Obrazac: BIL

 

RH/fond/JLS/JP(R)S ______________________________________
RAZDJEL _______________________________________________

GLAVA _________________________________________________

PRORAČUNSKI KORISNIK _________________________________

 

 

 

 

RKDP ____________________

Matični broj _______________

Šifarska oznaka _____________

Žiro-račun _________________

 

B I L A N C A
na datum 31. prosinca _________ godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u kunama (bez lp.)

Račun iz Računskog plana

O P I S

AOP   oznaka

Stanje   1. siječnja

Stanje                         31. prosinca

INDEKS       5/4 x 100

1

2

3

4

5

6

 

IMOVINA (AOP 002+056)

001

 

 

 

0

Nefinancijska imovina (AOP 003+007+040+041+045+052)

002

 

 

 

01

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)

003

 

 

 

011

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

004

 

 

 

012

Nematerijalna imovina

005

 

 

 

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

006

 

 

 

02

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+030+033+037)

007

 

 

 

021

Građevinski objekti (AOP 009+010+011+012-013)

008

 

 

 

0211

Stambeni objekti

009

 

 

 

0212

Poslovni objekti

010

 

 

 

0213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

011

 

 

 

0214

Ostali građevinski objekti

012

 

 

 

02921

Ispravak vrijednosti građevinskih objekata

013

 

 

 

022

Postrojenja i oprema (AOP 015+016+017+018+019+020+021-022)

014

 

 

 

0221

Uredska oprema i namještaj

015

 

 

 

0222

Komunikacijska oprema

016

 

 

 

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

017

 

 

 

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

018

 

 

 

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

019

 

 

 

0226

Sportska i glazbena oprema

020

 

 

 

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

021

 

 

 

02922

Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

022

 

 

 

023

Prijevozna sredstva (AOP 024+026+027+028-029)

023

 

 

 

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

024

 

 

 

02311

od čega: Osobni automobili

025

 

 

 

0232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

026

 

 

 

0233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

027

 

 

 

0234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

028

 

 

 

02923

Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava

029

 

 

 

024

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031-032)

030

 

 

 

0241, 0242, 0243, 0244

Knjige u knjižnicama; Umjetnička djela (izložena u galerijama ,muzejima i slično); Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti; Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

031

 

 

 

02924

Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti

032

 

 

 

025

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 034+035-036)

033

 

 

 

0251

Višegodišnji nasadi

034

 

 

 

0252

Osnovno stado

035

 

 

 

02925

Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada

036

 

 

 

026

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 038-039)

037

 

 

 

0261, 0262, 0263, 0264

Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava; Ulaganja u računalne programe; Umjetnička, litererna i znanstvena djela, Ostala nematerijalna proizvedena imovina

038

 

 

 

02926

Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

039

 

 

 

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

040

 

 

 

04

Sitni inventar (AOP 042+043-044)

041

 

 

 

041

Zalihe sitnog inventara

042

 

 

 

042

Sitni inventar u uporabi

043

 

 

 

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

044

 

 

 

05

Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 046+047+048+049+050+051)

045

 

 

 

051

Građevinski objekti u pripremi

046

 

 

 

052

Postrojenja i oprema u pripremi

047

 

 

 

053

Prijevozna sredstva u pripremi

048

 

 

 

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

049

 

 

 

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

050

 

 

 

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

051

 

 

 

06

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 053+054+055)

052

 

 

 

061

Zalihe za obavljanje djelatnosti

053

 

 

 

062

Proizvodnja i proizvodi

054

 

 

 

064

Roba za daljnju prodaju

055

 

 

 

1

Financijska imovina (AOP 057+062+066+080+096+106+117+118)

056

 

 

 

11

Novac u banci i blagajni (AOP 058+059+060+061)

057

 

 

 

111

Novac u banci

058

 

 

 

112

Izdvojena novčana sredstva

059

 

 

 

113

Novac u blagajni

060

 

 

 

114

Vrijednosnice u blagajni

061

 

 

 

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 063+063+065)

062

 

 

 

121

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama

063

 

 

 

122

Jamčevni polozi

064

 

 

 

123, 124, 129

Potraživanja od zaposlenih; Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose; Ostala potraživanja

065

 

 

 

13

Zajmovi (AOP 067+074-079)

066

 

 

 

13X1

Zajmovi - tuzemni (AOP 068+069+070+071+072+073)

067

 

 

 

1311

Zajmovi drugim razinama vlasti

068

 

 

 

1321

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

069

 

 

 

1331

Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

070

 

 

 

1341

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

071

 

 

 

1351

Zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

072

 

 

 

1361

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

073

 

 

 

13X2

Zajmovi - inozemni (AOP 075+076+077+078)

074

 

 

 

1312, 1313

Inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

075

 

 

 

1322

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

076

 

 

 

1352

Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

077

 

 

 

1362

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

078

 

 

 

139

Ispravak vrijednosti danih zajmova

079

 

 

 

14

Vrijednosni papiri (AOP 081+088-095)

080

 

 

 

14X1

Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 082+083+084+085+086+087)

081

 

 

 

1411

Čekovi

082

 

 

 

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi

083

 

 

 

1431

Mjenice

084

 

 

 

1441

Obveznice

085

 

 

 

1451

Opcije i drugi financijski derivati

086

 

 

 

1461

Ostali vrijednosni papiri

087

 

 

 

14X2

Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 089+090+091+092+093+094)

088

 

 

 

1412

Čekovi

089

 

 

 

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi

090

 

 

 

1432

Mjenice

091

 

 

 

1442

Obveznice

092

 

 

 

