ŠIFRA

NAZIV

PLAN

SMANJENJE

NOVI PLAN

 

 

 

2005.

POVEĆANJE

2005.

081

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

34.203.186

-6.411.009

27.792.177

08105

Zavod za školstvo Republike Hrvatske

34.203.186

-6.411.009

27.792.177

1442

RAZVOJ OBRAZOVANJA

34.203.186

-6.411.009

27.792.177

A733001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

25.059.119

-6.906.297

18.152.822

3111

Plaće za redovan rad

15.812.346

-4.559.452

11.252.894

3113

Plaće za prekovremeni rad

200.000

-97.708

102.292

3121

Ostali rashodi za zaposlene

450.090

0

450.090

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.450.912

-709.586

1.741.326

3133

Doprinosi za zapošljavanje

268.809

-77.825

190.984

3211

Službena putovanja

950.000

-616.666

333.334

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

300.000

50.000

350.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

667.962

-375.060

292.902

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

400.000

200.000

600.000

3223

Energija

200.000

0

200.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

100.000

0

100.000

3225

Sitni inventar i auto gume

100.000

0

100.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

480.000

50.000

530.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

200.000

0

200.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

50.000

0

50.000

3234

Komunalne usluge

300.000

-150.000

150.000

3235

Zakupnine i najamnine

800.000

-100.000

700.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

950.000

-450.000

500.000

3238

Računalne usluge

30.000

0

30.000

3239

Ostale usluge

100.000

-50.000

50.000

3292

Premije osiguranja

80.000

0

80.000

3293

Reprezentacija

100.000

0

100.000

3294

Članarine

9.000

0

9.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

-20.000

30.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

10.000

0

10.000

A733003

OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA

310.000

50.000

360.000

3211

Službena putovanja

150.000

50.000

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

0

150.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

A733008

RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA

260.000

50.000

310.000

3211

Službena putovanja

88.000

50.000

138.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

37.000

0

37.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

135.000

0

135.000

A733009

RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

437.000

150.000

587.000

3211

Službena putovanja

137.000

250.000

387.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

50.000

0

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

250.000

-100.000

150.000

A733010

MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA

682.067

455.288

1.137.355

3211

Službena putovanja

100.000

100.000

200.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

40.000

0

40.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

30.000

0

30.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

150.000

250.000

3238

Računalne usluge

16.067

0

16.067

3239

Ostale usluge

10.000

0

10.000

3292

Premije osiguranja

1.000

0

1.000

3293

Reprezentacija

20.000

0

20.000

3294

Članarine

355.000

205.288

560.288

A733016

RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH

140.000

0

140.000

3211

Službena putovanja

80.000

0

80.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

0

50.000

A733018

RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

210.000

190.000

400.000

3211

Službena putovanja

100.000

190.000

290.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

80.000

0

80.000

A733020

RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA

380.000

0

380.000

3211

Službena putovanja

50.000

0

50.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

30.000

0

30.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

0

200.000

3238

Računalne usluge

50.000

0

50.000

3293

Reprezentacija

20.000

0

20.000

K733004

ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA

390.000

-100.000

290.000

4123

Licence

 

20.000

20.000

4222

Komunikacijska oprema

 

80.000

80.000

4262

Ulaganja u računalne programe

 

100.000

100.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

390.000

-300.000

90.000

K733012

CARDS – MODERNIZACIJA I JAČANJE INSTITUCIJA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

 

 

 

 

I OSPOSOBLJAVANJA

5.085.000

0

5.085.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.520.000

0

2.520.000

4221

Uredska oprema i namještaj

2.565.000

0

2.565.000

K733014

NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA

200.000

0

200.000

4221

Uredska oprema i namještaj

150.000

0

150.000

4222

Komunikacijska oprema

50.000

0

50.000

K733022

INFORMATIZACIJA

600.000

-300.000

300.000

4221

Uredska oprema i namještaj

600.000

-300.000

300.000

K733024

OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

300.000

0

300.000

4221

Uredska oprema i namještaj

300.000

0

300.000

K733026

OBNOVA VOZNOG PARKA

150.000

0

150.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

150.000

0

150.000

 

 

 

 

 

100

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

18.123.981.438

-226.441.765

17.897.539.673

10005

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

3.394.981.438

-176.441.765

3.218.539.673

1259

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

213.808.669

-14.706.212

199.102.457

A734161

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

198.660.000

-5.679.262

192.980.738

3111

Plaće za redovan rad

135.140.000

-3.484.577

131.655.423

3114

Plaće za posebne uvjete rada

20.830.000

-1.385.789

19.444.211

3121

Ostali rashodi za zaposlene

7.460.000

0

7.460.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

24.180.000

-748.947

23.431.053

3133

Doprinosi za zapošljavanje

2.650.000

-59.949

2.590.051

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

8.400.000

0

8.400.000

K734057

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ

1.200.000

-600.000

600.000

4212

Poslovni objekti

1.200.000

-600.000

600.000

K734138

NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB

280.000

0

280.000

4221

Uredska oprema i namještaj

280.000

0

280.000

K734154

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LUDBREG

2.026.950

-1.426.950

600.000

4212

Poslovni objekti

1.200.000

-600.000

600.000

4221

Uredska oprema i namještaj

826.950

-826.950

0

K734156

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK

6.906.719

-4.000.000

2.906.719

4212

Poslovni objekti

5.306.719

-2.500.000

2.806.719

4221

Uredska oprema i namještaj

1.600.000

-1.500.000

100.000

K734157

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT

4.735.000

-3.000.000

1.735.000

4212

Poslovni objekti

3.735.000

-2.000.000

1.735.000

4221

Uredska oprema i namještaj

1.000.000

-1.000.000

0

1260

ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

364.835.957

0

364.835.957

A583007

REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA

 

 

 

 

RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA

500.000

0

500.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

500.000

0

500.000

A583008

CIVILNE ŽRTVE RATA

34.158.424

0

34.158.424

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

70.000

0

70.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

30.000

0

30.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

34.038.424

0

34.038.424

A583009

ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

330.177.533

0

330.177.533

3211

Službena putovanja

60.000

0

60.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

808.900

0

808.900

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

10.563.988

0

10.563.988

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

318.744.645

0

318.744.645

1261

INFORMATIZACIJA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

500.000

-500.000

0

K734132

INFORMATIZACIJA EVIDENCIJE KORISNIKA I USLUGA SOCIJALNE SKRBI

500.000

-500.000

0

4262

Ulaganja u računalne programe

500.000

-500.000

0

1263

IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

3.000.000

-1.000.000

2.000.000

A734176

IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

3.000.000

-1.000.000

2.000.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.000.000

-1.000.000

2.000.000

1265

NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

70.000.000

0

70.000.000

A583020

NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

70.000.000

0

70.000.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

120.000

0

120.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

69.880.000

0

69.880.000

1267

POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA

2.300.000

0

2.300.000

A734189

POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA

2.300.000

0

2.300.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

2.300.000

0

2.300.000

1268

PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

1.519.100.000

-9.750.000

1.509.350.000

A734169

DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

270.000.000

0

270.000.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

270.000.000

0

270.000.000

A734177

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

79.000.000

-9.750.000

69.250.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

79.000.000

-9.750.000

69.250.000

A734185

OSOBNA INVALIDNINA

152.000.000

0

152.000.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

152.000.000

0

152.000.000

A734186

OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD

1.100.000

0

1.100.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.100.000

0

1.100.000

A734187

OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI

223.900.000

0

223.900.000

3222

Materijal i sirovine

900.000

0

900.000

3234

Komunalne usluge

5.000.000

0

5.000.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

42.000.000

0

42.000.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

38.000.000

0

38.000.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

126.000.000

0

126.000.000

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

12.000.000

0

12.000.000

A734188

POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE

507.000.000

0

507.000.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

507.000.000

0

507.000.000

A734191

SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI

286.100.000

0

286.100.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

125.000.000

0

125.000.000

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

161.100.000

0

161.100.000

1273

SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

82.871.337

-1.016.839

81.854.498

A734192

SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

80.510.000

-411.100

80.098.900

3111

Plaće za redovan rad

33.220.000

0

33.220.000

3114

Plaće za posebne uvjete rada

8.630.000

0

8.630.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.360.000

0

2.360.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

6.490.000

0

6.490.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

710.000

0

710.000

3211

Službena putovanja

400.000

0

400.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

2.350.000

0

2.350.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

60.000

0

60.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.120.000

0

2.120.000

3222

Materijal i sirovine

11.000.000

0

11.000.000

3223

Energija

3.630.000

0

3.630.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

780.000

0

780.000

3225

Sitni inventar i auto gume

580.000

-411.100

168.900

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

530.000

0

530.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.600.000

0

1.600.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

90.000

0

90.000

3234

Komunalne usluge

1.110.000

0

1.110.000

3235

Zakupnine i najamnine

380.000

0

380.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

340.000

0

340.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

290.000

0

290.000

3238

Računalne usluge

10.000

0

10.000

3239

Ostale usluge

160.000

0

160.000

3292

Premije osiguranja

100.000

0

100.000

3293

Reprezentacija

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

0

200.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

60.000

0

60.000

3433

Zatezne kamate

60.000

0

60.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

130.000

0

130.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

890.000

0

890.000

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

2.220.000

0

2.220.000

K734072

DOM ZA DJECU SLAVONSKI BROD

300.000

0

300.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

300.000

0

300.000

K734136

HITNE INTERVENCIJE ZA POTREBE DOMOVA ZA DJECU BEZ

 

 

 

 

ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

 

21.310

21.310

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

21.310

21.310

K734141

NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA DJECU

 

 

 

 

BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

225.000

0

225.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

225.000

0

225.000

K734162

DOM ZA DJECU »VLADIMIR NAZOR« KARLOVAC

660.000

-465.000

195.000

4212

Poslovni objekti

460.000

-400.000

60.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

200.000

-65.000

135.000

K734163

DOM ZA DJECU I MLADEŽ »MAESTRAL«, SPLIT

1.176.337

-162.049

1.014.288

4212

Poslovni objekti

376.337

-162.049

214.288

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

800.000

0

800.000

1274

SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

70.210.000

-694.961

69.515.039

A734190

SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

70.010.000

-694.961

69.315.039

3111

Plaće za redovan rad

30.456.000

0

30.456.000

3114

Plaće za posebne uvjete rada

7.646.000

0

7.646.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.500.000

0

2.500.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

5.906.000

0

5.906.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

648.000

0

648.000

3211

Službena putovanja

380.000

0

380.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.800.000

0

1.800.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

130.000

0

130.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.200.000

-200.000

1.000.000

3222

Materijal i sirovine

7.704.000

-100.000

7.604.000

3223

Energija

2.900.000

0

2.900.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

360.000

0

360.000

3225

Sitni inventar i auto gume

620.000

-80.000

540.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

670.000

0

670.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.400.000

-114.961

2.285.039

3233

Usluge promidžbe i informiranja

90.000

0

90.000

3234

Komunalne usluge

1.400.000

-200.000

1.200.000

3235

Zakupnine i najamnine

40.000

0

40.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

120.000

0

120.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

570.000

0

570.000

3238

Računalne usluge

20.000

0

20.000

3239

Ostale usluge

150.000

0

150.000

3292

Premije osiguranja

110.000

0

110.000

3293

Reprezentacija

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

0

100.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

70.000

0

70.000

3433

Zatezne kamate

10.000

0

10.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

200.000

0

200.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

600.000

0

600.000

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

1.200.000

0

1.200.000

K734142

NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA

 

 

 

 

ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

200.000

0

200.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

200.000

0

200.000

1275

SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

151.742.055

-14.383.418

137.358.637

A734193

SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

123.120.000

-6.049.003

117.070.997

3111

Plaće za redovan rad

54.520.000

0

54.520.000

3114

Plaće za posebne uvjete rada

15.230.000

-1.301.944

13.928.056

3121

Ostali rashodi za zaposlene

4.940.000

0

4.940.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

10.810.000

0

10.810.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.190.000

0

1.190.000

3211

Službena putovanja

410.000

0

410.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

6.060.000

-300.000

5.760.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

160.000

0

160.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.430.000

-317.400

3.112.600

3222

Materijal i sirovine

4.670.000

-300.000

4.370.000

3223

Energija

5.800.000

-1.080.359

4.719.641

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

1.150.000

-200.000

950.000

3225

Sitni inventar i auto gume

2.230.000

-1.049.300

1.180.700

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

770.000

0

770.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.870.000

-1.000.000

1.870.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

180.000

0

180.000

3234

Komunalne usluge

4.210.000

-500.000

3.710.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

360.000

0

360.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

560.000

0

560.000

3238

Računalne usluge

30.000

0

30.000

3239

Ostale usluge

210.000

0

210.000

3292

Premije osiguranja

150.000

0

150.000

3293

Reprezentacija

30.000

0

30.000

3294

Članarine

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

250.000

0

250.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

140.000

0

140.000

3433

Zatezne kamate

30.000

0

30.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

210.000

0

210.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

2.290.000

0

2.290.000

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

220.000

0

220.000

K734134

HITNE INTERVENCIJE ZA POTREBE DOMOVA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

