PRILOG VIII

 

METODE OCJENJIVANJA OPASNOSTI PRIPRAVAKA ZA ZDRAVLJE LJUDI

 

Uvod

 

Procjena se mora izvršiti za sve vrste učinaka svih tvari sadržanih u pripravku. Za to se koristi računska metoda opisana u  dijelu A ovoga Priloga. U ovom su smislu opasni učinci na zdravlje ljudi podijeljeni kako slijedi:

 

1.         akutno letalno djelovanje;

2.         nepopravljive posljedice nakon jednokratnoga izlaganja;

3.         teške posljedice nakon višekratnoga ili duljega izlaganja;

4.         nagrizajuće, nadražujuće djelovanje i teške ozljede očiju

5.         izazivanje preosjetljivosti;

6.         kancerogeno, mutageno i reproduktivno toksično djelovanje.

Učinci pripravka na zdravlje ljudi se u skladu s člankom 5., stavkom 3., točkom (a) ovoga Pravilnika, procjenjuju računskom metodom opisanom u dijelu A, koristeći granične vrijednosti koncentracije navedene u dijelu B ovoga Priloga:

(a)        ako su opasnim tvarima navedenima u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio dodijeljene granične vrijednosti koncentracije, tada se koriste te vrijednosti

(b)       ako se opasne tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ili se ondje spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije , upotrebljavaju se granične koncentracije iz dijela B ovog Priloga.

 

Razvrstavanje tvari (tvâri) te proizlazeće razvrstavanje pripravka izražava se:

 

-          simbolom i jednim ili više oznaka upozorenja odnosno

-          skupinama 1,2 ili 3 kojima se dodjeljuju oznake upozorenja ako su tvari i pripravci prikazani kao kancerogeni, mutageni ili reproduktivno toksični. Stoga je važno, osim simbola, uzeti u obzir sve oznake upozorenja  kojima se označavaju specifični rizici pripisani svakoj od tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja.

 

 

 

DIO A

 

Postupak ocjenjivanja opasnosti za zdravlje ljudi

 

Postupak ocjenjivanja se odvija stupnjevito kako slijedi:

 

1.         Pripravci se  razvrstavaju kao vrlo otrovni:

 

1.1       zbog akutnog letalnog djelovanja dodjeljuje im se simbol «T+», oznaka opasnosti «vrlo jak otrov» i oznaka upozorenja  R26, R27 odnosno R28;

 

1.1.1    pripravci koji sadrže jednu ili više tvari koje su razvrstane kao vrlo otrovne u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

 

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 1. dijela B ovoga Priloga (Tablica I. i I. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

1.1.2    pripravci koji sadrže više od jedne tvari koja je razvrstana kao vrlo otrovna u pojedinačnim koncentracijama nižim od graničnih vrijednosti određenih u stavku 1.1.1, točki (a) odnosno (b) ako:

 

gdje je:

                       

PT+        = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela svake vrlo otrovne tvari u pripravku,

LT        = donja granična vrijednost koncentracije za vrlo jaku otrovnost određena za svaku vrlo otrovnu tvar, izražena u postotku masenoga odnosno volumnoga udjela;

1.2       zbog nepopravljivih posljedica koje izazivaju nakon jednokratnoga izlaganja i dodjeljuje im se simbol «T+», riječ koja upozorava na opasnost «vrlo jak otrov» i oznaka upozorenja R39/put izlaganja.

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar ovakvoga djelovanja u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

 

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar, odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

 

(b)       koncentracije određene u točki 2. dijela B ovoga priloga (Tablica II. i II. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu  I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije.

 

2.         Pripravci se  razvrstavaju kao otrovni:

 

2.1       zbog akutnog letalnog djelovanja im se  dodjeljuje simbol «T», riječ koja upozorava na opasnost «otrov» i oznaka upozorenja R23, R24 odnosno R25;

2.1.1    pripravci koji sadrže jednu ili više tvari koje su razvrstane kao vrlo otrovne odnosno otrovne i imaju ovakvo djelovanje u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dioza tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 1. dijela B ovoga Priloga (Tablica I. i I. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

2.1.2    pripravci koji sadrže više od jedne tvari koja je razvrstana kao vrlo otrovna odnosno otrovna u pojedinačnima koncentracijama nižim od graničnih vrijednosti određenih u stavku 2.1.1, točki (a) odnosno (b) ako:

 

            gdje je:

                       

PT+        = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela svake vrlo otrovne tvari u pripravku,

PT        = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela svake otrovne tvari u pripravku,

LT        = odgovarajuća donja granična vrijednost koncentracije za otrovnost određena za svaku vrlo otrovnu odnosno otrovnu tvar, izražena u postotku masenoga odnosno volumnoga udjela;

2.2.      zbog nepopravljivih posljedica koje izazivaju nakon jednokratnoga izlaganja i dodjeljuje im se simbol «T», riječ koja upozorava na opasnost «otrov» i oznaka upozorenja R39/put izlaganja.

