1.2. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE

1.2.3. Uslužne statistike: Statistika ugostiteljstva i turizma

 

 

 

 

I. Trenutačno stanje

 

Podaci o broju turista i noćenja u svim smještajnim kapacitetima prikupljaju se mjesečno od poduzeća/trgovačkih društava i obrtnika i od kućanstava (privatni smještajni kapaciteti). Podaci se publiciraju 37 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca. Desezonirani podaci publiciraju se 60 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (samo za ukupan broj noćenja).

 

Podaci o prometu i zaposlenima u ugostiteljstvu prikupljaju se tromjesečno od poduzeća/trgovačkih društava i obrtnika registriranih u području H NKD-a Hoteli i restorani (osim podrazreda 55.23.2 – 4 (Učenički domovi; Studentski domovi i Ostali smještaj)) dvama odvojenim istraživanjima. Poduzeća/trgovačka društva imaju puni obuhvat; istraživanje o obrtnicima bazira se na uzorku. Podaci za obadva istraživanja publiciraju se 81 dan nakon izvještajnog razdoblja. Za potrebe Nacionalnih računa prethodni rezultati raspoloživi su 55 dana nakon izvještajnog razdoblja.

 

Podaci o putničkim agencijama, lukama nautičkog turizma, podaci o stranim plovilima za razonodu i sport koja ulaze u Jadran, te podaci o iznajmljivanju plovila za razonodu i sport prikupljaju se godišnje. Podaci o lukama nautičkog turizma, putničkim agencijama i iznajmljivanju plovila za razonodu i sport prikupljaju se također i za razdoblje od siječnja do rujna. Podaci o putničkim agencijama publiciraju se 100 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja; podaci o lukama nautičkog turizma, podaci o stranim plovilima u Jadranu i podaci o iznajmljivanju plovila za razonodu i sport publiciraju se 70 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja.

 

Za vrijeme ljetnih mjeseci (od lipnja do rujna) prikupljaju se kumulativni podaci o broju turista i noćenja u privatnim nekomercijalnim smještajnim kapacitetima (broj vlasnika, rođaka i prijatelja i broj njihovih noćenja u kućama i stanovima za odmor). Podaci se prikupljaju od turističkih zajednica koje su zadužene za prikupljanje boravišne pristojbe. Podaci se publiciraju 70 dana nakon izvještajnog razdoblja.

 

Podaci o broju posjetitelja u najvažnijim turističkim atrakcijama prikupljaju se tromjesečno. Uključeni su muzeji i galerije, kazališta, nacionalni parkovi, igračnice, kulturne i druge znamenitosti. Podaci se publiciraju 110 dana nakon izvještajnog razdoblja.

 

II. Prikupljanje podataka, 2000. 

Broj 1

Naziv istraživanja/prikupljanja podataka........................................................

Mjesečni izvještaj o turistima i noćenjima (TU-11)

Periodičnost......................................

Mjesečno

Izvor.................................................

Poslovna evidencija poslovnih subjekata

Kratak opis sadržaja podataka............

Broj dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista, prema zemljama prebivališta i po načinu dolaska; broj soba i postelja po vrstama i kategorijama smještajnih objekata i po tipovima turističkih mjesta

Obuhvat............................................

Pravne osobe i njihovi dijelovi i fizičke osobe (uključujući one koje upravljaju lukama nautičkog turizma) i kućanstva koja iznajmljuju smještajne objekte turistima

Metoda provođenja prikupljanja...........

Upitnik se šalje svim jedinicama iz Registra poslovnih subjekata i njihovih dijelova Državnog zavoda za statistiku, baze podataka Zavoda za platni promet, baze podataka Porezne uprave, turističkih zajednica i ostalih administrativnih izvora. Puni obuhvat

Teritorijalna obilježja prikupljenih podataka...........................................

Naselja

Rokovi..............................................

(a) najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 5. u mjesecu za prethodni mjesec

 

(b) rok za prve rezultate: 26. u mjesecu za prethodni mjesec

Izmjene u odnosu na 1999..................

Uvođenje i obrada podataka po novim vrstama i kategorijama smještajnih objekata u skladu s nacionalnim propisima

Svrha prikupljanja podataka................

Kratkoročni pokazatelji razvoja gospodarstva

 

Element za kreiranje razvojne politike turizma u zemlji

 

Pokazatelji za kompilaciju nacionalnih računa

Relevantni nacionalni standardi...........

