ŠIFRA

NAZIV

PLAN

SMANJENJE

NOVI PLAN

 

 

 

2005.

POVEĆANJE

2005.

115

FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE

443.727.640

-25.150.253

418.577.387

11505

Fond za razvoj i zapošljavanje

443.727.640

-25.150.253

418.577.387

1343

FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU

30.000.000

-2.163.253

27.836.747

A648075

OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

30.000.000

-2.163.253

27.836.747

3237

Intelektualne i osobne usluge

 

1.000.000

1.000.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

 

849.747

849.747

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

30.000.000

-4.013.000

25.987.000

1344

POTICANJE PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA

172.025.250

0

172.025.250

A648005

POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

172.025.250

0

172.025.250

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

172.025.250

0

172.025.250

1345

POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I OČUVANJE RADNIH MJESTA

20.012.100

0

20.012.100

T648077

REVITALIZACIJA DIONE D.D. U STEČAJU (KONZORCIJ DOMAĆIH PROIZVOĐAČA)

20.012.100

0

20.012.100

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

20.012.100

0

20.012.100

1346

RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA

7.000.000

0

7.000.000

A648076

POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA

 

 

 

 

MALOG PODUZETNIŠTVA

7.000.000

0

7.000.000

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

7.000.000

0

7.000.000

1404

RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

180.000.000

-22.853.000

157.147.000

A648006

POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ

 

 

 

 

I NOVOZAPOŠLJAVANJE

150.000.000

2.147.000

152.147.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

 

2.147.000

2.147.000

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malom i srednjem

 

 

 

 

poduzetništvu izvan javnog sektora

150.000.000

0

150.000.000

A648082

POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

30.000.000

-25.000.000

5.000.000

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim

 

 

 

 

društvima u javnom sektoru

15.000.000

-12.500.000

2.500.000

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

 

 

 

 

izvan javnog sektora

15.000.000

-12.500.000

2.500.000

1413

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.790.290

-134.000

3.656.290

A648003

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.565.790

-65.000

3.500.790

3111

Plaće za redovan rad

1.416.000

-108.976

1.307.024

3113

Plaće za prekovremeni rad

45.000

-22.500

22.500

3121

Ostali rashodi za zaposlene

32.250

0

32.250

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

219.500

-16.905

202.595

3133

Doprinosi za zapošljavanje

24.100

-1.872

22.228

3211

Službena putovanja

32.400

15.000

47.400

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

46.000

0

46.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

20.000

5.000

25.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

54.000

32.000

86.000

3223

Energija

40.000

0

40.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

33.750

10.000

43.750

3225

Sitni inventar i auto gume

23.000

-15.000

8.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

252.000

-52.000

200.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32.500

0

32.500

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

0

10.000

3234

Komunalne usluge

32.500

25.000

57.500

3235

Zakupnine i najamnine

154.000

-40.000

114.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

11.500

-10.000

1.500

3237

Intelektualne i osobne usluge

441.200

300.000

741.200

3238

Računalne usluge

160.000

-110.000

50.000

3239

Ostale usluge

36.000

36.000

72.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

346.440

-147.000

199.440

3292

Premije osiguranja

25.250

0

25.250

3293

Reprezentacija

25.000

50.000

75.000

3294

Članarine

5.400

17.000

22.400

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

-9.500

500

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

22.000

-10.000

12.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

16.000

-11.247

4.753

K648004

OPREMANJE

224.500

-69.000

155.500

4123

Licence

20.000

0

20.000

4221

Uredska oprema i namještaj

105.000

10.000

115.000

4222

Komunikacijska oprema

55.000

-35.000

20.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

44.500

-44.000

500

1486

POTICANJA U TURIZMU

400.000

0

400.000

A648013

POTICANJA U TURIZMU – »POTICAJ ZA USPJEH«

400.000

0

400.000

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

200.000

0

200.000

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

100.000

0

100.000

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

100.000

0

100.000

1505

POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA

30.500.000

0

30.500.000

T648079

POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA

30.500.000

0

30.500.000

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim

 

 

 

 

društvima izvan javnog sektora

30.500.000

0

30.500.000

 

 

 

 

 

116

FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

123.044.197

-8.428.561

114.615.636

11605

Fond za regionalni razvoj

123.044.197

-8.428.561

114.615.636

1347

JAČANJE GOSPODARSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE UNUTAR EU – INTERREG PROGRAM

60.000

-20.000

40.000

A695096

REVITALIZACIJA DVORACA

60.000

-20.000

40.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

60.000

-20.000

40.000

1348

POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

122.404.197

-8.288.561

114.115.636

A695001

OPĆI POSLOVI FONDA

3.720.000

-788.561

2.931.439

3111

Plaće za redovan rad

1.568.532

-297.309

1.271.223

3121

Ostali rashodi za zaposlene

50.000

0

50.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

246.325

-48.325

198.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

27.015

-5.299

21.716

3211

Službena putovanja

120.000

-36.000

84.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

70.000

0

70.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

195.150

36.000

231.150

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

70.000

-35.000

35.000

3223

Energija

100.000

-50.000

50.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

140.000

-55.000

85.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

382.978

-360.000

22.978

3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

-10.000

20.000

3234

Komunalne usluge

100.000

-60.000

40.000

3235

Zakupnine i najamnine

10.000

260.000

270.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

380.000

-72.628

307.372

3238

Računalne usluge

60.000

-25.000

35.000

3239

Ostale usluge

20.000

-10.000

10.000

3292

Premije osiguranja

30.000

-10.000

20.000

3293

Reprezentacija

40.000

0

40.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

80.000

-10.000

70.000

A695074

OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)

5.250.000

0

5.250.000

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih

 

 

 

 

institucija u javnom sektoru

5.250.000

0

5.250.000

A695075

OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)

