NN 47/1993 (21.5.1993.), Pravilnik o kontroli projekata

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

Na temelju članka 36. stavak 7. Zakona o građenju ("Narodne novine", broj 77/92, 82/92 i 26/93), ministar graditeljstva i zaštite okoliša donosi

PRAVILNIK

o kontroli projekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom određuju se građevine za koje je obvezna kontrola glavnog projekta te se uređuje sadržaj i način obavljanja te kontrole, način ovjere projekata i način nadoknade za obavljenu kontrolu.

Članak 2.

(1) Kontrola glavnog projekta, ovisno o vrsti građevine, obavlja se za slijedeća tehnička svojstva:

a) mehaničku otpornost i stabilnost,

b) zaštitu od buke i vibracije,

c) uštedu energije i toplinsku zaštitu.

II. GRAĐEVINE I RADOVl ZA KOJE SE OBAVILA KONTROLA

Mehanička otpornost i stabilnost

Članak 3.

(1) Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti obvezna je za:

1) zgradu, halu, dvoranu, bogomolju i sličnu građevinu korisne površine 500 m' i više;

2) građevinu s konstrukcijom raspona preko 10 m ili visine preko 20 m;

3) temelje na kesonima, bunarima, šipovima i sl

4) građevinu s korisnim opterećenjem većim od 30 kN/m2;

5) silos, spremnik, bazen i sličnu građevinu sadržine 300 m2 i više;

6) vodotoranj neovisno o sadržini;

7) sklonište;

e) tribinu;

9) tunel i druge podzemne građevine;

10) ukopanu građevinu kao što je pothodnik, instalacijski kanal, kanalizacijski vod i drugu građevinu slobodnog presjeka 4 m2 i više;

11) galeriju na prometnicama;

12) potporni zid visine 5 m i više od dna temelja;

13) osiguranje kosine kod usjeka visine 10 m i više;

14) branu s pripadajućim objektima (temeljni ispust, preljev, slapište i drugo);

15) operativnu obalu luke, pristaništa, marine i slično;

16) kej, lukobran i valobran;

17) suhi dok i navoz brodogradilišta

18) brodsku provodnicu;

19) most bez obzira na narnjenu;

20) žičnicu i uspinjaču;

21) magistralni i međunarodni naRovod i plinovod;

22) dalekovod 1 10 kV i više;

23) sanaciju klizišta;

24) nasipe, za zaštitu od poplave i nasipe akumulacija visine preko 5 m;

25) nasipe prometnica visine preko 10 m;

26) konstrukcije gornjeg stroja auto-ceste i magistralne ceste, aerodromskih staza i manevarskih površina te magistralnih željezničkih pruga

(2) Za građevinu koja ne podliježe kontroli prema stavku 1. ovog članka, u slučaju da se gradi neposredno uz postojeću građevinu, mora se ispitati njezin utjecaj na pouzdanost te građevine.

Zaštita od buke i vibracije

Članak 4.

(1) Kontrola glavnog projekta glede zaštite od buke i vibracije obvezna je za:

1) zgradu korisne površine 500 m2 i više;

2) građevinu s izvorom buke ekvivalentne razine iznad 70dBA;

3) auto-cestu i brzu cestu za gradski promet;

4) željezničku prugu;

5) aerodrom.

Ušteda energije i toplinska zaštita

Članak 5.

(1) Kontrola glavnog projekta glede uštede energije i toplinske zaštite obvezna je za:

1) zgradu i halu korisne površine 500 m2 i više koja se grije na temperaturu od 12C i više;

2) hladnjače s temperaturom manjom od 0C

III. SADRŽAJ KONTROLE

A) Mehanička otpornost i stabiInost

Sadržaj kontrole

Članak 6.

