Prilog C

C1 – Zapovjednik jahte do 100 BT

Navigacija (usmeno i praktično)

-     Određivanje točke broda terestričkom navigacijom - upotreba i održavanje pomorskih karata, te upotreba pomorskih publikacija (uključuje i rad na elektronskim kartama); upotreba elektronskih pomagala za određivanje točke broda; kompas - upotreba, održavanje, pogreške i njihovo otklanjanje; ARPA, radar - osnovna znanja rada na ARPA-i i radaru;

Manevriranje brodom  (usmeno i praktično)

-     Rad na kormilarskom uređaju; poznavanje manevarskih sposobnosti broda; poznavanje postupaka sidrenja i priveza; poznavanje pravila o izbjegavanju sudara na moru; poznavanje međunarodnog signalnog kodeksa; poznavanje postupaka u slučaju nužde; upotreba MERSAR priručnika; poznavanje dužnosti pri obavljanju straže na mostu; poznavanje engleskog jezika;

Poznavanje broda i brodskog postrojenja  (usmeno i praktično)

-     Poznavanje konstrukcije broda (točni nazivi pojedinih dijelova); poznavanje osnova stabilnosti broda; poznavanje opreme za spašavanje i protupožarna zaštita; vrste brodskih motora i princip rada; opsluživanje motora; brodske instalacije; poznavanje mjera predostrožnosti za sprječavanje izlijevanja ulja u more;

Sigurnost na moru (usmeno i praktično)

-     Držanje straže - načela držanja straže; djelatni postupci; držanje straže u slučaju izvanrednih okolnosti; plovidba u nevremenu; prijam meteoroloških i navigacijskih upozorenja; manevriranje u nevremenu;

-     Sredstva za spašavanje - vrste, količina, oprema i obilježja splavi za spašavanje; broj, namjena i smještaj osobnih sredstava za spašavanje; komunikacije u nuždi; vizualni signali; hrana i vode; komunikacija i suradnja sa spašavateljima;

-     Djelovanje u slučaju opasnosti - sprečavanje panike; postupci u slučaju opasnosti po brod; postupci u slučaju ozljeda i teških oboljenja; pozivi pogibli; protupožarna zaštita;

-     Djelovanje u slučaju onečišćenja - obveze u slučaju onečišćenja; načini i priručna pomagala za sprečavanje onečišćivanja morskog okoliša s brodova;

-     Nacionalno pomorsko pravo (pomorske isprave i knjige, svjedodžbe, pomorska knjižica, prijava dolaska/odlaska broda, ukrcaj/iskrcaj članova posade, granica plovidbe)

Meteorologija i oceanografija (usmeno)

-     Poznavanje različitih vremenskih situacija njihovo praćenje i bilježenje; sposobnost prijema meteoroloških prognoza; očitavanje podataka sa meteoroloških instrumenata; morske struje i mijene;

Pomorsko pravo  (usmeno)

-     Obavezna primjena međunarodnih konvencija i međunarodnih pravila; Konvencija o prijevozu putnika i prtljage morem; međunarodni propisi o odgovornosti za zagađenje mora s broda; međunarodni i nacionalni propisi o sigurnosti ljudskih života na moru; propisi o spašavanju ljudi i imovine na moru;

Engleski jezik (usmeno i pisano)

-     Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije - pogonski strojevi; sustavi za gašenje požara; oprema za spašavanje; navigacijska oprema; komunikacijski uređaji; osnovni pojmovi o plovidbi;

-     Korištenje pomorskim kartama i obavijesti za pomorce; pomorska meteorologija;


 

-     Uspješno i djelotvorno komuniciranje na engleskom jeziku s drugim brodovima i obalnim radiopostajama u vezi sa sigurnošću i plovidbom, koristeći pritom Standardni pomorski navigacijski rječnik (SMNV) i Standardne pomorske izraze za komuniciranje (SMCP);

-     Komuniciranje u slučaju pogibelji, žurnih stanja i sigurnosti s drugim brodovima; komuniciranje prilikom dolaska i odlaska iz luke / marine;

-     Razumijevanje propisa, pravilnika, uputa i drugih dokumenata državnih i lučkih vlasti u vezi s pomorskim javnim pravom;

 

C2 – Zapovjednik jahte do 500 BT (usmeno, pisano i praktično)

Predmeti:     Pomorska plovidba (usmeno i praktično)

                   Konstrukcija i stabilnost broda (usmeno)

                   Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru (usmeno)

                   Sigurnost na moru (usmeno i praktično)

                   Meteorologija (usmeno)

                   Pomorsko pravo (usmeno)

                   Engleski jezik (pisano i usmeno)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

 

C3 - Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi  (usmeno, pisano i praktično)

Predmeti:     Plovidba

                   Sigurnost na moru

                   Rukovanje brodom i teretom

                   Engleski jezik,

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C4 - Član posade koji čini dio plovidbene straže  (usmeno i praktično)

Predmeti:     Plovidba,

                   Sigurnost na moru,

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C5 - Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (usmeno, pisano i praktično)

Predmeti:     Plovidba,

                   Sigurnost na moru,

                   Rukovanje brodom i teretom,

                   Engleski jezik

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C6 - Časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem

Astronomska navigacija  (usmeno, pisano i praktično)

-     Temeljni pojmovi nebeske sfere - koordinatni sustavi; vrijeme - kronometri; sekstant - mjerenje kutova, pogreške, ispravci; stajnica - kružnica, luk i pravac položaja; položaj broda u oceanskoj navigaciji - geografska širina Sjevernjačom; prolaz nebeskog tijela kroz gornji meridijan motrišta; visinska metoda određivanja položaja broda; položaj broda pomoću istog ili dva različita nebeska tijela u razmaku vremena; kontrola devijacije kompasa astronomskim putem;

Terestrička i elektronska navigacija  (usmeno i pisano)


-     Uporaba navigacijskih karata i publikacija; ažuriranje karata i priručnika; elektronske karte (ECDIS) - osnovne radnje; osnove magnetizma - magnetski kompas; morske mijene - uporaba tablica; struje morskih mijena; morske struje; položaj broda u terestričkoj navigaciji - linije pozicija; položaj broda istovremenim motrenjem; motrenje u razmaku vremena; zbrojena pozicija; frekvencija pozicioniranja u obalnoj navigaciji; loksodroma i ortodroma; plovidba broda u kanalima, rijekama, području leda, u području ograničene vidljivosti, pod utjecajem struje i vjetra; označavanje pomorskih plovnih putova;

-     Žirokompas - princip rada, pogreške; radio-navigacija - radio-farovi, radio-goniometar, pogreške radio-azimuta; popis radio svjetionika - uporaba i ažuriranje; radarska navigacija - razumijevanje i analiza radarskih podataka; ograničenja pri radu s radarom; određivanje položaja pomoću radara; hiperbolična navigacija - način određivanja položaja, pogreške sustava; satelitska navigacija -GPS, DGPS, pogreške sustava; rad s raznim vrstama dubinomjera i brzinomjera; moderni ustroj zapovjednog mosta; crna kutija;

Sigurnost na moru (usmeno i praktično)

-     Ustroj sigurnog rada na brodovima - rad na siguran način; obveze prema Međunarodnom kodeksu o sigurnom rukovođenju i zaštiti okoliša (ISM); organizacija i rukovođenje posadom; suradnja između časnika; obveza uvježbavanja časnika i članova posade; nadzor rada pripravnika; dodjeljivanje dužnosti; održavanje sposobnosti broda za plovidbu; utvrđivanje očekivanih standarda rada; načela radne komunikacije; razvoj planova za slučaj nužde i nadzor oštećenja te rad u slučaju stanja opasnosti;

-     Držanje straže - načela držanja straže; sadržaj, primjena i ciljevi Osnovnih načela koja valja slijediti pri držanju navigacijske straže; djelatni postupci članova navigacijske straže; držanje straže u slučaju izvanrednih okolnosti;

-     Plovidba u nevremenu - sredstva i način korištenja uređaja za prijam meteoroloških i navigacijskih upozorenja; procjena opasnosti; izbjegavanje nevremena; osiguranje broda za plovidbu u nevremenu; manevriranje i rukovanje brodom u nevremenu;

-     Uvježbavanje napuštanja broda - obveza uvježbavanja; učestalost, organizacija i provedba vježbi; uvježbavanje gašenja požara - obveza, sadržaj i opseg protupožarnih vježbi;

-     Preživljavanje na moru - postupci u splavima i brodicama za spašavanje; pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura; korištenje komunikacijskih sredstava; korištenje vizualnih signala; predaja i prijam uz pomoć svjetlosnih Morseovih signala; korištenje plovila za preživljavanje i spasilačkih čamaca i njihove opreme; korištenje hrane i vode; korištenje sredstava za komunikaciju i navođenje pri spašavanju; pristajanje uz nepoznatu obalu; komunikacija i suradnja sa spašavateljima;

-     Sprečavanje onečišćenja - izvori onečišćenja; mjere opreza radi sprečavanja onečišćivanja morskog okoliša; nadzor rada i postupci sprečavanja onečišćivanja i raspoloživa oprema;

-     Djelovanje u slučaju onečišćenja - obveze u slučaju onečišćenja prema MARPOL konvenciji; načini i priručna pomagala za sprečavanje onečišćivanja morskog okoliša s brodova; suradnja s vlastima obalne države;

Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru (usmeno i praktično)

-     Manevriranje brodom - pojam i vrste manevriranja brodom;


-     Vanjski i unutarnji čimbenici koji utječu na manevriranje brodom - manevarske karakteristike i oprema broda; prirodni uvjeti (vjetar, valovi, struje, morske mijene, nautička složenost pristupa), VTS sustav; tegljači; pilotska služba; propisi IMO-a glede manevarskih karakteristika broda;

-     Manevriranje brodom u različitim uvjetima - prilaz peljarskim postajama; manevriranje u rijekama, ušćima i ograničenim područjima; manevriranje u područjima malih dubina; međudjelovanje između brodova koji se mimoilaze, te između broda i obale na malim udaljenostima; privez i odvez u raznim uvjetima bez tegljača; manevriranje korištenjem tegljača; tegljenje broda; međudjelovanje tegljača i broda; korištenje poriva i sustava za manevriranje; izbor sidrišta i sidrenje; dokovanje oštećenog ili neoštećenog broda; manevriranje u ili u blizini područja sustava usmjerene plovidbe ili u područjima sustava nadzora plovidbe (VTS);

-     Manevriranje brodom u otežanim uvjetima;

-     Djelovanje u slučaju opasnosti - mjere opreza pri namjernom nasukanju, ako je nasukanje neizbježno; radnje nakon nasukanja; odsukanje nasukanog broda sa i bez pomoći; mjere koje valja poduzeti ako je sudar neizbježan; radnje nakon sudara; prosudba oštećenja i sprečavanje posljedica; kormilarenje u nuždi; tegljenje u nuždi;

-     Rad s daljinskim upravljanjem porivnog sustava i strojnih sustava i uređaja i opće poznavanje pomorskih strojarskih pojmova;

-     Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru - primjena pravila u svim uvjetima;

Meteorologija (usmeno)

-     Meteorološki elementi - sastav, ustroj i toplinska energija atmosfere; temperatura, tlak i vlažnost zraka; adijabatski procesi; zračna strujanja; vjetar, turbulencija i trenje; oblaci, oborine, magla i vidljivost;

-     Opće atmosfersko kruženje - zračne mase i fronte; ciklone i anticiklone; gibanja zraka u atmosferi i mlazna struja; mjesni vjetrovi; oluje, ustrojstvo olujnog oblaka;

-     Vrijeme u tropskim područjima - pojasevi konvergencije; pasati i monsuni; tropsko nevrijeme i cikloni;

-     Vrijeme u polarnim područjima - meteorološki elementi; pojava i fronta;

-     Vremenska analiza i prognoza - klimatološki pregled; temelji vremenske (i oceanološke) analize i prognoze; karte;

-     Ispitivanje atmosfere - meteorološke postaje; motrenja i izvješća;

-     Meteorološko osiguranje pomorstva; ustrojstvo pomorske meteorološke službe; izvješća i upozorenja; vrijeme i uvjeti plovidbe; meteorološka dokumentacija; meteorološka navigacija.

-     Oceanologija - vodene površine na Zemlji; morsko dno; morska voda; svojstva slatke i morske vode; temperatura morske vode i njezina razdioba; slanost i gustoća morske vode; ovisnost o temperaturi i tlaku te njezina razdioba; vodene mase; ostala svojstva mora;

-     Gibanja mora - morske struje; površinska strujanja i promjene strujanja s dubinom; razdioba osnovnih morskih struja na Zemlji; morska razina;

-     Morski valovi - vrste valova; mrtvo more; stojni val i križanje valova; utjecaj plitke vode; morska doba;

-     Led na moru - morski i kopneni led; utjecaji zaleđivanja na pomorstvo;

-     Oceanološka služba - izvješća i upozorenja; karte; službe praćenja morskog leda; oceanološka dokumentacija;

-     Čitanje meteoroloških karata i korištenje prognoza;

Rukovanje brodom i teretom sa stabilnošću broda (usmeno i pisano)

-     Poznavanje broda - vrste brodova; opće poznavanje glavnih konstrukcijskih dijelova broda i naziva svakoga pojedinog dijela; brodske dimenzije i veličine; raspored i vrsta brodskih skladišnih prostora prema namjeni; klasifikacija brodova; pregledi i svjedodžbe; planovi broda; poznavanje i primjena brodskih tablica i dijagrama; održavanje broda;

-     Stabilnost broda - početna poprečna stabilnost; stabilnost pri većim kutovima nagiba; uzdužna stabilnost; radno poznavanje i primjena tablica stabilnosti, trima i naprezanja, dijagrama i opreme za proračun naprezanja; razumijevanje temeljnih radnji koje se poduzimaju u slučaju djelomičnog gubitka uzgona; razumijevanje temeljne vodo-nepropusnosti; korištenje preporuka IMO-a glede stabilnosti broda;

-     Rukovanje i slaganje tereta - poznavanje sigurnog rukovanja, slaganja i pričvršćivanja tereta uključujući teške terete na sposobnost broda za plovidbu i stabilnost; planovi i isprave o teretu; opasni tereti; ventilacija tereta; postupci pri sprečavanju zagađenja mora poznavanje sigurnog rukovanja, slaganja i pričvršćivanja tereta uključujući opasne, rizične i škodljive terete i njihov utjecaj na sigurnost ljudskih života i broda; nadzor ukrcaja; slaganja; osiguranja i iskrcaja tereta; briga o teretu tijekom putovanja; korištenje preporuka IMO-a o rukovanju i prijevozu tereta;

Pomorsko pravo (usmeno)

