ŠIFRA

NAZIV

PLAN

SMANJENJE

NOVI PLAN

 

 

 

2005.

POVEĆANJE

2005.

 

030

MINISTARSTVO OBRANE

3.649.404.217

-84.156.953

3.565.247.264

03005

Ministarstvo obrane

3.649.404.217

-84.156.953

3.565.247.264

1552

OBRAMBENI PROGRAM MO RH

3.649.404.217

-84.156.953

3.565.247.264

A545008

MEĐUNARODNA SURADNJA

55.700.000

-8.050.000

47.650.000

3211

Službena putovanja

14.265.478

-1.925.000

12.340.478

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

2.056.392

-800.000

1.256.392

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.440.438

-860.000

1.580.438

3222

Materijal i sirovine

335.000

-100.000

235.000

3223

Energija

7.231.858

0

7.231.858

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3.925.000

-700.000

3.225.000

3225

Sitni inventar i auto gume

43.000

-15.000

28.000

3226

Vojna oprema

1.852.750

-200.000

1.652.750

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2.855.444

-400.000

2.455.444

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

378.000

500.000

878.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

963.600

0

963.600

3234

Komunalne usluge

201.000

0

201.000

3235

Zakupnine i najamnine

7.234.600

-500.000

6.734.600

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

202.900

-50.000

152.900

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.785.000

-500.000

1.285.000

3238

Računalne usluge

515.000

-200.000

315.000

3239

Ostale usluge

3.899.540

-1.000.000

2.899.540

3292

Premije osiguranja

270.000

0

270.000

3293

Reprezentacija

3.719.000

-1.000.000

2.719.000

3294

Članarine

260.000

0

260.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

520.000

-200.000

320.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

140.000

0

140.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

125.000

0

125.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

131.000

0

131.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

300.000

-100.000

200.000

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

50.000

0

50.000

A545019

FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH

2.647.042.634

1.201.973

2.648.244.607

3111

Plaće za redovan rad

1.641.029.436

12.971.504

1.654.000.940

3113

Plaće za prekovremeni rad

2.762.963

-695.314

2.067.649

3121

Ostali rashodi za zaposlene

84.910.800

4.989.000

89.899.800

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

148.586.811

-16.099.841

132.486.970

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

277.960.440

-34.572.283

243.388.157

3133

Doprinosi za zapošljavanje

30.372.117

-3.041.272

27.330.845

3211

Službena putovanja

9.176.223

-904.700

8.271.523

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

77.639.100

33.824.000

111.463.100

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

578.000

-200.000

378.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

35.428.323

-2.896.231

32.532.092

3222

Materijal i sirovine

80.977.053

-253.800

80.723.253

3223

Energija

91.167.807

55.000

91.222.807

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

15.666.043

10.000.157

25.666.200

3225

Sitni inventar i auto gume

4.789.267

-381.975

4.407.292

3226

Vojna oprema

20.659.926

-1.067.500

19.592.426

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

20.840.552

-401.000

20.439.552

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

34.974.900

6.177.928

41.152.828

3233

Usluge promidžbe i informiranja

622.000

-10.000

612.000

3234

Komunalne usluge

41.273.500

-532.500

40.741.000

3235

Zakupnine i najamnine

1.277.000

-100.000

1.177.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

4.280.112

-1.330.000

2.950.112

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.367.650

-310.000

1.057.650

3238

Računalne usluge

70.000

-30.000

40.000

3239

Ostale usluge

8.191.111

-451.800

7.739.311

3292

Premije osiguranja

11.581.000

-3.310.000

8.271.000

3293

Reprezentacija

427.500

-100.000

327.500

3294

Članarine

16.000

0

16.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

2.600

2.600

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

417.000

-130.000

287.000

A545023

IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ

50.000.000

-7.430.000

42.570.000

3211

Službena putovanja

740.218

-123.000

617.218

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

5.002.000

-1.607.000

3.395.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

7.421.364

-1.145.000

6.276.364

3222

Materijal i sirovine

6.568.048

0

6.568.048

3223

Energija

635.996

160.000

795.996

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

287.260

47.000

334.260

3225

Sitni inventar i auto gume

37.034

-10.000

27.034

3226

Vojna oprema

9.673.149

-973.000

8.700.149

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2.015.225

42.700

2.057.925

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.226.555

239.600

1.466.155

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.389.876

-371.300

1.018.576

3234

Komunalne usluge

703.951

40.000

743.951

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

840.250

-200.000

640.250

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.406.700

-880.000

1.526.700

3239

Ostale usluge

641.070

-270.000

371.070

3293

Reprezentacija

222.424

-80.000

142.424

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

76.680

0

76.680

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

10.112.200

-2.300.000

7.812.200

A545025

OPREMANJE I MODERNIZACIJA

262.589.043

-51.434.000

211.155.043

3211

Službena putovanja

806.000

-100.000

706.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

261.200

-100.000

161.200

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

270.000

2.694.000

2.964.000

3225

Sitni inventar i auto gume

120.000

-120.000

0

3226

Vojna oprema

211.351.823

-37.736.480

173.615.343

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

5.253.520

-4.603.520

650.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

30.450.000

-12.764.000

17.686.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

8.500

-4.000

4.500

3234

Komunalne usluge

32.000

0

32.000

3235

Zakupnine i najamnine

400.000

-400.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

3.764.000

1.500.000

5.264.000

3238

Računalne usluge

8.807.000

0

8.807.000

3239

Ostale usluge

423.000

200.000

623.000

3293

Reprezentacija

30.000

0

30.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

600.000

0

600.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

12.000

0

12.000

A545027

OBJEKTI I INFRASTRUKTURA

53.200.000

-2.929.571

50.270.429

3226

Vojna oprema

42.705.000

-3.934.571

38.770.429

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

7.300.000

1.005.000

8.305.000

3234

Komunalne usluge

1.500.000

0

1.500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.695.000

0

1.695.000

A545029

UPRAVNI I OPĆI POSLOVI

495.482.860

-4.561.000

490.921.860

3111

Plaće za redovan rad

268.068.920

0

268.068.920

3113

Plaće za prekovremeni rad

665.589

0

665.589

3121

Ostali rashodi za zaposlene

10.832.341

0

10.832.341

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

10.193.757

0

10.193.757

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

41.263.361

0

41.263.361

3133

Doprinosi za zapošljavanje

4.036.398

0

4.036.398

3211

Službena putovanja