1.172.000

0

1.172.000

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.172.000

0

1.172.000

A695076

REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

4.189.058

800.000

4.989.058

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.189.058

800.000

4.989.058

A695077

REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

5.093.300

750.000

5.843.300

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

5.093.300

750.000

5.843.300

A695078

REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

2.800.992

0

2.800.992

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.800.992

0

2.800.992

A695079

REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKE ŽUPANIJE

2.092.602

0

2.092.602

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.092.602

0

2.092.602

A695080

REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

3.843.222

0

3.843.222

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

3.843.222

0

3.843.222

A695081

REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

3.379.104

0

3.379.104

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

3.379.104

0

3.379.104

A695082

REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

4.901.737

0

4.901.737

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.901.737

0

4.901.737

A695083

REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

5.414.709

2.250.000

7.664.709

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

5.414.709

2.250.000

7.664.709

A695084

REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

3.533.810

0

3.533.810

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

3.533.810

0

3.533.810

A695085

REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

4.844.740

2.000.000

6.844.740

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.844.740

2.000.000

6.844.740

A695086

REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

4.804.028

-36.597

4.767.431

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.804.028

-36.597

4.767.431

A695087

REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

2.849.847

-1.849.847

1.000.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.849.847

-1.849.847

1.000.000

A695088

REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

4.234.058

-146.718

4.087.340

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.234.058

-146.718

4.087.340

A695089

REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

4.820.313

0

4.820.313

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.820.313

0

4.820.313

A695090

REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

4.299.198

0

4.299.198

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.299.198

0

4.299.198

A695091

REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

2.752.138

430.000

3.182.138

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.752.138

430.000

3.182.138

A695092

REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

4.657.464

0

4.657.464

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.657.464

0

4.657.464

A695093

REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

5.536.845

1.600.000

7.136.845

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

5.536.845

1.600.000

7.136.845

A695094

REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE

3.631.519

0

3.631.519

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

3.631.519

0

3.631.519

A695095

REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

3.745.513

2.219.997

5.965.510

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

3.745.513

2.219.997

5.965.510

A695229

VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA

5.500.000

0

5.500.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

5.500.000

0

5.500.000

A695232

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA

20.000.000

-15.516.835

4.483.165

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

20.000.000

-15.516.835

4.483.165

A695233

POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE

5.000.000

0

5.000.000

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

5.000.000

0

5.000.000

K695002

OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

208.000

0

208.000

4123

Licence

18.000

0

18.000

4221

Uredska oprema i namještaj

160.000

0

160.000

4222

Komunikacijska oprema

30.000

0

30.000

K695097

OBNOVA VOZNOG PARKA

130.000

0

130.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

130.000

0

130.000

1349

PRIMJENA NAČELA I POSTUPAKA EU PRI PRIPREMI PROJEKATA

580.000

-120.000

460.000

A695072

EDUKACIJA OSOBLJA PRI IZRADI PLANOVA RAZVOJA

475.000

-45.000

430.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

475.000

-45.000

430.000

A695073

EDUKACIJA OSOBLJA PRI PRIPREMI PROJEKATA REGIONALNOG I LOKALNOG NIVOA

105.000

-75.000

30.000

3211

Službena putovanja

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

75.000

-75.000

0

 

 

 

 

 

120

URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

3.538.283

672.170

4.210.453

12005

Ured pučkog pravobranitelja

3.538.283

672.170

4.210.453

1350

IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

3.505.783

672.170

4.177.953

A649000

IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA

3.505.783

672.170

4.177.953

3111

Plaće za redovan rad

2.426.166

471.099

2.897.265

3121

Ostali rashodi za zaposlene

177.766

0

177.766

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

376.056

73.062

449.118

3133

Doprinosi za zapošljavanje

41.245

8.009

49.254

3211

Službena putovanja

75.000

20.000

95.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

35.000

0

35.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

15.000

5.000

20.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

50.000

30.000

80.000

3223

Energija

61.250

-10.000

51.250

3225

Sitni inventar i auto gume

8.000

10.000

18.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

80.000

3.000

83.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

50.000

0

50.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

2.300

5.000

7.300

3234

Komunalne usluge

8.000

0

8.000

3235

Zakupnine i najamnine

9.000

10.000

19.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

3.000

20.000

23.000

3238

Računalne usluge

12.000

5.000

17.000

3239

Ostale usluge

8.000

0

8.000

3292

Premije osiguranja

17.000

5.200

22.200

3293

Reprezentacija

5.000

25.000

30.000

3294

Članarine

1.000

0

1.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

-8.200

31.800

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.000

0

5.000

1351

MEĐUNARODNA SURADNJA

13.000

0

13.000

A649004

MEĐUNARODNA SURADNJA

13.000

0

13.000

3294

Članarine

13.000

0

13.000

1352

OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

19.500

0

19.500

K649008

OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

19.500

0

19.500

4221

Uredska oprema i namještaj

15.000

0

15.000

4222

Komunikacijska oprema

4.500

0

4.500

 

 

 

 

 

121

PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

2.852.137

-197.559

2.654.578

12105

Pravobranitelj za djecu

2.852.137

-197.559

2.654.578

1496

ZAŠTITA DJECE

2.852.137

-197.559

2.654.578

A739000

UPRAVA I ADMINISTRACIJA

2.752.137

-197.559

2.554.578

3111

Plaće za redovan rad

1.625.137

-168.281

1.456.856

3121

Ostali rashodi za zaposlene

30.000

0

30.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

250.000

-24.756

225.244

3133

Doprinosi za zapošljavanje

30.000

-4.522

25.478

3211

Službena putovanja

140.000

0

140.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

30.000

-6.000

24.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

30.000

9.000

39.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

90.000

10.000

100.000

3223

Energija

35.000

12.000

47.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

15.000

-7.000

8.000

3225

Sitni inventar i auto gume

10.000

1.000

11.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

90.000

15.700

105.700

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

25.000

-5.000

20.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

60.000

-7.000

53.000

3234

Komunalne usluge

25.000

0

25.000

3235

Zakupnine i najamnine

25.000

3.000

28.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

-12.000

88.000

3238

Računalne usluge

40.000

-7.000

33.000

3239

Ostale usluge

30.000

-4.000

26.000

3292

Premije osiguranja

10.000

0

10.000

3293

Reprezentacija

35.000

0

35.000

3294

Članarine

10.000

-3.000

7.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

2.000

12.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.000

2.000

5.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

1.000

-900

100

3433

Zatezne kamate

1.000

-800

200

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

2.000

-2.000

0

K739001

INFORMATIZACIJA UREDA

60.000

0

60.000

4123

Licence

25.000

0

25.000

4221

Uredska oprema i namještaj

15.000

0

15.000

4262

Ulaganja u računalne programe

20.000

0

20.000

K739002

OPREMANJE UREDA

40.000

0

40.000

4221

Uredska oprema i namještaj

10.000

0

10.000

4222

Komunikacijska oprema

10.000

0

10.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

20.000

0

20.000

 

 

 

 

 