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 46/97)

Zakon o turističkoj djelatnosti (NN 8/96)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 30/94)

Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NN 3/97 i 7/97)

 

Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre: županije, gradova/općina)

 

Metodologija za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica (NN 104/97)

 

 

 

Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95, 110/96, 24/97 i 61/98)

Relevantni međunarodni standardi.......

Recommendation on Tourism Statistics (UN-WTO New York, 1994.)

Council Directive 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism, Eurostat, 1995

 

Applying the Eurostat Methodological Guidelines in Basic Tourism and Travel Statistics, A Practical Manual (revised version), Eurostat, 1996.

 

Community Methodology on Tourism Statistics; Eurostat, 1998.

Usklađenost s regulativama/smjernicama EU............

Djelomično

Planirani razvoj 2001. i 2002...............

Daljnje poboljšanje u ažuriranju adresara izvještajnih jedinica u suradnji s nacionalnim turističkim zajednicama i daljnja harmonizacija metodologije prema preporukama EU. Proširenje obuhvata na ostale aspekte turističke statistike prema Eurostatovoj metodologiji; usklađivanje metodologije statistike turizma s ostalim institucijama koje provode statistička istraživanja

 

II. Prikupljanje podataka, 2000. 

Broj 2

Naziv istraživanja/prikupljanja podataka........................................................

Izvještaj o turistima i noćenjima u kućama i stanovima za odmor (Nekomercijalni turistički promet) (TU-11v)

Periodičnost......................................

Godišnje, za razdoblje od 15. 6 do 15. 9.

Izvor.................................................

Poslovna evidencija poslovnih subjekata

Kratak opis sadržaja podataka............

Broj turista (vlasnici, rođaci i prijatelji) i njihovih noćenja u kućama i stanovima za odmor; strani turisti po zemljama, broj kuća i stanova za odmor

Obuhvat............................................

Fizičke osobe (kućanstva) koje su prijavljene u turističkim zajednicama u svrhu plaćanja boravišne pristojbe za vrijeme boravka u turističkom mjestu

Metoda provođenja prikupljanja...........

Upitnik se šalje svim turističkim zajednicama koje prikupljaju boravišnu pristojbu. Adresar turističkih zajednica osigurava Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. Puni obuhvat.

Teritorijalna obilježja prikupljenih podataka...........................................

Gradovi/općine

Rokovi..............................................

(a) najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15 dana nakon završetka izvještajnog razdoblja

 

(b) rok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka izvještajnog razdoblja

Izmjene u odnosu na 1999..................

Promjena periodičnosti s mjesečne na godišnju, radi nemogućnosti mjesečnog iskazivanja broja turista i noćenja koji boravak u turističkom mjestu plaćaju paušalno

Svrha prikupljanja podataka................

Element za kreiranje politike razvoja turizma u zemlji

 

Poboljšanje obuhvata privatnog turističkog smještaja

Relevantni nacionalni standardi...........

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 30/94)

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 35/95)

Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (NN 45/94, 32/96 i 71/97)

Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD (NN 3/97, i 7/97)

 

Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre: županije, gradova/općina)

 

Metodologija za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica (NN 104/97)

Relevantni međunarodni standardi.......

Reccommendation on Tourism Statistics (UN-WTO New York, 1994.)

Applying the Eurostat Methodological Guidelines in Basic Tourism and Travel Statistics (Eurostat)

 

Community Methodology on Tourism Statistics, Eurostat, 1998.

Usklađenost s regulativama/smjernicama EU............

Djelomično

Planirani razvoj 2001. i 2002...............

 

 

 

II. Prikupljanje podataka, 2000. 

Broj 3

Naziv istraživanja/prikupljanja podataka........................................................

Izvještaj o putničkim agencijama (TU-14)

Periodičnost......................................

Godišnje i za razdoblje siječanj – rujan

Izvor.................................................

Poslovna evidencija poslovnih subjekata

Kratak opis sadržaja podataka............

Turističke aktivnosti u organizaciji putničkih agencija: broj njihovih poslovnica u zemlji i inozemstvu, broj zaposlenih, broj turista i noćenja domaćih i stranih osoba po načinu dolaska i prijevoznom sredstvu, broj jednodnevnih posjeta i izletnika, vozila u vlasništvu agencije itd.

Obuhvat............................................

Pravne i fizičke osobe registrirane u djelatnosti 63.3 NKD-a Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora, osim podrazreda 63.30.3, djelatnosti turističkih vodiča i ostale usluge turistima, d.n.