6.433.748

-801.900

5.631.848

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

10.268.150

0

10.268.150

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

1.373.600

-182.000

1.191.600

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

11.386.369

-744.600

10.641.769

3222

Materijal i sirovine

7.475.325

-1.000

7.474.325

3223

Energija

12.102.416

241.000

12.343.416

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

2.122.200

-7.500

2.114.700

3225

Sitni inventar i auto gume

672.050

-79.000

593.050

3226

Vojna oprema

10.300.800

-307.758

9.993.042

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

24.398.432

-60.200

24.338.232

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

23.694.817

-69.400

23.625.417

3233

Usluge promidžbe i informiranja

3.293.000

1.126.000

4.419.000

3234

Komunalne usluge

4.860.976

467.300

5.328.276

3235

Zakupnine i najamnine

4.450.000

429.500

4.879.500

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

14.644.147

-500.000

14.144.147

3237

Intelektualne i osobne usluge

5.220.000

-1.161.000

4.059.000

3239

Ostale usluge

2.096.480

-188.000

1.908.480

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

224.760

0

224.760

3292

Premije osiguranja

3.479.800

-1.084.000

2.395.800

3293

Reprezentacija

1.163.000

-99.600

1.063.400

3294

Članarine

21.000

0

21.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.510.000

0

1.510.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

522.424

-310.842

211.582

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.473.000

-6.000

1.467.000

3433

Zatezne kamate

2.120.000

-197.000

1.923.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

800.000

0

800.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

36.000

-25.000

11.000

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

640.000

0

640.000

3859

Ostali izvanredni rashodi

3.640.000

-1.000.000

2.640.000

A545031

OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS

85.389.680

-10.954.355

74.435.325

3211

Službena putovanja

3.662.050

-1.365.001

2.297.049

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

2.916.369

-210.500

2.705.869

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.273.675

-1.339.200

1.934.475

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

16.335.923

-2.741.000

13.594.923

3222

Materijal i sirovine

8.136.414

-30.000

8.106.414

3223

Energija

9.281.818

0

9.281.818

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

1.192.498

-210.000

982.498

3225

Sitni inventar i auto gume

2.654.400

-530.000

2.124.400

3226

Vojna oprema

9.580.708

-1.125.232

8.455.476

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3.123.150

-69.800

3.053.350

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

482.330

0

482.330

3233

Usluge promidžbe i informiranja

533.140

-200.000

333.140

3234

Komunalne usluge

70.000

0

70.000

3235

Zakupnine i najamnine

30.000

-10.000

20.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

2.623.399

-1.015.000

1.608.399

3237

Intelektualne i osobne usluge

222.000

-50.000

172.000

3239

Ostale usluge

2.587.935

-637.447

1.950.488

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

18.124.271

-1.093.176

17.031.095

3293

Reprezentacija

19.000

-8.000

11.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

500.000

-299.999

200.001

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

40.600

-20.000

20.600

 

 

 

 

 

040

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3.470.818.207

-90.590.187

3.380.228.020

04005

Ministarstvo unutarnjih poslova

3.322.808.794

-97.487.200

3.225.321.594

1091

JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

3.322.808.794

-97.487.200

3.225.321.594

A553061

REDOVITA DJELATNOST

3.165.806.804

-50.787.200

3.115.019.604

3111

Plaće za redovan rad

1.905.830.000

11.923.098

1.917.753.098

3113

Plaće za prekovremeni rad

19.000.000

14.381.404

33.381.404

3121

Ostali rashodi za zaposlene

86.000.000

1.943.326

87.943.326

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

150.000.000

4.476.888

154.476.888

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

292.000.000

7.605.412

299.605.412

3133

Doprinosi za zapošljavanje

33.000.000

-109.846

32.890.154

3211

Službena putovanja

20.350.000

-9.500.000

10.850.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

120.425.000

-12.003.000

108.422.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

2.530.000

-1.000.000

1.530.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

80.465.000

-20.000.000

60.465.000

3222

Materijal i sirovine

27.200.000

-5.800.000

21.400.000

3223

Energija

82.650.000

-3.300.000

79.350.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

18.300.000

-5.500.000

12.800.000

3225

Sitni inventar i auto gume

6.000.000

-1.997.000

4.003.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

55.000.000

-6.407.482

48.592.518

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

63.176.804

-20.000.000

43.176.804

3233

Usluge promidžbe i informiranja

950.000

0

950.000

3234

Komunalne usluge

19.200.000

0

19.200.000

3235

Zakupnine i najamnine

49.800.000

-2.000.000

47.800.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

2.500.000

0

2.500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

7.200.000

0

7.200.000

3239

Ostale usluge

95.850.000

0

95.850.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3.000.000

0

3.000.000

3292

Premije osiguranja

12.500.000

-2.500.000

10.000.000

3293

Reprezentacija

940.000

-500.000

440.000

3294

Članarine

305.000

0

305.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.600.000

-500.000

1.100.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.150.000

0

1.150.000

3433

Zatezne kamate

1.995.000

0

1.995.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

650.000

0

650.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3.160.000

0

3.160.000

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

3.080.000

0

3.080.000

K260056

IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

18.771.990

-3.830.346

14.941.644

4111

Zemljište

2.000.000

-1.900.000

100.000

4212

Poslovni objekti

8.771.990

-323.581

8.448.409

4221

Uredska oprema i namještaj

2.000.000

-1.300.000

700.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6.000.000

-306.765

5.693.235

K553008

INFORMATIZACIJA

25.100.000

-10.000.000

15.100.000

3238

Računalne usluge

15.100.000

0

15.100.000

4262

Ulaganja u računalne programe

10.000.000

-10.000.000

0

K553009

POLICIJSKA OPREMA

36.500.000

-1.000.000

35.500.000

3222

Materijal i sirovine

2.000.000

0

2.000.000

3859

Ostali izvanredni rashodi

3.000.000

0

3.000.000

4221

Uredska oprema i namještaj

2.100.000

0

2.100.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

28.800.000

-1.000.000

27.800.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

150.000

0

150.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

250.000

0

250.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

200.000

0

200.000

K553013

NOVA OSOBNA ISKAZNICA

11.800.000

0

11.800.000

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkih društava, obrtnika,

 

 

 

 

malog i srednjeg poduzetništva

11.800.000

0

11.800.000

K553026

IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA

 

 

 

 

