PRILOG XI

 

TAJNOST KEMIJSKOG IDENTITETA TVARI

 

DIO A

 

Podaci koje je potrebno dostaviti u zahtjevu za odobrenje tajnosti

 

Uvodne napomene

 

A.        Kada pravna  ili fizička osoba koja stavlja opasni pripravak u promet  želi iskoristiti mogućnost zaštite tajnosti  kemijskog imena tvari u pripravku, mora o tome podnijeti pisani zahtjev, prema pravilima iz ovog Priloga, i prije prvog stavljanja u promet pripravka, dostaviti HZT-u  na odobrenje.

B.        Kako bi se izbjegli višestruki zahtjevi za odobrenje tajnosti iste tvari koja se koristi u različitim pripravcima dovoljan je jedan zahtjev za odobrenje tajnosti ako određeni broj pripravaka ima:

-          iste opasne komponente koje su prisutne u istom koncentracijskom rasponu,

-          isto razvrstavanje i oznaku,

-          iste očekivane primjene.

Svako tko iz tržišnih razloga promijeni odnosno prilagodi originalno trgovačko ime pripravka sa već odobrenim zaštićenim imenima prisutnih kemijskih tvari, mora o toj promjeni obavijestiti HZT prije prvog stavljanja preimenovanog pripravka u promet. Pri tome mora navesti originalno ime pripravaka, novo ime pripravka i sva alternativna imena tvari koja su odobrena pri odobrenju alternativnog imena tvari originalnog pripravka.

C.        Alternativno ime koje se koristi na etiketi mora biti istovjetno onom koje je dano u rubrici 2. «Sastav/informacije o sastojcima» Sigurnosno –tehničkog lista

Alternativno ime koje služi kao zaštita za pravo kemijsko ime tvari treba  biti čim više generičko i  davati dovoljno informacija o funkcionalnim  kemijskim skupinama koje su bitne za tvar.

  1. Kod podnošenja zahtjeva za korištenje alternativnog imena, osoba koja stavlja pripravak u promet mora uzeti u obzir potrebu raspoloživosti dovoljne količine informacija koje su nužne za provođenje mjera zaštite na radu te smanjenje rizika rukovanja na najmanju moguću mjeru.

E          Zaštita  kemijskog imena tvari u pripravku nije moguća za tvar koja je razvrstana kao vrlo otrovna(T+), otrovna (T), ili (C) odnosno ima oznake upozorenja R39, R40, R42, R43, R42/43, R45, R46, R49, R60, R62, R63, R64 ili R48.

 

Zahtjev za odobrenje tajnosti

 

Zahtjev za odobrenje tajnosti mora obvezatno sadržavati sljedeće informacije:

 

1.         Naziv i sjedište i telefonski broj pravne ili fizičke osobe koja stavlja pripravak u promet (proizvođač, uvoznik ili distributer).

2.         Točni identifikacijski podaci tvari (tvâri) za koje se traži zaštita tajnosti (za svaku tvar posebno)

 

CAS br.

EINECS br.

Kemijski naziv prema IUPAC nomenklaturi (prema Prilogu I  ili privremenom razvrstavanju prema Prilogu VI )

Prijedlog alternativnog imena

(a)

(b)

(c)

 

 

 

Napomena: Ako su tvari privremeno razvrstane potrebno je dostaviti popratne informacije (bibliografske bilješke) kao dokaz da su prilikom privremenog razvrstavanja uzete u obzir sve bitne informacije koje su dostupne o svojstvima tvari.

 

3.         Opravdanje zahtjeva za tajnost (dokaz da bi bez zaštite tajnosti moglo doći do financijskih i drugih gubitaka, te dokaz o vjerodostojnosti izjave).

4.         Oznaka(e) odnosno trgovački naziv(i) priprav(a)ka u kojima su tvari za koje se traži zaštita tajnosti.

5.         Je li oznaka odnosno trgovački naziv pripravka isti za različite kupce i/ili države?

 

DA                           NE      

 

Ako ne, navesti oznaku(e) odnosno trgovački naziv (trgovačke nazive) u različitim državama.

