PRILOG X.

 

POSEBNE ODREDBE U VEZI S OZNAČAVANJEM ODREĐENIH PRIPRAVAKA

 

A.        Pripravci koji su razvrstani kao opasni u smislu članka 4., 5. i 6. ovog Pravilnika

 

1.         Pripravci koji su namijenjeni prometu na malo

1.1       Oznake (deklaracija)  na pakiranju koje sadrži ovakve pripravke moraju uz svoje specifične oznake obavijesti (S oznaka) biti označene i oznakama obavijesti S1, S2, S45 odnosno S46 u skladu s mjerilima utvrđenim u Prilogu VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

1.2       Ako su ovi pripravci razvrstani kao vrlo otrovni (T+), otrovni (T) ili nagrizajući (C), a fizički je nemoguće navesti ove informacije na samom pakiranju, potrebno je priložiti preciznu i lako razumljivu uputu za uporabu, uključujući i uputu za uništenje praznog pakiranja tamo gdje je to potrebno.

 

2.         Pripravci namijenjeni uporabi raspršivanjem

Deklaracija na ambalaži ovih pripravaka mora obvezatno sadržavati oznaku obavijesti S23 uz oznaku obavijesti S38 odnosno S51 koja mu se dodjeljuje u skladu s mjerilima utvrđenim u Prilogu VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio

 

3.         Pripravci koji sadrže tvar kojoj je dodijeljena  oznaka upozorenja R33: Opasnost od učinka nakupljanja

Ako pripravak sadrži najmanje jednu tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R33, deklaracija mora sadržavati formulaciju vezanu uz ovaj znak utvrđenu u Prilogu III koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio

ako je koncentracija ove tvari u pripravku jednaka ili veća od 1%, osim ako su u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio predviđene druge granične vrijednosti.

 

4.         Pripravci koji sadrže tvar kojoj je dodijeljena o znaka upozorenja R64: Može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka

Ako pripravak sadrži najmanje jednu tvar kojoj je dodijeljena oznaka upozorenja R64, deklaracija  mora sadržavati formulaciju vezanu uz ovaj znak utvrđenu u Prilogu III koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ako je koncentracija ove tvari u pripravku jednaka ili veća od 1%, osim ako su u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio predviđene druge granične vrijednosti.

 

B.        Posebni zahtjevi označavanja pripravaka bez obzira na njihovo razvrstavanje u smislu članka 4., 5. i 6. ovog Pravilnika.

 

1.         Pripravci koji sadrže olovo

1.1       Boje i lakovi

Deklaracije na pakiranju boja i lakova koji sadrže olovo u količinama koje prelaze 0,15% (izraženo metalnom masom) ukupne mase pripravka, kao što je utvrđeno u skladu sa standardom HRN ISO 6503:1999, moraju sadržavati sljedeće podatke:

«Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca».

U slučaju pakiranja čiji je sadržaj manji od 125 mililitara mogu se navesti sljedeći podaci:

«Upozorenje! Sadrži olovo».

 

2.         Pripravci koji sadrže cianoakrilate

2.1       Ljepila

            Neposredno pakiranje ljepila na bazi cianoakrilata mora nositi sljedeće natpise:

«Cianoakrilat

Opasno

Trenutno lijepi kožu i oči

Držati izvan dohvata djece».

Pakiranju mora biti priložena odgovarajuća obavijest o mjerama sigurnosti.

 

3.         Pripravci koji sadrže izocianate

Na deklaraciji pripravaka koji sadrže izocianate (u obliku monomera, oligomera, prepolimera itd. ili njihovih smjesa) moraju biti sljedeći natpisi:

«Sadrži izocianate.

Vidi obavijest proizvođača».

 

4.         Pripravci koji sadrže epoksidne komponente prosječne molekulske mase ≤ 700

Deklaracija  pripravaka koji sadrže epoksidne komponente prosječne molekulske mase ≤ 700 moraju imati sljedeće natpise:

«Sadrži epoksidne komponente.