(1) Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se da li je građevina projektirana sukladno odredbama članka 5. Zakona o građenju a sastoji se od provjere:

1) koncepcije konstrukcije glede stabilnosti,

2) potpunosti projekta (da li su priloženi svi potrebni nacrti, da li statički, hidraulički i drugi proračuni obuhvaćaju sve elemente, da li je program kontrole i osiguranja kvalitete cjelovit i sl.),

3) računske točnosti statičkog, dinamičkog, hidrauličkog i drugog tehničkog proračuna analizom dobivenih rezultata i provjerom, po potrebi, kontrolnim računom po nekoj od pojednostavljenih iskustvenih metoda,

4) ispravnosti odabira opterećenja u tehničkim proračunima,

5) ispravnosti odabira metode proračuna korištene u elaboratu (da li je primijenjena propisana metoda, a ako te nema, općepriznata metoda računanja, kompjuterski program i sl),

6) ispravnosti koncepcije temeljenja s obzirom na obiIježja i nosivost tla,

7) dostatnosti ispitivanja temeljnog tla (u ekonomsko-tehnički razumnim granicama),

8) proračuna veličine pomaka koji mogu nastati uslijed predvidivih djelovanja na konstrukciju i temeljno tlo,

9) potpunosti predvidivih djelovanja na konstrukciju koja su uzeta u obzir (statička, dinamička, temperaturna, djelovanje erozije i drugo),

10) dimenzioniranja konstrukcije i njezinih dijelova,

11) primjene tehničkih propisa,

12) utjecaja na pouzdanost drugih postojećih građevina.

Zahtjevi za dodatnu kontrolu

Članak 7.

(1) Ovlašteni revident može zahtijevati kod složenijih konstrukcija obavljanje kontrole dijela izvedbenog projekta, i to za:

1) armirano-betonske konstrukcije: nacrte armature, projekt skele,

2) metalne konstrukcije: radioničke nacrte,

3) drvene konstrukcije: određene detalje.

(2) Kod osjetljivih konstrukcija ovlašteni revident može zahtijevati obavljanje pregleda konstrukcije u određenoj fazi građenja (npr. pregled čelične konstrukcije prije nanošenja antikorozivne zaštite, pregled armature prije betoniranja i sl.).

B) Zaštita od buke i vibracije

Sadržaj kontrole

Članak 8.

(1) Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se da li je građevina projektirana sukladno odredbama članka 9. Zakona o građenju a sastoji se od provjere:

1) koncepcije građevine i zaštitne građevine glede zaštite od buke i vibracije,

2) potpunosti projekta,

3) računske točnosti proračuna,

4) ispravnosti odabira metode proračuna korištene u elaboratu zaštite od buke (da li je primijenjena propisana metoda, a ako te nema, općepriznata metoda proračuna, kompjuterski program i sl.),

5) ispravnosti odabira građevinskih elemenata i njihovog dimenzioniranja,

6) primjene tehničkih propisa.

(2) U području visokogradnja prema stavku 1. ovog članka, kontrola glavnog projekta obuhvaća:

- žvučnu izolaciju razdjelnih zidova i stropova između raznih korisnika (zaštita od buke susjeda),

- zvučnu izolaciju fasadnih građevinskih elemenala (zaštita od vanjske buke),

- zaštitu od buke instalacija i opreme,

- zaštitu okoliša od buke koju stvaraju izvori unutar zgrade ili buke od djelatnosti koja će se obavljati u zgradi,

- zaštitu od širenja vibracija ugrađenih instalacija i opreme u zgradi.

- zaštitu od prevelike reverberacijske buke.

(3) Kontrola glavnog projekta aerodroma, željezničke pruge, autoceste i brze gradske prometnice, osim kontrole iz stavka 1. ovog članka, sastoji se i od provjere prikladnosti odabrane metode predviđanja buke kao i prikladnosti odabira zaštitne građevine.

Zahtjevi za dodatnu kontrolu

Članak 9.

(1) Ovlašteni revident može zahtijevati obavljanje provjere izvedbenih detalja bitnih za uspješnost rješenja zaštite od buke.

(2) Ovlašteni revident može zahtijevati obavljanje pregleda rezultata mjerenja akustičkih značajki određenih materijala i elemenata prije njihove ugradbe, ako to nije dokumentirano u glavnom projektu.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka ovlašteni revident može postaviti i u slučaju ako se tijekom građenja zamijene određeni materijali ili elementi.

C) Ušteda energije i toplinska zaštita

Sadržaj kontrole

Članak 10.

