ŠIFRA

NAZIV

PLAN

SMANJENJE

NOVI PLAN

 

 

 

2005.

POVEĆANJE

2005.

 

065

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

6.174.883.209

0

6.174.883.209

06505

More, turizam, promet i razvitak

5.968.405.065

0

5.968.405.065

1087

RAZVOJ SUSTAVA STANOVANJA

44.441.912

0

44.441.912

K549117

STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE

 

 

 

 

DRŽAVNE SKRBI

44.441.912

0

44.441.912

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

44.441.912

0

44.441.912

1200

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

177.653.941

-4.108.247

173.545.694

A570000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

144.646.570

-4.508.247

140.138.323

3111

Plaće za redovan rad

69.813.303

-5.308.247

64.505.056

3113

Plaće za prekovremeni rad

1.481.397

600.000

2.081.397

3114

Plaće za posebne uvjete rada

1.185.118

0

1.185.118

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.950.392

0

3.950.392

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

11.238.866

-700.000

10.538.866

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.234.498

0

1.234.498

3211

Službena putovanja

5.530.549

-1.000.000

4.530.549

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

2.765.275

-200.000

2.565.275

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

1.086.357

-200.000

886.357

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

4.937.990

-1.000.000

3.937.990

3222

Materijal i sirovine

197.520

0

197.520

3223

Energija

5.925.588

400.000

6.325.588

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

296.279

0

296.279

3225

Sitni inventar i auto gume

395.039

0

395.039

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

8.888.382

0

8.888.382

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

641.939

-100.000

541.939

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.283.878

0

1.283.878

3234

Komunalne usluge

3.950.392

0

3.950.392

3235

Zakupnine i najamnine

1.975.196

1.000.000

2.975.196

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

19.752

0

19.752

3237

Intelektualne i osobne usluge

3.456.593

2.000.000

5.456.593

3238

Računalne usluge

839.458

0

839.458

3239

Ostale usluge

3.950.392

0

3.950.392

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

5.826.828

0

5.826.828

3292

Premije osiguranja

523.427

0

523.427

3293

Reprezentacija

987.598

0

987.598

3294

Članarine

987.598

0

987.598

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

493.799

-100.000

393.799

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

197.520

0

197.520

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

42.467

0

42.467

3433

Zatezne kamate

197.520

100.000

297.520

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

98.760

0

98.760

3859

Ostali izvanredni rashodi

246.900

0

246.900

A570407

STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE

148.140

0

148.140

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

148.140

0

148.140

A570478

TROŠKOVI LIKVIDACIJE DRUŠTVA »ARGONAUT«

 

1.200.000

1.200.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

1.200.000

1.200.000

K570239

OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM KAPETANIJAMA

2.468.995

-1.000.000

1.468.995

4211

Stambeni objekti

2.468.995

-1.000.000

1.468.995

K570270

OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA

3.837.174

0

3.837.174

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.202.344

0

2.202.344

3237

Intelektualne i osobne usluge

69.132

0

69.132

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

29.628

0

29.628

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.496.566

0

1.496.566

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

39.504

0

39.504

K570319

OBNOVA VOZNOG PARKA

3.091.181

0

3.091.181

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

493.799

500.000

993.799

3235

Zakupnine i najamnine

543.179

200.000

743.179

3292

Premije osiguranja

296.279

300.000

596.279

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

444.419

-200.000

244.419

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

325.907

-200.000

125.907

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog

 

 

 

 

i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

987.598

-600.000

387.598

K570320

OPREMANJE

2.962.793

-400.000

2.562.793

4221

Uredska oprema i namještaj

1.975.196

-400.000

1.575.196

4222

Komunikacijska oprema

345.659

0

345.659

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

296.279

0

296.279

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

345.659

0

345.659

K570321

INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

11.314.426

800.000

12.114.426

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

197.520

0

197.520

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.481.397

500.000

1.981.397

3235

Zakupnine i najamnine

74.070

100.000

174.070

3237

Intelektualne i osobne usluge

402.841

-300.000

102.841

3238

Računalne usluge

592.559

1.200.000

1.792.559

4123

Licence

1.777.676

0

1.777.676

4221

Uredska oprema i namještaj

1.481.397

0

1.481.397

4222

Komunikacijska oprema

1.481.397

-600.000

881.397

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

224.787

0

224.787

4262

Ulaganja u računalne programe

3.456.593

0

3.456.593

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

144.189

-100.000

44.189

K570437

ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA »KOCKICA«, PRIKLJUČAK NA

 

 

 

 

VRELOVOD I REKONSTRUKCIJA RASHLADNOG SISTEMA

9.184.662

-200.000

8.984.662

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.950.392

0

3.950.392

3237

Intelektualne i osobne usluge

197.520

0

197.520

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

395.039

-200.000

195.039

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

691.319

0

691.319

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

3.950.392

0

3.950.392

1202

MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE

987.598

0

987.598

K570297

RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH

 

 

 

 

INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

987.598

0

987.598

3211

Službena putovanja

148.140

-136.000

12.140

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

24.690

-24.690

0

3235

Zakupnine i najamnine

 

366.900

366.900

3237

Intelektualne i osobne usluge

 

7.500

7.500

3239

Ostale usluge

24.690

-23.190

1.500

3293

Reprezentacija

 

7.000

7.000

3294

Članarine

592.558

0

592.558

4221

Uredska oprema i namještaj

98.760

-98.760

0

4222

Komunikacijska oprema

98.760

-98.760

0

1204

MODERNIZACIJA HRVATSKIH ŽELJEZNICA

1.625.162.275

14.070.751

1.639.233.026

A570334

ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA

1.185.662.275

0

1.185.662.275

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.185.662.275

0

1.185.662.275

T570307

STUDIJSKA, INVESTICIJSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ŽELJEZNIČKU

 

 

 

 