Metoda provođenja prikupljanja...........

Upitnik se šalje svim jedinicama iz Registra poslovnih subjekata i njihovih dijelova Državnog zavoda za statistiku, baze podataka Zavoda za platni promet i Porezne uprave, Hrvatske gospodarske komore, županijskih ureda za turizam itd. Puni obuhvat

Teritorijalna obilježja prikupljenih podataka...........................................

RH

Rokovi..............................................

(a) najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 30 dana nakon završetka izvještajnog razdoblja

 

(b) rok za prve rezultate: 90 dana nakon završetka izvještajnog razdoblja

Izmjene u odnosu na 1999..................

Poboljšanje obuhvata pomoću drugih administrativnih izvora kao što su Hrvatska udruga putničkih agencija, udruge Hrvatske gospodarske komore itd.

Svrha prikupljanja podataka................

Element za kreiranje tekuće politike razvoja turizma u zemlji

Relevantni nacionalni standardi...........

Zakon o turističkoj djelatnosti (NN 8/96)

Relevantni međunarodni standardi.......

 

Usklađenost s regulativama/smjernicama EU............

Djelomično

Planirani razvoj 2001. i 2002...............

 

 

II. Prikupljanje podataka, 2000. 

Broj 4

Naziv istraživanja/prikupljanja podataka........................................................

Godišnji izvještaj o stranim plovilima za razonodu i sport (TU-17)

Periodičnost......................................

Godišnje

Izvor.................................................

Poslovna evidencija poslovnih subjekata

Kratak opis sadržaja podataka............

Broj izdanih odobrenja za plovidbu u obalnom moru RH prema zastavi, vrsti plovila i načinu ulaska u RH, broj putnika

Obuhvat............................................

Lučke kapetanije i ispostave Ministarstva pomorstva, prometa i veza koje izdaju dozvole za plovidbu u Jadranu

Metoda provođenja prikupljanja...........

Upitnik se šalje svim lučkim kapetanijama, a adresar osigurava Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. Puni obuhvat

Teritorijalna obilježja prikupljenih podataka...........................................

RH

Rokovi..............................................

(a) najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 30 dana nakon izvještajnog razdoblja

 

(b) rok za prve rezultate: 60 dana nakon izvještajnog razdoblja

Izmjene u odnosu na 1999..................

 

Svrha prikupljanja podataka................

Element za kreiranje politike razvoja turizma u zemlji

Relevantni nacionalni standardi...........

Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi i sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH (NN 23/94)

 

Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 11/97)

Relevantni međunarodni standardi.......

 

Usklađenost s regulativama/smjernicama EU............

 

Planirani razvoj 2001. i 2002...............

Promjene u skladu s relevantnim nacionalnim propisima koji reguliraju ovu problematiku

 

 

 

 

II. Prikupljanje podataka, 2000. 

Broj 5

Naziv istraživanja/prikupljanja podataka........................................................

Izvještaj o lukama nautičkog turizma (TU-18)

Periodičnost......................................

Godišnje i za razdoblje siječanj – rujan

Izvor.................................................

Poslovna evidencija poslovnih subjekata

Kratak opis sadržaja podataka............

Kapaciteti luka nautičkog turizma (površina akvatorija, broj vezova, dužina obale za privez, prostor za smještaj plovila na kopnu), broj radnika, broj plovila i uplovljenja, broj plovila prema karakteru, vrsti i zastavi plovila, prihodi luka nautičkog turizma

Obuhvat............................................

Sve pravne i fizičke osobe koje upravljaju lukama nautičkog turizma (marine, sidrišta, privezišta, turističke luke, suhe marine)

Metoda provođenja prikupljanja...........

Upitnik se šalje svim jedinicama iz Registra poslovnih subjekata i njihovih dijelova Državnog zavoda za statistiku, baze podataka Zavoda za platni promet i baze podataka Porezne uprave i evidencija udruga Hrvatske gospodarske komore. Puni obuhvat

Teritorijalna obilježja prikupljenih podataka...........................................

RH

Rokovi..............................................

(a) najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 30 dana nakon izvještajnog razdoblja

 

(b) rok za prve rezultate: 60 dana nakon izvještajnog razdoblja

Izmjene u odnosu na 1999..................

 

Svrha prikupljanja podataka................

Element kreiranja politike razvoja turizma u zemlji

Relevantni nacionalni standardi...........

