Prilog D

 

D0 - ZAPOVJEDNIK BRODA DO 200 BT U NACIONALNOJ PLOVIDBI

 

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Terestrička navigacija

12,0

6,0

1.1.

Osnove terestričke navigacije

1.2.

Kompas – upotreba, održavanje, pogreške i njihovo otklanjanje

1.3.

Osnovne karakteristike pomorskih karata

1.4.

Upotreba pomorskih publikacija i priručnika

1.5.

Osnovne metode određivanja pozicije broda u obalnoj navigaciji

1.6.

Praktičan rad na pomorskoj karti

2.

Meteorologija

4,0

0,0

2.1.

Lokalni vjetrovi na Jadranu

2.2.

Morske struje i morske mijene na Jadranu

2.3.

Magla na Jadranskom moru i njezin utjecaj na navigaciju

2.4.

Instrumenti za mjerenje temperature i tlaka zraka

2.5.

Osnovni elementi za vremensku prognozu

2.6.

Obavijesti o vremenu, meteorološka služba

2.7.

Primanje vremenskih prognoza i njihovo tumačenje

3.

Manevriranje s izbjegavanjem sudara na moru

8,0

0,0

3.1.

Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru (COLREG's)

3.2.

Čimbenici koji utječu na sigurno manevriranje brodom

3.3.

Manevriranje brodom u plovidbi

3.4.

Ispravni postupci sidrenja, priveza i odveza

3.5.

Priprema broda za plovidbu u nevremenu, izbjegavanje nevremena, rukovanje i manevriranje brodom u nevremenu

3.6.

Postupci u nuždi, mjere zaštite i sigurnosti

3.7.

Djelovanje u slučaju nužde u lučkim područjima

3.8.

Postupci s brodom nakon sudara ili nasukanja

3.9.

Početna prosudba i nadzor oštećenja pri sudaru ili nasukanju

3.10.

Postupci pri spašavanju ljudi iz mora

3.11.

Pomaganje brodu u nevolji

4.

Sigurnost na moru

12,0

0,0

4.1.

Siguran rad na brodu

4.2.

Organizacija i rukovođenje posadom, suradnja između članova posade

4.3.

Obveza uvježbavanja članova posade

4.4.

Planovi za slučaj nužde i za nadzor oštećenja

4.5.

Osnovna načela držanja straže - sadržaj, primjena i ciljevi

4.6.

Sredstva za spašavanje - vrste, količina, obilježja, održavanje te način upotrebe

4.7.

Sredstva za komunikaciju u nuždi

4.8.

Rukovođenje preživljavanjem na moru

4.9.

Djelovanje u slučaju poziva pogibelji na moru

4.10.

Protupožarna sredstva i osnovna načela protupožarne zaštite na brodu

4.11.

Sprečavanje onečišćenja mora - mjere opreza, nadzor rada

4.12.

Djelovanje u slučaju onečišćenja mora - obveze, pomagala, oprema za uklanjanje onečišćenja i postupci

5.

Rad porivnih i pomoćnih strojeva na malim brodovima

2,0

0,0

6.

Rukovanje brodom i teretom

8,0

0,0

6.1.

Konstrukcija broda - opće poznavanje osnovnih strukturalnih elemenata broda

6.2.

Poznavanje pomorske terminologije

6.3.

Stabilnost broda - osnovni pojmovi poprečne i uzdužne stabilnosti

6.4.

Utjecaj rasporeda tereta na stabilnost i trim broda

6.5.

Načela sigurnog rukovanja , slaganja i pričvršćenja tereta

6.6.

Vodo-nepropusnost

6.7.

Radnje u slučaju djelomičnig gubitka uzgona

7.0.

Engleski jezik

8,0

6,0

7.1.

Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije – konstrukcija broda, trupa, pogonski strojevi, brodski sustavi, pojmovi o plovidbi

7.2.

Tereti u pomorskom prijevozu

7.3.

Korištenje pomorskim kartama i drugim pomorskim nautičkim publikacijama

7.4.

Komuniciranje s drugim brodovima i obalnim radiopostajama koristeći Standardni pomorski navigacijski rječnik (SMNV) i Standardne pomorske izraze za komuniciranje (SMCP)

7.5.

Komuniciranje u slučaju pogibelji i izvanrednih okolnosti s drugim brodovima

7.6.

Razumijevanje i odgovor na upute i zapovijedi peljara i drugih ovlaštenih osoba pomorskih vlasti

 

UKUPNO

54

12

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

66

 

NAPOMENA:   Naobrazba uključuje i naobrazbu pod D3A Motrenje i korištemje radarskog uređaja, ako ju pristupnik prethodno nije savladao.

