnji državni ured za e-Hrvatsku

4.412.880

0

4.412.880

1008

INTERNETIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

4.412.880

0

4.412.880

A677009

POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E–HRVATSKU

3.220.000

96.100

3.316.100

3111

Plaće za redovan rad

1.737.000

-145.000

1.592.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

96.000

5.000

101.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

67.000

-2.000

65.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

285.600

-23.000

262.600

3133

Doprinosi za zapošljavanje

31.400

-2.000

29.400

3211

Službena putovanja

300.000

-25.000

275.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

48.000

-10.000

38.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

55.000

-10.000

45.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

40.000

900

40.900

3223

Energija

 

10.000

10.000

3225

Sitni inventar i auto gume

 

52.000

52.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

50.000

35.000

85.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

105.000

105.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

75.000

-5.000

70.000

3234

Komunalne usluge

 

102.000

102.000

3235

Zakupnine i najamnine

 

35.000

35.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

30.000

180.000

3238

Računalne usluge

160.000

20.000

180.000

3239

Ostale usluge

10.000

0

10.000

3293

Reprezentacija

30.000

0

30.000

3294

Članarine

5.000

-3.800

1.200

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.000

2.000

7.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

75.000

-75.000

0

A757008

NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO

40.000

-29.000

11.000

3211

Službena putovanja

10.000

-5.000

5.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

10.000

-10.000

0

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

20.000

-14.000

6.000

A757010

POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

165.000

13.827

178.827

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

-20.000

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

58.827

158.827

3238

Računalne usluge

10.000

-10.000

0

3239

Ostale usluge

10.000

-10.000

0

3293

Reprezentacija

5.000

-5.000

0

K677011

INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E–HRVATSKU

215.000

-61.027

153.973

4123

Licence

40.000

0

40.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

0

100.000

4262

Ulaganja u računalne programe

75.000

-61.027

13.973

K757004

RAČUNALNO – KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

642.880

-124.900

517.980

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.000

485.100

495.100

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

72.880

-50.000

22.880

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

-200.000

0

3238

Računalne usluge

50.000

-50.000

0

3239

Ostale usluge

40.000

-40.000

0

4123

Licence

50.000

-50.000

0

4221

Uredska oprema i namještaj

50.000

-50.000

0

4222

Komunikacijska oprema

170.000

-170.000

0

K757006

OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E–HRVATSKU

70.000

125.000

195.000

4221

Uredska oprema i namještaj

65.000

47.000

112.000

4222

Komunikacijska oprema

5.000

75.000

80.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

3.000

3.000

T757002

SVJETSKI SUMMIT O INFORMACIJSKOM DRUŠTVU

60.000

-20.000

40.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

50.000

-10.000

40.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

10.000

-10.000

0

 

 

 

 

 

023

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU

3.787.525

-1.027.000

2.760.525

02305

Središnji državni ured za razvojnu strategiju

3.787.525

-1.027.000

2.760.525

1025

STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE

3.787.525

-1.027.000

2.760.525

A680011

IZRADA NACIONALNOG RAZVOJNOG PLANA

1.555.000

-675.000

880.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

100.000

-75.000

25.000

3235

Zakupnine i najamnine

300.000

-250.000

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000.000

-300.000

700.000

3239

Ostale usluge

70.000

0