8.  HRVATSKA I MEĐUNARODNA ZAJEDNICA

 

Hrvatska je sukcesijom ili samostalno postala članica mnogobrojnih asocijacija i potpisnica mnogobrojnih konvencija. Popis međunarodnih obveza preuzetih do sada nalazi se u DODATKU II. Hrvatska će nastaviti pridonositi ispunjavanju postojećih i novih obveza odnosno rješavanju problema vezanih za zaštitu biosfere.

 

Jedna od prioritetnih zadaća jest upravo nastavak ispunjavanja obvezâ odnosno stvaranje uvjetâ za njihovu provedbu. Radi toga potrebno je analizirati postojeće obveze te stvoriti uvjete za bolju institucionalnu organiziranost (C1). Unutar ministarstva, a u sastavu planiranoga odjela za međunarodnu suradnju osnovat će se posebna organizacijska jedinica za praćenje EU-ovih integracijskih procesa i za njihovu provedbu (M1).

 

Uz bolju i stručniju kadrovsku ekipiranost unutar samoga ministarstva, bit će predloženo da se i u MVP-u osnuje odjel koji će “pokrivati” to područje, osobito u dijelu protoka informacijâ i osiguravanja međunarodne pomoći za ispunjavanje nekih od obveza koje se ne mogu ostvariti iz vlastitih izvora (M2).

 

Također valja provesti sveobuhvatnu analizu mogućnostî koje se pružaju članstvom u mnogobrojnim organizacijama (prije svega u UN-ovu i EU-ovu sustavu) te animirati sve partnere kako bi se ostvarila najbolja suradnja odnosno iskoristile tehničke i materijalne mogućnosti koje nude takve organizacije (M3).

 

Nedvojbeno je to da će u razdoblju koje slijedi prednost imati ispunjavanje uvjetâ u svezi s približavanjem EU-u. S time u svezi bit će potrebno prioritetno stvoriti i tehničke i institucionalne uvjete za njihovu provedbu (C2). Osim stvaranja uvjetâ za djelotvornu suradnju s Ministarstvom za europske integracije (MEI) i pripadajućim EU-ovim tijelima, (M4) zajedno s drugim organizacijskim jedinicama ministarstva i s drugim ustanovama bit će potrebno pripremiti detaljnu analizu obvezâ i mogućih scenarija kojima će biti ostvarljivo ispunjavanje obveza nastalih iz procesa približavanja EU-u odnosno razmotriti financijske i organizacijske posljedice preuzetih obveza na relevantne sektore (M5).

 

Dopunska pozornost bit će usmjerena na one probleme u okolišu koji su najizraženiji za Hrvatsku te u svezi s kojima ona može najviše pridonijeti zaštiti biosfere (C3). Pri tome će se posebna pozornost posvetiti suradnji sa susjednim zemljama odnosno sa širim okružjem, poglavito:

 

      nim zemljama Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom, Italijom i Jugoslavijom, i to na načelu bilateralne i multilateralne suradnje.

·        radi suradnje u sklopu RZ-a Alpe Jadran.

 

S time u svezi ministarstvo će zajedno s MVP-om i MEI-om odnosno u koordinaciji s njima predlagati suradnju, tj. načine suradnje na bilateralnoj i na multilateralnoj sektorskoj razini sa srodnim tijelima poglavito u susjednim zemljama, zemljama EU-ovim članicama i u zemljama koje se nalaze u procesu približavanja EU-u, odnosno prema potrebi i s drugim zemljama i organizacijama (M6).


 

8. HRVATSKA I MEĐUNARODNA ZAJEDNICA

 

 

Cilj

Mjere za ostvarivanje ciljeva

Razina

djelovanja

Odgovorni

nositelji

Rok

god.

Mogući financijski

izvori

Veza s drugim poglavljima i mjerama

Veza s

EU-ovim smjernicama

C1

M1

Stvoriti uvjete za kvalitetnu stručnu i kadrovsku ekipiranost unutar odjela MZO-a koji se bavi tim područjem

N

MZO

KR

PR

DP

-

 

 

C1

M2

Predložiti da se u MVP-u RH osnuje odjel koji će se baviti međunarodnom suradnjom vezanom uza zaštitu okoliša i prostorno uređenje

N

MZO, VRH, MVP

KR

DP

-

 

C1 i C2

M3

Provesti analizu mogućnostî koje pruža članstvo u UN-ovu i EU-ovu sustavu te u drugim međunarodnim savezima

N

MZO

 

KR
PR

DP

-

 

C2

M4

Stvoriti uvjete za djelotvornu suradnju s pripadajućim EU-ovim tijelima

N

MZO

VRH

KR

DP

 

-

 

C2

M5

Pripremiti detaljan pregled obvezâ, mogućih scenarija i mogućih financijskih posljedica/prednosti u svezi s integracijom u EU

N

MZO, VRH

KR
PR

DP

-

 

C3

M6

Predlagati načine i oblike suradnje sa srodnim tijelima u susjednim zemljama, zemljama EU-ovim članicama i u drugim zemljama na području zaštite okoliša

N

MZO

KR

DP

 

-

 

KAZALO

Nositelji

DUV Državna uprava za vode – HV Hrvatske vode- HUC Hrvatska uprava za ceste -  HEP Hrvatska elektroprivreda - HZ Državni hidrometeorološki zavod -  HGK Hrvatska gospodarska komora - HŽ Hrvatske željeznice - LU Lokalna samouprava (grad, općina) - MK Ministarstvo kulture - MP Ministarstvo pomorstva, prometa i veza - MPŠ Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - MZO Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja - MUP Ministarstvo unutarnjih poslova - MZ Ministarstvo zdravstva – MG Ministarstvo gospodarstva – MR Ministarstvo rada i socijalne skrbi-  MZN Ministarstvo znanosti i tehnologije - MPr Ministarstvo prosvjete i športa - MEI Ministarstvo za europske integracije - MVP Ministarstvo vanjskih poslova - VRH  Vlada RH - ZZ Zavod za javno zdravstvo – RS Regionalna samouprava (županije)- SVI više različitih partnera

Razina rješavanja

(N) državna, (NR) državno-regionalna, (NRL)  državno-regionalno-lokalna, (R) regionalna, (RL) regionalno-lokalna, (L) lokalna

Rok (vrijeme potrebno za ispunjavanje mjerâ i aktivnostî)

PR prioritetno - KR kratkoročno (0-2 godine) – SR srednjeročno (2-5 godina) - DR dugoročno (>5 godina)

Mogući financijski izvori

DP državni proračun - GS gospodarski sektor - LP (lokalni) gradski ili općinski proračun - MS međunarodni izvori  - ŽP županijski proračun