INFRASTRUKTURU

60.000.000

621.600

60.621.600

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

60.000.000

621.600

60.621.600

T570336

SREDSTVA ZA OTPREMNINE

85.579.000

32.079.192

117.658.192

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

85.579.000

32.079.192

117.658.192

T570373

INFORMATIKA

15.000.000

56.845

15.056.845

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

15.000.000

56.845

15.056.845

T570375

ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI

22.000.000

0

22.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

22.000.000

0

22.000.000

T570377

ZAŠTITA OKOLIŠA

55.000.000

-11.875.000

43.125.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

55.000.000

-11.875.000

43.125.000

T570379

UNAPRJEĐENJE TEHNOLOGIJE I POBOLJŠANJA UVJETA RADA

30.000.000

-9.300.000

20.700.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

30.000.000

-9.300.000

20.700.000

T570381

OBJEKTI U FUNKCIJI PROMETNIH POSLOVA

7.000.000

0

7.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

7.000.000

0

7.000.000

T570383

MEHANIZACIJA, SREDSTVA, OPREMA ZA ODRŽAVANJE, OSUVREMENJIVANJE

 

 

 

 

I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE

15.000.000

0

15.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

15.000.000

0

15.000.000

T570385

SREDSTVA, OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI KOMBINIRANOG PRIJEVOZA

10.000.000

0

10.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

10.000.000

0

10.000.000

T570389

MODERNIZACIJA PUTNIČKIH VAGONA

65.421.000

2.488.114

67.909.114

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

65.421.000

2.488.114

67.909.114

T570395

NABAVA NOVIH TERETNIH VAGONA

35.000.000

0

35.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

35.000.000

0

35.000.000

T570397

MODERNIZACIJA REGIONALNIH RADIONICA I POBOLJŠANJE UVJETA RADA

29.500.000

0

29.500.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

29.500.000

0

29.500.000

T570399

OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI PUTNIČKOG PRIJEVOZA

10.000.000

0

10.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

10.000.000

0

10.000.000

1205

MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

97.190.068

0

97.190.068

A570292

POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA – PARIŠKI KLUB

942.056

0

942.056

3811

Tekuće donacije u novcu

942.056

0

942.056

A570293

POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF

 

 

 

 

– PROJEKT »SAMSUNG«

7.601.213

0

7.601.213

3811

Tekuće donacije u novcu

7.601.213

0

7.601.213

A570294

POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD)

 

 

 

 

– PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA – DOMAĆA KOMPONENTA

36.541.127

0

36.541.127

3811

Tekuće donacije u novcu

8.888.382

0

8.888.382

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

27.652.745

0

27.652.745

A570295

POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA NOVE BANKE d.d. ZAGREB

1.382.637

0

1.382.637

3811

Tekuće donacije u novcu

1.382.637

0

1.382.637

A570325

GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

41.479.118

0

41.479.118

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

41.479.118

0

41.479.118

A570348

ODREĐIVANJE GRANICA NA POMORSKOM DOBRU

2.034.452

0

2.034.452

3239

Ostale usluge

2.034.452

0

2.034.452

A570350

DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

296.279

0

296.279

3237

Intelektualne i osobne usluge

296.279

0

296.279

A570464

POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT

 

 

 

 

IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA

6.913.186

0

6.913.186

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

6.913.186

0

6.913.186

1208

OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA

766.200.000

-14.070.751

752.129.249

T570279

OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGE NA VC KORIDORU (EIB)

249.900.000

-64.000.000

185.900.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

249.900.000

-64.000.000

185.900.000

T570360

OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB KORIDORU (EBRD)

71.000.000

0

71.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

71.000.000

0

71.000.000

T570361

OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KF W)

335.300.000

63.929.249

399.229.249

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

335.300.000

63.929.249

399.229.249

T570365

 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU (EBRD)

40.000.000

-2.000.000

38.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

40.000.000

-2.000.000

38.000.000

T570367

 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA REGIONALNIH PRUGA

22.000.000

0

22.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

22.000.000

0

22.000.000

T570369

OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA LOKALNIH PRUGA

18.000.000

0

18.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

18.000.000

0

18.000.000

T570371

OSUVREMENJAVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB

30.000.000

-12.000.000

18.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

30.000.000

-12.000.000

18.000.000

1209

POTICANJE HRVATSKIH BRODARA

49.379.902

-6.500.000

42.879.902

A570288

POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE I RIBOLOVNE FLOTE

 

 

 

 

U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA

49.379.902

-6.500.000

42.879.902

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

49.379.902

-6.500.000

42.879.902

1210

POTICANJE LUČKOG PROMETA

36.788.028

0

36.788.028

A570324

POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA

 

 

 

 

I PRIOBALNE PLOVIDBE

36.788.028

0

36.788.028

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

246.900

246.900

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

36.541.128

0

36.541.128

3811

Tekuće donacije u novcu

246.900

-246.900

0

1213

POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA

498.300.000

0

498.300.000

A570335

POTICANJE PUTNIČKOG I KOMBINIRANOG PRIJEVOZA

498.300.000

0

498.300.000

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

498.300.000

0

498.300.000

1215

PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA

1.975.196

0

1.975.196

A570298

RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE

1.975.196

0

1.975.196

3811

Tekuće donacije u novcu

987.598

0

987.598

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

987.598

0

987.598

1217

PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU

1.866.560

0

1.866.560

A570296

PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU – OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO

 

 

 

 

(MAP) PROGRAMU

1.866.560

0

1.866.560

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

1.866.560

0

1.866.560

1218

PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO

330.845.345

6.500.000

337.345.345

A570219

SANACIJE I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA  PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM

 

 

 

 

ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE

7.900.784

0

7.900.784

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

7.900.784

0

7.900.784

A570250

OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE

16.789.167

0

16.789.167

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

16.789.167

0

16.789.167

A570323

POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

306.155.394

6.500.000

312.655.394

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

306.155.394

6.500.000

312.655.394

1219

RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA

6.346.304

-2.445.660

3.900.644

A570003

ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI

 

 

 

 

I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE

3.950.392

-2.000.000

1.950.392

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.950.392

-2.000.000

1.950.392

A570014

SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA

1.817.180

-547.520

1.269.660

3233

Usluge promidžbe i informiranja

493.799

0

493.799

3237

Intelektualne i osobne usluge

345.659

0

345.659

3239

Ostale usluge

691.319

-500.000

191.319

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

197.520

-197.520

0

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

 

150.000

150.000

3811

Tekuće donacije u novcu

88.883

0

88.883

A570306

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG

 

 

 

 

CESTOVNOG PRIJEVOZA

395.039

-298.140

96.899

3239

Ostale usluge

98.759

-50.000

48.759

3811

Tekuće donacije u novcu

148.140

-100.000

48.140

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

148.140

-148.140

0

K570315

OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA

183.693

400.000

583.693

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

183.693

400.000

583.693

1221

RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA

20.838.318

-1.000.000

19.838.318

A570001

POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

 