(1) Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se da li je građevina projektirana sukladno odredbama članka 10. Zakona o građenju a sastoji se od provjere:

1) koncepcije toplinske zaštite,

2) potpunosti projekta,

3) računske točnosti proračuna,

4) ispravnosti metode proračuna toplinske zaštite (da li je primijenjena propisana metoda, a ako te nema, da li je primijenjena općepriznata metoda proračuna, kompjuterski program i sl.),

5) ispravnosti odabira građevinskih elemenata i njihovog dimenzioniranja,

6) primjene tehničkih propisa,

7) ispravnosti odabira sustava uređaja za zagrijavanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju s gledišta racionalnog korištenja energije (načelno).

(2) Kontrola glavnog projekta prema stavku 1. ovog članka obuhvaća:

- građevinske elemente glede koeficijenta prolaza topline, ukIjučivo toplinske mostove,

- toplinsku stabilnost građevinskih elemenata u ljetnom razdoblju,

- difuziju vodene pare kroz vanjske građevinske elemente,

- kondenzaciju vodene pare na unutarnjoj površini građevinskih elemenata,

- zaštitu zgrade od insolacije u Ijetnom razdoblju

Zahtjev za dodatnu kontrolu

Članak 11

(1) Ovlašteni revident može zahtijevati dodatno provjeravanje izvedbe na gradilištu određenih radova odnosno detalja bitnih za uspješnost rješenja uštede energije ili toplinske zaštite.

(2) Pregled izvedenih radova na gradilištu obvezan je u slučaju ako se tijekom građenja zamijene određeni materijali, elementi ili oprema

IV. NAČIN KONTROLE

Članak 12.

(1) U obavljanju kontrole ovlašteni revident mora postupati nepristrano i savjesno, u skladu s propisima i pravilima struke.

(2) Ovlašteni revident je dužan angažirati i druge stručnjake kada kontrola zahtijeva specijaliste drugih struka ili specijaliste iz drugih područja

V. IZVJEŠĆE O KONTROLI

Općenito

Članak 13.

(1) Ovlašteni revident dužan je o obavljenoj kontroli sastaviti pisano izvješće.

(2) Ovlašteni revident ovjerit će žigom sve dijelove projekta koje je kontroliran ukoliko projekt nema nedostataka.

(3) Žig iz stavka 1. ovog članka je pravokutnog oblika i sadrži :

- riječi: Pregledao ovlašteni revident,

- ime i prezime ovlaštenog revidenta,

- skraćeni naziv tvrtke.

Sadržaj izvješća o kontroli glavnog projekta

Članak 14.

(1) Izvješće o kontroli glavnog projekta sadrži:

1) ime ovlaštenog revidenta i naziv tvrtke kod koje je zaposlen,

2) predmet kontrole i naziv građevine odnosno njezinog dijela za koji je obavljena kontrola glavnog projekta,

3) naziv odnosno ime i adresu odnosno sjedište investitora,

4) tvrtku i sjedište projektanta,

5) popis dijelova glavnog projekta koji su kontrolirani,

6) izjavu ovlaštenog revidenta da je glavni projekt izrađen u skladu sa Zakonom o građenju glede tehničkog svojstva građevine koje je kontrolirao,

7) oznaku kojom su ovjereni kontrolirani projekti,

8) datum, potpis ovlaštenog revidenta i pečat pravne osobe kod koje je ovlašteni revident zaposlen.

(2) Kada ovlašteni revident ocijeni da je potrebno i obavljanje dodatne kontrole, izvješće sadrži i zahtjev za dostavljanje odgovarajućeg dijela izvedbenog projekta odnosno zahtjev za kontrolu izvođenja radova u određenoj fazi građenja.

(3) U slučaju utvrđivanja nedostataka u glavnom projektu i njegove negativne ocjene, umjesto sadržaja iz točke 6. stavak 1. ovog članka, izvješće sadrži obrazloženje i izjavu revidenta da glavni projekt nije izrađen u skladu sa Zakonom o građenju.

Sadržaj izvješća o kontroli izvedbenog projekta

Članak 15.

