NN 59/1990 (31.12.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

 

1165

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

UKAZ

 

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ad požara kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 27. prosinca 1990. godine.

 

Klasa: 011-01/90-02/59

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. prosinca 1990.

 

Predsjednik

Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

 

ZAKON

 

o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara

 

Član 1.

 

 

U Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 50/77 i 31/86) u članu 1. stavu 2, članu 3. stavu 1, članu 4. stavu 1. 1 2, članu 5, članu 7. stavu 1. točka 6, članu 7. stavu 2, članu 8. stavu 1. i 2, članu 16. stavu 1, članu 27, članu 28, članu 29. stavu 1. i 2, članu 30. stavu 1. i 2, članu 37. stavu 3. i 4, članu 38. stavu 1, članu 39. stavu 2, članu 43. stavu 1. točka 4, članu 43. stavu 2, članu 45. stavu 2, članu 57, članu 61. stavu 1. i 2. točka 1, 5, 6. i 7, članu 65. stavu 1.i 2, članu 66, članu 67, članu 68, članu 69. stavu 1, članu 73, članu 87, članu 88, članu 94. stavu 1. točka 10, članu 99. stavu 2. i članu 100. riječ »samoupravno« u odgovarajućim padežima, u jednini i množini, briše se.

 

Član 2.

 

U članu 1. stavu 2. i članu 3. stavu 1. riječi »osnovne organizacije udruženog rada« te u članu 33. stavu 2, članu 34. stavu 4, članu 36. stavu 1. i 3, članu 84. i članu 88. riječi »organizacijama udruženog rada« u odgovarajućim padežima, zamjenjuju se riječju »poduzeće« u odgovarajućim padežima.

 

Član 3.

 

U članu 1. stavu 2. i članu 3. stavu 1. riječi »društveno-političke i druge« brišu se.

 

Član 4.

U članu 3. stavu 1. riječi »samoupravnim sporazumima« brišu se.

 

Član 5.

 

U članu 9. stavu 2, članu 25. stavu 1, članu 37. stavu 4, članu 48. stavu 2, članu 50. stavu 1, članu 58. stavu 2, članu 59. stavu 3, članu 70. stavu 2, članu 76. stavu 3, članu 79, članu 96. i članu 97. stavu 1. i 2. riječi »republički sekretar za unutrašnje poslove« i »republički sekretar« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima »ministar unutarnjih poslova« i riječju »ministar« u odgovarajućim padežima.

 

Član 6.

 

U članu 9. stavu 2. riječi »republičkim sekretarom za narodnu obranu« zamjenjuju se riječima »ministrom obrane«.

 

Član 7.

 

Član 10. briše se.

 

Član 8.

 

U članu 11. stavu 2, članu 19. stavu 1. i 2, članu 20. stavu 2, članu 32. stavu 2, članu 45. stavu 1. i 2, članu 47. stavu 2, članu 55. stavu 2, članu 59. stavu 1, članu 69. stavu 1.i 2, članu 70. stavu 1, članu 94. stavu 1. točka 14. i 17. i članu 95. stavu 1. točka 8. riječi »općinski sekretarijat za unutrašnje poslove« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima »policijska uprava«  u odgovarajućim padežima.

 

Član 9.

 

U članu 23. stavu 3, članu 25. stavu 2, članu 26. stavu 3, članu 36. stavu 3, članu 44, članu 59. stavu 2, članu 72. stavu 1, članu 74. stavu 1. i članu 80. riječi »Republički sekretarijat za unutrašnje poslove« i »Republički sekretarijat« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima »Ministarstvo unutarnjih poslova« i riječju »Ministarstvo« u odgovarajućim padežima.

 

Član 10.

 

U članu 38. stav 4. mijenja se i glasi:

»Stručno obrazovanje članova dobrovoljnog vatrogasnog društva obavlja se po programu kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i kulture u suglasnosti s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova, a po prethodno pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Hrvatske.

 

Član 11.

 

U članu 42. iza riječi »vatrogasni savez općine,« dodaje se slovo »a«, dok riječi »u vatrogasne saveze zajednice općina, a vatrogasni savezi zajednica općina« brišu se.

 

Član 12.