 

Pripravci koji sadrže najmanje jednu opasnu tvar koja je razvrstana kao vrlo otrovna odnosno otrovna i ima ovakvo djelovanje u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 2. dijela B ovoga Priloga (Tablica II. i II. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio  ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

2.3       zbog svoga dugotrajnog djelovanja  dodjeljuje im se simbol «T», riječ koja upozorava na opasnost «otrov» i oznaka upozorenja R48/put izlaganja.

Pripravci koji sadrže najmanje jednu opasnu tvar ovakvoga djelovanja u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 3. dijela B ovoga Priloga (Tablica III. i III. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije.

 

3.         Pripravci se razvrstavaju kao štetni za zdravlje:

 

3.1.      zbog akutnog letalnog djelovanja dodjeljuje im se simbol «Xn», riječ koja upozorava na opasnost «štetno» i oznaka upozorenja R20, R21 odnosno R22;

3.1.1    pripravci koji sadrže jednu ili više tvari koje su razvrstane kao vrlo otrovne, otrovne odnosno štetne i imaju ovakvo djelovanje u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 1. dijela B ovoga Priloga (Tablica I. i I. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije.

3.1.2    pripravci koji sadrže više od jedne tvari koja je razvrstana kao vrlo otrovna, otrovna odnosno štetna za zdravlje u pojedinačnim koncentracijama nižim od graničnih vrijednosti određenih u stavku 3.1.1, točki (a) odnosno (b) ako:

 

           

 

gdje je:

                       

PT+        = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela svake vrlo otrovne tvari u pripravku,

PT        = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela svake otrovne tvari u pripravku,

PXn       = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela svake zdravlju štetne tvari u pripravku,

LXn       = odgovarajuća granična vrijednost za štetnost za zdravlje određena za svaku vrlo otrovnu, otrovnu odnosno zdravlju štetnu tvar, izražena u postotku masenoga odnosno volumnoga udjela;

3.2       zbog akutnoga djelovanja na pluća ako se progutaju i dodjeljuje im se simbol «Xn», riječ koja upozorava na opasnost «štetno» i oznaka upozorenja R65.

Pripravcima  koji su razvrstani kao štetni prema mjerilima određenim u točki 3.2.3 Priloga VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio se pri uporabi metode prema točki 3.1 gore ne dodjeljuju oznaka upozorenja R65.

3.3       zbog nepopravljivih posljedica koje izazivaju nakon jednokratnoga izlaganja, dodjeljuje im se simbol «Xn», riječ koja upozorava na opasnost „štetno“  i znak upozorenja R40/put izlaganja.

Pripravci koji sadrže najmanje jednu opasnu tvar koja je razvrstana kao vrlo otrovna, otrovna odnosno štetna za zdravlje i ima ovakvo djelovanje u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 2. dijela B ovoga Priloga (Tablica II. i II. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

3.4       zbog svoga dugotrajnog djelovanja i dodjeljuje im se simbol «Xn», riječ koja upozorava na opasnost «štetno» i oznaka  upozorenja R48/put izlaganja.

Pripravci koji sadrže najmanje jednu opasnu tvar koja je razvrstana kao otrovna odnosno štetna i ima ovakvo djelovanje u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 3. dijela B ovoga Prilogu (Tablica III. i III. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije.

 

 

 

 4.         Pripravci se razvrstavaju kao nagrizajući:

 

4.1       i dodjeljuje im se simbol «C», riječ koja upozorava na opasnost «nagrizajuće» i oznaka upozorenja R35;

4.1.1    pripravci koji sadrže jednu ili više tvari koje su razvrstane kao nagrizajuće i kojima je dodijeljen oznaka upozorenja R35 u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 4. dijela B ovoga Priloga (Tablica IV. i IV. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije.

