Obrazac:Proračun-PR-RAS

 

RH/fond/JLS/JP(R)S ______________________________________
RAZDJEL _______________________________________________

GLAVA _________________________________________________

PRORAČUNSKI KORISNIK _________________________________

 

RKDP ____________________

Matični broj _______________

Šifarska oznaka _____________

Žiro-račun ___________________

IZVJEŠTAJ O prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblja I-III mjesec, I-IV mjesec, I-IX mjesec

 

 

 

TABLICA 1

 

u kunama (bez lp.)

Račun iz rač. plana

O P I S

AOP oznaka

Planirano (godišnji plan)

 Ostvareno

1

2

3

4

5

6

PRIHODI  POSLOVANJA (AOP 002+016+020+031+049+053) 

001

 

 

61

Prihodi od poreza (AOP 003+004+005+006+009+012)

002

 

 

611

Porez i prirez na dohodak

003

 

 

612

Porez na dobit 

004

 

 

613

Porezi na imovinu

005

 

 

614

Porezi na robu i usluge

006

 

 

6141

od čega: Porez na dodanu vrijednost

007

 

 

6143

od čega: Trošarine

008

 

 

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 010+011)

009

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

010

 

 

6152

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

011

 

 

616

Ostali prihodi od poreza (AOP 013+014+015)

012

 

 

6161

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe

013

 

 

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

014

 

 

6163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

015

 

 

62

Doprinosi (AOP 017+018+019)

016

 

 

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

017

 

 

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

018

 

 

623

Doprinosi za zapošljavanje

019

 

 

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (AOP 021+026)

020

 

 

63X1

Tekuće pomoći (AOP 022+023+024+025)

021

 

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

022

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

023

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

024

 

 

6341

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

025

 

 

63x2

Kapitalne pomoći (AOP 027+028+029+030)

026

 

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

027

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

028

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

029

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

030

 

 

64

Prihodi od imovine (AOP 032+044)

031

 

 

641

Prihodi od financijske imovine (033+034+035+036+040+041+042+043)

032

 

 

6411

Prihodi od kamata za dane zajmove

033

 

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

034

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

035

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata (AOP 037+038+039)

036

 

 

64141

Zatezne kamate za poreze

037

 

 

64142

Zatezne kamate za doprinose

038

 

 

64143

Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo

039

 

 

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

040

 

 

6416

Prihodi od dividendi

041

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

042

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

043

 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 045+046+047+048)

044

 

 

6421

Naknade za koncesije

045

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

046

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

047

 

 

6424

Naknade za ceste

048

 

 

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (AOP 050+051)

049

 

 

651

Administrativne (upravne) pristojbe

050

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima

051

 

 

65266

od čega: Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina

052

 

 

66

Ostali prihodi (AOP 054+055+056)

053

 

 

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

054

 

 

662

Kazne

055

 

 

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

056

 

 

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 058+068+079+092+095+099+106)

057

 

 

31

Rashodi za zaposlene (AOP 059+064+067)

058

 

 

311

Plaće (AOP 060+061+062+063)

059

 

 

3111

Plaće za redovan rad

060

 

 

3112

Plaće u naravi

061

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

062

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

063

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

064

 

 

31214

od čega: Otpremnine

065

 

 

31215

od čega: Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj

066

 

 

313

Doprinosi na plaće

067

 

 

32

Materijalni rashodi (AOP 069+072+074+076)

068

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

069

 

 

3212

od čega: Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

070

 

 

32121

od čega: Naknade za prijevoz na posao i s posla

071

 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

072

 

 

3226

od čega: Vojna oprema

073

 

 

323

Rashodi za usluge

074

 

 

3232

od čega: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

075

 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

076

 

 

3292

od čega: Premije osiguranja

077

 

 

3293

od čega: Reprezentacija

078

 

 

34

Financijski rashodi (AOP 080+083+086)

079

 

 

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 081+082)

080

 

 

341x1

Kamate za izdane vrijednosne papire u zemlji

081

 

 

341x2

Kamate za izdane vrijednosne papire u inozemstvu

082

 