 

U članu 44. iza riječi »vatrogasni savezi« briše se zarez i dodaje slovo »i«.

U članu 44. i članu 102. riječi »samoupravne interesne zajednice za zaštitu od požara« brišu se.

 

Član 13.

 

U članu 50. stavu 1. riječ »Socijalističke« briše se.

 

Član 14.

 

U članu 55. stavu 1. i članu 60. stavu 2. riječi »organima unutrašnjih poslova« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječju »Ministarstvo« u odgovarajućim padežima.

 

Član 15.

 

U članu 57. riječi »Organi unutrašnjih poslova dužni su« zamjenjuju se riječima »Ministarstvo je dužno«.

 

Član 16.

 

U članu 59. stavu 2. riječi »sekretarijatu za unutrašnje poslove zajednice općina« brišu se.

 

Član 17.

 

Član 71. briše se.

 

Član 18.

 

U članu 72. stav 2. briše se.

 

Član 19.

 

U članu 73. riječ »unutrašnje« zamjenjuju se riječju »unutarnje«.

 

Član 20.

 

U članu 75. stavu 2. iza riječi »koji« briše se zarez, a riječi prijedlog skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice odgoja i usmjerenog obrazovanja u djelatnosti zaštite od požara i mišljenja Republičkog sekretarijata, donosi Zavod za prosvjetno-pedagošku službu Socijalističke Republike Hrvatske«, zamjenjuju se riječima »donosi Ministarstvo prosvjete i kulture«.

 

Član 21.

 

Član 77. briše se.

Član 22.

 

Član 78. briše se.

 

 

Član 23.

U članu 80. riječi »Republičke samoupravne interesne zajednice odgoja i usmjerenog obrazovanja u djelatnosti zaštite od požara« zamjenjuju se riječima »Ministarstva prosvjete i kulture«.

 

Član 24.

 

Iza člana 80. briše se naziv glave VII. »Samoupravne interesne zajednice za zaštitu od požara«.

Članovi 81. do 83. brišu se.

 

Član 25.

 

U članu 85. stavu 1. riječi »na žiro-račun samoupravne interesne zajednice za zaštitu od požara« zamjenjuju se riječima »u budžet«, a iza riječi »imovina« dodaju se riječi »za zaštitu od požara«.

U članu 85. stav 2. briše se.

 

Član 26.

 

U članu 86. stav 2. briše se.

 

Član 27.

 

Član 92. briše se.

 

Član 28.

 

Sredstva za djelatnost obrazovanja i stručnog osposobljavanja vatrogasnih kadrova osiguravaju se u okviru Republičkog fonda odgoja i usmjerenog obrazovanja Hrvatske.

Sredstva za djelatnost Centra, utvrđena članom 74. stav 1. točka 2. do 5. Zakona, osiguravaju se u okviru budžetskih sredstava Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Član 29.

 

Samoupravne interesne zajednice za zaštitu od požara, osnovane prema odredbama Zakona o zaštiti od požara, prestaju radom 31. prosinca 1990. godine.

Sredstva, prava i obveze samoupravnih interesnih zajednica iz stava 1. ovoga člana preuzima općina.

 

Član 30.

 

Radnike općinskih samoupravnih interesnih zajednica za zaštitu od požara to radnike u stalnom radnom odnosu u vatrogasnim savezima zajednica općina mogu preuzeti i rasporediti općine na čijem području je sjedište samoupravnih interesnih zajednica za zaštitu od požara, odnosno vatrogasnih saveza zajednice općina.

Radnici koji ne budu raspoređeni prema stavu 1. ovoga člana, imaju prava i obveze utvrđene odredbama članova 381. do 383. Zakona o upravi.

 

Član 31.

 

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara.

 

Član 32.

 

Ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 1991. godine.

 

Klasa: 214-02/90-01/03

Zagreb, 27. prosinca 1990.

 

SABOR

REPUBLIKE HRVATSKE

 

        Predsjednik                                 Predsjednik Sabora
 Vijeća udruženog rada                   dr. Žarko Domljan, v.r.
      Ivan Matija, v. r.

       Predsjednik
     Vijeća općina
 Slavko Degoricija, v. r.

 

         Predsjednik

Društveno-političkog vijeća
     Ivan Vekić, v. r.