 

 


 

 


D1 - Član posade koji čini dio plovidbene straže

 

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Kormilarenje

2,0

2,0

1.1.

Kormilarske naredbe na hrvatskom i engleskom

 

 

1.2.

Korištenje magnetskog i zvrčnog kompasa

 

 

1.3.

Prebacivanje s automatskog kormilarenja na ručno i obrnuto

 

 

2.

Motrenje

2,0

 

2.1.

Odgovornosti motritelja

 

 

2.2

Izvještavanje o približnom azimutu zvučnog signala, svijetla ili drugog objekta

 

 

3.

Sudjelovanje u nadziranju i praćenju sigurne straže

4,0

 

3.1.

Brodski pojmovi i definicije

 

 

3.2.

Korištenje internih komunikacija i sustava uzbune

 

 

3.3

Sposobnost razumijevanja naredaba i komuniciranja

 

 

3.4.

Postupci smjene, držanja i predaje straže

 

 

3.5.

Temeljni postupci zaštite okoliša

 

 

4.

Rad s opremom za nuždu i primjena postupaka u nuždi

2,0

 

4.1.

Dužnosti u nuždi

 

 

4.2.

Znakovi uzbune

 

 

4.3.

Poznavanje pirotehničkih znakova pogibli

 

 

4.4.

EPIRB i SART

 

 

4.5.

Izbjegavanje lažnih signala pogibli

 

 

5.0

Manevriranje s izbjegavanjem sudara na moru

4,0

2,0

 

UKUPNO

14,0

4,0

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

18,0

 

 

D2 - Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi

 

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Terestrička navigacija

18,0

18,0

1.1.

Osnovne karakteristike pomorske karte i praktičan rad na Mercatorovoj karti

 

 

1.2.

Priručnici za plovidbu u Jadranskom, Sredozemnom i Crnom moru

 

 

1.3.

Osnovne metode određivanja pozicije broda terestričkim objektima i nebeskim tijelima

 

 

1.4.

Osnovni pojmovi magnetizma

 

 

1.5.

Osnove žiro-kompasa

 

 

1.6.

Nautičke tablice

 

 

1.7.

Korištenje dubinomjera i brzinomjera

 

 

2.

Osnove meteorologije

12,0

6,0

2.1.

Meteorološki elementi – sastav i ustroj atmosfere

 

 

2.2.

Temperatura, tlak i vlažnost zraka

 

 

2.3.

Zračna strujanja; vjetar, turbulencija i trenje

 

 

2.4.

Oblaci, oborine, magla i vidljivost

 

 

2.5.

Opće atmosfersko kruženje - zračne mase i fronte

 

 

2.6.

Ciklone i anticiklone, gibanja zraka u atmosferi i mlazna struja, mjesni vjetrovi

 

 

2.7.

Oluje, ustrojstvo olujnog oblaka

 

 

2.8.

Vremenska analiza i prognoza - klimatološki pregled

 

 

2.9.

Vremenske analize i prognoze; karte; čitanje meteoroloških karata i korištenje prognoza

 

 

2.10.

Ispitivanje atmosfere - meteorološke postaje, motrenja i izvješća

 

 

2.11.

Meteorološko osiguranje pomorstva; ustrojstvo pomorske meteorološke službe; izvješća i upozorenja

 

 

2.12.

Vrijeme i uvjeti plovidbe; meteorološka dokumentacija; meteorološka navigacija

 

 

2.13.

Gibanja mora - morske struje; površinska strujanja i promjene strujanja s dubinom

 

 

2.14.

Morska razina, morska doba

 

 

2.15.

Morski valovi, mrtvo more; stojni val i križanje valova

 

 

3.

Manevriranje brodom i pravila o izbjegavanju sudara na moru

18,0

 

3.1.

Manevarska obilježja - sigurno manevriranje brodom

 

 

3.2.

Rad porivnih i pomoćnih strojeva na malim brodovima

 

 

3.3.

Postupci sidrenja i priveza

 

 

3.4.

Utjecaja nosivosti, gaza, trima, brzine i slobodnog prostora ispod kobilice na krug okreta i zaustavni put broda,

 

 

3.5.

Utjecaji vjetra i struja na manevriranje brodom

 

 

3.6.

Manevri i postupci pri spašavanju ljudi iz mora

 

 

3.7.

Utjecaj zagažaja (squat), male dubine i slično

 

 

3.8.

Postupci sidrenja i priveza

 

 

3.9.

Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru - primjena pravila u svim uvjetima

 

 

3.10.

Djelovanje u nuždi - mjere opreza radi zaštite i sigurnosti putnika u slučaju nužde

 

 

3.11.

Postupci nakon sudara ili nasukanja - početna prosudba oštećenja

 

 

3.12.

