Obrazac: Proračun konsolidirano-PR-RAS

 

RH/fond/JLS/JP(R)S ______________________________________
RAZDJEL _______________________________________________

GLAVA _________________________________________________

PRORAČUNSKI KORISNIK _________________________________

 

RKDP ____________________

Matični broj _______________

Šifarska oznaka _____________

Žiro-račun _________________

IZVJEŠTAJ O prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblja I-III mjesec, I-VI mjesec, I-IX mjesec

 

TABLICA 1

u kunama (bez lp.)

Račun iz rač. plana

O P I S

AOP oznaka

 Ostvareno

1

2

3

4

6

PRIHODI  POSLOVANJA (AOP 002+016+020+031+049+055) 

001

 

61

Prihodi od poreza (AOP 003+004+005+006+009+012)

002

 

611

Porez i prirez na dohodak

003

 

612

Porez na dobit 

004

 

613

Porezi na imovinu

005

 

614

Porezi na robu i usluge

006

 

6141

od čega: Porez na dodanu vrijednost

007

 

6143

od čega: Trošarine

008

 

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 010+011)

009

 

6151

Carine i carinske pristojbe

010

 

6152

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

011

 

616

Ostali prihodi od poreza (AOP 013+014+015)

012

 

6161

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe

013

 

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

014

 

6163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

015

 

62

Doprinosi (AOP 017+018+019)

016

 

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

017

 

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

018

 

623

Doprinosi za zapošljavanje

019

 

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (AOP 021+026)

020

 

63X1

Tekuće pomoći (AOP 022+023+024+025)

021

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

022

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

023

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

024

 

6341

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

025

 

63x2

Kapitalne pomoći (AOP 027+028+029+030)

026

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

027

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

028

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

029

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

030

 

64

Prihodi od imovine (AOP 032+044)

031

 

641

Prihodi od financijske imovine (AOP033+034+035+036+040+041+042+043)

032

 

6411

Prihodi od kamata za dane zajmove

033

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

034

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

035

 

6414

Prihodi od zateznih kamata (AOP 037+038+039)

036

 

64141

Zatezne kamate za poreze

037

 

64142

Zatezne kamate za doprinose

038

 

64143

Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo

039

 

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

040

 

6416

Prihodi od dividendi

041

 

6417

Prihodi od dobiti poduzeća, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

042

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

043

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 045+046+047+048)

044

 

6421

Naknade za koncesije

045

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

046

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

047

 

6424

Naknade za ceste

048

 

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (AOP 050+051)

049

 

651

Administrativne (upravne) pristojbe

050

 

652

Prihodi po posebnim propisima

051

 

65264

od čega: Sufinaciranje cijene usluga, participacije i slično

052

 

65265

od čega: Dopunsko zdravstveno osiguranje

053

 

65266

od čega: Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina

054

 

66

Ostali prihodi (AOP 056+057+058)

055

 

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

056

 

662

Kazne

057

 

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

058

 

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 060+070+081+094+097+101+110)

059

 

31

Rashodi za zaposlene (AOP 061+066+069)

060

 

311

Plaće (AOP 062+063+064+065)

061

 

3111

Plaće za redovan rad

062

 

3112

Plaće u naravi

063

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

064

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

065

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

066

 

31214

od čega: Otpremnine

067

 

31215

od čega: Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj

068

 

313

Doprinosi na plaće

069

 

32

Materijalni rashodi (AOP 071+074+076+078)

070

 

321

Naknade troškova zaposlenima

071

 

3212

od čega: Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

072

 

32121

od čega: Naknade za prijevoz na posao i s posla

073

 

322

Rashodi za materijal i energiju

074

 

3226

od čega: Vojna oprema

075

 

323

Rashodi za usluge

076

 

3232

od čega: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

077

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

078

 

3292

od čega: Premije osiguranja

079

 

3293

od čega: Reprezentacija

080

 

34

Financijski rashodi (AOP 082+085+088)

