Obrazac: GPR-RAS

 

RH/fond/JLS/JP(R)S ______________________________________
RAZDJEL _______________________________________________

GLAVA _________________________________________________

PRORAČUNSKI KORISNIK _________________________________

 

 

 

RKDP ____________________

Matični broj _______________

Šifarska oznaka _____________

Žiro-račun ____________________

IZVJEŠTAJ O prihodima i rashodima, primicima i izdacima

 

 

u kunama (bez lp.)

Račun iz Računskog plana

O P I S

AOP oznaka

 OSTVARENO PRETHODNE GODINA  

 PLANIRANO TEKUĆE GODINE

 OSTVARENO TEKUĆE GODINE

 INDEKS         (6/4)

 INDEKS         (6/5)

1

2

3

4

5

6

7

8

6

PRIHODI  POSLOVANJA (AOP 185+199+203+214+232+238)

184

 

 

 

 

 

61

Prihodi od poreza (AOP 186+187+188+189+192+195)

185

 

 

 

 

 

611

Porez i prirez na dohodak

186

 

 

 

 

 

612

Porez na dobit 

187

 

 

 

 

 

613

Porezi na imovinu

188

 

 

 

 

 

614

Porezi na robu i usluge

189

 

 

 

 

 

6141

od čega: Porez na dodanu vrijednost

190

 

 

 

 

 

6143

od čega: Trošarine

191

 

 

 

 

 

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 193+194)

192

 

 

 

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

193

 

 

 

 

 

6152

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

194

 

 

 

 

 

616

Ostali prihodi od poreza (AOP 196+197+198)

195

 

 

 

 

 

6161

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe

196

 

 

 

 

 

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

197

 

 

 

 

 

6163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

198

 

 

 

 

 

62

Doprinosi (AOP 200+201+202)

199

 

 

 

 

 

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

200

 

 

 

 

 

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

201

 

 

 

 

 

623

Doprinosi za zapošljavanje

202

 

 

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (AOP 204+209)

203

 

 

 

 

 

63X1

Tekuće pomoći (AOP 205+206+207+208)

204

 

 

 

 

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

205

 

 

 

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

206

 

 

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

207

 

 

 

 

 

6341

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

208

 

 

 

 

 

63x2

Kapitalne pomoći (AOP 210+211+212+213)

209

 

 

 

 

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

210

 

 

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

211

 

 

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

212

 

 

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

213

 

 

 

 

 

64

Prihodi od imovine (AOP 215+227)

214

 

 

 

 

 

641

Prihodi od financijske imovine (AOP (216+217+218+219+223+224+225+226)

215

 

 

 

 

 

6411

Prihodi od kamata za dane zajmove

216

 

 

 

 

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

217

 

 

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

218

 

 

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata (AOP 220+221+222)

219

 

 

 

 

 

64141

Zatezne kamate za poreze

220

 

 

 

 

 

64142

Zatezne kamate za doprinose

221

 

 

 

 

 

64143

Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo

222

 

 

 

 

 

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

223

 

 

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

224

 

 

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti poduzeća, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

225

 

 

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

226

 

 

 

 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 228+229+230+231)

227

 

 

 

 

 

6421

Naknade za koncesije

228

 

 

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

229

 

 

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

230

 

 

 

 

 

6424

Naknade za ceste

231

 

 

 

 

 

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (AOP 233+234)

232

 

 

 

 

 

651

Administrativne (upravne) pristojbe

233

 

 

 

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima

234

 

 

 

 

 

65264

od čega: Sufinaciranje cijene usluga, participacije i slično

235

 

 

 

 

 

65265

od čega: Dopunsko zdravstveno osiguranje

236

 

 

 

 

 

65266

od čega: Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina

237

 

 

 

 

 

66

Ostali prihodi (AOP 239+243+244+245)

238

 

 

 

 

 

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) (AOP 240+241-242)

239

 

 

 

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

240

 

 

 

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

241

 

 

 

 

 

6613

Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun

242

 

 

 

 

 

662

Kazne

243

 

 

 

 

 

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

244

 

 

 

 

 

664

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna

245

 

 

 

 

 

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 247+257+268+281+284+288+298)

246

 

 

 

 

 

31

Rashodi za zaposlene (AOP 248+253+256)

247

 

 

 

 

 

311

Plaće (AOP 249+250+251+252)

248

 

 

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

249

 

 

 

 

 

3112

Plaće u naravi

250

 

 

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

251

 

 

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

252

 

 

 

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

253

 

 

 

 

 

31214

od čega: Otpremnine

254

 

 

 

 

 

31215

od čega: Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj

255

 

 

 

 

 

313

Doprinosi na plaće

256

 

 