-     Pojam i podjela pomorskog prava - vrela pomorskog prava u RH; međunarodno pravo mora; pomorsko upravno pravo; pomorsko trgovačko pravo; ciljevi i djelatnost Međunarodne pomorske organizacije (IMO);

-     Pravna podjela mora - kategorije plovidbe u RH; uloga i ovlasti lučkih kapetanija; pravni pojam broda i brodice u RH; državna pripadnost i upis broda; ime broda; luka upisa; baždarski podaci i klasa broda; pozivni znak broda; djelatnost Hrvatskog registra brodova; sadržaj i ciljevi Konvencije SOLAS; sadržaj i ciljevi Konvencije MARPOL; sadržaj i ciljevi Konvencije LOADLINES; brodske isprave i knjige hrvatskih brodova; brodska posada - zvanja i svjedodžbe; podjela službi; raspodjela straže; prava i dužnosti članova posade; prava i dužnosti zapovjednika broda; prava i dužnosti časnika straže u plovidbi i za boravak broda u luci;

-     Pojam vlasnika broda i brodara - podjela ugovora o iskorištavanju pomorskih brodova; podjela ugovora o prijevozu stvari morem; priprema broda za ukrcaj tereta; odgovornost za ukrcaj i slaganje tereta na brodu; vrijeme ukrcaja/iskrcaja tereta; vrste i računanje stojnica; prekostojnice; izvanredne prekostojnice i naknada za uštedu vremena; izrada i važnost vremenske tablice; časnička potvrda; pojam, sadržaj i izdavanje teretnice; vrste teretnica po načinu prijenosa; primjedbe u teretnici; pomorski teretni list; predaja tereta primatelju; odgovornost brodara za djela i propuste posade; vozarina - vrste, način obračuna i naplata; ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem; ugovori o tegljenju broda; zakup broda;

-     Pojam i podjela pomorskih havarija - bitni elementi i obračun zajedničke havarije; sudari brodova na moru - pojam i podjela; nagrada za spašavanje imovine na moru; svrha i vrste pomorskog osiguranja (kasko, kargo i klubovi); odgovornost člana posade za štete prouzročene na brodu i teretu;

Engleski jezik (usmeno i pisano)


-     Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije - konstrukcija broda, trupa; pogonski strojevi; stabilnost broda; krcanje tereta; brodski sustavi (balastni sustav, sustavi za gašenje požara, sidrenje, privezivanje, navigacijska oprema, komunikacijski uređaji, oprema za spašavanje); pojmovi o plovidbi (astronomska, terestrička navigacija, radionavigacijski uređaji), medicinska pomoć; tereti u prijevozu morem s posebnim osvrtom na opasne terete;

-     Korištenje pomorskim kartama i drugim pomorskim nautičkim publikacijama potrebnim za plovidbu broda (obavijesti za pomorce itd.); elektroničke karte;

-     Korištenje publikacija na engleskom jeziku u vezi s morskim mijenama strujama;

-     Razumijevanje i tumačenje pomorskih meteoroloških informacija na engleskom jeziku (vremenski sustavi, vremenska izvješća i prognoze;

-     Uspješno i djelotvorno komuniciranje na engleskom jeziku s drugim brodovima i obalnim radiopostajama u vezi sa sigurnošću i plovidbom, koristeći pritom Standardni pomorski navigacijski rječnik (SMNV) i Standardne pomorske izraze za komuniciranje (SMCP);

-     VHF i GMDSS komuniciranje u slučaju pogibelji, žurnih stanja i sigurnosti;

-     Komuniciranje s drugim brodovima i VTS (kontrolom plovidbe) u vezi s izbjegavanjem sudara (obrada teksta, provjera poznavanja nazivlja u govornim komunikacijama i na tekstu s tematikom izbjegavanja sudara);

-     Komuniciranje prilikom dolaska i odlaska iz luke, plovnih kanala, tjesnaca;

-     Komuniciranje sa sustavima VTS i VTIS (identifikacija broda, tereti, opasni tereti, obavijesti o dolasku ili odgodi dolaska u luku);

-     Razumijevanje i odgovor na upute i zapovijedi peljara i drugih ovlaštenih osoba pomorskih vlasti prilikom manevriranja brodom, sidrenja, privezivanja i odvezivanja;

-     Sudjelovanje u unutarbrodskim komunikacijama prilikom manevriranja brodom, sidrenja, privezivanja i odvezivanja, izvanrednih stanja i drugih poslova u vezi sa sigurnošću plovidbe; upute za rad sa sredstvima za spašavanje;

-     Izdavanje zapovijedi i primanje izvješća od članova posade koji čine sastavni dio plovidbene straže na palubi i u stroju;

-     Davanje uputa i obavijesti putnicima i članovima posade u vezi sa sigurnošću plovidbe, posebice u izvanrednim situacijama;

-     Razumijevanje propisa, pravilnika, uputa i drugih dokumenata državnih i lučkih vlasti u vezi s pomorskim javnim pravom;

Upravljanje gašenjem požara (sukladno programu C 16);

Poseban program temeljne sigurnosti na brodu (sukladno programu izobrazbe B2 iz priloga B)

Osposobljenost za pružanje prve medicinske pomoći (sukladno programu C 23).

Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja  (pisano/usmeno i praktično- sukladno programu izobrazbe iz dijela D3B)

C7 - Prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili većem i zapovjednik broda  na  brodu od 3000 BT ili većem

Navigacija i planiranje plovidbe (usmeno i pismeno)

-         Pomorsko putovanje i pomorska plovidba, služba nadzora pomorske plovidbe, obilježja i ustroj pomorske plovidbe, navigacijska podrška, uspostava VTS službe, planiranje pomorskog putovanja: priprema plana, izbor plovnog puta, sadržaj plana putovanja, provedba putovanja i nadzor provedbe plana putovanja, optimizacija pomorskog putovanja;

-         Osnovne vrste kartografskih projekcija, Mercatorova karta, papirnate pomorske karte: vrste, sadržaj karte, glavni i djelomični razmjer karte, oznake i skraćenice, katalozi karata, ažuriranje karata (OZP), elektronske karte (rasterske i vektorske): ECS, RCDS, ARCS, video-ploteri, ENS, ECDIS, svojstva, rad na sustavima; papirnati priručnici za navigaciju: peljari, popisi svjetionika, daljinari, ažuriranje priručnika; magnetizam: zemaljski, geomagnetske karte, brodski stalni i prolazni, magnetski kompas (vrste, pogreške), metode kompenzacije magnetskog kompasa; demagnetiziranje broda; dubina mora: definicije, visoka i niska voda (statička i dinamička teorija), jednadžba plimnog vala - primjena u navigaciji, struje morskih mijena, tablice morskih mijena, područja iznimnih utjecaja morskih mijena; plovidba pri velikim amplitudama i morskim strujama; plovni putovi: definicija, karakteristike, balisaža: IALA sustav, optička, zvučna  i elektronska sredstva za označavanje plovnih putova; položaj broda u obalnoj navigaciji: linije pozicija, istovremeno opažanje, opažanje u razmaku vremena, zbrojena i procijenjena pozicija, frekvencija pozicioniranja; teorijske osnove pogreške pozicije broda;

-         Temeljne metode plovidbe: po loksodromi, po ortodromi, kombinirana plovidba - odnosne jednadžbe; plovidba u posebnim uvjetima: međuotočko područje, rijeke i kanali, u području leda i ledenih santi, u području magle i ograničene vidljivosti, pod utjecajem morske struje i vjetra, u ratnim opasnostima (mine); meteorološka plovidba; plovidba u području tropskog ciklona; pomoćne metode za sigurnu plovidbu; plovidba u sustavu odvojenog prometa (usmjerena plovidba); brzina broda: vrste brzina, pogreška brzinomjera; udaljenost i pređeni put; određivanje udaljenosti: posredno i neposredno;

-         Nebeska sfera i nebeski koordinatni sustavi (koordinate pojedinih sustava); efemeride i nautički godišnjaci; astronomsko-nautički trokut; jednadžbe za račun satnog kuta, azimuta, visine i geografske širine u općem i posebnom slučaju; vrijeme: dinamičko i kinematičko, vrste vremena, jednadžba vremena, mjerenje vremena, pretvorba vremena, datumska granica; kronometri: stanje, dnevni hod, dnevnik kronometra; sekstant: optički princip, pogreške sekstanta, mjerenje kutova sekstantom, ispravljanje izmjerene visine, slučajne i sistematske pogreške; geometrijsko mjesto pozicije broda: projekcija nebeskog tijela na Zemlju, kružnica pozicije, jednadžba kružnice pozicije, luk i pravac položaja; sumraci: vrste, trajanje; visina Sunca i Mjeseca u trenutku pravog izlaska/zalaska; identifikacija nebeskih tijela računskim putem i pomoću identifikatora; položaj broda: geografska širina Sjevernjačom, položaj pri prolasku nebeskog tijela kroz gornji/donji meridijan motrišta, visinska metoda određivanja položaja broda (Marc de Saint Hilairova metoda)- pozicija broda s dva, tri ili četiri pravca položaja, direktne metode određivanja položaja broda; položaj broda snimanjem istog ili dva različita nebeska tijela u razmaku vremena; uporaba jednog pravca položaja; pogreške u poziciji određenoj s dva pravca položaja (paralelogram neizvjesnosti); procjena sistematskih i slučajnih pogrešaka; izbjegavanje sistematskih pogrešaka, crtanje simetrala stajnica; optimalni uvjeti za točnost pozicije broda astronomskim opažanjima; kontrola devijacije kompasa astronomskim opažanjima;

-         Žiroskop: definicija, osnovna svojstva, moment povratka i perioda oscilacije, prigušene/neprigušene oscilacije, utjecaj promjene kutnog momenta; žirokompasi: principi rada pojedinih vrsta, pogreške; kompasni ponavljači; automatsko kormilo; kontrola pokazivanja žirokompasa; indukcijski kompas; laserski kompas;

-         Radionavigacija: radiofarovi, radiogoniometar, kardioida, pogreške radioazimuta, popis radiosvjetionika, sistemske pogreške RG-a, eliminacija pogreški; radarska navigacija: princip rada radara, mjerenje udaljenosti i kuta radarom, karakteristike radarskog sustava, kontrole radara i njihove funkcije, radarske smetnje i lažni odjeci, svojstva objekta i jačina odjeka, atmosferski uvjeti i domet radara, vremenski uvjeti i domet radara, oblici radarskih slika, analiza i tumačenje radarske slike, usporedba klasičnog i ARPA radara, pogreške ARPA radara, AIS: svrha, načela i ograničenja, Racon, Ramark, utjecaj radarskih isijavanja na ljudski organizam; hiperbolična navigacija: hiperbola kao linija pozicija, pogreške pozicije broda - elipsa pogrešaka i kružnica jednake vjerojatnosti, hiperbolički navigacijski sustavi - načini određivanja pozicije broda, domet, točnost i pouzdanost pojedinih sustava, utjecaj zemaljskog magnetizma, utjecaj atmosferskog elektriciteta i sunčevih erupcija; pogreške sustava hiperbolične navigacije; navigacijski sustavi visoke točnosti pozicioniranja: vrste, principi rada, domet, točnost i fizikalne karakteristike pojedinih sustava;

-         Satelitski navigacijski sustavi: GPS, Glonass - fizikalne osnove; diferencijalni GPS; pogreške i točnost GPS sustava; određivanje položaja broda GPS sustavom; podmorsko-akustički navigacijski sustav: komponente (SPS, SAS, DSU, SP), točnost sustava;

-         Inercijalna navigacija: inercijalni sustav koordinata, teorijske osnove sustava inercijalne navigacije, akcelerometri, princip rada sustava inercijalne navigacije, pogreške sustava inercijalne navigacije; dubinomjeri: vrste, principi rada, pogreške ultrazvučnih dubinomjera; brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške; automatizacija u navigaciji: uporaba elektronskih računala i mikroprocesora, integrirani navigacijski sustavi - osnovni elementi i podsustavi, mrežno povezivanje automatskih sustava na brodu (MITS); ustroj zapovjednog mosta; primjena televizije u navigaciji; VDR: podaci, analiza;

Rukovanje teretom i stabilnost broda (usmeno, pismeno i praktično)

-     Sredstva pomorskog prometa - brodovi različitih tehnologija; prednosti i nedostaci, elementi konstrukcije broda i konstrukcijska obilježja različite vrste brodova, povijesni razvoj, čvrstoća brodova, klasifikacija brodova, pregledi i svjedodžbe, poznavanje i upotreba brodske dokumentacije;

-     Stabilnost broda - pojam, podjela i značenje stabilnosti broda; analiza početna poprečne stabilnosti; analiza čimbenika koji utječu na promjenu početne poprečne stabilnosti; analiza stabilnosti pri većim kutovima nagiba; konstrukcija i analiza krivulje statičke stabilnosti i krivulje poluga statičke stabilnosti, analiza utjecaja osnovnih brodskih dimenzija na oblik i veličinu krivulje statičke stabilnosti, važnost krivulje statičke stabilnosti za prosudbu stabilnosti broda u cijelosti; uzdužna stabilnost; analiza čimbenika koji utječu na promjenu uzdužne stabilnosti broda, proračun promjene gaza na pramcu i krmi pomakom, ukrcajem ili iskrcajem tereta ili drugih masa, te pri ukrcaju cjelokupnog tereta na brod; dinamička stabilnost; pojam i značaj dinamičke stabilnosti broda, konstrukcija i analiza krivulje dinamičke stabilnosti; stabilnost broda u oštećenom stanju i posebni slučajevi stabilnosti; analiza utjecaja naplavljivanja na trim i stabilnost broda, specifičnosti stabilnosti broda pri nasukanju i stabilnosti broda pri dokovanju, Poznavanje i korištenje preporuka IMO-a glede stabilnosti broda;

-     Rukovanje teretom - podjela tereta u pomorskom prijevozu i njihove posebnosti, specifičnosti korištenja i održavanja uređaja za rukovanje teretom, vrsta i karakteristike uređaja, analiza opreme za rukovanje teretom, te oprema za pričvršćivanje i vezivanje tereta; priprema broda za ukrcaj tereta; priprema teretnih prostora, priprema teretnih uređaja, priprema opreme za ukrcaj, pričvršćivanje i vezivanje tereta, priprema zaštitnog i separacijskog materijala, djelotvorno izbjegavanje mogućih šteta na teretu; načela rasporeda tereta; planiranje ukrcaja i ukrcaj, slaganje, učvršćenje i tretman u pomorskom prijevozu: generalnog tereta, tereta na palubi, teških tereta, drva, hlađenih tereta morem, prijevoz integriranog tereta; paleta, kontejnera, RO-RO tereta, teglenica;