 

 

 

U ZRAKOPLOVSTVU

1.086.358

0

1.086.358

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

98.760

0

98.760

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

49.380

0

49.380

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

88.884

0

88.884

3237

Intelektualne i osobne usluge

158.016

0

158.016

3238

Računalne usluge

98.760

0

98.760

3294

Članarine

592.558

0

592.558

A570193

RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA

6.429.263

0

6.429.263

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

6.429.263

0

6.429.263

A570231

OBNOVA TEHNIČKOG CENTRA CTN-a

6.409.511

0

6.409.511

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

6.409.511

0

6.409.511

A570256

INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA

1.975.196

-1.000.000

975.196

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.975.196

-1.000.000

975.196

K108887

REGIONALNE ZRAČNE LUKE U RH

3.456.593

0

3.456.593

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.814.654

0

2.814.654

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

641.939

0

641.939

K271210

STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA

1.481.397

0

1.481.397

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

1.481.397

0

1.481.397

1222

SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU

33.637.589

-1.500.000

32.137.589

A570312

ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA (NACIONALNO POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU

 

 

 

 

ZRAČNOG PROMETA)

523.427

0

523.427

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

523.427

0

523.427

A570332

ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA

819.706

0

819.706

3237

Intelektualne i osobne usluge

819.706

0

819.706

A570333

OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

32.294.456

-1.500.000

30.794.456

3239

Ostale usluge

1.935.692

-1.500.000

435.692

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.827.056

0

1.827.056

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

28.531.708

0

28.531.708

1224

SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

43.216.488

0

43.216.488

A570017

SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

8.050.876

-1.000.000

7.050.876

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

49.380

0

49.380

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

108.636

0

108.636

3222

Materijal i sirovine

246.900

0

246.900

3223

Energija

3.950.392

-600.000

3.350.392

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.750.000

500.000

2.250.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

237.024

0

237.024

3292

Premije osiguranja

987.598

-900.000

87.598

3294

Članarine

720.946

0

720.946

A570217

HIDROGRAFSKE IZMJERE I KARTOGRAFIJA – HHI

2.962.794

0

2.962.794

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

2.962.794

0

2.962.794

A570322

OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA – PLOVPUT, SPLIT

3.110.934

0

3.110.934

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

3.110.934

0

3.110.934

A570409

TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONECIŠCENJA

7.185.118

-4.200.000

2.985.118

3235

Zakupnine i najamnine

6.000.000

-4.700.000

1.300.000

3811

Tekuće donacije u novcu

197.520

0

197.520

3859

Ostali izvanredni rashodi

987.598

500.000

1.487.598

A570415

IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA – RADIONICE, VEZANO ZA

 

 

 

 

SIGURNOST PLOVIDBE

3.061.554

0

3.061.554

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

3.061.554

0

3.061.554

K103278

OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

5.981.397

2.750.000

8.731.397

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

148.140

0

148.140

4222

Komunikacijska oprema

49.380

0

49.380

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

395.038

250.000

645.038

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

4.500.000

2.500.000

7.000.000

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

246.900

0

246.900

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

641.939

0

641.939

K250796

USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA

4.980.157

500.000

5.480.157

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

296.279

0

296.279

3238

Računalne usluge

641.939

0

641.939

4123

Licence

493.799

0

493.799

4221

Uredska oprema i namještaj

1.200.000

400.000

1.600.000

4262

Ulaganja u računalne programe

2.200.000

100.000

2.300.000

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

148.140

0

148.140

K407071

VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA

 

 

 

 

ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

2.545.659

2.020.000

4.565.659

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

197.519

0

197.519

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

2.200.000

1.850.000

4.050.000

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

148.140

170.000

318.140

K570411

OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA

3.362.803

-70.000

3.292.803

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

770.326

50.000

820.326

3237

Intelektualne i osobne usluge

177.768

0

177.768

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.822.150

0

1.822.150

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

592.559

-120.000

472.559

K570413

PROŠIRENJE I PRODUBLJIVANJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC

1.975.196

0

1.975.196

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

 

1.975.196

1.975.196

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

1.975.196

-1.975.196

0

1225

TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU

1.027.101

0

1.027.101

A570016

TRAGANJE I SPAŠAVANJE U ZRAČNOM PROMETU

266.651

0

266.651

3859

Ostali izvanredni rashodi

266.651

0

266.651

A570249

GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

760.450

0

760.450

3811

Tekuće donacije u novcu

444.419

0

444.419

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

316.031

0

316.031

1229

ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU

335.783

0

335.783

K407022

TRANCRO – PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U TRANSPORTU

335.783

0

335.783

3211

Službena putovanja

19.752

-19.752

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

19.752

-19.752

0

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

296.279

39.504

335.783

1281

MEĐUNARODNA SURADNJA

908.590

0

908.590

A587006

MEĐUNARODNA SURADNJA

908.590

0

908.590

3211

Službena putovanja

148.140

0

148.140

3233

Usluge promidžbe i informiranja

59.256

0

59.256

3237

Intelektualne i osobne usluge

29.628

0

29.628

3294

Članarine

671.566

0

671.566

1283

POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA

4.740.471

0

4.740.471

A587014

POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA

4.740.471

0

4.740.471

3811

Tekuće donacije u novcu

4.740.471

0

4.740.471

1490

RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU

17.164.454

3.051.010

20.215.464

A587008

SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA

 

 

 

 

PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

11.851.177

-3.300.000

8.551.177

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

11.851.177

-3.300.000

8.551.177

A587018

PROGRAM POTICANJA U TURIZMU – »POTICAJ ZA USPJEH«

5.313.277

6.351.010

11.664.287

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

4.937.990

6.612.010

11.550.000

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

79.008

-41.000

38.008

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

296.279

-220.000

76.279

1497

IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

95.994.530

8.600.000

104.594.530

K570344

PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB – MACELJ

93.328.015

10.390.000

103.718.015

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

13.332.574

2.200.000

15.532.574

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malom i srednjem

 

 

 

 

poduzetništvu izvan javnog sektora

53.330.294

5.790.000

59.120.294

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

26.665.147

2.400.000

29.065.147

K570421

RAZVOJ PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

2.666.515

-1.790.000

876.515

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

2.666.515

-1.790.000

876.515

1507

PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA

652.648.243

-10.500.000

642.148.243

A549017

OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA

41.330.978

0

41.330.978

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

41.330.978

0

41.330.978

K549024

OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)