(1) Izvješće o kontroli izvedbenog projekta, osim podataka iz članka 14. stavka 1. točke 1. do 4. sadrži i:

1) popis dijelova izvedbenog projekta koje je kontrolirao,

2) izjavu ovlaštenog revidenta da je izvedeni projekt izrađen u skladu s glavnim projektom s pozivom na broj i datum izvješća glavnog projekta, te da se mogu izvoditi radovi po tom projektu,

3) oznaku kojom su ovjereni kontrolirani projekti,

4) datum, potpis ovlaštenog revidenta i pečat pravne osobe kod koje je ovlašteni revident zaposlen.

(2) Ako izvedbeni projekt ima nedostataka ovlašteni revident ne daje izvješće i ne ovjerava izvedbene projekte žigom.

Sadržaj izvješća o obavljenoj kontroli radova

Članak 16.

(1) Izvješće o obavljenoj kontroli radova na gradilištu sadrži:

1) podatke iz članka 14. stavka 1. točke 1. do 3.,

2) tvrtku i sjedište izvoditelja radova,

3) nalaz,

4) zahtjev o uklanjanju rredostataka i eventualnoj ponovnoj kontroli,

5) datum, popis, ovlaštenog revidenta i pečat pravne osobe kod koje je ovlašteni revident zaposlen.

VI. NADOKNADA ZA OBAVLJENU KONTROLU

1. Dužnost investitora

Članak 17.

(1) Za obavljanje kontrole investitor sklapa ugovor s pravnom osobom kod koje je zaposlen ovlašteni revident.

(2) Nadoknada za obavljenu kontrolu utvrđuje se ugovorom iz stavka 1. ovog članka prema odredbama ovog pravilnika.

2. Kontrola mehaničke otpornosti i stabilnosti

Račun nadoknade po formuli

Članak 18.

(1) Nadoknada za kontrolu glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosli izračunava se prema formuli:

N=p/1000*C*t

pri čemu je:

- N - bruto nadoknada izražena u hrvatskim dinarima (HRD),

- p - a/Cb

- C -cijena građevinskih radova izražena u njemačkim markama (DEM), (bez obrtničkih radova, instalacija, zemljišta, istražnih radova i drugih ulaganja),

- t - vrijednost njemačke marke (DEM) izražena u hrvatskim dinarima po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan sklapanja ugovora.

(2) Ovisno o klasi u koju se svrstava građevina prema članku 19. ovoga pravilnika, vrijednosti koeficijenata a i b jesu:

KLASA a b

I. 8,6 0,158

II. 18,2 0,188

III. 32,1 0,212

III.+ 38,5 0,212

(3) Vrijednost C utvrđuje se ugovorom o kontroli projekta između investitora i pravne osobe kod koije je zaposlen ovlašteni revident.

Klasifikacija građevina

Članak 19.

(1) Građevine se, ovisno o složenosti kostrukcije razvrstavaju u klase kako slijedi:

Klasa I.

- jednostavne statički određene ravninske konstrukcije iz drva, čelika, kamena ili nearmiranog betona s mirnim opterećenjima, s jednostavnim dokazom horizontalne stabilnosti;

- statički određene ravninske konstrukcije koje se grade na uvriježen način bez prednapetih i spregnutih elemenata s pretežno mirnim opterećenjima;

- stropne konstrukcije s pretežno mirnin" rasprostrtim opterećenjima, koje se mogu proračunati pomoću uobičajenih tabela;

- zidane konstrukcije s nosećim zidovima od temelja s jednostavnim dokazom horizontalne stabilnosti;

- plitke temeljne konstrukcije i jednostavni potporni zidovi;

- nogostupi koji sadrže noseće konstrukcije, mostovi u pravcu jednostavnog načina građenja s jednim rasponom i propusti, obaloutvrde, obalni zidovi i obalno žmurje, jednostavne rive i lukobrani, potporne konstrukcije s prometnim opterećenjem i bez njega, zidovi za zaštitu od buke;

- jednostavni dimnjaci, stupovi i tornjevi bez nadgradnje;

- plitko temeljeni samostojeći silosi bez prigradnji ili nadograđene strojarnice;

- jednostavna brodogradilišna postrojenja;

- nasute brane visine do 5,0 m.

Klasa II.