-     Prijevoz tereta morem – prijevoz rasutog tereta morem; prijevoz žita, prijevoz opasnog tereta morem; prijevoz tekućih tereta, prijevoz sirove nafte i proizvoda od nafte, prijevoz kemikalija morem, prijevoz ukapljenih plinova, sprečavanje zagađivanja mora, proračun stabilnosti i planiranje ukrcaja pri prijevozu svih vrsta tereta u eksploataciji, analiza metode određivanja količine ukrcanog ili iskrcanog tereta uz pomoć gaza (Draft survey), naprezanje brodske konstrukcije i analiza proračuna naprezanja brodske konstrukcije u eksploataciji, primjena računala u planiranju ukrcaja tereta i problemi koji se javljaju u primjeni; poznavanje i korištenje preporuka IMO-a glede slaganja i osiguranja tereta, prijevoza drva na palubi, prijevoza žita u rasutom stanju, prijevoza opasnih tereta, prijevoza krutih rasutih tereta, prijevoza opasnih kemikalija u rasutom stanju, prijevoza sirove nafte i naftnih prerađevina, prijevoza ukapljenih plinova;

Manevriranje brodom i izbjegavanju sudara na moru (usmeno i praktično)

-     Manevriranje brodom - pojam, vrste manevriranja i značenje;

-     Analiza manevarskih svojstava broda - analiza utjecaja vrste pogona, utjecaja vrste poriva i sredstava za usmjeravanje broda, utjecaja veličine broda, utjecaja spremnosti posade broda, utjecaja vrste priveznih sredstava, propisi IMO-a glede manevarskih svojstava broda, utjecaj vrste tehnologije broda na manevarska svojstva;

-     Analiza vanjskih uvjeta koji utječu na manevriranje brodom - analiza prirodnih uvjeta (vjetar, valovi, struje, morske mijene, nautička složenost pristupa), VTS sustav, tegljači, peljarska služba, privezivačka služba;

-     Manevriranje brodovima u različitim uvjetima - prilaz peljarskim postajama (ukrcaj i iskrcaj peljara), prilaz ostalim plovnim objektima, manevriranje u rijekama, ušćima i ograničenim područjima, manevriranje u područjima malih dubina, međudjelovanje između brodova koji se mimoilaze, te između broda i obale na malim udaljenostima, privez i odvez pri raznim stanjima vjetra, morskih mijena i struje, sa ili bez tegljača, korištenje tegljača, tegljenje broda, međudjelovanje tegljača i broda, korištenje poriva i sustava za manevriranje, izbor sidrišta i sidrenje s jednim ili dva sidra, oranje sidra, oslobađanje zamršenog sidra, dokovanje oštećenog ili neoštećenog broda, manevriranje ili u blizini područja sustava usmjerene plovidbe ili u područjima sustava nadzora plovidbe (VTS);

-     Manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih manevarskih svojstava u svim uvjetima;

-     Manevriranje brodom u otežanim uvjetima - manevriranje i rukovanje brodom u nevremenu uključujući i pomaganje drugom brodu ili zrakoplovu u pogibli, tegljenje, načini održavanja sigurnosti broda koji ne može manevrirati;

-     Djelovanje u slučaju opasnosti - mjere opreza pri namjernom nasukanju, mjere koje valja poduzeti ako je nasukanje neizbježno, radnje nakon nasukanja, odsukanje nasukanog broda sa i bez pomoći, mjere koje valja poduzeti ako je sudar neizbježan, radnje nakon sudara, prosudba oštećenja i sprečavanje posljedica, kormilarenje u nuždi, tegljenje u nuždi;

-     Rad s daljinskim upravljanjem porivnog sustava i strojnih sustava i uređaja - opće poznavanje pomorskih strojarskih pojmova, načela rada pomorskih energetskih postrojenja, pomoćni brodski strojevi;

-     Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru - potpuno poznavanje sadržaja, ciljevi pravila, primjena pravila u svim uvjetima;

-     Upotreba radarskog i ARPA uređaja - izbjegavanje sudara, rad na radarskom i ARPA simulatoru;

-     Skupni rad na zapovjedničkom mostu;

-     Rad na navigacijskom simulatoru i simulatoru manevriranja brodom;

 

Sigurnost na moru (usmeno i praktično)

-         Obveze zapovjednika i časnika prema međunarodnim izvorima - Međunarodna pomorska organizacija; Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru; Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora; Međunarodna konvencija o pomorskom traganju i spašavanju; Međunarodna konvencija o teretnim vodenim linijama; preporuke Međunarodne pomorske organizacije;

-         Obveze zapovjednika i časnika prema nacionalnim propisima - Pomorski zakonik; propisi Republike Hrvatske o sigurnosti plovidbe; isprave koje se odnose na sigurnost broda; redovni i izvanredni pregledi nadležnih ustanova; odnos prema nacionalnim službama pomorske uprave; PSC i FSC; obveze u slučaju nezgode;

-         Ustroj sigurnog rada na brodovima - rad na siguran način; obveze prema Međunarodnom kodeksu o sigurnom rukovođenju i zaštiti okoliša (ISM); organizacija i rukovođenje posadom; suradnja između časnika; obveza uvježbavanja časnika i članova posade; nadzor rada pripravnika; dodjeljivanje dužnosti; održavanje sposobnosti broda za plovidbu; utvrđivanje očekivanih standarda rada; načela radne komunikacije; razvoj planova za slučaj nužde i nadzor oštećenja te rad u slučaju stanja opasnosti;

-         Držanje straže - načela držanja straže; sadržaj, primjena i ciljevi Osnovnih načela koja valja slijediti pri držanju navigacijske straže; djelatni postupci članova navigacijske straže; držanje straže u slučaju izvanrednih okolnosti;

-         Pomorske nezgode - vrste, obilježja, načelni postupci; načela komunikacija; sudar brodova - neposredni postupci; procjena oštećenja; pružanje pomoći; izvješćivanje; nasukanje - namjerno i slučajno; namjerno nasukanje; procjena i ograničavanje oštećenja; sprečavanje prevrtanja i/ili potonuća; postupak odsukanja vlastitim strojevima i tegljačima; druge opasnosti po brod - gubitak stabilnosti; gubitak uzgona, gubitak čvrstoće; pomak tereta; nezgode u lukama; ratna djelovanja; napad pirata; gubitak poriva i/ili napajanja; kormilarenje u nuždi; tegljenje u nuždi;

-         Plovidba u nevremenu - sredstva i način korištenja uređaja za prijam meteoroloških i navigacijskih upozorenja; procjena opasnosti; izbjegavanje nevremena; osiguranje broda za plovidbu u nevremenu; manevriranje i rukovanje brodom u nevremenu;

-         Sredstva za spašavanje - vrste, količina, oprema i obilježja brodica; splavi za spašavanje i spasilačkih čamaca; sredstva za spuštanje brodica i splavi i njihovo održavanje; broj, namjena i smještaj osobnih sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi, termo-zaštitna sredstva i termo-zaštitna odijela); sredstva za komunikaciju u nuždi (prijenosi VHF, INMARSAT COSPAS-SARSAT i VHF EPIRB, SART); održavanje sredstava za spašavanje;

-         Djelovanje u slučaju opasnosti - mjere zaštite i sigurnosti putnika u slučaju nužde; sprečavanje panike; organizacija rada časnika i članova posade u slučaju opasnosti po brod; korištenje Međunarodnog signalnog kodeksa; postupci u slučaju ozljeda i teških oboljenja;

-         Napuštanje broda - odluka o napuštanju broda; raspored za uzbunu; znaci za napuštanje broda; komunikacija u slučaju napuštanja broda; prikupljanje putnika i posade; pozivi pogibli; postupci neposredno nakon napuštanja broda;

-         Uvježbavanje napuštanja broda - obveza uvježbavanja; učestalost, organizacija i provedba vježbi; korištenje sredstava za spašavanje; uvježbavanje gašenja požara - obveza, sadržaj i opseg protupožarnih vježbi;

-         Preživljavanje na moru - postupci u splavima i brodicama za spašavanje; pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura; korištenje komunikacijskih sredstava; korištenje vizualnih signala; predaja i prijam uz pomoć svjetlosnih Morseovih signala; korištenje plovila za preživljavanje i brodica za prikupljanje i njihove opreme; korištenje hrane i vode; korištenje sredstava za komunikaciju i navođenje pri spašavanju; pristajanje uz nepoznatu obalu; komunikacija i suradnja sa spašavateljima;

-         Pružanje pomoći - obveza pružanja pomoći; ustroj službe traganja i spašavanja; sustavi izvješćivanja s brodova; načini komuniciranja; priprema broda za traganje i spašavanje; načini traganja prema IAMSAR priručniku; suradnja sa SAR službama; pomaganje drugom brodu ili zrakoplovu u pogibli; prihvat i pružanje pomoći ljudima u moru; sprečavanje utjecaja hipotermije; postupci u slučaju "Čovjek u moru"; manevar okreta broda; mjere opreza pri manevriranju radi spuštanja spasilačkog čamca ili plovila za preživljavanje pri lošem vremenu;

-         Sprječavanje onečišćenja - izvori onečišćenja; mjere opreza radi sprječavanja onečišćivanja morskog okoliša; nadzor rada i postupci sprječavanja onečišćivanja i raspoloživa oprema;

-         Djelovanje u slučaju onečišćenja - obveze u slučaju onečišćenja prema MARPOL konvenciji; načini i priručna pomagala za sprječavanje onečišćivanja morskog okoliša s brodova; suradnja s vlastima obalne države;

 

Održavanje broda (usmeno)

-         Uvod – pojam korozije, štete koje korozija nanosi pomorskoj privredi; korozija konstrukcijskih materijala; čvrstoća konstrukcijskih materijala;

-         Mehanizmi i oblici korozije – kemijska i elektro-kemijska korozija; termo-dinamika korozijskih procesa; Evansov i Pourbaixov dijagram; oblici korozijskog napada; korozija legura; korozija pod djelovanjem lutajućih struja; korozija uz naprezanje; posebni oblici korozije uz more i u moru; kavitacija; korozija uz obraštanje bioloških agenasa;

-         Zaštita materijala - konstrukcijski i tehnološki uvjeti za dobru zaštitu; pred-obrada površine; zaštita od korozije prevlačenjem organskim i anorganskim prevlakama; aktivna i pasivna katodna zaštita; pasitivitet; privremena zaštita; dehumidifikacija, ulja, masti, banana film, vosak;

-         Ispitivanja – mogućnosti i brzina korozije; kontrola zaštite;

-         Procjena – ekonomske opravdanosti pojedinih postupaka zaštite.

 

Meteorologija s oceanografijom (usmeno)

-         Uvod – povijesni razvoj meteorologije; položaj Zemlje u svemiru; sastav, ustroj i toplinska energija atmosfere;

-         Meteorološki elementi – temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka; adijabatski procesi; zračna strujanja; geostrofički i gradijentni vjetar, turbulencija i trenje; hidrološki ciklus; oblaci; oborine; magla i vidljivost – meteori; umjetno djelovanje na vrijeme;

-         Vremenska analiza i modeli – opće atmosfersko kruženje; zračne mase i atmosferske fronte; ciklone i anticiklone; gibanja zraka u atmosferi i mlazna struja; mjesni vjetrovi; valna gibanja zraka, oluje; ustrojstvo olujnog oblaka;

-         Vrijeme u tropskim područjima – pojasevi konvergencije; pasati i monsuni; tropsko nevrijeme; cikloni i pripadne oceanske pojave;

-         Vrijeme u polarnim područjima- značajke meteoroloških elemenata; pojava fronta;

-         Vremenska analiza i prognoza- klimatološki pregled; temelji vremenske (i oceanološke) analize i prognoze; karte;

-         Metode i uređaji za ispitivanje atmosfere – meteorološke postaje; motrenja i izvješća; daljinska mjerenja; radar i satelit;

-         Meteorološko osiguranje pomorstva – ustrojstvo pomorske meteorološke službe; izvješća i upozorenja; vrijeme i uvjeti plovidbe; meteorološka (i oceanološka) dokumentacija; meteorološka navigacija;

-         Značaj oceanologije – vodene površine na Zemlji; morsko dno; morska voda; svojstva slatke i morske vode; toplinska energija mora; temperatura morske vode i njezina razdioba; slanost i gustoća morske vode; ovisnost o temperaturi i tlaku te njezina razdioba; vodene mase; ostala svojstva mora;

-         Gibanja mora – geostrofičke, gradijentne i vjetrovne struje; površinska strujanja i promjene strujanja s dubinom; razdioba osnovnih morskih struja na Zemlji; morska razina;

-         Morski valovi – težinski, vjetrovni, dugi i seizmički valovi; mrtvo more; stojni val i križanje valova; utjecaj plitke vode; morska doba;

-         Led na moru – morski i kopneni led; utjecaji zaleđivanja na pomorstvo;

-         Metode i uređaji za ispitivanje mora – meteorološke i oceanološke postaje i motrenja; daljinska mjerenja;

-         Oceanološka služba – izvješća i upozorenja; karte; službe praćenja morskog leda; oceanološka dokumentacija;

-         Čitanje meteoroloških i oceanoloških karata.

