PRILOG IV.

OZNAKE OBAVIJESTI « S» ZA OZNAČAVANJE OPASNIH TVARI I PRIPRAVAKA

S 1                   Čuvati pod ključem

S 2                   Čuvati izvan dohvata djece

S 3                   Čuvati na hladnom mjestu

S 4                   Čuvati izvan naseljenih mjesta

S 5                   Čuvati uz ove uvjete... (tekućinu propisuje proizvođač)

S 6                   Čuvati uz ove uvjete... (inertni plin propisuje proizvođač)

S 7                   Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima

S 8                   Čuvati spremnike na suhom

S 9                   Čuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu

S 12                 Ne smije biti hermetički zatvoren

S 13                 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane

S 14                 Čuvati odvojeno od... (inkompatibilni materijal navodi proizvođač)

S 15                 Čuvati od topline

S 16                 Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje

S 17                 Čuvati odvojeno od zapaljivog materijala

S 18                 Pažljivo rukovati i pažljivo otvarati spremnike

S 20                 Pri rukovanju ne jesti i ne piti

S 21                 Pri rukovanju ne pušiti

S 22                 Ne udisati prašinu

S 23                 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol

S 24                 Spriječiti dodir s kožom

S 25                 Spriječiti dodir s očima

S 26                 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika

S 27                 Odmah skinuti svu zagađenu odjeću

S 28                 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno... (sredstvo propisuje proizvođač)

S 29                 Ne izlijevati u kanalizaciju

S 30                 Ni u kojem slučaju proizvodu ne dodavati vodu

S 33                 Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta

S 35                 Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način

S 36                 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću

S 37                 Nositi zaštitne rukavice

S 38                 U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav

S 39                 Nositi zaštitna sredstva za oči/lice

S 40                 Pod i sve druge onečišćene predmete očistiti... (sredstvo za čišćenje propisuje proizvođač)

S 41                 U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim

S 42                 Za vrijeme fumigacije ili prskanja nositi odgovarajuće zaštitno sredstva za dišni sustav

S 43                 Za gašenje požara koristiti... (navesti točan tip aparata za gašenje. Ako gašenje vodom
                        povećava opasnost dodati »ne gasiti vodom«)

S 45                 U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu)

S 46                 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik

S 47                 Ne skladištiti na temperaturi višoj od...°C (propisuje proizvođač)

S 48                 Čuvati navlaženo s... (odgovarajući materijal propisuje proizvođač)

S 49                 Čuvati samo u originalnom pakovanju

S 50                 Ne miješati s... (propisuje proizvođač)

S 51                 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama

S 52                 Ne koristiti na velikim površinama u zatvorenom prostoru

S 53                 Spriječiti izloženost - prije uporabe tražiti Posebne upute

S 56                 Kemikalije i ambalaža moraju biti odloženi na posebna odlagališta opasnog otpada

S 57                 Koristiti odgovarajuću ambalažu kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša

S 59                 Od proizvođača/dobavljača zatražiti podatke o recikliranju/preradi

S 60                 Ostaci kemikalije i ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad

S 61                 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa - sigurnosni list

S 62                 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti pomoć liječnika i pokazati naljepnicu
                        ili ovaj spremnik

S 63                 U slučaju nesreće udisanjem: iznijeti unesrećenog na svjež zrak i omogućiti mu odmor.

S 64                 Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svijesti)

S 90                 Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu djeca žvakati ili sisati.

S 1/2                Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece

S 3/7                Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na hladnom mjestu

S 3/9/14           Čuvati na hladnom i dobro prozračenom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije
                        navodi proizvođač)

S 3/9/14/49      Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračenom mjestu odvojeno
                        od...     (inkompatibilne kemikalije navodi proizvođač)

S 3/9/49           Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu

S 3/14             Čuvati na hladnom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi                  
                        proizvođač)

S 7/8                Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na suhom mjestu

S 7/9                Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu

S 7/47             Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima pri temperaturi koja ne prelazi... °C                 
                        (propisuje proizvođač)

S 20/21            Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti

S 24/25            Spriječiti dodir s kožom i očima

S27/28             Nakon dodira s kožom, odmah skinuti svu zagađenu odjeću i odmah isprati s                
                        dovoljno…..(propisuje proizvođač)

S29/35             Ne izlijevati u kanalizaciju; ostaci tvari i spremnici moraju biti odloženi na                      
                        siguran način

S 29/56            Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad

S 36/37            Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice

S 36/37/39       Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči-lice

S 36/39            Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitna sredstva za oči-lice

S 37/39            Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči-lice

S 47/49            Čuvati samo u originalnim spremnicima pri temperaturi koja ne prelazi... °C                   
                        (propisuje proizvođač)

Ako se opasna tvar prema svojoj namjeni može rabiti u domaćinstvu, uputa mora sadržavati pisanu poruku: »Ne smije doći u ruke djece», a za opasnu tvar u tekućem stanju još dodatnu poruku: «Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu ili u posude iz kojih se jede i pije, ili u kojima se drži hrana«.