Zakon o morskim lukama (NN 108/95)

 

Pravilnik o lukama nautičkog turizma (NN 109/96)

 

Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 11/97)

Relevantni međunarodni standardi.......

Reccommendation on Tourism Statistics (UN-WTO, New York, 1994.)

 

Applying the Eurostat Methodological Guidelines in Basic Tourism and Travel Statistics, A Practical Manual (revised version), Eurostat, 1996.

Usklađenost s regulativama/smjernicama EU............

Djelomično

Planirani razvoj 2001. i 2002...............

Daljnje poboljšanje u ažuriranju adresara izvještajnih jedinica u suradnji s nacionalnim turističkim zajednicama i udrugama HGK

 

II. Prikupljanje podataka, 2000. 

Broj 6

Naziv istraživanja/prikupljanja podataka........................................................

Izvještaj o iznajmljivanju plovila za razonodu i sport (TU-18ip)

Periodičnost......................................

Godišnje i za razdoblje siječanj – rujan

Izvor.................................................

Poslovna evidencija poslovnih subjekata

Kratak opis sadržaja podataka............

Broj plovila i razdoblje iznajmljivanja plovila prema zastavi i vrsti plovila, broj zaposlenih, prihod od djelatnosti iznajmljivanja

Obuhvat............................................

Pravne osobe i njihovi dijelovi i fizičke osobe koje iznajmljuju plovila za razonodu i sport

Metoda provođenja prikupljanja...........

Upitnik se šalje svim jedinicama iz evidencija udruga Hrvatske gospodarske komore, ministarstava i ostalih administrativnih izvora. Puni obuhvat

Teritorijalna obilježja prikupljenih podataka...........................................

RH

Rokovi..............................................

(a) najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 30 dana nakon izvještajnog razdoblja

 

(b) rok za prve rezultate: 60 dana nakon izvještajnog razdoblja

Izmjene u odnosu na 1999..................

 

Svrha prikupljanja podataka................

Element za kreiranje politike razvoja turizma u zemlji

Relevantni nacionalni standardi...........

 

Usklađenost s regulativama/smjernicama EU............

 

Planirani razvoj 2001. i 2002...............

Daljnje poboljšanje u ažuriranju adresara izvještajnih jedinica u suradnji s nacionalnim turističkim zajednicama i ostalim institucijama

 

 

 

II. Prikupljanje podataka, 2000. 

Broj 7

Naziv istraživanja/prikupljanja podataka........................................................

Tromjesečni izvještaj o posjetiteljima važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija (TU-21)

Periodičnost......................................

Tromjesečno

Izvor.................................................

Poslovna evidencija poslovnih subjekata

Kratak opis sadržaja podataka............

Broj posjetitelja, broj dana poslovanja, prema vrstama turističkih znamenitosti

Obuhvat............................................

Pravne osobe i njihovi dijelovi i fizičke osobe koje upravljaju radom turističke znamenitosti (kulturne znamenitosti, igračnice, muzeji i galerije, kazališta, nacionalni parkovi itd.)

Metoda provođenja prikupljanja...........

Upitnik se šalje svim izabranim jedinicama identificiranim u turističkim zajednicama, ministarstvima, udrugama Hrvatske gospodarske komore i ostalim institucijama. Puni obuhvat (za izvještajne jedinice koje imaju evidenciju o prodanim ulaznicama ili taj broj mogu procijeniti)

Teritorijalna obilježja prikupljenih podataka...........................................

Županije

Rokovi..............................................

(a) najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 30 dana nakon izvještajnog razdoblja

 

(b) rok za prve rezultate: 90 dana nakon izvještajnog razdoblja

Izmjene u odnosu na 1999..................

 

Svrha prikupljanja podataka................

Element za kreiranje politike razvoja turizma u zemlji

Relevantni nacionalni standardi...........

Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre: županije, gradova/općina), Metodologija za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica (NN 104/97)

 

Zakon o turističkoj djelatnosti (NN 8/96)

Relevantni međunarodni standardi.......

 

Usklađenost s regulativama/smjernicama EU............

 

Planirani razvoj 2001. i 2002...............

 

 

II. Prikupljanje podataka, 2000. 

Broj 8

Naziv istraživanja/prikupljanja podataka........................................................

Tromjesečni izvještaj ugostiteljstva za pravne osobe – poduzeća/trgovačka društva (UG-11)

Periodičnost......................................