 

Pomorsko pravo (usmeno)

-         Međunarodna pomorska organizacija (IMO) - ciljevi; članstvo; ustroj i način djelovanja; metode međunarodnog izjednačavanja pomorskog prava; međunarodne konvencije, kodeksi i pravila - obvezna snaga i primjena; vrela pomorskog prava u Republici Hrvatskoj: Pomorski zakonik Republike Hrvatske, Zakon o morskim lukama, Zakon o lučkim kapetanijama, Zakon o Hrvatskom registru brodova, Zakon o Plovputu, Split, Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, podzakonski akti (pravilnici, uredbe i naredbe);

-         Konvencija UN o pravu mora, 1982 - režim plovidbe i slobode otvorenog mora; unutrašnje morske vode, polazne crte, zaljevi, historijske vode i historijski zaljevi, arhipelaške vode; teritorijalno more; vanjski pojas; gospodarski pojas; epikontinentski pojas; Zona; razgraničenje morskih prostora; pravo progona; pravni položaj broda u stranoj luci; pravni status trgovačkog i ratnog broda; međunarodni tjesnaci i morski kanali; neobalne države i države u nepovoljnom geografskom položaju; znanstveno istraživanje mora; zaštita mora od onečišćenja - globalne i regionalne konvencije (Barcelonska konvencija 1976 i Protokoli 1-6);

-         Pojam i izvori međunarodnog pomorskog ratnog prava; neutralnost, prava i dužnosti neutralnih i zaraćenih država; ratište; oružane snage - osoblje i brodovi; podjela pomorskih brodova; pravni položaj neprijateljskih i neutralnih trgovačkih brodova; ograničenje ratovanja, ratni plijen i pomorski plijen na moru; ratna blokada, kontrabanda i protuneutralna pomoć; pljenovno redarstvo i pljenovno sudstvo; zaštita ranjenika, bolesnika i brodolomaca;

-         Ustroj službe sigurnosti plovidbe – Ministarstvo pomorstva, prometa i veza; djelatnosti lučkih kapetanija; plovni putovi; luke i red u lukama; pomorsko dobro i koncesije; plovidba i kategorije plovidbe; peljarenje i pravni položaj peljara na brodu; pravni aspekt plovidbe u VTS sustavu; utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu; inspekcijski nadzor u RH; tehnički nadzor; pravni pojam i individualizacija brodova; ciljevi i sadržaj Konvencije o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), 1974/88 s izmjenama i dopunama; brodske isprave, ime i oznaka broda, pozivni znak; luka upisa; državna pripadnost i identifikacija broda; upisnici brodova; klasa broda i klasifikacijska društva; Hrvatski registar brodova; Konvencija o teretnim linijama, 1966/88 s izmjenama i dopunama; Konvencija o baždarenju brodova, 1969; osnovne odredbe Konvencije o intervenciji na otvorenom moru u slučaju nezgode koja uzrokuje ili bi mogla uzrokovati onečišćenje naftom, 1969; Konvencija o sigurnosti kontejnera , 1972; brodske knjige; posada broda; podjela brodskih službi;  ciljevi i sadržaj Konvencije o standardima za obrazovanje, izdavanje svjedodžbi i obavljanje straže pomoraca, 1978/95; ukrcaj, iskrcaj i obveze člana posade; konvencije Međunarodne organizacije rada (ILO) o uvjetima rada na brodu; pravo na povratno putovanje (repatrijaciju) člana posade; odgovornost brodara za ozljedu, smrt ili imovinsku štetu članova posade; uloga i pravni položaj zapovjednika broda; komercijalne dužnosti i ovlasti zapovjednika broda; javne ovlasti (upravne funkcije) zapovjednika broda; dužnosti i ovlasti zapovjednika glede sigurnosti broda i plovidbe te zaštite mora od onečišćenja; načela i obvezna snaga Konvencije o sprečavanju onečišćenja mora s brodova 1973/78 s izmjenama; Prilozi Konvencije; Konvencija o pripravnosti, akciji i suradnji za slučajeve onečišćenja mora uljem, 1990; Protokol o pripravnosti, akciji i suradnji za slučajeve nezgode onečišćenja mora opasnim i štetnim tvarima, 2000;

-         Stvarna prava na brodu - vlasništvo broda - pojam, stjecanje i gubitak prava; pojam i vrste založnih prava na brodu kao kreditnih instrumenata; međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama, 1926, 1967 i 1993; brodska hipoteka - stjecanje i prestanak; brodski privilegiji - razredi, stjecanje i prestanak; pojam brodara; opće ograničenje odgovornosti brodara u Republici Hrvatskoj; Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, 1976/96; osobe u pomorskom trgovačkom poslovanju - naručitelj, krcatelj, primatelj, pomorski agent, špediter, slagatelj; zapovjednik broda kao zastupnik brodara; podjela ugovora o iskorištavanju pomorskih brodova; vrste ugovora o prijevozu stvari morem; brodarski ugovor na vrijeme; brodarski ugovor na putovanje; pomorski vozarski ugovor; standardni ugovori (obrasci) i njihovo korištenje; Haško-Vizbijska pravila i Hamburška pravila o prijevozu stvari morem;

-         Osposobljavanje broda za obavljanje prijevoza - pojam sigurne luke; pojam prispjelog broda; troškovi i rizik pri operacijama s teretom; standardne ugovorne klauzule o prijelazu troškova i rizika; smještaj tereta na palubu; trajanje ukrcavanja/iskrcavanja tereta; stojnice i prekostojnice, vremenska tablica, naknada za ušteđeno vrijeme; isprave o teretu; pojam, vrste, i način prijenosa teretnice; sadržaj i dokazna snaga teretnice; primjedbe u teretnici i njihov učinak; pomorski teretni list; elektronski obrađeni podaci o teretu; predaja tereta na odredištu; pravno značenje, rokovi i posljedice prigovora na teret; načela odgovornosti brodara za štete na teretu i za zakašnjenje; izuzeti slučajevi; vozarina - pojam, način računanja i naplata vozarine; privilegiji na stvarima ukrcanima na brodu;

-         Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem - Konvencija o prijevozu putnika i prtljage, 1974/76/90; prava i obveze brodara i putnika; vrste prtljage; načela odgovornosti brodara za štete koje pretrpe putnici i njihova prtljaga; ugovor o tegljenju/potiskivanju broda - vrste, obveze i odgovornosti stranaka; ostali plovidbeni poslovi; ugovori u kojima sudjeluje više prijevoznika - izravan i mješoviti prijevoz; načela Konvencije o međunarodnom multimodalnom prijevozu tereta 1980; zakup broda;

-         Pomorske havarije - pojam i podjela; pojam i bitna obilježja zajedničke havarije; York- Antwerpenska pravila, 1994; tipični troškovi i štete zajedničke havarije; doprinosi i likvidacija zajedničke havarije; sudar brodova - pojam i podjela; Međunarodna konvencija za izjednačenje nekih pravila o sudaru brodova, 1910; konvencije za izjednačenje nekih pravila o kaznenoj i građanskoj nadležnosti za sudar, 1952; Konvencija o međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru, 1972; Lisabonska pravila o naknadi štete u slučaju sudara brodova, 1987; spašavanje na moru - pojam i obilježja; međunarodna obveza zapovjednika glede spašavanja ljudi; Međunarodna konvencija o izjednačenju nekih pravila o spašavanju i pružanju pomoći na moru, 1910; Međunarodna konvencija o traganju i spašavanju, 1979; Međunarodna konvencija o spašavanju, 1989; nagrada za spašavanje; posebna naknada spašavatelju koji je spriječio ili umanjio štetu na morskom okolišu; vađenje potonulih stvari;

-         Izvanugovorna odgovornost vlasnika broda i brodara u Republici Hrvatskoj - odgovornost za smrt i tjelesne ozljede; odgovornost za oštećenje stvari i onečišćenje okoliša; odgovornost za onečišćenje od broda izlijevanjem ulja koje se prevozi kao teret; međunarodni propisi o odgovornosti broda za onečišćenje mora uljem i opasnim štetnim tvarima - Konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu uzrokovanu onečišćenjem mora naftom, 1969/92, Konvencija o osnivanju međunarodnog fonda za naknadu štete uzrokovane onečišćenjem mora naftom, 1971/92, Konvencija o odgovornosti i naknadi štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, 1996; Konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu uzrokovanu onečišćenjem mora uljem iz spremnika goriva, 2001;

-         Pomorsko osiguranje - pojam i podjela; bitni elementi ugovora; vrste i podjela rizika; pojavni oblici štete i naknade; premija osiguranja; franšize i jamstva; polica pomorskog osiguranja - pojam i vrste; analiza Institutskih klauzula - standardni uvjeti osiguranja kaska; standardni uvjeti osiguranja tereta; način i vrste osiguranja odgovornosti brodara (klubovi) - pokriveni rizici; isključenja, ograničenja i franšize; ostali uvjeti pokrića;

 

Engleski jezik (usmeno i pismeno)

-         Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije (provjera na tekstu i u usmenim komunikacijama;

-         Terminologija vezana uz osnovne pojmove o brodu – konstrukcija broda, trupa, pogonski strojevi, brodski sustavi (balastni sustav, sustavi za gašenje požara, sidrenje, privezivanje, navigacijska oprema, komunikacijski uređaji, oprema za spašavanje), pojmovi o plovidbi (astronomska , terestrička navigacija, radionavigacijski uređaji, integrirani zapovjednički most), medicinska pomoć, tereti u prijevozu morem s posebnim osvrtom na opasne terete, držanje straže u plovidbi, u luci , na sidru;

-         Korištenje pomorskim kartama i drugim pomorskim nautičkim publikacijama potrebnim za plovidbu broda (obavijesti za pomorce itd.), elektroničke karte, publikacija na engleskom jeziku u vezi s morskim mijenama i strujama;

-         Razumijevanje i tumačenje pomorskih meteoroloških informacija na engleskom jeziku (vremenski sustavi, vremenska izvješća i prognoze), raznih poruka primljenih putem NAVTEX-a , telex, satelitskih komunikacija te obalnih radiopostaja;

-         Komuniciranje na engleskom jeziku s drugim brodovima i obalnim radiopostajama u vezi sa sigurnošću i plovidbom, koristeći pritom Standardni pomorski navigacijski rječnik (SMNV) i Standardne pomorske izraze za komuniciranje (SMCP);

-         GMDSS komuniciranje u slučaju pogibelji , žurnih stanja i sigurnosti;

-         Komuniciranje prilikom traganje i spašavanja (SAR), izvješćivanje (SITREP), izvješćivanje o poziciji (POSREP);

-         Komuniciranje s drugim brodovima i VTS  (kontrolom plovidbe) u vezi s izbjegavanjem sudara (obrada teksta, provjera poznavanja nazivlja u govornim komunikacijama i na tekstu s tematikom izbjegavanja sudara);

-         Komuniciranje u vezi s onečišćenjem mora;

-         Komuniciranje s putnicima u izvanrednim stanjima;

-         Komuniciranje prilikom dolaska i odlaska iz luke, plovnih kanala, tjesnaca;

-         Komuniciranje sa sustavima VTS i VTIS (identifikacija broda, tereti, opasni tereti, obavijesti o dolasku ili odgodi dolaska u luku);

-         Razumijevanje i odgovor na upute i zapovijedi peljara i drugih ovlaštenih osoba pomorskih vlasti prilikom manevriranja brodom, sidrenja, privezivanja i odvezivanja;

-         Vođenje svih unutar-brodskih komunikacija prilikom manevriranja brodom, sidrenja, privezivanja i odvezivanja, izvanrednih stanja i drugih poslova u vezi sa sigurnošću plovidbe; upute za rad sa sredstvima za spašavanje;

-         Izdavanje zapovijedi i primanje izvješća od drugih časnika i članova posade koji čine sastavni dio plovidbene straže na palubi i stroju;

-         Čitanje, razumijevanje i tumačenje uputa za korištenje, rad i održavanje opreme na brodu;

-         Razumijevanje i sastavljanje izvješća u vezi sa sigurnošću plovidbe (posebice u vezi s nezgodama i nesrećama na moru);

-         Razumijevanje propisa, pravilnika, uputa i drugih dokumenata državnih i lučkih vlasti u vezi s pomorskim javnim pravom;

-         Razumijevanje dokumenata i razmjenjivanje poruka u vezi s poslovanjem broda (teretnica, unošenje primjedaba u teretnicu, ugovori o prijevozu, časničke potvrde, odredbe o pomorskom osiguranje; prijava pomorske nezgode, prijava štete na brodu i teretu; komunikacije s agentima, lučkim vlastima, lučkim slagačima);

-         Najave dolaska broda u luku; plan krcanja;

-         Osobni dokumenti , svjedodžbe STCW;

-         Pisanje (odnosno usmeno komuniciranje) zahtjeva za opskrbu gorivom, vodom , zalihama i dijelovima.

 

 

C8 - Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (usmeno i praktično)

Predmeti:          Brodska postrojenja i osnove elektrotehnike,

                        Osnovna načela držanja straže,

                        Zaštita mora od onečišćenja

            sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D, dio D4.

C9 – Časnik stroja na brodovima porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (usmeno i praktično)

Predmeti:          Brodska pogonska postrojenja,

                        Pomoćni strojevi i uređaji,

                        Elektrika i automatika,

                        Pomorski propisi,

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D, dio D5.

C10 - Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kw ili jačim

Toplinski pogonski strojevi  (usmeno i praktično)

-     Opća razmatranja o energetskim sustavima propulzije;

-     Izvori energije - toplinski procesi na brodu; osnovne karakteristike brodskih strojnih kompleksa;

-     Pogonski fluidi - goriva za propulziju; maziva;

-     Motori sa unutarnjim izgaranjem - princip rada; toplinski procesi; tipovi motora sa pogonskim karakteristikama; mjerenje snage; sistemi rashladne vode, goriva ulja i zraka; regulacija sustava; smještaj na brodu;

-     Parne turbine - princip rada; toplinski procesi; tipovi i pogonske karakteristike; pripadajući uređaji; regulacija snage; smještaj na brodu;

-     Plinske turbine - princip rada; toplinska bilanca; tipovi pogonske karakteristike; pripadajući uređaji; regulacija sustava; smještaj na brodu;-     Parni kotlovi - klasifikacija; toplinski procesi; vatrocijevni, vodocijevni, protočni i specijalni sustavi; pogonske karakteristike; uređaj za pripremu napojne vode; regulacija; smještaj na brodu;

-     Nuklearna propulzija - princip rada nuklearnog reaktora; izvedbe za brod s pomoćnim sustavima; smještaj na brodu;

Pomoćna postrojenja  (usmeno i praktično)

-     Crpke - puštanje u rad; kontrola; nadzor; održavanje; neispravnosti u radu; otklanjanje kvarova na crpkama;

-     Kompresori i ventilatori – postavljanje; upućivanje; zaustavljanje; zaštita; rad i kvarovi kompresora;

-     Cjevovodi – postavljanje; provjeravanje ispravnosti rada; zaštita pri radu; oštećenja;

-     Rashladni uređaji – puštanje u rad; kontrola; nadzor; održavanje; neispravnosti u radu; otklanjanje kvarova;

-     Čistioci i filtri – postavljanje; provjeravanje ispravnosti rada; zaštita pri radu i oštećenja;

-     Kormilarski uređaj – puštanje u rad; kontrola; nadzor; održavanje; neispravnosti; u radu; otklanjanje kvarova;

Držanje straže (usmeno i praktično)

-     Preuzimanje straže - nalozi upravitelja stroja; upoznavanje s radovima u tijeku; stanje pogona; stanje tankova; stanje kaljuža; izvanredne okolnosti; ispravnost vođenja dnevnika stroja;

-     Obavljanje straže - sposobnost držanja sigurne straže; pažnja na strojeve i uređaje kojima prijeti kvar; spremnost upravljanja porivnim strojevima; učestalost i opseg praćenja pogona postrojenja; preventivni radovi; održavanje; potpuna spremnost postrojenja na znak "Pozor u stroju"; primarna zadaća; nadzor postrojenja; sprječavanje onečišćenja okoliša; stanje kaljuža; poštivanje naredbi; pažljivo ispisivanje dnevnika stroja; praćenje radova u strojarnici; upravljanje postrojenjem u nuždi; izvještavanje i poziv upravitelja stroja; sigurnosne mjere i postupci u izvanrednim okolnostima; obveze u straži; uzbunjivanje; kooperacija; mjere opreza; bilježenje;