- složene statički određene i statički neodređene ravninske konstrukcije koje se grade na uvriježen način bez prednapetih elemenata i bez analize stabilnosli;

- jednostavne spregnute konstrukcije u zgradarstvu bez uzimanja u ozbir utjecaja puzanja i skupljanja;

- konstrukcije zgrada s poduhvaćanjem nosećih zidova ili zidova za ukrućenje;

- okvirne konstrukcije ukrućene zidovima;

- temeljne roštiljne konstrukcije na pilotima;

- jednostavni svodovi i lukovi;

- jednostavne okvirne konstrukcije bez prednapetih elemenata i bez analize stabilnosti;

- jednostavne skele;

- jednostavni sidreni potporni zidovi;

- mostovi s jednim rasponom, osim onih u klasi I ili III, jednostavni mostovi s više raspona, jednostavni lučni mostovi ;

- potporne sidrene građevine, kejovi i lukobrani, ukoliko nisu spomenuti u klasi I. ili III;

- dijafragme uključujući i one od bušenih pilota, osim onih u klasi I. i III;

- složeni obalni zidovi i obalno žmurje;

- konstrukcije za zaštitu od buke, osim onih u klasi I. ili III, jednostavni tuneli i galerije;

- srednje složeni dimnjaci, stupovi i tornjevi s nadgradnjama, jednostavni rashladni tornjevi;

- samostojeći silosi s jednostavnim prigradnjama, brodogradilišna postrojenja osim onih u klasi I. ili III, jednostavni dokovi;

- jednostavne samostojeće podzemne garaže, jednostavne podzemne građevine, složene monolitne građevine za toplane, jednostavni podzemni kolodvori;

- nasute brane visine od 5,0 do 20,0 m.

Klasa III.

- statički i konstruktivno složene konstrukcije koje se grade na uvriježen način;

- konstrukcije za čiji se dokaz stabilnosti i nosivosti moraju uzeti u obzir utjecaji koji se teško određuju;

statičko višestruko neodređeni sustavi;

- statički određene prostorne rešetke;

- jednostavne složenice po grednoj teoriji;

- statički određene konstrukcije za čije je određivanje unutarnjih sila nužna teorija II. reda;

- sklopovi od napete užadi koji se jednostavno proračunavaju:

- konstrukcije unutar složenih okvirnih građevina;

- tornjevi za koje dokaz stabilnosti i ukrućenja iziskuje primjenu osobitih proračunskih postupaka;

- spregnuti sklopovi, osim onih u klasi II. ili izvan klasa,

- jednosavni roštilji i jednostavne ortotropne ploče;

- dinamički opterećeni jednokatni okviri i temeljne konstrukcije;

- složena statički određena plitka temeljenja;

- složena ravninska ili prostorna temeljenja na pilotima, osobiti postupci temeljenja:

- kose ploče s jednim rasponom u inženjerskim građevinama;

- tlocrtno kosi ili zakrivljeni nosači;

- složeni svodovi ili nizovi svodova i lukova;

- okvirne konstrukcije osim onih u klasi II. ili izvan klasa;

- složene skele ;

- složeni sidreni potporni zidovi;

- složene zidane konstrukcije s horizontalnom armaturom u reškama,

- složene zidane konstrukcije s vertikalnom armaturom u posebnim opekama;

- složeni mostovi preko jednog ili više raspona te lučni mostovi;

- složeni obalni zidovi i lukobrani;

- zaštitne građevine za zaštitu od buke u urbanistički složenim okolnostima;

- složeni tuneli i galerije;

- složeni dimnjaci, stupovi i tornjevi s nadgradnjom i pogonskim katom;

- rashladni tornjevi osim onih u klasi II. iIi izvan klasa;

- opskrbni kanali s pripadnim oknima u složenim slučajevima za više medija;

- silosi sa spojenim blokovima ćelija i strojarnicom;

- složena brodogradilišna postrojenja, složeni dokovi;

- samostalne podzemne garaže osim onih u klasi II;

- složene podzemne građevine osim onih izvan klasa;

- nasute brane visine 20,0 m i više;

- gravitacijske brane.