 

6.         Sastav priprav(a)ka prema posebnom propisu kojim se uređuje  ispunjavanje Sigurnosno-tehničkog lista

 

7.         Razvrstavanje priprav(a)ka prema odredbama ovog Pravilnika.

8.         Označavanje priprav(a)ka prema odredbama ovog Pravilnika.

9.         Namjene priprav(a)ka.

10.       Sigurnosno-tehnički list(ovi) sukladno posebnom propisu kojim se uređuje ispunjavanje Sigurnosno-tehničkog lista.

 

 

DIO B

 

Leksički vodič za određivanje alternativnih imena (generičkih naziva)

 

1.         Uvodna napomena

 

Leksički se vodič temelji na postupku razvrstavanja opasnih tvari (podjela tvari u porodice) koja se nalazi u Prilogu I. koji jue otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sast5avni dio. Glavne porodice tvari koje su predstavljene kao vodič u točki 4. ovog priloga, utvrđene su na slijedeći način:

-       anorganske ili organske tvari čija se svojstva raspoznaju na temelju prisutnosti zajedničkoga kemijskog elementa koji im je glavna karakteristika. Naziv glavne porodice se izvodi iz naziva kemijskoga elementa. Ove se porodice označavaju brojem kemijskoga elementa (001 do 103),

-         organske tvari čija se svojstva raspoznaju na temelju zajedničke funkcionlane skupine koja im je glavna karakteristika. Ime glavne porodice se izvodi iz naziva funkcionalne skupine, a svaka od glavnih porodica je  obilježena odgovarajućim brojem u području između 601 i 650  Priloga I koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastvani dio.

 

U određenim su slučajevima dodane podporodice koje povezuju  tvari zajedničkoga specifičnog karaktera.

 

2.         Utvrđivanje generičkoga naziva

 

Opći načelo

 

Za potrebe utvrđivanja generičkoga naziva primjenjuje se sljedeći opći pristup koji uključuje dvije uzastopne faze:

(i)         utvrđivanje funkcionalnih skupina i kemijskih elemenata koji su prisutni u molekuli;

(ii)        određivanje u kojoj mjeri treba uzeti u obzir najvažnije funkcionalne skupine i kemijske elemente.

 

Utvrđene funkcionalne skupine i elementi koji su uzeti u obzir su nazivi porodica i podporodica utvrđeni u točki 3. u obliku nedovršenog popisa.

 

 

3.         Podjela tvari u porodice i podporodice

 

Porodica br.

Prilog I. Pravilnika o opasnim kemikalijama

Porodice
 

Podporodice

 

001

Spojevi vodika

Hidridi

 

002

Spojevi helija

 

003

Spojevi litija

 

004

Spojevi berilija

 

005

Spojevi bora

Borani

Borati

 

006

Spojevi ugljika

Karbamati

Anorganski spojevi ugljika

Soli cijanovodične kiseline

Urea i derivati

 

007

Spojevi dušika

Kvarterni amonijevi spojevi

Spojevi dušične kiseline

Nitrati

Nitriti

 

008

Spojevi kisika

 

009

Spojevi fluora

Anorganski fluoridi

 

010

Spojevi neona

 

011

Spojevi natrija

 

012

Spojevi magnezija

Organometalni magnezijevi derivati

 

013

Spojevi aluminija

Organometalni aluminijevi derivati

 

014

Spojevi silicija

Silikoni

Silikati

 

015

Spojevi fosfora

Spojevi fosforne kiseline

Fosfonijevi spojevi

Fosforni esteri

Fosfati

Fosfiti

Fosforamidi i derivati

 

016

Spojevi sumpora

Spojevi sumporne kiseline

Merkaptani

Sulfati

Sulfiti

 

017

Spojevi klora

Klorati

Perklorati

 

018

Spojevi argona

 

019

Spojevi kalija

 

020

Spojevi kalcija

 

021

Spojevi skandija

 

022

Spojevi titanija

 

023

Spojevi vanadija

 

024

Spojevi kroma

Spojevi kroma VI

 

025

Spojevi mangana

 

026

Spojevi željeza

 

027

Spojevi kobalta

 

028

Spojevi nikla

 

029

Spojevi bakra

 

030

Spojevi cinka

Organometalni cinkovi derivati

 

031

Spojevi galija

 