 

37.506

37.506

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

 

37.506

37.506

K734139

NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA PSIHIČKI

 

 

 

 

BOLESNE ODRASLE OSOBE

200.000

0

200.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

200.000

0

200.000

K734164

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BLATO

4.000.000

0

4.000.000

4212

Poslovni objekti

850.000

0

850.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

3.150.000

0

3.150.000

K734165

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE MOTOVUN

12.169.905

-3.212.475

8.957.430

4212

Poslovni objekti

8.169.905

-712.475

7.457.430

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4.000.000

-2.500.000

1.500.000

K734166

 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE »VILA MARIA« PULA

5.235.000

-1.600.000

3.635.000

4212

Poslovni objekti

3.635.000

0

3.635.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.600.000

-1.600.000

0

K734168

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

7.017.150

-3.559.446

3.457.704

4212

Poslovni objekti

3.567.150

-109.446

3.457.704

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

3.450.000

-3.450.000

0

1276

SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU

265.460.000

-10.680.000

254.780.000

A734194

SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU

249.060.000

-2.180.000

246.880.000

3111

Plaće za redovan rad

113.200.000

620.000

113.820.000

3114

Plaće za posebne uvjete rada

27.512.000

-800.000

26.712.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

7.690.000

100.000

7.790.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

21.790.000

0

21.790.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

2.390.000

30.000

2.420.000

3211

Službena putovanja

830.000

0

830.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

7.370.000

150.000

7.520.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

420.000

0

420.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

5.010.000

0

5.010.000

3222

Materijal i sirovine

22.270.000

0

22.270.000

3223

Energija

12.908.000

-400.000

12.508.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

1.660.000

0

1.660.000

3225

Sitni inventar i auto gume

2.000.000

-1.100.000

900.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.430.000

0

1.430.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4.990.000

-380.000

4.610.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

150.000

0

150.000

3234

Komunalne usluge

4.120.000

-250.000

3.870.000

3235

Zakupnine i najamnine

1.280.000

0

1.280.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

430.000

0

430.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.220.000

-80.000

1.140.000

3238

Računalne usluge

50.000

0

50.000

3239

Ostale usluge

520.000

0

520.000

3292

Premije osiguranja

300.000

-70.000

230.000

3293

Reprezentacija

50.000

0

50.000

3294

Članarine

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

420.000

0

420.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

140.000

0

140.000

3433

Zatezne kamate

130.000

0

130.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

280.000

0

280.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

2.060.000

0

2.060.000

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

6.430.000

0

6.430.000

K618322

CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO

2.800.000

-1.800.000

1.000.000

4212

Poslovni objekti

1.600.000

-600.000

1.000.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.200.000

-1.200.000

0

K734004

CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU »STANČIĆ«

1.500.000

-700.000

800.000

4212

Poslovni objekti

1.500.000

-700.000

800.000

K734015

CENTAR ZA RADNU TERAPIJU I REHABILITACIJU »MIR« RUDINE

8.400.000

-4.400.000

4.000.000

4212

Poslovni objekti

8.400.000

-4.400.000

4.000.000

K734140

NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA

 

 

 

 

TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU

300.000

0

300.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

300.000

0

300.000

K734146

CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK

3.400.000

-1.600.000

1.800.000

4212

Poslovni objekti

1.600.000

0

1.600.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.800.000

-1.600.000

200.000

1289

ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

84.087.920

-6.369.001

77.718.919

A618207

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

66.154.920

-2.994.000

63.160.920

3111

Plaće za redovan rad

31.519.175

-2.500.000

29.019.175

3113

Plaće za prekovremeni rad

1.040.000

500.000

1.540.000

3114

Plaće za posebne uvjete rada

700.000

0

700.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.000.000

0

2.000.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

5.143.000

-310.000

4.833.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

565.000

-34.000

531.000

3211

Službena putovanja

1.563.195

0

1.563.195

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.200.000

0

1.200.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

596.250

-300.000

296.250

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.400.000

0

1.400.000

3222

Materijal i sirovine

20.000

0

20.000

3223

Energija

520.000

0

520.000

3225

Sitni inventar i auto gume

250.000

0

250.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2.813.300

0

2.813.300

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.000.000

0

1.000.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

400.000

0

400.000

3234

Komunalne usluge

125.000

0

125.000

3235

Zakupnine i najamnine

8.300.000

-1.200.000

7.100.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

800.000

0

800.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

800.000

0

800.000

3239

Ostale usluge

306.000

-150.000

156.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3.500.000

1.000.000

4.500.000

3293

Reprezentacija

320.000

0

320.000

3294

Članarine

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34.000

0

34.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

700.000

0

700.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

20.000

0

20.000

3433

Zatezne kamate

50.000

0

50.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

350.000

0

350.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

110.000

0

110.000

K618047

INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

12.737.000

25.000

12.762.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

500.000

0

500.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

200.000

0

200.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.200.000

0

1.200.000

3238

Računalne usluge

4.000.000

25.000

4.025.000

4123

Licence

4.700.000

0

4.700.000

4221

Uredska oprema i namještaj

600.000

0

600.000

4262

Ulaganja u računalne programe

1.537.000

0

1.537.000

K618048

OPREMANJE I ADAPTACIJA MINISTARTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

4.696.000

-3.470.001

1.225.999

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

610.000

0

610.000

3239

Ostale usluge

10.000

0

10.000

3292

Premije osiguranja

160.000

0

160.000

4124

Ostala prava

3.500.000

-3.500.000

0

4221

Uredska oprema i namještaj

356.000

0

356.000

4222

Komunikacijska oprema

60.000

0

60.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

 

29.999

29.999

K618364

OBNOVA VOZNOG PARKA

500.000

70.000

570.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

500.000

70.000

570.000

1291

BORBA PROTIV HIV-A/AIDS

10.027.958

-65.000

9.962.958

A618168

PREVENCIJA HIV-A (AIDS)