081

 

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 083+084)

082

 

341x1

Kamate za izdane vrijednosne papire u zemlji

083

 

341x2

Kamate za izdane vrijednosne papire u inozemstvu

084

 

342

Kamate za primljene zajmove (AOP 086+087)

085

 

342x1

Kamate za primljene zajmove - tuzemne

086

 

342x2, 34213

Kamate za primljene zajmove - inozemne

087

 

343

Ostali financijski rashodi

088

 

34321

od čega: Negativne tečajne razlike

089

 

3433

od čega: Zatezne kamate (AOP 091+092+093)

090

 

34331

Zatezne kamate za poreze

091

 

34332

Zatezne kamate za doprinose

092

 

34333

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo

093

 

35

Subvencije (AOP 095+096)

094

 

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

095

 

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

096

 

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (AOP 098+099+100)

097

 

361

Pomoći inozemnim vladama

098

 

362

Pomoći međunarodnim organizacijama

099

 

363

Pomoći unutar opće države

100

 

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 102+106)

101

 

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

102

 

37114

od čega: Naknade za nezaposlene

103

 

37115

od čega: Naknade za mirovine i dodatke

104

 

37116

od čega: Porodiljne naknade

105

 

372

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

106

 

37211

od čega: Naknade za dječiji doplatak

107

 

37215

od čega: Stipendije i školarine

108

 

37221

od čega: Sufinanciranje cijene prijevoza

109

 

38

Ostali rashodi (AOP 111+112+113+114+115+116)

110

 

381

Tekuće donacije

111

 

382

Kapitalne donacije

112

 

383

Kazne, penali i naknade štete

113

 

384

Rashodi iz proteklih godina

114

 

385

Izvanredni rashodi

115

 

386

Kapitalne pomoći

116

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

117

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja na kraju razdoblja

118

 

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda

119

 

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda

120

 

 

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 059-119 ILI AOP 059+120)

121

 

 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-121)

122

 

 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 121-001)

123

 

92211

Višak prihoda poslovanja - preneseni

124

 

92221

Manjak prihoda poslovanja - preneseni

125

 

96

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

126

 

9661

od čega: Obračunati prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu - nenaplaćeni

127

 

 

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

128

 

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 130+131+132+133)

129

 

71

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

130

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

131

 

73

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

132

 

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

133

 

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 135+136+137+138+139)

134

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

135

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

136

 

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

137

 

44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

138

 

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj movini

139

 

 

VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 129-134)

140

 

 

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 134 -129)

141

 

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni

142

 

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni

143

 

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni

144

 

 

UKUPNI PRIHODI (AOP 001+129)

145

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 121+134)

146

 

 

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 145-146)

147

 

 

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 146-145)

148

 

92211, 92212

Višak prihoda - preneseni (AOP 124+142-125-143)

149

 

92212, 92222

Manjak prihoda - preneseni (AOP 125+143-124-142)

150

 

96, 97

Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 126+144)

151

 

 

TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA

152

 

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (AOP 154+155)

153

 

8xx1

tuzemni

154

 

8xx2

inozemni

155

 

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (AOP 157+158)

156

 

5xx1

tuzemni

157

 

5xx2

inozemni

158

 

 

VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 153-156)

159

 

 

MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 156-153)

160

 

92213

Višak primitaka od financijske imovine - preneseni

161

 

92223

Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni

162

 

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 001+129+153)

163

 

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 121+134+156)

164

 

 

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 163-164)

165

 

 

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 164-163)

166

 

9221

Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 149+161-150-162)

167

 

9222

Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 150+162-149-161)

168

 

 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 163+167-164-168 )

169

 

 

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 164+168-163-167)

170

 

 

DODATNI PODACI*

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na početku kvartala

171

 

11 - dugovno

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

172

 

11 - potražno

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

173

 

11

Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala

174

 

* Napomena: podaci se unose s računa skupine 11 bez međusobnih prometa novca u okviru skupine