Obrazac: Korisnik-PR-RAS

 

RH/fond/JLS/JP(R)S ______________________________________
RAZDJEL _______________________________________________

GLAVA _________________________________________________

PRORAČUNSKI KORISNIK _________________________________

 

RKDP ____________________

Matični broj _______________

Šifarska oznaka _____________

Žiro-račun _________________

IZVJEŠTAJ O prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblja I-III mjesec, I-IV mjesec i I-IX mjesec

 

 

 

u kunama (bez lp.)

Račun iz rač. plana

O P I S

AOP oznaka

 Ostvareno

1

2

3

4

6

PRIHODI  POSLOVANJA (AOP 002+005+015+021) 

001

 

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (AOP 003+004)

002

 

63X1

Tekuće pomoći

003

 

63X2

Kapitalne pomoći

004

 

64

Prihodi od imovine (AOP 006+014)

005

 

641

Prihodi od financijske imovine (AOP 007+008+009+010+011+012+013)

006

 

6411

Prihodi od kamata za dane zajmove

007

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

008

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

009

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

010

 

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

011

 

6416

Prihodi od dividendi

012

 

6417, 6419

Ostali prihodi od financijske imovine

013

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine

014

 

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (AOP 016+017)

015

 

651

Administrativne (upravne) pristojbe

016

 

652

Prihodi po posebnim propisima

017

 

65264

od čega: Sufinaciranje cijene usluga, participacije i slično

018

 

65265

od čega: Dopunsko zdravstveno osiguranje

019

 

65266

od čega: Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina

020

 

66

Ostali prihodi (AOP 022+023+024+025)

021

 

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

022

 

662

Kazne

023

 

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

024

 

664

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna

025

 

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 027+037+048+058+061+063+072)

026

 

31

Rashodi za zaposlene (AOP 028+033+036)

027

 

311

Plaće (AOP 029+030+031+032)

028

 

3111

Plaće za redovan rad

029

 

3112

Plaće u naravi

030

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

031

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

032

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

033

 

31214

od čega: Otpremnine

034

 

31215

od čega: Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj

035

 

313

Doprinosi na plaće

036

 

32

Materijalni rashodi (AOP 038+041+043+045)

037

 

321

Naknade troškova zaposlenima

038

 

3212

od čega: Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

039

 

32121

od čega: Naknade za prijevoz na posao i s posla

040

 

322

Rashodi za materijal i energiju

041

 

3226

od čega: Vojna oprema

042

 

323

Rashodi za usluge

043

 

3232

od čega: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

044

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

045

 

3292

od čega: Premije osiguranja

046

 

3293

od čega: Reprezentacija

047

 

34

Financijski rashodi (AOP 049+052+055)

048

 

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 050+051)

049

 

341x1

Kamate za izdane vrijednosne papire u zemlji

050

 

341x2

Kamate za izdane vrijednosne papire u inozemstvu

051

 

342

Kamate za primljene zajmove (AOP 053+054)

052

 

342x1

Kamate za primljene zajmove - tuzemne

053

 

342x2, 34213

Kamate za primljene zajmove - inozemne

054

 

343

Ostali financijski rashodi

055

 

34321

od čega: Negativne tečajne razlike

056

 

3433

od čega: Zatezne kamate

057

 

35

Subvencije (AOP 059+060)

058

 

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

059

 

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

060

 

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

061

 

363

od čega: Pomoći unutar opće države

062

 

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 064+068)

063

 

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

064

 

37114

od čega: Naknade za nezaposlene

065

 

37115

od čega: Naknade za mirovine i dodatke

066

 

37116

od čega: Porodiljne naknade

067

 

372

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

068

 

37211

od čega: Naknade za dječiji doplatak

069

 

37215

od čega: Stipendije i školarine

070

 

37221

od čega: Sufinanciranje cijene prijevoza

071

 

38

Ostali rashodi (AOP 073+074+075+076+077+078)

072

 

381

Tekuće donacije

073

 

382

Kapitalne donacije

074

 

383

Kazne, penali i naknade štete

075

 

384

Rashodi iz proteklih godina

076

 

385

Izvanredni rashodi

077

 

386

Kapitalne pomoći

078

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

079

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja na kraju razdoblja

080

 

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda

081

 

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda

082

 

 

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 026-081 ILI AOP 026+082)

083

 

 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-083)

084

 

 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 083-001)

085

 

92211

Višak prihoda poslovanja - preneseni

086

 

92221

Manjak prihoda poslovanja - preneseni

087

 

96

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

088

 

9661

od čega Obračunati prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu - nenaplaćeni

089

 

 

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

090

 

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 092+093+094+095)

091

 

71

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

092

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

093

 

73

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

094

 

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

095

 

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 097+098+099+100+101)

096

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

097

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

098

 

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

099

 

44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

100

 

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj movini

101

 

 

VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 091-096)

102

 

 

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 096-091)

103

 

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni

104

 

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni

105

 

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni

106

 

 

UKUPNI PRIHODI (AOP 001+091)

107

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 026+096)

108

 

 

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 107-108)

109

 

 

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 108-107)

110

 

92211, 92212

Višak prihoda - preneseni (AOP 086+104-087-105)

111

 

92212, 92222

Manjak prihoda - preneseni (AOP 087+105-086-104)

112

 

96, 97

Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 088+106)

113

 

 

TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA

114

 

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (AOP 116+117)

115

 

8xx1

tuzemni

116

 

8xx2

inozemni

117

 

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (AOP 119+120)

118

 

5xx1

tuzemni

119

 

5xx2

inozemni

120

 

 

VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 115-118)

121

 

 

MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 118-115)

122

 

92213

Višak primitaka od financijske imovine - preneseni

123

 

92223

Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni

124

 

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 107+115)

125

 

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 108+118)

126

 

 

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 125-126)

127

 

 

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 126-125)

128

 

9221

Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 111+123-112-124)

129

 

9222

Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 112+124-111-123)

130

 

 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 125+129-126-130)

131

 

 

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 126+130-125-129)

132

 

 

DODATNI PODACI*

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na početku kvartala

133

 

11 - dugovno

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

134

 

11 - potražno

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

135

 

11

Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala

136

 

* Napomena: podaci se unose s računa skupine 11 bez međusobnih prometa novca u okviru skupine

 

 

Mjesto i datum  ____________________________    Osoba za kontaktiranje _________________________    Tel. _______________

 

                                                                                                                                                            Zakonski predstavnik:

                                                                                                                                                                        (potpis)

 

                                                                                                                                                __________________________
                                                                                                                                                            (ime i prezime)