I ILEGALNIH MIGRACIJA

10.370.000

-7.160.382

3.209.618

3225

Sitni inventar i auto gume

450.000

0

450.000

4212

Poslovni objekti

7.470.000

-5.018.709

2.451.291

4221

Uredska oprema i namještaj

1.100.000

-1.041.673

58.327

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

300.000

-300.000

0

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

800.000

-800.000

0

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

250.000

0

250.000

K553038

POLICIJA U ZAJEDNICI

4.460.000

0

4.460.000

3211

Službena putovanja

1.200.000

0

1.200.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

500.000

-143.000

357.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

150.000

0

150.000

3222

Materijal i sirovine

1.000.000

0

1.000.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

700.000

0

700.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

350.000

0

350.000

3239

Ostale usluge

500.000

0

500.000

3293

Reprezentacija

60.000

0

60.000

4221

Uredska oprema i namještaj

 

143.000

143.000

K553074

PROJEKT GRANICA

25.000.000

-17.420.569

7.579.431

4221

Uredska oprema i namještaj

8.000.000

-1.920.569

6.079.431

4222

Komunikacijska oprema

3.000.000

-3.000.000

0

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

1.500.000

0

1.500.000

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

12.500.000

-12.500.000

0

K553076

KOMUNIKACIJSKA OPREMA

13.000.000

-2.454.218

10.545.782

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

2.000.000

0

2.000.000

4222

Komunikacijska oprema

6.000.000

0

6.000.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5.000.000

-2.454.218

2.545.782

K553078

MODERNIZACIJA SUSTAVA MATERIJALNO-FINANCIJSKOG POSLOVANJA

7.000.000

-2.000.000

5.000.000

4221

Uredska oprema i namještaj

7.000.000

-2.000.000

5.000.000

K553079

ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME

5.000.000

-2.834.485

2.165.515

4221

Uredska oprema i namještaj

5.000.000

-2.834.485

2.165.515

04010

Hrvatska vatrogasna zajednica

10.227.844

3.129

10.230.973

1096

VATROGASTVO

10.227.844

3.129

10.230.973

A554000

KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA

3.147.944

3.129

3.151.073

3111

Plaće za redovan rad

904.891

6.730

911.621

3121

Ostali rashodi za zaposlene

45.000

0

45.000

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

10.599

-453

10.146

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

140.258

-2.808

137.450

3133

Doprinosi za zapošljavanje

15.383

-340

15.043

3211

Službena putovanja

190.000

0

190.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

36.000

0

36.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

5.000

0

5.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

124.000

0

124.000

3222

Materijal i sirovine

812.313

0

812.313

3223

Energija

96.000

0

96.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

38.000

0

38.000

3225

Sitni inventar i auto gume

16.000

0

16.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

95.000

0

95.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

64.000

0

64.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

0

10.000

3234

Komunalne usluge

45.000

0

45.000

3235

Zakupnine i najamnine

15.000

0

15.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

12.000

0

12.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

215.000

0

215.000

3238

Računalne usluge

24.000

0

24.000

3239

Ostale usluge

150.500

0

150.500

3292

Premije osiguranja

40.000

0

40.000

3293

Reprezentacija

26.000

0

26.000

3294

Članarine

6.000

0

6.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000

0

3.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

6.000

0

6.000

3433

Zatezne kamate

2.000

0

2.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

1.000

0

1.000

A554001

PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

501.700

0

501.700

3211

Službena putovanja

125.000

0

125.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

27.000

0

27.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

25.000

0

25.000

3222

Materijal i sirovine

125.000

0

125.000

3223

Energija

12.000

0

12.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

5.000

0

5.000

3225

Sitni inventar i auto gume

15.000

0

15.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

23.000

0

23.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000

0

5.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

0

20.000

3234

Komunalne usluge

5.000

0

5.000

3235

Zakupnine i najamnine

5.000

0

5.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

2.000

0

2.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

13.500

0

13.500

3238

Računalne usluge

3.000

0

3.000

3239

Ostale usluge

5.500

0

5.500

3292

Premije osiguranja

2.000

0

2.000

3293

Reprezentacija

14.000

0

14.000

3294

Članarine

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000

0

1.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.500

0

1.500

3433

Zatezne kamate

200

0

200

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

2.000

0

2.000

3811

Tekuće donacije u novcu

55.000

0

55.000

A554002

OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

557.300

0

557.300

3211

Službena putovanja

75.000

0

75.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

90.000

0

90.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

45.000

0

45.000

3222

Materijal i sirovine

25.000

0

25.000

3223

Energija

25.000

0

25.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

6.600

0

6.600

3225

Sitni inventar i auto gume

8.000

0

8.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

22.000

0

22.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

15.500

0

15.500

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

0

10.000

3234

Komunalne usluge

35.000

0

35.000

3235

Zakupnine i najamnine

5.000

0

5.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

5.000

0

5.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

55.000

0

55.000

3238

Računalne usluge

5.000

0

5.000

3239

Ostale usluge

53.000

0

53.000

3292

Premije osiguranja

10.000

0

10.000

3293

Reprezentacija

12.500

0

12.500

3294

Članarine

1.000

0

1.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000

0

1.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.000

0

1.000

3433

Zatezne kamate

200

0

200

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

1.500

0

1.500

3811

Tekuće donacije u novcu

50.000

0

50.000

A554003

PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

1.223.900

0

1.223.900

3211

Službena putovanja

25.000

0

25.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

6.000

0

6.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

18.000

0

18.000

3223

Energija

9.000

0

9.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

178.000

0

178.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

75.000

0

75.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

165.000

0

165.000

3238

Računalne usluge

20.000

0

20.000

3239

Ostale usluge

725.000

0

725.000

3293

Reprezentacija

1.000

0

1.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000

0

1.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

500

0

500

3433

Zatezne kamate

200

0

200

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

200

0

200

A554004

PROTUPOŽARNE PREMIJE

4.450.000

0

4.450.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

50.000

0

50.000

3222

Materijal i sirovine

450.000

0

450.000

3811

Tekuće donacije u novcu

3.950.000

0

3.950.000

K554005

OPREMANJE

33.000

0

33.000

4221

Uredska oprema i namještaj

8.000

0

8.000

4222

Komunikacijska oprema

5.000

0

5.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

10.000

0

10.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

10.000

0

10.000

K554006

INFORMATIZACIJA

80.000

0

80.000

4221

Uredska oprema i namještaj

80.000

0

80.000

K554008

OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA – FAŽANA)

