Obrazac: NT

 

RH/fond/JLS/JP(R)S ______________________________________
RAZDJEL _______________________________________________

GLAVA _________________________________________________

PRORAČUNSKI KORISNIK _________________________________

 

RKDP ____________________

Matični broj _______________

Šifarska oznaka _____________

Žiro-račun _________________

 

 

u kunama (bez lp.)

Veza s rač. planom*

Pozicija

AOP   oznaka

  IZNOS 

1

2

3

4

 

A. PRIMICI I IZDACI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

001

 

6

Primici (AOP 003+004+005+006+007+008)

002

 

61

Porezi

003

 

62

Doprinosi

004

 

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

005

 

64

Primici od imovine

006

 

65

Primici od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

007

 

66

Ostali primici

008

 

3

Izdaci (AOP 010+017+022+026+029+033+036)

009

 

31

Izdaci za zaposlene (AOP 011+015+016)

010

 

311

Plaće (AOP 012+013+014)

011

 

3111

Plaće za redovan rad

012

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

013

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

014

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

015

 

313

Doprinosi na plaće

016

 

32

Materijalni izdaci (AOP 018+019+020+021)

017

 

321

Naknade troškova zaposlenima

018

 

322

Izdaci za materijal i energiju

019

 

323

Izdaci za usluge

020

 

329

Ostali nespomenuti izdaci poslovanja

021

 

34

Financijski izdaci (AOP 023+024+025)

022

 

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

023

 

342

Kamate za primljene zajmove

024

 

343

Ostali financijski izdaci

025

 

35

Subvencije (AOP 027+028)

026

 

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

027

 

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

028

 

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (AOP 030+031+032)

029

 

361

Pomoći inozemnim vladama

030

 

362

Pomoći međunarodnim organizacijama

031

 

363

Pomoći unutar opće države

032

 

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 034+035)

033

 

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

034

 

372

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

035

 

38

Ostali izdaci (AOP 037+038+039+040+041+042)

036

 

381

Tekuće donacije

037

 

382

Kapitalne donacije

038

 

383

Kazne, penali i naknade štete

039

 

384

Izdaci za rashode iz proteklih godina

040

 

385

Izvanredni izdaci