186.656.031

0

186.656.031

4212

Poslovni objekti

186.656.031

0

186.656.031

K549033

OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA

2.666.515

4.500.000

7.166.515

4212

Poslovni objekti

2.666.515

4.500.000

7.166.515

K549109

RAZVOJ BRDSKO – PLANINSKIH PODRUČJA

26.220.728

0

26.220.728

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.222.096

0

2.222.096

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

23.998.632

0

23.998.632

K549110

RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

23.554.213

3.000.000

26.554.213

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

1.333.257

0

1.333.257

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

22.220.956

3.000.000

25.220.956

K549111

RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA

19.838.870

-3.000.000

16.838.870

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

19.838.870

-3.000.000

16.838.870

K549131

OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE

 

 

 

 

DRŽAVNE SKRBI (EIB)

253.318.899

0

253.318.899

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

253.318.899

0

253.318.899

K570341

REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

58.076.691

-5.000.000

53.076.691

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

58.076.691

-5.000.000

53.076.691

T570346

PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)

31.109.338

-10.000.000

21.109.338

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

31.109.338

-10.000.000

21.109.338

T570419

IZGRADNJA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

 

 

 

 

ZADARSKOG ZALEĐA

9.875.980

0

9.875.980

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim

 

 

 

 

društvima u javnom sektoru

9.875.980

0

9.875.980

1508

INSPEKCIJA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE

560.405

0

560.405

A570181

IZVRŠENJA INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA

560.405

0

560.405

3234

Komunalne usluge

481.397

0

481.397

3237

Intelektualne i osobne usluge

79.008

0

79.008

1509

OTOČNI RAZVOJ

225.434.739

-12.105.000

213.329.739

A570352

POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

14.813.971

6.000.000

20.813.971

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

14.813.971

6.000.000

20.813.971

A570354

VODOOPSKBA JADRANSKIH OTOKA

9.875.980

0

9.875.980

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

9.875.980

0

9.875.980

A570356

POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

9.875.980

0

9.875.980

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

2.962.794

0

2.962.794

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

6.913.186

0

6.913.186

A570463

RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

63.897.594

27.895.000

91.792.594

3237

Intelektualne i osobne usluge

 

20.000

20.000

3239

Ostale usluge

 

75.000

75.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

14.517.691

0

14.517.691

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

49.379.903

27.800.000

77.179.903

T570462

IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

 

 

 

 

NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)

126.971.214

-46.000.000

80.971.214

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

126.971.214

-46.000.000

80.971.214

1510

RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE

2.459.119

28.760

2.487.879

K570257

IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA

888.838

0

888.838

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

888.838

0

888.838

K570358

OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA KAPETANIJA

 

 

 

 

NA UNUTARNJIM VODAMA

1.570.281

28.760

1.599.041

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

118.512

-100.000

18.512

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

355.535

-240.000

115.535

3237

Intelektualne i osobne usluge

79.008

-40.000

39.008

4221

Uredska oprema i namještaj

98.760

60.000

158.760

4222

Komunikacijska oprema

49.380

0

49.380

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

98.760

0

98.760

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

79.008

0

79.008

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

49.380

0

49.380

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

493.798

348.760

842.558

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

148.140

0

148.140

1511

PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA

4.740.471

0

4.740.471

A570340

STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA POŠTANSKOG

 

 

 

 

I TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA I INFORMATIČKOG DRUŠTVA

4.740.471

0

4.740.471

3211

Službena putovanja

197.520

0

197.520

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

148.140

0

148.140

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

197.520

0

197.520

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.827.056

0

1.827.056

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

197.520

0

197.520

3294

Članarine

1.975.195

0

1.975.195

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

197.520

0

197.520

1512

PROGRAM POVRATKA PROGNANIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA

965.920.505

32.000.000

997.920.505

A549007

POTICANJE OBNOVE KUĆA I – III STUPANJ OŠTEĆENJA

53.330.294

5.000.000

58.330.294

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

53.330.294

5.000.000

58.330.294

K549030

OBNOVA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

619.273.592

45.000.000

664.273.592

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

619.273.592

45.000.000

664.273.592

K549034

OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE NA PODRUČJIMA

 

 

 

 

POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

22.220.956

0

22.220.956

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

22.220.956

0

22.220.956

K549082

POVRAT IMOVINE I STAMBENO ZBRINJAVANJE PRIVREMENIH KORISNIKA

 

 

 

 

TUĐE IMOVINE (CEB VI)

222.209.560

0

222.209.560

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

157.191.043

0

157.191.043

4211

Stambeni objekti

65.018.517

0

65.018.517

K570480

SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (IBRD)

 

30.858.341

30.858.341

3211

Službena putovanja

 

250.000

250.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

200.000

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

 

2.000.000

2.000.000

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

 

4.046.607

4.046.607

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

 

10.285.428

10.285.428

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

 

12.776.306

12.776.306

4221

Uredska oprema i namještaj

 

250.000

250.000

4222

Komunikacijska oprema

 

150.000

150.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

350.000

350.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

350.000

350.000

4262

Ulaganja u računalne programe

 

200.000

200.000

T570417

SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (IBRD I CEB)

48.886.103

-48.858.341

27.762

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

14.046.607

-14.046.607

0

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

15.513.190

-15.485.428

27.762

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

19.326.306

-19.326.306

0

1514

RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA

69.131.863

600.000

69.731.863

A587001

TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

69.131.863

0

69.131.863

3811

Tekuće donacije u novcu

69.131.863

0

69.131.863

K570479

PROJEKT »HRVATSKI PROIZVOD ZA HRVATSKI TURIZAM«

 

600.000

600.000

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

600.000

600.000

1515

POTICANJE ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA

39.503.922

8.000.000

47.503.922

A587007

SUBVENCIJE ZA ORGANIZIRANI TURISTIČKI PROMET

39.503.922

8.000.000

47.503.922

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

39.503.922

8.000.000

47.503.922

1529

PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU

35.553.530

-13.000.000

22.553.530

T570343

PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA (IBRD) – DOMAĆA KOMPONENTA

35.553.530

-13.000.000

22.553.530

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim

 

 

 