 

 

 

32

Materijalni rashodi (AOP 258+261+263+265)

257

 

 

 

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

258

 

 

 

 

 

3212

od čega: Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

259

 

 

 

 

 

32121

od čega: Naknade za prijevoz na posao i s posla

260

 

 

 

 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

261

 

 

 

 

 

3226

od čega: Vojna oprema

262

 

 

 

 

 

323

Rashodi za usluge

263

 

 

 

 

 

3232

od čega: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

264

 

 

 

 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

265

 

 

 

 

 

3292

od čega: Premije osiguranja

266

 

 

 

 

 

3293

od čega: Reprezentacija

267

 

 

 

 

 

34

Financijski rashodi (AOP 269+272+275)

268

 

 

 

 

 

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 270+271)

269

 

 

 

 

 

341x1

Kamate za izdane vrijednosne papire u zemlji

270

 

 

 

 

 

341x2

Kamate za izdane vrijednosne papire u inozemstvu

271

 

 

 

 

 

342

Kamate za primljene zajmove (AOP 273+274)

272

 

 

 

 

 

342x1

Kamate za primljene zajmove - tuzemne

273

 

 

 

 

 

342x2, 34213

Kamate za primljene zajmove - inozemne

274

 

 

 

 

 

343

Ostali financijski rashodi

275

 

 

 

 

 

34321

od čega: Negativne tečajne razlike

276

 

 

 

 

 

3433

od čega: Zatezne kamate (AOP 278+279+280)

277

 

 

 

 

 

34331

Zatezne kamate za poreze

278

 

 

 

 

 

34332

Zatezne kamate za doprinose

279

 

 

 

 

 

34333

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo

280

 

 

 

 

 

35

Subvencije (AOP 282+283)

281

 

 

 

 

 

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

282

 

 

 

 

 

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

283

 

 

 

 

 

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (AOP 285+286+287)

284

 

 

 

 

 

361

Pomoći inozemnim vladama

285

 

 

 

 

 

362

Pomoći međunarodnim organizacijama

286

 

 

 

 

 

363

Pomoći unutar opće države

287

 

 

 

 

 

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP289+293)

288

 

 

 

 

 

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

289

 

 

 

 

 

37114

od čega: Naknade za nezaposlene

290

 

 

 

 

 

37115

od čega: Naknade za mirovine i dodatke

291

 

 

 

 

 

37116

od čega: Porodiljne naknade

292

 

 

 

 

 

372

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

293

 

 

 

 

 

37211

od čega: Naknade za dječiji doplatak

294

 

 

 

 

 

37215

od čega: Stipendije i školarine

295

 

 

 

 

 

37221

od čega: Sufinanciranje cijene prijevoza

296

 

 

 

 

 

37222

od čega: Pomoć i njega u kući

297

 

 

 

 

 

38

Ostali rashodi (AOP 299+300+301+302+303+304)

298

 

 

 

 

 

381

Tekuće donacije

299

 

 

 

 

 

382

Kapitalne donacije

300

 

 

 

 

 

383

Kazne, penali i naknade štete

301

 

 

 

 

 

384

Rashodi iz proteklih godina

302

 

 

 

 

 

385

Izvanredni rashodi

303

 

 

 

 

 

386

Kapitalne pomoći

304

 

 

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

305

 

 

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja na kraju razdoblja

306

 

 

 

 

 

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda

307

 

 

 

 

 

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda

308

 

 

 

 

 

 

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 246-307 ILI 246+308)

309

 

 

 

 

 

 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 184-309)

310

 

 

 

 

 

 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 309-184)

311

 

 

 

 

 

92211

Višak prihoda poslovanja - preneseni

312

 

 

 

 

 

92221

Manjak prihoda poslovanja - preneseni

313

 

 

 

 

 

96

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

314

 

 

 

 

 

9661

od čega: Obračunati prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu - nenaplaćeni

315

 

 

 

 

 

 

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

316

 

 

 

 

 

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 318+321+333+334)

317

 

 

 

 

 

71

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (AOP 319+320)

318

 

 

 

 

 

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

319

 

 

 

 

 

712

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine

320

 

 

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 322+327+328+330+331+332)

321

 

 

 

 

 

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 323+324+325+326)

322

 

 

 

 

 

7211

Stambeni objekti

323

 

 

 

 

 

7212

Poslovni objekti

324

 

 

 

 

 

7213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

325

 

 

 

 

 

7214

Ostali građevinski objekti

326

 

 

 

 

 

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

327

 

 

 

 

 

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

328

 

 

 

 

 

72311

od čega: Osobni automobili

329

 

 

 

 

 

724

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

330

 

 

 

 

 

725

Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada

331

 