400.000

-65.000

335.000

3211

Službena putovanja

30.000

-5.000

25.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

0

150.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

0

20.000

3239

Ostale usluge

100.000

-40.000

60.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

60.000

0

60.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

-20.000

0

T618086

EDUKACIJA ZA IZVODITELJE PROGRAMA I RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE HIV-A (AIDS)

902.700

0

902.700

3211

Službena putovanja

11.800

0

11.800

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

29.500

0

29.500

3222

Materijal i sirovine

118.000

0

118.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

365.800

0

365.800

3239

Ostale usluge

100.300

0

100.300

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

265.500

0

265.500

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.900

0

5.900

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.900

0

5.900

T618087

EDUKACIJA U SREDNJIM ŠKOLAMA O HIV-U (AIDS)

3.492.800

0

3.492.800

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

289.100

0

289.100

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

76.700

0

76.700

3239

Ostale usluge

601.800

0

601.800

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

24.780

0

24.780

3811

Tekuće donacije u novcu

2.411.920

0

2.411.920

4221

Uredska oprema i namještaj

88.500

0

88.500

T618164

POVEĆANJE PRISTUPA DOBROVOLJNOM TESTIRANJU I KONZULTACIJAMA

 

 

 

 

O HIV-U(AIDS)

2.151.140

0

2.151.140

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

129.800

0

129.800

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

23.600

0

23.600

3233

Usluge promidžbe i informiranja

200.600

0

200.600

3239

Ostale usluge

20.060

0

20.060

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

118.000

0

118.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.399.480

0

1.399.480

4221

Uredska oprema i namještaj

177.000

0

177.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

5.900

0

5.900

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

76.700

0

76.700

T618183

PSIHOSOCIJALNA POMOĆ OBOLJELIMA OD HIV-A (AIDS)

617.636

0

617.636

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

11.800

0

11.800

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.900

0

5.900

3811

Tekuće donacije u novcu

464.236

0

464.236

4221

Uredska oprema i namještaj

5.900

0

5.900

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

129.800

0

129.800

T618187

SMANJIVANJE RIZIČNOG PONAŠANJA U RIZIČNOJ POPULACIJI – HIV-A (AIDS)

2.044.782

0

2.044.782

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

75.579

0

75.579

3222

Materijal i sirovine

8.850

0

8.850

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

79.249

0

79.249

3233

Usluge promidžbe i informiranja

23.600

0

23.600

3239

Ostale usluge

193.963

0

193.963

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11.800

0

11.800

3811

Tekuće donacije u novcu

1.625.480

0

1.625.480

4221

Uredska oprema i namještaj

26.261

0

26.261

T618203

UVOĐENJE NOVOG MODELA PRAĆENJA PODATAKA HIV-A (AIDS)

418.900

0

418.900

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

23.600

0

23.600

3222

Materijal i sirovine

118.000

0

118.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.900

0

5.900

3811

Tekuće donacije u novcu

236.000

0

236.000

4221

Uredska oprema i namještaj

5.900

0

5.900

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

29.500

0

29.500

1292

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

36.920.790

-3.420.790

33.500.000

K618038

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

36.920.790

-3.420.790

33.500.000

4221

Uredska oprema i namještaj

7.500.000

0

7.500.000

4262

Ulaganja u računalne programe

29.420.790

-3.420.790

26.000.000

1293

MEĐUNARODNA SURADNJA

1.901.718

-85.000

1.816.718

A618208

MEĐUNARODNA SURADNJA

1.901.718

-85.000

1.816.718

3211

Službena putovanja

677.121

0

677.121

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

35.000

0

35.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2.500

0

2.500

3233

Usluge promidžbe i informiranja

15.000

0

15.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

85.000

0

85.000

3293

Reprezentacija

82.850

0

82.850

3294

Članarine

1.004.247

-85.000

919.247

1295

OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

20.000.000

-6.000.000

14.000.000

K618219

POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH

20.000.000

-6.000.000

14.000.000

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

20.000.000

-6.000.000

14.000.000

1297

OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM

1.000.000

-400.000

600.000

K618158

OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

1.000.000

-400.000

600.000

4212

Poslovni objekti

500.000

0

500.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

500.000

-400.000

100.000

1299

PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA

249.610.525

-77.662.224

171.948.301

K100077

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

40.000.000

-17.486.000

22.514.000

4212

Poslovni objekti

31.800.000

-15.486.000

16.314.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

8.200.000

-2.000.000

6.200.000

K108194

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

6.000.000

-3.000.000

3.000.000

4212

Poslovni objekti

6.000.000

-3.000.000

3.000.000

K108209

KLINIČKA BOLNICA SPLIT

29.000.000

-15.550.000

13.450.000

4212

Poslovni objekti

16.500.000

-9.800.000

6.700.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

12.500.000

-5.750.000

6.750.000

K108217

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA

3.450.000

0

3.450.000

4212

Poslovni objekti

200.000

0

200.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

3.250.000

0

3.250.000

K114830

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

900.000

0

900.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

900.000

0

900.000

K253145

OPĆA BOLNICA ZABOK

5.500.000

0

5.500.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

5.500.000

0

5.500.000

K302041

OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II – CEB)

28.723.576

0

28.723.576

4212

Poslovni objekti

23.164.790

0

23.164.790

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

5.558.786

0

5.558.786

K302050

OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II – DP)