122

PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

2.922.180

-396.775

2.525.405

12205

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

2.922.180

-396.775

2.525.405

1353

ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA

2.922.180

-396.775

2.525.405

A735000

ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA

2.811.880

-396.775

2.415.105

3111

Plaće za redovan rad

1.545.992

-396.775

1.149.217

3113

Plaće za prekovremeni rad

100.500

0

100.500

3121

Ostali rashodi za zaposlene

50.000

0

50.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

240.000

0

240.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

30.000

0

30.000

3211

Službena putovanja

99.162

0

99.162

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

31.157

0

31.157

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

32.856

0

32.856

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

72.212

0

72.212

3223

Energija

45.000

0

45.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

10.632

0

10.632

3225

Sitni inventar i auto gume

40.000

0

40.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

84.979

0

84.979

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

60.632

0

60.632

3233

Usluge promidžbe i informiranja

59.034

0

59.034

3234

Komunalne usluge

10.000

0

10.000

3235

Zakupnine i najamnine

1.000

0

1.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

206.320

0

206.320

3239

Ostale usluge

35.264

0

35.264

3292

Premije osiguranja

13.410

0

13.410

3293

Reprezentacija

37.137

0

37.137

3294

Članarine

3.095

0

3.095

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.498

0

3.498

K735001

OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

35.300

0

35.300

4221

Uredska oprema i namještaj

35.300

0

35.300

K735002

INFORMATIZACIJA

75.000

0

75.000

4123

Licence

10.000

0

10.000

4221

Uredska oprema i namještaj

55.000

0

55.000

4262

Ulaganja u računalne programe

10.000

0

10.000

 

 

 

 

 

140

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

56.641.567

-2.317.232

54.324.335

14005

Državni hidrometeorološki zavod

56.641.567

-2.317.232

54.324.335

1369

STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA

56.641.567

-2.317.232

54.324.335

A654000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

47.804.567

-1.478.332

46.326.235

3111

Plaće za redovan rad

29.717.875

-287.925

29.429.950

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.545.000

402.162

1.947.162

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

4.606.271

-59.137

4.547.134

3133

Doprinosi za zapošljavanje

505.204

12.563

517.767

3211

Službena putovanja

1.675.256

-400.000

1.275.256

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.373.957

-66.799

1.307.158

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

334.934

0

334.934

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

449.240

0

449.240

3222

Materijal i sirovine

385.196

0

385.196

3223

Energija

1.417.240

-279.196

1.138.044

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

625.600

0

625.600

3225

Sitni inventar i auto gume

158.840

0

158.840

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

958.501

-200.000

758.501

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

831.859

-100.000

731.859

3233

Usluge promidžbe i informiranja

71.064

0

71.064

3234

Komunalne usluge

406.633

-100.000

306.633

3235

Zakupnine i najamnine

453.833

-200.000

253.833

3237

Intelektualne i osobne usluge

761.796

-100.000

661.796

3238

Računalne usluge

70.892

0

70.892

3239

Ostale usluge

94.539

0

94.539

3292

Premije osiguranja

684.396

-50.000

634.396

3293

Reprezentacija

41.140

0

41.140

3294

Članarine

302.684

0

302.684

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

154.352

-50.000

104.352

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

130.450

0

130.450

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

47.815

0

47.815

A654015

KLIMATOLOŠKA MJERENJA

1.550.000

-205.800

1.344.200

3222

Materijal i sirovine

100.000

-50.000

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.450.000

-155.800

1.294.200

A654016

PRIMIJENJENA METEOROLOGIJA

307.000

-53.500

253.500

3222

Materijal i sirovine

57.000

-28.500

28.500

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

200.000

0

200.000

3239

Ostale usluge

50.000

-25.000

25.000

A654017

HIDROLOŠKA MJERENJA

1.800.000

-404.600

1.395.400

3222

Materijal i sirovine

100.000

-45.000

55.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.400.000

-359.600

1.040.400

3239

Ostale usluge

300.000

0

300.000

A654018

LABORATORIJSKA MJERENJA

100.000

-50.000

50.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

100.000

-50.000

50.000

A654021

UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME

250.000

-125.000

125.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

150.000

-75.000

75.000

3239

Ostale usluge

100.000

-50.000

50.000

A654042

ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME

210.000

0

210.000

3222

Materijal i sirovine

10.000

0

10.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

200.000

0

200.000

K654044

KOMUNIKACIJSKA OPREMA

420.000

0

420.000

4222

Komunikacijska oprema

420.000

0

420.000

K654046

NABAVA VOZILA

400.000

0

400.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

400.000

0

400.000

K654050

UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA

3.200.000

0

3.200.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

1.450.000

0

1.450.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.750.000

0

1.750.000

K654052

INFORMATIZACIJA

600.000

0

600.000

4221

Uredska oprema i namještaj

600.000

0

600.000

150

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

26.849.453

-1.758.741

25.090.712

15005

Državni zavod za mjeriteljstvo

26.849.453

-1.758.741

25.090.712

1371

UNAPRJEĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI

26.849.453

-1.758.741

25.090.712

A762000

UNAPRJEĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI

22.099.453

-1.758.741

20.340.712

3111

Plaće za redovan rad

11.210.000

-820.241

10.389.759

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.500.000

-700.000

800.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.737.600

-147.500

1.590.100

3133

Doprinosi za zapošljavanje

190.600

9.000

199.600

3211

Službena putovanja

1.271.800

0

1.271.800

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

500.000

-50.000

450.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

0

150.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

500.000

-50.000

450.000

3222

Materijal i sirovine

250.000

-50.000

200.000

3223

Energija

400.000

150.000

550.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

800.000

-300.000

500.000

3225

Sitni inventar i auto gume

90.000

0

90.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

400.000

0

400.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.000.000

235.000

1.235.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

60.000

0

60.000

3234

Komunalne usluge

150.000

0

150.000

3235

Zakupnine i najamnine

130.000

0

130.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

180.000

0

180.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

250.000

200.000

450.000

3238

Računalne usluge

43.000

-10.000

33.000

3239

Ostale usluge

436.453

-150.000

286.453

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

150.000

-75.000

75.000

3292

Premije osiguranja

350.000

0

350.000

3293

Reprezentacija

90.000

0

90.000

3294

Članarine

100.000

0

100.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

90.000

0

90.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

50.000

0

50.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

20.000

0

20.000

K762001

UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA

2.000.000

0

2.000.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

1.000.000

0

1.000.000

4262

Ulaganja u računalne programe

1.000.000

0

1.000.000

K762002

IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

1.700.000

0

1.700.000

4221

Uredska oprema i namještaj

1.500.000

0

1.500.000

4222

Komunikacijska oprema

100.000

0

100.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

100.000

0

100.000

K762003

OBNOVA VOZNOG PARKA

200.000

0

200.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

200.000

0

200.000

K762004

INFORMATIZACIJA ZAVODA

850.000

0

850.000

4123

Licence

450.000

0

450.000

4221

Uredska oprema i namještaj

300.000

-150.000

150.000

4262

Ulaganja u računalne programe

100.000

150.000

250.000

 