-     Predaja straže - pregled i priprema; izvještaj o dnevnim naredbama; izvještaj o radovima u strojarnici; izvještaj o izvanrednim okolnostima i događajima s naglaskom na zaštitu morskog okoliša; sposobnost časnika za preuzimanje straže;

Elektrika i automatika (usmeno i praktično)

-     Električna energija - struja; napon; frekvencija; radna i jalova snaga; korisni učinci i opasnosti; strujni krug i elementi kruga;

-     Izvori električne energije - dizel-generatori; turbo-generatori; osovinski; sinkroni generator; transformatori; akumulatori; sinkronizacija; paralelni rad; ispravljači i pretvarači;

-     Električne ploče i razvod - glavna razvodna ploča; ploča za nuždu; razdjelnici; uputnici; sklopni i zaštitni elementi; električni instrumenti; kablovi;

-     Trošila energije - električni motori; grijači; rasvjeta;

-     Automatizacija - mjerna osjetila i elementi automatike; upravljanje i regulacija; automatski nadzor i zaštita;


-     Održavanje - provjera ispravnosti električnih uređaja; ispitivanje izolacije; otklanjanje kvarova;

-     Propisi i nadležnost klasifikacijskih ustanova za električne uređaje i automatizaciju;

Održavanje i popravci (usmeno i praktično)

-        Materijali za gradnju broda i uređaja – svojstva materijala; ograničenja; obrada materijala; zaštita materijala;

-        Oštećenja i kvarovi – otkrivanje kvarova; otkrivanje uzroka kvarova; sprečavanje daljnjih oštećenja; postupci u slučaju oštećenja; postupci u slučaju kvarova;

-        Alati i naprave za održavanje – alati i naprave za mjerenje; oprema za demontažu; popravak i montažu brodskih uređaja; specijalni alati;

-        Zahvati održavanja – preventivni pregledi; kontrolni pregledi; čišćenja i podmazivanja; remonti; generalni pregledi;

-        Plansko preventivno održavanje – glavni plan održavanja; uvjeti održavanja; radni nalog održavanja; operativni plan održavanja;

Pomorski propisi (usmeno)

-     Klasifikacijski nadzor - osnovni pregled; redovni pregled; alternativni pregled; gubitak klase broda;

-     Brodske isprave i knjige - dnevnik stroja; knjiga o uljima; svjedodžba o klasi broda;

-     SOLAS konvencija - sigurnosne mjere pri radovima na održavanju; popravcima i ulasku u zatvorene prostore; sigurnosne mjere i postupci u izvanrednim okolnostima; organiziranje vježbi za gašenje požara; rukovanje sredstvima za spašavanje; zaštita od požara; pružanje prve pomoći na radu;

-     MARPOL 73/78 konvencija - štetni utjecaj onečišćivača; Prilog I; Prilog IV; Prilog V; Prilog VI; spriječavanje onečišćenja morskog okoliša; mjere opreza za zaštitu okoliša; postupci protiv onečišćenja i potrebna oprema; prihvatni uređaji na kopnu;

-     Pomorska inspekcija;

Engleski jezik (usmeno i pisano)

-     Poslovi službe stroja;

-     Strojarnica - porivni i pomoćni strojevi;

-     Osnovni termodinamički ciklus;

-     Motori s unutrašnjim izgaranjem - dizelski i benzinski motori;

-     Vrste dizelskih strojeva;

-     Osnovni strojni dijelovi;

-     Konstrukcijska obilježja nekih brodskih strojeva;

-     Strojevi s vanjskim sagorijevanjem;

-     Kotlovi;

-     Turbine;

-     Generatori;

Stabilnost broda (pisano i usmeno) sa slijedećim sadržajem:

        Radno poznavanje primjene tablica stabiliteta trima i naprezanja, dijagrama i opreme za proračun naprezanja


        razumijevanje osnova vodonepropusnosti

        razumijevanje temeljnih radnji koje se poduzimaju u slučaju djelomičnog gubitka uzgona

        konstrukcija broda – opće poznavanje glavnih konstrukcijskih dijelova broda i nazivlje dijelova broda.

Upravljanje gašenjem požara (sukladno programu C 16);

Poseban program temeljne sigurnosti na brodu (sukladno programu izobrazbe B2 iz Priloga B).

Osposobljenost za pružanje prve medicinske prve pomoći (sukladno programu C23)

C11 - Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kw ili jačim i upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim

 

1. ENGLESKI JEZIK

 

-         Košuljica - oblici; funkcija i vrste košuljica;

-         Klipovi i klipni prsteni - vrste; oblici; dijelovi i materijali;

-         Ojnice, leteći ležajevi i ležajevi klipnog svornjaka - vrste; oblici; dijelovi i materijali;

-         Koljenaste osovine i temeljni ležajevi - vrste; materijali; funkcija dijelova;

-         Glava cilindra i ispušni ventili - oblici; dijelovi i materijali; namještanje i pritezanje glave; brtvljenje; hlađenje glave; naprezanja; pregled; popravci;

-         Pogonsko gorivo - vrste; svojstva; obrasci zahtjeva i/ili izvješća;

-         Ulje - vrste; svojstva; obrasci zahtjeva i/ili izvješća;

-         Voda - obrasci i/ili izvješća;

-         Poteškoće u radu stroja - bilježenje i izvješćivanje; napomene; kvarovima koji se upisuju u dnevnik stroja; izvješće o provedenom ispitivanju;

-         Dokovanje - priprema; specifikacija radova;

-         Klasa broda - pregled strojeva i uređaja; svjedodžbe;

-         Smjena upravitelja stroja - primopredaja dužnosti; napomene;

-         Dopisivanje - dopis; pisanje dopisa; dijelovi dopisa; dopis proizvođača motora; memorandum; okružni dopis; faksimil; telefaks; elektronska pošta;

-         Gramatičke strukture u brodostrojarskim komunikacijama;

 

2.POMOĆNA POSTROJENJA

 

-         Osovinski vod – međuosovina; osovina vijka; odrivna osovina; spojke osovina; statvena cijev i brtvenice; ležaji; zupčani prenosi i spojke; brodski vijak;

-         Pumpe – podjela; pogon pumpi; primjena; karakteristične veličine; regulacija; puštanje u rad; kontrola; nadzor; održavanje; neispravnosti u radu; otklanjanje kvarova , optimizacija; hidrofor uređaj;

-         Kompresori i ventilatori – osnove teorije kompresora; izvedbe; postavljanje; upućivanje; zaustavljanje; zaštita; rad i kvarovi kompresora; općenito o ventilatorima; podjela ventilatora; izbor; regulacija; izvedbe i posebni tipovi ventilatora; optimizacija kompresora i ventilatora;

-         Cjevovodi - postavljanje; provjeravanje ispravnosti rada; zaštita pri radu; oštećenja; pad tlaka u cjevovodu; materijali; rastezanje i kompenzacija cjevovoda; sustavi cjevovoda službi broda;

-         Rashladni uređaji – primjena; teorijski proces; puštanje u rad; kontrola; nadzor; održavanje; neispravnosti u radu; otklanjanje kvarova; optimizacija.

-         Čistioci i filtri – primjena; podjela; sustavi pročišćavanja; automatski rad centrifugalnih samočistioca; postavljanje; provjeravanje ispravnosti rada; zaštita pri radu i oštećenja;

-         Kormilarski uređaj - puštanje u rad; upravljanje; kontrola; nadzor; održavanje; neispravnosti u radu; otklanjanje kvarova;

-         Palubni strojevi – teretno vitlo; pritezno vitlo; sidreno vitlo; kočnice (stoperi);


3. ELEKTROTEHNIKA  I  AUTOMATIZACIJA

 

-         Osnove elektrotehnike - struja, napon, električni otpor, radna i jalova snaga, frekvencija, primjena Ohmovog i Kirchofovih zakona, paralelni i serijski spoj otpora i kondenzatora – primjena, magnetizam – primjena, poznavanje simbola i čitanje shema

-         Izvori električne energije - diesel generator, turbo generatori, vijčani generatori, generator u  nuždi vrste, razlike, upotreba – općenito

-         Generatori i elektromotori - izvedbe, faktor snage i mogućnosti njegovog poboljšanja, rad u paraleli, zaštite generatora i elektromotora, utjecaj različitih napona i frekvencija na elektromotore – kod priključka struje s kraja, racionalizacija rada generatora i elektromotora, najčešći kvarovi i njihovo dijagnosticiranje, upravljanje, održavanje i mjere predostrožnosti kod pregleda i popravaka.

-         Akumulatori - vrste, izvedbe, razlike, upotreba, paralelni i serijski spoj, održavanje i kvarovi, mjerenje kapaciteta, mjere predostrožnosti.

-         Transformatori - osnove teorije, izvedbe, razlike, kvarovi, upotreba

-         Glavna razvodna ploča, ploča za nuždu, te razvod električne energije - izvedbe, načini povezivanja i odvajanja, automatizacija i upravljanje, sklopni i zaštitni elementi, razlike između 440 i visoko naponskih razvodnih ploča, izolacije, mjere predostrožnosti kod  održavanja

-         Trošila električne energije - grijači, rasvjeta – vrste, električni motori, utjecaj različitog napona i frekvencija na njih, racionalizacija

-         Kontrolni sustavi i osnove automatizacije - osjetnici, elementi automatizacije, automatsko upravljanje, upravljanje diesel generatorima., razni načini – equal load, optimal load, sequence load; razlike – upotreba, PID regulator – izvedba, podešavanje, ponašanje – simulacija, automatsko upravljanje glavnim motorom, automatsko upravljanje kotlom, automatsko upravljanje separatorima, klasični Woodward i elektronski reg. br. okretaja (izvedba, podešavanje, dijagnostika kvarova), automatsko upravljanje dizalicama, PLC – jedinica; način rada i zamjena.

-         Poznavanje i održavanje električnih uređaja i uređaja automatike - kontrola električnih motora, generatora, mjerenje  izolacije, lociranje  proboja  izolacije, kontrola  pirometara, termometara, presostata, nivostata, načini rada kontrolera nivoa, mjerača protoka, salinometra, PI pretvarača, MIP uređaj, detektor uljnih para, overspeed – vrste

-         Propisi koji se odnose na električne  uređaje i automatiku - osvrt na brodove za prijevoz opasnih i zapaljivih tereta; tankeri za prijevoz ulja, ukapljenih plinova i kemikalija,

 

 

4.                  PORIVNI STROJEVI

 

-         Motori s unutrašnjim izgaranjem: primjena diesel motora na brodu; Otto i Diesel proces; karakteristike goriva za benzinske i diesel motore; dvotaktni i četverotaktni motori; ispiranje cilindara kod 2-t motora; izmjena radnog medija kod 2-t i 4-t motora; konstruktivni dijelovi motora, izvedbe, ispitivanje istrošenosti i zamjena dijelova; sustav goriva, ulja za podmazivanje, startnog zraka te hlađenja; toplinski stupanj iskoristivosti; potrošak i mjerenje potroška goriva; mjerenje snage motora; regulacija snage i broja okretaja; uređaj za prekretanje; priprema, upućivanje i zaustavljanje motora; praćenje rada, dijagnostika kvarova  i održavanje; optimizacija pogona;

-         Brodski generatori pare (kotlovi): parni proces; toplinski stupanj djelovanja generatora pare te načini poboljšanja u praksi; voda i vodena para; priprema i ispitivanje kotlovske vode; podjela kotlova; konstruktivni dijelovi i armatura brodskih generatora pare; cirkulacija vode te zraka i izgarnih plinova; sustav goriva; regulacija opterećenja, napajanja te radnih parametara pare; pogon i održavanje brodskih generatora pare; optimizacija rada i dijagnostika kvarova;

-         Brodske parne turbine: podjela i način djelovanja parne turbine; toplinski stupanj iskoristivosti parne turbine i cjelokupnog parnog procesa; primjena parnih turbina na brodu i konstrukcijska rješenja; sustav podmazivanja; regulacija broja okretaja i snage; priprema i upućivanje parne turbine; pogon i održavanje te dijagnostika kvarova; uređaji automatske zaštite parne turbine;

-         Brodske plinske turbine: toplinski proces plinske turbine i stupanj iskoristivosti; podjela plinskih turbina; primjena na brodu; dijelovi plinske turbine; regulacija snage i broja okretaja; sustav goriva; priprema i upućivanje; pogon i održavanje te dijagnostika kvarova; uređaji automatske zaštite plinske turbine;

 

 

5. UPRAVLJANJE POSTROJENJEM (USMENO I PRAKTIČNO)

 

-         Razvoj upravljanja postrojenjem – vrste upravljanja; sustavi i postrojenja; propisi klasifikacijskih društava;

-         Upravljanje postrojenjima – upravljanje energetskim postrojenjem; upravljanje porivnim postrojenjem; upravljanje pomoćnim postrojenjem; pomoćno parno postrojenje; sustav kormilarskog uređaja; sustavi goriva, vode, morske vode, kaljuže;

-         Priprema postrojenja za uspostavu pogona – energetski preduvjeti; izvori energije; kontrola parametara i rada sustava;

-         Upućivanje postrojenja – neophodne predradnje i kontrola parametara;

-         Nadzor i kontrola postrojenja – kontrola i upravljanje; načini i uređaji kontrole; odnos prema kontroli;

-         Obustavljanje pogona postrojenja;

-         Upravljanje u opasnim okolnostima – donošenje odluke; poteškoće; pripravnost; odgovornost;

-         Rukovođenje posadom – organizacija radova; izobrazba na brodu; strojarska straža; ustroj; nadzor; obavljanje; smjena;

 

 

6. UPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE

 

-         Ustroj straže – prema vrsti broda; tipu i stanju postrojenja; prema uvjetima vremena; led; u zatvorenim morima, plićacima; ograničenje štete; sprečavanju onečišćenja;

-         Držanje straže – u luci; na sidrištu; u slučaju strojarnice koja je povremeno bez posade;

-         Preuzimanje straže – nalozi upravitelja stroja; upoznavanje s radovima u tijeku; stanje pogona; stanje tankova; stanje kaljuža; izvanredne okolnosti; ispravnost vođenja dnevnika stroja;

-         Obavljanje straže – sposobnost držanja sigurne straže; nadzor nad strojevima kojima prijeti kvar; spremnost upravljanja porivnim strojevima; učestalost i opseg praćenja postrojenja; preventivni radovi; održavanje; potpuna spremnost postrojenja za “Pozor u stroju”; sprečavanje onečišćenja okoliša; stanje kaljuža; poštivanje naredbi; ispisivanje dnevnika stroja; praćenje radova; upravljanje postrojenjem u nuždi; izvješćivanje i pozivanje upravitelja; sigurnosne mjere i postupci u izvanrednim okolnostima; obveze u straži; uzbunjivanje; suradnja; mjere opreza; bilješke;

-         Predaja straže – pregled i priprema; izvješće o dnevnim naredbama; izvješće o radovima u strojarnici; izvješće o izvanrednim okolnostima i događajima s naglaskom na zaštitu okoliša; sposobnost časnika za preuzimanje straže;

-         Rad s pogonskim i pomoćnim strojevima – priprema; upućivanje; kontrola i zaustavljanje pogona; kontrola upravljačkih sustava i sredstava veze;

-         Međunarodni kodeks sigurnog upravljanja i zaštite morskog okoliša; pravilna procjena sigurnosti; slučaj sigurnosti i elementi; usporedba sa standardima; ljudski faktor; sustav dopuštenja za rad; elementi sustava sigurnog upravljanja; identifikacija opasnosti i rizika; razvoj sustava sigurnog upravljanja i povjerenstvo koje ih stvara; liste provjere.

