TABLICA 2                                                                                                                                                                                                    u kunama (bez lp.) 

                                       

Redni broj

Opis

Obveze za rashode poslovanja (23)

Obveze za nabavu nefinancijske imovine        (24)

Obveze za financijsku imovinu             (25 i 26)                 

ukupno obveze                             (3+4+5+6+7+8)

obveze za zaposlene (231)

obveze za mat.i financ. rashode (232 i 234)

obveze za naknade građanima i kućanstvima (237)

 Ostale obveze (238 i 239)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Stanje obveza na početku kvartala

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Obveze nastale u kvartalu za koji se podnosi izvještaj

 

 

 

 

 

 

 

2.

Podmirene obveze u toku kvartala

 

 

 

 

 

 

 

3.

Stanje obveza na kraju kvartala ( 3.1.+3.2.+3.3. = 1.+1.1-2.)

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Stanje obveza iz prethodne godine na kraju kvartala

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Stanje dospjelih obveza na kraju kvartala  (3.2.1.+3.2.2.+3.2.3.+3.2.4.)

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

- prekoračenje datuma dospijeća od 1-30 dana

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

- prekoračenje datuma dospijeća od 31-60 dana

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.

- prekoračenje datuma dospijeća od 61-90 dana

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

- prekoračenje datuma dospijeća od 90 i više dana

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Stanje nedospjelih obveza na kraju kvartala

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum: _________________________                  Osoba za kontaktiranje:                      ___________________________

 

                                                                                                                                                            Zakonski predstavnik:

                                                                                                                                                                   (potpis)

 

                                                                                                         M. P.                                    ___________________________
                                                                                                                                                                 (ime i prezime)