234.000

0

234.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

189.000

0

189.000

4221

Uredska oprema i namještaj

5.000

0

5.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

10.000

0

10.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

30.000

0

30.000

04015

Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe

9.184.537

-1.616.471

7.568.066

1095

PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA

9.184.537

-1.616.471

7.568.066

A555005

OBUKA I PROVEDBA VJEŽBI IZ PODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

200.000

118.500

318.500

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

200.000

-200.000

0

3223

Energija

 

1.500

1.500

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

84.000

84.000

3235

Zakupnine i najamnine

 

154.500

154.500

3237

Intelektualne i osobne usluge

 

63.500

63.500

3293

Reprezentacija

 

15.000

15.000

A742000

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

5.389.137

-674.680

4.714.457

3111

Plaće za redovan rad

2.112.565

-406.544

1.706.021

3113

Plaće za prekovremeni rad

180.000

-90.000

90.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

50.000

0

50.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

327.448

-63.015

264.433

3133

Doprinosi za zapošljavanje

35.914

-6.912

29.002

3211

Službena putovanja

479.300

0

479.300

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

60.000

0

60.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

50.000

0

50.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

120.000

0

120.000

3223

Energija

212.000

0

212.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

120.000

-59.209

60.791

3225

Sitni inventar i auto gume

180.000

0

180.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

270.700

0

270.700

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

200.000

0

200.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

150.000

-20.000

130.000

3234

Komunalne usluge

80.000

0

80.000

3235

Zakupnine i najamnine

3.000

0

3.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

-30.000

170.000

3238

Računalne usluge

70.000

0

70.000

3239

Ostale usluge

50.000

0

50.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

173.000

0

173.000

3292

Premije osiguranja

50.000

0

50.000

3293

Reprezentacija

120.000

0

120.000

3294

Članarine

3.000

0

3.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

39.210

0

39.210

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

18.000

0

18.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

5.000

0

5.000

3433

Zatezne kamate

 