4.1.2    pripravci koji sadrže više od jedne tvari koja je razvrstana kao nagrizajuća i kojoj je dodijeljen oznaka upozorenja R35 u pojedinačnim koncentracijama nižim od graničnih vrijednosti određenih u stavku 4.1.1, točki (a) odnosno (b) ako:

 

           

 gdje je:

                       

PC,R35    = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35,

LC,R35   = donja granična vrijednost koncentracije određena za svaku nagrizajuću tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35, izražena u postotku masenoga odnosno volumnoga udjela;

 

4.2       i dodjeljuje im se simbol «C», riječ koja upozorava na opasnost «nagrizajuće» i oznaka upozorenja R34;

4.2.1    pripravci koji sadrže jednu ili više tvari koje su razvrstane kao nagrizajuće i kojima je dodijeljena oznaka upozorenja R35 odnosno R34 u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 4. dijela B ovoga Priloga (Tablica IV. i IV. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

 

4.2.2    pripravci koji sadrže više od jedne tvari koja je razvrstana kao nagrizajuća i kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35 odnosno R34 u pojedinačnim koncentracijama nižim od graničnih vrijednosti određenih u stavku 4.2.1, točki (a) odnosno (b) ako:

 

           

 gdje je:

                       

PC, R35   = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35,

PC, R34   = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R34,

LC, R35  = odgovarajuća donja granična vrijednost koncentracije određena za svaku nagrizajuću tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35 odnosno R34, izražena u postotku masenoga odnosno volumnoga udjela;

 

5.         Pripravci se razvrstavaju kao nadražujući:

5.1       oni koji bi mogli izazvati ozbiljno oštećenje oka i dodjeljuje im se simbol «Xi», riječ koja upozorava na opasnost «nadražujuće» i oznaka  upozorenja R41;

5.1.1    pripravci koji sadrže jednu ili više tvari koje su razvrstane kao nadražujuće i kojima je dodijeljena oznaka upozorenja R41 u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 4. dijela B ovoga Priloga (Tablica IV. i IV. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

5.1.2    pripravci koji sadrže više od jedne tvari koja je razvrstana kao nadražujuća i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R41, odnosno koja je razvrstana kao nagrizajuća i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R35 odnosno R34, u pojedinačnim koncentracijama nižim od graničnih vrijednosti određenih u stavku 5.1.1, točki (a) odnosno (b) ako:

 

 

 gdje je:

                       

PC, R35   = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35

PC, R34   = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R34,

PXi, R41  = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nadražujuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R41,

LXi, R41 = odgovarajuća donja granična vrijednost koncentracije određena za svaku nagrizajuću tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35 odnosno R34 odnosno nadražujuću tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R41, izražena u postotku masenoga odnosno volumnoga udjela;

5.2       oni koji nadražuju oči i dodjeljuje im se simbol «Xi», riječ koja upozorava na opasnost «nadražujuće» i oznaka upozorenja R36;

5.2.1    pripravci koji sadrže jednu ili više tvari koje su razvrstane kao nagrizajuće i dodijeljena im je oznaka upozorenja R35 ili R34, odnosno koje su razvrstane kao nadražujuće i dodijeljena im je oznaka upozorenja R41 ili R36 u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 4. dijela B ovoga Priloga (Tablica IV. i IV. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

5.2.2    pripravci koji sadrže više od jedne tvari koja je razvrstana kao nadražujuća i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R41 odnosno R36, odnosno koja je razvrstana kao nagrizajuća i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R35 odnosno R34, u pojedinačnim koncentracijama nižim od graničnih vrijednosti određenih u stavku 5.2.1, točki (a) odnosno (b) ako:

 

 

 gdje je:

                       

PC, R35   = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35,

PC, R34   = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R34,

PXi, R41  = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nadražujuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R41,

PXi, R36  = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nadražujuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R36,

LXi, R36 = odgovarajuća donja granična vrijednost koncentracije određena za svaku nagrizajuću tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35 ili R34 odnosno za svaku nadražujuću tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R41 ili R36, izražena u postotku masenoga odnosno volumnoga udjela;

5.3       oni koji nadražuju kožu i dodjeljuje im se simbol «Xi», riječ koja upozorava na opasnost «nadražujuće» i oznaka upozorenja R38;

5.3.1    pripravci koji sadrže jednu ili više tvari koje su razvrstane kao nadražujuće i dodijeljena im je oznaka upozorenja R38, odnosno kao nagrizajuće i dodijeljena im je oznaka upozorenja R35 ili R34, u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar ili tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 4. dijela B ovoga Priloga (Tablica IV. i IV. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

5.3.2    pripravci koji sadrže više od jedne tvari koja je razvrstana kao nadražujuća i  dodijeljena joj je oznaka upozorenja R38, odnosno kao nagrizajuća i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R35 ili R34, u pojedinačnim koncentracijama nižim od graničnih vrijednosti određenih u stavku 5.3.1, točki (a) odnosno (b) ako:

 

 

 gdje je:

                       

PC, R35   = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljen znak upozorenja R35,

PC, R35   = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R34,

PXi, R38  = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nadražujuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R38,

