NN 76/1993 (16.8.1993.), Zakon o političkim strankama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o političkim strankama

Proglašavam Zakon o političkim strankama, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. srpnja 1993. godine.

Broj : PA4-61 /1 -93

Zagreb, 7. kolovoza 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo TuđmanZAKON

o političkim strankama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Političke stranke su svojim slobodnim osnivanjem i trajnim sudjelovanjem u izgradnji političke volje građana izraz demokratskoga višestranačkog sustava kao dijela najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Osnivanjem političkih stranaka građanima je zajamčeno pravo na slobodno udruživanje zbog zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za politička, socijalna, gospodarska, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve.

Pravni položaj, uvjeti, način i postupak za osnivanje, registriranje i prestanak političkih stranake utvrđuju se ovim Zakonom.

Članak 2.

Političkim strankama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se udruge čiji su ciljevi izraženi u programu i statutu usmjereni na stvaranje i oblikovanje političke volje te političko djelovanje građana.

Članak 3.

Djelovanje političkih stranaka je javno.

Političke stranke mogu iznimno isključiti javnost u slučajevima predviđenim statutom stranke.

Članak 4.

Političke stranke se ustrojavaju i djeluju po teritorijalnom načelu i ne mogu osnivati svoje organizacijske oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave, poduzećima, ustanovama, vojsci, policiji i drugim pravnim osobama.

Članak 5.

Političkom strankom upravljaju njeni članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u upravnim tijelima utvrđenim statutom.

II. OSNIVANJE I REGISTRACIJA POLITIČKIH STRANAKA

Članak 6.

Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih, poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske.

Članom političke stranke može, pod jednakim uvjetima propisanim statutom, postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske.

Članak 7.

Političke stranke se upisuju u registar.

Danom upisa u registar politička stranka stječe svojstvo pravne osobe.

Registar političkih stranaka vodi Ministarstvo uprave. Ministar uprave propisat će obrasce i način vođenja registra političkih stranaka.

Registar političkih stranaka je javan.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne smiju djelovati političke stranke koje nisu registrirane prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 8.

Politička stranka dužna je prijaviti osnivanje i djelovanje svojih organizacijskih oblika (podružnice, ogranci) Ministarstvu uprave u roku 15 dana od dana osnivanja.

Organizacijski oblici političkih stranaka nemaju svojstvo pravne osobe.

Ministar uprave propisat će obrasce i postupak prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka.

Članak 9.

Zahtjevu za upis u registar političkih stranaka prilažu se:

- zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke,

- program i statut,

- popis osnivača i članova upravnih tijela,

- imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova upravnih tijela.

Članak 10.

Statut političke stranke mora sadržavati odredbe o:

- nazivu i sjedištu,

- znaku stranke,

- predstavljanju i zastupanju stranke,

- ciljevima i načinu djelovanja,

- članstvu,

- oblicima organiziranja,

- upravnim tijelima, načinu njihovog izbora i opoziva, trajanju mandata te načinu odlučivanja,

- sredstvima za rad,

- prestanku te postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka.

Politička stranka mora objaviti svoj statut nakon registracije u jednom od dnevnih listova ili u "Narodnim novinama".

Članak 11.

Odbit će se zahtjev za upis u registar političkih stranaka ako se naziv jasno ne razlikuje od naziva već registriranih političkih stranaka.

Ako se Ministarstvu uprave dostave dva ili više zahtjeva za registraciju političke stranke s istim nazivom, odobrit će se zahtjev za upis one političke stranke koja je prva podnijela zahtjev.

Naziv političke stranke mora biti na hrvatskom jeziku.

Naziv političke stranke može se upisati u registar političkih stranaka i u prijevodu na jedan ili više stranih jezika, tako da naziv na hrvatskom jeziku bude na prvom mjestu.

Uz puni naziv političke stranke može se upotrebljavati i skraćeni naziv koji mora sadržavati karakteristični dio naziva političke stranke.