41.361.949

-16.000.000

25.361.949

4212

Poslovni objekti

33.357.297

-15.000.000

18.357.297

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

8.004.652

-1.000.000

7.004.652

K406492

OPĆA BOLNICA ČAKOVEC

2.750.000

-400.000

2.350.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.350.000

0

2.350.000

4212

Poslovni objekti

400.000

-400.000

0

K618025

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

500.000

-11.072

488.928

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

500.000

-11.072

488.928

K618026

KLINIČKA BOLNICA OSIJEK

4.100.000

-33.320

4.066.680

4212

Poslovni objekti

2.000.000

0

2.000.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

2.100.000

-33.320

2.066.680

K618028

KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE

4.150.000

-300.000

3.850.000

4212

Poslovni objekti

2.500.000

-300.000

2.200.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.650.000

0

1.650.000

K618035

KLINIKA »VUK VRHOVAC«

1.000.000

-500.000

500.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.000.000

-500.000

500.000

K618049

KLINIČKA BOLNICA »MERKUR«

12.000.000

-2.000.000

10.000.000

4212

Poslovni objekti

4.500.000

0

4.500.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

7.500.000

-2.000.000

5.500.000

K618052

KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU ZAGREB

3.500.000

0

3.500.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

3.500.000

0

3.500.000

K618063

KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB

12.000.000

-3.000.000

9.000.000

4212

Poslovni objekti

1.500.000

0

1.500.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

10.500.000

-3.000.000

7.500.000

K618114

KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ

1.500.000

0

1.500.000

4212

Poslovni objekti

500.000

0

500.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.000.000

0

1.000.000

K618151

OPĆA BOLNICA VINKOVCI

1.000.000

938.332

1.938.332

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.000.000

938.332

1.938.332

K618153

OPĆA BOLNICA VUKOVAR

2.500.000

-500.000

2.000.000

4212

Poslovni objekti

1.500.000

-500.000

1.000.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.000.000

0

1.000.000

K618175

PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA

4.925.000

-1.000.000

3.925.000

4212

Poslovni objekti

3.500.000

0

3.500.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.425.000

-1.000.000

425.000

K618232

KB NOVI ZAGREB

1.000.000

-1.000.000

0

4212

Poslovni objekti

1.000.000

-1.000.000

0

K618234

KLINIKA JORDANOVAC

2.500.000

-1.500.000

1.000.000

4212

Poslovni objekti

2.500.000

-1.500.000

1.000.000

K618236

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

500.000

-150.000

350.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

500.000

-150.000

350.000

K618238

OPĆA BOLNICA PAKRAC

10.000.000

-7.500.000

2.500.000

4212

Poslovni objekti

5.000.000

-3.000.000

2.000.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

5.000.000

-4.500.000

500.000

K618240

SB VARAŽDINSKE TOPLICE

520.000

0

520.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

520.000

0

520.000

K618242

OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III – CEB)

10.627.049

0

10.627.049

4212

Poslovni objekti

9.467.213

0

9.467.213

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.159.836

0

1.159.836

K618244

OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III – DP)

15.302.951

-7.670.164

7.632.787

4212

Poslovni objekti

13.632.787

-6.000.000

7.632.787

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.670.164

-1.670.164

0

K618250

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN

1.000.000

-500.000

500.000

4212

Poslovni objekti

1.000.000

-500.000

500.000

K618346

OPĆA BOLNICA ZADAR

2.800.000

0

2.800.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.800.000

0

2.800.000

K618365

DOM ZDRAVLJA HRVATSKA KOSTAJNICA – MEČENČANI

500.000

-500.000

0

4212

Poslovni objekti

500.000

-500.000

0

1300

POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU

5.465.000

0

5.465.000

A618007

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

3.450.000

0

3.450.000

3811

Tekuće donacije u novcu

3.450.000

0

3.450.000

A618157

OSTALE UDRUGE

2.015.000

0

2.015.000

3239

Ostale usluge

30.000

0

30.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

50.000

0

50.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.935.000

0

1.935.000

1303

PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI

3.335.000

50.000

3.385.000

T618095

INSTITUCIONALNA IZGRADNJA I JAČANJE ODJELA GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE

30.000

0

30.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

0

20.000

T618096

INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA I MEĐUAGENCIJSKA SURADNJA

80.000

0

80.000

3211

Službena putovanja

30.000

0

30.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

0

10.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

0

30.000

T618104

JAČANJE GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE I KONTROLA HRANE

3.145.000

0

3.145.000

3211

Službena putovanja

70.000

0

70.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

30.000

0

30.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.496.250

0

1.496.250

4221

Uredska oprema i namještaj

84.375

0

84.375

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.350.000

0

1.350.000

4262

Ulaganja u računalne programe

84.375

0

84.375

T618105

JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH PROIZVODA

80.000

50.000

130.000

3211

Službena putovanja

30.000

0

30.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

0

10.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

50.000

80.000

1305

PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA

10.635.000

-60.000

10.575.000

A618217

INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA/KRIZNA STANJA

500.000

0

500.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

300.000

0

300.000

3238

Računalne usluge

200.000

0

200.000

A618272

ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

60.000

-60.000

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

-20.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

15.000

-15.000

0

3239

Ostale usluge

20.000

-20.000

0

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

-5.000

0

K618218

HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

10.075.000

0

10.075.000

4212

Poslovni objekti

2.000.000

0

2.000.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

8.075.000

0

8.075.000

1306

PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU

425.000

-180.000

245.000

A618091

HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE

55.000

-20.000

35.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

0

20.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

30.000

-20.000

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

0

5.000

A618097

IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU

80.000

-30.000

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

10.000

0

10.000

3239

Ostale usluge

60.000

-30.000

30.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

A618133

OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA

290.000

-130.000

160.000

3211

Službena putovanja

30.000

-30.000

0

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

100.000

-60.000

40.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

50.000

0

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

-30.000

20.000

3239

Ostale usluge

40.000

0

40.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

20.000

-10.000

10.000

1307

PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE

130.000

-60.000

70.000

A618130

OČUVANJE I UNAPRJEĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH

130.000

-60.000

70.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

60.000

-40.000

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

0

20.000

3239

Ostale usluge

20.000

0

20.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

30.000

-20.000

10.000

1308

PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE

30.000

0

30.000

A618092

HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE

30.000

0

30.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

20.000

0

20.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

1309

PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

235.000

-77.000

158.000

A618085

EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

125.000

-40.000

85.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

70.000

-15.000

55.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

-25.000

25.000

3239

Ostale usluge

5.000

0

5.000

A618166

PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA

60.000

-7.000

53.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

0

20.000

3239

Ostale usluge

18.000

0

18.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

20.000

-5.000

15.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000

-2.000

0

A618191

SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA

50.000

-30.000

20.000

3239

Ostale usluge

15.000

0

15.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

20.000

-20.000

0

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.000

-10.000

5.000

1310

PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA

18.000.000

0

18.000.000

A618211

LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

18.000.000

0

18.000.000

3811

Tekuće donacije u novcu

18.000.000

0

18.000.000

1311

PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA

250.000

-60.000

190.000

A618131

OČUVANJE I UNAPRJEĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA

125.000

-60.000

65.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

40.000

-20.000

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

-30.000

20.000

3239

Ostale usluge

20.000

0

20.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

15.000

-10.000

5.000

A618172

PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

125.000

0

125.000

3211

Službena putovanja

5.000

0

5.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

95.000

-95.000

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

5.000

-5.000

0

3239

Ostale usluge

5.000

115.000

120.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

15.000

-15.000

0

1312

PROGRAM OVISNOSTI

470.000

-125.000

345.000

A618003

PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

400.000

-110.000

290.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

200.000

0

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

95.000

-70.000

25.000

3239

Ostale usluge

50.000

0

50.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

50.000

-40.000

10.000

3293

Reprezentacija

5.000

0

5.000

A618258

PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA

70.000

-15.000

55.000

3239

Ostale usluge

40.000

0

40.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

20.000

-15.000

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

1313

PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO

200.000

0

200.000

A618159

PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO

200.000

0

200.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

100.000

0

100.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

0

100.000

1314

PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI

1.015.000

-198.000

817.000

A618103

IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA

 

