NN 49/1992 (4.8.1992.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine. donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Članak 1.

U Zakonu o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 56/91) u članku 7. u stavku 2. iza riječi "nadzora" dodaju se riječi i obavljanja javnih ovlaštenja".

Članak 2.

U članku 14. u stavku 1. pod b) točka 2. se briše, a pod c) iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi: "2. odluku o raspoređivanju dobiti po godišnjem obračunu uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske." Dosadašnje točke 2. do 10. postaju točke 3. do 11.

Članak 3.

U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi: "Sredstva iz točke 2. članka 44. ovoga zakona općine odnosno Grad Zagreb koriste na temelju godišnjeg programa potvrđenog od Poduzeća "Hrvatske ceste". Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase "Godišnji program iz stavka 2. ovoga članka općine odnosno Grad Zagreb obavezne su dostaviti Poduzeću Hrvatske ceste" nsjkasnije do 31. ožujka tekuče godine. U slučaju da općine odnosno Grad Zagreb ne dostave godišnji program na potvrdu Poduzeću "Hrvatske ceste" do 31. ožujka tekuće godine, sredstva iz točke 2. članka 44. ovoga zakona, prenose se na žiro-račun Poduzeća "Hrvatske ceste" i koriste za održavanje i zaštitu javnih cesta, do potvrđivanja godišnjeg programa". Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: U slučaju utvrđenog nenamjenskog korištenja. sredstva iz točke 2. članka 44. ovog zakona, prenose se na žiroračun Poduzeća "Hrvatske ceste" i koriste se za održavanje i zaštitu javnih cesta"

Članak 4.

U članku 47. u stavku 1. riječi "i sredstva iz točke 1. članka 44. ovoga zakona" zamjenjuju se riječima "i, sredstva iz članka 44. ovoga zakone"

Članak 5.

U članku 54. u stavku 2. riječi "za saobraćaj" zamjenjuju se riječima "za promet". .

Članak 6.

U članku 55. u štavku 1. brišu se riječi "poduzeća i druge", iza riječi pravne" dodaju se riječi "i fizičke". a iza riječi "zrakoplova" dodaju se riječi "za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti".

Članak 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/92-01/04

Urbroj: 5030115-92-15

Zagreb, 4. kolovoza 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.