Skraćeni naziv upisuje se u registar političkih stranaka.

Naziv i skraćeni naziv, političke stranke su dužne upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojem su upisane u registar političkih stranaka.

Ako je uz naziv ili skraćeni naziv u registru političkih stranaka upisan i naziv ili skraćeni naziv u prijevodu na strani jezik, naziv ili skraćeni naziv na stranom jeziku političke stranke mogu upotrebljavati samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku.

Naziv ili skraćeni naziv političke stranke na stranom jeziku ne smije biti ispisan slovima većim ili izražajnijim od napisa na hrvatskom jeziku.

Članak 12.

Riječ "Hrvatska" na bilo kojem jeziku, te njene izvedenice, kao i dijelovi zastave i grba Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu se unijeti u naziv, odnosno znak političke stranke na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Naziv, odnosno znak političke stranke ne smije sadržavati službeno državno obilježje i nazive drugih država.

Članak 13.

Zahtjev za upis u registar političkih stranaka mora se podnijeti u roku 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

O zahtjevu za upis u registar političkih stranaka Ministarstvo uprave donosi rješenje.

Rješenje o upisu u registar sadrži datum upisa, broj registra pod kojim je upis izvršen, naziv i sjedište političke stranke.

Članak 14.

Ministarstvo uprave dužno je donijeti rješenje o zahtjevu za upis u registar političkih stranaka u roku 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva za upis.

Ako Ministarstvo uprave utvrdi da uz zahtjev za upis u registar nije priloženo sve što je potrebno u smislu članka 9. ovoga Zakona, odnosno ako utvrdi da program i statut političke stranke nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona, pozvat će podnositelja zahtjeva za registraciju da iz roku 30 dana otkloni utvrđene nedostatke.

Ukoliko podnositelj zahtjeva za registraciju ne otkloni utvrdene nedostatke u određenom roku, Ministarstvo uprave odbacit će zahtjev za upis u registar političkih stranaka.

Članak 15.

Ukoliko Ministarstvo uprave ne donese rješenje o upisu u registar političkih stranaka u roku iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona, smatrat će se da je politička stranka upisana u registar idućeg dana nakon proteka tog roka.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 16.

Političke stranke dužne su Ministarstvu uprave podnijeti prijavu promjena programa, statuta, naziva, sjedišta, imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, članova upravnih tijela i prijavu o prestanku stranke, u roku 15 dana od dana izvršenih promjena.

Prijavi se prilažu zapisnik o radu najvišeg upravnog tijela i odluka o prihvaćenim izmjenama.

O upisu promjene naziva, sjedišta i imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje u registar političkih stranaka donosi se rješenje.

Članak 17.

Odbit će se zahtjev za upis u registar političkih stranaka podnositelju koji programom političke stranke potiče ili poziva na nasilno ugrožavanje demokratskoga ustavnog poretka, neovisnosti, jedinstvenosti ili teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

III. SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA

Članak 18.

Političke stranke su neprofitne udruge.

Političke stranke mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, dobiti poduzeća čiji su vlasnici i drugih propisima dozvoljenih izvora.

Članak 19.

Dio sredstava za rad političkih stranaka čiji su kandidati na izborima izabrani za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske, osiguravaju se godišnje u državnom proračunu.

Sredstva za rad političke stranke iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u iznosu od dvadesetčetiri prosječne bruto osnovice za obračun plaće djelatnika i dužnosnika zaposlenih u državnim tijelima Republike Hrvatske.

Osim sredstava iz stavka 2. ovoga članka, političkim strankama osiguravaju se i sredstva razmjerno broju njihovih zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, tako da se ukupan iznos sredstava predviđen po kriteriju iz stavka 2. ovoga članka trostruko uveća, podijeli ukupnim brojem zastupničkih mjesta u Saboru Republike Hrvatske te pomnoži s brojem zastupnika pojedine političke stranke.