1.000

1.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

30.000

0

30.000

K742001

OPREMANJE CENTRA

478.000

-60.291

417.709

4221

Uredska oprema i namještaj

196.000

-60.291

135.709

4222

Komunikacijska oprema

150.000

0

150.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

82.000

0

82.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

10.000

0

10.000

4262

Ulaganja u računalne programe

10.000

0

10.000

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

30.000

0

30.000

K742003

OBNOVA VOZNOG PARKA

400.000

0

400.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

400.000

0

400.000

K742004

ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA – DIVULJE

2.717.400

-1.000.000

1.717.400

4124

Ostala prava

2.717.400

-1.000.000

1.717.400

04020

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

128.597.032

8.510.355

137.107.387

1094

ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

128.597.032

8.510.355

137.107.387

A553018

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA

62.433.282

14.080.355

76.513.637

3111

Plaće za redovan rad

42.468.854

12.314.174

54.783.028

3113

Plaće za prekovremeni rad

135.000

-70.227

64.773

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.726.000

1.954.090

5.680.090

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

1.133.000

-479.450

653.550

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

8.149.000

521.070

8.670.070

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.197.000

-165.489

1.031.511

3211

Službena putovanja

93.678

0

93.678

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

816.000

0

816.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

38.000

0

38.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

414.000

0

414.000

3222

Materijal i sirovine

96.000

0

96.000

3223

Energija

669.000

0

669.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

154.000

0

154.000

3225

Sitni inventar i auto gume

28.000

0

28.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.528.000

87.750

1.615.750

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

677.000

0

677.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

19.000

0

19.000

3234

Komunalne usluge

211.000

0

211.000

3235

Zakupnine i najamnine

216.600

0

216.600

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

12.000

0

12.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

24.000

0

24.000

3238

Računalne usluge

43.000

0

43.000

3239

Ostale usluge

53.000

0

53.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

72.000

-46.500

25.500

3292

Premije osiguranja

45.000

0

45.000

3293

Reprezentacija

24.587

0

24.587

3294

Članarine

12.000

0

12.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

36.000

0

36.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

37.000

0

37.000

3433

Zatezne kamate

117.563

0

117.563

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

38.000

6.187

44.187

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

75.000

-41.250

33.750

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

75.000

0

75.000

K260089

PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

11.699.500

0

11.699.500

3211

Službena putovanja

1.200.000

0

1.200.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

191.000

1.110.000

1.301.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

48.000

-30.000

18.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

719.000

0

719.000

3222

Materijal i sirovine

288.000

152.500

440.500

3223

Energija

204.000

360.000

564.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

86.000

-66.000

20.000

3225

Sitni inventar i auto gume

82.000

-62.000

20.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

19.000

6.000

25.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.079.000

-79.000

1.000.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

167.000

-87.000

80.000

3235

Zakupnine i najamnine

84.000

-63.000

21.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

36.000

0

36.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

767.000

3.047.000

3.814.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

79.000

0

79.000

4126

Ostala nematerijalna imovina

112.500

-12.500

100.000

4221

Uredska oprema i namještaj

372.000

-300.000

72.000

4222

Komunikacijska oprema

1.338.000

-1.208.000

130.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

3.718.000

-1.693.000

2.025.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

60.000

-60.000

0

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

744.000

-744.000

0

4262

Ulaganja u računalne programe

186.000

-186.000

0

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

60.000

-35.000

25.000

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

60.000

-50.000

10.000

K553057

OPREMA VATROGASTVA

50.944.250

-4.000.000

46.944.250

4221

Uredska oprema i namještaj

728.250

0

728.250

4222

Komunikacijska oprema

546.000

0

546.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

18.175.000

0

18.175.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

25.000

0

25.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.526.000

0

1.526.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

23.944.000

-4.000.000

19.944.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6.000.000

0

6.000.000

K553073

CIVILNA ZAŠTITA

3.520.000

-1.570.000

1.950.000

3211

Službena putovanja

270.000

-200.000

70.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

810.000

-800.000

10.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

38.000

-20.000

18.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

120.000

-100.000

20.000

3293

Reprezentacija

160.000

-150.000

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

341.000

-300.000

41.000

4221

Uredska oprema i namještaj

96.000

0

96.000

4222

Komunikacijska oprema

240.000

0

240.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

1.425.000

0

1.425.000

045

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

497.220.000

-16.712.465

480.507.535

04505

Ministarstvo vanjskih poslova

143.366.000

-12.742.218

130.623.782

1100

OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA I REZIDENCIJA

31.882.000

-5.000.000

26.882.000

K556026

ADAPTACIJA ZGRADE – ĐORĐIĆEVA

31.882.000

-5.000.000

26.882.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

31.882.000

-5.000.000

26.882.000

1103

PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH

109.984.000

-7.742.218

102.241.782

A556009

STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA

2.200.000

0

2.200.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

2.200.000

0

2.200.000

A556010

POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU

1.000.000

0

1.000.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.000.000

0

1.000.000

A556033

PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH

106.784.000

-7.742.218

99.041.782

3111

Plaće za redovan rad

55.900.000

-6.952.359

48.947.641

3113

Plaće za prekovremeni rad

3.200.000

643.642

3.843.642

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.900.000

0

2.900.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

8.800.000

-792.728

8.007.272

3133

Doprinosi za zapošljavanje

964.000

-54.505

909.495

3211

Službena putovanja

7.000.000

0

7.000.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.665.000

0

1.665.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

800.000

0

800.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.928.000

0

2.928.000

3223

Energija

1.700.000

0

1.700.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

412.000

0

412.000

3225

Sitni inventar i auto gume

700.000

0

700.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

6.000.000

0

6.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.081.000

-586.268

1.494.732

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.800.000

0

1.800.000

3234

Komunalne usluge

600.000

0

600.000

3235

Zakupnine i najamnine

1.500.000

0

1.500.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

300.000

0

300.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.985.000

0

2.985.000

3238

Računalne usluge

1.000.000

0

1.000.000

3239

Ostale usluge

470.000

0

470.000

3292

Premije osiguranja

380.000

0

380.000

3293

Reprezentacija

2.500.000

0

2.500.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

183.000

0

183.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

16.000

0

16.000

1104

UNAPRJEĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1.500.000

0

1.500.000

K556036

INFORMATIZACIJA MVP

1.500.000

0

1.500.000

4262

Ulaganja u računalne programe

1.500.000

0

1.500.000

04510

Diplomatsko-konzularna predstavništva

353.854.000

-3.970.247

349.883.753

1097

DIPLOMATSKO-KONZULARNA DJELATNOST

353.854.000

-3.970.247

349.883.753

A557000

DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU

344.654.000

-3.292.247

341.361.753

3111

Plaće za redovan rad

197.400.000

563.841

197.963.841

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.500.000

112.178

1.612.178

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

17.536.000

-2.940.334

14.595.666

3133

Doprinosi za zapošljavanje

997.000

-27.932

969.068

3211

Službena putovanja

13.000.000

0

13.000.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

2.985.000

0

2.985.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

300.000

0

300.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.139.000

0

3.139.000

3223

Energija

5.094.000

0

5.094.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

1.400.000

0

1.400.000

3225

Sitni inventar i auto gume

874.000

0

874.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

13.000.000

0

13.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.062.000

0

3.062.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

2.994.000

-1.000.000

1.994.000

3234

Komunalne usluge

1.741.000

0

1.741.000

3235

Zakupnine i najamnine

44.930.000

0

44.930.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

6.500.000

0

6.500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000.000

0

20.000.000

3239

Ostale usluge

850.000

0

850.000

3292

Premije osiguranja

2.732.000

0

2.732.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

320.000

0

320.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.300.000

0

1.300.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3.000.000

0

3.000.000

A557002

DIPLOMATSKO-PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

9.200.000

-678.000

8.522.000

3293

Reprezentacija

9.200.000

-678.000

8.522.000

 

 

 

 

 

046

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

5.962.982.173

140.512.787

6.103.494.960

04605

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

5.962.982.173

140.512.787

6.103.494.960

1030

ZATOČENI I NESTALI

5.600.000

692.000

6.292.000

A522013

PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE

716.000

692.000

1.408.000

3111

Plaće za redovan rad

332.000

232.000

564.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

66.000

-53.000

13.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

51.500

38.000

89.500

3133

Doprinosi za zapošljavanje

5.500

6.000

11.500

3211

Službena putovanja

80.000

0

80.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

9.000

0

9.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

5.000

0

5.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

30.000

40.000

3223

Energija

 

170.000

170.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

73.000

0

73.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000

0

5.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

2.000

4.000

6.000

3235

Zakupnine i najamnine

 

200.000

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

24.000

54.000

3238

Računalne usluge

30.000

0

30.000

3239

Ostale usluge

 

5.000

5.000

3292

Premije osiguranja

 