 

 

 

NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA

100.000

-93.000

7.000

3211

Službena putovanja

10.000

-8.000

2.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

45.000

-45.000

0

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

5.000

-5.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

15.000

-15.000

0

3239

Ostale usluge

20.000

-20.000

0

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

0

5.000

A618184

PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA

275.000

-15.000

260.000

3211

Službena putovanja

10.000

0

10.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

25.000

-15.000

10.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

100.000

0

100.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

0

30.000

3239

Ostale usluge

100.000

0

100.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

A618186

SMANJENJE ŠTETA – PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI – ŠPRICE, IGLE I SL.

100.000

-15.000

85.000

3222

Materijal i sirovine

60.000

0

60.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

15.000

-15.000

0

3239

Ostale usluge

20.000

0

20.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

0

5.000

A618192

SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA

220.000

0

220.000

3811

Tekuće donacije u novcu

220.000

0

220.000

A618252

NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA

200.000

0

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

80.000

0

80.000

3239

Ostale usluge

100.000

0

100.000

3293

Reprezentacija

20.000

0

20.000

A618256

ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

70.000

-40.000

30.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

20.000

-10.000

10.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

50.000

-30.000

20.000

A618260

PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE – EDUKACIJA

50.000

-35.000

15.000

3211

Službena putovanja

5.000

-5.000

0

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

30.000

-20.000

10.000

3239

Ostale usluge

10.000

-5.000

5.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

5.000

-5.000

0

1315

PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA

3.185.000

576.680

3.761.680

A618125

NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA

190.000

-75.000

115.000

3211

Službena putovanja

40.000

0

40.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

45.000

0

45.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

-10.000

30.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

65.000

-65.000

0

A618160

POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

480.000

-70.000

410.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

0

150.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

200.000

0

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

-50.000

0

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

30.000

-20.000

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000

A618185

REORGANIZACIJA BOLNIČKOG SUSTAVA

700.000

1.660.000

2.360.000

3211

Službena putovanja

50.000

-20.000

30.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

50.000

-20.000

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

300.000

1.800.000

2.100.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

300.000

-100.000

200.000

A618196

UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

250.000

-73.320

176.680

3211

Službena putovanja

50.000

-35.000

15.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

100.000

0

100.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

-30.000

20.000

3239

Ostale usluge

50.000

-8.320

41.680

A618202

UVOĐENJE AKREDITACIJA BOLNIČKIH USTANOVA

300.000

-300.000

0

3211

Službena putovanja

100.000

-100.000

0

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

100.000

-100.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

70.000

-70.000

0

3239

Ostale usluge

30.000

-30.000

0

A618215

PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI

650.000

-450.000

200.000

3211

Službena putovanja

20.000

-16.550

3.450

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

250.000

-250.000

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

-3.450

36.550

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

200.000

-200.000

0

3239

Ostale usluge

70.000

90.000

160.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

70.000

-70.000

0

A618268

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH

500.000

0

500.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

500.000

0

500.000

A618360

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

115.000

-115.000

0

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

50.000

-50.000

0

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

65.000

-65.000

0

1316

PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA

1.500.000

-100.000

1.400.000

A618210

HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA

1.500.000

-100.000

1.400.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.500.000

-100.000

1.400.000

1317

PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)

107.048.509

-2.300.000

104.748.509

K301774

UGOVOR O ZAJMU – (IBRD BR. 4513 – OHR) – SREDSTVA ZAJMA

80.822.990

0

80.822.990

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

130.000

0

130.000

3222

Materijal i sirovine

10.000

0

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

5.741.325

0

5.741.325

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

37.500

0

37.500

4212

Poslovni objekti

43.534.782

0

43.534.782

4221

Uredska oprema i namještaj

7.196.000

0

7.196.000

4222

Komunikacijska oprema

8.259.240

0

8.259.240

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

15.702.223

0

15.702.223

4262

Ulaganja u računalne programe

211.920

0

211.920

K301782

UGOVOR O ZAJMU – (IBRD BR. 4513 – OHR – UČEŠĆE RH)

26.225.519

-2.300.000

23.925.519

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

25.000

-20.000

5.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

8.500

-5.000

3.500

3222

Materijal i sirovine

6.600

-4.000

2.600

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

42.500

-32.500

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

556.187

1.031.909

1.588.096

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

47.500

-41.878

5.622

4212

Poslovni objekti

18.653.478

-2.881.909

15.771.569

4221

Uredska oprema i namještaj

1.583.120

-100.000

1.483.120

4222

Komunikacijska oprema

1.817.033

-100.000

1.717.033

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

3.438.979

-100.000

3.338.979

4262

Ulaganja u računalne programe

46.622

-46.622

0

1321

UNAPRJEĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

800.000

550.000

1.350.000

K618197

UNAPRJEĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

800.000

550.000

1.350.000

4221

Uredska oprema i namještaj

200.000

0

200.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

600.000

0

600.000

4262

Ulaganja u računalne programe

 

550.000

550.000

1322

UTVRĐIVANJE, EVIDENTIRANJE, REDISTRIBUCIJA, SERVISIRANJE I NABAVA

 

 

 

 

NACIONALNIH ZDRAVSTVENIH ROBNIH ZALIHA ZA MIROVNE

 

 

 

 

I HUMANITARNE OPERACIJE

300.000

-300.000

0

A618205

ZDRAVSTVENE ROBNE ZALIHE

300.000

-300.000

0

3222

Materijal i sirovine

200.000

-200.000

0

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

100.000

-100.000

0

1324

SANITARNA INSPEKCIJA

2.520.000

-800.000

1.720.000

A618221

DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI

 

 

 

 