Ako je zastupnik izabran kao kandidat dvije ili više političkih stranaka, sredstva iz stavka 3. ovoga članka dijele se među tim političkim strankama na jednake dijelove, a ako politička stranka nema najmanje jednog kandidata izabranog za zastupnika u Sabor Republike Hrvatske u smislu ovoga članka, ne sudjeluje u raspodjeli sredstava iz stavka 2. ovoga članka.

Sredstva za rad političkih stranaka raspoređuje Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Članak 20.

Političke stranke dužne su javno prikazati podrijetlo i namjenu sredstava koja su im pristigla tijekom jedne kalendarske godine.

Ako je politička stranka sredstva stekla ili koristila protupravno, ili ih nije iskazala u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima, gubi pravo na naknadu sredstava iz članka 19. ovoga Zakona za narednu kalendarsku godinu. Protupravno stečena sredstva pripadaju državnom proračunu i bit će, na temelju zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu, raspoređena u humanitarne svrhe.

Članak 21.

Političke stranke su dužne voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema propisima Vlade Republike Hrvatske kojima se ureduje način vođenja računovodstva neprofitnih pravnih osoba.

Članak 22.

Političke stranke iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona dužne su dostaviti Saboru Republike Hrvatske godišnji obračun za proteklu godinu.

Prije nego što godišnji obračun bude dostavljen Saboru Republike Hrvatske, mora ga pregledati Državni ured za reviziju.

IV. PRESTANAK POLITIČKIH STRANAKA

Članak 23.

Političke stranke prestaju:

1. ako je nadležno upravno tijelo donijelo odluku o prestanku političke stranke,

2. ako se utvrdi da su prestale djelovati, ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupa najvišeg upravnog tijela, a sjednica nije održana,

3. ako je njihovo djelovanje zabranjeno odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Činjenice iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo uprave.

Rješenje o prestanku političke stranke u slučaju iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka donosi Ministarstvo uprave.

U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka politička stranka se briše iz registra danom objave odluke o zabrani rada.

Članak 24.

Protiv rješenja Ministarstva uprave iz članka 13. stavka 3., članka 14., stavka 3., članka 17. i članka 23. stavka 3. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

V. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Članak 25.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona obavlja Ministarstvo uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 70 do 270 DEM, kaznit će se za prekršaj politička stranka koja:

- javno ne prikaže podrijetlo i namjenu sredstava koja su tijekom kalendarske godine pristigla političkoj stranci (članak 20. stavak 1),

- je sredstva stekla ili koristila protupravno ili ih nije objavila u godišnjem obračunu (članak 20. stavak 2).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 70 do 200 DEM i odgovorna osoba političke stranke.

Članak 27.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 70 do 340 DEM, kaznit će se za prekršaj politička stranka koja:

- osnuje svoje organizacijske oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave, poduzećima, ustanovama, vojsci, policiji i drugim pravnim osobama (članak 4.),

- u određenom roku ne prijavi osnivanje i djelovanje svojih organizacijskih oblika (članak 8.),

- u određenom roku ne podnese zahtjev za registraciju (članak 13).

- u određenom roku ne podnese Ministarstvu uprave prijavu promjena programa, statuta, naziva, sjedišta, ime na osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, članova upravnih tijela i prijavu o prestanku stranke (članak 16.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 14 do 70 DEM i odgovorna osoba političke stranke.

Članak 28.

Iznosi novčanih kazni iz članka 26. i 27. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 29.

Političke stranke su dužne uskladiti svoje statute s odredbama ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 30.

Ministar uprave donijet će propise za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom u roku tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 31.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o političkim organizacijama ("Narodne novine"br. 19/90., 28/90., 59/90. i 2/91.).

Do donošenja propisa iz članka 7. stavka 4. i članka 8. stavka 3. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija ("Narodne novine" br. 27/90.).

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 007-03/92-01 /08

Zagreb, 30. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.