NN 14/1991 (25.3.1991.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1991., Vijeća općina 21. ožujka 1991. i Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1991. godine.

Klasa 011 -01/91-01 /20

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 23. ožujka 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

o izmjenama Zakona o zaštiti od požara

Članak 1.

U članku 86. stavku 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 11/91 - pročišćeni tekst) riječi "20 do 200" zamjenjuju se riječima "15.000 do 150.000". U stavku 2. riječi "5 do 50" zamjenjuju se riječima "5.000 do 50.000".

Članak 2.

U članku 87. riječi "5 do 100" zamjenjuju se riječima "5.000 do 100.000".

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama". Klasa: 214-02/91-01 /04 Zagreb, 21. ožujka 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada Predsjednik Sabora

Ivan Matija, v. r. dr.

Žarko Domljan, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.