 

 

 

 

726

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine

332

 

 

 

 

 

73

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

333

 

 

 

 

 

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

334

 

 

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 336+339+351+352+353)

335

 

 

 

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 337+338)

336

 

 

 

 

 

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

337

 

 

 

 

 

412

Nematerijalna imovina

338

 

 

 

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP340+345+346+348+349+350)

339

 

 

 

 

 

421

Građevinski objekti (AOP 341+342+343+344)

340

 

 

 

 

 

4211

Stambeni objekti

341

 

 

 

 

 

4212

Poslovni objekti

342

 

 

 

 

 

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

343

 

 

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

344

 

 

 

 

 

422

Postrojenja i oprema

345

 

 

 

 

 

423

Prijevozna sredstva

346

 

 

 

 

 

42311

od čega: Osobni automobili

347

 

 

 

 

 

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

348

 

 

 

 

 

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

349

 

 

 

 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

350

 

 

 

 

 

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

351

 

 

 

 

 

44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

352

 

 

 

 

 

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj movini

353

 

 

 

 

 

 

VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 317-335)

354

 

 

 

 

 

 

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 335-317)

355

 

 

 

 

 

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni

356

 

 

 

 

 

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni

357

 

 

 

 

 

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni

358

 

 

 

 

 

 

UKUPNI PRIHODI (AOP 184+317)

359

 

 

 

 

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 309+335)

360

 

 

 

 

 

 

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 359-360)

361

 

 

 

 

 

 

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 360-359)

362

 

 

 

 

 

92211, 92212

Višak prihoda - preneseni (AOP 312+356-313-357)

363

 

 

 

 

 

92212, 92222

Manjak prihoda - preneseni (AOP 313+357-312-356)

364

 

 

 

 

 

96, 97

Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 314+358)

365

 

 

 

 

 

 

TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA

366

 

 

 

 

 

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 368+382+393+402)

367

 

 

 

 

 

81

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (AOP 369+376)

368

 

 

 

 

 

81X1

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova u tuzemstvu (AOP 370+371+372+373+374+375)

369

 

 

 

 

 

8111

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

370

 

 

 

 

 

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

371

 

 

 

 

 

8131

Povrat zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

372

 

 

 

 

 

8141

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru

373

 

 

 

 

 

8151

Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

374

 

 

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

375

 

 

 

 

 

81X2

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova u inozemstvo (AOP 377+378+379+380+381)

376

 

 

 

 

 

8112

Povrat zajmova danih inozemnim vladama

377

 

 

 

 

 

8113

Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama

378

 

 

 

 

 

8122

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

379

 

 

 

 

 

8152

Povrat zajmova danih inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

380

 

 

 

 

 

8162

Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

381

 

 

 

 

 

82

Primici od prodaje vrijednosnih papira (AOP 383+388)

382

 

 

 

 

 

82X1

Primici od prodaje vrijednosnih papira u tuzemstvu (AOP 384+385+386+387)

383

 

 

 

 

 

8211

Trezorski zapisi

384

 

 

 

 

 

8221

Obveznice

385

 

 

 

 

 

8231

Opcije i drugi financijski derivati

386

 

 

 

 

 

8241

Ostali vrijednosni papiri

387

 

 

 

 

 

82X2

Primici od prodaje vrijednosnih papira u inozemstvu (AOP 389+390+391+392)

388

 

 

 

 

 

8212

Trezorski zapisi

389

 

 

 

 

 

8222

Obveznice

390

 

 

 

 

 

8232

Opcije i drugi financijski derivati

391

 

 

 

 

 

8242

Ostali vrijednosni papiri

392

 

 

 

 

 

83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 394+399)

393

 

 

 

 

 

83X1

Primici od prodaje tuzemnih dionica i udjela u glavnici (AOP 395+396+397+398)

394

 

 

 

 

 

8311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

395

 

 

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

396

 

 

 

 

 

8331

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

397

 

 

 

 

 

8341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

398

 

 

 

 

 

83X2

Primici od prodaje inozemnih dionica i udjela u glavnici (AOP 400+401)

399

 

 

 

 

 

8332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

400

 

 

 

 

 

8342

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

401

 

 

 

 

 

84

Primici od zaduživanja (AOP 403+409)

402

 

 

 

 

 

84X1

Primici od zaduživanja u tuzemstvu (AOP 404+405+406+407+408)

403

 

 

 

 

 

8411

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

404

 

 

 

 

 

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

405

 

 

 

 

 

8431

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru

406

 

 

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

407

 

 

 

 

 

8451

Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora

408

 

 

 

 

 

84X2

Primici od zaduživanja u inozemstvu (AOP 410+411+412+413)