Klasa IV+

- statički i konstruktivno neuobičajeno složene konstrukcije:

- složene konstrukcije izvedene po novim postupcima građenja;

- prostorni štapni sustavi i statički neodređene prostorne rešetke;

- složeni roštilji i složene ortotropne ploče;

- spregnuti nosači prednapeti kabelima ili i na drugi način;

- plošne konstrukcije (ploče, visokostjeni nosači, složenice, ljuske) koje iziskuju primjenu teorije elastičnosti;

- statički neodređene konstrukcije za analizu kojih je potrebna teorija II. reda;

- konstrukcije za koje se dokaz stabilnosti može provesti jedino s pomoću ispitivanja na statičkim modelima ili proračunom s pomoću konačnih elemenata;

- konstrukcije s analizom oscilacija osim onih u klasi III.;

- sklopovi od napete užadi osim onih u klasi lll;

- tlocrtno kose ploče preko više raspona;

- tlocrtno koso poduprti i zakrivljeni nosači;

- složene okvirne konstrukcije s prednapetim elementima i analizom stabilnosti;

- jako složene skele, primjerice skele velikih raspona ili visoke skele;

- osobito složeni veliki mostovi;

- osobito složeni tuneli i galerije;

- osobito složeni dimnjaci;

- osobito složeni stupovi i tornjevi s nadgradnjom, pogonskim katom i prostorima za publiku, složeni rashladni tornjevi ;

- Usobito složene podzemne građevine, podzemni raskrižni kolodvori;

- sanacije klizišta;

- lučne brane.

(2) Ako su pojedini konstruktivni dijelovi građevine različite složenosti, građevina se u cijelosti svrstava u odgovarajuću klasu prema pretežitoj konstrukciji.

Obračun po utrošenim satima

Članak 20.

(1) Nadoknada za kontrolu glede mehaničke otpornosti i stabilnosti obračunava se prema utrošenim satima za:

1) kontrolu glavnog projekta temelja industrijske opreme s dinamičkim opterećenjem, kao što su temelji crpki, ventilatora, valjačkih stanova, strojarnica, čekića, kompresora, alatnih strojeva, peći i drugo;

2) kontrolu glavnog projekta u slučaju iz stavka 2. članka 3. ovog pravilnika;

3) kontrolu glavnog projekta nasipa;

4) kontrolu glavnog projekta gornjeg stroja prometnica;

5) kontrolu glavnog projekta dalekovoda;

6) kontrolu izvedbenih projekata (iznos nadoknade ne može biti veći od 50% naknade koja bi u to vrijeme iznosila za pregled glavnog projekta);

7) kontrolu ispravljenih projekata po zahtjevu ovlaštenog revidenta ili naknadno iz drugih razloga izmijenjenih pojedinih dijelova projekta;

8) kontrolu radova na gradilištu.

(2) Cijena bruto satnice izračunava se po formuli:

bs = 10 x t

pri čemu je:

bs. . . . . . bruto satnica u hrvatskim dinarima (HRD),

t. . . . . . . . vrijednost iz članka 18. stavak 1. ovog pravilnika.

3. Kontrola zaštite od buke i vibracije

Račun nadoknade po formuli

Članak 21.

(1) Nadoknada za kontrolu glavnog projekta glede zaštite od buke i vibracije, izračunava se prema formuli:

N = p x C x t

1000

pri čemu je:

-N... bruto nadoknada izražena u hrvatskim dinarima (HRD),

- p... 2,0

C0,185

- C. . . cijena građevine izražena u njemačkim markama (DEM) koja se sastoji od cijene građevinskih i obrtničkih radova (bez instalacija, zemljišta, istražnih radova i drugih ulaganja),

t ... vrijednost iz članka 18. stavak 1. ovog pravilnika.

(2) Vrijednost C utvrđuje se ugovorom o kontroli projekta između investitora i pravne osobo kod koje je zaposlen ovlašteni revident.

Obračun po utrošnim satima

Članak 22.

(1)nadoknada za kontrolu glede zaštite od buke i vibracije obračunava se prema utrošenim satima za:

1) kontrolu glavnog projekta autoceste i brze ceste za gradski promet te željezničke pruge i arodroma;

2)kontrolu izvedbenih projekata (iznos nadoknade ne može biti veći od 25% nadoknade za pregled glavnog projekta koji bi se obavio u to vrijeme);

3) kontrolu ispravljenih projekata po zahtjevu ovlaštenog revidenta ili naknadno iz drugih razloga izmjenjenih pojedinih dijelova projekta;

4) kontrolu radova na gradilištu.

