Tablica 6.1.; ISPITNA POSTAJA I POSTAJA ZA RAZMAGNETIRANJE BRODOVA

 

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

 

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

200 m od ograde-granice vojne površine ovisno od mikrolokacije postaje, razmještaja i namjene objekta unutar postaje, karakteristika terena, okolne naseljenosti i dr.

Potpuna zabrana bilo kakve gradnje

 

2

ZONA OGRANIČENE           GRADNJE

Krug polumjera r = 500 m od granice vojne površine

1. Zabrana izgradnje  objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fizičku prepreku koja ometa rad vojnih uređaja.                                                                                                               

 

2. Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena,  raznih objekat metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih objekata koji emitiranjem elektromagnetnih  valova ili na neki drugi način ometaju rad  vojnih uređaja, ugrožavaju sigurnost i tajnost vojnog kompleksa ili predstavljaju "unosan cilj" napada.

 

3. Postojeća naselja i objekti ranije izgrađeni u ovoj zoni, mogu se proširivati i dograđivati zavisno od konkretnih uvjeta ali tako da se širenje usmjerava izvan ove zone.

 

4. Pojedinačna, individualna gradnja manjih objekata  moguća je ovisno od konkretnih uvjeta (konfiguracije terena, karaktera objekta, njihove lokacije, moguće posljedice na rad vojnih uređaja, sigurnost i zaštitu tajnosti ).

 

5. Za izgradnju bilo kakvih objekata  u ovoj zoni obvezna je potvrda MORH na glavni projekt.