 

 

 

 

151

HRVATSKI ZAVOD ZA NORME

13.143.978

-1.390.000

11.753.978

15105

Hrvatski zavod za norme

13.143.978

-1.390.000

11.753.978

1579

RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA

13.143.978

-1.390.000

11.753.978

A651002

RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA

11.743.978

-1.390.000

10.353.978

3111

Plaće za redovan rad

4.840.000

-1.170.550

3.669.450

3121

Ostali rashodi za zaposlene

250.000

-50.000

200.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

750.200

-215.450

534.750

3133

Doprinosi za zapošljavanje

82.300

-4.000

78.300

3211

Službena putovanja

600.000

-100.000

500.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

110.000

0

110.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

250.000

-50.000

200.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

400.000

-50.000

350.000

3222

Materijal i sirovine

50.000

-24.998

25.002

3223

Energija

25.000

0

25.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

50.000

0

50.000

3225

Sitni inventar i auto gume

20.000

0

20.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

111.478

150.000

261.478

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

300.000

125.000

425.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

100.000

-20.000

80.000

3234

Komunalne usluge

10.000

-5.000

5.000

3235

Zakupnine i najamnine

15.000

0

15.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

50.000

0

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.100.000

300.000

1.400.000

3238

Računalne usluge

50.000

0

50.000

3239

Ostale usluge

500.000

39.996

539.996

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

250.000

0

250.000

3292

Premije osiguranja

20.000

0

20.000

3293

Reprezentacija

90.000

0

90.000

3294

Članarine

1.450.000

-200.000

1.250.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

-99.998

100.002

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

50.000

-15.000

35.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

20.000

0

20.000

K651004

NABAVA VOZILA

200.000

0

200.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

200.000

0

200.000

K651006

IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

650.000

-75.000

575.000

4212

Poslovni objekti

150.000

-75.000

75.000

4221

Uredska oprema i namještaj

400.000

0

400.000

4222

Komunikacijska oprema

50.000

0

50.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

50.000

0

50.000

K651008

INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME

550.000

75.000

625.000

4123

Licence

150.000

0

150.000

4124

Ostala prava

100.000

0

100.000

4221

Uredska oprema i namještaj

50.000

75.000

125.000

4262

Ulaganja u računalne programe

250.000

0

250.000

 

 

 

 

 

152

HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA

6.774.754

-850.000

5.924.754

15205

Hrvatska akreditacijska agencija

6.774.754

-850.000

5.924.754

1581

RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA

6.774.754

-850.000

5.924.754

A652002

RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA

5.824.754

-850.000

4.974.754

3111

Plaće za redovan rad

2.300.000

-702.950

1.597.050

3121

Ostali rashodi za zaposlene

60.000

0

60.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

357.000

-131.750

225.250

3133

Doprinosi za zapošljavanje

39.500

-15.300

24.200

3211

Službena putovanja

550.000

0

550.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

50.000

0

50.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

110.000

0

110.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

160.000

0

160.000

3222

Materijal i sirovine

50.000

-15.000

35.000

3223

Energija

150.000

0

150.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

60.000

0

60.000

3225

Sitni inventar i auto gume

30.000

0

30.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

150.000

0

150.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

200.000

100.000

300.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

0

40.000

3234

Komunalne usluge

50.000

-24.998

25.002

3235

Zakupnine i najamnine

100.000

-50.000

50.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

18.000

0

18.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

700.000

0

700.000

3238

Računalne usluge

15.000

0

15.000

3239

Ostale usluge

80.000

0

80.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

220.254

0

220.254

3292

Premije osiguranja

30.000

0

30.000

3293

Reprezentacija

60.000

14.998

74.998

3294

Članarine

100.000

20.000

120.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

90.000

-45.000

45.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

40.000

0

40.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

15.000

0

15.000

K652004

OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

260.000

0

260.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

0

100.000

4222

Komunikacijska oprema

60.000

0

60.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

100.000

0

100.000

K652006

INFORMATIZACIJA

590.000

-40.000

550.000

4123

Licence

150.000

0

150.000

4124

Ostala prava

50.000

0

50.000

4221

Uredska oprema i namještaj

250.000

-40.000

210.000

4262

Ulaganja u računalne programe

140.000

0

140.000

K652008

NABAVA VOZILA

100.000

40.000

140.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

100.000

40.000

140.000

 

 

 

 

 

156

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

19.610.121

0

19.610.121

15605

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

19.610.121

0

19.610.121

1374

INFORMATIZACIJA ZAVODA

1.380.000

0

1.380.000

K763001

INFORMATIZACIJA ZAVODA

1.380.000

0

1.380.000

4123

Licence

400.000

0

400.000

4124

Ostala prava

150.000

50.000

200.000

4221

Uredska oprema i namještaj

750.000

-50.000

700.000

4262

Ulaganja u računalne programe

80.000

0

80.000

1375

OPREMANJE ZAVODA

400.000

0

400.000

K763002

OPREMANJE ZAVODA

400.000

0

400.000

4221

Uredska oprema i namještaj

300.000

0

300.000

4222

Komunikacijska oprema

50.000

0

50.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

50.000

0

50.000

1376

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

17.830.121

0

17.830.121

A763000

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

17.830.121

0

17.830.121

3111

Plaće za redovan rad

9.556.336

0

9.556.336

3113

Plaće za prekovremeni rad

300.000

0

300.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.000.000

-253.000

747.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.527.720

0

1.527.720

3133

Doprinosi za zapošljavanje

167.570

0

167.570

3211

Službena putovanja

943.495

0

943.495

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

360.000

-40.000

320.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

300.000

0

300.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

650.000

0

650.000

3223

Energija

50.000

-20.000

30.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

50.000

0

50.000

3225

Sitni inventar i auto gume

30.000

0

30.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

630.000

0

630.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

50.000

40.000

90.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

550.000

0

550.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

150.000

0

150.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

450.000

340.000

790.000

3238

Računalne usluge

320.000

0

320.000

3239

Ostale usluge

280.000

0

280.000

3292

Premije osiguranja

50.000

0

50.000

3293

Reprezentacija

200.000

0

200.000

3294

Članarine

20.000

10.000

30.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000

0

30.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

40.000

0

40.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

100.000

-70.000

30.000

3433

Zatezne kamate

20.000

-12.000

8.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

5.000

5.000

10.000

 