LXi, R38 = odgovarajuća donja granična vrijednost koncentracije određene za svaku nagrizajuću tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35 odnosno R34 odnosno nadražujuću tvar kojoj je dodijeljean oznaka upozorenja R38, izražena u postotku masenoga odnosno volumnoga udjela;

 

5.4       oni koji nadražuju dišni sustav i dodjeljuje im se simbol «Xi», riječ koja upozorava na opasnost «nadražujuće» i oznaka upozorenja R37;

5.4.1    pripravci koji sadrže jednu ili više tvari koje su razvrstane kao nadražujuće i dodijeljena im je oznaka upozorenja R37 u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 4. dijela B ovoga Priloga (Tablica IV. i IV. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

 

5.4.2    pripravci koji sadrže više od jedne tvari koja je razvrstana kao nadražujuća i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R37 u pojedinačnim koncentracijama nižim od graničnih vrijednosti određenih u stavku 5.4.1, točki (a) odnosno (b) ako:

 

 

           

  gdje je:

                       

PXi, R37  = postotak masenoga odnosno volumnoga udjela u pripravku svake nadražujuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R37,

LXi, R37 = donja granična vrijednost koncentracije  određena za svaku nadražujuću tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R37, izražena u postotku masenoga odnosno volumnoga udjela;

 

5.4.3    plinoviti pripravci koji sadrže više od jedne tvari koja je razvrstana kao nadražujuća i  dodijeljena joj je oznaka upozorenja R37, odnosno kao nagrizajuća i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R35 odnosno R34, u pojedinačnim koncentracijama nižim od graničnih vrijednosti određenih u stavku 5.4.1, točki (a) ili (b) ako:

 

           

 gdje je:

                       

PC, R35   = postotak volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35,

PC, R34   = postotak volumnoga udjela u pripravku svake nagrizajuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R34,

PXi, R37  = postotak volumnoga udjela u pripravku svake nadražujuće tvari kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R37,

LXi, R37 = odgovarajuća donja granična vrijednost koncentracije određena za svaku plinovitu nagrizajuću tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R35 odnosno R34, ili plinovitu nadražujuću tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R37, izražena u postotku masenoga ili volumnoga udjela.

 

6.         Pripravci koji dovode do preosjetljivosti su:

6.1       u dodiru s kožom i dodjeljuje im se simbol «Xi», riječ koja upozorava na opasnost «nadražujuće» i oznaka upozorenja R43.

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar koja je razvrstana kao tvar koja dovodi do preosjetljivosti i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R43, te ima ovakvo djelovanje, u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 5. dijela B ovoga Priloga (Tablica V. i V. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

 

6.2       ako se udišu i dodjeljuje im se simbol «Xn», riječ koja upozorava na opasnost «štetno» i oznaka upozorenja R42.

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar koja je razvrstana kao tvar koja dovodi do preosjetljivosti i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R42, te ima ovakvo djelovanje, u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 5. dijela B ovoga Priloga (Tablica V. i V. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije.

 

7.         Sljedeći se pripravci razvrstavaju kao karcinogeni:

 

7.1       pripravci 1. i 2. skupine kojima je dodijeljen simbol «T» i oznaka upozorenja R45 ili R49.

 

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar ovakvoga djelovanja koja je razvrstana kao karcinogena i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R45 odnosno R49 kojim se označavaju karcinogene tvari 1. i 2. skupine u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar ili tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 6. dijela B ovoga Priloga (Tablica VI. i VI. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije.

 

7.2       pripravci 3. skupine kojima je dodijeljen simbol «Xn» i oznaka upozorenja R40.

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar ovakvoga djelovanja koja je razvrstana kao karcinogena i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R40 kojom se označavaju karcinogene tvari 3. skupine, u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prologu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 6. dijela B ovoga Priloga (Tablica VI. i VI. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prologu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije.

 

8.         Pripravci se razvrstavaju kao mutageni:

 

8.1       Pripravci 1. i 2. skupine kojima je dodijeljen simbol «T» i oznaka upozorenja R46.

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar ovakvoga djelovanja koja je razvrstana kao mutagena i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R46 kojom se označavaju mutagene tvari 1. i 2. skupine u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prologu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 6. dijela B ovoga Priloga (Tablica VI. i VI. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prologu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio,  ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

 

 

 

 

8.2       Pripravci 3. skupine kojima je dodijeljen simbol «Xn» i oznaka upozorenja R40.

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar ovakvoga djelovanja, koja je razvrstana kao mutagena i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R40 kojom se označavaju mutagene tvari 3. skupine, u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 6. dijela B ovoga Priloga (Tablica VI. i VI. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije.