 

društvima u javnom sektoru

35.553.530

-13.000.000

22.553.530

1544

SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA

11.851.176

-1.698.760

10.152.416

A570442

TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA

395.039

0

395.039

3859

Ostali izvanredni rashodi

395.039

0

395.039

K570438

CRORIS-HRVATSKI RIJEČNI INFORMACIJSKI SUSTAV

1.283.877

-198.760

1.085.117

3233

Usluge promidžbe i informiranja

49.380

-49.380

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

148.140

-100.000

48.140

3238

Računalne usluge

691.319

0

691.319

3239

Ostale usluge

49.380

-49.380

0

4221

Uredska oprema i namještaj

49.380

0

49.380

4222

Komunikacijska oprema

296.278

0

296.278

K570439

D4D-PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA PLOVNI PUT DUNAVA

987.598

0

987.598

3233

Usluge promidžbe i informiranja

49.380

0

49.380

3237

Intelektualne i osobne usluge

98.760

0

98.760

3238

Računalne usluge

641.938

0

641.938

3239

Ostale usluge

148.140

0

148.140

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

49.380

0

49.380

K570440

GRADNJA I OPREMANJE SLUŽBENOG BRODA BOP

8.493.343

-1.500.000

6.993.343

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

8.493.343

-1.500.000

6.993.343

K570441

OPREMANJE KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA I OPREMOM

 

 

 

 

ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE

691.319

0

691.319

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

98.760

198.760

297.520

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

98.760

-98.760

0

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

493.799

-100.000

393.799

1545

POTICANJE RIJEČNOG PROMETA

3.950.392

0

3.950.392

A570444

POTPORA RAZVOJU JAVNOG TERETNOG PRIJEVOZA NA UNUTARNJIM

 

 

 

 

PLOVNIM PUTOVIMA

1.975.196

0

1.975.196

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

1.975.196

0

1.975.196

A570445

POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

 

 

 

 

ZA POPREČNO PREVOŽENJE

987.598

0

987.598

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

987.598

0

987.598

A570446

POTICANJE MODERNIZACIJE RIJEČNIH BRODOVA REGISTRIRANIH

 

 

 

 

ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA

987.598

0

987.598

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

izvan javnog sektora

987.598

0

987.598

1546

RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

29.298.815

3.670.000

32.968.815

A570447

GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA

 

 

 

 

OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

29.298.815

3.670.000

32.968.815

3811

Tekuće donacije u novcu

3.028.707

0

3.028.707

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

26.270.108

3.670.000

29.940.108

1547

GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

35.810.305

-2.000.000

33.810.305

A570448

RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA

5.402.161

-3.400.000

2.002.161

3811

Tekuće donacije u novcu

987.598

0

987.598

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

4.414.563

-3.400.000

1.014.563

A570449

GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

30.408.144

1.400.000

31.808.144

3811

Tekuće donacije u novcu

6.419.387

0

6.419.387

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

23.988.757

1.400.000

25.388.757

1548

POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE

 

 

 

 

STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA

2.962.794

0

2.962.794

A570451

POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD DRUŠTVA »GOLF PROJEKT« d.o.o.

2.962.794

0

2.962.794

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

888.838

0

888.838

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

u javnom sektoru

1.975.196

0

1.975.196

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

98.760

0

98.760

1549

RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA

9.875.980

-7.592.103

2.283.877

A570453

POTICANJE SEOSKOG TURIZMA

7.011.946

-7.011.946

0

3239

Ostale usluge

98.760

-98.760

0

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

6.913.186

-6.913.186

0

A570455

POTICANJE KULTURNOG TURIZMA

1.580.157

-1.580.157

0

3811

Tekuće donacije u novcu

1.580.157

-1.580.157

0

K570457

IZRADA RAZVOJNIH STUDIJA O SELEKTIVNIM OBLICIMA TURIZMA

1.283.877

1.000.000

2.283.877

4126

Ostala nematerijalna imovina

1.283.877

1.000.000

2.283.877

1550

EKOLOGIJA U TURIZMU

493.799

0

493.799

A570459

POTICANJE EKOLOŠKO-TURISTIČKIH PROGRAMA

493.799

0

493.799

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

49.380

0

49.380

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

444.419

0

444.419

1551

KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA

3.456.593

0

3.456.593

A570461

OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE

 

 

 

 

I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD

3.456.593

0

3.456.593

3237

Intelektualne i osobne usluge

493.799

-493.799

0

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

987.598

-537.598

450.000

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

1.975.196

1.031.397

3.006.593

1659

PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE

 

 

 

 

(VHS) U REPUBLICI HRVATSKOJ

19.751.961

0

19.751.961

A570465

VHS SUSTAV – USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE

19.751.961

0

19.751.961

3239

Ostale usluge

19.751.961

0

19.751.961

06540

Skrb za prognanike i izbjeglice

206.478.144

0

206.478.144

1090

ZBRINJAVANJE PROGRANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

206.478.144

0

206.478.144

A761000

ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

11.478.144

0

11.478.144

3111

Plaće za redovan rad

8.555.146

0

8.555.146

3121

Ostali rashodi za zaposlene

442.860

0

442.860

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.326.048

0

1.326.048

3133

Doprinosi za zapošljavanje

145.437

0

145.437

3211

Službena putovanja

29.167

0

29.167

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

432.422

0

432.422

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

10.500

0

10.500

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

82.974

0

82.974

3223

Energija

128.040

0

128.040

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

48.500

0

48.500

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

40.740

0

40.740

3234

Komunalne usluge

83.420

0

83.420

3235

Zakupnine i najamnine

126.100

0

126.100

3238

Računalne usluge

2.425

0

2.425

3293

Reprezentacija

23.365

0

23.365

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.000

0

1.000

A761001

SKRB O PROGNANICIMA (REPUBLIČKI FOND »KRALJ ZVONIMIR«)

195.000.000

0

195.000.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

195.000.000

0

195.000.000

 

 

 

 

 

075

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

 

 

I GRADITELJSTVA

702.111.094

-42.134.374

659.976.720

07505

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

473.747.893

-37.635.000

436.112.893

1081

DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

167.000.000

-8.000.000

159.000.000

K576201

DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

167.000.000

-8.000.000

159.000.000

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

167.000.000

-8.000.000

159.000.000

1231

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM

 

 

 

 

I GRADITELJSTVOM

92.811.893

-9.290.000

83.521.893

A576007

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM

 

 