Spašavanje osoba iz mora

 

 

4.

Sigurnost na moru

18,0

 

4.1.

Rad na siguran način; organizacija i rukovođenje posadom, suradnja između časnika

 

 

4.2.

Obveza uvježbavanja časnika i članova posade

 

 

4.3.

Razvoj planova za slučaj nužde i nadzor oštećenja te rad u slučaju stanja opasnosti

 

 

4.4.

Načela držanja straže - sadržaj, primjena i ciljevi Osnovnih načela koja valja slijediti pri držanju navigacijske straže

 

 

4.5.

Održavanje sposobnosti broda za plovidbu

 

 

4.6.

Sredstva za spašavanje - vrste, količina, oprema i obilježja – održavanje

 

 

4.7.

Sredstva za komunikaciju u nuždi

 

 

4.8.

Sprečavanje onečišćenja – izvori, mjere opreza, nadzor rada, postupci sprečavanja, raspoloživa oprema

 

 

4.9.

Djelovanje u slučaju onečišćenja – obveze u slučaju onečišćenja; pomagala i oprema za uklanjanje onečišćivanja

 

 

4.10.

Rukovođenje preživljavanjem na moru

 

 

4.11.

Djelovanje u slučaju poziva o pogibli na moru, traganje i spašavanje

 

 

4.12.

Sprečavanje požara i protupožarna sredstva

 

 

5.

Rukovanje brodom i teretom

18,0

18,0

5.1.

Konstrukcija broda - opće poznavanje osnovnih strukturalnih elemenata broda

 

 

5.2.

Poznavanje pomorske terminologije

 

 

5.3.

Stabilnost broda – osnovni pojmovi

 

 

5.4.

Poznavanje i primjena tablica stabilnosti, trima i dijagrama i opreme za proračun naprezanja

 

 

5.5.

Utjecaj rasporeda tereta na trim i stabilnost broda

 

 

5.6.

Postupci u slučaju djelomičnog gubitka uzgona

 

 

5.7.

Vodo-nepropusnost

 

 

5.8.

Rukovanje, slaganje i osiguranje tereta

 

 

5.9.

Slaganje, osiguranje i iskrcaj tereta

 

 

5.10.

Nadzor ukrcaja

 

 

5.11.

Briga o teretu tijekom putovanja

 

 

5.12.

Opasni, rizični i škodljivi terete

 

 

5.13.

Korištenje Međunarodnog pomorskog kodeksa o opasnim tvarima (IMDG)

 

 

6.

Engleski jezik

12,0

18,0

6.1.

Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije – konstrukcija broda, trupa, pogonski strojevi

 

 

6.2.

Tereti u prijevozu morem s posebnim osvrtom na opasne terete

 

 

6.3.

Korištenje pomorskim kartama i drugim pomorskim nautičkim publikacijama potrebnim za plovidbu broda

 

 

6.4.

Razumijevanje i tumačenje pomorskih meteoroloških informacija

 

 

6.5.

Komuniciranje s drugim brodovima i obalnim radiopostajama u vezi sa sigurnošću i plovidbom, koristeći pritom Standardni pomorski navigacijski rječnik (SMNV) i Standardne pomorske izraze za komuniciranje (SMCP)

 

 

6.6.

Komuniciranje u slučaju pogibelji, žurnih stanja i sigurnosti

 

 

6.7.

Razumijevanje i odgovor na upute i zapovijedi peljara i drugih ovlaštenih osoba pomorskih vlasti

 

 

6.8.

Unutarbrodske komunikacije prilikom manevriranja brodom, sidrenja, privezivanja i odvezivanja, izvanrednih stanja

 

 

6.9.

Upute za rad sa sredstvima za spašavanje

 

 

 

UKUPNO

96,0

60,0

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

156,0

 

NAPOMENA:  Naobrazba uključuje i naobrazbu pod D3A Motrenje i korištenje radarskog uređaja, ako ju pristupnik prethodno nije savladao.

 

D3 A - KORIŠTENJE RADARSKOG UREĐAJA

 

 

SADRŽAJ IZOBRAZBE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Značenje radara.

 

 

 

2.

Podaci koji se dobivaju radarom

 

 

 

3.

Izvedbeni standardi radara.

 

 

 

4.

Utjecaj radara na magnetski kompas

 

 

 

5.

Opasnosti od zračenja antene.

 

 

 

6.

Ovisnost jeke o materijalu cilja, atmosferskim prilikama, stanju mora.

 

 

 

7.

Lažni odrazi.

 

 

 

8.

Oprema i uređaji za poboljšanje odraza, Racon, Ramark, SART.

 

 

 

9.

Valna duljina radarskog vala, S i X pojasi, prednosti i nedostaci

 

 

 

10.

Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru.

4.5

 

 

1.

Uključivanje i podešavanje slike.

 

 

 

2.

Određivanje udaljenosti radarom.

 

 

 

3.

Točnost određivanja udaljenosti radarom.

 

 

 

4.

Pozicija broda pomoću dvije (ili više) udaljenosti.

1

5

 

1.

Određivanje pramčanog kuta radarom.

 

 

 

2.

Točnost određenog pramčanog kuta.

 

 

 

3.

Izračunavanje pravog azimuta.

 

 

 

4.

Pozicija broda pomoću azimuta i udaljenosti.

1

5.5

 

1.

Izbjegavanje sudara pomoću radara.

 

3

 

2.

Vrste radarskog prikaza i orijentacija slike.

 

 

 

3.

Odrađivanje pozicije broda i izbjegavanje sudara na moru

0.5

0.5

 

            UKUPNO:

5

23

 

            UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

28

 

 

 

 

D3 B – MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠTENJE ARPA UREĐAJA – RADNA RAZINA

 

 

POZNAVANJE, RAZUMIJEVANJE I SPOSOBNOST

SATI

Predavanja

SIMULATOR

1

Teorijske osnove i upotreba pomorskih radarskih sustava

6,0

1,0

 

1.1

Osnovne značajke radara

 

 

 

1.2

Sigurna udaljenost

 

 

 

1.3

Opasnosti od zračenja te mjere predostrožnosti

 

 

 

1.4

Obilježja radarske postave i čimbenici koji utječu na izvedbu uređaja

 

 

 

1.5

Vanjski čimbenici koji djeluju na otkrivanje ciljeva (objekata)

 

 

 

1.6

Čimbenici koji mogu dovesti do pogreške u interpretaciji slike

 

 

 

1.7

Izvedbeni standardi – rezolucija A.477(XII)

 

 

 

2.

Uključivanje i podešavanje radara prema uputama proizvođača

2,0

3,0

 

2.1

Podešavanje radarske slike

 

 

 

2.2

Mjerenje udaljenosti i smjera

 

 

 

3.

Ručno radarsko ucrtavanje (plotiranje)

3,0

6,5

 

3.1

Konstrukcija trokuta relativnog kretanja

 

 

 

3.2

Određivanje kursa; brzine i ostalih parametara drugog broda

 

 

 

3.3

Određivanje CPA i TCPA

 

 

 

3.4

Utjecaj promjene kursa i brzine

 

 

 

3.5

Prikaz podataka radarskog plotiranja

 

 

 

4.

Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe

1,0

2,0

 

4.1

Određivanje pozicije broda pomoću radara

 

 

 

4.2

Sredstva za radarsku navigaciju i sigurnost

 

 

 

4.3

Upotreba paralelnog indeksiranja u radarskoj navigaciji

 

 

 

5.

Upotreba radara u izbjegavanju sudara ili položaja opasnih blizina

1,0

3,0

 

5.1

Primjena pravila o izbjegavanju sudara u izbjegavanju sudara ili položaja opasnih blizina

 

 

 

6.

Opis ARPA sustava

1,0

2,0

 

6.1

Obilježja slike (ekrana) ARPA uređaja

 

 

 

6.2

IMO izvedbeni standardi ARPA sustava

 

 

 

6.3

Akvizicija (prihvaćanje) objekata (ciljeva)

 

 

 

6.3

Mogućnosti i ograničenja u praćenju ciljeva

 

 

 

6.5

Kašnjenje prikaza i podataka

 

 

 

7.

Rad s ARPA sustavom

3,0

15,5

 

7.1

Podešavanje slike ARPA uređaja

 

 

 

7.2

Određivanje podataka o ciljevima (objektima)

 

 

 

7.3

Pogreške u tumačenju podataka o cilju (objektu)

 

 

 

7.4

Otkrivanje i objašnjavanje pogreške u prikazanim podacima

 

 

 

7.5

Provjera sustava i određivanje točnosti podataka

 

 

 

7.6

Opasnosti od prekomjernog pouzdavanja u ARPA uređaj

 

 

 

7.7

Određivanje podataka s ekrana ARPA uređaja

 

 

 

7.8

Primjena pravila o izbjegavanju sudara na moru 

 

 

 

 

UKUPNO

17

33

 

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

50

 

 D3 C - MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠTENJE ARPA UREĐAJA – UPRAVLJAČKA RAZINA

 

 

POZNAVANJE, RAZUMIJEVANJE I SPOSOBNOST

SATI

Predavanja

VJEŽBE

1.

1. Rad s ARPA uređajem i navigacijskim upravljačkim sustavima

 

 

 

1.1.