 

9.         Pripravci se  razvrstavaju kao reproduktivno toksični

 

9.1       Pripravci 1. i 2. skupine kojima je dodijeljen simbol «T» i oznaka upozorenja R60 (plodnost).

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar ovakvoga djelovanja, koja je razvrstana kao reproduktivno toksična i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R60 kojom se označavaju reproduktivno toksične tvari  1. i 2. skupine, u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 6. dijela B ovoga Priloga (Tablica VI. i VI. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

 

9.2       Pripravci 3. skupine kojima je dodijeljen simbol «Xn» i oznaka upozorenja R62 (plodnost).

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar ovakvoga djelovanja, koja je razvrstana kao reproduktivno toksična i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R62 kojim se označavaju reproduktivno toksične  3. skupine, u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 6. dijela B ovoga Priloga (Tablica VI. i VI. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

 

9.3       Pripravci 1. i 2. skupine kojima je dodijeljen simbol «T» i oznaka upozorenja R61 (razvoj).

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar ovakvoga djelovanja, koja je razvrstana kao reproduktivno toksična i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R61 kojom se označavaju reproduktivno toksične tvari 1. i 2. skupine, u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

 

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 6. dijela B ovoga Priloga (Tablica VI. i VI. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije;

 

9.4       Pripravci 3. skupine kojima je dodijeljen simbol «Xn» i oznaka upozorenja R63 (razvoj).

Pripravci koji sadrže najmanje jednu tvar ovakvoga djelovanja, koja je razvrstana kao reproduktivno toksična i dodijeljena joj je oznaka upozorenja R63 kojom se označavaju reproduktivno toksične tvari 3. skupine, u pojedinačnim koncentracijama koje su jednake ili veće od:

(a)        koncentracije određene u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za tvar odnosno  tvari koje se uzimaju u obzir kod ocjenjivanja odnosno

(b)       koncentracije određene u točki 6. dijela B ovoga Prilogu (Tablica VI. i VI. A) ako se tvar odnosno tvari ne spominju u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio , ili se u njemu spominju bez graničnih vrijednosti koncentracije.


DIO B

 

Granične vrijednosti koncentracije koje se koriste kod ocjenjivanja opasnosti za zdravlje ljudi prema dogovorenog računskoj metodi

 

U prvoj se tablici (Tablica I. do VI.) utvrđuju granične vrijednosti koncentracije (izražene u postotku masenoga udjela) koje se koriste kod tekućih i krutih  pripravaka, a u drugoj tablici (Tablica I. A do VI. A) granične vrijednosti koncentracije (izražene u postotku volumnoga udjela) koje se koriste kod plinovitih pripravaka, i to po vrstama učinaka na zdravlje ljudi.

 Ove se granične vrijednosti koncentracije koriste ukoliko u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio nisu predviđene posebne granične vrijednosti koncentracije za tvar koja se ocjenjuje.

 

1.         Akutni smrtonosni učinci

 

1.1       Neplinoviti (tekući, kruti …) pripravci

 

Granične vrijednosti koncentracije utvrđene u Tablici I., izražene u postotku masenoga udjela, određuju razvrstavanje pripravka u odnosu prema pojedinačnoj koncentraciji prisutne tvari (prisutnih tvari):

 

Tablica I

 

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje pripravka

T+

T

Xn

T+ s R26, R27, R28

konc. ³7%

1%£ konc.<7%

0,1%£ konc. <1%

T s R23, R24, R25

 

konc. ³25%

3%£ konc. <25%

Xn s R20, R21,R22

 

 

konc. ³25%

 

 

Pripravku se dodjeljuju oznake upozorenja R u skladu sa sljedećim mjerilima:

-          deklaracija mora uključivati jedno ili više gore spomenutih upozorenja R ovisno o razvrstavanju prema gornjoj tablici

-          općenito treba odabrati oznake upozorenja R koje su primjenjive na tvar(i) koje dovode do razvrstavanja u najvišu kategoriju opasnosti.

 

 

 1.2       Plinoviti pripravci

 

Granične vrijednosti koncentracije izražene u postotku volumnoga udjela u Tablici I. A određuju razvrstavanje plinovitih pripravaka u odnosu prema pojedinačnoj koncentraciji prisutnoga plina (prisutnih plinova) izražene u postotku volumnog udjela:

 

 

Tablica I A

 

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje plinovitog pripravka

T+

T

Xn

T+ s R26, R27, R28

konc. ³1%

0,2%£konc. <1%

0,02%£ konc.<0,2%

T s R23, R24, R25

 

Konc. ³5%

0,5%£ konc. <5%

Xn s R20, R21,R22

 

 

konc. ³5%

 

 

Pripravku se dodjeljuju oznake upozorenja R u skladu sa sljedećim mjerilima:

 

-          deklaracija mora uključivati jedno ili više gore spomenutih upozorenja R ovisno o razvrstavanju prema gornjoj tablici

-          općenito treba odabrati oznake upozorenja R koje su primjenjive na tvar(i) koje dovode do razvrstavanja u najvišu kategoriju opasnosti.