HRANE I VODE ZA PIĆE

500.000

-200.000

300.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

500.000

-200.000

300.000

A618222

PROVEDBA SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE

450.000

-100.000

350.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

225.000

-100.000

125.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

225.000

0

225.000

A618224

TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA

170.000

-50.000

120.000

3211

Službena putovanja

70.000

0

70.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

100.000

-50.000

50.000

A618225

PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE

300.000

0

300.000

3211

Službena putovanja

300.000

0

300.000

A618248

PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA

250.000

-100.000

150.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

250.000

-100.000

150.000

A618274

PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

400.000

-350.000

50.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

400.000

-350.000

50.000

K618223

PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-a

450.000

0

450.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

250.000

0

250.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

200.000

0

200.000

1398

PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I INTELEKTUALNIH USLUGA

2.805.000

0

2.805.000

A618043

PRIBAVLJANJE STRUČNIH MIŠLJENJA, INTELEKTUALNE USLUGE I JAPANSKI GRANT

2.805.000

0

2.805.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.805.000

0

2.805.000

1403

KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

100.000

0

100.000

K618201

OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA

100.000

0

100.000

4221

Uredska oprema i namještaj

50.000

0

50.000

4222

Komunikacijska oprema

50.000

0

50.000

1414

PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPRJEĐENJE

 

 

 

 

TRANSPLATACIJSKOG PROGRAMA

1.100.000

-210.000

890.000

A618163

POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPRJEĐENJE TRANSPLATACIJSKOG PROGRAMA

1.100.000

-210.000

890.000

3211

Službena putovanja

400.000

-200.000

200.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

250.000

0

250.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

0

10.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.000

0

10.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

200.000

0

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

0

100.000

3239

Ostale usluge

110.000

0

110.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

20.000

-10.000

10.000

1416

POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA

6.020.000

-1.770.000

4.250.000

A618254

OTOČNA MEDICINA

420.000

-170.000

250.000

3211

Službena putovanja

85.000

-85.000

0

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

0

150.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

-50.000

0

3239

Ostale usluge

100.000

0

100.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

35.000

-35.000

0

K231786

POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA

5.600.000

-1.600.000

4.000.000

4212

Poslovni objekti

5.100.000

-1.100.000

4.000.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

500.000

-500.000

0

1433

PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

8.500.000

-500.000

8.000.000

A618209

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

8.500.000

-500.000

8.000.000

3811

Tekuće donacije u novcu

8.500.000

-500.000

8.000.000

1481

ZAŠTITA OKOLIŠA

464.000

0

464.000

A618216

PRAĆENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I TLU

464.000

0

464.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

330.000

0

330.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

134.000

0

134.000

1517

NACIONALNI PROGRAM ZA ROME

150.000

0

150.000

A618220

NACIONALNI PROGRAM ZA ROME

150.000

0

150.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

70.000

0

70.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

0

20.000

3239

Ostale usluge

40.000

0

40.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

20.000

0

20.000

1518

DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA

 

 

 

 

TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU

387.000

0

387.000

A618227

DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM

 

 

 

 

AGRESIJA NA REPUBLIKU HRVATSKU

387.000

0

387.000

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

47.000

0

47.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

141.000

0

141.000

3238

Računalne usluge

94.500

0

94.500

3239

Ostale usluge

84.500

0

84.500

1537

ZANAVLJANJE STARE OPREME

50.000.000

-16.200.000

33.800.000

K618229

ZANAVALJANJE STARE OPREME

50.000.000

-16.200.000

33.800.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

50.000.000

-16.200.000

33.800.000

1540

PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE

1.440.000

-970.000

470.000

A618230

PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE

550.000

-250.000

300.000

3211

Službena putovanja

200.000

-70.000

130.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

50.000

-30.000

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

-50.000

150.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

100.000

-100.000

0

A618262

ZAKON O LIJEČNIŠTVU

300.000

-300.000

0

3211

Službena putovanja

80.000

-80.000

0

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

70.000

-70.000

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

80.000

-80.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

70.000

-70.000

0

A618264

PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU

100.000

-100.000

0

3211

Službena putovanja

15.000

-15.000

0

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

20.000

-20.000

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

15.000

-15.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

-50.000

0

A618266

PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI

200.000

-200.000

0

3211

Službena putovanja

40.000

-40.000

0

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

25.000

-25.000

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

-40.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

95.000

-95.000

0

A618270

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA

90.000

-20.000

70.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

90.000

-20.000

70.000

A618356

PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO – BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI

100.000

0

100.000

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

15.000

0

15.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

0

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

45.000

0

45.000

A618361

PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU

100.000

-100.000

0

3211

Službena putovanja

20.000

-20.000

0

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

25.000

-25.000

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

-20.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

35.000

-35.000

0

1615

PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

20.000.000

-6.000.000

14.000.000

K618352

ZAJAM SVJETSKE BANKE – DOMAĆA KOMPONENTA

12.200.000

-6.000.000

6.200.000

4212

Poslovni objekti

12.200.000

-6.000.000

6.200.000

K618354

ZAJAM SVJETSKE BANKE – INOZEMNA KOMPONENTA

7.800.000

0

7.800.000

4212

Poslovni objekti

7.800.000

0

7.800.000

1617

HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE

1.000.000

-900.000

100.000

A618344

HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE

1.000.000

-900.000

100.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.000.000

-900.000

100.000

1639

PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI

95.000

-75.000

20.000

A618359

IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI

95.000

-75.000

20.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

35.000

-35.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

-20.000

10.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

30.000

-20.000

10.000

10015

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

14.729.000.000

-50.000.000

14.679.000.000

1290

ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI

283.709.000

0

283.709.000

A690014

ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI

283.709.000

0

283.709.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

283.709.000

0

283.709.000

1294

NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA

1.257.800.000

0

1.257.800.000

A690008

NAKNADE ZA BOLOVANJA

1.000.000.000

0

1.000.000.000

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.000.000.000

0

1.000.000.000

A690040

NAKNADE BRANITELJIMA

57.800.000

0

57.800.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

57.800.000

0

57.800.000

A690047

OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA

200.000.000

0

200.000.000

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

200.000.000

0

200.000.000

1295

OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

40.679.000

0

40.679.000

A690013

OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM UGOVORA)

8.679.000

-1.672.773

7.006.227

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

8.679.000

-1.672.773

7.006.227

K690017

OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

32.000.000

0

32.000.000

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada

 

 

 

 

i međunarodnih organizacija

9.000.000

0

9.000.000

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

23.000.000

0

23.000.000

K690018

NABAVA MEDICINSKE OPREME I ULAGANJA U ZDRAVSTVENE OBJEKTE

 

1.672.773

1.672.773

4212

Poslovni objekti

 