Poznavanje s osobinama vlastitog broda, upravljačkim sustavima i ARPA uređajem

1,0

1,0

 

2.

Radarsko ucrtavanje (plotiranje)

 

 

 

2.1

Čimbenici koji utječu na radarsko ucrtavanje (plotiranje)

 

 

 

2.2.

Radarsko ucrtavanje (plotiranje)

2,0

2,0

 

3.

Upotreba ARPA uređaja i navigacijskih podataka za uspostavljanje sigurne plovidbe i izbjegavanje sudara

 

 

 

3.1

Primjena pravila o izbjegavanju sudara na otvorenom moru u slučaju smanjene vidljivosti

 

 

 

3.2

Planiranje i nadzor plovidbe u ograničenim plovnim područjima

 

 

 

3.3

Nadzor plovidbe u ili u blizini shema odvojene plovidbe

 

 

 

3.4

Upravljanje osobama na zapovjedničkom mostu

3,0

15,0

 

4.

Planiranje i koordinacija traganja i spašavanja

 

 

 

4.1

Odgovor na poruku pogibelji

 

 

 

4.2

Koordinacija postupaka traganja i spašavanja

 

 

 

4.3

Provedba traganja i spašavanja

2,0

4,0

 

 

UKUPNO

8

22

 

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

30

 


D4 - Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

 

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Obavljanje straže

4,0

 

1.1.

Obilazak strojarnice i prostora kormilarskog uređaja

 

 

1.2.

Kontrola rada separatora

 

 

1.3.

Mjerenje razine tankova

 

 

1.4.

Izvještavanje o uočenim nepravilnostima ili potrebama

 

 

1.5.

Komuniciranje unutar-brodskim vezama, razumijevanje naredbi

 

 

2.

Strojni sustavi

4,0

 

2.1.

Podjela

 

 

2.2.

Cjevovodi, kompenzatori, ventili, filtri, spojevi

 

 

2.3.

Sustav goriva i ulja za podmazivanje

 

 

2.4.

Rashladna voda, komprimirani zrak, sustav ispušnih plinova

 

 

2.5.

Sustavi balasta, kaljuža, odušnici, naljevi i preljevi, sustavi vode (morske, slatke i pitke), otpadne, zauljene i sanitarne vode

 

 

3.

Mjere sigurnosti i zaštite okoliša

2,0

2,0

3.1.

Sprječavanje onečišćenja mora

 

 

3.2.

Postupci u slučaju opasnosti

 

 

3.3.

Smještaj i način upotrebe prenosivih uređaja za gašenje požara

 

 

3.4.

Izlaz iz strojarnice u nuždi

 

 

3.5.

Mjere zaštite na brodu

 

 

4.

Osnove dizel motora

4,0

 

4.1.

Fizikalna i kemijska svojstva goriva i maziva

 

 

4.2.

Konstrukcije brodskih dizel motora

 

 

4.3.

Upravljanje i održavanje brodskih dizel motora

 

 

4.4.

Upućivanje i zaustavljanje

 

 

4.5.

Praćenje radnog učinka brodskih dizel motor

 

 

 

UKUPNO

14,0

2,0

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

16,0

 


 

D5 - Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi

 

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Brodska pogonska postrojenja

30,0

 

1.1.

Vrste i princip rada diesel motora

 

 

1.2.

Upućivanje i opsluživanje

 

 

1.3.

Eksploatacija brodskih motora

 

 

1.4.

Parni kotlovi

 

 

1.5.

Vrste i podjela

 

 

1.6.

Nadzor u pogonu

 

 

1.7.

Priprema vode i održavanje tlaka pare

 

 

1.8.

Armatura i sustavi

 

 

1.9

Otkrivanje kvarova i neophodne radnje za sprječavanje oštećenja postrojenja

 

 

2.

Pomoćni strojevi i uređaj

25,0

 

2.1.

Vrste i namjena

 

 

2.2.

Prijenosnici snage

 

 

2.3.

Palubni strojevi

 

 

2.4.

Palubni uređaji

 

 

2.5.

Kormilarski uređaj

 

 

2.6.

Rashladni uređaji

 

 

2.7.

Kompresori, pumpe i ventilatori

 

 

2.8.

Separatori

 

 

3.

Elektrika i automatika

25,0

 

3.1.

Električna energija

 

 

3.2.

Izvori električne energije

 

 

3.3.

Elektromotori

 

 

3.4.

Električne zaštite

 

 

3.5.

Automatizacija

 

 

3.6.

Upravljanje

 

 

3.7.

Regulacija

 

 

3.8.

Elementi, zaštita i alarmi

 

 

3.9.

Provjera automatskih funkcija

 

 

4.

Pomorski propisi

20,0

 

 

4.1.