 

 

7. POMORSKI PROPISI (USMENO)

 

-         SOLAS konvencija – organizacija i primjena sigurnosnih postupaka na radu; sigurnosne mjere pri izvođenju održavanja i popravaka; nadzor provedbe zakonskih zahtjeva i mjere glede sigurnosti ljudskih života na moru; propisi i provedba mjera protupožarne zaštite; organizacija gašenja požara na brodu;

-         MARPOL 73/78 konvencija – Prilog I; Prilog IV; Prilog V; Prilog VI; nadzor provedbe propisa glede zaštite morskog okoliša; načini i sredstva za sprječavanje onečišćenja s brodova; organizacija čišćenja morskih površina; brodski plan u slučaju opasnosti od onečišćenja mora uljem; prihvatni uređaji na kopnu;

-         Pomorski zakonik Republike Hrvatske;

-         Pomorska inspekcija – vrste i nadležnosti;

-         Brodske isprave i knjige – dnevnik stroja; knjiga o uljima – dio I; klasifikacijske isprave; knjiga naloga upravitelja stroja;

-         Klasifikacijski zavodi – klasa broda; oznake; gubitak i svjedodžba; osnovni pregled; redovni pregled; alternativni pregled; postupni pregled; pregled upravitelja stroja; sustav planskog održavanja;

 

C12 - Radiooperater s ograničenom ovlasti (usmeno i praktično)

            Predmeti:          Pravila radio službe

                                    GMDSS sustavi

            suladno programu izobrazbe iz Dodatka D, dio D6.

C13 - Radiooperater s općom ovlasti (usmeno, pisano i praktično)

            Predmeti:          Pravila radio službe

                                    GMDSS sustavi

                                    Engleski jezik

            suladno programu izobrazbe iz Dodatka D, dio D7.

C14 - Radioelektroničar II. klase

Opća načela i obilježja pomorske pokretne i pomorske pokretne satelitske službe (usmeno i praktično)

-     Vrste komunikacija u pomorstvu - pogibao; hitnost; sigurnost; javne komunikacije; kretanje broda; komunikacije među brodovima; komunikacije na brodu;

-     Vrste stanica - brodske stanice; obalne stanice; piloti i lučke vlasti; zrakoplovne stanice;

-     Poznavanje frekvencija i frekvencijskih pojasa - pojam frekvencije i mjerna jedinica; odnos frekvencije i valne dužine; podjela frekvencijskog spektra;

-     Obilježja elektromagnetskih valova - pojam elektromagnetskog vala; površinski valovi; direktni (kvazioptički) valovi; ionosferski (prostorni) valovi; širenje elektromagnetskih valova različitih frekvencijskih područja;

-     Različite vrste komunikacija - DSC; radiotelefonija; NBDP; faksimil; prijenos podataka; označavanje vrste emisija;

-     Frekvencije dodijeljene pokretnoj pomorskoj službi - upotreba MF, HF, VHF, UHF i SHF područja; pojam radio kanala (simplex, semi duplex, duplex); ITU kanali; podjela frekvencija prema namjeni (telefonija, NBDB...); frekvencije za GMDSS; prijašnje frekvencije pogibli, hitnosti i sigurnosti; pozivne frekvencije; poznavanje odgovarajućih poglavlja iz Međunarodnog radio pravilnika;

-     Principi satelitskih komunikacija - INMARSAT sustav (svemirski dio, kanali, gubici kod emitiranja i dobitak antene, Bit Error Rate, temperaturni šum, zemaljski dio); uloga pojedinih stanica u INMARSAT sustavu (CES, NCS, SES); INMARSAT A/B komunikacijski sustav; INMARSAT C komunikacijski sustav; INMARSAT M komunikacijski sustav; EGC sustav; klase uređaja;

Praktična upotreba osnovnih uređaja brodske stanice (usmeno i praktično)

-     Dežurni prijemnik - kontrola i upotreba 2182 prijemnika; kontrola i upotreba VHF DSC prijemnika; kontrola i upotreba MF/HF DSC prijemnika;

-     VHF primopredajnik - kanali; kontrola; upotreba; VHF DSC uređaj;

-     MF/HF radio stanica - frekvencije i kanali; podešavanje predajnika; odabir vrste emisije; testiranje i upotreba dvotonskog signala uzbune;

-     Radio oprema čamca za spašavanje - prijenosni VHF; SART; EPIRB; karakteristike i upotreba uređaja;

-     Vrste DSC poziva i njihova upotreba te rukovanje uređajima - MMSI brojevi; 'Distress Call'; Distress Relay Call'; 'All Ship's Call; Individual Call; Group Call; Geographical Area Call; mogućnosti upotrebe DSC uređaja za automatsko uspostavljanje telefonskih veza; upis pozicije; čitanje primljenih poziva;

-     Radio teleks (NBDP) uređaj - opis dijelovi radio teleks uređaja; tehničke karakteristike (brzina prijenosa, modulacija, širina kanala, teleks kod, zaštitni kod); načini komunikacija (ARQ, FEC) i ispravljanje grešaka; automatski sustavi; sustavi s operatorom; oznake Master, SLAVE, ISS, IRS; pozivni brojevi i teleks odzivnik; rad na uređaju; komunikacije s obalnim stanicama (teoretski i praktično); prepoznavanje zauzetog i slobodnog kanala; glavne naredbe obalnih stanica (HELP, URG, OPR, MED, DIRTLX, POS...);

-     Upotreba INMARSAT uređaja - INMARSAT A/B uređaj (dijelovi, vrste  komunikacija, odabir satelita); INMARSAT C uređaj (dijelovi, način komunikacija); korištenje uređaja za odašiljanje i prijem poruka (praktičan rad); INMARSAT M uređaj (dijelovi, način komunikacija); korištenje uređaja za odašiljanje i prijem poruka (praktičan rad);

-     EGC sustav - SafetyNET i FleetNET; adresiranje poruka; EGC uređaj (opis i programiranje); klase uređaja;

-     INMARSAT, COSPAS/SARSAT i VHF DSC EPIRB uređaji - osnovne radne karakteristike pojedinih EPIRB uređaja; sadržaj poruke; registracija i kodiranje; upotreba EPIRB uređaja; osnovno održavanje i testiranje; razlike među pojedinim vrstama uređaja;

-     SART - tehničke karakteristike i način rada; domet SART uređaja; upotreba SART uređaja; domet; održavanje i testiranje;

Komunikacijski postupci u GMDSS sustavu (usmeno i praktično)

-     Postupci kod komunikacija s prioritetima pogibelji, hitnosti i sigurnosti na VHF/MF/HF područjima u GMDSS sustavu - komunikacije s prioritetom pogibli - definicija uzbunjivanja (‘distress alert’); postupak odašiljanja poziva i daljnjih komunikacija; uzbunjivanje brodova; uzbunjivanje obalnih stanica; postupci kod prijema poziva pogibelji; potvrđivanje DSC uređajem, radio telefonijom i radio teleks uređajem; postupci kod odašiljanja i prijema ‘Distress Relay’ poziva; postupci i pravila kod ostalih poruka s prioritetom pogibelji; komunikacije na mjestu nezgode i SAR komunikacije; komunikacije s prioritetima hitnosti i sigurnosti - svrha komunikacija s prioritetima hitnosti i sigurnosti; postupci i pravila kod odašiljanja i prijema komunikacija s prioritetima hitnosti i sigurnosti u GMDSS sustavu;

-     Radio telefonske komunikacije s brodskim stanicama iz prijašnjeg sustava - radio telefonski dvotonski signal uzbune; poziv pogibelji i poruka pogibelji; potvrda prijema poruke; prijenos poziva pogibelji; postupci i pravila kod ostalih poruka s prioritetom pogibelji; postupci i pravila kod poruka s prioritetima hitnosti i sigurnosti;

-     Komunikacija s prioritetima pogibelji, hitnosti i sigurnosti u sustavu satelitskih komunikacija - Inmarsat A/B uređaji - odabir satelita; poziv pogibelji i komunikacije telefonom i teleksom; odabir CES-a (RCC-a); postupci kod komunikacija s prioritetom pogibelji; upotreba  dvoznamenkastog pristupnog koda u INMARSAT sustavu; odgovor na EGC pozive; Inmarsat C uređaj - poziv pogibelji; poruka pogibelji; upotreba dvoznamenkastog pristupnog koda u INMARSAT sustavu; odgovor na EGC pozive;


-     Zaštita frekvencija za komunikacije s prioritetom pogibelji - prevencija lažnih uzbunjivanja; poništavanje lažnih uzbunjivanja; pravila za odašiljanje tijekom komunikacija u slučaju pogibelji; izbjegavanje ometanja ostalih stanica; zaštita od neovlaštenih odašiljanja; zaštitni pojasi (‘guard bands’);

-     Sposobnost upotrebe engleskog jezika - upotreba Međunarodnog signalnog koda i IMO SMNV; upotreba standardnih kratica u pomorskim komunikacijama; međunarodni tablica za sricanje slova i brojeva; obavljanje komunikacija na engleskom jeziku;

-     Upotreba službenih publikacija - ITU publikacije; vođenje dnevnika radio službe;

-     Praktično znanje o općim komunikacijama - odabir odgovarajućeg načina komunikacija u različitim situacijama; Traffic List; pozivanje obalne stanice radio telefonijom; pozivanje pomoću DSC uređaja; radio brzojav (dijelovi, brojanje riječi/naplata, odašiljanje brzojava radio telefonijom i radio teleksom); obračunavanje naplate u komunikacijama (međunarodni i INMARSAT sustav naplate, AAIC, različiti dijelovi naplate - LL-CC-SS); obavljanje komunikacija;

Načela i teorija elektrotehnike, elektronike i radio komunikacija (usmeno i praktično)

-     Elektrotehnika i magnetizam - elektrostatika; elektromotorna sila; magnetski materijali; elektromagnetizam; osnovni elektrotehnički elementi; električni motori i generatori;

-     Električni sklopovi - sinusoidalni valni oblik (frekvencija, amplituda, faza, maksimalna vrijednost, efektivna vrijednost, srednja vrijednost); serijske i paralelne mreže; mosni spojevi; kapacitivni - induktivni otpor i impedanca; decibeli; usklađeni sklopovi; vezni sklopovi;

-     Osnove poluvodiča i elektronske cijevi – načela rada poluvodiča; karakteristike, funkcije i upotreba poluvodiča;

-     Analogna elektronika - naponska pojačala; pojačala s povratnom vezom (negativna povratna veza, naponska i stujna povratna veza, pojačanje, širina frekvencijskog pojasa); pojačala snage; usklađena pojačala; operacijska pojačala (povratna veza,  mjerenje i upravljanje); pojačala za posebne primjene; regulatori napona (serijski regulator, praktična izvedba); servo pojačala i regulacijski krugovi (mehanizmi povratnih veza, stabilnost, ulazni signali); oscilatori (pozitivna povratna veza, RC, LC, oscilator s kristalom kvarca, relaksacijski oscilatori, naponsko kontrolirani oscilatori, stabilnost i kontrola frekvencije); impulsni sklopovi (multivibratori i okidački sklopovi, impulsna pojačala, generatori valnih oblika i vremenske baze); linearni integrirani sklopovi;

-     Digitalna elektronika - brojevni sustavi; kodovi; logički sklopovi (Booleova algebra, tablice istinitosti, Veenovi diagrami, Karnoughove tablice, osnovni logičke funkcije i kombinacijski sklopovi); sekvencijalni sklopovi (bistabili, brojila, posmični registri, koderi i dekoderi, djelitelji, LED i LCD pokazivači); karakteristike digitalnih integriranih sklopova (TTL/CMOS/ECL tehnologije, faktori grananja ulaza i izlaza, kašnjenje signala, logički nivoi i polariteti, VLSI); sintetizatori frekvencije; AD i DA pretvorba;

-     Mikroprocesori i računala – osnove mikroprocesora; mikroproceserska upravljačka jedinica i digitalna računala (SECD arhitektura računala, prekidi i mikroprogramske naredbe); osnovna računalna teorija i njena primjena; upravljačke funkcije mikroprocesora; sučelja mikroračunala; ulazno izlazni sklopovi; modemi i računalne komunikacije;

 

-     Tehnologija pomorskih radiokomunikacijskih i radionavigacijskih uređaja - uređaji za napajanje i regulaciju napona; RF pojačala; oscilatori i sintetizatori frekvencije; pretvorba frekvencija i miješala; modulatori i demodulatori; multiplekseri i demultiplekseri; ulazno/izlazni stupnjevi i pojačala audio signala; pretvarači analognih signala; ulaz i izlaz podataka; tehnika uskopojasne telegrafije za izravan ispis  NBDP (temeljni principi, načini zaštite od pojave grešaka uključujući ARQ i FEC, djelovanje šuma i propagacije elektromagnetskih valova); sustav digitalnog selektivnog pozivanja - DSC (temeljni principi zaštite informacije od pojave grešaka, djelovanje šuma i propagacije elektromagnetskih valova, izlaz podataka i kontrolne funkcije); radio-faksimil (temeljni principi, modulacija, reprodukcija, pisači, sinkronizacija, greške); EPIRB; SART; brodski predajnici (namjena različitih dijelova, modula i elemenata); brodski prijemnici (namjena različitih dijelova, modula i elemenata, princip superheterodinskog prijemnika, osjetljivost, selektivnost, kontrola pojačanja; problemi kod prijema (djelovanje šuma, intermodulacija); brodski satelitski uređaji (namjena različitih dijelova, modula i elemenata);

