Tablica 2.2.: OBJEKTI LOGISTIČKE NAMJENE

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZONE

 

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

100  m od ograde  - granice vojne površine ovisno od  mikrolokacije kompleksa, razmještaja i namjene  objekata unutar kompleksa, karakteristika terena, okolne naseljenosti dr.

 

Potpuna zabrana bilo kakve izgradnje.

2

ZONA OGRANIČENE           GRADNJE

Krug polumjera r = 500 -1 500 m računajući od osi vojnog objekta                                                          Prihvaća se podjela na dvije zone r=500m i r= 1 500m.                                                                                                                 

 

1. Zabrana izgradnje  objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks ili objekt i time predstavljaju fizičku prepreku koja ometa rad vojnih uređaja i instalacija.                                                                                                                                                                                  

 

2. Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih  objekata, dalekovoda, transformatora, antena, raznih objekata  metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih objekata koji emitiramjem elektromagnetnih valova ili na neki drugi  način ometaju rad vojnih uređaja, ugrožavaju sigurnost i tajnost vojnog kompleksa ili predstavljaju "unosan cilj" napada. .

 

3. Postojeća naselja i objekti  ranije izagrađeni u ovoj zoni, mogu se proširivati i dograđivati zavisno od konkretnih uvjeta ali tako da se širenje usmjerava van ove zone.

 

4. Pojedinačna, individualna gradnja manjih objekata  moguća je  ovisno od konkretnih uvjeta (konfiguracije terena, karaktera objekta, njegove lokacije, moguće posljedice na rad vojnih uređaja, sigurnosti i zaštitu tajnosti).

 

5. Za izgradnju bilo kakvih objekata u ovoj zoni obavezna je potvrda MORH na glavni projekt.

3

ZONA KONTROLIRANE GRADNJE

Krug polumjera r = 3 000-20 000 m računajući od osi vojnog objekta                                            Prihvaćamo podjelu na dvije zone r=3 000 m, r=20 000 m.

 

Dozvoljena je izgradnja svih objekata osim izgradnje krupnih industrijskih objekata, odlagališta opasnog otpada i drugih objekata koji svojim tehničkim, tehnološkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad vojnih uređaja i predstavljaju "unosan cilj" napada neprijatelja. Za takvu vrste građenja potrebna je potvrda MORH na glavni projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIPOMENA: Pod objektima logističke namjene  u ovom pregledu ubrajamo: radioničke, objekte za pripremu i podjelu hrane, požarne objekte,

 

zdravstvene, vodoopskrbne, energetske, skladišta MS.