Tromjesečno

Izvor.................................................

Poslovna evidencija pravnih osoba

Kratak opis sadržaja podataka............

Broj poslovnih jedinica, broj zaposlenih i broj sjedala po vrstama i kategorijama ugostiteljskih objekata, promet po vrstama ugostiteljskih usluga

Obuhvat............................................

Pravne osobe i njihovi dijelovi registrirani u području H NKD-a Hoteli i restorani (osim podrazreda 55.23.2 – 4 (Učenički domovi; Studentski domovi; Ostali smještaj))

Metoda provođenja prikupljanja...........

Upitnik se šalje svim relevantnim jedinicama iz Registra poslovnih subjekata i njihovih dijelova Državnog zavoda za statistiku, baze podataka Zavoda za platni promet i baze podataka Porezne uprave, evidencija turističkih zajednica i drugih administrativnih izvora. Puni obuhvat

Teritorijalna obilježja prikupljenih podataka...........................................

Naselja

Rokovi..............................................

(a) najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 20 dana nakon izvještajnog razdoblja

 

(b) rok za prve rezultate: 70 dana nakon izvještajnog razdoblja

 

Za potrebe Nacionalnih računa prethodni rezultati raspoloživi su 55 dana nakon izvještajnog razdoblja

Izmjene u odnosu na 1999..................

Uvođenje i obrada podataka po novim vrstama i kategorijama ugostiteljskih objekata u skladu s novim nacionalnim propisima; desezonirani podaci

Svrha prikupljanja podataka................

Kratkoročni pokazatelji ekonomskog razvoja zemlje

 

Pokazatelji za kompilaciju nacionalnih računa

 

Element za kreiranje politike razvoja turizma u zemlji

 

 

 

 

Relevantni nacionalni standardi...........

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 46/97)

 

Zakon o turističkoj djelatnosti (NN 8/96)

 

Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NN 3/97 i 7/97)

 

Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre: županije, gradova/općina), Metodologija za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica (NN 104/97)

 

Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95, 110/96, 24/97 i 61/98)

Relevantni međunarodni standardi.......

Reccommendation on Tourism Statistics (UN-WTO, New York, 1994)

 

Applying the Eurostat Methodological Guidelines in Basic Tourism and Travel Statistics, A Practical Manual (revised version), Eurostat, 1996

 

Council Regulation concerning Short-Term Statistics, Eurostat, 1997.

Usklađenost s regulativama/smjernicama EU............

Djelomično

Planirani razvoj 2001. i 2002...............

Daljnje poboljšanje u ažuriranju adresara izvještajnih jedinica u suradnji s nacionalnim turističkim zajednicama i daljnja harmonizacija metodologije prema preporukama EU; uvođenje metode uzorka

 

II. Prikupljanje podataka, 2000. 

Broj 9

Naziv istraživanja/prikupljanja podataka........................................................

Tromjesečni izvještaj ugostiteljstva za obrtnike (UG-11/OBRT)

Periodičnost......................................

Tromjesečno

Izvor.................................................

Poslovna evidencija fizičkih osoba

Kratak opis sadržaja podataka............

Broj obrtnika, broj zaposlenih, broj ugostiteljskih radnji (po vrstama i kategorijama) i promet po pretežnoj aktivnosti

Obuhvat............................................

Fizičke osobe (obrtnici) koje su prema pretežnoj djelatnosti u registru Porezne uprave registrirane u području H NKD-a Hoteli i restorani (osim podrazreda 55.23.2 – 4 (Učenički domovi; Studentski domovi; Ostali smještaj))

Metoda provođenja prikupljanja...........

Upitnik se šalje svim izabranim jedinicama koje su u bazi podataka Porezne uprave registrirane u djelatnosti ugostiteljstva. Metoda uzorka. Stratifikacija prema pretežnoj djelatnosti

Teritorijalna obilježja prikupljenih podataka...........................................

Županije

Rokovi..............................................

(a) najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 20 dana nakon izvještajnog razdoblja

 

(b) rok za prve rezultate: 70 dana nakon izvještajnog razdoblja

 

Za potrebe Nacionalnih računa prethodni rezultati raspoloživi su 55 dana nakon izvještajnog razdoblja

Izmjene u odnosu na 1999..................

Uvođenje i obrada po novim vrstama i kategorijama ugostiteljskih objekata u skladu s novim nacionalnim propisima

Svrha prikupljanja podataka................