35.000

35.000

3293

Reprezentacija

9.000

0

9.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

1.000

6.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.000

0

3.000

A522014

EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

4.884.000

0

4.884.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.884.000

0

4.884.000

1522

MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

29.223.173

-2.434.000

26.789.173

A558060

POTPORA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

1.000.000

0

1.000.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.000.000

0

1.000.000

A754000

PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST

3.043.173

-918.000

2.125.173

3111

Plaće za redovan rad

1.812.000

-574.000

1.238.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

80.000

-35.000

45.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

281.000

-91.000

190.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

31.000

-7.000

24.000

3211

Službena putovanja

70.000

0

70.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

60.000

0

60.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

42.000

0

42.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

55.000

0

55.000

3223

Energija

31.000

0

31.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

10.000

0

10.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

206.000

-100.000

106.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

41.000

-35.000

6.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

0

40.000

3234

Komunalne usluge

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

92.173

-6.000

86.173

3239

Ostale usluge

50.000

0

50.000

3292

Premije osiguranja

20.000

-20.000

0

3293

Reprezentacija

40.000

0

40.000

3294

Članarine

35.000

-35.000

0

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

-10.000

10.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

2.000

-2.000

0

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

5.000

-3.000

2.000

A754002

RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE

17.890.000

-2.009.000

15.881.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

-9.000

31.000

3235

Zakupnine i najamnine

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

0

30.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

11.200.000

1.000.000

12.200.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

5.000.000

-4.000.000

1.000.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.100.000

1.000.000

2.100.000

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

500.000

0

500.000

A754003

DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE

7.290.000

493.000

7.783.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

-7.000

33.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

0

30.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

0

20.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

4.400.000

1.000.000

5.400.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.500.000

-500.000

2.000.000

3811

Tekuće donacije u novcu

300.000

0

300.000

1571

SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

3.722.606.000

166.230.787

3.888.836.787

A558041

PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

26.225.000

-116.000

26.109.000

3111

Plaće za redovan rad

13.420.000

-932.000

12.488.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

620.000

-63.000

557.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.115.000

-92.000

2.023.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

232.000

-7.000

225.000

3211

Službena putovanja

207.000

0

207.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

503.000

0

503.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

137.000

0

137.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

763.000

100.000

863.000

3223

Energija

405.000

200.000

605.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

96.000

0

96.000

3225

Sitni inventar i auto gume

70.000

70.000

140.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.238.000

200.000

1.438.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

568.000

115.000

683.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

290.000

200.000

490.000

3234

Komunalne usluge

1.893.000

0

1.893.000

3235

Zakupnine i najamnine

293.000

20.000

313.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

22.000

-12.000

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.480.000

100.000

2.580.000

3238

Računalne usluge

200.000

30.000

230.000

3239

Ostale usluge

83.000

0

83.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

80.000

0

80.000

3292

Premije osiguranja

60.000

-20.000

40.000

3293

Reprezentacija

244.000

0

244.000

3294

Članarine

2.000

0

2.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

125.000

-25.000

100.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

9.000

0

9.000

3433

Zatezne kamate

70.000

0

70.000

A558043

JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA

 

 

 

 

IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

35.400.000

2.000.000

37.400.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

35.400.000

2.000.000

37.400.000

A558063

IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

325.000

250.000

575.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

325.000

250.000

575.000

A753003

ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA

2.100.000

0

2.100.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

2.100.000

0

2.100.000

A753004

REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

1.000.000

0

1.000.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.000.000

0

1.000.000

A753006

POMOĆI UREDIMA DRŽAVNE UPRAVE I JEDINICMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 

 

 

 

ZA HRVATSKE BRANITELJE

2.700.000

-1.500.000

1.200.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.700.000

-1.500.000

1.200.000

A753008

TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA,

 

 

 

 

NAKNADE I DRUGO)

728.000.000

35.000.000

763.000.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

728.000.000

35.000.000

763.000.000

A753009

ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

30.000.000

0

30.000.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

150.000

-150.000

0

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

5.500.000

-4.224.000

1.276.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

22.350.000

3.024.000

25.374.000

3811

Tekuće donacije u novcu

2.000.000

1.350.000

3.350.000

A753010

INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE

2.799.600.000

129.405.787

2.929.005.787

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

2.799.600.000

129.405.787

2.929.005.787

A753011

MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

4.105.000

0

4.105.000

3223

Energija

36.000

0

36.000

3234

Komunalne usluge

134.000

0

134.000

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

3.935.000

0

3.935.000

A753014

PSIHOSOCIJALNA POMOĆ STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

10.435.000

1.929.000

12.364.000

3211

Službena putovanja

 

30.000

30.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

350.000

0

350.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

100.000

-50.000

50.000

3223

Energija

150.000

0

150.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

160.000

0

160.000

3234

Komunalne usluge

 

24.000

24.000

3235

Zakupnine i najamnine

 

50.000

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

6.000.000

0

6.000.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000

3811

Tekuće donacije u novcu

3.625.000

1.875.000

5.500.000

A753015

UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

15.050.000

0

15.050.000

3811

Tekuće donacije u novcu

15.050.000

0

15.050.000

K558037

OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

2.400.000

0

2.400.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

300.000

0

300.000

4214

Ostali građevinski objekti

2.100.000

0

2.100.000

K558045

OPREMANJE MINISTRSTVA

813.000

-23.000

790.000

4221

Uredska oprema i namještaj

495.000

-23.000

472.000

4222

Komunikacijska oprema

218.000

0

218.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

100.000

0

100.000

K558061

OBNOVA VOZNOG PARKA

250.000

-250.000

0

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

250.000

-250.000

0

K558062

INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

1.140.000

0

1.140.000

4123

Licence

340.000

0

340.000

4221

Uredska oprema i namještaj

400.000

0

400.000

4262

Ulaganja u računalne programe

400.000

0

400.000

K753017

STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

59.500.000

0

59.500.000

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

59.500.000

0

59.500.000

T753002

ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA

3.563.000

-465.000

3.098.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.032.000

35.000

1.067.000

3234

Komunalne usluge

31.000

0

31.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.500.000

-500.000

2.000.000

1572

SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH, DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM

2.205.553.000

-23.976.000

2.181.577.000

A558047

POLITIKA ZA MLADE

2.543.000

-200.000

2.343.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

70.000

0

70.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

390.000

-200.000

190.000

3239

Ostale usluge

80.000

0

80.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

0

20.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

630.000

0

630.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.343.000

0

1.343.000

A558049

PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

5.100.000

-230.000

4.870.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

130.000

0

130.000

3235

Zakupnine i najamnine

80.000

0

80.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

330.000

-230.000

100.000

3239

Ostale usluge

289.000

0

289.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

61.000

0

61.000

3811

Tekuće donacije u novcu

4.210.000

0

4.210.000

A558051

AFIRMACIJA PRAVA I UNAPRJEĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

936.000

-250.000

686.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

15.000

0

15.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

331.000

-250.000

81.000

3239

Ostale usluge

70.000

0

70.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

0

20.000

3811

Tekuće donacije u novcu

500.000

0

500.000

A558053

POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA

2.670.000

-100.000

2.570.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

170.000

-100.000

70.000

3811

Tekuće donacije u novcu

2.500.000

0

2.500.000

A558059

POTICANJE PROVEDBE AKCIJE »GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE«

650.000

-200.000

450.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

400.000

-200.000

200.000

3811

Tekuće donacije u novcu

250.000

0

250.000

A653000

PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH, DJECE

 

 

 

 