 

 

I GRADITELJSTVOM

81.901.893

-11.070.000

70.831.893

3111

Plaće za redovan rad

54.437.745

-10.200.000

44.237.745

3113

Plaće za prekovremeni rad

1.100.000

1.000.000

2.100.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.400.000

-200.000

2.200.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

8.608.350

-1.000.000

7.608.350

3133

Doprinosi za zapošljavanje

944.142

-50.000

894.142

3211

Službena putovanja

800.000

-200.000

600.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.851.656

0

1.851.656

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.900.000

0

1.900.000

3222

Materijal i sirovine

80.000

0

80.000

3223

Energija

900.000

0

900.000

3225

Sitni inventar i auto gume

50.000

0

50.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3.800.000

0

3.800.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

700.000

-100.000

600.000

3234

Komunalne usluge

1.400.000

0

1.400.000

3235

Zakupnine i najamnine

1.400.000

-200.000

1.200.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

200.000

-120.000

80.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

800.000

0

800.000

3239

Ostale usluge

300.000

0

300.000

3293

Reprezentacija

150.000

0

150.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

30.000

0

30.000

3433

Zatezne kamate

20.000

0

20.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

30.000

0

30.000

A576181

ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

2.160.000

100.000

2.260.000

3223

Energija

900.000

0

900.000

3225

Sitni inventar i auto gume

60.000

0

60.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

500.000

100.000

600.000

3235

Zakupnine i najamnine

450.000

0

450.000

3239

Ostale usluge

250.000

0

250.000

A576188

STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA

400.000

0

400.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

400.000

0

400.000

K576155

OPREMANJE ZGRADA

3.950.000

1.700.000

5.650.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.600.000

1.500.000

3.100.000

4221

Uredska oprema i namještaj

500.000

200.000

700.000

4222

Komunikacijska oprema

150.000

0

150.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

1.500.000

0

1.500.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

100.000

0

100.000

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

100.000

0

100.000

K576157

INFORMATIZACIJA UPRAVE

3.400.000

-20.000

3.380.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

600.000

100.000

700.000

3238

Računalne usluge

200.000

0

200.000

4123

Licence

1.000.000

-300.000

700.000

4221

Uredska oprema i namještaj

800.000

300.000

1.100.000

4262

Ulaganja u računalne programe

600.000

0

600.000

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

200.000

-120.000

80.000

K576179

OBNOVA VOZNOG PARKA

1.000.000

0

1.000.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

1.000.000

0

1.000.000

1232

ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVSTVENI POSLOVI U GRADITELJSTVU

3.150.000

-533.000

2.617.000

A576056

STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA

430.000

-33.000

397.000

3211

Službena putovanja

200.000

0

200.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

60.000

0

60.000

3239

Ostale usluge

50.000

0

50.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

60.000

0

60.000

3293

Reprezentacija

10.000

-10.000

0

3294

Članarine

40.000

-23.000

17.000

A576115

USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM

 

 

 

 

ZAKONODAVSTVOM EU

240.000

0

240.000

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

0

40.000

3239

Ostale usluge

30.000

0

30.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

100.000

0

100.000

3811

Tekuće donacije u novcu

40.000

0

40.000

A576187

STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

960.000

0

960.000

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

10.000

0

10.000

3239

Ostale usluge

910.000

0

910.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

A576190

TEHNIČKI PREGLEDI

770.000

0

770.000

3211

Službena putovanja

450.000

0

450.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

300.000

0

300.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

A576212

RAD ODBORA ZA GRADITELJSTVO

750.000

-500.000

250.000

3211

Službena putovanja

150.000

-100.000

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

600.000

-400.000

200.000

1233

ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU

505.000

-425.000

80.000

K576117

ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU

505.000

-425.000

80.000

3211

Službena putovanja

5.000

-5.000

0

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

500.000

-420.000

80.000

1234

INFORMACIJSKI SUSTAV

570.000

-270.000

300.000

K576116

USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH

570.000

-270.000

300.000

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

-40.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

70.000

-70.000

0

3238

Računalne usluge

200.000

-60.000

140.000

3239

Ostale usluge

40.000

-40.000

0

4126

Ostala nematerijalna imovina

200.000

-60.000

140.000

1237

MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE

290.000

0

290.000

A576172

MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE

290.000

0

290.000

3211

Službena putovanja

80.000

0

80.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

0

50.000

3239

Ostale usluge

60.000

0

60.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

0

100.000

1238

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

4.006.000

-3.000

4.003.000

K576114

SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU

 

 

 

 

GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

1.003.000

0

1.003.000

3211

Službena putovanja

3.000

0

3.000

4214

Ostali građevinski objekti

1.000.000

0

1.000.000

K576118

SANACIJA OSJEČKE TVRĐE

3.003.000

-3.000

3.000.000

3211

Službena putovanja

3.000

-3.000

0

4214

Ostali građevinski objekti

3.000.000

0

3.000.000

1240

PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

28.845.000

-1.650.000

27.195.000

A576020

PRAĆENJE KAKVOĆE MORA

225.000

-50.000

175.000

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

-50.000

150.000

3293

Reprezentacija

5.000

0

5.000

A576036

ZAŠTITA ATMOSFERE

175.000

-150.000

25.000

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

-150.000

0

3293

Reprezentacija

5.000

0

5.000

A576066

PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

230.000

0

230.000

3211

Službena putovanja

30.000

0

30.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

0

30.000

3235

Zakupnine i najamnine

50.000

0

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

0

30.000

3239

Ostale usluge

20.000

0

20.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

20.000

0

20.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000

A576084

HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA

2.250.000

0

2.250.000

3234

Komunalne usluge

2.250.000

0

2.250.000

A576095

ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA

400.000

0

400.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

400.000

0

400.000

A576103

PROMIDŽBA I INFORMIRANJE

790.000

-200.000

590.000

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

30.000

0

30.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

500.000

-200.000

300.000

3235

Zakupnine i najamnine

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

0

100.000

3239

Ostale usluge

50.000

0

50.000

3294

Članarine

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000

A576123

PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP

200.000

0

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

0

200.000

A576142

USKLAĐIVANJE PROPISA S PROPISIMA EU IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