1452

Opcije i drugi financijski derivati

093

 

 

 

1462

Ostali vrijednosni papiri

094

 

 

 

149

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

095

 

 

 

15

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 097+102-105)

096

 

 

 

15X1

Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 098+099+100+101)

097

 

 

 

1511

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

098

 

 

 

1521

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

099

 

 

 

1531

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

100

 

 

 

1541

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

101

 

 

 

15X2

Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 103+104)

102

 

 

 

1532

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

103

 

 

 

1542

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

104

 

 

 

159

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

105

 

 

 

16

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 107+108+109+113+114-116)

106

 

 

 

161

Potraživanja za poreze

107

 

 

 

162

Potraživanja za doprinose

108

 

 

 

164

Potraživanja za prihode od imovine

109

 

 

 

16411

Od čega: Potraživanja za kamate na dane zajmove

110

 

 

 

16412

Od čega: Potraživanja za kamate po vrijednosnim papirima

111

 

 

 

16413

Od čega: Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

112

 

 

 

165

Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima

113

 

 

 

166

Ostala potraživanja

114

 

 

 

1661

Od čega: Potraživanja za prihode koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

115

 

 

 

169

Ispravak vrijednosti potraživanja

116

 

 

 

17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

117

 

 

 

19

Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP119+120)

118

 

 

 

191

Rashodi budućeg razdoblja

119

 

 

 

192

Nedospjela naplata prihoda

120

 

 

 

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 122 + AOP 164)

121

 

 

 

2

Obveze (AOP 123+132+133+149+161)

122

 

 

 

23

Obveze za rashode poslovanja (AOP 124+125+126+129+130+131)

123

 

 

 

231

Obveze za zaposlene

124

 

 

 

232

Obveze za materijalne rashode

125

 

 

 

234

Obveze za financijske rashode

126

 

 

 

2341

Od čega: Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

127

 

 

 

2342

Od čega: Obveze za kamate za primljene zajmove

128

 

 

 

237

Obveze za naknade građanima i kućanstvima

129

 

 

 

238

Obveze za kazne, penale i naknade šteta

130

 

 

 

239

Ostale tekuće obveze

131

 

 

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

132

 

 

 

25

Obveze za vrijednosne papire (AOP 134 +141-148)

133

 

 

 

25X1

Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 135+136+137+138+139+140)

134

 

 

 

2511

Obveze za čekove

135

 

 

 

2521

Obveze za trezorske zapise

136

 

 

 

2531

Obveze za mjenice

137

 

 

 

2541

Obveze za obveznice

138

 

 

 

2551

Obveze za opcije i druge financijske derivate

139

 

 

 

2561

Obveze za ostale vrijednosne papire

140

 

 

 

25X2

Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 142+143+144+145+146+147)

141

 

 

 

2512

Obveze za čekove

142

 

 

 

2522

Obveze za trezorske zapise

143

 

 

 

2532

Obveze za mjenice

144

 

 

 

2542

Obveze za obveznice

145

 

 

 

2552

Obveze za opcije i druge financijske derivate

146

 

 

 

2562

Obveze za ostale vrijednosne papire

147

 

 

 

259

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

148

 

 

 

26

Obveze za zajmove (AOP 150+156-160)

149

 

 

 

26X1

Obveze za zajmove - tuzemne (AOP 151+152+153+154+155)

150

 

 

 

2611

Obveze za zajmove drugim razinama vlasti

151

 

 

 

2621

Obveze za zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

152

 

 

 

2631

Obveze za zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

153

 

 

 

2641

Obveze za zajmove tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

154

 

 

 

2651

Obveze za zajmove tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

155

 

 

 

26X2

Obveze za zajmove - inozemne (AOP 157+158+159)

156

 

 

 

2612, 2613

Obveze za zajmove inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

157

 

 

 

2642

Obveze za zajmove inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

158

 

 

 

2652

Obveze za zajmove inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

159

 

 

 

269

Ispravak vrijednosti obveza za zajmove

160

 

 

 

29

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP162+163)

161

 

 

 

291

Odgođeno plaćanje rashoda

162

 

 

 

292

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

163

 

 

 

9

Vlastiti izvori (AOP 165+173+174+175+176+179+180)

164

 

 

 

91

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 166-169)

165

 

 

 

911

Vlastiti izvori (AOP 167+168)

166

 

 

 

9111

Vlastiti izvori iz proračuna

167

 

 

 

9112

Ostali vlastiti izvori

168

 

 

 

912

Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 170+171)

169

 

 

 

9121

Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze

170

 

 

 

9122

Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze

171

 

 

 

92

Rezultat poslovanja

172

 

 

 

93

Obračunati rashodi poslovanja

173

 

 

 

94

Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine

174

 

 

 

96

Obračunati prihodi poslovanja

175

 

 

 

9661

od čega: Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

176

 

 

 

9664

od čega: Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna

177

 

 

 

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

178

 

 

 

98

Rezerviranja viška prihoda

179

 

 

 

981

od čega: Rezerviranja za otplatu zajmova/kredita koji dospijevaju u tekućoj godini

180

 

 

 

99

Izvanbilančni zapisi

181

 

 

 

991

Izvanbilančni zapisi - aktiva

182

 

 

 

996

Izvanbilančni zapisi - pasiva

183

 

 

 

 

 

Mjesto i datum  ____________________________    Osoba za kontaktiranje _________________________    Tel. _______________

 

                                                                                                                                                            Zakonski predstavnik:

                                                                                                                                                                        (potpis)

 

                                                                                                                                                __________________________
                                                                                                                                                            (ime i prezime)