Kratkoročni pokazatelj gospodarskog razvoja

 

Pokazatelj za kompilaciju nacionalnih računa

 

Element za kreiranje politike razvoja turizma u zemlji

Relevantni nacionalni standardi...........

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 46/97)

 

Zakon o turističkoj djelatnosti (NN 8/96)

 

Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD (NN 3/97 i 7/97)

 

Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95, 110/96, 24/97 i 61/98)

Relevantni međunarodni standardi.......

Reccommendation on Tourism Statistics (UN-WTO, New York, 1994)

 

Council Regulation (EC) Concerning Short-Term Statistics, Eurostat, 1997.

Usklađenost s regulativama/smjernicama EU............

Djelomično

Planirani razvoj 2001. i 2002...............

Daljnje poboljšanje u ažuriranju adresara izvještajnih jedinica u suradnji s nacionalnim turističkim zajednicama i daljnja harmonizacija metodologije prema preporukama EU

 

 

III. Projekti i stručno-metodološki radovi

 

Naziv projekta/stručno-metodološkog rada..................................................

Statistika turizma

Kratak opis poslova u 2000................

Poboljšanje obuhvata u smještajnoj statistici (izvještajne jedinice); uvođenje novih vrsta i kategorija smještajnih objekata na osnovi nacionalnih propisa; desezoniranje prometa u ugostiteljstvu. Publiciranje prijevoda Eurostatove metodologije za statistiku turizma. Priprema metodologije za procjenu neregistriranoga turističkog prometa u privatnom smještaju (pilot-projekt). Priprema metodologije za Anketu o putovanjima domaćeg stanovništva

Kratak opis poslova u 2001. i 2002. ....

Daljnje poboljšanje obuhvata izvještajnih jedinica; uvođenje metoda uzorka u statistiku ugostiteljstva; nova tehnologija obrade podataka u statistici turizma na osobnim računalima. Nova istraživanja radi pokrivanja ostalih aspekata statistike turizma (jednodnevni posjetitelji, turističke navike itd.) u skladu s metodologijom EU; harmonizacija statistike turizma s ostalim institucijama koje provode statistička istraživanja

Svrha projekta...................................

Revizija statistike turizma i njezina usporedivost s međunarodnim standardima; bolja kvaliteta podataka; racionalizacija prikupljanja podataka i obrade podataka pomoću metode uzorka; bolji obuhvat izvještajnih jedinica

Planirani datum završetka rada...........

2002

Metoda publiciranja rezultata..............

Metodološki materijali, publikacije DZS-a

 

IV. Rezultati publicirani u Priopćenju i drugim publikacijama u 2000.

 

Publicirano u Priopćenju

 

1.

Naziv..................................

Turizam, 2000.

 

Godišnje brojeva..................

12

 

Datum izlaženja...................

7. u mjesecu

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2.

Naziv..................................

Turizam, 2000. – kumulativni podaci

 

Godišnje brojeva..................

11

 

Datum izlaženja...................

10. u mjesecu

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

3.

Naziv..................................

Putničke agencije u 1999.

 

Godišnje brojeva..................

1

 

Datum izlaženja...................

10. 4. 2000.

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska

4.

Naziv..................................

Putničke agencije, 2000.

 

Godišnje brojeva..................

2

 

Datum izlaženja...................

29. 12. 2000., 10. 4. 2001.

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska

5.

Naziv..................................

Nautički turizam – strana plovila za razonodu i sport u 1999.

 

Godišnje brojeva..................

1

 

Datum izlaženja...................

7. 3. 2000.

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska

6.

Naziv .................................

Nautički turizam – kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 1999.

 

Godišnje brojeva..................

1

 

Datum izlaženja...................

 9. 3. 2000.

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Naziv..................................

Nautički turizam – kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma, 2000.

 

Godišnje brojeva..................

2

 

Datum izlaženja...................

11. 12. 2000., 9. 3.2001.

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska

8.

Naziv .................................

Iznajmljivanje plovila za razonodu i sport (čarter), 2000.

 

Godišnje brojeva..................

2

 

Datum izlaženja...................

29. 12. 2000., 30. 3. 2001.

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska

9.

Naziv..................................

Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor, razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2000.

 

Godišnje brojeva..................

1

 

Datum izlaženja...................

27. 11. 2000.

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska, županije

10.

Naziv..................................

Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija, 2000.

 

Godišnje brojeva..................

4

 

Datum izlaženja...................