 

 

 

 

160

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

70.000.000

-5.013.537

64.986.463

16005

Državni zavod za statistiku

70.000.000

-5.013.537

64.986.463

1377

DRUŠTVENE STATISTIKE

4.162.000

-689.989

3.472.011

A658039

STATISTIKA TRŽIŠTA RADA

115.000

-19.250

95.750

3211

Službena putovanja

30.000

-15.000

15.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

85.000

-4.250

80.750

A658058

ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTVA

1.886.000

-425.639

1.460.361

3211

Službena putovanja

10.000

0

10.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

17.500

0

17.500

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.146.000

-63.139

1.082.861

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

712.500

-362.500

350.000

A658059

ANKETA O RADNOJ SNAZI

1.406.000

-103.950

1.302.050

3211

Službena putovanja

42.000

-12.000

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.364.000

-91.950

1.272.050

A658071

STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE

232.000

-89.250

142.750

3211

Službena putovanja

32.000

-8.000

24.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

-81.250

118.750

A658075

STATISTIKA STANOVNIŠTVA

298.000

-20.400

277.600

3211

Službena putovanja

50.000

-8.000

42.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

248.000

-12.400

235.600

A658076

STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE

40.000

-10.000

30.000

3211

Službena putovanja

10.000

-10.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

0

30.000

A658077

STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA

 

 

 

 

I SOCIJALNE SKRBI

185.000

-21.500

163.500

3211

Službena putovanja

55.000

-15.000

40.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

130.000

-6.500

123.500

1378

NACIONALNI RAČUNI

2.111.092

-865.383

1.245.709

A658043

REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)