Vidi obavijest proizvođača»

 

5.         Pripravci koji sadrže aktivni klor, a namijenjeni su prometu na malo

Deklaracija na pakiranju  pripravaka koji sadrže više od 1% aktivnog klora mora nositi sljedeće posebne natpise:

«Oprez! Ne koristiti s drugim sredstvima. Može se osloboditi opasni klor»

 

6.         Pripravci koji sadrže kadmij (legure), a namijenjeni su lemljenju

Pakiranje gore navedenih pripravaka mora nositi sljedeći natpis ispisan jasno čitljivim i neizbrisivim slovima:

«Oprez! Sadrži kadmij.

Tijekom uporabe se stvaraju opasni dimovi.

Vidi podatke dostavljene od proizvođača

Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.»

 

7.   Pripravci raspoloživi u obliku aerosola

      Aerosolni raspršivač je svaka posuda za jednokratnu uporabu iz metala, stakla ili plastike, u kojoj je pod pritiskom komprimirani, ukapljeni ili rastopljeni plin ili tekući, pastozni ili praškasti sadržaj, koji se kroz posebni zatvarač oslobađa u obliku čvrstih, ili tekućih čestica u suspenziji u plinu, kao pjena, pasta, prah ili tekućina.

Pripravci koji se stavljaju u promet u obliku aerosolnog raspršivača za jednokratnu uporabu, se razvrstavaju u skladu s ovim Pravilnikomk, no kada se stavljaju u promet moraju biti u skladu s propisima kojima je uređeno stavljanje u promet aerosolnih raspršivaća.

Kada pravna ili fizička osoba koja daje aerosolni raspršivač u promet, raspolaže s rezultatima ispitivanja ili drugim podacima, da sadržaj aerosolnog raspršivača ne predstavlja nikakvu opasnost za zapaljenje pri uobičajenom ili očekivanom načinu uporabe i skladištenja, bez obzira što sadrži zapaljivi sadržaj, može na vlastitu odgovornost odlučiti, da raspršivač na označi u skladu s ovom točkom. U tom slučaju mora u HZT dostaviti kopiju dokaza, koja potvrđuje da u praksi ne postoji opasnost od požara.. Na deklaraciji mora jasno i neizbrisivo navesti količinu zapaljivog sadržaja s tekstom:» X masenih % sadržaja je zapaljivo».

Neovisno od ostalih zahtjeva iz ovog Pravilnika  zbog zaštite zdravlja ljudi i okoliša, na svakom aerosolnom raspršivaču čitljivo i neizbrisivo mora biti napisano:

a)      bez obzira na sadržaj:

      «Raspršivač je pod pritiskom: zaštiti  ga od sunca, ne izlagati ga temperaturi višoj od   50%C. Praznu posudu ne oštetit niti bacati u plamen.»

b)      ako je sadržaj zapaljiv, aerosolni raspršivač treba označiti sa pripadajućim simbolom i riječju koja upozorava na opasnost u skladu s Prilogom II koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.. Treba navesti da je tvar, pripravak ili potisni plin, koji su sadržaj aerosola, zapaljivi, i dodati R-oznake i S-oznake u skladu s mjerilima iz točaka 2.2.3-2.2.5 Priloga VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

      Pojam «zapaljivi sadržaj» obuhvaća tvari i ili pripravke obzirom na potisne plinove       koji se sastavni dio aerosolnog raspršivača, koji su u skladu s Prilogom VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio razvrstani         kao vrlo lako zapaljivi, lako zapaljivo i zapaljivi. Zapaljivost i točku zapaljenja sadržaja aerosolnog raspršivača određuje se metodama iz Priloga V dijela A      koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

c)      Posebna upozorenja za sigurnu uporabu i korištenje aerosola:

-         bez obzira na sadržaj: dodatna upozorenja za sigurnu uporabu koja upozoravaju na specifične opasnosti, koje proizvod predstavlja

-         ako je sadržaj zapaljiv u smislu pojma iz drugog stavka točke 2b ovog Priloga, mora na aerosolnom raspršivaču mora biti slijedeći natpis:

-         « Ne prskati u otvoreni plamen ili vruće tijelo. Čuvati odvojeno od izvora plamena-ne pušiti. Čuvati izvan dohvata djece.