032

Spojevi germanija

 

033

Spojevi arsena

 

034

Spojevi selena

 

035

Spojevi broma

 

036

Spojevi kriptona

 

037

Spojevi rubidija

 

038

Spojevi stroncija

 

039

Spojevi itrija

 

040

Spojevi cirkonija

 

041

Spojevi niobija

 

042

Spojevi molibdena

 

043

Spojevi tehnecija

 

044

Spojevi rutenija

 

045

Spojevi rodija

 

046

Spojevi paladija

 

047

Spojevi srebra

 

048

Spojevi kadmija

 

049

Spojevi indija

 

050

Spojevi kositra

Organometalni kositreni derivati

 

051

Spojevi antimona

 

052

Spojevi telura

 

053

Spojevi joda

 

054

Spojevi ksenona

 

055

Spojevi cezija

 

056

Spojevi barija

 

057

Spojevi lantana

 

058

Spojevi cerija

 

059

Spojevi praseodimija

 

060

Spojevi neodimija

 

061

Spojevi prometija

 

062

Spojevi samarija

 

063

Spojevi europija

 

064

Spojevi gadolinija

 

065

Spojevi terbija

 

066

Spojevi disprozija

 

067

Spojevi holmija

 

068

Spojevi erbija

 

069

Spojevi tulija

 

070

Spojevi iterbija

 

071

Spojevi lutecija

 

072

Spojevi hafnija

 

073

Spojevi tantala

 

074

Spojevi volframa

 

075

Spojevi renija

 

076

Spojevi osmija

 

077

Spojevi iridija

 

078

Spojevi platine

 

079

Spojevi zlata

 

080

Spojevi žive

Organometalni živini derivati

 

081

Spojevi talija

 

082

Spojevi olova

Organometalni derivati olova

 

083

Spojevi bizmuta

 

084

Spojevi polonija

 

085

Spojevi astata

 

086

Spojevi radona

 

087

Spojevi francija

 

088

Spojevi radija

 

089

Spojevi aktinija

 

090

Spojevi torija

 

091

Spojevi protaktinija

 

092

Spojevi uranija

 

093

Spojevi neptunija

 

094

Spojevi plutonija

 

095

Spojevi americija

 

096

Spojevi kirija

 

097

Spojevi berkelija

 

098

Spojevi kalifornija

 

099

Spojevi einsteinija

 

100

Spojevi fermija

 

101

Spojevi mendeljevija

 

102

Spojevi nobelija

 

103

Spojevi lawrencija

 

             601

Ugljikovodici

Alifatski ugljikovodici

Aromatski ugljikovodici

Aliciklički ugljikovodici

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH)

 

602

Halogenirani ugljikovodici *

Halogenirani alifatski ugljikovodici *

Halogenirani aromatski ugljikovodici *

Halogenirani aliciklički ugljikovodici *

 


* Navesti prema porodici kojoj pripada halogen.

 

603

Alkoholi i derivati

Alifatski alkoholi

Aromatski alkoholi

Aliciklički alkoholi

Aminoalkoholi

Epoksi-derivati

Eteri

Glikoeteri

Glikoli i polioli

 

604

Fenoli i derivati

Halogenirani derivati fenola *

 


* Navesti prema porodici kojoj pripada halogen.

 

605

Aldehidi i derivati

Alifatski aldehidi

Aromatski aldehidi

Aliciklički aldehidi

Alifatski acetali

Aromatski acetali

Aliciklički acetali

 

606

Ketoni i derivati

Alifatski ketoni

Aromatski ketoni *

Aliciklički ketoni

 


* Uključujući kinone.

 

607

Organske kiseline i derivati

Alifatske kiseline

Halogenirane alifatske kiseline *

Aromatske kiseline

Halogenirane aromatske kiseline *

Alicikličke kiseline

Halogenirane alicikličke kiseline *

Anhidridi alifatske kiseline

Anhidridi halogenirane alifatske kiseline *

Anhidridi aromatske kiseline

Anhidridi halogenirane aromatske kiseline *

Anhidridi alicikličke kiseline

Anhidridi halogenirane alicikličke kiseline *

Soli alifatske kiseline

Soli halogenirane alifatske kiseline *

Soli aromatske kiseline

Soli halogenirane aromatske kiseline *

Soli alicikličke kiseline

Soli halogenirane alicikličke kiseline *

Esteri alifatske kiseline

Esteri halogenirane alicikličke kiseline *

Esteri aromatske kiseline

Esteri halogenirane aromatske kiseline *

Esteri alicikličke kiseline

Esteri halogenirane alicikličke kiseline *

Esteri glikoetera

Akrilati

Metakrilati

Laktoni

Acilhalogenidi


* Navesti prema porodici kojoj pripada halogen.