Brodske isprave i knjige

 

 

 

4.2.

Vođenje dnevnika stroja i knjige o u1jima

 

 

 

4.3.

Dužnosti u slučaju opasnosti

 

 

 

4.4.

Klasa strojnog uređaja

 

 

 

4.5.

Protupožarna zaštita u strojarnici

 

 

 

4.6.

Propisi i zaštita od onečišćenja mora

 

 

 

4.7.

Obavljanje straže

 

 

 

4.8.

Zaštita i prva pomoć na radu

 

 

 

 

UKUPNO

100,0

 

 

 


D6 - Radiooperater s ograničenom ovlasti

 

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

 

 

1.1.

Općenito o pomorskim komunikacijama

1,0

 

 

 

1,0

 

2.

Načela pomorskih komunikacija

 

 

2.1.

Načela i temeljne osobine pomorskih pokretnih komunikacija

0,5

 

2.2.

Svjetski pomorski sustav pogibli i sigurnosti

1,0

 

 

 

1,5

 

3.

GMDSS komunikacijski sustavi

 

 

3.1.

Načela i korištenje DSC sustava

1,0

3,0

3.2.

Poznavanje i praktično korištenje brodske VHF radijske postaje

 

3,0

 

 

1,0

6,0

4.

Ostali GMDSS uređaji

 

 

4.1.

EPIRB i SART

0,5

0,5

4.2.

Pomorska sigurnosna izvješća (MSI) i NAVTEX uređaj

0,5

0,5

 

 

1,0

1,0

5.

Uzbunjivanje

 

 

5.1.

Traganje i spašavanje na moru i SAR komunikacije

0,5

2,0

5.2.

Komunikacije pogibli, hitnosti i sigurnosti korištenjem VHF radijske postaje

2,0

3,0

5.3.

Zaštita frekvencija pogibli

0,5

 

 

 

3,0

5,0

6.

Postupci općih komunikacija

 

 

6.1.

Sporazumijevanje na engleskom jeziku glede sigurnosti ljudskih života na moru

0,5

 

6.2.

Obvezni postupci i praksa kod obavljanja radijske straže

0,5

0,5

6.3.

Praktično i teoretsko poznavanje općih komunikacijskih postupaka

0,5

1,5

 

 

1,5

2,0

7.

Prosudba i ocjena

1,0

 

 

UKUPNO

10

14,0

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

24,0


D7 - Radiooperater s općom ovlasti

 

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

 

 

 

1.1.

O tečaju

0,5

 

 

1.2.

Općenito o pomorskim komunikacijama

1,5

 

 

 

 

2,0

 

 

2.

Načela pomorskih komunikacija

 

 

 

2.1.

Načela i temeljne osobine pomorskih pokretnih komunikacija

5,0

 

 

2.2.

Načela i temeljne osobine pomorskih satelitskih komunikacija

5,0

 

 

2.3.

Svjetski pomorski sustav pogibli i sigurnosti

5,0

 

 

 

 

15,0

 

 

3.

GMDSS komunikacijski sustavi

 

 

 

3.1.

Načela i korištenje DSC sustava

2,0

6,0

 

3.2.

Opća načela sustava uskopojasne telegrafije za izravni tisak (NBDP)

3,0

8,0

 

3.3.

Poznavanje i korištenje Inmarsat sustava

2,0

6,0

 

3.4.

Poznavanje i praktično korištenje brodske radijske postaje

2,0

5,0

 

3.5.

Detekcija kvarova radijske postaje

1,0

1,0

 

 

 

10,0

26,0

 

4.

Ostali GMDSS uređaji

 

 

 

4.1.

EPIRB

2,0

1,0

 

4.2.

SART

2,0

1,0

 

4.3.

Pomorska sigurnosna izvješća (MSI) i uređaji za prijam poruka (NAVTEX I EGC)

2,0

1,0

 

 

 

6,0

3,0

 

5.

Uzbunjivanje

 

 

 

 

5.1.

Traganje i spašavanje na moru i SAR komunikacije

1,0

3,0

 

5.2.

Komunikacije pogibli, hitnosti i sigurnosti korištenjem VHF/MF/HF radijske postaje

2,0

5,0

 

5.3.

Komunikacije pogibli, hitnosti i sigurnosti korištenjem satelitskih sustava

2,0

4,0

 

5.4.

Zaštita frekvencija pogibli

0,5

 

 

 

 

5,5

12,0

 

6.

Postupci općih komunikacija

 

 

 

6.1.

Sporazumijevanje na engleskom jeziku glede komunikacija za sigurnost ljudskih života na moru

0,5

 

 

6.2.

Obvezni postupci i praksa kod obavljanja radijske straže

2,0

4,0

 

6.3.