 

8.   Tvari i pripravci koji otpuštaju formaldehid

      Tekstil koji sadrži 0,15 masenih postotaka ili više čistog slobodnog formaldehida i       zbog načina uporabe dolazi u doticaj s kožom, mora biti označen slijedećim natpisom:
      »Sadrži formaldehid. Prije prve uporabe odjeću operite».

 

9.   Sredstva za pranje, čišćenje i njegovanje koja sadrže formaldehid

            Deklaracija  sredstava za pranje, čišćenje i njegovanje koja sadrže 0,1 masenog udjela           ili više čistog formaldehida mora imati natpis: «Sadrži formaldehid»

 

10        Pripravci koji sadrže tvari koje nisu u potpunosti ispitane

Ako pripravak sadrži najmanje jednu tvar koja u skladu s člankom 8., točkom 5. ovoga Pravilnika nosi natpis «Oprez – tvar nije ispitana u potpunosti», deklaracija na pakiranju pripravka mora nositi natpis «Oprez – ovaj pripravak sadrži tvar koja još nije u potpunosti ispitana» ako je ova tvar prisutna u koncentraciji ≥ 1%.

 

 

11        Pripravci koji nisu razvrstani kao pripravci koji dovode do preosjetljivosti, ali sadrže

            najmanje jednu tvar koja dovodi do preosjetljivosti

Deklaracija na pakiranju pripravaka koji sadrže najmanje jednu tvar koja je razvrstana kao tvar koja dovodi do preosjetljivosti, a prisutna je u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 0,1% odnosno u koncentraciji koja je jednaka ili veća od one koja je određena u posebnoj napomeni za ovu tvar u Prilogu I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, mora nositi natpis:

«Sadrži (naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti). Može izazvati alergijsku reakciju.»

 

 

12.       Tekući pripravci koji sadrže halogenirane ugljikovodike

Kod tekućih pripravka koji nisu zapaljivi ili imaju plamište iznad 55 ºC, a sadrže halogenirane ugljikovodike i zapaljive i lako zapaljive tvari u koncentracijama višim od 5%, deklaracija na pakiranju pripravka mora nositi sljedeći natpis:

«Može postati vrlo lako zapaljivo tijekom uporabe» odnosno «Može postati lako zapaljivo tijekom uporabe».

 

13. Pripravci koji sadrže jednu ili više tvari s oznakom upozorenja R67: Pare  mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu

Pripravci koji sadrže jednu ili više tvari s dodijeljenom oznakom R67 i ako je ukupna koncentracija u pripravku jednaka ili, veća od 15%, ta oznaka upozorenja mora biti napisana na deklaraciji pripravka (u skladu s Prilogom III koji je motisnut uz ovaj Pravilnikm im njegov je sastavni dio, osim ako je:

-pripravak već obilježen s oznakama upozorenja R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ili R39/26 ili ako

-pakiranje pripravka nije veće od 125 ml.

 

14. Cement i cementni pripravci

Ako cement ili cementni pripravci sadrže više od 0,0002 % topivog kroma (VI) suhe tvari cementa, mora na deklaraciji biti navedeno:

«Sadrži krom (VI). Može uzrokovati alergijsku reakciju.», osim ako je pripravak već razvrstan kao nadražujući i označen oznakom upozorenja R43.

 

C.        Pripravci koji nisu razvrstani u smislu članka 4., 5. i 6, ovog Pravilnika ali sadrže najmanje jednu opasnu tvar

            1.         Pripravci koji nisu namijenjeni prometu na malo

Pripravci koji se ne razvrstaju kao opasni, ali sadrže barem jednu opasnu tvar i nisu namijenjene prometu na malo, mora se navesti napomena: «Sigurnosno-tehnički list  za profesionalne korisnike na raspolaganju je na njihov zahtjev».