 

608

Nitrili i derivati

 

609

Nitro-spojevi

 

610

Klornitro-spojevi

 

611

Azoksi- i azo-spojevi

 

612

Amino spojevi

Alifatski amini i derivati

Aliciklički amini i derivati

Aromatski amini i derivati

Anilin i derivati

Benzidin i derivati

 

613

Heterocikličke baze i derivati

Benzimidazol i derivati

Imidazol i derivati

Piretrinoidi

Kinolin i derivati

Triazin i derivati

Triazol i derivati

 

614

Glikozidi i alkaloidi

Alkaloid i derivati

Glikozidi i derivati

 

615

Cijanati i izocijanati

Cijanati

Izocijanati

 

616

Amidi i derivati

Acetamid i derivati

Anilidi

 

617

Organski peroksidi

 

647

Enzimi

 

648

Složene tvari proizvedene iz ugljena

Kiseli ekstrakt

Lužnati ekstrakt

Antracensko ulje

Ostatak ekstrakcije antrancenskog ulja

Frakcija antracenskog ulja

Karbolno ulje

Ostatak ekstrakcije karbolnog ulja

Tekućine ugljena, ekstrakt otopina tekućeg otapala

Tekućine ugljena, tekuće otapalo ekstn.

Tekućine ugljena

Katran kamenog ugljena

Ekstrakt katrana kamenog ugljena

Ostatne krutine katrana kamenog ugljena

Koks (katran kamenog ugljena), niskotemperaturna katranska smola

Koks (katran kamenog ugljena), visokotemperaturna katranska smola

Koks (katran kamenog ugljena), miješana ugljena visokotemperaturna smola

Sirovi benzen

Sirovi fenoli

Sirove katranske baze

Destilatne baze

Destilatni fenoli

Destilati

Destilati (kameni ugljen), ekstrakcija tekućim otapalom, primarni

Destilati (kameni ugljen), ekstrakcija otapalom, hidrokrekirani

Destilati (kameni ugljen), ekstrakcija otapalom, hidrokrekirani hidrirani srednji

Destilati (kameni ugljen), ekstrakcija otapalom, hidrokrekirani srednji

Ostaci ekstrakcije (kameni ugljen), niskotemperaturni katran kamenog ugljena, lužnati

svježe ulje

goriva, dizel, ekstrakcija kamenog ugljena otapalom, hidrokrekirana, hidrirana

Goriva, mlazna avionska, ekstrakcija kamenog ugljena otapalom, hidrokrekirana, hidrirana

Motorni benzin, ekstrakcija kamenog ugljena otapalom, hidrokrekirana nafta

Proizvodi vruće obrade

Teško antracensko ulje

Redestilat teškog antracenskog ulja

Lako ulje

Ostaci ekstrakcije lakog ulja, visokog vrelišta

Ostaci ekstrakcije lakog ulja, srednjeg vrelišta

Ostaci ekstrakcije lakog ulja, niskog vrelišta

Redestilat lakog ulja, visokog vrelišta

Redestilat lakog ulja, srednjeg vrelišta

Redestilat lakog ulja, niskog vrelišta

Metilnaftalensko ulje

Ostatak ekstrakcije metilnaftalenskog ulja

Nafta  (kameni ugljen), ekstrakcija otapalom, hidrokrekirana

Naftalensko ulje

Ostatak ekstrakcije naftalenskog ulja

Redestilat naftalenskog ulja

Katranska smola

Redestilat katranske smole

Ostatak katranske smole

Ostatak katranske smole, vruća obrada

Ostatak katranske smole, oksidiran

Proizvodi pirolize

Redestilati

Ostaci (kameni ugljen), ekstrakcije otapalom

Katran smeđeg ugljena

Katran smeđeg ugljena, niskotemperaturni postupak

Katransko ulje, visokog vrelišta

Katransko ulje, srednjeg

Isprano ulje

Ostatak ekstrakcije ispranog uljnog redestilata

isprani uljni redestilat

 

