Tablica 3.3.: KOMPLEKS ZRAČNE OBRANE

 

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

 

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

100-400  m od ograde odnosno granice vojne površine zavisno od: mikrolokacije kompleksa,razmještaja i namjene  objekata unutar  kompleksa,  karakteristika terena, okolne naseljenosti i dr.

  Potpuna zabrana bilo kakve gradnje

 

2

ZONA OGRANIČENE           GRADNJE

Krug polumjera r = 600 m,  od osi vojnog objekta odnosno granice vojne površine

1. Zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt ili kompleks i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja.                                                                                  

 

2. Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena,  raznih objekata metalnih konstrukcija,elektronskih uređaja i drugih objekata koji emitiranjem elektromagnetnih valova ili na neki drugi način ometaju rad vojnih uređaja, ugrožavaju sigurnost i tajnost vojnog kompleksa ili predstavljaju "unosan cilj" napada.

 

3. Postojeća naselja i objekti ranije izagrađeni u ovoj zoni, mogu se proširivati i dograđivati, zavisno od konkretnih uvjeta ali tako da se širenje usmjerava van ove zone.

 

4. Pojedinačna, individualna gradnja manjih objekata je moguća  ovisno od konkretnih uvjeta (konfiguracije terena, karaktera objekta, njegove lokacije moguće posljedice na rad vojnih uređaja, sigurnost i zaštitu tajnosti).

 

5. Za izgradnju bilo kakvih objekata u ovoj zoni obavezna je potvrda MORH na glavni projekt.

 

3

ZONA KONTROLIRANE GRADNJE

Krug polumjera r = 2 000 m za tehničke položaje                                                             Krug polumjera r = 1 500 m za bojeve položaje rd

Dozvoljena je izgradnja svih objekata osim  izgradnje krupnih industrijskih  objekata i drugih objekata koji svojim tehničkim, tehnološkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad vojnih uređaja i predstavljaju "unosan cilj" napada. Za takvu vrstu gradnje  potrebna je potvrda  MORH na glavni projekt.