SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 8. listopada 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. listopada 1991.

Klasa: 011-01/91-01/138

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 8. listopada 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

Članak 1.

U Zakonu o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90) u članku 301. stavku 1. riječi "osnova samoupravnog društvenog uređenja i" brišu se.

Članak 2.

U članku 383. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: "Neraspoređenom radniku, odnosno radniku koji ne bude preuzet, a ima najmanje 38 godina (muškarac), odnosno 33 godine (žena) mirovinskog staža, radni odnos može, po osnovama iz stavka 1. ovoga članka, prestati bez njegovog pristanka, pod uvjetom da mu se dokupi nedostajući mirovinski staž do 40 (za muškarce), odnosno 35 godina (za žene) mirovinskog staža. Novčana sredstva za dokup mirovinskog staža u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju se u proračunu općine, Grada Zagreba odnosno Republike Hrvatske." U stavku 4. riječi: "Vlada Republike Hrvatske odnosno izvršno vijeće skupštine općine ili gradske zajednice općina" zamjenjuju se riječima: "Vlada, izvršno vijeće skupštine općine odnosno Izvršno vijeće Skupštine Grada Zagreba."

Članak 3.

Iza članka 383. dodaje se novi članak 383a. koji glasi:

"Članak 383a. Radnik organa uprave, kad to zahtijevaju naročite potrebe sIužbe, na prijedlog rukovoditelja organa, može biti stavljen na raspolaganje odlukom tijela iz članka 377. Zakona o upravi. Radnik na raspolaganju može biti najmanje 30 dana a najduže šest mjeseci i po proteku roka u kojem je bio na raspolaganju prestaje mu radni odnos. Radnik prestankom radnog odnosa, sukladno stavku 1. ovoga članka ima pravo na otpremninu i to:

- radnik do 15 godina radnog staža - u visini od tri prosječna osobna dohotka i

- radnik preko 15 godina radnog staža - u visini od šest prosječnih osobnih dohodaka.

Prosječnim osobnim dohotkom smatra se prosječni osobni dohodak radnika ostvaren po završnom računu u prethodnoj godini uvećan za postotak povećanja sredstava za osobne dohotke radnika republičkih, općinskih, odnosno organa uprave Grada Zagreba. Novčana sredstva za otpremnine iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske, općine odnosno Grada Zagreba. Na radnike iz stavka 1. ovoga čIanka primjenjuju se odredbe članka 381. stavka 2, 3. i 4. Zakona o upravi

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/90-01/01

Zagreb, 8. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr. Nikola Jakšić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.