26. 7., 25. 10. 2000, 25. 1., 25. 4. 2001.

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska, županije

11.

Naziv..................................

Ugostiteljstvo, 2000.

 

Godišnje brojeva..................

4

 

Datum izlaženja...................

21. 6., 20. 9., 20. 12. 2000., 21. 3. 2001.

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska

12.

Naziv .................................

Ugostiteljstvo po županijama, 2000.

 

Godišnje brojeva..................

4

 

Datum izlaženja...................

27. 6., 27. 9., 29. 12. 2000., 27. 3. 2001.

 

Razina prikazivanja podataka..........................................

Republika Hrvatska, županije

 

Publicirano u Mjesečnom statističkom izvješću

1.

Kratak opis rezultata..........................

Broj turista i noćenja po zemljama i po vrstama smještajnih objekata, desezonirani podaci za ukupan broj noćenja

 

Broj izdanja na godinu koja sadrže nove rezultate...................................

12

 

Datum izlaženja.................................

Krajem mjeseca

2.

Kratak opis rezultata..........................

Broj poslovnih subjekata, broj zaposlenih i promet po vrstama smještajnih objekata, za pravne i fizičke osobe, desezonirani podaci prometa za pravne osobe

 

Broj izdanja na godinu koja sadrže nove rezultate...................................

4

 

Datum izlaženja.................................

Krajem mjeseca

3.

Kratak opis rezultata..........................

Broj turista i noćenja u kućama i stanovima za odmor (nekomercijalni turistički promet)

 

Broj izdanja na godinu koja sadrže nove rezultate...................................

1

 

Datum izlaženja.................................

Krajem mjeseca

 

 

 

 

 

 

Publicirano u Statističkom ljetopisu

1.

Kratak opis rezultata..........................

Broj soba i postelja, turista i noćenja

 

 

Strani turisti i noćenja po zemljama prebivališta

 

 

Turisti i noćenja po vrstama turističkih mjesta

 

 

Turisti i noćenja po vrstama smještajnih kapaciteta

 

Razdoblje na koje se podaci odnose....

10 posljednjih godina za ukupno, posljednjih 5 godina za detaljne podatke

 

Razina prikazivanja podataka.............

Republika Hrvatska, samo agregirani podaci za županije

2.

Kratak opis rezultata..........................

Putničke agencije

 

 

Turistički promet ostvaren posredovanjem putničkih agencija

 

Razdoblje na koje se podaci odnose....

Posljednjih 10 godina

 

Razina prikazivanja podataka.............

Republika Hrvatska

3.

Kratak opis rezultata..........................

Broj izdanih odobrenja za plovidbu u hrvatskim teritorijalnim vodama

 

 

Broj putnika po zemljama

 

Razdoblje na koje se podaci odnose....

Posljednjih 10 godina

 

Razina prikazivanja podataka.............

Republika Hrvatska

4.

Kratak opis rezultata..........................

Luke nautičkog turizma, kapaciteti, plovila i turisti

 

Razdoblje na koje se podaci odnose....

Posljednjih 10 godina

 

Razina prikazivanja podataka.............

Republika Hrvatska

5.

Kratak opis rezultata..........................

Broj poslovnih subjekata u ugostiteljstvu

 

 

Broj zaposlenih

 

 

Promet po vrstama objekata

 

Razdoblje na koje se podaci odnose....

Posljednjih 10 godina

 

Razina prikazivanja podataka.............

Republika Hrvatska

 

Publicirano u Statističkim izvješćima

1.

Naziv................................................

Turizam u 1999.

 

Razdoblje na koje se podaci odnose....

Prethodna godina

 

Planirani datum izdavanja...................

Listopad 2000.

 

Razina prikazivanja podataka.............

Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine

2.

Naziv................................................

Promet turista u primorskim gradovima i općinama u 1999.

 

Razdoblje na koje se podaci odnose....

Prethodna godina

 

Planirani datum izdavanja...................

Listopad 2000.

 

Razina prikazivanja podataka.............

Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine, naselja

3.

Naziv................................................

Ugostiteljstvo u 1999.

 

Razdoblje na koje se podaci odnose....

Prethodna godina

 

Planirani datum izdavanja...................

Ožujak 2000.

 

Razina prikazivanja podataka.............

Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine

 

Ostali načini diseminacije rezultata.......

Tablogrami, diskete, Internet

 

Planirani razvoj

2001. i 2002. ...................