Obrazac: P-VRIO

 

RH/fond/JLS/JP(R)S ______________________________________
RAZDJEL _______________________________________________

GLAVA _________________________________________________

PRORAČUNSKI KORISNIK _________________________________

 

RKDP ____________________

Matični broj _______________

Šifarska oznaka _____________

Žiro-račun _________________

 
PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Sa stanjem 31. prosinca _______godine

 

 

 

 

 

u kunama (bez lp.)

Račun iz Računskog plana

O P I S

AOP   oznaka

Iznos povećanja

 Iznos smanjenja

1

2

3

4

5

9151

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)

001

 

 

91511

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)

002

 

 

 

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004+005+006+007+008+009)

003

 

 

 

Neproizvedena dugotrajna imovina

004

 

 

 

Proizvedena dugotrajna imovina

005

 

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

006

 

 

 

Sitni inventar

007

 

 

 

Nefinancijska imovina u pripremi

008

 

 

 

Proizvedena kratkotrajna imovina

009

 

 

 

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011+012+013+014+015+016+017)

010

 

 

 

Novac u banci i blagajni

011

 

 

 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

012

 

 

 

Zajmovi (razmisliti tuzemni inozemni)

013

 

 

 

Vrijednosni papiri

014

 

 

 

Dionice i udjeli u glavnici

015

 

 

 

Potraživanja za prihode poslovanja

016

 

 

 

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

017

 

 

91512

Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)

018

 

 

 

Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020+021+022+023+024+025)

019

 

 

 

Neproizvedena dugotrajna imovina

020

 

 

 

Proizvedena dugotrajna imovina

021

 

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

022

 

 

 

Sitni inventar

023

 

 

 

Nefinancijska imovina u pripremi

024

 

 

 

Proizvedena kratkotrajna imovina

025

 

 

 

Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027+028+029+030+031+032+033)

026

 

 

 

Novac u banci i blagajni

027

 

 

 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

028

 

 

 

Zajmovi (razmisliti tuzemni inozemni)

029

 

 

 

Vrijednosni papiri

030

 

 

 

Dionice i udjeli u glavnici

031

 

 

 

Potraživanja za prihode poslovanja

032

 

 

 

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

033

 

 

9152

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)

034

 

 

91521

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036+037+038+039)

035

 

 

 

Obveze za rashode poslovanja

036

 

 

 

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

037

 

 

 

Obveze za vrijednosne papire

038

 

 

 

Obveze za zajmove

039

 

 

91522

Promjene u obujmu obveza (AOP 041+042+043+044)

040

 

 

 

Obveze za rashode poslovanja

041

 

 

 

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

042

 

 

 

Obveze za vrijednosne papire

043

 

 

 

Obveze za zajmove

044

 

 

 

 

Mjesto i datum  ____________________________    Osoba za kontaktiranje _________________________    Tel. _______________

 

                                                                                                                                                            Zakonski predstavnik:

                                                                                                                                                                        (potpis)

 

                                                                                                                                                __________________________
                                                                                                                                                            (ime i prezime)