540.000

-200.000

340.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

50.000

0

50.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

400.000

-200.000

200.000

3239

Ostale usluge

50.000

0

50.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

10.000

0

10.000

A576144

PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

480.000

0

480.000

3211

Službena putovanja

150.000

0

150.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

20.000

0

20.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

0

40.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

0

200.000

3239

Ostale usluge

30.000

0

30.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

0

40.000

A576169

PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

3.500.000

0

3.500.000

3211

Službena putovanja

1.050.000

0

1.050.000

3239

Ostale usluge

175.000

0

175.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

2.100.000

0

2.100.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

175.000

0

175.000

A576173

MEĐUNARODNA SURADNJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

700.000

0

700.000

3211

Službena putovanja

200.000

0

200.000

3294

Članarine

500.000

0

500.000

A576175

MEĐUNARODNI PROJEKTI

440.000

0

440.000

3211

Službena putovanja

80.000

0

80.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

300.000

0

300.000

3239

Ostale usluge

30.000

0

30.000

A576182

PLANOVI INTERVENCIJA

930.000

0

930.000

3211

Službena putovanja

50.000

0

50.000

3234

Komunalne usluge

300.000

0

300.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

0

200.000

3239

Ostale usluge

50.000

0

50.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000

0

30.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

300.000

0

300.000

A576183

POSTUPANJE S OTPADOM

1.845.000

-150.000

1.695.000

3211

Službena putovanja

50.000

0

50.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

50.000

0

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

300.000

0

300.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

40.000

0

40.000

3293

Reprezentacija

5.000

0

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

550.000

-50.000

500.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

800.000

-100.000

700.000

A576184

PROMJENA KLIME

350.000

400.000

750.000

3211

Službena putovanja

50.000

0

50.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

50.000

-50.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

500.000

700.000

3239

Ostale usluge

50.000

-50.000

0

A576194

ZAŠTITA TLA

405.000

0

405.000

3211

Službena putovanja

50.000

0

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

300.000

0

300.000

3239

Ostale usluge

20.000

0

20.000

3293

Reprezentacija

5.000

0

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000

0

30.000

A576196

POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

2.000.000

0

2.000.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

0

20.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.980.000

0

1.980.000

A576198

OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA

1.335.000

-800.000

535.000

3211

Službena putovanja

70.000

0

70.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

100.000

-100.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

800.000

-500.000

300.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

200.000

-100.000

100.000

3293

Reprezentacija

15.000

0

15.000

3811

Tekuće donacije u novcu

150.000

-100.000

50.000

A576204

JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA – LIFE

1.400.000

0

1.400.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.400.000

0

1.400.000

A576210

PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA

3.000.000

0

3.000.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

400.000

0

400.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.000.000

0

2.000.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

600.000

0

600.000

K576113

BRODOVI ČISTAČI

2.750.000

0

2.750.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

0

150.000

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

2.600.000

0

2.600.000

K576119

IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA

4.900.000

-500.000

4.400.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

400.000

0

400.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

4.500.000

-500.000

4.000.000

1241

PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA

1.550.000

-329.000

1.221.000

A576086

PROSTORNI PLANOVI NACIONALNIH PARKOVA

400.000

0

400.000

3811

Tekuće donacije u novcu

400.000

0

400.000

A576087

PROSTORNI PLANOVI PARKOVA PRIRODE

650.000

-247.000

403.000

3211

Službena putovanja

80.000

-47.000

33.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

350.000

-200.000

150.000

3811

Tekuće donacije u novcu

220.000

0

220.000

A576153

PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN

500.000

-82.000

418.000

3211

Službena putovanja

40.000

-22.000

18.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

-60.000

40.000

3238

Računalne usluge

100.000

0

100.000

3239

Ostale usluge

60.000

0

60.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

0

200.000

1242

STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH

6.630.000

-485.000

6.145.000

A576097

RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE

2.160.000

0

2.160.000

3211

Službena putovanja

200.000

0

200.000

3238

Računalne usluge

30.000

0

30.000

3239

Ostale usluge

130.000

0

130.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

1.800.000

0

1.800.000

A576101

IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA PROPISE O PROSTORNOM UREĐENJU