 

2.         Nesmrtonosni, nepovratni učinci

2.1       Neplinoviti (tekući i kruti..) pripravci

Kod tvari koje izazivaju nepovratne posljedice nakon jednokratnoga izlaganja (R39/put izlaganja, R68/put izlaganja), razvrstavanje pripravka određuju,  pojedinačne granične vrijednosti koncentracije izražene u postotku masenog udjela, određene u Tablici II:

 

Tablica II

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje pripravka

T+

T

Xn

T+ s R39/način izlaganja

konc. ³10% R39(*) obvezno

1%£ konc. <10% R39(*) obvezno

0,1%£ konc. <1% R68(*)obvezno

T s R39/način izlaganja

 

konc. ³10%

R39(*) obvezno

1%£ konc. <10% R68(*) obvezno

Xn s R68/način izlaganja

 

 

konc. ³10%

R68(*) obvezno


(*)
U Prilogu VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio su u Točkama 3.2.1, 3.2.2, i 3.2.3 navedene kombinirane oznake upozorenja R, koje se koriste za upozorenja  o opasnosti za zdravlje pri različitim načinima izlaganja.

 

 

2.2       Plinoviti pripravci

Kod plinova koji izazivaju nepovratne posljedice nakon jednokratnoga izlaganja (R39/put izlaganja, R68/put izlaganja), razvrstavanje pripravka određuju,  pojedinačne granične vrijednosti koncentracije izražena u postotku volumnog udjela, određene u Tablici II A:

 

Tablica II A

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje plinovitog pripravka

T+

T

Xn

T+ s R39/način izlaganja

konc. ³1% R39(*) obvezno

0,2%£ konc.<1% R39(*) obvezno

0,02%£ konc.<0,2% R68(*) obvezno

T s R39/način izlaganja

 

konc. ³5%

R39(*) obvezno

0,5%£ konc.<5%

R68(*) obvezno

Xn s R68/način izlaganja

 

 

konc. ³5%

R68(*) obvezno


(*)
U Prilogu VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio su u Točkama 3.2.1, 3.2.2, i 3.2.3 navedene kombinirane oznake upozorenja R, koje se koriste za upozorenja  o opasnosti za zdravlje pri različitim načinima izlaganja. 

 

 

3.         Teške posljedice nakon višekratnoga ili duljeg izlaganja

3.1       Neplinoviti (tekući, kruti…) pripravci

Kod tvari koje dovode do teških posljedica nakon višekratnoga ili duljeg izlaganja (R48/put izlaganja), razvrstavanje pripravka određuju pojedinačne granične vrijednosti koncentracije izražena u postotku masenog udjela, određene u Tablici III:

 

Tablica III

 

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje pripravka

T

Xn

T s R48/način izlaganja

konc. ³10 %

R48(*) obvezno    

1%£ konc. <10%

R48(*) obvezno

Xn s R48/način izlaganja

 

konc. ³10 %

R48(*) obvezno


(*) U Prilogu VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio su u Točkama 3.2.1, 3.2.2, i 3.2.3 navedene kombinirane oznake upozorenja R, koje se koriste za upozorenja  o opasnosti za zdravlje pri različitim načinima izlaganja. 

 

3.2       Plinoviti pripravci

 

Kod plinova koji dovode do teških posljedica nakon višekratnoga ili duljeg izlaganja (R48/put izlaganja), razvrstavanje pripravka određuju pojedinačne granične vrijednosti koncentracije izražene u postotku volumnog udjela,  određene u Tablici III. A:

 

Tablica III A

 

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje plinovitog pripravka

T

Xn

T s R48/način izlaganja

konc. ³5 %

R48(*) obvezno    

1%£ konc.<5%

R48(*) obvezno

Xn s R48/način izlaganja

 

konc. ³ 5 %

R48(*) obvezno


(*) U Prilogu VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio su u Točkama 3.2.1, 3.2.2, i 3.2.3 navedene kombinirane oznake upozorenja R, koje se koriste za upozorenja  o opasnosti za zdravlje pri različitim načinima izlaganja. 