649

Složene tvari proizvedene iz nafte

Sirova nafta

Naftni plin

Nafta s niskim vrelištem

Modificirani naftni destilat niskog vrelišta

Katalitički krekirana nafta niskog  vrelišta

Katalitički reformirana nafta niskog vrelišta

Toplinski krekirana nafta niskog vrelišta

Hidrirana nafta niskog vrelišta

Naftni destilat niskog vrelišta – nespecificiran

primarni benzin

primarni – nespecificirani

Krekirano plinsko ulje

Plinsko ulje – nespecificirano

Teško loživo ulje

Mazivo

Nerafinirano ili blago rafinirano bazno ulje

Bazno ulje – nespecificirano

Destilirani aromatski ekstrakt

Destilirani aromatski destilacijski ekstrakt (obrađen)

Uljna frakcija ostataka deparafinacije baznog ulja

Gač (nerafinirani parafinski vosak s visokim sadržajem ulja.

Amorfni parafin

 

650

Razne tvari

Ovu porodicu ne koristiti. Umjesto nje treba koristiti porodice i podporodic navedene gore.

 

 

 

4.         Praktična primjena:

Nakon pretraživanja popisa, prilikom kojega se utvrđuje pripada li tvar jednoj ili više porodica odnosno podporodica s popisa, može se pristupiti utvrđivanju generičkoga naziva i to na sljedeći način:

 

4.1       Ako je naziv porodice odnosno podporodice dovoljan za karakterizaciju kemijskih elemenata odnosno važnih funkcionalnih skupina, ovaj će se naziv odabrati kao generički naziv.

Primjeri:

-          1,4 dihidroksibenzen

porodica 604: fenoli i derivati

generički naziv: derivati fenola

 

-          butanol

porodica 603: alkoholi i derivati

podporodica: alifatski alkoholi

generički naziv: alifatski alkohol

 

-          2-izopropoksietanol

porodica 603: alkoholi i derivati

podporodica: glikoeteri

generički naziv: glikoeter

 

-          metakrilat

porodica 607: organske kiseline i derivati

podporodica: akrilati

generički naziv: akrilat

 

4.2       Ako naziv porodice odnosno podporodice nije dovoljan za karakterizaciju kemijskih elemenata važnih funkcionalnih skupina, generički će se naziv sastojati od kombinacije odgovarajućih naziva različitih porodica odnosno podporodica:

Primjeri:

-          klorbenzen

porodica 602: halogenirani ugljikovodici

podporodica: halogenirani aromatski ugljikovodici

porodica 017: spojevi klora

generički naziv: klorirani aromatski ugljikovodici

 

-          2,3,6-triklorfenoksiacetatna kiselina

porodica 607: organske kiseline

podporodica: halogenirane aromatske kiseline

porodica 017: spojevi klora

generički naziv: klorirana aromatska kiselina

 

-          1-klor-1-nitropropan

porodica 610: nitroklorirani derivati

porodica 601: ugljikovodici

podporodica: alifatski ugljikovodici

generički naziv: klorirani alifatski ugljikovodik

 

-          tetrapropil-ditio-pirofosfat

porodica 015: spojevi fosfora

podporodica: fosforni esteri

porodica 016: spojevi sumpora

generički naziv: tiofosforni ester

 

Napomena:      Kod određenih elemenata, uglavnom metala, naziv porodice odnosno podporodice se može označiti riječima «organski» odnosno «anorganski».

 

Primjeri:

 

-           živin klorid

porodica 080: spojevi žive

generički naziv: anorganski spoj žive

 

-          barijev acetat

porodica 056: spojevi barija

generički naziv: organski spoj barija

 

-          etilnitrit

porodica 007: spojevi dušika

podporodica: nitriti

generički naziv: organski nitrit

 

-          natrijev hidrosulfit

porodica 016: spojevi sumpora

generički naziv: anorganski spoj sumpora