 

342

Kamate za primljene zajmove (AOP 084+085)

083

 

 

342x1

Kamate za primljene zajmove - tuzemne

084

 

 

342x2, 34213

Kamate za primljene zajmove - inozemne

085

 

 

343

Ostali financijski rashodi

086

 

 

34321

od čega: Negativne tečajne razlike

087

 

 

3433

od čega: Zatezne kamate (AOP 089+090+091)

088

 

 

34331

Zatezne kamate za poreze

089

 

 

34332

Zatezne kamate za doprinose

090

 

 

34333

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo

091

 

 

35

Subvencije (AOP 093+094)

092

 

 

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

093

 

 

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

094

 

 

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (AOP 096+097+098)

095

 

 

361

Pomoći inozemnim vladama

096

 

 

362

Pomoći međunarodnim organizacijama

097

 

 

363

Pomoći unutar opće države

098

 

 

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 100+101)

099

 

 

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

100

 

 

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

101

 

 

37211

od čega: Naknade za dječiji doplatak

102

 

 

37215

od čega: Stipendije i školarine

103

 

 

37221

od čega: Sufinanciranje cijene prijevoza

104

 

 

37222

od čega: Pomoć i njega u kući

105

 

 

38

Ostali rashodi (AOP 107+108+109+110+111+112)

106

 

 

381

Tekuće donacije

107

 

 

382

Kapitalne donacije

108

 

 

383

Kazne, penali i naknade štete

109

 

 

384

Rashodi iz proteklih godina

110

 

 

385

Izvanredni rashodi

111

 

 

386

Kapitalne pomoći

112

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

113

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja na kraju razdoblja

114

 

 

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda

115

 

 

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda

116

 

 

 

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 057-115 ILI AOP 057+116)

117

 

 

 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-117) 

118

 

 

 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 117-001)

119

 

 

92211

Višak prihoda poslovanja - preneseni

120

 

 

92221

Manjak prihoda poslovanja - preneseni

121

 

 

96

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

122

 

 

9661

od čega: Obračunati prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu - nenaplaćeni

123

 

 

 

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

124

 

 

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 126+127+128+129)

125

 

 

71

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

126

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

127

 

 

73

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

128

 

 

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

129

 

 

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 131+132+133+134+135)

130

 

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

131

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

132

 

 

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

133

 

 

44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

134

 

 

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj movini

135

 

 

 

VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 125-130)

136

 

 

 

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 130-125)

137

 

 

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni

138

 

 

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni

139

 

 

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni

140

 

 

 

UKUPNI PRIHODI (AOP 001+125)

141

 

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 117+130)

142

 

 

 

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 141-142)

143

 

 

 

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 142-141)

144

 

 

92211, 92212

Višak prihoda - preneseni (AOP 120+138-121-139)

145

 

 

92212, 92222

Manjak prihoda - preneseni (AOP 121+139-120-138)

146

 

 

96, 97

Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 122+140)

147

 

 

 

TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA

148

 

 

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (AOP 150+151)

149

 

 

8xx1

tuzemni

150

 

 

8xx2

inozemni

151

 

 

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (AOP 153+154)

152

 

 

5xx1

tuzemni

153

 

 

5xx2

inozemni

154

 

 

 

VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 149-152)

155

 

 

 

MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 152-149)

156

 

 

92213

Višak primitaka od financijske imovine - preneseni

157

 

 

92223

Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni

158

 

 

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 141+149)

159

 

 

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 142+152)

160

 

 

 

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 159-160)

161

 

 

 

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 160-159)

162

 

 

9221

Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 145+157-146-158)

163

 

 

9222

Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 146+158-145-157)

164

 

 

 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 161+163-162-164)

165

 

 

 

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 162+164-161-163)

166

 

 

 

DODATNI PODACI*

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na početku kvartala

168

 

 

11 - dugovno

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

169

 

 

11 - potražno

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

170

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala

171

 

 

* Napomena: podaci se unose s računa skupine 11 bez međusobnih prometa novca u okviru skupine