Tablica 2.1.:VOJARNE , VOJNE LUKE, ZAPOVJEDNIŠTVA, ZAPOVJEDNA MJESTA I OBJEKTI VEZE

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

100  m od ograde -granice vojne površine odnosno od ruba obale ovisno od:mikrolokacije kompleksa, razmještaja i namjene objekata unutar kompleksa, karakteristika terena, okolne naseljenosti,  i dr.

  Potpuna zabrana bilo kakve gradnje

2

  I  ZONA OGRANIČENE               GRADNJE

Krug polumjera r = 500 m od antenskog stupa objekta

1. Zabrana izgradnje  objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fizičku prepreku koja ometa rad vojnih uređaja.                                                                                                                                                                                  

2. Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena, raznih objekata metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih objekata koji emitiranjem elektromagnetnih  valova ili na neki drugi način ometaju rad vojnih uređeja, ugrožavaju sigurnost i tajnost vojnog objekta  ili predstavljaju "unosan cilj" napada.

3. Postojeća naselja i objekti ranije izgrađeni u ovoj zoni, mogu se proširivati i dograđivati, zavisno od konkretnih uvjeta ali tako da se širenje usmjerava van ove zone.

4. Pojedinačna, individualna gradnja manjih objekata moguća  je ovisno od konkretnih uvjeta ( konfiguracije terena, karaktera objekta, njegove lokacije, moguće posljedice na rad vojnih uređaja, sigurnost i zaštitu tajnosti ).

5. Za izgradnju bilo kakvih objekata u ovoj zoni obavezna je potvrda MORH na glavni projekt.

3

 II  ZONA OGRANIČENE               GRADNJE

Krug polumjera r = 1 500 m od antenskog stupa objekta

1. Zabrana izgradnje  objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja na smjerovima od posebnih interesa* za OS RH.                                                                                                                                                                               

2.  Zabrana izgradnje objekata koji emitiranjem elektromagnetnih valova ili drugim zračenjima ometaju rad vojnih uređaja na smjerovima od posebnih interesa za OS RH.

4

I   ZONA KONTROLIRANE GRADNJE

Krug polumjera r = 3 000 m od antenskog stupa objekta

Dozvoljena je izgradnja svih objekata osim izgradnje krupnih industrijskih objekata,  i drugih objekata koji svojim tehničkim, tehnološkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad vojnih uređaja ili predstavljaju "unosan cilj" napada neprijatelja. Za takvu vrstu građenja potrebna je potvrda MORH na glavni projekt.

5

II   ZONA KONTROLIRANE GRADNJE

Krug polumjera r = 20 000 m od antenskog stupa

Dozvoljena je izgradnja svih objekata osim objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja na smjerovima od posebnih interesa za OS RH.                                                                              

*smjerovi od posebnih interesa-za svaki konkretni urbanistički plan za određeni vojni objekt definirat će smjerove koji su od interesa za ostvarivanje usmjerenih radijskih veza.