Tablica 1.1.; OBJEKTI ZA ELEKTRONSKO IZVIĐANJE

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

Krug polumjera r=1 500  m od osi vojnog objekta

  Potpuna zabrana bilo kakve gradnje.

1. Zabrana izgradnje  objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fizičku prepreku koja ometa rad vojnih uređaja.                                                                                                              

2. Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena, raznih objekata metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih objekata koji emitiranjem elektromagnetnih valova ili na neki drugi način ometaju rad vojnih uređaja, ugrožavaju sigurnost i tajnost vojnog kompleksa ili predstavljaju "unosan cilj" napada.

2

ZONA OGRANIČENE           GRADNJE

Krug polumjera r = 3 000 m od osi vojnog objekta

 

3. Postojeća naselja i objekti ranije izgrađeni u ovoj zoni, mogu se proširivati i dograđivati zavisno od konkretnih uvjeta ali tako da se širenje usmjerava izvan ove zone.

4. Pojedinačna, individualna gradnja manjih objekata  moguća je ovisno od konkretnih uvjeta (konfiguracije terena, karaktera objekta, njihove lokacije, moguće posljedice na rad vojnih uređaja, sigurnost i zaštitu tajnosti ).

5. Za izgradnju bilo kakvih objekata  u ovoj zoni obavezna je potvrda MORH na glavni projekt.

3

ZONA KONTROLIRANE GRADNJE

Krug polumjera r = 5 000 m od osi vojnog objekta

Dozvoljena je izgradnja svih objekata osim izgradnje krupnih industrijskih objekata,  i drugih objekata koji svojim tehničkim, tehnološkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad vojnih uređaja ili predstavljaju "unosan cilj" napada neprijatelja. Za takvu vrstu građenja potrebna je potvrda MORH na glavni projekt.