170.000

-56.000

114.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

80.000

-16.000

64.000

3239

Ostale usluge

40.000

-40.000

0

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000

A576150

DJELOVANJE NA UNAPRJEĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

3.750.000

-209.000

3.541.000

3211

Službena putovanja

60.000

-39.000

21.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

50.000

-50.000

0

3235

Zakupnine i najamnine

20.000

-20.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

-100.000

0

3239

Ostale usluge

20.000

0

20.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

3.500.000

0

3.500.000

A576151

STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH

460.000

-170.000

290.000

3211

Službena putovanja

30.000

-20.000

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

-90.000

60.000

3238

Računalne usluge

40.000

0

40.000

3239

Ostale usluge

60.000

-60.000

0

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

0

20.000

3811

Tekuće donacije u novcu

160.000

0

160.000

A576195

OBNOVA I REVITALIZACIJA POVIJESNIH GRADOVA

90.000

-50.000

40.000

3211

Službena putovanja

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

60.000

-40.000

20.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

-10.000

10.000

1243

UNAPRJEĐENJE STANJA U PROSTORU

16.250.000

-150.000

16.100.000

A576060

NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

15.140.000

-150.000

14.990.000

3211

Službena putovanja

800.000

-150.000

650.000

3222

Materijal i sirovine

10.000

0

10.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

0

30.000

3234

Komunalne usluge

14.000.000

0

14.000.000

3235

Zakupnine i najamnine

50.000

0

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

0

150.000

3239

Ostale usluge

50.000

0

50.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000

A576171

MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPRJEĐENJE NADZORA

110.000

0

110.000

3211

Službena putovanja

80.000

0

80.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

0

20.000

3293

Reprezentacija

10.000

0

10.000

A576192

PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA

1.000.000

0

1.000.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000.000

0

1.000.000

1244

UNAPRJEĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA

5.420.000

-1.500.000

3.920.000

A576189

NADZOR OKOLIŠA

1.250.000

-50.000

1.200.000

3211

Službena putovanja

150.000

-50.000

100.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

0

20.000

3234

Komunalne usluge

1.000.000

0

1.000.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

0

50.000

3239

Ostale usluge

30.000

0

30.000

A576206

ZAŠTITA KRAJOBRAZA RIJEKE MURE – LIFE

500.000

0

500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

500.000

0

500.000

A576208

PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU

2.270.000

-1.450.000

820.000

3211

Službena putovanja

150.000

0

150.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

70.000

0

70.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

300.000

-100.000

200.000

3235

Zakupnine i najamnine

80.000

0

80.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

400.000

-300.000

100.000

3239

Ostale usluge

1.000.000

-1.000.000

0

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

150.000

-50.000

100.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

120.000

0

120.000

A576214

PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM – LIFE

1.400.000

0

1.400.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.400.000

0

1.400.000

1502

PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

120.000

0

120.000

A576199

PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

120.000

0

120.000

3211

Službena putovanja

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

100.000

0

100.000

1521

STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

146.600.000

-15.000.000

131.600.000

K576202

STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

146.600.000

-15.000.000

131.600.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

0

100.000

4211

Stambeni objekti

146.500.000

-15.000.000

131.500.000

07515

Agencija za zaštitu okoliša

10.745.077

-2.797.086

7.947.991

1230

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

5.255.077

-769.632

4.485.445

A730012

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

4.505.077

-534.632

3.970.445

3111

Plaće za redovan rad

1.942.415

0

1.942.415

3112

Plaće u naravi

78.375

-78.375

0

3113

Plaće za prekovremeni rad

242.000

-100.000

142.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

250.000

-190.000

60.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

338.584

0

338.584

3133

Doprinosi za zapošljavanje

37.135

0

37.135

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

45.000

0

45.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

95.000

0

95.000

3222

Materijal i sirovine

19.000

0

19.000

3223

Energija

96.000

0

96.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

28.000

-11.456

16.544

3225

Sitni inventar i auto gume

35.000

-20.000

15.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

145.000

0

145.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

160.000

-70.000

90.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

103.000

0

103.000

3234

Komunalne usluge

80.000

-40.000

40.000

3235

Zakupnine i najamnine

146.208

0

146.208

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

146.896

0

146.896

3239

Ostale usluge

39.000

0

39.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

260.000

0

260.000

3292

Premije osiguranja

50.000

-29.640

20.360

3293

Reprezentacija

28.644

0

28.644

3294

Članarine

20.000

0

20.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

59.820

22.759

82.579

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.000

0

5.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

2.500

-1.460

1.040

3433

Zatezne kamate

2.500

-1.460

1.040

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

30.000

-15.000

15.000

K730008

INFORMATIZACIJA AGENCIJE

290.000

0

290.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

0

100.000

4262

Ulaganja u računalne programe

190.000

0

190.000

K730010

OPREMANJE ZGRADE

460.000

-235.000

225.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

-50.000

50.000

4222

Komunikacijska oprema

80.000

-25.000

55.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

140.000

-100.000

40.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

140.000

-60.000

80.000

1235

INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA

645.000

-247.864

397.136

A730007

INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA

455.000

-247.500

207.500

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

20.000

-12.500

7.500

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

-110.000

90.000

3238

Računalne usluge

65.000

-30.000

35.000

3239

Ostale usluge

70.000

-30.000

40.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

-65.000

35.000

A730011

SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA

80.000

-27.364

52.636

3211

Službena putovanja

30.000

0

30.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

30.000

-15.000

15.000

3239

Ostale usluge

10.000

-6.000

4.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

-6.364

3.636

A730015

ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA O PROJEKTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

35.000

0

35.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

15.000

0

15.000

3238

Računalne usluge

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

A730027

KATASTAR RIZIČNIH POSTROJENJA

75.000

27.000

102.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

10.000

-5.000

5.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

32.000

82.000

3238

Računalne usluge

10.000

2.500

12.500

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

-2.500

2.500

1236

MEĐUNARODNA SURADNJA

410.000

-121.170

288.830

A730009

MEĐUNARODNA SURADNJA

275.000

-56.170

218.830

3211

Službena putovanja

35.000

0

35.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

10.000

-5.000

5.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

-5.000

5.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

20.000

-11.670

8.330

3235

Zakupnine i najamnine

70.000

0

70.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

-20.000

30.000

3239

Ostale usluge

30.000

-14.500

15.500

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000

A730031

ODRŽAVANJE EIONET MREŽE

85.000

-40.000

45.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

10.000

0

10.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

-5.000

5.000

3238

Računalne usluge

35.000

-17.500

17.500

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000

-17.500

12.500

A730033

SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA

50.000

-25.000

25.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

-15.000

15.000

3239

Ostale usluge

10.000

-5.000

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

-5.000

5.000

1609

SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA

4.435.000

-1.658.420

2.776.580

A730017

ZAŠTITA BIODIVERZITETA

350.000

-126.820

223.180

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

280.000

-90.000

190.000

3239

Ostale usluge

10.000

-5.000

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

-31.820

18.180

A730019

ZAŠTITA VODA

180.000

-46.820

133.180

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

10.000

-5.000

5.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

0

100.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

50.000

-31.820

18.180

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

-10.000

10.000

A730021

ZAŠTITA TLA

750.000

-354.320

395.680

3237

Intelektualne i osobne usluge

550.000

-235.000

315.000

3239

Ostale usluge

100.000

-60.000

40.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

50.000

-31.820

18.180

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

-27.500

22.500

A730023

POSTUPANJE S OTPADOM

1.300.000

-711.820

588.180

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.150.000

-650.000

500.000

3239

Ostale usluge

50.000

-10.000

40.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

50.000

-31.820

18.180

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

-20.000

30.000

A730025

ZAŠTITA MORA

450.000

-211.820

238.180

3237

Intelektualne i osobne usluge

350.000

-150.000

200.000

3239

Ostale usluge

20.000

-10.000

10.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

50.000

-31.820

18.180

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000

-20.000

10.000

A730029

NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH

780.000

50.000

830.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

80.000

0

80.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

450.000

50.000

500.000

3239

Ostale usluge

100.000

0

100.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

150.000

0

150.000

A730035

PRAĆENJE STANJA ZRAKA I KLIMATSKIH PROMJENA

625.000

-256.820

368.180

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

20.000

-10.000

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

500.000

-180.000

320.000

3239

Ostale usluge

5.000

-5.000

0

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

50.000

-31.820

18.180

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

-30.000

20.000

07520

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

217.618.124

-1.702.288

215.915.836

1081

DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

3.060.000

0

3.060.000

A551007

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNJOM

3.000.000

0

3.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.000.000

0

3.000.000

K551005

INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

30.000

0

30.000

4221

Uredska oprema i namještaj

30.000

0

30.000