-     Antene prijenosni vodovi i valovodi - karakteristike, vrste i upotreba antena (efektivna površina, dijagram zračenja i dobitak antene, impedancija, valni otpor, polarizacija, usmjerenost); zračenje antena i njihovo spajanje (dipol, unipol, uređaj za prilagođenje impedancije antene, uzemljenje); usklađivanje spojnih vodova i valovoda; brodske antene (izolatori, VHF štapna antena, MF/HF štapna i žičana antena);

-     Izvedba i sigurnosni standardi električnih i elektroničkih elemenata - osigurači i prekidači strujnih krugova; otpornici, izolatori i kondenzatori; transformatori, relej, zavojnice i motori; poluvodički elementi; termoionski elementi;

-     Izvori električne energije na brodu - električni generatori; jednofazni i trofazni izvori električne energije; stabilizatori napona; pretvarači istosmjernih u izmjenične napone (DC-AC); pretvarači istosmjernih napona (DC-DC); besprekidno baterijsko napajanje; glavni, pomoćni i pričuvni izvori energije;

-     Razumijevanje navigacijskih tehnika - vrste navigacijskih karata (geografska širina i dužina, udaljenost i smjer, dubine); načela pomorske navigacije; radio goniometar (temeljni principi rada, faktori koji djeluju na kvalitetu i točnost mjerenja, greške kod mjerenja, rad na uređajima);

-     Osnovni principi i djelovanje radara - svrha i funkcija radara; vrste prikaza radarskih zaslona; dijelovi radara (uređaj za napajanje, predajnik, magnetron, TR ćelija, klistron, prijemnik...); karakteristike rada i standardne greške; sposobnost upotrebe radar i ARPA uređaja ili simulatora;

-     Osnovni principi rada navigacijskih uređaja - hiperbolički i satelitski sustavi za određivanje pozicije (temeljni principi sustava hiperboličke navigacije, područja pokrivenosti, točnost, upotreba uređaja ili simulatora za Deca, Omega, Loran C); važniji satelitski sustavi i uređaji za određivanje pozicije; Gyro kompas i ponavljač; dubinomjer; brzinomjer; automatski pilot;

Održavanje radne sposobnosti brodskih uređaja (usmeno i praktično)

-     Postupci za preventivno održavanje radio komunikacijskih i radio navigacijskih uređaja - rutinsko održavanje uz upotrebu ugrađenih funkcija i alata u skladu s preporukama proizvođača opreme (svrha i upotreba test programa i ostalih funkcija za ispitivanje, postupci podešavanja uređaja, problematični dijelovi uređaja i sprečavanje slabljenja karakteristika, zakazivanja i kvara uređaja, ispitivanje i održavanje pretvarača signala (mikrofon, zvučnik...)); održavanje baterija i punjača baterija; održavanje antena, antenskih kablova i valovoda;

-     Otkrivanje kvarova u brodskim radio komunikacijskim i radio navigacijskim uređajima - pridržavanje sigurnosnih mjera; uspješnost u pronalaženju kvara (tumačenje informacija sadržanih u izlaznim podacima, ugrađenim instrumentima/software, ili ispravni izbor i upotreba standardnih alata i uređaja za ispitivanje i mjerenje - analogni i digitalni instrumenti, osciloskopi, itd; upotreba tehničkih priručnika za instalaciju i održavanje; tumačenje strujnih shema i prikaza; pronalaženje kvara na razini modula/jedinica i ovisno o obilježjima uređaja na razini elemenata;

-     Popravak brodskih radio komunikacijskih i radio navigacijskih uređaja - sposobnost otklanjanja kvarova do razine elemenata korištenjem standardnih alata i uređaja; pridržavanje pravila i uobičajenih postupaka kod popravaka ili zamjene elektroničkih dijelova i elemenata; izrada MF antene za slučaj nužde; priprema i povezivanje RF kablova i valovoda;

-     Elektromagnetska kompatibilnost uređaja - elektromagnetske smetnje; izvori elektromagnetskih smetnji u radio komunikacijskim i radio navigacijskim uređajima; sprečavanje nastanka elektromagnetskih smetnji;

Engleski jezik (usmeno i pisano)

-     Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije (provjera na tekstu i u usmenim komunikacijama);

-     Terminologija vezana uz osnovne pojmove o brodu - konstrukcija broda, trupa, pogonski strojevi, brodski sustavi, pojmovi o plovidbi, medicinska pomoć;

-     Terminologija uređaja brodske stanice (dežurni prijemnik, VHF primopredajnik, MF/HF radio stanica, radio oprema čamca za spašavanje, DSC, radio teleks (NBDP) uređaj, INMARSAT uređaji, INMARSAT, COSPAS/SARSAT i VHF EPIRB, SART);

-     Razumijevanje pomorskih meteoroloških informacija (vremenski sustavi, vremenska izvješća i prognoze), raznih poruka primljenih putem NAVTEX-a, telex, satelitskih komunikacija te obalnih radiopostaja;

-     Komuniciranje na engleskom jeziku s drugim brodovima i obalnim radiopostajama u vezi sa sigurnošću i plovidbom, koristeći pritom Standardni pomorski navigacijski rječnik (SMNV) i Standardne pomorske izraze za komuniciranje (SMCP);

-     Komuniciranje sukladno GMDSS sustavu u slučaju pogibelji, žurnih stanja i sigurnosti, komuniciranje prilikom traganja i spašavanja (SAR), izvješćivanje (SITREP), izvješćivanje o poziciji (POSREP) (obrada teksta, provjera poznavanja nazivlja u govornim komunikacijama i na tekstu s tematikom traganja i spašavanja, poznavanje standardnih poruka);

-     Čitanje, razumijevanje i tumačenje uputa za korištenje, rad i održavanje opreme na brodu;

-     Razumijevanje propisa, pravilnika, uputa i drugih dokumenata međunarodnih organizacija, državnih i lučkih vlasti;

-     Terminologija elektrotehnike, elektronike i radio komunikacija, pojmovi magnetizma, sklopova, poluvodiča, cijevi, pojmovi analogne i digitalne elektronike, mikroprocesori i računala, antene i prijenosni vodovi i valovodi, izvori električne energije, radar;


 

-     Razumjevanje tehničkih nacrta, izvješća o provedenim postupcima popravka i održavanja - zahtjevi za vođenje evidencije o popravcima;

C15 - Radioelektroničar I. klase

Opća načela i obilježja pomorske pokretne i pomorske pokretne satelitske službe (usmeno i praktično)

-     Vrste komunikacija u pomorstvu - pogibao; hitnost; sigurnost; javne komunikacije; kretanje broda; komunikacije među brodovima; komunikacije na brodu;

-     Vrste stanica - brodske stanice; obalne stanice; piloti i lučke vlasti; zrakoplovne stanice;

-     Detaljno poznavanje frekvencija i frekvencijskih pojasa - pojam frekvencije i mjerna jedinica; odnos frekvencije i valne dužine; podjela frekvencijskog spektra;

-     Obilježja elektromagnetskih valova - pojam elektromagnetskog vala; površinski valovi; direktni (kvazioptički) valovi; ionosferski (prostorni) valovi; širenje elektromagnetskih valova različitih frekvencijskih područja;

-     Teorija komunikacija - modulacija (amplitudna, frekvencijska, FSK, pulsna, usporedba modulacija, efekt podmodulacije i premodulacije); šum (bijeli šum, Nyquistov (termalni) šum, šum 1/f, izvori šuma); sadržaj informacije (kontinuirani i diskretni sustavi); gubici kod emitiranja; kapacitet i širina kanala; radarski sustavi (princip radara, propagacija i jednadžba dometa radara, Doppler radar);

-     Različite vrste komunikacija - DSC; radiotelefonija; NBDP; faksimil; prijenos podataka; označavanje vrste emisija;

-     Frekvencije dodijeljene pokretnoj pomorskoj službi - upotreba MF, HF, VHF, UHF i SHF područja; pojam radio kanala (simplex, semi duplex, duplex); ITU kanali; podjela frekvencija prema namjeni (telefonija, NBDB...); frekvencije za GMDSS; prijašnje frekvencije pogibli, hitnosti i sigurnosti; pozivne frekvencije; poznavanje odgovarajućih poglavlja iz Međunarodnog radio pravilnika;

-     Principi satelitskih komunikacija - INMARSAT sustav (svemirski dio, kanali, gubici kod emitiranja i dobitak antene, Bit Error Rate, temperaturni šum, zemaljski dio); uloga pojedinih stanica u INMARSAT sustavu (CES, NCS, SES); INMARSAT A/B komunikacijski sustav; INMARSAT C komunikacijski sustav; INMARSAT M komunikacijski sustav; EGC sustav; klase uređaja;

Praktična upotreba osnovnih uređaja brodske stanice (usmeno i praktično)

-     Dežurni prijemnik - kontrola i upotreba 2182 prijemnika; kontrola i upotreba VHF DSC prijemnika; kontrola i upotreba MF/HF DSC prijemnika;

-     VHF primopredajnik - kanali; kontrola; upotreba; VHF DSC uređaj;

-     MF/HF radio stanica - frekvencije i kanali; podešavanje predajnika; odabir vrste emisije; testiranje i upotreba dvotonskog signala uzbune;

-     Radio oprema čamca za spašavanje - prijenosni VHF, SART, EPIRB; karakteristike i upotreba uređaja;

-     Vrste DSC poziva i njihova upotreba te rukovanje uređajima - MMSI brojevi; 'Distress Call', Distress Relay Call', 'All Ship's Call, Individual Call, Group Call, Geographical Area Call; mogućnosti upotrebe DSC uređaja za automatsko uspostavljanje telefonskih veza; upis pozicije; čitanje primljenih poziva;

-     Radio teleks (NBDP) uređaj - opis dijelovi radio teleks uređaja; tehničke karakteristike (brzina prijenosa, modulacija, širina kanala, teleks kod, zaštitni kod); načini komunikacija (ARQ, FEC) i ispravljanje grešaka; automatski sustavi; sustavi s operatorom; oznake Master, SLAVE, ISS, IRS; pozivni brojevi i teleks odzivnik; rad na uređaju; komunikacije s obalnim stanicama (teoretski i praktično); prepoznavanje zauzetog i slobodnog kanala; glavne naredbe obalnih stanica (HELP, URG, OPR, MED, DIRTLX, POS...);

-     Upotreba INMARSAT uređaja - INMARSAT A/B uređaj (dijelovi, vrste  komunikacija, odabir satelita); INMARSAT C uređaj (dijelovi, način komunikacija); korištenje uređaja za odašiljanje i prijem poruka (praktičan rad); INMARSAT M uređaj (dijelovi, način komunikacija); korištenje uređaja za odašiljanje i prijem poruka (praktičan rad);

-     EGC sustav - SafetyNET i FleetNET; adresiranje poruka; EGC uređaj (opis i programiranje); klase uređaja;

-     INMARSAT, COSPAS/SARSAT i VHF DSC EPIRB uređaji - osnovne radne karakteristike pojedinih EPIRB uređaja; sadržaj poruke; registracija i kodiranje; upotreba EPIRB uređaja; osnovno održavanje i testiranje; razlike među pojedinim vrstama uređaja;

-     SART - tehničke karakteristike i način rada; domet SART uređaja; upotreba SART uređaja; domet; održavanje i testiranje;

Komunikacijski postupci u GMDSS sustavu (usmeno i praktično)

-     Postupci kod komunikacija s prioritetima pogibelji, hitnosti i sigurnosti na VHF/MF/HF područjima u GMDSS sustavu - komunikacije s prioritetom pogibli - definicija uzbunjivanja (‘distress alert’); postupak odašiljanja poziva i daljnjih komunikacija; uzbunjivanje brodova; uzbunjivanje obalnih stanica; postupci kod prijema poziva pogibelji; potvrđivanje DSC uređajem, radio telefonijom i radio teleks uređajem; postupci kod odašiljanja i prijema ‘Distress Relay’ poziva; postupci i pravila kod ostalih poruka s prioritetom pogibelji; komunikacije na mjestu nezgode i SAR komunikacije; komunikacije s prioritetima hitnosti i sigurnosti - svrha komunikacija s prioritetima hitnosti i sigurnosti; postupci i pravila kod odašiljanja i prijema komunikacija s prioritetima hitnosti i sigurnosti u GMDSS sustavu;

-     Radio telefonske komunikacije s brodskim stanicama iz prijašnjeg sustava - radio telefonski dvotonski signal uzbune; poziv pogibelji i poruka pogibelji; potvrda prijema poruke; prijenos poziva pogibelji; postupci i pravila kod ostalih poruka s prioritetom pogibelji; postupci i pravila kod poruka s prioritetima hitnosti i sigurnosti;

-     Komunikacija s prioritetima pogibelji, hitnosti i sigurnosti u sustavu satelitskih komunikacija - Inmarsat A/B uređaji - odabir satelita; poziv pogibelji i komunikacije telefonom i teleksom; odabir CES-a (RCC-a); postupci kod komunikacija s prioritetom pogibelji; upotreba  dvoznamenkastog pristupnog koda u INMARSAT sustavu; odgovor na EGC pozive; Inmarsat C uređaj - poziv pogibelji; poruka pogibelji; upotreba dvoznamenkastog pristupnog koda u INMARSAT sustavu; odgovor na EGC pozive;

-     Zaštita frekvencija za komunikacije s prioritetom pogibelji - prevencija lažnih uzbunjivanja; poništavanje lažnih uzbunjivanja; pravila za odašiljanje tijekom komunikacija u slučaju pogibelji; izbjegavanje ometanja ostalih stanica; zaštita od neovlaštenih odašiljanja; zaštitni pojasi (‘guard bands’);


-     Sposobnost upotrebe engleskog jezika - upotreba Međunarodnog signalnog koda i IMO SMNV; upotreba standardnih kratica u pomorskim komunikacijama; međunarodni tablica za sricanje slova i brojeva; obavljanje komunikacija na engleskom jeziku;

-     Upotreba službenih publikacija - ITU publikacije; vođenje dnevnika radio službe;

-     Praktično i teoretsko znanje o općim komunikacijama - odabir odgovarajućeg načina komunikacija u različitim situacijama; Traffic List; pozivanje obalne stanice radio telefonijom; pozivanje pomoću DSC uređaja; radio brzojav (dijelovi, brojanje riječi/naplata, odašiljanje brzojava radio telefonijom i radio teleksom); obračunavanje naplate u komunikacijama (međunarodni i INMARSAT sustav naplate, AAIC, različiti dijelovi naplate - LL-CC-SS); obavljanje komunikacija;

Načela i teorija elektrotehnike, elektronike i radio komunikacija (usmeno i praktično)