458.089

-12.000

446.089

3211

Službena putovanja

12.000

-12.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

446.089

0

446.089

A658079

IZRADA SKUPA EKSPERIMENTALNIH RAČUNA PO INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA

282.362

-156.618

125.744

3237

Intelektualne i osobne usluge

282.362

-156.618

125.744

A658081

KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA

179.417

-89.709

89.708

3237

Intelektualne i osobne usluge

179.417

-89.709

89.708

A658083

PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA

32.000

-32.000

0

3211

Službena putovanja

32.000

-32.000

0

A658085

FINANCIJSKI RAČUN I FINANCIJSKA BILANCA

77.727

-77.727

0

3211

Službena putovanja

24.000

-24.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

53.727

-53.727

0

A658087

PROCJENA SIVE EKONOMIJE

254.908

0

254.908

3237

Intelektualne i osobne usluge

254.908

0

254.908

A658089

RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVIMA ESA 95

274.908

-222.745

52.163

3211

Službena putovanja

20.000

-20.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

254.908

-202.745

52.163

A658091

STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003

551.681

-274.584

277.097

3211

Službena putovanja

55.000

-55.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

496.681

-219.584

277.097

1379

OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE

55.816.908

-2.104.044

53.712.864

A658038

OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE

47.646.503

-1.008.044

46.638.459

3111

Plaće za redovan rad

28.333.955

-1.043.100

27.290.855

3113

Plaće za prekovremeni rad

400.000

204.922

604.922

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.322.326

322.774

2.645.100

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

4.453.763

-145.689

4.308.074

3133

Doprinosi za zapošljavanje

488.477

-15.979

472.498

3211

Službena putovanja

250.000

0

250.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.200.000

-60.972

1.139.028

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

541.500

-350.000

191.500

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.256.795

100.000

1.356.795

3222

Materijal i sirovine

160.000

-10.000

150.000

3223

Energija

1.031.625

0

1.031.625

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

51.500

-15.000

36.500

3225

Sitni inventar i auto gume

59.730

0

59.730

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.236.628

300.000

1.536.628

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.260.389

0

2.260.389

3233

Usluge promidžbe i informiranja

100.000

-10.000

90.000

3234

Komunalne usluge

1.228.683

100.000

1.328.683

3235

Zakupnine i najamnine

555.900

0

555.900

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

215.000

-5.000

210.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

800.000

-100.000

700.000

3238

Računalne usluge

100.000

-20.000

80.000

3239

Ostale usluge

106.500

-40.000

66.500

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

200.000

-150.000

50.000

3292

Premije osiguranja

18.732

0

18.732

3293

Reprezentacija

100.000

-30.000

70.000

3294

Članarine

20.000

-10.000

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

-30.000

20.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

30.000

0

30.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

5.000

0

5.000

3433

Zatezne kamate

60.000

0

60.000

3859

Ostali izvanredni rashodi

10.000

0

10.000

A658093

ŠKOLARINE

30.000

-30.000

0

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

30.000

-30.000

0

K658035

INFORMATIZACIJA ZAVODA

5.136.000

-686.000

4.450.000

4123

Licence

3.936.000

-436.000

3.500.000

4221

Uredska oprema i namještaj

1.200.000

-250.000

950.000

K658036

OPREMANJE ZAVODA

1.504.405

-130.000

1.374.405

4221

Uredska oprema i namještaj

230.000

0

230.000

4222

Komunikacijska oprema

30.000

0

30.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

1.110.205

0

1.110.205

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

134.200

-130.000

4.200

K658037

ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

1.500.000

-250.000

1.250.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.500.000

-250.000

1.250.000

1380

POSLOVNE STATISTIKE

3.902.000

-932.055

2.969.945

A658040

RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA

105.000

-57.500

47.500

3211

Službena putovanja

25.000

-25.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

80.000

-32.500

47.500

A658068

STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA

1.260.000

-147.000

1.113.000

3211

Službena putovanja

20.000

0

20.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

200.000

0

200.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.040.000

-147.000

893.000

A658069

STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

1.100.000

-128.705

971.295

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.100.000

-128.705

971.295

A658070

STATISTIKA INDUSTRIJE I ENERGIJE

747.000

-177.350

569.650

3211

Službena putovanja

50.000

0

50.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

697.000

-177.350

519.650

A658072

STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM

565.000

-416.500

148.500

3211

Službena putovanja

25.000

0

25.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

540.000

-416.500

123.500

A658073

STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA

125.000

-5.000

120.000

3211

Službena putovanja

25.000

0

25.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

-5.000

95.000

1381

STATISTIČKE INFRASTRUKTURE

1.140.000

-92.410

1.047.590

A658042

REGISTRI

187.000

-50.600

136.400

3211

Službena putovanja

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

157.000

-50.600

106.400

A658061

INFORMACIJE

20.000

-10.500

9.500

3211

Službena putovanja

10.000

-10.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

10.000

-500

9.500

A658062

KLASIFIKACIJE

70.000

-12.000

58.000

3211

Službena putovanja

30.000

-10.000

20.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

-2.000

38.000

A658064

PUBLICISTIKA

830.000

-16.000

814.000

3211

Službena putovanja

15.000

-15.000

0

3222

Materijal i sirovine

644.000

0

644.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

-1.000

19.000

3239

Ostale usluge

151.000

0

151.000

A658066

STATISTIČKA OBRADA

33.000

-3.310

29.690

3237

Intelektualne i osobne usluge

33.000

-3.310

29.690

1382

STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE

2.868.000

-329.656

2.538.344

A658041

ANKETA O BROJU STOKE

632.000

-15.006

616.994

3237

Intelektualne i osobne usluge

632.000

-15.006

616.994

A658057

AGROMONETARNE STATISTIKE

155.000

-62.350

92.650

3211

Službena putovanja

18.000

-8.000

10.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

137.000

-54.350

82.650

A658063

PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

1.930.000

-198.150

1.731.850

3211

Službena putovanja

27.000

-8.000

19.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.903.000

-190.150

1.712.850

A658065

REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

151.000

-54.150

96.850

3211

Službena putovanja

18.000

0

18.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

133.000

-54.150

78.850

 

 

 

 

 

175

HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

8.155.019

-273.111

7.881.908

17505

Hrvatski hidrografski institut

8.155.019

-273.111

7.881.908

1383

HIDROGRAFSKA DJELATNOST

8.155.019

-273.111

7.881.908

A663000

HIDROGRAFSKA DJELATNOST

8.155.019

-273.111

7.881.908

3111

Plaće za redovan rad

6.495.554

-232.627

6.262.927

3121

Ostali rashodi za zaposlene

262.400

0

262.400

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.006.811

-40.028

966.783

3133

Doprinosi za zapošljavanje

110.424

-456

109.968

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

279.830

0

279.830

 

 

 

 

 

180

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

233.847.588

-7.555.160

226.292.428

18005

Državna geodetska uprava

230.475.516

-7.368.555

223.106.961

1384

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

138.684.000

-2.913.468

135.770.532

A664000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

127.089.000

-2.013.468

125.075.532

3111

Plaće za redovan rad

80.319.800

-4.449.048

75.870.752

3121

Ostali rashodi za zaposlene

4.165.000

2.456.800

6.621.800

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

12.542.000

-851.680

11.690.320

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.449.200

-69.540

1.379.660

3211

Službena putovanja

1.200.000

0

1.200.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

4.500.000

0

4.500.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

500.000

0

500.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.488.000

200.000

2.688.000

3223

Energija

2.800.000

200.000

3.000.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

981.000

0

981.000

3225

Sitni inventar i auto gume

220.000

0

220.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3.290.000

200.000

3.490.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.500.000

0

3.500.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

478.000

0

478.000

3234

Komunalne usluge

3.700.000

200.000

3.900.000

3235

Zakupnine i najamnine

1.397.000

100.000

1.497.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

30.000

0

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

763.000

0

763.000

3238

Računalne usluge

1.467.000

0

1.467.000

3239

Ostale usluge

400.000

0

400.000

3292

Premije osiguranja

376.000

0

376.000

3293

Reprezentacija

189.000

0

189.000

3294

Članarine

105.000

0

105.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

119.000

0

119.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

40.000

0

40.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

70.000

0

70.000

K664012

OBNOVA VOZNOG PARKA

1.330.000

0

1.330.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

1.330.000

0

1.330.000

K664013

INFORMATIZACIJA UPRAVE

4.650.000

0

4.650.000

3238

Računalne usluge

300.000

0

300.000

4123

Licence

1.600.000

0

1.600.000

4221

Uredska oprema i namještaj

1.650.000

0

1.650.000

4262

Ulaganja u računalne programe

1.000.000

0

1.000.000

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

100.000

0

100.000

K664014

IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA

 

 

 

 

GEODETSKE INFRASTRUKTURE

4.305.000

-400.000

3.905.000

4212

Poslovni objekti

1.240.000

0

1.240.000

4214

Ostali građevinski objekti

90.000

0

90.000

4221

Uredska oprema i namještaj

1.130.000

0

1.130.000

4222

Komunikacijska oprema

285.000

0

285.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

945.000

-300.000

645.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

615.000

-100.000

515.000

K664028

IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA U POŽEGI

1.310.000

-500.000

810.000

4212

Poslovni objekti

1.260.000

-500.000

760.000

4221

Uredska oprema i namještaj

30.000

0

30.000

4222

Komunikacijska oprema

10.000

0

10.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

10.000

0

10.000

1385

DRŽAVNA IZMJERA

10.900.000

-1.000.000

9.900.000

A664002

TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

2.600.000

-600.000

2.000.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.200.000

-600.000

1.600.000

3239

Ostale usluge

400.000

0

400.000

A664004

USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

1.100.000

-400.000

700.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

835.000

-300.000

535.000

3239

Ostale usluge

200.000

-100.000

100.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

65.000

0

65.000

K251615

DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

7.200.000

0

7.200.000

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

7.200.000

0

7.200.000

1387

KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

25.380.000

-2.455.087

22.924.913

A664001

ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

16.800.000

-1.455.087

15.344.913

3237

Intelektualne i osobne usluge

16.570.000

-1.455.087

15.114.913

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

230.000

0

230.000

A664021

REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH

1.650.000

-200.000

1.450.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.400.000

-200.000

1.200.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

250.000

0

250.000

T664009

KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

3.380.000

-600.000

2.780.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

3.230.000

-600.000

2.630.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

150.000

0

150.000

T664010

UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA

3.550.000

-200.000

3.350.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

3.500.000

-200.000

3.300.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

50.000

0

50.000

1388

PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV RH

5.550.000

-1.000.000

4.550.000

A664003

PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

4.550.000

-700.000

3.850.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.050.000

0

1.050.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.250.000

-600.000

1.650.000

3238

Računalne usluge

1.250.000

-100.000

1.150.000

A664006

REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

1.000.000

-300.000

700.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

600.000

-150.000

450.000

3238

Računalne usluge

400.000

-150.000

250.000

1576

KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA

49.961.516

0

49.961.516

K664022

PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

 