 

4.         Nagrizajuće i nadražujuće djelovanje uključujući teško oštećenje oka

4.1       Neplinoviti (tekući, kruti) pripravci

Kod tvari nagrizajućega djelovanja (R34, R35) odnosno nadražujućega djelovanja (R36, R37, R38, R41) razvrstavanje pripravka određuju pojedinačne granične vrijednosti koncentracije izražene u postotku masenoga udjela, određene u Tablici IV:

 

 

Tablica IV

 

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje pripravka

 

C s R35

C s R34

Xi s R41

Xi

s R36,R37,R38

C s R35

konc. ³10%

R35 obvezno

5%£ konc.<10%

R34 obvezno

5% (*)

1%£ konc.<5%

R36/38 obvezno

C s R34

 

konc.³10%

R34 obvezno

10%(*)

5%£ konc.<10%

R36/38 obvezno

Xi s R41

 

 

konc. ³10%

 

R41 obvezno

5%£ konc.<10%

R36 obvezno

Xi s R36/37/38

 

 

 

konc. ³20%

R36, R37, R38


* Nagrizajuće tvari označene s  R35 odnosno R34 razvrstavaju se prema zahtjevima iz Priloga VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio kao da se označene i  s  R41. Tj. ako pripravak sadrži nagrizajuće tvari s R35 ili R34 ispod graničnih vrijednosti određenih za razvrstavanje pripravaka u kategoriju pripravaka nagrizajućeg djelovanja, razvrstava se kao  nadražujući s R41 ili R36.

** Primjena konvencionalne metode za razvrstavanje pripravaka koji sadrže tvari koje su razvrstane kao nagrizajuće ili nadražujuće može rezultirati da se podcijene ili pak precijene nagrizajuće opasnosti pripravka, u koliko u procjenu nisu uzeti i drugi relevantni čimbenici (npr. pH vrijednost pripravka). Slijedom toga, prilikom razvrstavanja ovih pripravaka treba uzeti u obzir napomene iz Točke 3.2.5 Priloga VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

4.2       Plinoviti pripravci

 

Kod plinova ovakvoga djelovanja (R34, R35 ili R36, R37, R38, R41), razvrstavanje pripravka određuju pojedinačne granične vrijednosti koncentracije izražene u postotku volumnoga udjela, određene u Tablici IV:

 

 

Tablica IV A

 

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje plinovitog pripravka

 

C s R35

C s R34

Xi s R41

Xi

s R36,R37,R38

C s R35

konc. ³1%

R35 obvezno

0,2%£ konc.<1%

R34 obvezno

0,2%

0,02%£ konc.<0,2%

R36/37/38 obvezno

C s R34

 

koncentracija³5%

R34 obvezno

5%

0,5%£ konc.<5%

R36/37/38 obvezno

Xi s R41

 

 

konc.³5%

R41 obvezno

0,5%£ konc.<5%

R36 obvezno

Xi s R36/37/38

 

 

 

konc.³5%

R36, R37, R38

 

*Nagrizajuće tvari označene s  R35 odnosno R34 se razvrstavaju se prema zahtjevima iz Priloga VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio,  kao da se označene i  s  R41. Tj. ako pripravak sadrži nagrizajuće tvari s R35 ili R34 ispod graničnih vrijednosti određenih za razvrstavanje pripravaka u kategoriju pripravaka nagrizajućeg djelovanja, razvrstava se kao  nadražujući s R41 ili R36.

**Primjena konvencionalne metode za razvrstavanje pripravaka koji sadrže tvari koje su razvrstane kao nagrizajuće ili nadražujuće može rezultirati da se podcijene ili pak precijene nagrizajuće opasnosti pripravka, u koliko u procjenu nisu uzeti i drugi relevantni čimbenici (npr. pH vrijednost pripravka). Slijedom toga, prilikom razvrstavanja ovih pripravaka treba uzeti u obzir napomene iz Točke 3.2.5 Priloga VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio

 

5.         Izazivanje preosjetljivosti

 

5.1       Neplinoviti (tekući, kruti) pripravci

 

Pripravci koji uzrokuju navedene učinke se obilježavaju:

-          simbolom  Xn i oznakom upozorenja R42 ako ovakvo djelovanje može nastati udisanjem pripravka,

-         simbolom  Xi i oznakom upozorenja R43 ako ovakvo djelovanje može nastati u dodiru s kožom.

 

Razvrstavanje pripravka,  određuju pojedinačne granične vrijednosti koncentracije izražene u postotku masenoga udjela, određene u Tablici V:

 

Tablica V

 

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje pripravka

 

preosjetljivost s R42

preosjetljivost s R 43

preosjetljivost s R42

konc.³1%

R 42 obvezno

 

preosjetljivost s R43

 

konc. ³1%

R43 obvezno

 

 

5.2       Plinoviti pripravci

Plinoviti pripravci koji uzrokuju preosjetljivost se obilježavaju:

-          simbolom  Xn i oznakom  upozorenja R42 ako ovakvo djelovanje može nastati udisanjem pripravka,

-          simbolom Xi i oznakom  upozorenja R43 ako ovakvo djelovanje može nastati u dodiru s kožom.