1.672.773

1.672.773

1296

ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA

395.000.000

0

395.000.000

A690005

ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA

395.000.000

0

395.000.000

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

395.000.000

0

395.000.000

1304

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

2.740.328.427

0

2.740.328.427

A690001

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – UGOVOR

2.611.328.427

0

2.611.328.427

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

2.611.328.427

0

2.611.328.427

A690034

CJEPIVO

60.000.000

0

60.000.000

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

60.000.000

0

60.000.000

A690036

HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA

4.000.000

0

4.000.000

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

4.000.000

0

4.000.000

A690052

PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

20.000.000

0

20.000.000

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

20.000.000

0

20.000.000

A690054

SPECIJALIZACIJE

40.000.000

0

40.000.000

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

40.000.000

0

40.000.000

A690055

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO

5.000.000

0

5.000.000

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

5.000.000

0

5.000.000

1318

SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

7.188.285.756

0

7.188.285.756

A690019

BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

6.607.688.573

0

6.607.688.573

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

6.607.688.573

0

6.607.688.573

A690053

SPECIJALISTIČKO – KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

 

 

 

– IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA

540.187.000

0

540.187.000

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

540.187.000

0

540.187.000

A690060

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH

15.000.000

0

15.000.000

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

15.000.000

0

15.000.000

A690062

EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA

1.000.000

0

1.000.000

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

1.000.000

0

1.000.000

A690064

POSEBNO SKUPI LIJEKOVI

23.910.183

0

23.910.183

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

23.910.183

0

23.910.183

A690066

UMJETNE PUŽNICE

500.000

0

500.000

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

500.000

0

500.000

1320

TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

23.979.223

0

23.979.223

A690035

DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI

10.500.000

0

10.500.000

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

10.500.000

0

10.500.000

A690038

PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA

185.636

0

185.636

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

185.636

0

185.636

A690049

PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI

536.604

0

536.604

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

536.604

0

536.604

A690056

PROGRAMI VEZANI ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

12.756.983

0

12.756.983

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

12.756.983

0

12.756.983

1415

LIJEKOVI NA RECEPTE

2.149.218.594

0

2.149.218.594

A690002

LIJEKOVI NA RECEPTE

2.149.218.594

0

2.149.218.594

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

2.149.218.594

0

2.149.218.594

1424

REDOVNI PORODILJNI DOPUST

600.000.000

0

600.000.000

A690016

NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST

600.000.000

0

600.000.000

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

600.000.000

0

600.000.000

1543

KOLEKTIVNI UGOVORI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

50.000.000

-50.000.000

0

A690059

OBAVEZE PO KOLEKTIVNIM UGOVORIMA

50.000.000

-50.000.000

0

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

50.000.000

-50.000.000

0

 

 

 

 

 

106

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

69.980.000

-4.120.971

65.859.029

10605

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

69.980.000

-4.120.971

65.859.029

1325

RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE

 

 

 

 

SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE

69.330.000

-4.120.971

65.209.029

A586000

OSNOVNA DJELATNOST HAZU

57.914.162

-4.120.971

53.793.191

3111

Plaće za redovan rad

19.997.323

0

19.997.323

3121

Ostali rashodi za zaposlene

25.750.000

-4.120.971

21.629.029

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

3.099.585

0

3.099.585

3133

Doprinosi za zapošljavanje

339.954

0

339.954

3211

Službena putovanja

550.000

0

550.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

650.000

0

650.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

12.700

0

12.700

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

750.000

0

750.000

3223

Energija

1.500.000

0

1.500.000

3225

Sitni inventar i auto gume

50.000

0

50.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

850.000

0

850.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.800.000

0

1.800.000

3234

Komunalne usluge

1.200.000

0

1.200.000

3235

Zakupnine i najamnine

40.000

0

40.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

400.000

0

400.000

3292

Premije osiguranja

300.000

0

300.000

3293

Reprezentacija

85.000

0

85.000

3294

Članarine

400.000

0

400.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

89.200

0

89.200

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

50.400

0

50.400

A586003

OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

2.774.520

0

2.774.520

3811

Tekuće donacije u novcu

2.774.520

0

2.774.520

A586018

TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

440.000

0

440.000

3239

Ostale usluge

440.000

0

440.000

K404216

ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB

2.900.000

0

2.900.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.900.000

0

2.900.000

K404232

UREĐENJE PROSTORIJA ZNANSTVENIH JEDINICA I BIBLIOTEKE LJETNIKOVCA

 

 

 

 

SORKOČEVIĆ U DUBROVNIKU

100.000

0

100.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

100.000

0

100.000

K404265

ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE

200.000

0

200.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

200.000

0

200.000

K404281

ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE U GUNDULIĆEVOJ 24, ZAGREB

200.000

0

200.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

200.000

0

200.000

K586005

POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

444.000

0

444.000

4241

Knjige u knjižnicama

444.000

0

444.000

K586011

ADAPTACIJA ZGRADE U MEDVEDGRADSKOJ 2, ZAGREB

100.000

0

100.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

100.000

0

100.000

K586012

REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA

350.000

0

350.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

350.000

0

350.000

K586013

SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM

200.000

0

200.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

200.000

0

200.000

K586014

SANACIJA I ADAPTACIJA KNEŽEVOG DVORA U CAVTATU

250.000

0

250.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

250.000

0

250.000

K586016

SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE U RUŽIĆEVOJ 5 U RIJECI

599.318

0

599.318

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

599.318

0

599.318

K586017

SANACIJA I UREĐENJE PALAČE MILESSI U SPLITU

106.000

0

106.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

106.000

0

106.000

K586030

OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU

400.000

0

400.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

400.000

0

400.000

K586032

UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIČKA 18

 

 

 

 

U ZAGREBU

150.000

0

150.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

150.000

0

150.000

K586036

OBNOVA ZGRADE U DEMETROVOJ 2 U ZAGREBU

150.000

0

150.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

150.000

0

150.000

T586007

NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICANJE HRVATSKE

 

 

 

 

POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

1.782.000

0

1.782.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.782.000

0

1.782.000

T586037

SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE

270.000

0

270.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

270.000

0

270.000

1423

RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE

650.000

0

650.000

K586025

INFORMATIZACIJA HAZU

300.000

0

300.000

4221

Uredska oprema i namještaj

300.000

0

300.000

K586027

DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU

100.000

0

100.000

3238

Računalne usluge

50.000

0

50.000

4221

Uredska oprema i namještaj

50.000

0

50.000