 

 

 

(IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)

48.866.516

0

48.866.516

3211

Službena putovanja

1.155.000

157.000

1.312.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

1.916.000

93.500

2.009.500

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

70.000

-500

69.500

3225

Sitni inventar i auto gume

32.000

-24.000

8.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

220.000

-2.000

218.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

875.000

-274.000

601.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

910.000

-410.000

500.000

3234

Komunalne usluge

50.000

-33.000

17.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

35.391.516

5.690.594

41.082.110

3238

Računalne usluge

120.000

40.000

160.000

3292

Premije osiguranja

24.000

-12.000

12.000

3293

Reprezentacija

10.000

28.500

38.500

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

-120.000

80.000

4221

Uredska oprema i namještaj

3.798.000

-2.669.000

1.129.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

855.000

-17.368

837.632

4262

Ulaganja u računalne programe

3.240.000

-2.447.726

792.274

K664026

PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567)

1.095.000

0

1.095.000

3211

Službena putovanja

60.000

-60.000

0

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

60.000

-60.000

0

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

25.000

-25.000

0

3233

Usluge promidžbe i informiranja

40.000

-40.000

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

500.000

595.000

1.095.000

3293

Reprezentacija

10.000

-10.000

0

4221

Uredska oprema i namještaj

200.000

-200.000

0

4262

Ulaganja u računalne programe

200.000

-200.000

0

18010

Hrvatski geodetski institut

3.372.072

-186.605

3.185.467

1386

DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA

3.372.072

-186.605

3.185.467

A731003

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM

2.802.072

-186.605

2.615.467

3111

Plaće za redovan rad

1.478.000

-124.974

1.353.026

3121

Ostali rashodi za zaposlene

35.000

10.300

45.300

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

230.000

-20.008

209.992

3133

Doprinosi za zapošljavanje

26.000

-2.736

23.264

3211

Službena putovanja

85.000

0

85.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

45.000

0

45.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

25.000

0

25.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

30.000

0

30.000

3223

Energija

15.000

0

15.000

3225

Sitni inventar i auto gume

20.000

0

20.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

80.000

0

80.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

130.000

0

130.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

10.000

0

10.000

3234

Komunalne usluge

80.000

0

80.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

69.072

0

69.072

3238

Računalne usluge

5.000

0

5.000

3239

Ostale usluge

20.000

0

20.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

330.000

-49.187

280.813

3292

Premije osiguranja

35.000

0

35.000

3293

Reprezentacija

30.000

0

30.000

3294

Članarine

10.000

0

10.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000

0

3.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.000

0

5.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

1.000

0

1.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

5.000

0

5.000

K731004

INFORMATIZACIJA INSTITUTA

570.000

0

570.000

4123

Licence

30.000

0

30.000

4221

Uredska oprema i namještaj

30.000

0

30.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

480.000

0

480.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

20.000

0

20.000

4262

Ulaganja u računalne programe

10.000

0

10.000

 

 

 

 

 

185

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

44.210.400

0

44.210.400

18505

Državni ured za reviziju

44.210.400

0

44.210.400

1389

REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

44.210.400

0

44.210.400

A665000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

43.210.400

0

43.210.400

3111

Plaće za redovan rad

28.605.000

0

28.605.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

700.000

0

700.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.000.000

0

1.000.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

4.688.200

0

4.688.200

3133

Doprinosi za zapošljavanje

515.200

0

515.200

3211

Službena putovanja

500.000

0

500.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.250.000

0

1.250.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

200.000

0

200.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.000.000

0

1.000.000

3223

Energija

700.000

0

700.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

60.000

0

60.000

3225

Sitni inventar i auto gume

80.000

0

80.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

700.000

0

700.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

450.000

0

450.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

50.000

0

50.000

3234

Komunalne usluge

1.100.000

0

1.100.000

3235

Zakupnine i najamnine

400.000

0

400.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

430.000

0

430.000

3238

Računalne usluge

100.000

0

100.000

3239

Ostale usluge

50.000

0

50.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

150.000

0

150.000

3292

Premije osiguranja

100.000

0

100.000

3293

Reprezentacija

100.000

0

100.000

3294

Članarine

15.000

0

15.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

60.000

0

60.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.000

0

5.000

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

2.000

0

2.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

200.000

0

200.000

K106627

OPREMANJE PODRUČNIH UREDA

300.000

0

300.000

4221

Uredska oprema i namještaj

70.000

0

70.000

4222

Komunikacijska oprema

30.000

0

30.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

200.000

0

200.000

K665001

INFORMATIZACIJA

400.000

0

400.000

4123

Licence

300.000

0

300.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

0

100.000

K665002

OBNOVA VOZNOG PARKA

300.000

0

300.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

300.000

0

300.000

 

 

 

 

 

195

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

5.499.093

0

5.499.093

19505

Komisija za vrijednosne papire

5.499.093

0

5.499.093

1390

DJELATNOSTI KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

5.499.093

0

5.499.093

A667000

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

4.924.951

0

4.924.951

3111

Plaće za redovan rad

3.454.000

-24.000

3.430.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

80.000

0

80.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

506.000

24.000

530.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

70.000

0

70.000

3211

Službena putovanja

100.000

0

100.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

100.000

0

100.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

25.000

0

25.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

85.000

0

85.000

3222

Materijal i sirovine

1.000

0

1.000

3223

Energija

35.000

0

35.000

3225

Sitni inventar i auto gume

2.000

0

2.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

100.000

0

100.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

10.000

0

10.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

5.000

0

5.000

3234

Komunalne usluge

71.951

0

71.951

3235

Zakupnine i najamnine

60.000

0

60.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

5.000

0

5.000

3238

Računalne usluge

5.000

0

5.000

3239

Ostale usluge

5.000

0

5.000

3292

Premije osiguranja

65.000

0

65.000

3293

Reprezentacija

65.000

0

65.000

3294

Članarine

65.000

0

65.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

10.000

0

10.000

A667010

NAKNADA ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA PO NAGODBI

574.142

0

574.142

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

574.142

0

574.142

 

 

 

 

 