Praktično i teoretsko poznavanje općih komunikacijskih postupaka

2,0

4,0

 

 

 

4,5

8,0

 

7.

Prosudba i ocjena

3,0

 

 

 

UKUPNO

46,0

49,0

 

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE

95,0


D8 - Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod, načela sigurnosti

0,75

 

 

 

 

0,75

 

 

2.

Teorija gorenja

 

 

 

2.1.

Uvjeti gorenja

0,25

 

 

2.2.

Načela  gorenja

0,50

 

 

2.3.

Svojstva gorivih tvari

0,25

 

 

2.4.

Opasnost od požara i njegovog širenja

0,25

 

 

2.5.

Razdioba požara i sredstava za gašenje

0,25

 

 

 

 

1,5

 

 

3.

Nadzor požara na brodovima

 

 

 

3.1.

Područja požarne opasnosti

0,75

 

 

3.2.

Mjere požarne predostrožnosti

0,75

 

 

 

 

1,5

 

 

4.

Organizacija protupožarne zaštite na brodovima

1,5

 

 

 

 

1,5

 

 

5.

Uvježbavanje pomoraca za gašenje požara

3,0

3,0

 

 

 

3,0

3,0

 

6.

Postupci gašenja

 

 

 

6.1.

Brod u plovidbi

0,75

 

 

6.2.

Brod u luci

0,75

 

 

6.3.

Opasni tereti na brodu

0,75

 

 

6.4.

Tankeri za ulja

0,75

 

 

 

 

3,0

 

 

7.

Pregledi i popravak vatrogasnih sredstava i opreme

 

 

 

7.1.

Protupožarni alarmi

0,5

0,5

 

7.2.

Oprema za detekciju požara

0,5

0,5

 

7.3.

Ugrađena protupožarna oprema

1,0

0,5

 

7.4.

Požarni hidranti, cjevovodi i mlaznice

0,5

0,5

 

7.5.

Prijenosna i pokretna protupožarna oprema

0,5

0,5

 

7.6.

Osobna vatrogasna oprema

0,5

0,5

 

7.7.

Planovi protupožarne zaštite

0,25

 

 

 

 

3,75

3,0

 

8.

Opasnosti pri gašenju požara

 

 

 

8.1.

Suha destilacija

0,75

 

 

8.2.

Kemijske reakcije

0,75

 

 

8.3.

Požari kotlova

0,75

 

 

8.4.

Požari u kotlovima pare

0,75

 

 

 

 

3,0

 

 

9.

Prva pomoć

1,5

1,5

 

 

 

1,5

1,5

 

10.

Istraživanje požara i izvješćivanje

3,0

 

 

 

 

3,0

 

 

11.

Pokazni slučajevi

 

 

 

11.1.

Iskustvo pristupnika u gašenju požara

1,5

 

 

11.2

Izvješća o požarima na brodovima i pouke

1,5

 

 

 

 

3,0

 

 

12.

Pregled i završna prosudba

3,0

 

 

 

 

28,5

7,5

 

 

UKUPNO

36,0

 


 


D9 – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima

 

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1

Uvod

4,0

 

1.1

O izobrazbi

1.2

Razvoj tankera

1.3

Vrste tereta

1.4

Osnovni pojmovi

1.5

Pravila i propisi

 

 

2

Svojstva tereta

6,0

 

2.1

Osnovna fizikalna svojstva

 

2.2

Kemijska svojstva tereta, kemijski elementi i grupe

 

2.3

Fizikalna svojstva ulja, kemikalija i ukapljenih plinova

 

3.

Otrovnost i ostale opasnosti

6,0

3.1

Opće postavke i djelovanje otrovnih tvari

 

3.2

Opasnosti od požara

 

3.3

Opasnosti za zdravlje

 

3.4

Opasnosti za okolinu

 

3.5

Opasnosti od reaktivnosti

 

3.6

Opasnosti od korozije

 

4

Nadzor opasnosti  

5,0

 

4.1

Obrasci o sigurnosti tereta

4.2

Načini nadzora opasnosti na tankerima

5

Sigurnosna oprema i zaštita osoba

8,0

 

5.1

Sigurnosni mjerni instrumenti

5.2

Namjenska oprema za gašenje požara

5.3

Dišni aparat, napuštanje tankova, oprema za spašavanje i napuštanje

5.4

Zaštitna odjeća i oprema

5.5

Uređaji za oživljavanje

5.6

Mjere opreza i sigurnosti

6

Sprečavanje onečišćenja

6,0

 

6.1

Uzroci onečišćenja (zraka i mora)