(2) Cijena bruto satnice izračunava se prema formuli iz članka 20. stavka 2. ovog pravilnika.

4. Kontrola uštede energije i toplinske zaštite

Račun nadoknade po formuli

Članak 23.

(1) Nadoknada za kontrolu glavnog projekta glede uštede energije i toplinske zaštite, izračunava se po formuli:

N =p_________

1000 x C x t

pri čemu je:

-N... bruto nadoknada izražena u hrvatskim dinarima (HRD),

-p... 3,5__

C0,158

-C... cijena građevine izražena u njemačkim markama (DEM) prema članku 21. stavak 1. ovog pravilnika,

-t... vrijednost iz članka 18. stavak 1. ovog pravilnika.

(2) Vrijednost C utvrđuje se ugovorom o kontroli projekta između investitora i pravne osobe u kojoj je zaposlen ovlašteni revident.

Obračun po utrošenim satima

Članak 24.

(1) Nadoknada za kontrolu glede uštede energije i toplinske zaštite obračunava se prema utrošenim satima za:

1) kontrolu izvedbenih projekata (iznos nadoknade ne može biti veći od 25% nadoknade za pregled glavnog projekta koji bi se obavio u to vrijeme);

2) kontrolu ispravljenih projekata po zahtjevu ovlaštenog revidenta ili naknadno, iz drugih razloga, izmijenjenih pojedinih dijelova projekta;

3) kontrolu radova na gradilištu.

5. Zajedničke odredbe

Povećanje nadoknade

Članak 25.

(1) Iznos nadoknade prema formulama iz članka 18., 21. i 23. ovog pravilnika povećava se za 25% u slučaju rekonstrukcije građevine.

(2) Iznos nadoknade prema formulama iz članka 18., 21. i 23. ovog pravilnika povećava se za 10% kada se dijelovi glavnog projekta dostavljaju postupno.

(3) Iznos nadoknade iz stavka 2. ovog članka neće povećati u slučaju da se ugovorom unaprijed utvrdi vrijeme i redosljed dostave dijelova glavnog projekta.

(4) Iznos nadoknade prema formulama iz članka 21. i 23. (kontrola glavnog projekta glede zaštite od buke i vibracije odnosno uštede energije i toplinske zaštite) povećava se za 25% kod većih bolnica, hotela visoke kategorije, kazališta i koncertnih dvorana, pokrivenih športskih stadiona, plivališta i sl., muzeja i velikih izložbenih dvorana, posebnih građevina za radio i televiziju, nuklearnih građevina i složenih industrijskih građevina.

(5) Povećanje nadoknade iz stavka 1. i 2. ovog članka izračunava se isključivo u odnosu na temeljni iznos nadoknade dobijen formulom.

Smanjenje nadoknade

Članak 26.

(1) Ako zahtjev za kontrolom obuhvaća više građevina s jednakim dokazom mehaničke čvrstoće i stabilnosti ili jednakim dokazima glede zaštite od buke i vibracija odnosno toplinske zaštite, nadoknada za drugu i svaku i svaku narednu građevinu iznosi 10% nadoknade utvrđene za prvu građevinu.

Promjena nadoknade

Članak 27.

(1) U slučaju promjene tečaja Narodne banke Hrvatske za njemačku marku (DEM), nadoknada za kontrolu prema čl. 18., 20., 21., 22., 23. i 24. ovog pravilnika mijenja se prema srednjem tečaju na dan isplate.

(2) Ako je izvješće o obavljenoj kontroli predano nakon ugovorenog roka za predaju izvješća, nadoknada se izračunava prema tečaju iz stavka 1. ovog članka, na dan ugovorenog roka.

Putni troškovi i dnevnice

Članak 28.

(1) U slučaju putovanja izvan mjesta sjedišta ovlašteni revident ima pravo na nadoknadu outnih troškokva i dnevnice.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju objekata za koje se obavlja kontrola tehničke dokumentacije ("Narodne novine", broj 36/83).

Članak 30.

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. rujna 1993. godine.

Klasa: 361-01 /93-03/02

Urbroj : 531-03-93-2

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zlatko Tomčić, dipl. inž. građ., v. r.