196

DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

4.335.274

-221.644

4.113.630

19605

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

4.335.274

-221.644

4.113.630

1501

KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

4.335.274

-221.644

4.113.630

A744000

KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

3.551.774

-43.386

3.508.388

3111

Plaće za redovan rad

2.389.614

-325.057

2.064.557

3113

Plaće za prekovremeni rad

17.000

-8.500

8.500

3121

Ostali rashodi za zaposlene

41.055

0

41.055

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

373.025

-52.228

320.797

3133

Doprinosi za zapošljavanje

40.913

-5.729

35.184

3211

Službena putovanja

29.500

50.000

79.500

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

31.500

9.450

40.950

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

30.000

0

30.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

60.000

0

60.000

3223

Energija

30.000

0

30.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

17.300

-13.840

3.460

3225

Sitni inventar i auto gume

10.000

79.821

89.821

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

230.000

-4.000

226.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

30.000

229.897

259.897

3233

Usluge promidžbe i informiranja

12.067

0

12.067

3234

Komunalne usluge

30.000

0

30.000

3235

Zakupnine i najamnine

13.600

0

13.600

3237

Intelektualne i osobne usluge

80.000

2.000

82.000

3238

Računalne usluge

25.000

0

25.000

3239

Ostale usluge

10.000

3.000

13.000

3292

Premije osiguranja

15.000

-7.000

8.000

3293

Reprezentacija

15.000

12.000

27.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

-5.000

5.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

11.200

-8.200

3.000

K744001

OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

497.700

-37.675

460.025

4221

Uredska oprema i namještaj

283.000

-67.957

215.043

4222

Komunikacijska oprema

34.800

0

34.800

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

153.100

30.282

183.382

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

26.800

0

26.800

K744002

INFORMATIZACIJA

185.800

-40.583

145.217

4123

Licence

70.800

-51.920

18.880

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

11.337

111.337

4222

Komunikacijska oprema

15.000

0

15.000

K744003

NABAVA VOZILA

100.000

-100.000

0

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

100.000

-100.000

0

 

 

 

 

 

220

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

198.201.015

0

198.201.015

22005

Hrvatski centar za razminiranje

198.201.015

0

198.201.015

1391

PROTUMINSKO DJELOVANJE

198.201.015

0

198.201.015

A672000

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

38.083.827

645.000

38.728.827

3111

Plaće za redovan rad

19.583.193

0

19.583.193

3121

Ostali rashodi za zaposlene

560.000

0

560.000

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

1.059.372

0

1.059.372

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

3.001.774

0

3.001.774

3133

Doprinosi za zapošljavanje

325.488

0

325.488

3211

Službena putovanja

2.408.000

400.000

2.808.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

700.000

0

700.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

95.000

10.000

105.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.105.000

105.000

1.210.000

3222

Materijal i sirovine

70.000

0

70.000

3223

Energija

2.210.000

80.000

2.290.000

3225

Sitni inventar i auto gume

300.000

0

300.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

960.000

0

960.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.250.000

0

2.250.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

251.000

0

251.000

3234

Komunalne usluge

345.000

0

345.000

3235

Zakupnine i najamnine

310.000

0

310.000

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

180.000

0

180.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

390.000

0

390.000

3238

Računalne usluge

250.000

0

250.000

3239

Ostale usluge

408.000

0

408.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

62.000

0

62.000

3292

Premije osiguranja

850.000

0

850.000

3293

Reprezentacija

150.000

50.000

200.000

3294

Članarine

20.000

0

20.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

80.000

0

80.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

40.000

0

40.000

3433

Zatezne kamate

20.000

0

20.000

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

100.000

0

100.000

A672007

RAZMINIRANJE

149.972.188

-645.000

149.327.188

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.700.000

0

1.700.000

3239

Ostale usluge

145.272.188

0

145.272.188

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000.000

-645.000

2.355.000

A672020

JEDINSTVENA TOPOGRAFSKA BAZA PODATAKA

7.500.000

0

7.500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

7.500.000

0

7.500.000

A672025

POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU,

 

 

 

 

TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-a

430.000

0

430.000

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

350.000

0

350.000

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

80.000

0

80.000

K672008

INFORMATIZACIJA

250.000

0

250.000

4221

Uredska oprema i namještaj

250.000

0

250.000

K672009

OPREMANJE

315.000

0

315.000

4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

20.000

120.000

4222

Komunikacijska oprema

40.000

0

40.000

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

75.000

-20.000

55.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

100.000

0

100.000

K672011

OBNOVA VOZNOG PARKA

1.100.000

0

1.100.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

1.100.000

0

1.100.000

K672023

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

550.000

0

550.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

550.000

0

550.000

 

 

 

 

 

225

DRŽAVNI INSPEKTORAT

125.037.622

-7.234.554

117.803.068

22505

Državni inspektorat

125.037.622

-7.234.554

117.803.068

1392

INSPEKCIJSKI NADZOR

125.037.622

-7.234.554

117.803.068

A673000

INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA

122.237.622

-6.888.310

115.349.312

3111

Plaće za redovan rad

77.337.574

-3.888.589

73.448.985

3113

Plaće za prekovremeni rad

1.547.000

-147.000

1.400.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.500.000

-550.000

2.950.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

12.254.209

-633.266

11.620.943

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.348.839

-69.455

1.279.384

3211

Službena putovanja

2.400.000

-200.000

2.200.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.900.000

-250.000

3.650.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

300.000

-170.000

130.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.950.000

0

1.950.000

3222

Materijal i sirovine

150.000

0

150.000

3223

Energija

1.950.000

30.000

1.980.000

3225

Sitni inventar i auto gume

280.000

-80.000

200.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3.400.000

-150.000

3.250.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.500.000

100.000

1.600.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

200.000

-30.000

170.000

3234

Komunalne usluge

1.800.000

-250.000

1.550.000

3235

Zakupnine i najamnine

5.400.000

50.000

5.450.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.395.000

-330.000

1.065.000

3238

Računalne usluge

320.000

-80.000

240.000

3239

Ostale usluge

600.000

-100.000

500.000

3292

Premije osiguranja

350.000

-90.000

260.000

3293

Reprezentacija

180.000

0

180.000

3294

Članarine

50.000

-15.000

35.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

45.000

-15.000

30.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

30.000

0

30.000

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

50.000

-20.000

30.000

K673005

OPREMANJE PROSTORIJA

435.000

53.756

488.756

4221

Uredska oprema i namještaj

225.000

53.756

278.756