-     Detaljno znanje elektrotehnike i magnetizma - elektrostatika; elektromotorna sila; magnetski materijali; elektromagnetizam (magnetsko polje, elektromagnetska indukcija, sila na vodič u magnetskom polju...); osnovni elektrotehnički elementi (otpornici, kondenzatori, zavojnice i transformatori); električni motori i generatori;

-     Analiza električnih sklopova - sinusoidalni valni oblik i ostali valni oblici (frekvencija, amplituda, faza, maksimalna vrijednost, efektivna vrijednost, srednja vrijednost); postupci analize istosmjernih i izmjeničnih strujnih sklopova (Kirchoff-ov zakon, prijenos snage, superpozicija...); serijske i paralelne mreže; mosni spojevi; kapacitivni - induktivni otpor i impedanca; decibeli; prijelazne pojave (vremenska konstanta, RC i RL mreže, integrator i derivator; usklađeni sklopovi (LCR rezonantni spojevi, kristal kvarca, serijska i paralelne rezonancija, krivulje rezonancije); vezni sklopovi (filtri, transformatori, simetrični i nesimetrični sklopovi);

-     Poluvodiči i elektronske cijevi - termo-ionska, foto-električna i sekundarna emisija; principi rada poluvodiča; karakteristike, funkcije i upotreba poluvodiča (diode, bipolarni tranzistori, tranzistori s efektom polja, tiristori...);

-     Analogna elektronika - naponska pojačala (principi kaskadiranja, pojave na niskim i visokim frekvencijama, odvojni stupnjevi); pojačala s povratnom vezom (negativna povratna veza, naponska i stujna povratna veza, pojačanje, širina frekvencijskog pojasa, izobličenja, stabilnost); pojačala snage (razredi, povezivanje, efikasnost); usklađena pojačala (usklađeno vezivanje i neutralizacija); operacijska pojačala (povratna veza, jednostavne matematičke operacije, analogna računala, mjerenje i upravljanje); pojačala za posebne primjene (kaskadno pojačalo, istosmjerna veza, diferencijalna pojačala); regulatori napona (serijski regulator, praktična izvedba); servo pojačala i regulacijski krugovi (mehanizmi povratnih veza, stabilnost i odziv sustava, ulazni signali, inercija); oscilatori (pozitivna povratna veza, RC, LC, oscilator s kristalom kvarca, relaksacijski oscilatori, naponsko kontrolirani oscilatori, stabilnost i kontrola frekvencije); impulsni sklopovi (multivibratori i okidački sklopovi, impulsna pojačala, generatori valnih oblika i vremenske baze); linearni integrirani sklopovi;

-     Digitalna elektronika - brojevni sustavi; kodovi; logički sklopovi (Booleova algebra, tablice istinitosti, Veenovi diagrami, Karnoughove tablice, osnovni logičke funkcije i kombinacijski sklopovi); sekvencijalni sklopovi (bistabili, brojila, posmični registri, koderi i dekoderi, djelitelji, LED i LCD pokazivači); karakteristike digitalnih integriranih sklopova (TTL/CMOS/ECL tehnologije, faktori grananja ulaza i izlaza, kašnjenje signala, logički nivoi i polariteti, VLSI); sintetizatori frekvencije; AD i DA pretvorba;

-     Mikroprocesori i računala - mikroprocesori (registri, instrukcije, adrese, memorije RAM/ROM/EPROM, aritmetičko logička jedinica, programsko brojilo, upravljanje); mikroproceserska upravljačka jedinica i digitalna računala (SECD arhitektura računala, stog prijenos podataka i naredbi između registara i memorije, skup naredbi, adresna, upravljačka i podatkovna sabirnica, logičke i aritmetičke naredbe, vremenska stanja, prekidi i mikroprogramske naredbe); osnovna računalna teorija i njena primjena; upravljačke funkcije mikroprocesora; sučelja mikroračunala; ulazno izlazni sklopovi (tipkovnica, modemi, zaslon); modemi i računalne komunikacije;

-     Tehnologija pomorskih radiokomunikacijskih i radionavigacijskih uređaja - uređaji za napajanje i regulaciju napona; RF pojačala; oscilatori i sintetizatori frekvencije; pretvorba frekvencija i miješala; modulatori i demodulatori; multiplekseri i demultiplekseri; ulazno/izlazni stupnjevi i pojačala audio signala; pretvarači analognih signala (mikrofon, zvučnik, zapis na magnetskoj traci; ulaz i izlaz podataka; tehnika uskopojasne telegrafije za izravan ispis  NBDP (temeljni principi, načini zaštite od pojave grešaka uključujući ARQ i FEC, djelovanje šuma i propagacije elektromagnetskih valova); sustav digitalnog selektivnog pozivanja - DSC (temeljni principi zaštite informacije od pojave grešaka, djelovanje šuma i propagacije elektromagnetskih valova, preopterećenje kanala, izlaz podataka i kontrolne funkcije); radio-faksimil (temeljni principi, modulacija, reprodukcija, pisači, sinkronizacija, greške); televizija (temeljni principi, kamera, ekran, video zapis); EPIRB; SART; brodski predajnici (namjena različitih dijelova, modula i elemenata); brodski prijemnici (namjena različitih dijelova, modula i elemenata, princip superheterodinskog prijemnika, osjetljivost, selektivnost, kontrola pojačanja; problemi kod prijema (djelovanje šuma, intermodulacija); brodski satelitski uređaji (namjena različitih dijelova, modula i elemenata);

-     Antene prijenosni vodovi i valovodi - karakteristike, vrste i upotreba antena (efektivna površina, dijagram zračenja i dobitak antene, impedancija, valni otpor, polarizacija, usmjerenost); zračenje antena i njihovo spajanje (dipol, unipol, uređaj za prilagođenje impedancije antene, uzemljenje); usklađivanje spojnih vodova i valovoda; brodske antene (izolatori, VHF štapna antena, MF/HF štapna i žičana antena, mikrovalne antene za radare i satelitske primopredajnike);

-     Izvedba i sigurnosni standardi električnih i elektroničkih elemenata - osigurači i prekidači strujnih krugova; otpornici, izolatori i kondenzatori; transformatori, relej, zavojnice i motori; poluvodički elementi; termoionski elementi;

-     Izvori električne energije na brodu - električni generatori; jednofazni i trofazni izvori električne energije; stabilizatori napona; pretvarači istosmjernih u izmjenične napone (DC-AC); pretvarači istosmjernih napona (DC-DC); besprekidno baterijsko napajanje; glavni, pomoćni i pričuvni izvori energije;

-     Razumijevanje navigacijskih tehnika - vrste navigacijskih karata (geografska širina i dužina, udaljenost i smjer, dubine); metode navigacije (određivanje pozicije, plovidba po loksodromi i ortodromi, djelovanje struja, plime i oseke); radio goniometar (temeljni principi rada, faktori koji djeluju na kvalitetu i točnost mjerenja, greške kod mjerenja, rad na uređajima);

-     Osnovni principi i djelovanje RADARA - svrha i funkcija RADARA; vrste prikaza radarskih zaslona; dijelovi radara (uređaj za napajanje, predajnik, magnetron, TR ćelija, klistron, prijemnik...); karakteristike rada i standardne greške; sposobnost upotrebe radar i ARPA uređaja ili simulatora;

-     Osnovni principi rada navigacijskih uređaja - hiperbolički i satelitski sustavi za određivanje pozicije (temeljni principi sustava hiperboličke navigacije, područja pokrivenosti, točnost, upotreba uređaja ili simulatora za Deca, Omega, Loran C); važniji satelitski sustavi i uređaji za određivanje pozicije; Gyro kompas i ponavljač; dubinomjer; brzinomjer; automatski pilot;

Održavanje radne sposobnosti brodskih uređaja (usmeno i praktično)

-     Postupci za preventivno održavanje radio komunikacijskih i radio navigacijskih uređaja - rutinsko održavanje uz upotrebu ugrađenih funkcija i alata u skladu s preporukama proizvođača opreme (svrha i upotreba test programa i ostalih funkcija za ispitivanje, postupci podešavanja uređaja, problematični dijelovi uređaja i sprečavanje slabljenja karakteristika, zakazivanja i kvara uređaja, ispitivanje i održavanje pretvarača signala (mikrofon, zvučnik...)); održavanje baterija i punjača baterija; održavanje antena, antenskih kablova i valovoda;

-     Lociranje kvarova u brodskim radio komunikacijskim i radio navigacijskim uređajima - pridržavanje sigurnosnih mjera; uspješnost u pronalaženju kvara (interpretiranje informacija sadržanih u izlaznim podacima, ugrađenim instrumentima/software, ili ispravni izbor i upotreba standardnih alata i uređaja za ispitivanje i mjerenje - analogni i digitalni instrumenti, osciloskopi, itd; upotreba tehničkih priručnika za instalaciju i održavanje; tumačenje strujnih shema i prikaza; pronalaženje kvara na razini modula/jedinica i ovisno o obilježjima uređaja na razini elemenata;

-     Popravak brodskih radio komunikacijskih i radio navigacijskih uređaja - sposobnost otklanjanja kvarova do razine elemenata korištenjem standardnih alata i uređaja; pridržavanje pravila i uobičajenih postupaka kod popravaka ili zamjene elektroničkih dijelova i elemenata; izrada MF antene za slučaj nužde; priprema i povezivanje RF kablova i valovoda;

-     Elektromagnetska kompatibilnost uređaja - elektromagnetske smetnje; izvori elektromagnetskih smetnji u radio komunikacijskim i radio navigacijskim uređajima; sprečavanje nastanka elektromagnetskih smetnji;

-     Priprema tehničkih izvještaja o provedenim postupcima popravka i održavanja - zahtjevi za vođenje evidencije o popravcima; izrada standardnih tehničkih izvještaja (izvještaj o održavanju, analizi, dijagnozi i uklanjanju kvarova, ispitivanja rada, održavanje zalihe rezervnih dijelova);

Engleski jezik (usmeno i pisano)

-     Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije (provjera na tekstu i u usmenim komunikacijama);

-     Terminologija vezana uz osnovne pojmove o brodu - konstrukcija broda, trupa, pogonski strojevi, brodski sustavi (sustavi za gašenje požara, navigacijska oprema, komunikacijski uređaji, oprema za spašavanje), pojmovi o plovidbi (terestrička navigacija, radionavigacijski uređaji, integrirani zapovjednički most), medicinska pomoć, tereti u prijevozu morem, držanje straže u plovidbi, u luci, na sidru;

-     Terminologija uređaja brodske stanice (dežurni prijemnik, VHF primopredajnik, MF/HF radio stanica, radio oprema čamca za spašavanje, DSC, radio teleks (NBDP) uređaj, INMARSAT uređaji, INMARSAT, COSPAS/SARSAT i VHF EPIRB, SART);

-     Terminologija pomorskih karata, elektroničkih karata i pomorskih nautičkih i komunikacijskih publikacija;


  Razumijevanje pomorskih meteoroloških informacija (vremenski sustavi, vremenska izvješća i prognoze),   raznih poruka primljenih putem NAVTEX-a, telex, satelitskih komunikacija te obalnih radiopostaja;

-     Komuniciranje na engleskom jeziku s drugim brodovima i obalnim radiopostajama u vezi sa sigurnošću i plovidbom, koristeći pritom Standardni pomorski navigacijski rječnik (SMNV) i Standardne pomorske izraze za komuniciranje (SMCP);

-     Komuniciranje sukladno GMDSS sustavu u slučaju pogibelji, žurnih stanja i sigurnosti, komuniciranje prilikom traganja i spašavanja (SAR), izvješćivanje (SITREP), izvješćivanje o poziciji (POSREP) (obrada teksta, provjera poznavanja nazivlja u govornim komunikacijama i na tekstu s tematikom traganja i spašavanja, poznavanje standardnih poruka);

-     Komuniciranje u vezi s onečišćenjem mora, komunikacije s putnicima u izvanrednim stanjima i komunikacije u vezi s drugim poslovima u vezi sa sigurnošću plovidbe, upute za rad sa sredstvima za spašavanje;

-     Čitanje, razumijevanje i tumačenje uputa za korištenje, rad i održavanje opreme na brodu;

-     Razumijevanje i sastavljanje izvješća u vezi sa sigurnošću plovidbe (posebice u vezi s nezgodama i nesrećama na moru);

-     Razumijevanje propisa, pravilnika, uputa i drugih dokumenata međunarodnih organizacija, državnih i lučkih vlasti;

-     Razumijevanje dokumenata i razmjenjivanje poruka u vezi s poslovanjem broda i osobnim dokumentima i svjedodžbama;

-     Terminologija elektrotehnike, elektronike i radio komunikacija, pojmovi magnetizma, sklopova, poluvodiča, cijevi, pojmovi analogne i digitalne elektronike, mikroprocesori i računala, antene i prijenosni vodovi i valovodi, izvori električne energije, radar;

-     Razumjevanje i sastavljanje tehničkih nacrta, izvješća o provedenim postupcima popravka i održavanja - zahtjevi za vođenje evidencije o popravcima; izrada standardnih tehničkih izvještaja (izvještaj o održavanju, analizi, dijagnozi i uklanjanju kvarova, ispitivanja rada, održavanje zalihe rezervnih dijelova);

C16 - Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara (usmeno i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C17 - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima (usmeno i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C18 - Osposobljenost za rad na tankerima za ulje (usmeno i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;


C19 - Osposobljenost za rad na tankerima za kemikalije (usmeno, pisano i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C20 - Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove  (usmeno, pisano i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C21 - Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spašavateljskom brodicom osim brze spašavateljske brodice (usmeno i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C22 - Osposobljenost za rukovanje brzom spašavateljskom brodicom (usmeno i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C23 - Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći (usmeno i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C24 - Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu (usmeno i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C25 - Upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima, upoznavanje sa svojstvima, sporazumijevanje u izvanrednim okolnostima i korištenje prsluka za spašavanje na putničkim i ro-ro putničkim brodovima (usmeno i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;


C26 - Mjere sigurnosti putnika i tereta odnosno cjelovitosti trupa na putnočkim i ro-ro putničkim brodovima (usmeno, pisano i praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C27 - Upravljanje u opasnim okolnostima i ljudskim ponašanjem (praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C28 – Svjedodžba o osposobljenosti za rad na vrlo brzim brodovima (zapovjednik, časnici i svi članovi posade) (praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C29 – Svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje vrlo brzim brodovima (zapovjednik i časnici) (praktično)

– sukladno programu izobrazbe;

C30 –Korištenje radarskog uređaja

– sukladno programu izobrazbe;

C31 – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – radna razina

– sukladno programu izobrazbe;

 

C32 – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina

– sukladno programu izobrazbe.