409

 

 

 

 

 

8412

Primljeni zajmovi od inozemnih vlada

410

 

 

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

411

 

 

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

412

 

 

 

 

 

8452

Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika

413

 

 

 

 

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 415+429+440+449+461)

414

 

 

 

 

 

51

Izdaci za dane zajmove (AOP 416+423)

415

 

 

 

 

 

51X1

Izdaci za dane zajmove u tuzemstvo (AOP 417+418+419+420+421+422)

416

 

 

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

417

 

 

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

418

 

 

 

 

 

5131

Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

419

 

 

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

420

 

 

 

 

 

5151

Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

421

 

 

 

 

 

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

422

 

 

 

 

 

51X2

Izdaci za dane zajmove u inozemstvo (AOP 424+425+426+427+428)

423

 

 

 

 

 

5112

Dani zajmovi inozemnim vladama

424

 

 

 

 

 

5113

Dani zajmovi međunarodnim organizacijama

425

 

 

 

 

 

5122

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

426

 

 

 

 

 

5152

Dani zajmovi inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

427

 

 

 

 

 

5162

Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu

428

 

 

 

 

 

52

Izdaci za vrijednosne papire (AOP 430+435)

429

 

 

 

 

 

52X1

Izdaci za tuzemne vrijednosne papire (AOP 431+432+433+434)

430

 

 

 

 

 

5211

Komercijalni i blagajnički zapisi

431

 

 

 

 

 

5221

Obveznice

432

 

 

 

 

 

5231

Opcije i drugi financijski derivati

433

 

 

 

 

 

5241

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

434

 

 

 

 

 

52X2

Izdaci za inozemne vrijednosne papire (AOP 436+437+438+439)

435

 

 

 

 

 

5211

Komercijalni i blagajnički zapisi

436

 

 

 

 

 

5221

Obveznice

437

 

 

 

 

 

5231

Opcije i drugi financijski derivati

438

 

 

 

 

 

5241

Ostali inozemni vrijednosni papiri

439

 

 

 

 

 

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 441+446)

440

 

 

 

 

 

53X1

Izdaci za tuzemne dionice i udjele u glavnici (AOP 442+443+444+445)

441

 

 

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

442

 

 

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

443

 

 

 

 

 

5331

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

444

 

 

 

 

 

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

445

 

 

 

 

 

53X2

Izdaci za inozemne dionice i udjele u glavnici (AOP 447+448)

446

 

 

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

447

 

 

 

 

 

5342

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

448

 

 

 

 

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova (AOP 450+456)

449

 

 

 

 

 

54X1

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u tuzemstvu (AOP 451+452+453+454+455)

450

 

 

 

 

 

5411

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

451

 

 

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

452

 

 

 

 

 

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

453

 

 

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

454

 

 

 

 

 

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

455

 

 

 

 

 

54X2

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u inozemstvu (AOP 457+458+459+460)

456

 

 

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

457

 

 

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

458

 

 

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

459

 

 

 

 

 

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva

460

 

 

 

 

 

55

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 462+466)

461

 

 

 

 

 

55X1

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire u tuzemstvu (AOP 463+464+465)

462

 

 

 

 

 

5511

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

463

 

 

 

 

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

464

 

 

 

 

 

5531

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji

465

 

 

 

 

 

55X2

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire u inozemstvu (AOP 467+468+569)

466

 

 

 

 

 

5512

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu

467

 

 

 

 

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

468

 

 

 

 

 

5532

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu

469

 

 

 

 

 

 

VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 367-414)

470

 

 

 

 

 

 

MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 414-367)

471

 

 

 

 

 

92213

Višak primitaka od financijske imovine - preneseni

472

 

 

 

 

 

92223

Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni

473

 

 

 

 

 

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 359+470)

474

 

 

 

 

 

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 360+471)

475

 

 

 

 

 

 

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 474-475)

476

 

 

 

 

 

 

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 475-474)

477

 

 

 

 

 

9221

Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 363+472-364-473)

478

 

 

 

 

 

9222

Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 364+473-363-472)

479

 

 

 

 

 

 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 476+478-477-479)

480

 

 

 

 

 

 

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 477+479-476-478)

481

 

 

 

 

 

 

DODATNI PODACI*

482

 

 

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na početku kvartala

483

 

 

 

 

 

11 - dugovno

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

484

 

 

 

 

 

11 - potražno

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

485

 

 

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala

486

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum  ____________________________    Osoba za kontaktiranje _________________________    Tel. _______________

 

                                                                                                                                                            Zakonski predstavnik:

                                                                                                                                                                        (potpis)

 

                                                                                                                                                __________________________
                                                                                                                                                            (ime i prezime)