6.2

Zaštita od onečišćenja

6.3

Postupci u slučaju izlijevanja

6.4

SOPEP

6.5

Veza brod/kopno

7
Postupci u slučaju opasnosti
5,0
 
7.1

Mjere u nuždi

7.2
Organizacijski ustroj
7.3
Alarmi
7.4

Postupci

7.5
Pružanje prve pomoći

8

Oprema za rukovanje teretom

18,0

 

8.1

Osnovna oprema za rukovanje teretom na tankerima za ulja

8.2

Osnovna oprema za rukovanje teretom na tankerima za kemikalije

8.3

Osnovna oprema za rukovanje teretom na tankerima za prijevoz ukapljenih plinova

9

Operacije s tertom

12,0

 

 

Svjesnost o opasnostima kod izvođenja operacija s teretom na tankerima

 
UKUPNO
70
 


D10 - Osposobljenost za rad na tankerima za ulje

 

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

 

 

 

1.1.

Tanker za prijevoz ulja

0,5

 

 

1.2.

Međunarodni i nacionalni propisi za tankere za prijevoz ulja

1,0

 

 

 

 

1,5

 

 

2.

Osnovna svojstva i opasnosti tekućih ugljikovodika

 

 

 

2. 1.

Osnovna fizikalna svojstva

1,0

 

 

2.2.

Karakteristike tekućih ugljikovodika

1,0

 

 

2.3.

Opasnosti u rukovanju i prijevoz tekućih ugljikovodika

 

 

 

2.4.

Opća otrovnost

0,5

 

 

2.5.

Otrovnosti tekućih ugljikovodika

1,0

 

 

2.6.

Otrovnosti inertnog plina

1,0

 

 

2.7.

Zapaljivost i eksplozivnost

0,5

 

 

2.8.

Nedostatak kisika

1,0

 

 

2.9.

Opasnosti od elektrostatičkog elektriciteta

2,0

 

 

2.10

Opasnosti u pomorskoj praksi

1,0

 

 

 

 

9,0

 

 

3.

Opasnosti

 

 

 

3.1.

Opće mjere opreme

1,0

 

 

3.2.

Ulazak u zatvorene prostore

2,0

 

 

3.3.

Mjere opreza od elektrostatske iskre

2,0

 

 

3.4.

Indikatori plina

1,0

2,0

 

3.5.

Načini gašenja požara

1,0

1,0

 

3.6.

Zaštitna odjeća i oprema

0,5

1,5

 

 

 

7,5

4,5

 

4.

Sprečavanje onečišćenja

 

 

 

4.1.

Brod i oprema

0,5

 

 

4.2.

Postupci protiv onečišćenja

1,5

 

 

4.3.

Knjiga u1ja

1,5

 

 

4.4.

Postupci u slučaju onečišćenja

1,0

 

 

4.5.

Onečišćenja zraka

0,5

 

 

 

 

6,0

 

 

5.

Izvedbe tankera i oprema

 

 

 

5.1.

Konstrukcija

1,0

 

 

5.2.

Pumpe, cjevovodi i iskrcajna linija

2,0

 

 

5.3.

Sustav grijanja tankova

0,5

 

 

5.4.

Izvedbe ventilacije

1,0

 

 

5.5.

Mjerači nivoa

0,5

 

 

5.6.

Zaštitna oprema

1,0

 

 

 

 

6,0

 

 

6.

Operacije na tankerima

 

 

 

6.1.

Mjere predostrožnosti

1,0

 

 

6.2.

Ukrcaj i iskrcaj

3,0

 

 

6.3.

Balastiranje i debalastiranje

1,0

 

 

6.4.

Čišćenje tankova

1,0

 

 

6.5.

Operacije s tankovima zauljenih voda

1,5

 

 

6.6.

Ispiranje i degazacija

1,5

 

 

6.7.

Veza brod‑kopno

1,0

 

 

 

 

10,0

 

 

7.

Razno

 

 

 

7.1.

Teorija crpki i karakteristike

1,5

 

 

7.2.

Tlačni udar

0,5

 

 

 

 

2,0

 

 

8.

Postupci u slučaju nužde

 

 

 

8.1.

Plan u slučaju nužde

1,0

 

 

8.2.

Alarmi u slučaju nužde

0,5

 

 

8.3.

Organizacija u slučaju nužde

1,0

 

 

8.4.

Izvođenje vježbi

0,5

 

 

 

 

3,0

 

 

9.

Sustav inertnog plina

 

 

 

9. 1.

Općenito

0,5

 

 

9.2.

Sustav inertnog plina

0,5

 

 

9.3.

Postrojenje inertnog plina

0,5

 

 

9.4.

Pročistač

0,5

 

 

9.5.

Ventilatori

0,5

 

 

9.6.

Regulacijski ventil tlaka

0,5

 

 

9.7.

Nepovratni uređaji