 

Razvrstavanje pripravka određuju pojedinačne granične vrijednosti koncentracije izražene u postotku volumnoga udjela, određene u Tablici VA:

 

Tablica V A

 

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje plinovitog pripravka

 

preosjetljivost s R42

preosjetljivost s R 43

preosjetljivost s R42

konc.³ 0,2%

R 42 obvezno

 

preosjetljivost s R43

 

konc. ³ 0,2%

R43 obvezno


6.         Kancerogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

6.1       Neplinoviti pripravci

Za tvari ovakvoga djelovanja za koje u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio nisu navedene posebne granične koncentracije, vrijede granične vrijednosti koncentracije izražene u postotku masenoga udjela utvrđene u Tablici VI . Dodjeljuju se sljedeći simboli i oznake upozorenja:

 

Karcinogeni 1. i 2. skupine:                                                     T; R45 ili R49

Karcinogeni 3. skupine:                                                           Xn; R40

Mutageni 1. i 2. skupine:                                                         T; R46

Mutageni 3. skupine:                                                               Xn; R68

Reproduktivno toksični 1. i 2. skupine (plodnost):                    T; R60

Reproduktivno toksični 1. i 2. skupine (razvoj):                       T; R61

Reproduktivno toksični 3. skupine(plodnost):                          Xn; R62

           Reproduktivno toksični 3. skupine (razvoj):                              Xn; R63

 

 

 

Tablica VI

 

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje pripravka

 

skupina 1 i 2

skupina 3

karcinogene tvari skupine 1 ili 2 s R45 ili R49

konc. ³ 0,1%

karcinogen s R45 ili R49 obvezno

 

karcinogena tvar skupine 3 s

R40

 

konc. ³ 1%

karcinogen s R40 obvezno

mutagen skupine 1 ili 2

s R46

konc. ³ 0,1%

mutagen s R46 obvezno

 

mutagen skupine 3 s R68

 

konc. ³ 1%

mutagen s R68 obvezno

reproduktivno toksična skupine 1 ili 2 s R60

konc. ³ 0,5%

reproduktivno toksičan s R60

 

reproduktivno toksična skupine 3 s R62

 

konc.³ 5%

reproduktivno toksičan R62

reproduktivno toksična skupine 1 ili 2 s R61

konc. ³ 0,5%

reproduktivno toksičan s R61

 

reproduktivno toksična skupine 3 s R63

 

konc.³5%

reproduktivno toksičan R63

 

 

6.2       Plinoviti pripravci

 

Za plinove ovakvoga djelovanja za koje u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio nisu navedene posebne granične koncentracije, vrijede granične vrijednosti koncentracije izražene u postotku volumnog udjela utvrđene u Tablici VI A.. Dodjeljuju se sljedeći simboli i oznake upozorenja:

 

Kancerogeno 1. i 2. kategorija:                                               T; R45 ili R49

Kancerogeno 3. kategorija:                                                     Xn; R40

Mutageno 1. i 2. kategorija:                                                    T; R46

Mutageno 3. kategorija:                                                          Xn; R68

Reproduktivno toksično 1. i 2. kategorija (plodnost):               T; R60

Reproduktivno toksično1. i 2. kategorija (razvoj):                    T; R61

Reproduktivno toksično 3. kategorija (plodnost):                     Xn; R62

Reproduktivno toksično 3. kategorija (razvoj):                         Xn; R63

 

 

 

Tablica VI A

 

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje plinovitog pripravka

 

skupina 1 i 2

skupina 3

karcinogene tvari skupine 1 ili 2 s R45 ili R49

konc. ³ 0,1%

karcinogen s R45 ili R49 obvezno

 

karcinogena tvar skupine 3 s

R40

 

konc. ³ 1%

karcinogen s R40 obvezno

mutagen skupine 1 ili 2

s R46

konc. ³ 0,1%

mutagen s R46 obvezno

 

mutagen skupine 3 s R68

 

kon. ³ 1%

mutagen s R68 obvezno

reproduktivno toksična skupine 1 ili 2 s R60

konc. ³ 0,2%

reproduktivno toksičan s R60

 

reproduktivno toksična skupine 3 s R62

 

konc. ³1%

reproduktivno toksičan R62

reproduktivno toksična skupine 1 ili 2 s R61

konc. ³ 0,2%

reproduktivno toksičan s R61

 

reproduktivno toksična skupine 3 s R63

 

konc.³1%

reproduktivno toksičan R63