I OSOBA S INVALIDITETOM

8.036.000

-2.846.000

5.190.000

3111

Plaće za redovan rad

5.097.000

-2.562.000

2.535.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

230.000

-152.000

78.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

790.000

-402.000

388.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

87.000

-42.000

45.000

3211

Službena putovanja

100.000

0

100.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

150.000

0

150.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

44.000

0

44.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

114.000

0

114.000

3223

Energija

41.000

40.000

81.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

80.000

0

80.000

3225

Sitni inventar i auto gume

21.000

0

21.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

211.000

0

211.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

103.000

0

103.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

0

40.000

3234

Komunalne usluge

85.000

15.000

100.000

3235

Zakupnine i najamnine

553.000

47.000

600.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

266.000

366.000

3238

Računalne usluge

30.000

-30.000

0

3239

Ostale usluge

55.000

-45.000

10.000

3292

Premije osiguranja

15.000

30.000

45.000

3293

Reprezentacija

50.000

0

50.000

3294

Članarine

5.000

-5.000

0

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.000

-10.000

5.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

6.000

-3.000

3.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

3.000

-1.000

2.000

3433

Zatezne kamate

3.000

4.000

7.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

8.000

4.000

12.000

A653004

VIJEĆE ZA DJECU

232.000

0

232.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

122.000

0

122.000

3239

Ostale usluge

75.000

0

75.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

15.000

0

15.000

A653006

AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

1.862.000

0

1.862.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

0

200.000

3239

Ostale usluge

210.000

0

210.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.422.000

0

1.422.000

A653009

POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM

426.000

-100.000

326.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

54.000

0

54.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

282.000

-100.000

182.000

3239

Ostale usluge

40.000

0

40.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

30.000

0

30.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

0

20.000

A653010

POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU

 

 

 

 

DJECE I MLADIH

1.828.000

-50.000

1.778.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

25.000

0

25.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

139.000

-50.000

89.000

3239

Ostale usluge

81.000

0

81.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

10.000

0

10.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

1.573.000

0

1.573.000

A653012

DOPLATAK ZA DJECU

1.558.700.000

-58.700.000

1.500.000.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.558.700.000

-58.700.000

1.500.000.000

A653025

PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI

1.400.000

0

1.400.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000

0

30.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

460.000

0

460.000

3811

Tekuće donacije u novcu

910.000

0

910.000

A653028

DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOREĐENO DIJETE

620.000.000

38.700.000

658.700.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

620.000.000

38.700.000

658.700.000

A653029

UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

1.170.000

0

1.170.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

0

20.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.150.000

0

1.150.000

 

 

 

 

 

047

MINISTARSTVO EUROPSKIH INTEGRACIJA

62.525.088

-6.185.186

56.339.902

04705

Ministarstvo europskih integracija

62.525.088

-6.185.186

56.339.902

1107

KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU

27.233.878

-3.890.000

23.343.878

A559002

PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

8.333.878

-250.000

8.083.878

3211

Službena putovanja

300.000

-100.000

200.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

0

150.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

100.000

-50.000

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

7.633.878

0

7.633.878

3239

Ostale usluge

100.000

-100.000

0

3293

Reprezentacija

50.000

0

50.000

A559019

USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA RH S ACQUIS COMMUNAUTAIRE-OM

650.000

-100.000

550.000

3211

Službena putovanja

350.000

0

350.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

-50.000

100.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

-50.000

50.000

3293

Reprezentacija

50.000

0

50.000

A559020

KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE TE INICIJATIVA ZAJEDNICE

650.000

-50.000

600.000

3211

Službena putovanja

350.000

0

350.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

-50.000

100.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

0

100.000

3293

Reprezentacija

50.000

0

50.000

A559021

TEHNIČKA PODRŠKA PROCESU PRISTUPANJA RH EU

2.430.000

-600.000

1.830.000

3211

Službena putovanja

700.000

0

700.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

50.000

0

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.100.000

-600.000

500.000

3293

Reprezentacija

580.000

0

580.000

A559022

KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU

650.000

-300.000

350.000

3211

Službena putovanja

350.000

-200.000

150.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

-100.000

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

0

100.000

3293

Reprezentacija

50.000

0

50.000

A559023

STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH

2.290.000

-290.000

2.000.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

80.000

-20.000

60.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

80.000

0

80.000

3292

Premije osiguranja

90.000

-50.000

40.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

40.000

-20.000

20.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

2.000.000

-200.000

1.800.000

A559024

INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE

8.950.000

-400.000

8.550.000

3211

Službena putovanja

1.000.000

-100.000

900.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

200.000

0

200.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

2.200.000

500.000

2.700.000

3235

Zakupnine i najamnine

300.000

-100.000

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

950.000

-400.000

550.000

3239

Ostale usluge

2.000.000

-200.000

1.800.000

3293

Reprezentacija

500.000

-100.000

400.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

1.500.000

0

1.500.000

3811

Tekuće donacije u novcu

300.000

0

300.000

A559028

TEHNIČKA I STRATEŠKA POTPORA PREGOVARAČKOM TIMU

3.280.000

-1.900.000

1.380.000

3211

Službena putovanja

1.700.000

-1.000.000

700.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

-100.000

50.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

80.000

0

80.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000.000

-700.000

300.000

3293

Reprezentacija

350.000

-100.000

250.000

1108

PROGRAM ADMINISTRATIVNOG UPRAVLJANJA I OPREMANJA MINISTARSTVA

35.291.210

-2.295.186

32.996.024

A559000

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

29.954.880

-2.910.186

27.044.694

3111

Plaće za redovan rad

16.528.372

-3.000.000

13.528.372

3113

Plaće za prekovremeni rad

899.000

51.000

950.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

500.000

0

500.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.701.243

-529.488

2.171.755

3133

Doprinosi za zapošljavanje

296.265

-6.698

289.567

3211

Službena putovanja

1.000.000

-500.000

500.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

586.000

0

586.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

0

150.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.301.500

0

1.301.500

3223

Energija

600.000

0

600.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

120.000

0

120.000

3225

Sitni inventar i auto gume

100.000

0

100.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.500.000

100.000

1.600.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

650.000

400.000

1.050.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

275.000

0

275.000

3234

Komunalne usluge

930.000

170.000

1.100.000

3235

Zakupnine i najamnine

517.500

500.000

1.017.500

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

200.000

0

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

285.000

15.000

300.000

3238

Računalne usluge

325.000

-100.000

225.000

3239

Ostale usluge

285.000

0

285.000

3292

Premije osiguranja

65.000

0

65.000

3293

Reprezentacija

50.000

0

50.000

3294

Članarine

15.000

-10.000

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000

0

25.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

40.000

0

40.000

3433

Zatezne kamate

5.000

0

5.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

5.000

0

5.000

K310050

EURO-INTERNET KIOSCI

1.330.000

-190.000

1.140.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

200.000

0

200.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

540.000

0

540.000

4221

Uredska oprema i namještaj

590.000

-190.000

400.000

K559011

OPREMANJE MINISTARSTVA

1.030.000

255.000

1.285.000

4221

Uredska oprema i namještaj

250.000

200.000

450.000

4222

Komunikacijska oprema

130.000

70.000

200.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

 

