Obrazac: OBR-VP

 
 

 


RH/fond/JLS/JP(R)S _________________________
RAZDJEL _________________________________

GLAVA ___________________________________

PRORAČUNSKI KORISNIK ___________________

 

 

RKDP ____________________

Matični broj _______________

Šifarska oznaka _____________

Žiro-račun _________________

 

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM VLASTITIM PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje ____________________________________________

 

                                      u kunama (bez lp.)

RED.

 

 

 

 

  P  R  I  H  O  D  I

R A S H O D I

 

VIŠAK/              MANJAK PRIHODA   (5-9)

BR.

N A Z I V    P O S L A

U K U P N O

Doznačeno u proračun

 KORISNIKU                       ( 3-4 )

Rashodi obavljanja posla

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu imovine

RASHODI UKUPNO (6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

OSNOVNI POSLOVI VLASTITE DJELATNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALI POSLOVI VLASTITE DJELATNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U K U P N O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontaktiranje _________________________    Broj tel. _______________                                          Zakonski predstavnik:

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                     __________________________
                                                                                                            M. P.                                                             (ime i prezime)

U _________________________ god.