85.000

85.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

600.000

-50.000

550.000

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

50.000

-50.000

0

K559012

INFORMATIZACIJA

2.976.330

550.000

3.526.330

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

50.000

0

50.000

3238

Računalne usluge

441.330

0

441.330

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.000

0

15.000

4123

Licence

610.000

0

610.000

4221

Uredska oprema i namještaj

1.250.000

250.000

1.500.000

4222

Komunikacijska oprema

100.000

100.000

200.000

4262

Ulaganja u računalne programe

510.000

200.000

710.000

 

 

 

 

 

050

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

25.969.843.172

319.661.021

26.289.504.193

05005

Gospodarstvo i poduzetništvo

775.000.733

-56.423.611

718.577.122

1110

INFORMATIZACIJA

1.020.000

21.000

1.041.000

K406386

INFORMATIZACIJA

1.020.000

21.000

1.041.000

3238

Računalne usluge

280.000

25.000

305.000

4123

Licence

495.000

0

495.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

0

100.000

4222

Komunikacijska oprema

45.000

-4.000

41.000

4262

Ulaganja u računalne programe

100.000

0

100.000

1111

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U

 

 

 

 

ULICI GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB

2.000.000

0

2.000.000

K310113

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH,

 

 

 

 

ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78

2.000.000

0

2.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.000.000

0

2.000.000

1112

NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH

600.000

-80.000

520.000

A560048

PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH

600.000

-80.000

520.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

60.000

-60.000

0

3239

Ostale usluge

440.000

0

440.000

3294

Članarine

100.000

-20.000

80.000

1114

ODRŽIVI RAZVITAK RH – GOSPODARSTVO

100.000

-60.000

40.000

A560047

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA RH – GOSPODARSTVO

100.000

-60.000

40.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

-20.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

80.000

-40.000

40.000

1115

POTICANJE BRODOGRADNJE

409.273.170

-16.425.000

392.848.170

A560046

POTICANJE MALE BRODOGRADNJE

4.273.170

4.000.000

8.273.170

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

4.273.170

4.000.000

8.273.170

A560071

SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTA

405.000.000

-20.425.000

384.575.000

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

405.000.000

-20.425.000

384.575.000

1116

PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE

38.760.000

1.440.000

40.200.000

A560050

DRŽAVNE POTPORE ZA SANACIJU I RESTRUKTURIRANJE

38.000.000

1.600.000

39.600.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

 

1.600.000

1.600.000

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

38.000.000

0

38.000.000

K310084

OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKIH

 

 

 

 

PROIZVODA I USLUGA

110.000

-60.000

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

110.000

-60.000

50.000

K560025

REINDUSTRIJALIZACIJA – IZVOZ KROZ TURIZAM

150.000

-100.000

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

-100.000

50.000

T560020

USKLAĐIVANJE TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU

500.000

0

500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

500.000

0

500.000

1117

PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA

2.000.000

-1.950.000

50.000

A560022

PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA

2.000.000

-1.950.000

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.000.000

-1.950.000

50.000

1118

RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA

10.804.000

-700.000

10.104.000

A560006

RAZGRADNJA KOKSAR d.o.o. BAKAR

5.000.000

-200.000

4.800.000

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

5.000.000

-200.000

4.800.000

A560008

RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK

5.804.000

-500.000

5.304.000

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

5.804.000

-500.000

5.304.000

1119

REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST

64.338.563

-6.414.611

57.923.952

A560000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

62.198.563

-6.184.912

56.013.651

3111

Plaće za redovan rad

23.370.532

-3.370.532

20.000.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

960.500

0

960.500

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

3.622.432

-400.000

3.222.432

3133

Doprinosi za zapošljavanje

397.299

-40.000

357.299

3211

Službena putovanja

2.310.000

-360.000

1.950.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

932.000

-200.000

732.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

530.000

-100.000

430.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.000.000

0

1.000.000

3222

Materijal i sirovine

50.000

-30.000

20.000

3223

Energija

4.300.000

0

4.300.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

50.000

0

50.000

3225

Sitni inventar i auto gume

100.000

-30.000

70.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

4.540.000

0

4.540.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

7.000.000

0

7.000.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

2.000.000

-411.000

1.589.000

3234

Komunalne usluge

4.060.000

0

4.060.000

3235

Zakupnine i najamnine

60.000

150.000

210.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

200.000

-180.000

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.800.000

-800.000

2.000.000

3238

Računalne usluge

200.000

0

200.000

3239

Ostale usluge

835.000

50.000

885.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

300.000

-200.000

100.000

3292

Premije osiguranja

70.800

50.000

120.800

3293

Reprezentacija

550.000

-13.380

536.620

3294

Članarine

1.480.000

-350.000

1.130.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

0

100.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

45.000

0

45.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

25.000

0

25.000

3433

Zatezne kamate

80.000

50.000

130.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

230.000

0

230.000

A560049

INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA

160.000

-60.000

100.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

120.000

-60.000

60.000

3238

Računalne usluge

40.000

0

40.000

K560021

OPREMANJE

1.200.000

100.000

1.300.000

4221

Uredska oprema i namještaj

830.000

0

830.000

4222

Komunikacijska oprema

300.000

100.000

400.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

50.000

-10.000

40.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

20.000

10.000

30.000

K560102

OBNOVA VOZNOG PARKA

780.000

-269.699

510.301

3235

Zakupnine i najamnine

380.000

-269.699

110.301

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

400.000

0

400.000

1120

REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA

11.150.000

-1.345.000

9.805.000

A560034

UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH

400.000

0

400.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

400.000

0

400.000

A560035

PROGRAMI ZA UČINKOVITIJE KORIŠTENJE ENERGIJE

600.000

-150.000

450.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

400.000

-150.000

250.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

200.000

0

200.000

A560036

PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

350.000

-55.000

295.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

-55.000

95.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

200.000

0

200.000

A560055

STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA

500.000

0

500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

500.000

0

500.000

A560059

IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

200.000

-190.000

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

-190.000

10.000

A560061

ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA

450.000

-50.000

400.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

450.000

-50.000

400.000

A560063

DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST, KOGENERACIJU

 

 

 

 

I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

5.750.000

0

5.750.000

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

5.750.000

0

5.750.000

K310092

ENERGETSKA BILANCA

400.000

0

400.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

400.000

0

400.000

K310105

STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA – INSTITUCIONALNI OKVIR

800.000

-250.000

550.000